Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2019.gada 11.decembris   Vārda dienu svin: Voldemārs, Valdemārs, Valdis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Decembris 2019

P O T C P S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2011. gads
2011.gada 8.septembrī protokols Nr. 20

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 461Par nekustamā  īpašuma Palasta ielā 17,  Cēsīs, Cēsu novadā, piespiedu sakārtošanu
2 462Par Cēsu pilsētas Sporta skolas organizēto pasākumu – Rollerslēpošanas sacensību „Cēsis – 2011” un skrējiena „Apkārt Cēsīm” nolikumu apstiprināšanu  
3 463Par nekustamā īpašuma  nodokļa  atvieglojumu  piešķiršanu  SIA  „ Tīrības Nams’’
4 464Par nekustamā īpašuma  nodokļa  atvieglojumu  piešķiršanu  a/s „CATA”
5 465Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgām
6466Par zemes gabala Stacijas laukums 2, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu
7  467Par Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieku mēnešalgu apstiprināšanu  
8 468Par grozījumiem Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr.541 (prot. Nr.17, 2.p.)
9 469Par grozījumiem Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmumā Nr.52 (prot. Nr.3, 13.p.)
10 470Par ēdināšanas maksas apstiprināšanu Cēsu internātpamatskolai – rehabilitācijas centram
11 471Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vītolu iela 9, Cēsis, Cēsu novads, daļas nodošanu valdījumā, daļas – lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”
12 472Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Cēsu novada domes 17.12.2009.  Saistošajos noteikumos Nr.26 „ Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” apstiprināšanu
13 473Par grozījumiem Cēsu novada domes  07.07.2011. lēmumā Nr. 375 ‘’Par  balkonu sakārtošanu Rīgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā’’ (prot. Nr. 13, 1.punkts)
14 474Par līgumu slēgšanu izglītības iestādēs
15475Par Cēsu novada bāriņtiesas locekļa  ievēlēšanu
16478Par nedzīvojamo telpu daļas Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  
17 479Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām  
18 480Par pedagoģisko darbinieku amata vienību izveidošanu Cēsu pilsētas Mākslas skolā
19 481Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr.601 „Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Cēsu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai”
20 482Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta ”Vidus Betes” Vaives pagastā  Cēsu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu
21 483Par dzīvojamās mājas Lenču ielā 40, Cēsīs, Cēsu novadā, ekspluatācijas pārtraukšanu  
22 484Par saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. saistošajos noteikumos Nr.20 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” apstiprināšanu  
23 485Par atbalstu dokumentālās filmas uzņemšanai  
24 486Par finansējumu meiteņu korim „CON ANIMA”
25 487Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu  2011.gada 8.septembrī protokols Nr. 20       Lēmuma nr. 461
Par nekustamā  īpašuma Palasta ielā 17,  Cēsīs, Cēsu novadā, piespiedu sakārtošanu
 
                                   Ziņo:  L.Urbanovičs, Cēsu novada pašvaldības būvinspektors
 
Ņemot vērā situācijas bīstamību attiecībā pret iedzīvotāju drošību, pamatojoties uz Satversmes 105.pantu, Civillikuma 1036.pantu, 1067.panta pirmo daļu, 1084.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta  trešo daļu,  likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14. punktu, Būvniecības likuma 7. un 31.pantu, Administratīvā procesa likuma 66.pantu, 185.panta ceturtās daļas 3.punktu un 360.panta otrās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 31.punktu, Cēsu novada  pašvaldības saistošajiem 03.09.2009. noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums” sadaļas „Cēsu pilsētas apbūves 2005-2017 noteikumi” 11.nodaļas „Ēku un būvju nojaukšana vai sakārtošana” 11.3.punktu, Cēsu novada domes 01.09.2011. Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.12),  ), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Raubiško, V.Vaivods, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, M.Niklass, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Rasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
    1. Uzdot nekustamā īpašuma Palasta ielā 17, Cēsīs, Cēsu novads,  īpašniekiem   A.  un E. lai pilnībā novērstu sabiedriskās drošības apdraudējumu, veikt šādas darbības:
1.1. nekavējoši norobežot bīstamo teritoriju, izvietojot brīdinājuma zīmes. Teritorijas norobežojuma nosacījumus saņemt Cēsu novada Būvvaldē un tehnisko risinājumu skaņot Cēsu novada pašvaldības būvvaldē nosakot termiņu  ne vēlāk kā līdz  15.10.2011.;
1.2. izbūvēt segtu kājnieku tuneli  gar dzīvojamās mājas gala fasādi pret   Palasta ielu. Gājēju tuneļa izbūves nosacījumus saņemt Cēsu novada  Būvvaldē un tehnisko risinājumu skaņot Cēsu novada Būvvaldē, nosakot termiņu ne vēlāk kā līdz   15.10.2011.;
2. No šī lēmuma paziņošanas brīža iesniegt Cēsu novada Būvvaldē nekustamā īpašuma Palasta ielā 17, Cēsīs, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 42010060304002  un saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 42010060304005  ēku tehniskās apsekošanas slēdzienus, nosakot termiņu ne vēlāku kā līdz  15.10.2011.
3.  Ja lēmuma 1.1. un 1.2.punktā minētajos termiņos paredzētās darbības nav uzsāktas un/vai nav veiktas, uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma  nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt lēmuma 1.1. un 1.2.punktos noteiktās darbības nepieciešamajā apjomā, lai pilnībā novērstu sabiedriskās drošības apdraudējumu, piespiedu sakārtošanas darbus - finansējot no Cēsu novada pašvaldības līdzekļiem. Izlietotos pašvaldības finanšu  līdzekļus piedzīt no īpašuma Palasta ielā 17, Cēsīs, Cēsu novads,  īpašniekiem.
4. Noteikt, ka administratīvais akts izpildāms ar tā spēkā stāšanās brīdi sakarā ar to, ka kavēšanās tieši apdraud personu drošību, dzīvību un veselību.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 
 


2011.gada 8.septembrī protokols Nr. 20       Lēmuma nr. 462
Par Cēsu pilsētas Sporta skolas organizēto pasākumu – Rollerslēpošanas sacensību „Cēsis – 2011” un skrējiena „Apkārt Cēsīm” nolikumu apstiprināšanu  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
   Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu un pamatojoties uz 2011.gadā Cēsu novada pašvaldībā plānotajiem sporta pasākumiem, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 25.08.2011. atzinumu (prot. Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Raubiško, V.Vaivods, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, M.Niklass, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Rasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:    Apstiprināt Rollerslēpošanas sacensību „Cēsis – 2011” un skrējiena „Apkārt Cēsīm” nolikumus  saskaņā ar pielikumiem.
 
 
 
 
Pielikums
 
Pielikums
 
 


2011.gada 8.septembrī protokols Nr. 20       Lēmuma nr. 463
Par nekustamā īpašuma  nodokļa  atvieglojumu  piešķiršanu  SIA  „ Tīrības Nams’’
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
          Pamatojoties  uz  likuma  „ Par pašvaldībām”  14.panta pirmās  daļas 3.punktu, ievērojot  Cēsu  novada  domes  Finanšu   komitejas   01.09.2011. atzinumu  (prot.12 ),Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Raubiško, V.Vaivods, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, M.Niklass, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Rasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
          Piešķirt  nekustamā  īpašuma   nodokļa  atvieglojumu  25% apmērā 2011.gadā  SIA   „Tīrības  Nams”(reģ. Nr.44103011649, juridiskā  adrese Jāņa  Poruka   ielā 39, Cēsis, Cēsu novads).
 
Cēsu novada  domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas   attiecīgajā  tiesu namā  pēc  pieteicēja  adreses ( fiziskā persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc  juridiskās  adreses) vai nekustamā  īpašuma atrašanās  vietas  mēneša  laikā  no lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada domes  lēmums stājas  spēkā no tā paziņošanas dienas ( ja tas adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot  pa pastu, uzskatāms, ka  stājas spēkā septītajā  dienā  pēc tā  nodošanas  pastā).
 


2011.gada 8.septembrī protokols Nr. 20       Lēmuma nr. 464
Par nekustamā īpašuma  nodokļa  atvieglojumu  piešķiršanu  a/s „CATA”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
         Pamatojoties  uz likuma „Par Pašvaldībām” 14.panta pirmās  daļas 3.punktu, ievērojot  Cēsu  novada  domes  Finanšu   komitejas   01.09.2011. atzinumu  (prot.12 ), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Raubiško, V.Vaivods, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, M.Niklass, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Rasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
 
          Piešķirt  nekustamā  īpašuma   nodokļa  atvieglojumu  25% apmērā 2011.gadā  a/s „CATA”(reģ. Nr.40003016840, juridiskā  adrese Jāņa  Poruka   ielā 8, Cēsis, Cēsu novads).
 
Cēsu novada  domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas   atiecīgajā  tiesu namā  pēc  pieteicēja  adreses ( fiziskā persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskāpersona- pēc  juridiskās  adreses) vai nekustamā  īpašuma atrašnās  vietas  mēneša  laikā  no lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada domes  lēmums stājas  spēkā no tā paziņošanas dienas ( ja tas adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot  pa pastu, uzskatāms, ka  stājas spēkā septītajā  dienā  pēc tā  nodošanas  pastā).
 
 


2011.gada 8.septembrī protokols Nr. 20       Lēmuma nr. 465
Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgām
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 
 


2011.gada 8.septembrī protokols Nr. 20       Lēmuma nr. 466
Par zemes gabala Stacijas laukums 2, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Izskatot SIA „PLUS PUNKTS” iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 01.09.2011. atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Raubiško, V.Vaivods, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, M.Niklass, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Rasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
 1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA „PLUS PUNKTS”, reģistrācijas Nr.000330269, juridiskā adrese E.Birznieka-Upīša iela 18, Rīga, LV-1050, par zemes gabalu Stacijas laukumā 2, Cēsīs, Cēsu nov., uz 1 gadu, sākot ar 2011.gada 16.septembri.
 2. Iznomājamā zemes gabala platība 60 m2.
 3. Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).
 4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības.
 5. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
 6. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 7. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.
 8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2011.gada 8.septembrī protokols Nr. 20       Lēmuma nr.  467
Par Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieku mēnešalgu apstiprināšanu  
 
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2011.gada 8.septembrī protokols Nr. 20       Lēmuma nr. 468
Par grozījumiem Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr.541 (prot. Nr.17, 2.p.)
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 01.09.2011. atzinumu (prot. Nr. 12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Raubiško, V.Vaivods, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, M.Niklass, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Rasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr.541 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā” (prot. Nr.17, 2.p.), izsakot tā 29.2. punktu šādā redakcijā:
 
„29.2. piekritības pamatojums - likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta otrās daļas 2.punkts”.
 
 
 


2011.gada 8.septembrī protokols Nr. 20       Lēmuma nr. 469
Par grozījumiem Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmumā Nr.52 (prot. Nr.3, 13.p.)
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 01.09.2011. atzinumu (prot. Nr. 12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Raubiško, V.Vaivods, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, M.Niklass, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Rasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmumā Nr.52 „Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 67A, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu” (prot. Nr.3, 13.p.), aizstājot tā ievaddaļas trešajā rindkopā teksta daļu „4.1 panta otrās daļas 5.punktu” ar tekstu „3. panta otrās daļas 2.punktu”.
 
 
 


2011.gada 8.septembrī protokols Nr. 20       Lēmuma nr. 470
Par ēdināšanas maksas apstiprināšanu Cēsu internātpamatskolai – rehabilitācijas centram
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, atbilstoši Cēsu internātpamatskolas  - rehabilitācijas centra direktora Z.Ozola 30.08.2011.iesniegumam Nr.1-12/193, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 01.09.2011. (prot.Nr.12) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Raubiško, V.Vaivods, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, M.Niklass, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Rasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
 
1.      Ar 01.09.2011. apstiprināt Cēsu internātpamatskolai – rehabilitācijas centram šādu maksu par ēdināšanas izdevumiem:
-          brokastis – Ls 0,60;
-          pusdienas – Ls 0,80;
-          launags – Ls 0,38;
-          vakariņas – Ls 0,77.
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktoram Z.Ozolam.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai
 


2011.gada 8.septembrī protokols Nr. 20       Lēmuma nr. 471
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vītolu iela 9, Cēsis, Cēsu novads, daļas nodošanu valdījumā, daļas – lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ievērojot, ka nekustamais īpašums Vītolu iela 9, kadastra numurs 4201-006-2405, sastāvošs no zemes vienības un divām ēkām, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0008 8197 (lēmuma datums 19.12.2002.), lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktā noteikto pašvaldību autonomo funkciju izpildi, pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 24. panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5. panta otrās daļas 3. punktu, trešo, ceturto un sesto daļu, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikumu, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 01.09.2011. atzinumu (protokols Nr. 12),Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Raubiško, V.Vaivods, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, M.Niklass, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Rasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
1.Nodot valdījumā pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”, vienotais nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90002267126,  juridiskā adrese : Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, turpmāk – Aģentūra, ar 01.10.2011. nekustamā īpašuma Vītolu iela 9, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 006 2405, daļu:
1.1. ēku, kadastra apz. 4201 006 2405 001;
1.2. palīgēku (pagrabs),kadastra apz. 4201 006 2405 002,
turpmāk – Īpašums,  Aģentūras funkciju pilnvērtīgai nodrošināšanai.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot rakstveida līgumu (vienošanos) par 1. punktā minētā Īpašuma nodošanu valdījumā Aģentūrai.
3.Valdījumā tiek nodots 1. punktā minētais Īpašums, ar atlikušo bilances vērtību uz 30.09.2011.: Ls 782,54 (septiņi simti astoņdesmit divi lati 54/santīmi), paredzētajam lietojumam atbilstošā tehniskā stāvoklī, uz laiku, līdz mainās valdītāja (Aģentūra) juridiskais statuss vai Cēsu novada dome pieņem jaunu lēmumu.
4. Nodot lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā Aģentūrai ar 01.10.2011. nekustamā īpašuma Vītolu iela 9, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 006 2405, daļu – apbūvētu zemes gabalu 2993 m2 kopplatībā, turpmāk kopā – Zemes gabals - , valdījumā nodoto ēku uzturēšanai.
5. Ar pārņemšanas brīdi valdījumā Aģentūra uzņemas visas Īpašuma un Zemes gabala īpašnieka tiesības un pienākumus, lai nodrošinātu to saglabāšanu, lietderīgu izmantošanu, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
6. Noteikt, ka Īpašuma sastāvā esošo ēku kapitālo remontu, renovāciju vai rekonstrukciju (pilnīgu vai daļēju) iniciē Aģentūra, bet organizē Aģentūra kopā ar Cēsu novada pašvaldību (atbildīgā struktūrvienība -  Nekustamā īpašuma nodaļa), pamatojoties uz vispārējās apsekošanas rezultātiem, sertificētu speciālistu sastādītu tehniskās apsekošanas  atzinumu, kā arī izstrādātu un noteiktā kārtībā saskaņotu (akceptētu) būvprojektu. Minētie pasākumi tiek finansēti no Aģentūras budžeta vai piesaistītiem līdzekļiem.
7. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) organizēt Īpašuma nodošanu valdījumā un zemes gabala nodošanu lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojot saistītās dokumentācijas (zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns, tehniskās inventarizācijas lieta) kopijas.
8. Pieņemt zināšanai, ka attiecībā uz Īpašumu Cēsu novada pašvaldības vārdā uz lēmuma pieņemšanas brīdi ir noslēgti 7 (septiņi) dzīvojamās telpas īres līgumi.
9. Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru A. Mihaļovu Cēsu novada   pašvaldības vārdā parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu.
10. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam  G. Šķenderam.
 
 


2011.gada 8.septembrī protokols Nr. 20       Lēmuma nr. 472
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Cēsu novada domes 17.12.2009.  Saistošajos noteikumos Nr.26 „ Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 01.09.2011. atzinumu (protokols Nr. 12),Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Raubiško, V.Vaivods, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, M.Niklass, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Rasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17 „Grozījumi  Cēsu novada domes 17.12.2009. „ Grozījumi Cēsu novada domes 17.12.2009.  Saistošajos noteikumos Nr.26 „ „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” saskaņā ar pielikumu.
 
 
Pielikums
 
 


2011.gada 8.septembrī protokols Nr. 20       Lēmuma nr. 473
Par grozījumiem Cēsu novada domes  07.07.2011. lēmumā Nr. 375 ‘’Par  balkonu sakārtošanu Rīgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā’’ (prot. Nr. 13, 1.punkts)
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 14.punktu, Būvniecības likuma 7. un 31.pantu, Administratīvā procesa likuma 66.pantu, 185.panta  ceturtās daļas 3.punktu un 360.panta otrās daļas 2.punktu, Cēsu novada Saistošiem noteikumiem Nr.5  Cēsu pilsētas Apbūves noteikumi 2005-2017 , II daļas 11.nodaļu ‘’Ēku un būvju nojaukšana vai sakārtošana’’,Cēsu novada domes 01.09.2011. Finanšu komitejas atzinumu (prot.Nr.12)Cēsu novada  būvvaldes 01.09.2011. atzinumu (prot. Nr. 35), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Raubiško, V.Vaivods, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, M.Niklass, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Rasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
Cēsu novada domes 07.07.2011. lēmuma Nr. 375 ‘’Par  balkona sakārtošanu Rīgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā ’’ izdarīt šādus grozījumus:
3.punktā  vārdus un skaitļus  „līdz 31.08.2011.” aizstāt ar  vārdiem un skaitļiem „līdz 01.11.2011.” .
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2011.gada 8.septembrī protokols Nr. 20       Lēmuma nr. 474
Par līgumu slēgšanu izglītības iestādēs
Ziņo L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja   
         Lai optimizētu izglītības iestāžu darbu, nodrošinot  normatīvajiem aktiem atbilstošu līgumu noslēgšanu, ņemot vērā, ka izglītības iestādes patstāvīgi veic atsevišķus iepirkumus, kas nepieciešami to darbības nodrošināšanai,pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8. punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Raubiško, V.Vaivods, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, M.Niklass, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Rasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Cīrulis, G.Šķenders), pret – nav, atturas -1 (deputāts J.Rozenbergs), nolemj:
 
1.             Pilnvarot izglītības iestādes patstāvīgi slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām, kas nepieciešami iestādes darba nodrošināšanai tās nolikumā paredzētajos darbības virzienos, ievērojot normatīvos aktus publisko iepirkumu jomā:
1.1.       par līgumcenu līdz LVL 10 000 (ieskaitot) bez PVN par būvdarbiem, pakalpojumiem un preču piegādēm apstiprinātā budžeta ietvaros;
1.2.       par līgumcenu līdz LVL 20 000 (ieskaitot) bez PVN ar termiņu ne ilgāk kā viens gads par pārtikas preču piegādēm apstiprinātā budžeta ietvaros.
2.      Uzdot izglītības iestāžu vadītājiem sagatavot atbilstošus grozījumus izglītības iestāžu nolikumos un iesniegt tos apstiprināšanai Cēsu novada domē.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2011.gada 8.septembrī protokols Nr. 20       Lēmuma nr. 475
Par Cēsu novada bāriņtiesas locekļa  ievēlēšanu
Ziņo: V.Ķeviņa, Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
 
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 8.punktu un 23.punktu; 21.panta pirmās daļas 26.punktu; Bāriņtiesu likuma 7.panta otro daļu, 9.panta pirmo daļu, 10.panta otro daļu; un saskaņā ar Personāla atlases komisijas 06.09.2011.ziņojumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Raubiško, V.Vaivods, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, M.Niklass, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Rasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
 
Ievēlēt no 09.09.2011. uz 5 (pieciem) gadiem par Cēsu novada bāriņtiesas locekli (pastāvīgā darbā uz pusslodzi) I.K.
 
 


2011.gada 8.septembrī protokols Nr. 20       Lēmuma nr. 478
Par nedzīvojamo telpu daļas Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  
 
Ziņo: J.Markovs, p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktors
            Pamatojoties uz MK 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 47.,48. punktu, p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” neapdzīvojamo telpu – Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā nomas tiesību izsoles noteikumu(apstiprināti ar Cēsu novada domes 18.08.2011. lēmumu Nr. 451 (prot. Nr. 18, 24.p.) 7.3. punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Raubiško, V.Vaivods, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, M.Niklass, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Rasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
 1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – kadastra numurs 42010051604003, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā (telpu grupa Nr. 001, veids – 1262 Muzeja vai bibliotēkas telpu grupa) nedzīvojamas telpas daļas 1. stāvā ar kopējo platību 24,32 m2, 29.08.2011. izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem nomas tiesības nosolīja  SIA “Pils suvenīri”, nosolot nomas maksu Ls 7,58 (septiņi lati un 58 santīmi), bez PVN, par vienu kvadrātmetru mēnesī.
 2. Lēmuma izpildi organizēt un veikt p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoram J. Markovam.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2011.gada 8.septembrī protokols Nr. 20       Lēmuma nr. 479
Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām  
G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par Valsts budžetu 2011. gadam” 7.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām- interešu izglītības programmu un sporta skolu  pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” , ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 01.09.2011.(prot.Nr.12.) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Raubiško, V.Vaivods, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, M.Niklass, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Rasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
1. Ar 2011.gada 1.septembri, veicot pašvaldības interešu izglītības pedagoģisko darbinieku tarifikāciju 2011. gada septembrī mērķdotāciju sadalīt sekojoši:
1.1. 80 % tarificēt interešu izglītības programmām Cēsu bērnu un jauniešu centrā;
1.2. 20% tarificēt pie vispārizglītojošām skolām interešu izglītības programmu realizācijai.
2.      Lēmums ir spēkā līdz 2011. gada 31. decembrim.
 
 


2011.gada 8.septembrī protokols Nr. 20       Lēmuma nr. 480
Par pedagoģisko darbinieku amata vienību izveidošanu Cēsu pilsētas Mākslas skolā
G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu , ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 01.09.2011. (prot.Nr.12.) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Raubiško, V.Vaivods, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, M.Niklass, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Rasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
 
1.      No 2011. gada 1. septembra līdz 2011. gada 31. decembrim izveidot Cēsu pilsētas Mākslas skolā 1,15 pedagoga amata vienības, nosakot mēnešalgu atbilstoši 28.07.2009. LR MK noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kuras  tiek  finansētas no pašvaldības budžeta.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam
 
 


2011.gada 8.septembrī protokols Nr. 20       Lēmuma nr. 481
Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr.601 „Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Cēsu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai”
G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punktu, ievērojot Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 11. punktu ,atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.08.2011. atzinumam (prot.Nr.11),Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Raubiško, V.Vaivods, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, M.Niklass, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Rasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr.601 „Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Cēsu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai”(29.12.2009, prot.Nr.17) šādus grozījumus :
1.1. izteikt punktu 2.7. šādā redakcijā :
 „2.7.Pedagoģisko likmju aprēķināšanai attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros skolēnu skaitam pēc punktā 2.3. minēto koeficientu piemērošanas piemēro šādus koeficientus
1.2. izteikt punktu 2.7.1. šādā redakcijā :
„2.7.1.pedagoģiskās korekcijas programmās – koeficients 1,47; speciālās izglītības programmas, integrējot atsevišķus skolēnus ar speciālām vajadzībām vispārējās izglītības iestādēs - koeficients 1,6;”
1.3. izteikt punktu 2.7.2. šādā redakcijā :
” 2.7.2. vakara (maiņu) un neklātienes(tai skaitā tālmācības) vispārējās izglītības programmas - koeficients 0.82;”
1.4. izteikt punktu 2.7.4. šādā redakcijā :
„2.7.4. izglītības programmas ar padziļinātu mācību priekšmeta apguvi, ja izglītības iestāde līdz attiecīgā gada 25.augustam ir iesniegusi Izglītības un zinātnes ministrijā(turpmāk – ministrija) informāciju par šīs šādā redakcijā izglītības programmas mācību priekšmetu plānu un apmaksājamo stundu skaitu un  ministrija to ir akceptējusi, atzīmējot iesniegtās programmas sistēmā līdz attiecīgā gada 1.septembri - koeficients 1,3;”
1.5. papildināt noteikumus ar punktu 2.9.1 šādā redakcijā :
„2.9.1 Ar Cēsu novada domes lēmumu var veikt grozījumus Cēsu 1.pamatskolas, Cēsu 2.pamatskolas, Cēsu 2.vidusskolas, Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas, Cēsu pilsētas pamatskolas, Līvu pamatskolas un Rāmuļu pamatskolas (turpmāk – izglītības iestādes) budžetos ne vairāk kā 2% apmērā no saņemtās mērķdotācijas savstarpēji pārdalot finansējumu starp izglītības iestādēm , ja pēc šīs kārtības aprēķinātajā pedagoģisko darbinieku atalgojumam paredzētajā darba samaksas fondā izglītības iestādēs veidojas pedagoģisko darbinieku algu fonda ekonomija.”
1.6. papildināt noteikumus ar punktu 2.9.2 šādā redakcijā :
„2.9.2 No valsts budžeta mērķdotācijas var tikt finansētas pedagoģiskās likmes, kuras tiek izveidotas, lai nodrošinātu izglītības iestādes un pašvaldības noslēgto līgumu, par pedagoģiskā darba veikšanu, izpildi.”
1.7. papildināt noteikumus ar punktu 3.1.2.6. šādā redakcijā :
„3.1.2.6. piemaksai par papildu pedagoģisko darbu (darba apjoma palielinā­šanu, izņemot promesošu pedagogu aizvietošanu) pedagogam .”
 
2.      Grozījumi stājas spēkā sākot ar 2011. gada 1. septembri.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2011.gada 8.septembrī protokols Nr. 20       Lēmuma nr. 482
Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta ”Vidus Betes” Vaives pagastā  Cēsu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu un 34.panta otro daļu, kā arī Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 21.07.2011. priekšlikumu (prot.Nr.16), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Raubiško, V.Vaivods, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, M.Niklass, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Rasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
 
 1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta – „Vidus Betes”, Vaives pag., Cēsu novadā, kadastra numurs 4290 005 0002, kas sastāv no diviem zemes gabaliem, kopplatība 40.9 ha un mājīpašuma – dzīvojamās ēkas  (kadastra apzīmējums 4290 005 0002 001)  un saimniecības ēkas (kadastra apzīmējums 4290 005 0002 002),  turpmāk – Īpašuma objekts, 2011.gada 21. jūlija izsoles rezultātus,  saskaņā ar kuriem Īpašuma objektu nosolīja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ALL4BUILD”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103063829, juridiskā adrese „Graudiņi”, Krīvi, Vaives pag., Cēsu nov., par Ls 45 500.00 (četrdesmit pieci tūkstoši pieci simti lati).
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot Īpašuma objekta pirkuma līgumu.
 3. Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.   
 
 
 


2011.gada 8.septembrī protokols Nr. 20       Lēmuma nr. 483
Par dzīvojamās mājas Lenču ielā 40, Cēsīs, Cēsu novadā, ekspluatācijas pārtraukšanu  
Ziņo: V. Kalandārovs, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” īpašuma pārvaldnieks – būvinženieris; direktores p.i.
 
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14. panta otrās daļas 3. punktu, kas noteic pašvaldības pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un 15. panta pirmās daļas 9. punktu, kas noteic, ka palīdzības sniegšana iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā ir pašvaldības autonomā funkcija, ievērojot 28.04.2008. starp Cēsu pilsētas domi un Cēsu pašvaldības aģentūru „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” noslēgto līgumu par nekustamā īpašuma nodošanu valdījumā (reģistrēts Cēsu pilsētas domē ar Nr. 2-7-22/2008) un Cēsu novada domes 05.11.2009. lēmumu Nr. 336 „Par Cēsu novada pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests” (prot. Nr. 12., 6.p.) un ņemot vērā dzīvojamās mājas Lenču ielā 40, Cēsīs, Cēsu novadā, pārvaldnieka SIA „CDzP” 02.09. 2011. aktu par ēkas neapmierinošo vispārējo tehnisko stāvokli, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Raubiško, V.Vaivods, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, M.Niklass, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Rasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
 1. No 20.10.2011. pārtraukt Cēsu novada pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lenču ielā 40, Cēsīs, Cēsu novadā, ekspluatāciju, izmitinot dzīvojamo telpu īrniekus citās Cēsu novada pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpās līdz mājas vispārējā tehniskā stāvokļa nodrošināšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore I. Sietiņsone).
 3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.          
 
 


2011.gada 8.septembrī protokols Nr. 20       Lēmuma nr. 484
Par saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. saistošajos noteikumos Nr.20 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” apstiprināšanu  
Ziņo: V. Kalandārovs, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” īpašuma pārvaldnieks – būvinženieris; direktores p.i.
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. panta otro daļu, 15. pantu un 24. panta otro daļu un ievērojot Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Dzīvokļu komisijas 04.08.2011. atzinumu (prot. Nr. 14), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Raubiško, V.Vaivods, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, M.Niklass, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Rasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
 
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.18 „Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. saistošajos noteikumos Nr.20 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” saskaņā ar pielikumu.
 
 
Pielikums
 


2011.gada 8.septembrī protokols Nr. 20       Lēmuma nr. 485
Par atbalstu dokumentālās filmas uzņemšanai  
 
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijas iesniegumu un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 8.punktu un 21.panta pirmās daļas 2.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas (01.09.2011., prot.Nr.12) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 7 balsīm par (V.Vaivods, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, G.Bērziņa, Ē.Rass, O.Bicāns, G.Šķenders), pret 2 (M.Malcenieks, J.Rozenbergs), atturas – 4 (A.Rasmanis, M.Cīrulis, A.Raubiško, I.Timermanis), nolemj:
1.        Piešķirt no pamatbudžeta līdzekļiem Ls 100 (viens simts lati) Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijai dokumentālās filmas par bērnu likteņiem uzņemšanai.
2.        Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) piešķirto finansējumu iekļaut Cēsu novada pašvaldības 2011.gada budžeta grozījumos un pārskaitīt pēc šādiem rekvizīti:
saņēmējs: Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācija
reģ.Nr.40008067985
banka: AS GE MONEY BANK
konts: LV80BATR 0051J017 02800.
3.        Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2011.gada 8.septembrī protokols Nr. 20       Lēmuma nr. 486
Par finansējumu meiteņu korim „CON ANIMA”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu 1.pamatskolas direktores A.Būres iesniegumu un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 2.punktu, ievērojot  Cēsu novada domes Finanšu komitejas (01.09.2011., prot.Nr.12) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Raubiško, V.Vaivods, I.Suija-Markova, D.Vasmanis, M.Niklass, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Rasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, (deputāts G.Šķenders balsojumā nepiedalās), nolemj:  
 
1.        Piešķirt no pamatbudžeta līdzekļiem Ls 1000 (viens tūkstotis lati) Cēsu 1.pamatskolas kora „CON ANIMA” dalībai starptautiskajā 43.kora mūzikas konkursā Spānijā.
2.        Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) piešķirto finansējumu iekļaut Cēsu novada pašvaldības 2011.gada budžeta grozījumos.
3.        Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2011.gada 8.septembrī protokols Nr. 20       Lēmuma nr. 487
Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu  
 
        Ziņo: J.Rozenbergs, domes priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu,42.panta pirmo daļu, Cēsu novada 01.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 35.1. punktu, Cēsu novada domes priekšsēdētāja G.Šķendera 08.09.2011. iesniegumu, ievērojot Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu” 3.3.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Raubiško, V.Vaivods, I.Suija-Markova, D.Vasmanis,  I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Rasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Cīrulis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
 
1.            Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam no 26.09.2011. līdz 04.10.2011. (ieskaitot) ikgadējo atvaļinājumu.
2.            Cēsu novada domes priekšsēdētāja pienākumus šajā laikā veic Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks J.Rozenbergs.
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv