Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2019.gada 11.decembris   Vārda dienu svin: Voldemārs, Valdemārs, Valdis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Decembris 2019

P O T C P S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2011. gads
2011.gada 18.augusta protokols Nr. 18

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 428Par I.  30.06.2011. iesniegumu ‘’Par pieņemto lēmumu’’  
2 429Par A.Prikuļa atcelšanu no Cēsu novada bāriņtiesas locekļa  amata
3 430Par izmaiņām Cēsu novada bāriņtiesas sastāvā
4431Par zemes ierīcības projekta Rīgas ielā 70, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
5 432Par zemes gabala Cīrulīšu iela 49, Cēsis, Cēsu nov. daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
6 433Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu  uz nekustamo īpašumu „Pakalnītes”, Vaives pag., Cēsu nov.
7434Grozījumi Cēsu novada domes 15.10.2009. lēmumā Nr.300 „Par lietošanas mērķa maiņu nekustamajiem īpašumiem”
8 435Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr.185 „Sakņu (ģimenes) dārzu teritorijas Cēsu pilsētā un Vaives pagastā, Cēsu novadā” 
9436Par Cēsu pilsētas domes 05.03.2009.lēmuma Nr.94  ”Par zemes ierīcības projekta Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu  
10 437Par amata vienībām Cēsu Bērnu un jauniešu centrā
11 438Par pedagoģiskā darbinieka  amata vienības izveidošanu Cēsu 2.pamatskolā  
12439Par saimniecisko darbinieku  amata vienības izveidošanu Cēsu 2.vidusskolā  
13 440Par logopēda amata vienību izveidošanu Cēsu novada izglītības iestādēs  
14 441Par saimniecisko darbinieku  amata vienību skaita samazināšanu Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē  
15 442Par deleģējuma līgumu biedrībai „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs”
16443Par finanšu līdzekļu piešķiršanu elektrības jaudas nodrošināšanai Cēsu pils dārzā
17 444Par zemes gabala Līgatnes iela 40, Cēsis, Cēsu nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
18 445Par nedzīvojamo telpu Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā
19 446Par SIA „Cēsu klīnika” finansējumu
20 447Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei  
21448Par zaudējumu apmēra noteikšanu atsavinot daļu nekustamā īpašuma „Katrīnkalns”, Līvi, Drabešu pagastā, Amatas novadā  
22 449Par zaudējumu apmēra noteikšanu atsavinot daļu nekustamā īpašuma „Saulītes”, Drabešu pagastā, Amatas novadā  
23450Par Sadarbības līguma ar Rīgas Tehnisko universitāti par vienas budžeta vietas apmaksu apstiprināšanu
24 451Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’CB’’ mierizlīguma piedāvājumu
25 452Par finansējumu automašīnu stāvlaukuma Glūdas ielā 14, Cēsīs jaunbūvei
26 453Par atklāta konkursa Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcijas ietvaros nepabeigtie darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr. CNP/2011/52 ERAF, vērtēšanu2011.gada 18.augusta protokols Nr. 18       Lēmuma nr. 428
Par I.  30.06.2011. iesniegumu ‘’Par pieņemto lēmumu’’  
 
Ziņo: Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētājs A.Mihaļovs
      Cēsu novada pašvaldībā  2011.gada 30.jūnijā  (reģ. Nr. 1-37/ 2578) ir saņemta I, adrese  , turpmāk – Iesniedzējs, 2011.gada 30.jūnija sūdzība, kurā ir norādīts, ka iepazīstoties ar  Kokaugu aizsardzības komisijas, 2011.gada 19.maija lēmumu Nr. 48, vainu atzīst daļēji un uzskata, ka zaudējumu atlīdzināmā summa ir pārāk liela, un tādēļ lūdz to samazināt, jo esot trešās grupas invalīds, kura apgādībā ir trīs cilvēki. Iesniegumā ir norādīts, ka koku nozāģēšanu ir uzsācis, jo nozāģētie koki bija veci, bojāti, līki un apdraudēja cilvēku drošību un pie dzīvojamās mājas esošo elektrolīniju. Nozāģēto koku vietā ir gatavs iestādīt jaunus koku stādus.
Administratīvā procesa likuma 76.panta otrajā daļā noteikts, ka administratīvo aktu var apstrīdēt padotības kārtībā augstākā iestādē. Cēsu novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 ‘’Cēsu novada pašvaldības nolikums’’ 129.punkts nosaka, ka privātpersonas iesniegumu par Kokaugu  aizsardzības komisijas izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanu izskata Cēsu novada dome, kura pieņem galīgo lēmumu, kas ir pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā. Savukārt, Saistošo noteikumu 131.punkts nosaka, ka par apstrīdētajiem administratīvajiem aktiem atzinumu Cēsu novada domei sagatavo Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija.
Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija, Iesniegumu izskatīja 2011.gada 28.jūlija sēdē un konstatēja tālāk norādīto.
2011.gada 20.martā  Kokaugu aizsardzības komisija telefoniski saņēmusi sūdzības par patvaļīgu koku ciršanu  un malkas sagatavošanu nekustamajā īpašumā /Adrese/, turpmāk – nekustamais īpašums, kura īpašnieks ir G, turpmāk - īpašnieks. 2011.gada 23.martā  Kokaugu aizsardzības komisija apsekoja nekustamo īpašumu un konstatēja, ka bez Kokaugu aizsardzības komisijas atļaujas ir nozāģēti vairāki koki, kas sagatavoti malkai. Apsekojot nekustamo īpašumu, Kokaugu aizsardzības komisija tajā sastapa arī Iesniedzēju, kurš nenoliedza, ka ir nozāģējis atsevišķus kokus.
2011.gada 24.martā  Iesniedzējs Kokaugu aizsardzības komisijai  ir  sniedzis rakstveida paskaidrojumu, kurā  norāda, ka bez Kokaugu aizsardzības komisijas saskaņojuma ir nozāģējis četrus kokus -  liepas (2 gab.), egli, kļavu, kā arī norāda, ka, ņemot vērā acīmredzamo koku bojājumu ir uzskatījis, ka Kokaugu aizsardzības komisijas saskaņojums nav nepieciešams.
2011.gada 30.martā  Kokaugu aizsardzības komisija sastādīja apsekošanas aktu, kurā tiek konstatēts, ka nekustamajā īpašumā  patvaļīgi (bez koku ciršanas atļaujas) ir  nocirsti šādi koki - tūja, Æ 39 cm, nav bojājuma pazīmes; egle, Æ 28 cm, nav bojājuma pazīmes; kļava, Æ 92 cm, bojāta; egle, Æ 32 cm, sausa;  kļava, Æ 62 cm, bojāta; liepa, Æ 38 cm, nav bojājuma pazīmes; liepa, Æ 50 cm, nav bojājuma pazīmes; liepa, Æ 67 cm, bojāta; egle, Æ 39 cm, bojāta; liepa, Æ 44 cm, nav bojājuma pazīmes.Apsekošanas aktā Iesniedzējs atzīmējis, ka šogad nozāģējis piecus kokus - tūju, Æ 39 cm, liepu, Æ 67 cm, egli Æ 39 cm, kļavu Æ 62 cm, egli Æ 32 cm.
2011.gada 5.aprīlī Kokaugu aizsardzības komisija saņēma nekustamā īpašuma īpašnieka paskaidrojumu, kurā viņš paskaidro, ka Iesniedzējs kā mājas pārvaldnieks ir informējis viņu, ka nocirtīs dažus kokus, kas ir puves un kaitēkļu bojāti, vai arī traucē un ir bīstami elektrolīnijas pievadam, paskaidrojot, ka koku ciršana mutiski ir saskaņota ar Cēsu novada pašvaldības amatpersonām.
Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde 2011.gada 5.maijā ir izskatījusi administratīvā pārkāpuma lietu par koku patvaļīgu ciršanu un bojāšanu, un ir pieņēmusi lēmumu uzlikt Iesniedzējam administratīvo sodu – naudas sodu LVL 150 (viens simts piecdesmit lati) apmērā. Iesniedzējs lēmumu nav apstrīdējis, un savu rīcību – koku ciršanu bez attiecīga saskaņojuma saņemšanas, ir atzinis.
Lai noskaidrotu faktisko patvaļīgi nocirsto koku daudzumu, sugu un aprēķinātu zaudējumus par koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu, 2011.gada 19.maijā Kokaugu aizsardzības komisija, piedaloties nekustamā īpašuma īpašniekam un Iesniedzējam, atkārtoti  apsekoja nekustamo īpašumu un konstatēja, ka Iesniedzējs nozāģējis tūju, divas bojātas egles, bojātu kļavu, vairākus iepriekš augstu nozāģētus koku celmus, vienu liepu, blakus celmam (otrpus upītei) ar stumbra diametru 50 cm bez bojājuma pazīmēm un vienu liepu (bez bojājuma pazīmēm) ar stumbra diametru 44 cm, kas atrodas pie tiltiņa otrpus upītei.               
2011.gada 8.jūlijā Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija ir saņēmusi Kokaugu aizsardzības komisijas paskaidrojumu, kurā tā norāda, ka  2011.gada 23.martā pēc saņemtas telefoniskas sūdzības par patvaļīgu koku ciršanu nekustamajā īpašumā, kopā ar Iesniedzēju apsekoja nekustamo īpašumu, un konstatēja, ka bez Kokaugu aizsardzības komisijas atļaujas saņemšanas ir nozāģēti vairāki koki, kas sagatavoti malkai. Iesniedzējs apsekošanas laikā esot norādījis, ka ir nozāģējis tūju, divas bojātas egles, bojātu kļavu un vairākus iepriekš augstus nozāģētus koku celmus un divas liepas  bez bojājuma pazīmēm. Kokaugu aizsardzības komisija atbilstoši Cēsu novada domes 2010.gada 26.augusta  saistošo noteikumu Nr.31„Par kokaugu un apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību”, turpmāk - Saistošie noteikumi, regulējumam ir aprēķinājusi  zaudējumus par koku ciršanas  rezultātā  radīto dabas daudzveidības samazināšanu LVL 1410 apmērā, nosakot lēmuma labprātīgu izpildi līdz 2011.gada 31.decemrim. Savā darbībā Kokaugu aizsardzības komisija ir vadījusies no Saistošo noteikumu  un spēkā esošo tiesību normu regulējuma.
2011.gada 28.jūlija Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas sēdē Iesniedzējs lūdza samazināt atlīdzināmo summu, norādot, ka māja, kurā viņš dzīvo vēsturiski ir bijusi muiža, un koki kuri tika nozāģēti bija bojāti un apdraudēja māju, iedzīvotājus un elektrolīniju. Koki tika zāģēti ziemas laikā, kad to drīkst darīt, turklāt, tika nozāģēti bojātie koki. Atzina, ka Kokaugu aizsardzības komisija ir rīkojusies atbilstoši tiesību normām, tomēr, uzskata, ka par diviem nozāģētiem kokiem atlīdzināmā summa LVL 1400 ir nesamērīgi daudz, un tādēļ ņemot vērā viņa ikmēneša ienākumus – darba algu LVL 360, invaliditātes pensiju LVL 52 un ģimenes pabalstu LVL 40, atlīdzināmā summa būtu samazināma. Vienlaikus, Iesniedzējs norādīja, ka ir ar mieru pašvaldības ierādītājā vietā iestādīt aptuveni 20 -30 gab. jaunu koku stādus.
Ņemot vērā, ka atbilstoši spēkā esošajām tiesību normām galīgo lēmumu šajā administratīvajā lietā pieņem Cēsu novada dome, kuras sēde ir nolikta  2011.gada 18.augustā, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija 2011.gada 28.jūlijā pieņēma lēmumu pagarināt administratīvās lietas izskatīšanas un administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 2011.gada 19.augustam.
Administratīvā procesa likuma 81.panta pirmā daļa, nosaka, ka augstāka iestāde izskata lietu vēlreiz pēc būtības kopumā vai tajā daļā, uz kuru attiecas iesniedzēja iebildumi. Augstāka iestāde, pieņemot lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu, cita starp ievēro Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteikto formu, kādā tiek īstenota padotība pār zemāku iestādi, kā arī apstrīdētā administratīvā akta veidu. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta pirmā daļa nosaka, ka valsts pārvalde ir pakļauta likumam un tiesībām. Tā darbojas normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros. Valsts pārvalde savas pilnvaras var izmantot tikai atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim. No iepriekš minētā ir secināms, ka Kokaugu aizsardzības komisija ir publisko tiesību subjekts, kas darbojas savas kompetences robežās atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem, administratīvajā procesā piemērojot ārējos normatīvos aktus, starptautisko tiesību un Eiropas Savienības (Kopienu) tiesību normas, kā arī vispārējos tiesību principus. Savā darbībā Kokaugu aizsardzības komisija ir tiesīga darboties normatīvajos aktos noteikto pilnvaru ietvaros un savas pilnvaras var izmantot tikai atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim. Līdz ar to Cēsu novada domei ir pienākums konstatēt, vai Kokaugu aizsardzības komisija ir darbojusies normatīvajos aktos noteikto pilnvaru ietvaros un savas pilnvaras ir izmantojusi tikai atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim.
Iesniedzējs iesniegumā neapstrīd Kokaugu aizsardzības komisijas izdoto administratīvo aktu kā prettiesisku un neatbilstošu tiesību normām, bet gan lūdz samazināt atlīdzināmo summu, norādot, ka  viņš ir trešās grupas invalīds, kura  apgādībā ir trīs cilvēki. Turklāt, koku ciršanu esot uzsācis, jo koki bijuši bojāti un apdraudēja cilvēku, ēkas un elektrolīnijas drošību. Ņemot vērā iepriekš minēto, Cēsu novada dome atbilstoši Administratīvā procesa likuma 81.panta pirmajai daļaiizskatīs lietu vēlreiz pēc būtības daļā, uz kuru attiecas Iesniedzēja iebildumi, un proti, par iespēju samazināt zaudējumus par koku ciršanas  rezultātā  radīto dabas daudzveidības samazināšanu.
Koku ciršanu ārpus meža zemes regulē Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumi Nr. 717 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes” un  Saistošo noteikumu 2.1.punkts, kas nosaka, ka teritorijā augošo kokaugu stāvokļa novērtējumu un lēmumu pieņemšanu par to saglabāšanu, kopšanu vai likvidēšanu veic Kokaugu aizsardzības komisija (..). Savukārt, iepriekš minēto Saistošo noteikumu 2.2.punkts nosaka, ka Kokaugu ciršanu un vainagu veidošanu Cēsu novadā (gan ārpus meža zemes, gan meža zemē) var veikt tikai ar izsniegtu Kokaugu aizsardzības komisijas lēmumu - ciršanas atļauju, kurai koku ciršanas laikā jāatrodas darba izpildes vietā.Iesniegumā Iesniedzējs norāda, ka koku ciršanu uzsācis, jo koki bijuši bojāti. Cēsu novada dome secina, ka saskaņā ar Saistošo noteikumu 2.16.punktu, ja nocērtamais koks ir bojāts vai tiek izcirsts tā negatīvās ietekmes dēļ, koka vērtība samazināma proporcionāli bojājuma vai negatīvās ietekmes apmēram, kuru nosaka Kokaugu aizsardzības komisija. No iepriekš minētā secināms, ka kokaugu ciršanu Cēsu novadā var veikt tikai ar izsniegtu Kokaugu komisijas lēmumu – ciršanas atļauju, turklāt, izvērtēt koku faktisko stāvokli var vienīgi Kokaugu aizsardzības komisija, apsekojot tos dabā. Tātad,  Iesniedzēja pienākums bija atbilstoši Saistošo  noteikumu regulējumam pieprasīt un saņemt  šādu ciršanas atļauju, turklāt, Iesniedzējs  nemaz nevarēja uzsākt jebkādas darbības nekustamajā īpašumā, kas saistītas ar koku ciršanu, bez attiecīgas koku novērtēšanas un ciršanas atļaujas saņemšanas.  Ņemot vērā iepriekš konstatēto, Cēsu novada dome noraida minēto Iesniedzēja apgalvojumu kā nepamatotu, jo Kokaugu aizsardzības komisijā netika saņemts attiecīgs iesniegums, līdz ar to Kokaugu aizsardzības komisijai nebija pat iespējas vērtēt nocērtamo koku bojājumu vai negatīvo ietekmi.
Kā jau iepriekš tika konstatēts, iesniegums no zemes īpašnieka vai Iesniedzēja – par minēto koku ciršanu Cēsu novada pašvaldībā netika saņemts, no kā arī ir secināms, ka koku ciršana ir notikusi bez Kokaugu aizsardzības komisijas izsniegtas atļaujas koku ciršanai, un līdz ar to atbilstoši  Saistošo  noteikumu 2.14.punktam, kas nosaka, ka  zaudējumu par koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu aprēķina šādi:  Koku vērtību aprēķina pēc formulas V = A x D x k, kurV– koka vērtība (Ls);A– valstī noteiktā minimālā darba alga mēnesī (Ls);D– koka diametrs 1,3 m augstumā no sakņu kakla (cm); k– koeficients, kuru nosaka atkarībā no koka sugas (ozols, liepa, priede, melnalksnis un introducētie skuju un lapu koki – 0,025; purva bērzs, āra bērzs, baltalksnis, parastā apse, osis, pīlādzis, ieva, vītols – 0,015; papele – 0,005).Kokaugu aizsardzības komisija piemērojot Saistošo noteikumu regulējumu ir aprēķinājusi zaudējumus:
Nr.
p.k.
Nosaukums Celma raksturojums Koeficients Koka celma caurmērs cm Zaudējumu aprēķins Ls
1 liepa nav bojājuma pazīmes 0.025 50 250,00
2 liepa nav bojājuma pazīmes 0.025 44 220,00
        KOPĀ 470.00
Turklāt, ņemot vērā ka koki tika cirsti patvaļīgi, dotajā situācijā ir piemērojams arī Saistošo noteikumu2.18.punkts, ka nosaka, ka zaudējumus par koku bojāšanas vai patvaļīgas koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu, papildus V. nodaļas 5.5.punktā noteiktajam administratīvajam sodam, atlīdzina pašvaldības pamatbudžetā, iemaksājot trīskāršu koka vērtības maksu, kas pavisam kopā sastāda LVL 470,00*3=LVL1410 (viens tūkstotis četri simti desmit lati).
Rezumējot iepriekš konstatēto, Cēsu novada dome secina, ka Kokaugu aizsardzības komisija, novērtējot patvaļīgi nocirsto koku celmu faktisko stāvokli un vērtējot ar administratīvo lietu saistītos apstākļus, aprēķinot patvaļīgas koku ciršanas rezultātā radītos zaudējumus, ir pamatoti piemērojusi Saistošo noteikumu  2.14. un 2.18.punktu.
Administratīvajā procesā iestāde piemēro vispārējos tiesību principus, t.sk. vienlīdzības principu. Administratīvā procesa likuma 6.pants nosaka, ka pastāvot vienādiem faktiskajiem un tiesiskajiem lietas apstākļiem, iestāde un tiesa pieņem vienādus lēmumus (pastāvot atšķirīgiem faktiskajiem vai tiesiskajiem lietas apstākļiem, — atšķirīgus lēmumus) neatkarīgi no administratīvā procesa dalībnieku dzimuma, vecuma, rases, ādas krāsas, valodas, reliģiskās pārliecības, politiskajiem vai citiem uzskatiem, sociālās izcelšanās, tautības, izglītības, sociālā un mantiskā stāvokļa, nodarbošanās veida un citiem apstākļiem. No iepriekš minētā ir secināms, ka Kokaugu aizsardzības komisija pieņemot apstrīdēto lēmumu, ir rīkojusies atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un tai piešķirtajām tiesībām un pilnvarojumam, vēl jo vairāk, ņemot vērā, ka Saistošo noteikumu regulējums neparedz iespēju koku patvaļīgas ciršanas gadījumā iestādīt nocirsto koku vietā citus kokus, vai arī daļēji samazināt zaudējumu atlīdzības apmērus, jo pretējā gadījumā var veidoties situācija, ka kāda  iedzīvotāju grupa, pie vienādiem faktiskajiem apstākļiem veicot prettiesiskas darbības, kā dotajā situācijā patvaļīgu koku ciršanu, ņemot vērā viņu materiālo stāvokli var tikt daļēji vai pilnībā atbrīvota no atbildības un pienākuma atlīdzināt radušos zaudējumus. Saistošo noteikumu regulējums uzliek par pienākumu jebkuram nekustamā īpašuma īpašniekam, lietotājam, valdītājam, apsaimniekotājam vai nomniekam koku ciršanu veikt tikai ar Kokaugu aizsardzības komisijas lēmumu – atļauju. Turklāt, novērtēt koka faktisko stāvokli, t.i., vai koks ir bojāts vai tiek izcirsts tā negatīvas ietekmes dēļ ir tikai un vienīgi Kokaugu aizsardzības komisijas kompetence. No iepriekš minētā ir secināms, ka saņemt atļauju koku ciršanai ir vērtējama kā obligātā tiesību norma, un līdz ar to Iesniedzējam, rīkojoties pretēji normatīvo aktu regulējumam, t.i. veicot patvaļīgu koku ciršanu, ir radies pienākums atlīdzināt patvaļīgas koku ciršanas rezultātā radīto zaudējumu atlīdzināšanu pilnā apmērā, turklāt, nevērtējot Iesniedzēja materiālo stāvokli. Cēsu novada dome konstatē, ka Saistošajos  noteikumos nav atrunāti termiņi, kādā atlīdzina radītos zaudējumus par patvaļīgas koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu, un līdz ar to Cēsu novada dome secina, ka ir tiesīga noteikt to pēc saviem ieskatiem.
Administratīvā procesa likuma 84.pants, nosaka, ka administratīvais akts ir tiesisks, ja tas atbilst tiesību normām, bet prettiesisks – ja neatbilst tiesību normām. Cēsu novada domes ieskatā, Kokaugu aizsardzības komisija izskatot administratīvo lietu  un, pieņemot apstrīdēto administratīvo aktu, savu darbību ir balstījusi uz tiesību normām, kas regulē kokaugu ciršanas kārtību Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 81.pantu, Cēsu novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 ‘’Cēsu novada pašvaldības nolikums’’ 129., 131.punktu, Cēsu novada domes 2010.gada 26.augusta  saistošo noteikumu Nr.31„Par kokaugu un apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību” 2.1., 2.2., 2.14. un 2.18.punktu un Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas 2011.gada 28.jūlija atzinumu Nr. 14 (prot. Nr. 24. 2.p.), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (A.Raubiško, G.Šķenders, I.Suija – Markova, M.Malcenieks, M.Cīrulis, O.Bicāns, I.Timermanis, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Niklass, G.Bērziņa), pret - nav, atturas 1 (A.Rasmanis),  nolemj:
 
Grozīt Cēsu novada pašvaldības Kokaugu aizsardzības komisijas 2011.gada 19.maija lēmumu Nr. 48, uzdodot I., līdz 2013.gada 15.augustam, atlīdzināt radītos zaudējumus par patvaļīgas koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu LVL 1410 (viens tūkstotis četri simti desmit lati) apmērā, kas iemaksājama Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetā - A/S SEB banka, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, šādā apmērā un kārtībā:
1.1.            15.09.2011. 58.75 (piecdesmit astoņi lati, 75 santīmi);
1.2.            15.10.2011. 58.75 (piecdesmit astoņi lati, 75 santīmi);
1.3.            15.11.2011. 58.75 (piecdesmit astoņi lati, 75 santīmi);
1.4.            15.12.2011. 58.75 (piecdesmit astoņi lati, 75 santīmi);
1.5.            15.01.2012. 58.75 (piecdesmit astoņi lati, 75 santīmi);
1.6.            15.02.2012. 58.75 (piecdesmit astoņi lati, 75 santīmi);
1.7.            15.03.2012. 58.75 (piecdesmit astoņi lati, 75 santīmi);
1.8.            15.04.2012. 58.75 (piecdesmit astoņi lati, 75 santīmi);
1.9.            15.05.2012. 58.75 (piecdesmit astoņi lati, 75 santīmi);
1.10.        15.06.2012. 58.75 (piecdesmit astoņi lati, 75 santīmi);
1.11.        15.07.2012. 58.75 (piecdesmit astoņi lati, 75 santīmi);
1.12.        15.08.2012. 58.75 (piecdesmit astoņi lati, 75 santīmi);
1.13.        15.09.2012. 58.75 (piecdesmit astoņi lati, 75 santīmi);
1.14.        15.10.2012. 58.75 (piecdesmit astoņi lati, 75 santīmi);
1.15.        15.11.2012. 58.75 (piecdesmit astoņi lati, 75 santīmi);
1.16.        15.12.2012. 58.75 (piecdesmit astoņi lati, 75 santīmi);
1.17.        15.01.2013. 58.75 (piecdesmit astoņi lati, 75 santīmi);
1.18.        15.02.2013. 58.75 (piecdesmit astoņi lati, 75 santīmi);
1.19.        15.03.2013. 58.75 (piecdesmit astoņi lati, 75 santīmi);
1.20.        15.04.2013. 58.75 (piecdesmit astoņi lati, 75 santīmi);
1.21.        15.05.2013. 58.75 (piecdesmit astoņi lati, 75 santīmi);
1.22.        15.06.2013. 58.75 (piecdesmit astoņi lati, 75 santīmi);
1.23.        15.07.2013. 58.75 (piecdesmit astoņi lati, 75 santīmi);
1.24.        15.08.2013. 58.75 (piecdesmit astoņi lati, 75 santīmi).
2.    Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Kokaugu aizsardzības komisijai (priekšsēdētājs I.Mercs).
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vien mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 
 
 
 


2011.gada 18.augusta protokols Nr. 18       Lēmuma nr. 429
Par A.Prikuļa atcelšanu no Cēsu novada bāriņtiesas locekļa  amata
 
Ziņo: V.Ķeviņa, Cēsu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja
 
            Cēsu novada pašvaldībā 28.07.2011. saņemts Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Velgas Ķeviņas ziņojums par A. darbu Cēsu novada bāriņtiesā  ar lūgumu Cēsu novada domei lemt par A. atcelšanu no bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanas.
            Uz bāriņtiesas priekšsēdētājas mutisko uzaicinājumu (telefona saruna fiksēta 26.07.2011.) piedalīties un sniegt paskaidrojumus Cēsu novada domes sēdē, kas notika 28.07.2011., A.  neatsaucās, līdz ar to šī jautājuma izskatīšana pēc būtības un lēmuma pieņemšana tika atlikta uz Cēsu novada domes sēdi 18.08.2011.
            A. uzaicinājums uz Cēsu novada domes sēdi nosūtīts uz /Adrese/ ierakstītā vēstulē 05.08.2011.     Uz domes sēdi 18.08.2011. A. nav ieradies, nekādus attaisnojošus dokumentus, kādēļ nevar ierasties, nav iesniedzis.           
Ar Cēsu novada domes  28.08.2009. sēdes lēmumu Nr.170 A., personas kods 111174-11289, uz 5 (pieciem gadiem) ir ievēlēts par Cēsu novada bāriņtiesas (pieaicināto) locekli.
            Laika periodā no 2009.gada 1.oktobra, kad darbu uzsāka Cēsu novada bāriņtiesa, bāriņtiesas loceklis A. ir piedalījies tikai 11 bāriņtiesas sēdēs, kurās ir pieņemti 11 lēmumi, un veicis 27 bērnu (tajā skaitā arī rīcības nespējīgo personu) dzīves apstākļu pārbaudes.
            2010.gada maijā, jūlijā, septembrī, oktobrī, novembrī, decembrī, janvārī A. Cēsu novada bāriņtiesā nav strādājis.  To apliecina Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas grāmatvedes apstiprināta izziņa par darbinieka A. nostrādāto darba laiku Cēsu novada bāriņtiesā.
2011.gada janvārī Cēsu novada pašvaldības administrācijā notika darba saruna ar A. par bāriņtiesas locekļa pienākumu nepildīšanu, par viņa iespējamo atcelšanu no bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanas, kā rezultātā A. lūdza dot iespēju turpināt pildīt bāriņtiesas locekļa pienākumus , apņemoties nostrādāt paredzētās divdesmit darba stundas mēnesī.
A. 2011.gada februārī, martā un aprīlī veica darba pienākumus pilnā apmērā.
2011.gada maijā A. tika dots uzdevums veikt nepilngadīgajam bērnam piederošā nekustamā īpašuma apsekošanu, lai bāriņtiesas sēdē 18.05.2011. varētu lemt par bērnam piederošā nekustamā īpašuma lietderību. A. apsekošanu veica 16.05.2011., bet sastādīto aktu iesniedza tikai 02.06.2011., kā rezultātā  lietas izskatīšana bāriņtiesas sēdē tika atlikta un administratīvā procesa dalībnieks  bāriņtiesai izteica pamatotu aizrādījumu.
2011.gada jūnijā, jūlijā un augustā A. nav pildījis bāriņtiesas locekļa amata pienākumus. To apliecina Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas grāmatvedes apstiprināta izziņa par darbinieka A. nostrādāto darba laiku Cēsu novada bāriņtiesā.
A. mutiski bāriņtiesu ir informējis, ka piedalīties bāriņtiesas sēdēs, kuras notiek trešdienās, un arī citā darba laikā, pildīt bāriņtiesas locekļa pienākumus, nevar, jo sastāv citās darba attiecībās, un savienot šos darbus ir problemātiski.
Šī apstākļa dēļ ir bijušas situācijas, kad nācies atlikt bāriņtiesas sēdes kvoruma trūkuma dēļ vai arī bāriņtiesa lūgusi atlikt lietas izskatīšanu augstākas instances tiesā, jo ir bijuši vienlaicīgi tiesu procesi.
Iepriekš minētie fakti liecina par to, ka A. nepilda un nolaidīgi izturas pret bāriņtiesas locekļa pienākumu pildīšanu, kādēļ ir apgrūtināts bāriņtiesas darbs un palielināta darba slodze pārējiem bāriņtiesas darbiniekiem.
Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 14.panta 1.punktu, kas nosaka, ka bāriņtiesas locekli var atcelt no amata, ja viņš nepilda savus pienākumus vai ir rīkojies nolaidīgi, bāriņtiesas priekšsēdētaja V.Ķeviņa ierosina Cēsu novada domei lemt par A.  atcelšanu no bāriņtiesas locekļa amata.
 
Noklausoties Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas V.Ķeviņas ziņojumu, pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu; Bāriņtiesu likuma 14.panta 1.punktu un 10.panta trešo daļu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (A.Raubiško, G.Šķenders, I.Suija – Markova, M.Cīrulis, O.Bicāns, I.Timermanis, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas – 1 (M.Malcenieks),  nolemj:
 
1.      Atcelt ar 18.08.2011.  A., personas kods , no Cēsu novada bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanas.
2.      Uzdot A atmaksāt Cēsu novada pašvaldībai tās segto mācību programmas apgūšanas izdevumu atlikušo daļu LVL 193.92 (viens simts deviņdesmit trīs lati 92 santīmi) pēc izvēles šādos termiņos : visu summu uzreiz – līdz 30.08.2011. vai līdz 30.12.2011. saskaņā ar  noslēgto Vienošanos par mācību maksas apmaksu.
 1. Apstiprināt vienošanos par mācību maksas apmaksu (lēmuma pielikumā).
 2. Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdētājai V.Ķeviņai organizēt vienošanās parakstīšanu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt  Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vien mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 
 
 
Pielikumā:      
1)      Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas V.Ķeviņas ziņojums par A. darbu Cēsu novada bāriņtiesā;
2)      Cēsu novada domes sēdes 28.09.2009. Lēmuma par Cēsu novada bāriņtiesas ievēlēšanu- izraksts;
3)      Uzaicinājums A. uz Cēsu novada domes sēdi 18.08.2011., ar pasta kvīti par ierakstītas vēstules nosūtīšanu;
4)      Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas grāmatvedes apstiprināta izziņa par darbinieka A  nostrādāto darba laiku Cēsu novada bāriņtiesā.
5)      Vienošanās par mācību maksas apmaksu.
 
 
 Pielikums
 
 


2011.gada 18.augusta protokols Nr. 18       Lēmuma nr. 430
Par izmaiņām Cēsu novada bāriņtiesas sastāvā
 
Ziņo: V.Ķeviņa, Cēsu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 8.punktu un 23.punktu, 21.panta 26.punktu; Bāriņtiesu likuma 7.panta otro daļu,  Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (A.Raubiško, G.Šķenders, I.Suija – Markova, M.Malcenieks, M.Cīrulis, O.Bicāns, I.Timermanis, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
 
1.      Ar 01.09.2011. izveidot Cēsu novada bāriņtiesā amata vienību -  bāriņtiesas loceklis pastāvīgā darbā -    0,5 darba slodzes.
2.      Uzdot Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdētājai V.Ķeviņai organizēt Cēsu novada bāriņtiesas darbu saskaņā ar pieņemto lēmumu.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt  Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 
 
 


2011.gada 18.augusta protokols Nr. 18       Lēmuma nr. 431
Par zemes ierīcības projekta Rīgas ielā 70, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
Ziņo: D.Trapenciere, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
 
Cēsu novada dome 30.12.2011. pieņēma lēmumu Nr.830 ”Par zemes ierīcības projekta Rīgas ielā 70, Cēsīs, Cēsunovads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”,uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde sadalot nekustamo īpašumu divos zemes gabalos.
 Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši nekustamā īpašuma īpašnieces  A priekšlikumiem, saskaņots ar komunikāciju turētājiem un 25.07.2011.saņemts atzinums no Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas.
Izskatot VSIA “Latvijas Valsts mērnieks” sertificēta zemes ierīkotājs A. (sertifikāta Nr.AA000000082) 08.08.2011., reģ. Nr. 1-36/3054 iesniegto zemes ierīcības projektu, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8. un 31 punktu,  Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošiem noteikumiem Nr. 5”Cēsu novada teritorijas plānojums” un Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 16.08.2011. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.26), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (A.Raubiško, G.Šķenders, I.Suija – Markova, M.Malcenieks, M.Cīrulis, O.Bicāns, I.Timermanis, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
 
1.      Apstiprināt zemes ierīcības projektu R, Cēsīs, Cēsu, novads (pielikums Nr.1).
2.      Zemes vienībai un ēkām (projektā Nr. 1) saglabāt adresi Rīgas ielā 70, Cēsīs, Cēsu nov.:
2.1. Zemes gabala platība 1484 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis –individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
3.       Zemes vienībai (projektā Nr.2)piešķirt un ēkām saglabāt adresi R, Cēsis, Cēsu nov.:
3.1. Zemes gabala platība 2001 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
      4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
 
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 
 


2011.gada 18.augusta protokols Nr. 18       Lēmuma nr. 432
Par zemes gabala Cīrulīšu iela 49, Cēsis, Cēsu nov. daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
 
Ziņo: Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs A.Mihaļovs
Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 2.punktu, viena no pašvaldību autonomām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (t.i., ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana).
Lai to izpildītu, Cēsu novada dome 2010.gada 11.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 135 ‘’Par projekta pieteikumu ‘’Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija’’ (prot. Nr. 3, 26.punkts), bet 2010.gada 22.jūnijā - lēmumu Nr.382 „Grozījumi Cēsu novada domes 11.03.2010. lēmumā Nr.135 ‘’Par projekta pieteikumu „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija””(prot.Nr.8, 46.p). Minētā projekta īstenošanai Cēsu novada dome 2010.gada 11.martā pieņēma lēmumu Nr. 147 „Par nekustamo īpašumu atsavināšanu projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai” (prot. Nr. 3, 38.punkts), bet 2010.gada 26.augustā – lēmumu Nr. 452 „Grozījumi Cēsu novada domes 11.03.2010. lēmumā Nr. 147 „Par nekustamo īpašumu atsavināšanas projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai” (prot. Nr. 12, 6.punkts), ar kuriem noteikts Pētera ielas Cēsīs, Cēsu novadā, posmā no Gaujas ielas līdz Rīgas ielai, būvniecības vajadzībām atsavināmo īpašumu saraksts.
 Satiksmes ministrija un Cēsu novada pašvaldība 2010.gada 6.oktobrī ir noslēgušas Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” Nr. 3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/013 īstenošanu.
Viens no projekta īstenošanai nepieciešamajiem nekustamajiem īpašumiem ir daļa no nekustamā īpašuma Cīrulīšu iela 49, Cēsis, Cēsu nov, kadastra numurs 4201 007 1629. Tas ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0008 5364, īpašnieks sabiedrība ar ierobežotu atbildību PURPURS, nodokļu maksātāja kods 40003513336. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1629, kopplatība 3912 m2 un ēkas.
Saskaņā ar apstiprināto zemes ierīcības projektu no zemes gabala Cīrulīšu iela 49, Cēsis, Cēsu nov., tiek atdalīta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0122, platība 27 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā.
Saskaņā ar SIA „Eiroeksperts”, reģ. Nr. 40003650352, vērtējumu, augstākminētā īpašuma - Cīrulīšu iela 49, Cēsis, Cēsu nov., viena kvadrātmetra (1m2) tirgus vērtība 2010.gada 21. decembrī ir Ls 3.49 (trīs lati četrdesmit deviņi santīmi).
Cēsu novada pašvaldībā saņemts SIA „Purpurs” valdes locekļa A  iesniegums (reģ. Nr.1-36/2923, 28.07.2011), ka piekrīt pārdot no SIA „Purpurs” piederošā  zemes gabala Cīrulīšu ielā 49, Cēsīs, Cēsu novads, atdalīto zemes vienību 27 m2 platībā, par noteikto tirgus vērtību - Ls 3.49 (trīs lati četrdesmit deviņi santīmi) par vienu kvadrātmetru.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 4.pantu, ņemot vērā zemes gabala Cīrulīšu iela 49, Cēsis, Cēsu nov., īpašnieka iesniegumu (reģ. Nr.1-36/2923, 28.07.2011.) par viņiem piederošā zemes gabala daļas - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0122 pārdošanu, pamatojoties uz Tautsaimniecības komitejas 04.08.2011. atzinumu (prot. Nr.11),  Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (A.Raubiško, G.Šķenders, I.Suija – Markova, M.Malcenieks, M.Cīrulis, O.Bicāns, I.Timermanis, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
 
1.      Pirkt zemes gabala Cīrulīšu iela 49, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 1629, daļu - zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0122, platība 27 kv.m.
 1. Apstiprināt atsavināmās zemes vienības, kadastra apzīmējums 4201 007  0122, viena kvadrātmetra (1 m2) vērtību Ls 3.49 (trīs lati četrdesmit deviņi santīmi).
 2. Uzdot sagatavot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) atbilstošu pirkuma līgumu.
 3. Pieņemt zināšanai, ka no zemes gabala Cīrulīšu iela 49, Cēsis, Cēsu nov. atdalīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0122 pēc darījuma noslēgšanas paredzēts pievienot nekustamajam īpašumam Pētera iela, Cēsis, Cēsu nov. kadastra numurs 4201 007 0444.
 4. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada ārkārtas domes 17.02.2011. lēmumu Nr. 106 „Par zemes gabalu Cīrulīšu iela 49, Cēsis, Cēsu nov. un Rīgas iela, Cēsis, Cēsu nov., daļu maiņu Eiropas Savienības fonda projekta „ Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai (prot. Nr.4, 2.p.).
 5. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot 2011.gada 07.jūlijā noslēgtā nekustamo īpašumu maiņas līguma, reģistrēts Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā 07.07.2011. ar Nr. 419/2011/2-12, atcēlēja līgumu.
 6.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājam A.Mihaļovam.
 
 
 
 
 
 


2011.gada 18.augusta protokols Nr. 18       Lēmuma nr. 433
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu  uz nekustamo īpašumu „Pakalnītes”, Vaives pag., Cēsu nov.
 
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
 
Cēsu novada pašvaldībā saņemta 2011. gada 15.jūnijā (reģ. Nr.2346/1-23)  Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālas nodaļas 2011. gada 14. jūnija vēstule Nr.2-04-V/420 „Par kadastra informācijas sistēmā reģistrētajām lietošanā esošajām zemes vienībām ”.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25. panta pirmās daļas 3. punktu; 25. panta 2. daļu ; likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta ceturto daļu; likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu; 13. panta pirmās daļas 8. punktu, Cēsu novada domes 04.08.2011. Tautsaimniecības komitejas atzinumu (prot. Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (A.Raubiško, G.Šķenders, I.Suija – Markova, M.Malcenieks, M.Cīrulis, O.Bicāns, I.Timermanis, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
 
 1. Izbeigt R,  lietošanas tiesības uz zemes vienību 1,3 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 4290 004 0110, kas atrodas Adrese, Cēsu novadā.
 2. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu apbūvētu zemes vienību Adrese, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4290 004 0110, zemes vienības platība 1,3 ha.
 3. Noteikt, ka R, iegūst zemes nomas pirmtiesības  uz zemes vienību 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4290 004 0110, kas atrodas Adrese , Cēsu novadā.
 4. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot R par pieņemto lēmumu.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2011.gada 18.augusta protokols Nr. 18       Lēmuma nr. 434
Grozījumi Cēsu novada domes 15.10.2009. lēmumā Nr.300 „Par lietošanas mērķa maiņu nekustamajiem īpašumiem”
 
Ziņo: D.Trapenciere, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
       Ar Cēsu novada domes 15.10.2009. lēmumu Nr.300 „Par lietošanas mērķa maiņu nekustamajiem īpašumiem” zemes gabaliem Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijā, kuros līdz šim atradušies sakņu dārzi un kurus arī turpmāk paredzēts izmantot šim mērķim, noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – pagaidu atļautā izmantošana sakņu dārziem. Lēmumā minētos zemes gabalus Cēsu pilsētā un zemes gabalus Vaives pagasta teritorijā, kuriem lietošanas mērķis ir lauksaimniecības zeme, iespējams nodot nomā sakņu dārzu ierīkošanai, noslēdzot zemes nomas līgumus.
       Saskaņā ar Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ‘’Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu’’ 18.2.punktu zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, nomas maksa sākot ar 01.01.2010. nosakāma 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
        Uz zemes gabala Egļu ielā 5A, Cēsīs, Cēsu nov., ir ierīkoti sakņu dārzi. Lai noteiktu kadastrālo vērtību atbilstoši pašreizējam zemes izmantošanas mērķim, nepieciešams līdz teritorijas plānojumā noteiktās izmantošanas uzsākšanai (mazstāvu dzīvojamā apbūve), zemes gabalam noteikt mērķi - pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem (0502).
Pamatojoties uz Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana un maiņas kārtība”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 02.08.2011. priekšlikumu (prot.Nr.24), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 04.08.2011. atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (A.Raubiško, G.Šķenders, I.Suija – Markova, M.Malcenieks, M.Cīrulis, O.Bicāns, I.Timermanis, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
 
1.            Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 15.10.2009. lēmumā Nr.300 „Par lietošanas mērķa maiņu nekustamajiem īpašumiem”, papildinot lēmumu 1.punktu ar 1.29.apakšpunktu šādā redakcijā:
               „1.29. Egļu ielā 5A, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 006 2021).”           
 
 2.     Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vad.V.Krastiņš).
 
Sagatavoja: L.Vīgrante
Izsniegt: Nekustamā īpašuma nodaļai 2 eks, Vaive 1 eks.
 
 


2011.gada 18.augusta protokols Nr. 18       Lēmuma nr. 435
Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr.185 „Sakņu (ģimenes) dārzu teritorijas Cēsu pilsētā un Vaives pagastā, Cēsu novadā” 
Ziņo: D.Trapenciere, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
        Ar Cēsu novada domes 18.08.2011. lēmumu Nr.434 „Grozījumi Cēsu novada domes 15.10.2009. lēmumā Nr.300 „Par lietošanas mērķa maiņu nekustamajiem īpašumiem” zemes gabalam Egļu ielā 5A, Cēsīs, Cēsu novadā, uz kura atrodas sakņu dārzi un kuru arī turpmāk paredzēts izmantot šim mērķim, noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – pagaidu atļautā izmantošana sakņu dārziem. Līdz ar to šis zemes gabals iekļaujams Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr.185 „Sakņu (ģimenes) dārzu teritorijas Cēsu pilsētā un Vaives pagastā, Cēsu novadā” .
        Ņemot vērā Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 02.08.2011. priekšlikumu (prot.Nr.24), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 15.punktu un 16.3.punktu un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 04.08.2011. atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (A.Raubiško, G.Šķenders, I.Suija – Markova, M.Malcenieks, M.Cīrulis, O.Bicāns, I.Timermanis, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
 
1. Izdarīt Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr.185 „Sakņu (ģimenes) dārzu teritorijas Cēsu pilsētā un Vaives pagastā, Cēsu novadā”, šādus grozījumus:
 papildināt lēmumu ar 2¹.punktu šādā redakcijā:
               „2¹. Noteikt Cēsu novada Cēsu pilsētā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai zemes rezerves fondam piekrītošu zemes gabalu Egļu ielā 5A, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 006 2021), kurš līdz īpašuma tiesību nokārtošanai atrodas Cēsu novada pašvaldības rīcībā.”
 
 2.     Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļa (vad.V.Krastiņš). 
 
 
 


2011.gada 18.augusta protokols Nr. 18       Lēmuma nr. 436
Par Cēsu pilsētas domes 05.03.2009.lēmuma Nr.94  ”Par zemes ierīcības projekta Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu  
Ziņo: D.Tapenciere, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
 
Cēsu pilsētas dome 05.03.2009. pieņēma lēmumu Nr. 94 (prot. Nr. 4, 20.p.) “Par zemes ierīcības projekta Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs apstiprināšanu”, ar ko no nekustamā īpašuma tika atdalīts zems gabals 101 kv. M. Platībā uz kura atrodas akciju sabiedrībai “Latvenergo” piederoša būve- transformatora apakšstacija. Atdalītajam zemes gabalam un būvei tika piešķirta adrese Ata Kronvalda iela 52A, Cēsīs.Nekustamā īpašuma reāla sadalīšana divos zemes gabalos nav notikusi.
Cēsu novada pašvaldībā 02.08.2011. saņemts Valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” iesniegums Nr. 1-36/2962 par Cēsu pilsētas domes 05.03.2009. lēmuma Nr. 94 (protokols Nr. 4,20 p.)”Par zemes ierīcības projekta Ata Kronvalda ielā 52, Cēsis apstiprināšanu” atcelšanu, jo izstrādātais būvprojekts ēkas celtniecības Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs, paredz zemes ierīcības projektā atdalīto transformatora apakšstacijas ēku demontēt.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 22. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu 15. panta 13. punktu un Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 04.08.2011. atzinumu (protokols Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (A.Raubiško, G.Šķenders, I.Suija – Markova, M.Malcenieks, M.Cīrulis, O.Bicāns, I.Timermanis, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
 
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 05.03.2009. lēmuma Nr. 94 (protokols Nr. 4,20 p.)”Par zemes ierīcības projekta Ata Kronvalda ielā 52, Cēsis apstiprināšanu”.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2011.gada 18.augusta protokols Nr. 18       Lēmuma nr. 437
Par amata vienībām Cēsu Bērnu un jauniešu centrā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Cēsu novada domes izglītības darba grupas 21.07.2011. atzinumu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 04.08.2011. atzinumu (prot. Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (A.Raubiško, G.Šķenders, I.Suija – Markova, M.Malcenieks, M.Cīrulis, O.Bicāns, I.Timermanis, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
1.      Ar 2011. gada 1. septembri Cēsu Bērnu un jauniešu centrā:
1.1.izveidot  direktora vietnieka 0,2 likmes , nosakot amatalgu Ls 571.00 (pieci simti septiņdesmit viens lats) mēnesī par likmi;
1.2.direktora vietnieka 1,2 likmes tiek finansētas no pašvaldības budžeta.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 
 
 


2011.gada 18.augusta protokols Nr. 18       Lēmuma nr. 438
Par pedagoģiskā darbinieka  amata vienības izveidošanu Cēsu 2.pamatskolā  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Izglītības darba grupas 2011.gada 21.jūlija lēmumu un Cēsu 2.pamatskolas direktora Ojāra Bicāna 2011.gada 27.jūlija vēstuli,  atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 04.08.2011.atzinumam (prot.nr.11) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.08.2011. (prot.Nr.11) atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (A.Raubiško, G.Šķenders, I.Suija – Markova, M.Malcenieks, M.Cīrulis, I.Timermanis, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav, balsošanā nepiedalās deputāts O.Bicāns,  nolemj:
 
 1. Cēsu 2.pamatskolā  ar 2011.gada 1. septembri izveidot 1 amata vienību „ pedagoga palīgs”  (profesijas kods klasifikatorā  2359 05), nosakot mēnešalgu par likmi LR MK noteiktās minimālās algas apmērā.          
      2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu 2.pamatskolas direktoram O. Bicānam.
      3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 
 


2011.gada 18.augusta protokols Nr. 18       Lēmuma nr. 439
Par saimniecisko darbinieku  amata vienības izveidošanu Cēsu 2.vidusskolā  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Izglītības darba grupas 2011.gada 21.jūlija lēmumu un Cēsu 2.vidusskolas direktores Aijas Sīmanes 2011.gada 2.augusta vēstuli,  atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 4.08.2011.atzinumam (prot.Nr.11) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.08.2011. (prot.Nr.11) atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (A.Raubiško, G.Šķenders, I.Suija – Markova, M.Malcenieks, M.Cīrulis, O.Bicāns, I.Timermanis, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
 
 1. Cēsu 2.vidusskolā  ar 2011.gada 1. septembri izveidot 0,75 amata vienību „ skolotāja palīgs”  (profesijas kods klasifikatorā  531201), nosakot mēnešalgu par likmi LR MK noteiktās minimālās algas apmērā.          
      2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu 2.vidusskolas direktorei A. Sīmanei.
      3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 
 
 


2011.gada 18.augusta protokols Nr. 18       Lēmuma nr. 440
Par logopēda amata vienību izveidošanu Cēsu novada izglītības iestādēs  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Izglītības darba grupas 2011.gada 21.jūlija lēmumu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 4.08.2011.atzinumam (prot.Nr.11) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.08.2011. (prot.Nr.11) atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (A.Raubiško, G.Šķenders, I.Suija – Markova, M.Malcenieks, M.Cīrulis, O.Bicāns, I.Timermanis, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
 
 1. Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē ar 2011.gada 1. septembri izveidot 0,5 amata vienību „ skolotājs logopēds”  (profesijas kods klasifikatorā 235201) , nosakot mēnešalgu Ls 300,00 (trīs simti lati) mēnesī par vienu likmi.        
 2. Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādē ar 2011.gada 1. septembri izveidot 0,25 amata vienību „ skolotājs logopēds”  (profesijas kods klasifikatorā 235201) , nosakot mēnešalgu Ls 300,00 (trīs simti lati) mēnesīpar vienu likmi.              
 3. Cēsu 2.pamatskolas pirmsskolas vecuma bērnu grupās ar 2011.gada 1. septembri izveidot 0,25 amata vienību „ skolotājs logopēds”  (profesijas kods klasifikatorā 235201) , nosakot mēnešalgu Ls 300,00 (trīs simti lati) mēnesī par vienu likmi.        
 4. Līvu pamatskolas pirmsskolas vecuma bērnu grupās ar 2011.gada 1. septembri izveidot 0,1 amata vienību „ skolotājs logopēds”  (profesijas kods klasifikatorā 235201), nosakot mēnešalgu Ls 300,00 (trīs simti lati) mēnesī par vienu likmi.        
 5. Rāmuļu pamatskolas pirmsskolas vecuma bērnu grupās ar 2011.gada 1. septembri izveidot 0,1 amata vienību „ skolotājs logopēds”  (profesijas kods klasifikatorā 235201), nosakot mēnešalgu Ls 300,00 (trīs simti lati) mēnesī par vienu likmi.        
 6. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai L. Kazakai, Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai M.Virskulei, Cēsu 2.pamatskolas direktoram O.Bicānam, Līvu pamatskolas direktorei A.Gabranovai, Rāmuļu pamatskolas direktores p.i.I.Brammanei   
 7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 


2011.gada 18.augusta protokols Nr. 18       Lēmuma nr. 441
Par saimniecisko darbinieku  amata vienību skaita samazināšanu Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē  
 
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 13.08.2009.  lēmuma Nr.124 „ Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtības apstiprināšanu” pielikuma 2.3.1.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 04.08.2011.atzinumu (prot. Nr.11) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.08.2011. (prot.Nr.11) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (A.Raubiško, G.Šķenders, I.Suija – Markova, M.Malcenieks, M.Cīrulis, O.Bicāns, I.Timermanis, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
 
1.Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē ar 2011.gada 1. septembri likvidēt            1 amata vienību skolotāja palīgs ( profesijas kods klasifikatorā  531201).
2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai              L. Kazakai.   
3.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam                          G. Šķenderam.
 
 
 
 


2011.gada 18.augusta protokols Nr. 18       Lēmuma nr. 442
Par deleģējuma līgumu biedrībai „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 5.punktu un 10.punktu pašvaldības autonomajās funkcijas attiecīgi ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, rūpēties par kultūru un sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var cita starp deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk kā pašvaldība.
Ņemot vērā Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu Nr.LV0059 „Vidzemes Inovāciju un Uzņēmējdarbības centrs”, Cēsu novada domes 2009.gada 5.novembra lēmumu Nr.366 ”Par EEZ un NOFI projekta „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” pārņemšanu” (prot.Nr.12, 38.p.), 2009. gada 15.decembra nodošanas - pieņemšanas aktu „Par Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta Nr. LV0059 „Vidzemes Inovācijas un Uzņēmējdarbības centrs” (turpmāk arī Projekts) nodošanu Cēsu novada pašvaldībai”, Cēsu novada dome 2010.gada 17.novembrī pieņēma lēmumu Nr.706 ”Par biedrības „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” dibināšanu” (prot.Nr.20, 40.p.).
Saskaņā ar starp Centrālo finanšu un līguma aģentūru, Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministriju un Cēsu rajona padomi 2008.gada 24.oktobrī noslēgtā sadarbības līguma Nr. LV0059 par individuālā projekta „Vidzemes inovācijas un uzņēmējdarbības centrs īstenošanu” (turpmāk – Projekta līguma) 7.1.8.1.punktu Cēsu novada pašvaldībai jānodrošina Projekta ietvaros iepirktā aprīkojuma izmantošana Projekta mērķiem gan Projekta īstenošanas laikā, gan 5(piecus) gadus pēc tā iegādes IT aprīkojuma gadījumā un 5(piecus) gadus pēc Projekta noslēgtuma pārskata apstiprināšanas pārējā aprīkojuma gadījumā un saskaņā ar 7.1.8.3.punktu jānodrošina rekonstruētā īpašuma izmantošana Projekta mērķim.
Biedrība „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs”, reģistrācijas numurs 40008169402, ir dibināta 2010.gada 13.decembrī un tās darbības mērķi ir veicināt jauniešu un pārējās sabiedrības intereses par tehniskām un eksaktām zinātnēm; veicināt jaunatnes interesi par uzņēmējdarbību savā reģionā (Vidzemē), veicināt sadarbību starp uzņēmējiem un izglītības iestādēm.
Biedrības „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” biedri ir Cēsu novada pašvaldība, Vecpiebalgas novada pašvaldība, Amatas novada pašvaldība, Pārgraujas novada pašvaldība un Priekuļu novada pašvaldība.
Lai nodrošinātu savu autonomo funkciju izpildi un Projekta līguma prasības, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 5.punktu un 10.punktu, 15.panta ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu un 45., 46. pantu, kā arī ņemot vērā augstākminēto, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 04.08.2011. atzinumu (prot. Nr.11) un Finanšu komitejas 11.08.2011. atzinumu (prot. Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (A.Raubiško, G.Šķenders, I.Suija – Markova, M.Malcenieks, M.Cīrulis, O.Bicāns, I.Timermanis, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
 
1.                   Slēgt Deleģēšanas līgumu ar biedrību „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” par pārvaldes uzdevumuu, kas izriet no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā, 5.punktā un 10.punktā noteiktajām pašvaldības autonomajām funkcijām -saskaņā ar pielikumu.
2.                   Uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam parakstīt Cēsu novada pašvaldības vārdā šī lēmuma 1. punktā minēto Deleģēšanas līgumu saskaņā ar pielikumu.
 
 
Pielikums
 
 


2011.gada 18.augusta protokols Nr. 18       Lēmuma nr. 443
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu elektrības jaudas nodrošināšanai Cēsu pils dārzā
Ziņo :  G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Ņemot vērā p/a „  Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”  22.07.2011. iesniegumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 2.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.07.2011. atzinumam (prot. Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (A.Raubiško, G.Šķenders, I.Suija – Markova, M.Malcenieks, M.Cīrulis, O.Bicāns, I.Timermanis, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
1.      Piešķirt no pamatbudžeta līdzekļiem Ls 1900,00 (viens tūkstotis deviņi simti lati) elektrības kabeļa ierīkošanai Cēsu pils dārzā, lai nodrošinātu pārvietojamajai skatuvei skaņas un gaismas aparatūras pieslēgšanu un darbību. 2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) piešķirto finansējumu iekļaut Cēsu novada pašvaldības 2011.gada budžeta grozījumos un pārskaitīt p/a „ Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” .
 
 
 


2011.gada 18.augusta protokols Nr. 18       Lēmuma nr. 444
Par zemes gabala Līgatnes iela 40, Cēsis, Cēsu nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
Ziņo: Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs A.Mihaļovs
 
Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 2.punktu, viena no pašvaldību autonomām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (t.i., ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana).
Lai to izpildītu, Cēsu novada dome 2010.gada 11.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 135 ‘’Par projekta pieteikumu ‘’Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija’’ (prot. Nr. 3, 26.punkts), bet 2010.gada 22.jūnijā - lēmumu Nr.382 „Grozījumi Cēsu novada domes 11.03.2010. lēmumā Nr.135 ‘’Par projekta pieteikumu „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija””(prot.Nr.8, 46.p). Minētā projekta īstenošanai Cēsu novada dome 2010.gada 11.martā pieņēma lēmumu Nr. 147 „Par nekustamo īpašumu atsavināšanu projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai” (prot. Nr. 3, 38.punkts), bet 2010.gada 26.augustā – lēmumu Nr. 452 „Grozījumi Cēsu novada domes 11.03.2010. lēmumā Nr. 147 „Par nekustamo īpašumu atsavināšanas projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai” (prot. Nr. 12, 6.punkts), ar kuriem noteikts Pētera ielas Cēsīs, Cēsu novadā, posmā no Gaujas ielas līdz Rīgas ielai, būvniecības vajadzībām atsavināmo īpašumu saraksts.
 Satiksmes ministrija un Cēsu novada pašvaldība 2010.gada 6.oktobrī ir noslēgušas Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” Nr. 3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/013 īstenošanu.
Viens no projekta īstenošanai nepieciešamajiem nekustamajiem īpašumiem ir daļa no nekustamā īpašuma Līgatnes iela 40, Cēsis, Cēsu nov, kadastra numurs 4201 007 1604. Tas ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0018 3962, īpašnieki –T. 1/3 domājamā daļa, A. 1/3 domājamā daļa, M., 1/3 domājamā daļa. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1604, kopplatība 13998 m2.
Saskaņā ar apstiprināto zemes ierīcības projektu no zemes gabala Līgatnes iela 40, Cēsis, Cēsu nov., tiek atdalīta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0132, platība 226 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā.
Saskaņā ar SIA „Eiroeksperts”, reģ. Nr. 40003650352, vērtējumu, augstākminētā īpašuma – Līgatnes iela 40, Cēsis, Cēsu nov., viena kvadrātmetra (1m2) tirgus vērtība 2010.gada 27. decembrī ir Ls 3.09 (trīs lati deviņi santīmi).
Cēsu novada pašvaldībā 2011.gada 4. augustā saņemts 3 (trīs) zemes īpašnieku iesniegums (reģ. Nr. 1-36/2989), ka piekrīt pārdot no viņiem piederošā zemes gabala Līgatnes ielā 40, Cēsīs, Cēsu novads, atdalīto zemes vienību 226 m2 platībā, līgumā paredzot, ka netiek mainīts jeb tas nekādi neietekmē izstrādāto spēkā esošo detālplānojumu.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 4.pantu, ņemot vērā zemes gabala Līgatnes iela 40, Cēsis, Cēsu nov., īpašnieku iesniegumu (reģ. Nr.1-36/2989, 04.08.2011.) par viņiem piederošā zemes gabala daļas - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0132 pārdošanu, pamatojoties uz Finanšu komitejas 11.08.2011. atzinumu (prot. Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (A.Raubiško, G.Šķenders, I.Suija – Markova, M.Malcenieks, M.Cīrulis, O.Bicāns, I.Timermanis, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
1.Pirkt zemes gabala Līgatnes iela 40, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 1604, daļu - zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0132, platība 226 kv.m.
2. Apstiprināt atsavināmās zemes vienības, kadastra apzīmējums 4201 007  0132, viena kvadrātmetra (1 m2) vērtību Ls 3.09 (trīs lati deviņi santīmi).
3. Uzdot sagatavot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) atbilstošu pirkuma līgumu.
4. Pieņemt zināšanai, ka:
4.1.  no zemes gabala Līgatnes iela 40, Cēsis, Cēsu nov., atdalīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0132, pēc darījuma noslēgšanas paredzēts pievienot nekustamam īpašumam Pētera iela, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 0444;
4.2.  zemes gabala Līgatnes ielā 40, Cēsīs, Cēsu nov., tālākā izmantošana veicama saskaņā ar Cēsu novada domes 24.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Teritorijas, kas ietver zemes gabalus Griezes ielā 3, Griezes ielā 4, Līgatnes ielā 40, Līgatnes ielā 44, Līgatnes ielā 46, Līgatnes ielā 52, Griezes un Svīres ielas, Cēsīs, izmantošanas un apbūves noteikumi”.
5. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada ārkārtas domes 17.02.2011. lēmumu Nr. 105 „Par zemes gabalu Līgatnes iela 44, Cēsis, Cēsu nov. un Līgatnes   iela 40, Cēsis, Cēsu nov., daļu maiņu Eiropas Savienības fonda projekta „ Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai (prot. Nr.4, 1.p.).
 1.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājam A.Mihaļovam.
 
 
 
 
 


2011.gada 18.augusta protokols Nr. 18       Lēmuma nr. 445
Par nedzīvojamo telpu Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā
Ziņo : J.Markovs, CKTC direktors
Lai racionāli un lietderīgi izmantotu p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” valdījumā nodotās nedzīvojamās telpas Cēsu pils kompleksā apmeklētāju centrā Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, ar platību 24,32 m2 un mērķi – suvenīru tirdzniecība,
pamatojoties uz augstāk minēto un Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1  panta pirmo daļu, MK 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 2. nodaļas 7.,8.,10.,11. un 22. punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (A.Raubiško, G.Šķenders, I.Suija – Markova, M.Malcenieks, M.Cīrulis, O.Bicāns, I.Timermanis, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
1.       Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 28.07.2011. lēmumu Nr. 424 „Par nedzīvojamo telpu Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā” (prot. Nr.16 , 26 p.).
2.       Nodot lietošanā par maksu (nomā),nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē,sekojošu nomas objektu nekustamajā īpašumā –kadastra numurs 42010051604003, Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā (telpu grupa Nr. 001, veids – 1262 Muzeja vai bibliotēkas telpu grupa) telpas daļu ar platību 24,32 m2 (skat. 1. pielikumu).
3.       Apstiprināt publicējamo informāciju (informācijas lapa) par nomas objektiem (skat. 2. pielikumu).
4.       Uzdot p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs J.Markovs) organizēt nomas objekta izsoli, saskaņā ar pielikumu Nr. 3.
5.       Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
Pielikumi:
Nr. 1 Būves, kadastra apzīmējums 42010051604003, Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrs, Pils laukums 9, Cēsis, Cēsu novads, 1. stāva plāna shēma
Nr. 2 Informācijas lapa par nomas objektu
Nr. 3 Izsoles noteikumi
Nr. 4 Nomas līguma projekts
 
 
Sagatavoja: Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” juriste Daiga Gailīte
Ziņo: Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktors Juris Markovs
Izsniegt/nosūtīt:  Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai
Cēsu novada pašvaldības Administratīvai nodaļai
Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai
Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei
 
 
Pielikums
 
Pielikums
 
Pielikums
 
Pielikums
 
 
 


2011.gada 18.augusta protokols Nr. 18       Lēmuma nr. 446
Par SIA „Cēsu klīnika” finansējumu
Ziņo: G.Kniksts, SIA „CĒSU KLĪNIKA” valdes priekšsēdētājs
 
            Noklausoties SIA ”CĒSU KLĪNIKA” valdes priekšsēdētāja G. Kniksta informāciju par Veselības ministrijas un Veselības norēķinu centra plānoto finansējuma samazinājumu neatliekamai palīdzībai stacionārā 2011. gada 2.pusgadam (samazinājums stacionāriem pakalpojumiem 74 058,-Ls, kopējais līguma samazinājums 40 927,-Ls) un noklausoties Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadu pašvaldību vadītāju prasību nodrošināt iedzīvotājiem sasniedzamu, pieejamu diennakts neatliekamo palīdzību slimnīcā „Cēsu klīnika”,  Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (A.Raubiško, G.Šķenders, I.Suija – Markova, M.Malcenieks, M.Cīrulis, O.Bicāns, I.Timermanis, D.Vasmanis, M.Niklass, G.Bērziņa,), pret 1 ( V.Vaivods), atturas -1 (A.Rasmanis),  nolemj:
1.                  Uzdot SIA „CĒSU KLĪNIKA”  slēgt ar VNC piedāvātā līguma grozījumus par NMP pakalpojumu sniegšanu 2011. gada 2. pusgadā piedāvātā finansējuma apjomā pievienotajā protokolā, norādot neatbilstību prognozējamo stacionāra pacientu skaitam un tam neatbilstošo finansējumu.
2.                  Uzdot SIA „CĒSU KLĪNIKA”  valdei Cēsu novada domes 2011.gada  6.oktobra sēdē informēt par finanšu situāciju SIA „CĒSU KLĪNIKA” un iepazīstināt deputātus par iespējamo slimnīcas darbu samazinātā finansējuma apstākļos.
3.                  Uzdot Veselības komisijas priekšsēdētājam M.Niklasam aktīvi iesaistīties SIA „CĒSU KLĪNIKA”  turpmākā neatliekamās palīdzības pakalpojuma apmaksas jautājumu risināšanā Veselības ministrijā, Saeimas komisijās u.c. valsts un pašvaldību institūcijās par adekvāta finansējuma nodrošināšanu.
 
Gatavoja M.Niklass
 
 
 


2011.gada 18.augusta protokols Nr. 18       Lēmuma nr. 447
Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei  
Ziņo : A.Riekstiņa, Finanšu nodaļas ekonomiste
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 24.03.2011. lēmumu Nr.204 „Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību” (prot.Nr.6, 39.p.),  Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (A.Raubiško, G.Šķenders, I.Suija – Markova, M.Malcenieks, M.Cīrulis, O.Bicāns, I.Timermanis, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
       Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt dzīvnieku patversmes tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai no Baibas Iršas ziedojumu Ls 10.00 (desmit lati).
 
 
 
Sagatavoja: A.Riekstiņa
Lēmumu izsniegt: Finanšu nodaļai, Komunālajai nodaļai
 
 
 


2011.gada 18.augusta protokols Nr. 18       Lēmuma nr. 448
Par zaudējumu apmēra noteikšanu atsavinot daļu nekustamā īpašuma „Katrīnkalns”, Līvi, Drabešu pagastā, Amatas novadā  
Ziņo: Dita Trapenciere Sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu atlīdzības noteikšanas komisijas locekle  
 
Saskaņā ar Cēsu novada domes 11.03.2010. lēmumu Nr.147 „ Par nekustamo īpašumu atsavināšanu projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai”, 26.08.2010. lēmumu Nr.452 „Grozījumi Cēsu novada domes 11.03.201. lēmumā Nr.147 „Par nekustamo īpašumu atsavināšanu projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai” un 31.03.2011. lēmumu Nr.213 „Par zemes gabala „Katrīnkalns, Līvi, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atsavināšanu Eiropas Savienības projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai, uzsākts process nekustamā īpašuma „Katrīnkalns”, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atsavināšanai sabiedrības vajadzībām.
Pamatojoties uz Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumu un 15.03.2011. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.204 "Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu", ar Cēsu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja G.Šķendera 2011.gada 7.jūnija rīkojumu Nr.1-19/68 izveidota komisija par Sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu atlīdzības noteikšanu (turpmāk tekstā Komisija), kas 14.06.2011.nosūtīja vēstuli Nr.1-36/2159 zemes gabala īpašniekam ar lūgumu iesniegt pašvaldībā informāciju par:
·      par atsavināmo nekustamo īpašumu un dokumentus, kas raksturo atsavināmo nekustamo īpašumu, tajā skaitā dokumentus, kas raksturo tā sastāvu, stāvokli, uz tā gulstošās nastas un apgrūtinājumus, ienesīgumu, un citus dokumentus par atsavināmo nekustamo īpašumu, kas varētu ietekmēt atsavināmā nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu;
·      par zaudējumiem, kādi nekustamā īpašuma īpašniekam varētu rasties, ja nekustamais īpašums tiktu atsavināts, un iespējamo zaudējumu apmēru, kā arī šo zaudējumu un to iespējamo apmēru pamatojošos dokumentus;
·      par inženierbūvēm un inženierkomunikācijām, kuras saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 24.panta pirmo daļu atsavināmā nekustamā īpašuma īpašnieks pieprasa institūcijai izbūvēt,
 
ko īpašnieks noteiktajā laikā pašvaldībā nav iesniedzis. Pamatojoties uz Komisijai pieejamo informāciju, Komisija 15.08.2011. pieņēma lēmumu par zaudējumiem, kādi nekustamā īpašuma īpašniekam varētu rasties, ja nekustamā īpašuma daļa tiktu atsavināta, norādot kuru zaudējumu apmēru noteiks Komisija, un kuru zaudējumu apmēru ierosina uzdot noteikt sertificētam nekustamā īpašuma vērtētājam.
 
Pamatojoties uz Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumu un 15.03.2011. Ministru Kabineta noteikumu Nr.204 "Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu" 21. un 22 punktu un Komisijas 15.08.2011. lēmumu (protokols Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (A.Raubiško, G.Šķenders, I.Suija – Markova, M.Malcenieks, M.Cīrulis, O.Bicāns, I.Timermanis, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
 
1.      Uzdot Komisijai noteikt šādus zaudējumus, kas varētu rasties nekustamā īpašuma „Katrīnkalns”, Līvi, Drabešu pag., Amatas nov., īpašniekam, atsavinot daļu no nekustamā īpašuma:
1.1.   Ar nekustamā īpašuma sadalīšanu saistītie izdevumi;
1.2.   Ar nostiprināšanu zemesgrāmatā saistīties notariālie izdevumi;
1.3.   Ar atsavinātā nekustamā īpašuma apgrūtinājumu un nastu pārreģistrēšanu saistītie notariālie izdevumi;
1.4.   Valsts nodevas;
1.5.   Kancelejas nodevas;
2.      Pieprasīt sertificētam nekustamā īpašuma vērtētājam noteikt šādus zaudējumus, kas varētu rasties nekustamā īpašuma „Katrīnkalns”, Līvi, Drabešu pag., Amatas nov., īpašniekam, atsavinot daļu no nekustamā īpašuma:
2.1.   Būvju pārcelšanas izdevumi, kas nekustamā īpašuma radušies šā īpašuma daļas atsavināšanas rezultātā;
2.2.   Atlikušās nekustamā īpašuma daļas vērtības samazinājums;
2.3.   Atlīdzība par izmaiņām nekustamā īpašuma daļas lietošanā;
2.4.   Citiem iespējamiem zaudējumiem.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veic Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors A.Mihaļovs.
 
Sagatavoja: D.Trapenciere
Saskaņots: Juridiskā nodaļa
 
 


2011.gada 18.augusta protokols Nr. 18       Lēmuma nr. 449
Par zaudējumu apmēra noteikšanu atsavinot daļu nekustamā īpašuma „Saulītes”, Drabešu pagastā, Amatas novadā  
Ziņo: Dita Trapenciere Sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu atlīdzības noteikšanas komisijas locekle  
 
 
Saskaņā ar Cēsu novada domes 11.03.2010. lēmumu Nr.147 „ Par nekustamo īpašumu atsavināšanu projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai”, 26.08.2010. lēmumu Nr.452 „Grozījumi Cēsu novada domes 11.03.201. lēmumā Nr.147 „Par nekustamo īpašumu atsavināšanu projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai” un 31.03.2011. lēmumu Nr.214 „Par zemes gabala „Saulītes, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atsavināšanu Eiropas Savienības projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai, uzsākts process zemes gabala „Saulītes”, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atsavināšanai sabiedrības vajadzībām.
Pamatojoties uz Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumu un 15.03.2011. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.204 "Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu", ar Cēsu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja G.Šķendera 2011.gada 7.jūnija rīkojumu Nr.1-19/68 izveidota komisija par Sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu atlīdzības noteikšanu (turpmāk tekstā Komisija), kas 14.06.2011.nosūtīja vēstuli Nr.1-36/2160 zemes gabala īpašniekam ar lūgumu iesniegt pašvaldībā informāciju par:
·      par atsavināmo nekustamo īpašumu un dokumentus, kas raksturo atsavināmo nekustamo īpašumu, tajā skaitā dokumentus, kas raksturo tā sastāvu, stāvokli, uz tā gulstošās nastas un apgrūtinājumus, ienesīgumu, un citus dokumentus par atsavināmo nekustamo īpašumu, kas varētu ietekmēt atsavināmā nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu;
·      par zaudējumiem, kādi nekustamā īpašuma īpašniekam varētu rasties, ja nekustamais īpašums tiktu atsavināts, un iespējamo zaudējumu apmēru, kā arī šo zaudējumu un to iespējamo apmēru pamatojošos dokumentus;
·      par inženierbūvēm un inženierkomunikācijām, kuras saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 24.panta pirmo daļu atsavināmā nekustamā īpašuma īpašnieks pieprasa institūcijai izbūvēt,
 
ko īpašnieks noteiktajā laikā pašvaldībā nav iesniedzis. Pamatojoties uz Komisijai pieejamo informāciju, Komisija 15.08.2011. pieņēma lēmumu par zaudējumiem, kādi nekustamā īpašuma īpašniekam varētu rasties, ja nekustamā īpašuma daļa tiktu atsavināta, norādot kuru zaudējumu apmēru noteiks Komisija, un kuru zaudējumu apmēru ierosina uzdot noteikt sertificētam nekustamā īpašuma vērtētājam.
 
Pamatojoties uz Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumu un 15.03.2011. Ministru Kabineta noteikumu Nr.204 "Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu" 21. un 22. punktu un Komisijas 15.08.2011. lēmumu (protokols Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (A.Raubiško, G.Šķenders, I.Suija – Markova, M.Malcenieks, M.Cīrulis, O.Bicāns, I.Timermanis, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
1. Uzdot Komisijai noteikt šādus zaudējumus, kas varētu rasties nekustamā īpašuma „Saulītes”, Drabešu pag., Amatas nov., īpašniekam, atsavinot daļu no nekustamā īpašuma:
1.1.Ar nekustamā īpašuma sadalīšanu saistītie izdevumi;
1.2.Ar nostiprināšanu zemesgrāmatā saistīties notariālie izdevumi;
1.3.Ar atsavinātā nekustamā īpašuma apgrūtinājumu un nastu pārreģistrēšanu saistītie notariālie izdevumi;
1.4.Valsts nodevas;
1.5.Kancelejas nodevas;
2.      Pieprasīt sertificētam nekustamā īpašuma vērtētājam noteikt šādus zaudējumus, kas varētu rasties nekustamā īpašuma „Saulītes”, Drabešu pag., Amatas nov., īpašniekam, atsavinot daļu no nekustamā īpašuma:
2.1.Atlikušās nekustamā īpašuma daļas vērtības samazinājums;
2.2.Atlīdzība par izmaiņām nekustamā īpašuma daļas lietošanā;
2.3.Citiem iespējamiem zaudējumiem.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veic Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors A.Mihaļovs.
 
Sagatavoja: D.Trapenciere
Saskaņots: Juridiskā nodaļa
 
 


2011.gada 18.augusta protokols Nr. 18       Lēmuma nr. 450
Par Sadarbības līguma ar Rīgas Tehnisko universitāti par vienas budžeta vietas apmaksu apstiprināšanu
Ziņo : G.Šķenders, domes priekšsēdētājs
 
Lai nodrošinātu reģionālā darba tirgus prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošanu, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 15 panta 4.punktu , Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (A.Raubiško, G.Šķenders, I.Suija – Markova, M.Malcenieks, M.Cīrulis, O.Bicāns, I.Timermanis, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
 
 1. Apstiprināt Sadarbība līgumu ar Rīgas Tehnisko universitāti par finansējuma piešķiršanu vienas budžeta vietas apmaksai (līgums pielikumā ).
 2. Piešķirt finansējumu 1(vienas) budžeta studiju vietas (pēc valsts noteiktās budžeta vietas izmaksas programmā „Elektortehnoloģiju datorvadība” specialitātē elektortehnoloģiju datorvadība) apmaksai no 2011.gada 1.septembra.
 3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības
2.1.Finanšu nodaļai(vadītāja A.Zerne) paredzēt finansējumu 1(vienas) budžeta studiju vietas (pēc valsts noteiktās budžeta vietas izmaksas programmā „Elektortehnoloģiju datorvadība” specialitātē elektortehnoloģiju datorvadība) apmaksai no 2011.gada 1.septembra;
2.2.Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina) un Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot noslēgšanai līguma, kas noslēgts starp studentu, kuram tiek piešķirts finansējums 1(vienas) budžeta studiju vietas (pēc valsts noteiktās budžeta vietas izmaksas programmā „Elektortehnoloģiju datorvadība” specialitātē elektortehnoloģiju datorvadība) apmaksai no 2011.gada 1.septembra un Cēsu novada pašvaldību, projektu.
 1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 
 Sagatavoja L.Kokina
 
 


2011.gada 18.augusta protokols Nr. 18       Lēmuma nr. 451
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’CB’’ mierizlīguma piedāvājumu
Ziņo : G.Šķenders, domes priekšsēdētājs
 
Starp Cēsu novada pašvaldību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „CB”   norisinās tiesvedība par pamatparāda, nokavējuma naudas, likumisko procentu un zaudējumu piedziņu, kuras ietvaros, pēc Cēsu novada pašvaldības kasācijas sūdzības, ierosināta kasācijas tiesvedība Nr. SKC – 278/2011. Cēsu novada pašvaldībā 2011.gada 17.jūnijā no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „CB”   ir saņemts iesniegums  Nr. 06/11 – 333 (reģ. Cēsu novada pašvaldībā ar Nr. 1-38/2383), kurā tiek izteikts izlīguma piedāvājums un izlīguma nosacījumi.
Konsultējoties ar Cēsu novada pašvaldības pārstāvjiem šajā Lietā, ir sagatavota atbildes vēstule (skat. pielikumā) sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ‘’CB’’, ar kuru tiek noraidīts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „CB”  mierizlīguma piedāvājums.
Noklausoties Cēsu novada domes priekšsēdētāja G.Šķendera ziņojumu, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (A.Raubiško, G.Šķenders, I.Suija – Markova, M.Malcenieks, M.Cīrulis, O.Bicāns, I.Timermanis, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
Piekrist sagatavotās atbildes vēstules (pielikumā) saturam, t.i., noraidīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’CB’’ mierizlīguma piedāvājumu
 
 
INFORMĀCIJA  par SIA „CB” piedāvāto mierizlīgumu
 
                                                                                       Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „CB”
vienotais reģistrācijas Nr. 40003001934,
juridiskā adrese: Rīgā,
Kalnciema ielā 41a,
LV – 1046
 
  PAR IZLĪGUMA PIEDĀVĀJUMU
civillietā Nr. C11076507,
ar kuru daļēji apmierināta SIA „CB”,
reģistrācijas Nr. 40003001934, prasība
 
            Starp Cēsu novada pašvaldību (turpmāk – Atbildētājs) un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „CB” (turpmāk – Prasītājs) norisinās tiesvedība, kuras ietvaros, pēc Atbildētāja kasācijas sūdzības, ierosināta kasācijas tiesvedība Nr. SKC – 278/2011 (turpmāk – Lieta). Atbildētājs ir saņēmis 2011.gada 16.jūnija vēstuli Nr. 06/11 – 333, kurā tiek piedāvāti izlīguma nosacījumi (turpmāk – Vēstule). Tajā uzsvērts, ka piedāvājums par izlīguma noslēgšanu ir spēkā līdz 2011.gada 20.augustam un Atbildētājs tiek lūgts informēt par pieņemto lēmumu saistībā ar izlīguma noslēgšanu. Pamatojoties uz minēto, Atbildētājsdara zināmu, ka tasnoraida iespēju slēgt izlīgumu ar Prasītāju tālāk izklāstīto iemeslu dēļ.
            Neraugoties uz to, ka pirmās instances un apelācijas instances tiesas spriedumi tikai daļēji ir bijuši labvēlīgi Atbildētājam, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta rīcības sēdē ir nolemts izskatīt Lietu kasācijas kārtībā. Atbildētājs uzskata, ka kasācijas tiesvedības ierosināšana tikai vēlreiz apliecina to, ka Lietā pēc būtības nav pamata Prasītāja prasības pieteikumu apmierināt. Prasītāja galvenais prasījums vērsts uz sadārdzinājuma piedziņu Ls 385 389,99 apmērā. Šāds prasījums neiztur kritiku, ko pamato sekojošais. Starp Prasītāju un Atbildētāju 2004.gada 3.jūnijā tika noslēgts būvuzņēmuma līgums „Pamatskolas Gaujas ielā 45, Cēsīs, būvniecības darbi” (turpmāk – Līgums). Ar Līguma 1.1.punkta noteikumiem, Atbildētājs uzdeva un Prasītājs apņēmās par Līguma 2.1.punktā pielīgto samaksu veikt Līgumā noteiktos būvniecības darbus. Līguma 2.3.punktā expressis verbis tika noteikts, ka: 
            „Pusēm vienojoties, Līguma kopējā vērtība var tikt izmainīta, sakarā ar ilgstošo būvniecības darbu izpildes termiņu un būvniecības iekārtu un materiālu cenu paaugstināšanos Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā (ņemot vērā inflācijas koeficientu), kā arī pielietojot ziemas sadārdzinājumu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Šādu izmaiņu rezultātā, Līguma kopējā vērtība nevar būt lielāka par Objekta būvprojekta ekspertīzes apstiprināto koptāmes cenu
            2006.gada 28.septembrī starp Prasītāju un Atbildētāju tika noslēgta vienošanās (turpmāk – Vienošanās) pie Līguma, ar kuru puses izslēdza no kopējo veicamo darbu apjoma Annas ielas ceļa seguma izbūvi Cēsīs. Vienošanās 4.punktā expressis verbis tika noteikts:
„Līdzēji atzīst, ka šīs Vienošanās 4.punktā noteiktā Līguma vērtība nav galīga un tā tiek pārskatīta saskaņā ar Līguma 2.3.punktu.”
            Jāsecina, ka nekāda vienošanās par sadārdzinājuma samaksu nekad nav tikusi panākta, to pamato abpusēji parakstītu tiesisku darījumu neesamība. No minētā izriet, ka nav nekāda tiesiska pamata Prasītāja prasījuma apmierināšanai, jo tas ir pretrunā ar noslēgto Līgumu, Latvijas Republikas Civillikuma noteikumiem un loģiku. TurklātVēstulē Prasītājs piedāvā noslēgt izlīgumu, izsakot vēlmi atteikties no nokavējuma naudas 722,76, likumiskos procentu Ls 1740, tiesāšanās izdevumus Ls 2852,89, kā arī likumisko procentu (6% gadā) piedziņas. Šāda nostāja nepelna ievērību, jo nav nedz ekonomiski izdevīga (Prasītājs pat daļā neatsakās no pamatparāda Ls 408 140, 34 prasījuma), nedz samērīga. Tātad Prasītājs vēlas piedāvāt neizdevīgus nosacījumus, kurus nepamato nekas cits, kā Prasītāja subjektīvais skatījums.
            Pamatojoties uz visu iepriekš minēto Atbildētājsnoraida iespēju slēgt izlīgumu ar Prasītāju.
 
 
 
 


2011.gada 18.augusta protokols Nr. 18       Lēmuma nr. 452
Par finansējumu automašīnu stāvlaukuma Glūdas ielā 14, Cēsīs jaunbūvei
Ziņo : A.Riekstiņa, Finanšu nodaļas ekonomiste
 
Ņemot vērā iepirkuma „Vieglo automašīnu stāvlaukuma jaunbūve Glūdas iela 14, Cēsīs, Cēsu novadā 1.kārta”, identifikācijas numurs CNP/2011/68, rezultātus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (A.Raubiško, G.Šķenders, I.Suija – Markova, M.Malcenieks, M.Cīrulis, O.Bicāns, I.Timermanis, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
 
1.     Piešķirt no pamatbudžeta līdzekļiem Ls 13 035 (trīspadsmit tūkstoši trīsdesmit pieci lati) automašīnu stāvlaukuma Glūdas ielā 14, Cēsīs, jaunbūves 1.kārtas realizācijai.
2.     Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) piešķirto finansējumu iekļaut Cēsu novada pašvaldības 2011.gada budžeta grozījumos.
 
 
 
 
 
 


2011.gada 18.augusta protokols Nr. 18       Lēmuma nr. 453
Par atklāta konkursa Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcijas ietvaros nepabeigtie darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr. CNP/2011/52 ERAF, vērtēšanu
Ziņo : A.Riekstiņa, Finanšu nodaļas ekonomiste
 
Eiropas Savienības fonda darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6. prioritātes „Policentriska attīstība” 3.6.1.pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai” 3.6.1.1 aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros par projekta Nr. 3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/VRAA/001/029 „Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija” ietvaros 30.06.2011.tika izsludināts atklāts konkurss „Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcijas ietvaros nepabeigtie darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr. CNP/2011/52 ERAF.
16.08.2011.saņemto piedāvājumu cenas (t.sk. 22% PVN) par Ls 372706.10 kopsummā pārsniedz projekta budžetā plānoto un ir šādas: 1.daļa Līgatnes ielas, posmā no Gaujas ielas līdz Jurģu ielai, rekonstrukcija - Ls 348234.49, 2.daļa Vaives ielas Cēsīs, posmā Ata Kronvalda ielas līdz Eduarda Veidenbauma ielai, rekonstrukcija - Ls 224980.21, 3.daļa ielas apgaismojuma izbūve Līgatnes ielā posmā no Gaujas ielas līdz Mednieku ielai - Ls 10388.64
Ievērojot likumu „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un21.panta pirmās daļas 2.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (A.Raubiško, G.Šķenders, I.Suija – Markova, M.Malcenieks, M.Cīrulis, O.Bicāns, I.Timermanis, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav,  nolemj:
 
1. Atļaut iepirkuma komisijai turpināt vērtēt atklātā konkursā „Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcijas ietvaros nepabeigtie darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr. CNP/2011/52 ERAF,  iesniegtos pretendentu piedāvājumus, izvērtējot cenu sadārdzinājuma pamatotību.
2. Pamatota sadārdzinājuma gadījumā trūkstošo projekta līdzfinansējumu segt no aizdevuma līdzekļiem.


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv