Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 20.septembris   Vārda dienu svin: Guntra, Ginters, Marianna
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2011. gads
2011.gada 15.septembra protokols Nr. 21

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 486Par Cēsu Profesionālās vidusskolas pārņemšanu  
2 487#Par aizņēmumu ERAF projekta „Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai ”realizēšanai
3 488Par aizņēmumu infrastruktūras projekta „Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai ”pabeigšanai2011.gada 15.septembra protokols Nr. 21       Lēmuma nr. 486
Par Cēsu Profesionālās vidusskolas pārņemšanu  
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
Lai kompleksi risinātu profesionālās izglītības jautājumus, sagatavojot speciālistus darba tirgum, un izveidotu pašvaldības nekustamajā īpašumā kompleksu, kurā pēc ERAF projekta steidzamas īstenošanas tiktu uzlabota infrastruktūra un tajā tiktu izvietota Cēsu Profesionālā vidusskola, Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs un Rīgas Tehniskās universitātes filiāle , pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4. un 10.punktu, saskaņā ar Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010. - 2015.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2010.gada 6.janvāra rīkojumu Nr.5 „Par Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010. – 2015.gadam”), ņemot vērā 2008.gada 21.janvāra Sadarbības līguma, kas noslēgts starp Cēsu pilsētas domi (turpmāk - pašvaldība) un Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – ministrija), ar mērķi – nodrošināt sadarbību reģionālā darba tirgus prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošanu Cēsu 4.arodvidusskolā (šobrīd – Skola) un ministrijas 01.07.2011. vēstuli Nr.1-14/3692 „Par Cēsu profesionālās vidusskolas pārņemšanu, atbilstoši pašvaldības Izglītības darba grupas 21.07.2011. atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (A.Raubiško, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa, Ē.Rass, O.Bicāns, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Malcenieks, I.Timermanis), pret – 1 (deputāts A.Rasmanis), atturas – nav, nolemj:
 
1.                       Pārņemt valsts profesionālo izglītības iestādi - Cēsu Profesionālo vidusskolu Cēsu novada pašvaldības padotībā ar 2011.gada 1.oktobri, nodrošinot turpmāku profesionālās izglītības programmu īstenošanu. Pārņemt Cēsu Profesionālās vidusskolas visas  funkcijas, tiesības, saistības, prasības, bilancē esošo mantu, lietvedību un arhīvu.
2.                       Slēgt līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju par profesionālās izglītības programmu īstenošanu
2.1.   no valsts budžeta līdzekļiem 2011.gada oktobra - decembra mēnešos Cēsu Profesionālajai vidusskolai 2011.gadam apstiprinātās valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem ietvaros;
2.2.  sākot ar 2012.gada 1.janvāri un turpmākajos gados saņemt  budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām atbilstoši izglītojamo skaitam;
2.3.   sākot ar 2012. gada 1.janvāri  par programmu īstenošanas izmaksu (izņemot pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kuras plānots saņemt kā mērķdotāciju) finansēšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.655 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo".
3.                       Pārņemt Cēsu novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4201 005 2509) – zemes vienību 2 745 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 005 2509) un trīs būves (būvju kadastra apzīmējumi 4201 005 2509 001, 4201 005 2509 002 un 4201 005 2509 004) – Piebalgas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, valsts būvju nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4201 505 0077) – būvi (būves kadastra apzīmējums 4201 005 2511 004) – Piebalgas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4201 005 2006) –  zemes vienību 1433  m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums  4201 005 2006) un trīs būves (būvju kadastra apzīmējumi 4201 005 2006 001, 4201 005 2006 002 un 4201 005 2006 003) – Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā, valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4201 007 1623) – zemes vienību 4503 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 007 1623) un būvi (būves kadastra apzīmējums 4201 007 1623 001) – Kovārņu ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā, un valstij piekrītošo būvi (būves kadastra apzīmējums 4201 007 1623 002) Kovārņu ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas realizēšanai.
4.                       Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes ārkārtas sēdes 31.03.2011.lēmumu Nr.215 „Par Nodomu protokola apstiprināšanu”(protokols nr.7, 5.punkts).
5.                       Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 28.07.2011. lēmumu Nr.423 „Par Cēsu Profesionālās vidusskolas pārņemšanu”.
6.                       Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2011.gada 15.septembra protokols Nr. 21       Lēmuma nr. 487
#Par aizņēmumu ERAF projekta „Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai ”realizēšanai
Ziņo: A.Zerne, Finanšu nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu , Ministru kabineta 25.03.2008.noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”15.1.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (A.Raubiško, D.Vasmanis, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa, Ē.Rass, O.Bicāns, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Malcenieks, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
  1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz LVL 317 000 (EUR 451 050.36) ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai” realizācijai (priekšfinansējuma un līdzfinansējuma segšanai).
  2. Aizņēmumu izņemt sākot no 2011.gada oktobra pēc pieprasījuma.
  3. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2020.gada 20.jūnijam.
  4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2013.gada jūnijā.
  5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
  6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 
 


2011.gada 15.septembra protokols Nr. 21       Lēmuma nr. 488
Par aizņēmumu infrastruktūras projekta „Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai ”pabeigšanai
Ziņo: A.Zerne, Finanšu nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts budžetu 2011.gadam” 17.panta pirmās daļas 3.punktu” , „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008.noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”15.1.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (A.Raubiško, D.Vasmanis, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa, Ē.Rass, O.Bicāns, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Malcenieks, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.       Ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz LVL 120 000 (EUR170 744.62) ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada infrastruktūras projekta „ Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai”pabeigšanai.
2.       Aizņēmumu izņemt sākot no 2011.gada oktobra pēc pieprasījuma.
3.       Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2020.gada 20.jūnijam.
4.       Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2013.gada jūnijā.
5.       Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
6.       Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv