Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2019.gada 11.decembris   Vārda dienu svin: Voldemārs, Valdemārs, Valdis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Decembris 2019

P O T C P S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2011. gads
2011.gada 29.septembra protokols Nr. 22

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 informācijaL.R. iesnieguma izskatīšana
2 489Par „ Fonokluba” darbību
3490Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu  Raiņa ielā 33, Cēsīs, Cēsu novadā
4 491Par I.P. 21.08.2011. sūdzību ‘’Par Cēsu novada pašvaldības Administratīvās nodaļas lēmumu Nr. 51”
5 492Par Bāriņtiesas locekļa amatu
6 493Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  Vītolu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā
7494Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ”Kalna Žagari” Vaives pagastā, Cēsu novadā apstiprināšanu
8 495Par klašu komplektu skaitu 2012./2013. mācību gadā    
9 Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
10 496Par Cēsu novada pašvaldības  Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu
11497Par Cēsu novada Jaunatnes lietu Konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšanu
12 498Par Speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības  traucējumiem īstenošanas pārtraukšanu  
13499Par detālplānojuma zemes gabalam Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., un Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.19 apstiprināšanu
14500Par nekustamā īpašuma Ķiršu ielā 3, Cēsis, Cēsu nov., Baložu ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov., sadalīšanu
15501Par Cēsu novada pašvaldības Kokaugu aizsardzības komisijas reglamenta apstiprināšanu
16502Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījums Cēsu novada domes 22.06.2010. saistošajos noteikumos Nr.25 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu
17503Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 21 „Gozījumi Cēsu novada domes 03.09.2009.Saistošajos noteikumos Nr. 7 „ Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu”” apstiprināšanu
18504Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi Cēsu novada 27.01.2011.saistošajos noteikumos Nr.3 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2011.gadam”” apstiprināšanu
19505Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei
20506Par finansējuma piešķiršanu R.A.
21 507Par līdzekļu piešķiršanu peldētapmācības pamatprasmju apguvei
22 508Par projekta „Sabiedrība kultūras mantojuma saglabāšanai un attīstībai” iesniegšanu Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmā  
23509Par amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā  
24510Grozījumi 09.12.2010. lēmumā Nr.751 „Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs”
25 511Par nedzīvojamo telpas daļas, Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā
26 512Par Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
27 513Par mērķdotāciju pamata un vispārējai  vidējai  izglītībai  
28 514Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai  
29 515Par mērķdotāciju   speciālajām izglītības iestādēm  
30 516Par diennakts aptiekas atvēršanu Cēsīs  
31 517Par G.ŠķenderakomandējumuuzAzerbaidžānu  2011.gada 29.septembra protokols Nr. 22       Lēmuma nr. informācija
L.R. iesnieguma izskatīšana
 
Ziņo: V.Krastiņš, Cēsu novada Būvvaldes vadītājs
 
Informāciju pieņēma zināšanai
 
 


2011.gada 29.septembra protokols Nr. 22       Lēmuma nr. 489
Par „ Fonokluba” darbību
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta 23.punktu un 15.panta 2.punktu, ievērojot Līvu laukuma apkārtnes iedzīvotāju 16.07.2011.iesniegumu ( reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 26.08.2011.Nr. 1 -38/3307), ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 15.09.2011. sēdes atzinumu (prot.Nr.12),Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Cēsu novada pašvaldības policijai  ( priekšnieks V.Sviķis) līdz 13.10.2011. iesniegt Cēsu novada pašvaldībā aptuveno izmaksu tāmi videokameru ierīkošanai Līvu laukumā, Cēsīs.
 2. Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai ( vad. A.Zerne) plānot videokameru ierīkošanas izmaksas, iekļaujot Cēsu novada pašvaldības 2012.gada budžeta projektā. 
 3. „ Fonokluba” īpašniekamL.Sildnikam, organizējot norises „ Fonoklubā” , ievērot Cēsu novada domes 18.02.2010. saistošos noteikumus Nr. 8„Reklāmas un citu informatīvo materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtība”.
 


2011.gada 29.septembra protokols Nr. 22       Lēmuma nr. 490
Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu  Raiņa ielā 33, Cēsīs, Cēsu novadā
 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Bibliotēku likuma 29.panta ceturto daļu, 10.01.2001. pirkuma līguma 4.1.punktu, Civillikuma 2060., 2061, 2062. pantiem, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšlikumu (13.09.2011., sēdes prot.Nr.30) un Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu (15.09.2011. sēdes prot.Nr.12.), izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Raiņa ielā 33, Cēsīs, Cēsu nov., kas nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas atzinumu 22.09.2011. (prot.Nr.13), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.      Izmantot pirmpirkuma tiesības uz Akciju sabiedrības „CATA” (vienotais reģistrācijas numurs 40003016840, juridiskā adrese Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu nov.) nekustamo īpašumu Raiņa ielā 33, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra Nr.4201 005 2319), kas kopumā sastāv no zemes gabala 372 m2 platībā un vienas ēkas, par pirkuma cenu LVL 7500 (septiņi tūkstoši pieci simti lati).
2.      Nosūtīt lēmumu Akciju sabiedrībai „CATA” un Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodaļai.
3.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt pirkšanas akta sastādīšanu un parakstīšanu un nekustamā īpašuma pārņemšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
4.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) veikt lēmuma 1.punktā noteikto samaksu par nekustamo īpašumu Raiņa ielā 33, Cēsīs, Cēsu nov., 5 (piecu) darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas (ja puses nevienojas par citu samaksas termiņu), ieskaitot pirkuma maksu Akciju sabiedrības „CATA” kontā Nr.LV61UNLA0004000425401.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona - pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2011.gada 29.septembra protokols Nr. 22       Lēmuma nr. 491
Par I.P. 21.08.2011. sūdzību ‘’Par Cēsu novada pašvaldības Administratīvās nodaļas lēmumu Nr. 51”
Ziņo: J.Rozenbergs, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas
priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 63.panta pirmās daļas 4.punktu un 81.pantu, Cēsu novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 ‘’Cēsu novada pašvaldības nolikums’’ 129.-131.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – 1 (deputāts I.Timermanis), nolemj:
 
Atstāt spēkā esošu Cēsu novada pašvaldības Administratīvās nodaļas speciālistes dzīvesvietas deklarēšanas un privatizācijas jautājumos2011.gada 12.augusta lēmumu Nr. 51, savukārt, I. P.iesniegumunoraidīt kā nepamatotu.
Cēsu novada domes pieņemto lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 
 
 


2011.gada 29.septembra protokols Nr. 22       Lēmuma nr. 492
Par Bāriņtiesas locekļa amatu
Ziņo: V.Ķeviņa, Bāriņtiesas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 25.pantu, ievērojot A.P. 15.09.2011. iesniegumu ( reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 15.09.2011. Nr. 1 -42/3542) un bāriņtiesas priekšsēdētājas V.Ķeviņas 22.09.2011. ziņojumu ( reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 22.09.2011. Nr. 1 -42/3647), lai izvērtētu jauniegūto faktu ietekmi uz Cēsu novada domes 18.08.2011.sēdes lēmumu Nr. 429 “ Par A.P. atcelšanu no Cēsu novada bāriņtiesas locekļa amata”, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Ar Cēsu novada domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidot Cēsu novada pašvaldības speciālistu komisiju A.P. 15.09.2011. iesnieguma ( reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 15.09.2011. Nr. 1-42/3542) un bāriņtiesas priekšsēdētājas V.Ķeviņas 22.09.2011. ziņojuma ( reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 22.09.2011. Nr. 1-42/3647)izvērtēšanai.
 2. Komisijai sniegt ziņojumu Cēsu novada domes 20.10.2011. sēdē.
 
 
 


2011.gada 29.septembra protokols Nr. 22       Lēmuma nr. 493
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  Vītolu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: G.Bērziņa, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja
 
 


2011.gada 29.septembra protokols Nr. 22       Lēmuma nr. 494
Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ”Kalna Žagari” Vaives pagastā, Cēsu novadā apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
Izskatot SIA „Mērnieks MMR ” zemes ierīkotājas M. K. (sertifikāta Nr.AA000000003) 22.09.2011., reģ. Nr.1-36/3644 iesniegto zemes ierīcības projektu un nekustamā īpašuma īpašnieka Jura Žagara iesniegumu (reģistrētu Cēsu novada  pašvaldībā 02.06.2011 ar Nr.1-36/2160) un saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 15. panta 13.punktu, Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmo daļu, „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daļu un 17. panta otro daļu,  Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8. un 31. punktu, Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr.5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sadaļu 1.11. „Cēsu rajona Vaives pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3. punkta 3.2. un 3.10. apakšpunktu prasībām, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 27.09.2011. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.32), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam "Kalna Žagari", Vaives pagastā, Cēsu novadā, ar kadastra Nr. 4290 002 0039 saskaņā ar pielikumu.
2.      Zemes vienībai (projektā Nr.1.) saglabāt nosaukumu un adresi „Kalna Žagari” Vaives pag. Cēsu nov. :
2.1. Zemes gabala platība 18,5 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies, uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecības  zeme (0101).
3.      Zemes vienībai (projektā Nr.2.) piešķirt nosaukumu „Lielžagari” Vaives pag. Cēsu nov.:
3.1. Zemes gabala platība 24,0 ha., vairāk vai mazāk cik izrādīsies, uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecības  zeme (0101);
3.3 Veicot zemes gabala kadastrālo uzmērīšanu LKS 92 koordinātu sistēmā jāprecizē vai ģeodēziskais punkts, kas atrodas uz autoceļa V295 tuvu zemes gabala robežas ir iekļaujams zemes vienības apgrūtinājumos;
4.      Zemes vienībai (projektā Nr.3.) piešķirt nosaukumu „Meža Žagari” Vaives pag. Cēsu nov.:
4.1. Zemes gabala platība 12,0 ha., vairāk vai mazāk cik izrādīsies, uzmērot dabā;
4.2. Zemes lietošanas mērķis – mežsaimniecības  zeme (0201).
5.   Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2011.gada 29.septembra protokols Nr. 22       Lēmuma nr. 495
Par klašu komplektu skaitu 2012./2013. mācību gadā    


2011.gada 29.septembra protokols Nr. 22       Lēmuma nr.
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 01.11.2005. noteikumu Nr. 822 „Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)” 2. punktu, ievērojot Izglītības darba grupas 08.09.2011. priekšlikumu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 15.09.2011. atzinumu (prot. Nr.12), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Noteikt 2012./2013.mācību gadā Cēsu novada izglītības iestādēs šādu klašu komplektu skaitu: 1.1. Pirmajā klasē : 1.1.1. Cēsu 1.pamatskolā – ne vairāk kā divi klašu komplekti; 1.1.2. Cēsu 2.pamatskolā – ne vairāk kā divi klašu komplekti; 1.1.3. Cēsu pilsētas pamatskolā – ne vairāk kā trīs klašu komplekti; 1.1.4. Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolā, – ne vairāk kā viens klašu komplekts; 1.1.5. Līvu pamatskolā – ne vairāk kā viens klašu komplekts; 1.1.6. Rāmuļu pamatskolā – ne vairāk kā viens klašu komplekts. 1.2. Septītajā klasē : 1.2.1. Cēsu Valsts ģimnāzijā – viens klašu komplekts; 1.2.2. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā – viens klašu komplekts. 1.3. Desmitajā klasē : 1.3.1. Cēsu Valsts ģimnāzijā – ne vairāk kā četri klašu komplekti; 1.3.2. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā – ne vairāk kā trīs klašu komplekti ; 1.3.3. Cēsu pilsētas 2.vidusskolā – pēc pieprasījuma. 2. Ieteikt šādu minimālo izglītojamo skaitu katrā klašu komplektā: 2.1. Cēsu 1.pamatskolas, Cēsu 2.pamatskolas, Cēsu pilsētas pamatskolas un Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas pirmajā klasē – 20 izglītojamie; 2.2. Līvu pamatskolas un Rāmuļu pamatskolas pirmajā klasē – 8 izglītojamie. 3. Noteikt šādu maksimālo izglītojamo skaitu katrā klašu komplektā: 3.1. Cēsu Valsts ģimnāzijas un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas septītajā klasē – 30 izglītojamie; 3.2. Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu 2.vidusskolas un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas desmitajā klasē – 30 izglītojamie;
3.3. Cēsu 1.pamatskolas, Cēsu 2.pamatskolas, Cēsu pilsētas pamatskolas, Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas pirmajā klasē - 30 izglītojamie. 4. Uzsākt bērnu uzņemšanu mācībām 2012./2013.mācību gadā 1.klasē ar 2011.gada 3.oktobri, ievērojot Ministru kabineta 01.11.2005. noteikumu Nr.822 „Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)” prasības. 5. Uzdot Cēsu 1.pamatskolas direktorei (A.Būrei), Cēsu 2.pamatskolas direktoram (O.Bicānam), Cēsu pilsētas pamatskolas direktoram (M.Šķēlem), Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas direktorei (I.Eglītei), Līvu pamatskolas direktorei (A.Gabranovai), Rāmuļu pamatskolas direktores p.i. (I.Brammanei), Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei (G.Bērziņai), Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei (D. Eglītei), Cēsu 2.vidusskolas direktorei (A.Sīmanei) nodrošināt lēmuma izpildi. 6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2011.gada 29.septembra protokols Nr. 22       Lēmuma nr. 496
Par Cēsu novada pašvaldības  Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Izglītības likuma 46. un 47.pantā noteikto pašvaldības kompetenci, saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības nolikumu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 15.09.2011. atzinumu (prot. Nr.12),Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
     Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
 
 
Pielikums
 
 
 


2011.gada 29.septembra protokols Nr. 22       Lēmuma nr. 497
Par Cēsu novada Jaunatnes lietu Konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšanu
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
Lai īstenotu  Jaunatnes likumā noteikto mērķi, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu , Valsts Jaunatnes politikas koncepciju, Jaunatnes politikas valsts programmu, Cēsu novada domes 2011.gada 11.jūlija lēmumu Nr.380 „Cēsu novada Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas reglamenta apstiprināšana”, ievērojot  Cēsu novada domes  Izglītības, kultūras un sporta komitejas 15.09.2011. (prot. Nr.12) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Apstiprināt Cēsu novada Jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju šādā sastāvā :
1.1.Pastāvīgā komisija:
1.      Dzintra Kozaka –Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas metodiķe;
2.      Mārīte Mežale - Cēsu Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste;
3.      Mārtiņš Malcenieks - Cēsu novada domes deputāts;
4.      Terēze Elpere -Jauniešu domes priekšsēdētāja;
5.      Evita Zagorska - Sarkanā Krusta Cēsu Jauniešu nodaļas priekšsēdētāja;
6.      Lūcija Rass - Jaunsargu izvirzīta pārstāve;
7.      Sarma Brauna – SO „ Jaunatne par iesaistīšanos”  pārstāve;
8.      Ineta Lāce- Sējāne - Cēsu 2.vidusskolas direktores vietniece;
9.      Egita Gaile- SO „ Cēsnieku kluba”  deleģēta pārstāve;
10.  Indra Kļaviņa – Cēsu pilsētas Vecāku domes priekšsēdētāja;
11.  Krista Saliete - Vaives pagasta pārvaldes deleģēta pārstāve;
1.2. Pieaicināmie pārstāvji:
1.      Valdis Sviķis - Cēsu novada pašvaldības policijas priekšnieks;
2.      Jānis Goba-Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa priekšnieks;
3.      Ilze Žagare - Biedrības „Vidzemes Inovāciju un uzņēmējdarbības centra” pārstāve;
4.      Ivita Puķīte - Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Ģimeņu atbalsta nodaļas vadītāja;
5.      Māra Brice- SIA „ Cēsu Klīnika”  deleģēta pārstāve;
6.      Dzidra Matusēviča - Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktore;
7.      Arkādijs Suškins-  Uzņēmēju kluba „Cēsis” prezidents;
8.      Inga Andersone - Cēsu novada Vaives pagasta pārvaldes deleģēts pārstāvis;
9.      Rudīte Vanadziņa- Cēsu pilsētas Sporta skolas direktora p.i.;
10.  Juris Markovs - Cēsu novada pašvaldības aģentūras „ Cēsu kultūras un tūrisma centrs”  direktors;
11.  Mairita Kaņepe –laikraksta „Druva” korespondente.
 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 


2011.gada 29.septembra protokols Nr. 22       Lēmuma nr. 498
Par Speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības  traucējumiem īstenošanas pārtraukšanu  
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz Izglītības likuma 33.panta 2. punktu un Cēsu 2.pamatskolas direktora Ojāra Bicāna mutisku iesniegumu par to, ka pēc vairākkārtējiem sludinājumiem laikrakstā izglītojamo vecāki nav pieteikuši izglītojamos mācībām Speciālā pirmsskolas izglītības programmā izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 01015911), atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 15.09.2011. atzinumam (prot. Nr.12), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Pārtraukt īstenot Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar  garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 01015811) Cēsu 2.pamatskolā.
 1. Ar 01.11.2011. Cēsu 2.pamatskolā likvidēt šādas amata vienības:
2.1. pirmsskolas speciālās izglītības skolotājs – 1amata vienība, kas tiek finansēta no pašvaldības budžeta;
2.2. pirmsskolas speciālās izglītības skolotājs – 1amata vienība, kas tiek finansēta no mērķdotācijas pašvaldībām- pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
3. Cēsu 2.pamatskolas direktoram O.Bicānam nodrošināt lēmuma izpildi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam
 
 


2011.gada 29.septembra protokols Nr. 22       Lēmuma nr. 499
Par detālplānojuma zemes gabalam Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., un Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.19 apstiprināšanu
 
                                      Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
            Ar Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmumu Nr.44 (prot. Nr.3, 5.p) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov.,  un darba uzdevuma apstiprināšanu” uzsākta detālplānojuma izstrāde teritorijai Cēsīs, kas ietver pašvaldībai piederošu zemes gabalu Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā.
Ar Cēsu novada domes 16.06.2011. lēmumu Nr.338 (prot. Nr.12, 17.p.) „Par detālplānojuma zemes gabalam Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” uzsākta izstrādātās detālplānojuma pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana. Pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana notika no 18.07.2011. līdz 08.08.2011. Sabiedriskās apspriešanas gaitā saņemti pozitīvi atzinumi no visām darba uzdevumā minētajām institūcijām. Uz sabiedriskās apspriešanas pasākumu 03.08.2011. nebija ieradies neviens interesents. Internetā Cēsu novada pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv, kā arī detālplānojuma izstrādes vadītājas e-pastā atsauksmes nav saņemtas.
Kopumā detālplānojums izstrādāts saskaņā ar darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei, atbilst Cēsu novada teritorijas plānojuma sastāvā iekļautajam Cēsu pilsētas teritorijas plānojumam (Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošie noteikumi Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums”), institūciju nosacījumi ir ievēroti un to iebildumi ir ņemti vērā, līdz ar to detālplānojuma pirmā redakcija apstiprināma kā galīgā redakcija.
Ņemot vērā iepriekš minēto, iepazīstoties ar detālplānojuma pirmo redakciju, institūciju atzinumiem, sabiedriskās apspriešanas materiāliem un detālplānojuma izstrādes vadītāja atzinumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3.punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76. un 78.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 13.09.2011. sēdes priekšlikumu (prot. Nr.30),  Cēsu novada domes 15.09.2011. Tautsaimniecības komitejas atzinumu (prot. Nr.12), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt detālplānojuma zemes gabalam Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., pirmo redakciju kā galīgo redakciju.
 
 1. Apstiprināt Cēsu novada domes Saistošos noteikumus Nr. 19 „Detālplānojuma zemes gabalam Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”saskaņā ar pielikumu.
 
 
 
Pielikums
 
 

2011.gada 29.septembra protokols Nr. 22       Lēmuma nr. 500
Par nekustamā īpašuma Ķiršu ielā 3, Cēsis, Cēsu nov., Baložu ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov., sadalīšanu
Ziņo: J. Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 13. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 13.09.2011. sēdes priekšlikumu (prot. Nr.30), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 15.09.2011. atzinumu (prot. Nr.12), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Piekrist nekustamā īpašuma Ķiršu ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., Baložu ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov., sadalīšanai divos īpašumos.
2.       Zemes gabalam arkadastra apzīmējumu 4201 008 0412:
2.1. saglabāt adresi Baložu iela 6, Cēsis, Cēsu nov.;
2.2. saglabāt zemes lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601);
2.3. zemes gabala kopplatība 1544 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc uzmērīšanas dabā.
3.      Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0410:
3.1.saglabāt adresi Ķiršu iela 3, Cēsis, Cēsu nov.;
3.2. saglabāt zemes lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601);
3.3. zemes gabala kopplatība 782 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc uzmērīšanas dabā.
4.      Pieņemt zināšanai, ka zemes gabalu apgrūtinājumi nav apzināti un veicot zemes gabalu uzmērīšanu dabā ir precizējami.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 
 


2011.gada 29.septembra protokols Nr. 22       Lēmuma nr. 501
Par Cēsu novada pašvaldības Kokaugu aizsardzības komisijas reglamenta apstiprināšanu
 
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.07.2009. saistošo noteikumu Nr. 1. „ Cēsu novada pašvaldības nolikums” 21.16.punktu un 25.punktu, ievērojot Cēsu novada domes  Tautsaimniecības komitejas  15.09.2011. atzinumu (prot. Nr.12), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības Kokaugu aizsardzības komisijas reglamentu saskaņā ar pielikumu.
 
 
Pielikums
 
 


2011.gada 29.septembra protokols Nr. 22       Lēmuma nr. 502
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījums Cēsu novada domes 22.06.2010. saistošajos noteikumos Nr.25 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  35. panta piekto daļu un ievērojot Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 15.09.2011. atzinumu (prot. Nr. 11) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.09.2011. atzinumu (prot. Nr. 13), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
      Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.20 „Grozījums Cēsu novada domes 26.11.2009. saistošajos noteikumos Nr.25 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” saskaņā ar pielikumu.
 
 
Pielikums
 


2011.gada 29.septembra protokols Nr. 22       Lēmuma nr. 503
Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 21 „Gozījumi Cēsu novada domes 03.09.2009.Saistošajos noteikumos Nr. 7 „ Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu”” apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojotiesuzlikuma „ Par pašvaldībām” 14.panta pirmāsdaļas 3.punktu, 21.panta  pirmāsdaļas 15.punktu , likuma „ Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmāsdaļas 1.punktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.09.2011. atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Apstiprināt Cēsu novada domes Saistošos noteikumus Nr.21 „Gozījumi Cēsu novada domes 03.09.2009.Saistošajos noteikumos Nr. 7 „ Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu”” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
 
 
 


2011.gada 29.septembra protokols Nr. 22       Lēmuma nr. 504
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi Cēsu novada 27.01.2011.saistošajos noteikumos Nr.3 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2011.gadam”” apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, ievērojot likumu „Par pašvaldību budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.09.2011. atzinumu (protokols Nr. 13), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (M.Malcenieks, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.22 „Grozījumi Cēsu novada 27.01.2011.saistošajos noteikumos Nr.3 “Cēsu novada pašvaldības budžets 2011.gadam”” saskaņā ar pielikumu.
 
 
 
Pielikums
 
 
 


2011.gada 29.septembra protokols Nr. 22       Lēmuma nr. 505
Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
   Pamatojoties uz Cēsu novada domes 24.03.2011. lēmumu Nr.204 „Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību” (prot.Nr.6, 39.p.), ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.09.2011. (prot.Nr.13) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (M.Malcenieks, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
  Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt dzīvnieku patversmes tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai no I. K. ziedojumu Ls 10.00 (desmit lati).
 
 
 
 


2011.gada 29.septembra protokols Nr. 22       Lēmuma nr. 506
Par finansējuma piešķiršanu R.A.
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
  Ņemot vērā A. A. iesniegumu (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 6.09.2011. Nr.1 – 40/3428) par atbalstu R. A., kurš uzrādījis augstus sasniegumus un stabilu māksliniecisko izaugsmi čella spēlē, studijām Karaliskajā Briseles konservatorijā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 15.09.2011.(protokols Nr.12) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.09.2011.(protokols Nr.13) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (M.Malcenieks, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
   
1. Piešķirt R. A.finanšu līdzekļus, lai daļēji segtu ar mācībām Karaliskajā Briseles konservatorijā saistītos izdevumus.   2. Apmaksu veikt no Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem (Valdības funkc.kl.kods 08.200).   4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule), Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) un Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina) sagatavot līgumu par pirmajā punktā minēto līdzekļu izlietošanas noteikumiem.   5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina).  


2011.gada 29.septembra protokols Nr. 22       Lēmuma nr. 507
Par līdzekļu piešķiršanu peldētapmācības pamatprasmju apguvei
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
   Lai nodrošinātu 19.12.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.1027 ”Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmeta standartiem” (turpmāk tekstā noteikumi), trešās daļas 8.4. punktā minētās pamatizglītības programmas Sportā standarta prasības, izvērtējot SIA ”FENIKS Z.G.” piedāvājumu (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 10.08.2011., ar Nr. 1-40/3093), pamatojoties uz Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 15.09.2011. (prot.Nr.12) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.09.2011. (prot.Nr.13) atzinumu,Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (M.Malcenieks, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
   
1. Uzdot:
1.1. Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt 2011.gada budžeta projektā kodā 09.600. pārējie izglītības pasākumi izdevumus Ls 5292(pieci tūkstoši divi simti deviņdesmit divi lati) apmērā un 2012.gada budžetā Ls1323(viens tūkstotis trīs simti divdesmit trīs lati) apmērā, kas saistīti ar pamatprasmju apguvi peldēšanā atbilstoši noteikumiem.
 1.2. Cēsu 1.pamatskolai (direktore A.Būre), Cēsu 2.pamatskolai (direktors O.Bicāns), Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolai (direktore I.Eglīte), Cēsu pilsētas pamatskolai (direktors M.Šķēle), Līvu pamatskolai (direktore A.Gabranova), Rāmuļu pamatskolai (direktora p.i. I.Brammane) noslēgt vienošanos ar pakalpojuma sniedzēju par punktā 1.1. minēto pakalpojumu.
1.3. Cēsu novada pašvaldības Juridiskai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot šī lēmuma 1.2. punktā minētās vienošanās projektu.
2. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
 


2011.gada 29.septembra protokols Nr. 22       Lēmuma nr. 508
Par projekta „Sabiedrība kultūras mantojuma saglabāšanai un attīstībai” iesniegšanu Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmā  
Ziņo: D.Trapenciere, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
 
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros ir izsludināts atklāts projektu konkurss ar mērķi veicināt kopējas attīstības aktivitātes, lai uzlabotu reģionu konkurētspēju izmantojot Eiropas Savienības valstu pierobežu teritoriju potenciālu un izdevīgo ģeogrāfisko novietojumu. Sadarbojoties Cēsu novada pašvaldībai, Kuldīgas novada pašvaldībai, Pērnavas pilsētas pašvaldībai un sabiedriskajai organizācijai „Tartu kultūras mantojuma ilgtspējīga restaurācija” ir sagatavots projekta pieteikums „Sabiedrība kultūras mantojuma saglabāšanai un attīstībai”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (M.Malcenieks, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Iesniegt Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā projektu „Sabiedrība kultūras mantojuma saglabāšanai un attīstībai”.
2.      Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai paredzēt no 2012. – 2013. gadam budžetā līdzfinansējumu (10% apmērā no Cēsu novada pašvaldības aktivitāšu finansējuma, kopējai summai nepārsniedzot 8 000 EUR) un priekšfinansējumu projekta īstenošanai.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam J.Rozenbergam.
 
 
 


2011.gada 29.septembra protokols Nr. 22       Lēmuma nr. 509
Par amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā  
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,  Cēsu pilsētas Sporta skolas nolikumu un noslēgtajiem sadarbības līgumiem ar Pārgaujas, Vecpiebalgas, Amatas novadiem par Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (M.Malcenieks, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.                  Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 07.07.2011. lēmumu Nr.383 „Par papildus amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā”.
2.                   Cēsu pilsētas Sporta skolā izveidot amata vienību „sporta treneris izglītības iestādē”   4,764 likmes, nosakot vienas likmes amatalgu atbilstoši 28.07.2009.MK noteikumiem Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”.
3.                  Amata vienības „sporta treneris izglītības iestādē” finansēšanas apmēru un finanšu avotu  noteikt:
3.1.  2,43 likmes tiek finansētas no Cēsu  novada pašvaldības budžeta; 3.2.   1,143 likmes tiek finansētas no Pārgaujas novada pašvaldības budžeta;
3.3.   0,905 likmes tiek finansētas no Vecpiebalgas novada pašvaldības budžeta; 3.4.   0,286 likmes tiek finansētas no Amatas novada pašvaldības budžeta.
4. Lēmums ir spēkā līdz  31.12.2011.
5. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Sporta skolas direktora p.i. R.Vanadziņai.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 
 


2011.gada 29.septembra protokols Nr. 22       Lēmuma nr. 510
Grozījumi 09.12.2010. lēmumā Nr.751 „Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs”
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu un 21. panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma b daļas pakalpojuma iepirkumus „Par skolēnu ēdināšanas organizēšanu Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolā” rezultātus (lēmums par rezultātiem pieņemts 19.08.2011.), „Par skolēnu ēdināšanas organizēšanu Cēsu 1. pamatskolā” rezultātus (lēmums par rezultātiem pieņemts 19.08.2011.), „Par skolēnu ēdināšanas organizēšanu Cēsu 2. pamatskolā” rezultātus (lēmums par rezultātiem pieņemts 19.08.2011.), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (M.Malcenieks, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
 1. Izteikt 1.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā: „Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas izglītojamiem – Ls 0.76”.
 2. Izteikt 1.1.6.apakšpunktu šādā redakcijā: „Cēsu 1. pamatskolas izglītojamiem – Ls 0.70”.
 3. Izteikt 1.1.7.apakšpunktu šādā redakcijā: „Cēsu 2. pamatskolas izglītojamiem – Ls 0.80”.
 4. Papildināt pirmo punktu ar jauniem apakšpunktiem šādā redakcijā:
1.2. Noteikt Cēsu 1.pamatskolas izglītojamiem launaga cenu - Ls 0.22;
1.3. Noteikt Cēsu 2.pamatskolas izglītojamiem:
            1.3.1. launaga cenu - Ls  0.30;
1.3.2. pirmskolas izglītības grupu izglītojamiem - Ls 1.30, kurā iekļauta maksa par brokastīm, pusdienām un launagu.
5. Izteikt punktus 3.1. un 3.2. šādā redakcijā:
 „3.1. Ls 0.90, kurā iekļauta maksa par brokastīm, pusdienām un launagu;
3.2. Ls 1.15, kurā iekļauta maksa par brokastīm, pusdienām, launagu un vakariņām”.
   6. Lēmums stājas spēkā 2011. gada 1. septembrī.
   7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B. Kuplajai.
 
 
 


2011.gada 29.septembra protokols Nr. 22       Lēmuma nr. 511
Par nedzīvojamo telpas daļas, Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā
Ziņo: J.Markovs, p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktors
Lai racionāli un lietderīgi izmantotu p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” valdījumā nodotās telpas Cēsu pils kompleksā apmeklētāju centrā Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, kā arī pamatojoties uz SIA „Balt-Go” 08.09.2011. iesniegumu (reģistrēts 08.09.2011. ar Nr. 8-16/335), kurā izteikts lūgums izskatīt iespēju iznomāt telpas daļu Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā ar platību 3,65 m2 un mērķi - tūrisma un kultūras pakalpojumi, pamatojoties uz augstāk minēto un Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1  panta pirmo daļu, MK 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 2. nodaļas 7.,8.,10.,11. un 22. punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (M.Malcenieks, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.       Nodot lietošanā par maksu (nomā),nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē,sekojošu nomas objektu nekustamajā īpašumā –kadastra numurs 42010051604003, Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā (telpu grupa Nr. 001, veids – 1262 Muzeja vai bibliotēkas telpu grupa) telpas daļu ar platību 3,65 m2 (skat. 1. pielikumu).
2.       Apstiprināt publicējamo informāciju (informācijas lapa) par nomas objektiem (skat. 2. pielikumu).
3.       Uzdot p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs J.Markovs) organizēt nomas objekta izsoli, saskaņā ar pielikumu Nr. 3 un Nr.4.
4.       Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
Pielikums
 
Pielikums
 
Pielikums
 
Pielikums
 
 
 


2011.gada 29.septembra protokols Nr. 22       Lēmuma nr. 512
Par Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
 
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  22.12.2009. MK noteikumiem Nr.1651 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību”, atbilstoši Cēsu internātpamatskolas  - rehabilitācijas centra direktora Z.Ozola iesniegumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (M.Malcenieks, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.      Ar 01.11.2011. apstiprināt Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra saimniecisko darbinieku amata vienību.
2.      Par lēmuma izpildi atbildīga Cēsu internātpamatskola – rehabilitācijas centrs (direktors Z.Ozols).
 
 
 


2011.gada 29.septembra protokols Nr. 22       Lēmuma nr. 513
Par mērķdotāciju pamata un vispārējai  vidējai  izglītībai  
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz  likuma „Par Valsts budžetu 2011. gadam” 6.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, Cēsu novada pašvaldības 2009. gada 28. decembra lēmumu Nr.601 „Par Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību Cēsu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai”,Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (M.Malcenieks, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2 302 740.00(divi miljoni trīs simti divi tūkstoši septiņi simti četrdesmit lati) sadalīt:
 
Nr.p.k. Izglītības iestāde Mērķdotācija I- VIII
Ls
Mērķdotācija IX- XII
Ls
Mērķdotācija gadā
Ls
1. Draudzīgā Aicinājuma  Cēsu Valsts ģimnāzija 232 136.00 111 804.00 343 940.00
2. Cēsu Valsts ģimnāzija 301 448.00 142 328.00 443 776.00
3. Cēsu 2. vidusskola 258 440.00 104 780.00 363 220.00
4. Cēsu pilsētas pamatskola 243 664.00 103 960.00 347 624.00
5. Cēsu 1. pamatskola 171 344.00   90 184.00 261 528.00
6. Cēsu 2. pamatskola 170 792.00   84 704.00 255 496.00
7. Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola 109 288.00   48 468.00 157 756.00
8. Līvu pamatskola 47 632.00   22 670.00   70 302.00
9. Rāmuļu pamatskola 39 968.00   19 130.00   59 098.00
  PAVISAM 1 574 712.00 728 028.00 2 302 740.00
 
2. Lēmums ir spēkā līdz 2011.gada 31.decembrim.
 
3.Uzdot DACVģimnāzijai (direktore D. Eglīte), Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G. Bērziņa), Cēsu 2. vidusskolai (direktore A. Sīmane), Cēsu pilsētas pamatskolai (direktors M.Šķēle), Cēsu 1. pamatskolai (direktore A.Būre), Cēsu 2. pamatskolai (direktors O.Bicāns), Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolai (direktore I.Eglīte),  Līvu pamatskolai (direktore A.Gabranova), Rāmuļu pamatskolai (direktore I. Brammane) nodrošināt mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām izlietojumu atbilstoši mērķim.
 
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam  G. Šķenderam.
 


2011.gada 29.septembra protokols Nr. 22       Lēmuma nr. 514
Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai  
 
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par Valsts budžetu 2011. gadam”16.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (M.Malcenieks, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo- sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 130 596.00 (viens simts trīsdesmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit seši lati) sadalīt:
 
Nr.p.k. Izglītības iestāde Mērķdotācija
I-VIII
Ls
Mērķdotācija
IX-XII
Ls
Mērķdotācija
gadā
Ls
1. Cēsu pilsētas 1. pirmskolas izglītības iestāde   6 192.00 2 732.00  8 924.00
2. Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestāde 20 320.00 9 736.00 30 056.00
3. Cēsu pilsētas 4. pirmskolas izglītības iestāde 15 608.00 7 952.00 23 560.00
4. Cēsu pilsētas 5. pirmskolas izglītības iestāde 13 872.00 9 496.00 23 368.00
5. Cēsu speciālā pirmskolas izglītības iestāde 16 848.00 - 16 848.00
6. Cēsu 2. pamatskola 10 408.00 4 868.00 15 276.00
7. Līvu pamatskola  1 984.00 1 424.00   3 408.00
8. Rāmuļu pamatskola  2 232.00 1 068.00 3 300.00
9. Cēsu bērnu un jauniešu centrs 3 720.00 2 136.00 5  856.00
  PAVISAM 91 184.00 39 412.00 130 596.00
 
 
2. Lēmums ir spēkā līdz 2011. gada 31. decembrim.
3. Uzdot Cēsu pilsētas 1. pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Virskule), Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja S.Lejiete), Cēsu pilsētas 4. pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Rozenberga), Cēsu pilsētas 5. pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja L.Kazaka), Cēsu speciālās pirmskolas izglītības iestādei (vadītājas v.i. A.Pāže), Cēsu 2. pamatskolai (direktors O.Bicāns), Līvu pamatskolai (direktore A. Gabranova), Rāmuļu pamatskolai (direktore I. Brammane), Cēsu bērnu un jauniešu centram (direktorei Dz. Matusēvičai), nodrošināt mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām izlietojumu atbilstoši mērķim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam  G. Šķenderam.
 
 
 


2011.gada 29.septembra protokols Nr. 22       Lēmuma nr. 515
Par mērķdotāciju   speciālajām izglītības iestādēm  
 
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par Valsts budžetu 2011. gadam” 10.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem” un Ministru kabineta noteikumiem Nr.825 „Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība”,  Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (M.Malcenieks, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Mērķdotāciju pašvaldībām- pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās  attīstības traucējumiem Ls 1 138 869.00  (viens miljons viens simts trīsdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit deviņi lati) sadalīt:
 
 
Izglītības iestāde
 
Mērķdotācija 
I- VIII
Ls
 
Mērķdotācija 
IX-XII
Ls
 
Mērķdotācija gadā Ls
  Pedagogu d/a un VSAOI Pārējiem izdevumiem Pedagogu d/a un VSAOI Pārējiem izdevumiem Pedagogu d/a un VSAOI Pārējiem izdevumiem
Cēsu speciālā pirmskolas izglītības iestāde  
83 232.00
 
165 760.00
 
47 388.00
 
39 873.00
 
130 620.00
 
205 633.00
Cēsu internātpamatskola- rehabilitācijas centrs  
222 488.00
+16 555.00 239 043.00
 
349 872.00
-16 555.00 333 317.00
 
129 820.00
 
100 436.00
 
368 863.00
 
433 753.00
KOPĀ 322 275.00 499 077.00 177 208.00 140 309.00 499 483.00 639 386.00
                                                                                               
PAVISAM GADĀ  Ls 1 138 869.00           
 
2. Lēmums ir spēkā līdz 2011. gada 31. decembrim.
3. Uzdot Cēsu speciālai pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja A. Pāže) un Cēsu internātpamatskolai- rehabilitācijas centram (direktors Z.Ozols) nodrošināt mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem izlietojumu atbilstoši mērķim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam  G. Šķenderam.
 
 
 


2011.gada 29.septembra protokols Nr. 22       Lēmuma nr. 516
Par diennakts aptiekas atvēršanu Cēsīs  
Ziņo: D.Trapenciere Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
 
Cēsu novada pašvaldībā 24.08.2011. saņemts SIA Eiroaptieka iesniegums ar lūgumu lemt par vispārēja tipa diennakts aptiekas izveidi Cēsīs. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.610 „Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji” 9.punktu, pašvaldībai, veicot farmaceitiskās aprūpes pieejamības izvērtējumu konkrētajā apdzīvotajā vietā, ir tiesības iesniegt Zāļu valsts aģentūrā iesniegumu par nepieciešamību atvērt vispārēja tika aptieku, kur strādā visu diennakti.
Izvērtējot farmaceitiskās aprūpes pieejamību Cēsīs, tika konstatēts, ka Cēsīs darbojas 9 atvērta tipa aptiekas un vienai no tām ir piešķirta diennakts aptiekas licence (Zāļu valsts aģentūras 27.09.2011. izziņa Nr.13-2/66). Veicot aprēķinu pēc MK noteikumu formulas, Cēsīs maksimāli pieļaujamo vispārēja tipa aptieku skaits ir noteikts – 5. Ņemot vērā augstāk minēto, uzskatāms, ka Cēsīs ir pietiekama aptieku pieejamība un nav nepieciešamības pēc jaunas vispārējā tipa un diennakts aptiekas.
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.610 „Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji” 9.punktu un saskaņā ar Attīstības komisijas un Veselības komisijas atzinumiem,Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, I.Timermanis), pret – nav, atturas – 1 (deputāts M.Malcenieks), nolemj:
 
Neatbalstīt jaunas vispārēja tipa diennakts aptiekas licences pieprasīšanu Zāļu valsts aģentūrai.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 
 


2011.gada 29.septembra protokols Nr. 22       Lēmuma nr. 517
Par G.ŠķenderakomandējumuuzAzerbaidžānu  
Ziņo: I.Groza, Administratīvās nodaļas vadītājas p.i.
 
Pamatojoties uz Baku (Azerbaidžāna) pilsētas domes priekšsēdētāja Humbata Huseynova  22.09.2011.  ielūgumu  ,ievērojot Valsts un pašvaldību amatpersonu institūciju un darbinieku atlīdzības likuma 29.pantu, Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumus Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.       Norīkot komandējumā Cēsu novada domes priekšsēdētāju G.Šķenderu uz Baku (Azerbaidžāna), pieredzes apmaiņas braucienā, ar mērķi iepazīties ar Baku pilsētas pašvaldības darbu un  plānotajām  aktivitātēm, no 13.10.2011. līdz 15.10.2011.
2.       Domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības nolikuma 35.1. punktu veic Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks.
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv