Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Otrdiena, 2019.gada 22.oktobris   Vārda dienu svin: Īrisa, Irīda
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Oktobris 2019

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2011. gads
2011.gada 20.oktobra protokols Nr. 23

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 519Grozījumi Cēsu novada domes 26.08.2010. lēmumā Nr. 480 „Par saskaņojumu Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” amata vienību klasifikācijai amatu saimēs, amatu līmeņos un tām atbilstošās mēnešalgas grupās”  
2520Par zemes ierīcības projekta Kalna iela 2, Cēsīs, Cēsu novadā, apstiprināšanu
3 521Par Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra Attīstības plāna apstiprināšanu  
4 522Par Cēsu 2.pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
5 523Par grozījumiem Cēsu 2.vidusskolas nolikumā
6 524Par pedagoga palīga darba slodzi
7 525Grozījumi Cēsu novada domes 29.09.2011. lēmumā Nr.516 „Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam”
8 526Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr.373 „Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemēm zem ielām Cēsu pilsētā”
9 527Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr.541 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā”
10 528Grozījumi Cēsu novada domes 14.04.2011. lēmumā Nr. 226  „Par Rožu laukuma Cēsīs, Cēsu novadā, izmantošanu”
11 529Par nekustamā īpašuma  nodokļa  atvieglojumu  piešķiršanu  SIA  „ ALTEHS’’
12 530Par  nekustamā  īpašuma  nodokļa atvieglojumu  piešķiršanu D.T.
13 531Par  nekustamā īpašuma  nodokļa  atvieglojumu  piešķiršanu  SIA   „Purpurs”
14 532Par dalības maksas apstiprināšanu Vidzemes plānošanas reģiona novadu / pilsētu pašpārvalžu salidojumam – konferencei 2011.gada 26.oktobrī
15 533Par pūtēju orķestra „Cēsis” apstiprināšanu amatiermākslas kolektīvu sastāvā
16 534Par projekta pieteikuma „Youth for city – city for youth” iesniegšanu programmai „Jaunatne darbībā”  
17 535Par finansiālu atbalstu organizācijai „Daugavas Vanagi”
18 536Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010.lēmumā Nr.174 „Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu automašīnām”  
19 537Par zemes gabala Zvirbuļu ielā 17, Cēsīs, Cēsu nov., daļas iznomāšanu
20 538Grozījumi Cēsu novada domes 07.10.2010. lēmumā Nr.606  „Par Cēsu novada pašvaldības un tās padotības iestāžu mēneša, ceturkšņa un gada pārskata sagatavošanas kārtības apstiprināšanu”
21 539Par 2012.gada budžeta prioritātēm un budžeta izdevumu kontrolskaitļu bāzes noteikšanu
22 540Par finansiālu atbalstu Eiropas kausa izcīņas posma sarīkošanai snovbordā 2012.gadā
23 541Par priekšfinansējuma piešķiršanu Valsts izglītības attīstības aģentūras apstiprinātā projekta „Zaļā varde”  realizēšanai
24 542Par 30.08.2006. Zemes gabalu nomas līguma Nr. 2-7-73/2006 izbeigšanu pirms termiņa
25 543Par nedzīvojamo telpas daļas, Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  
26 544#Informācija par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. ‘’Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā’’
27 545Par M.R. iesnieguma izskatīšanas rezultātiem
28 546Grozījumi Cēsu novada domes 15.09.2011. lēmumā Nr. 486 „ Par Cēsu Profesionālās vidusskolas pārņemšanu”
29 547Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu
30 548Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 23 „Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu
31 549Par Cēsu novada domes 18.08.2011. lēmuma Nr. 429 ‘’Par A.P. atcelšanu no Cēsu bāriņtiesas locekļa amata’’ atcelšanu
32 550Informācija par valsts pārbaudes darbu rezultātiem Cēsu novadā
33 551Par Cēsu novada domes 05.11.2009. lēmuma Nr. 345 „Par nekustamā īpašuma Palasta iela 15, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūrai „Cēsu veselības aprūpes centrs”” atzīšanu par spēku zaudējušu
34 552Par Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmuma Nr. 240 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu valdījumā Cēsu rajona pašvaldības aģentūrai „Cēsu rajona slimnīca”” atzīšanu par spēku zaudējušu
35 553Informācija par plānoto ekspozīciju Cēsu jaunajā pilī2011.gada 20.oktobra protokols Nr. 23       Lēmuma nr. 519
Grozījumi Cēsu novada domes 26.08.2010. lēmumā Nr. 480 „Par saskaņojumu Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” amata vienību klasifikācijai amatu saimēs, amatu līmeņos un tām atbilstošās mēnešalgas grupās”  
 
Ziņo: I. Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktore
 
 


2011.gada 20.oktobra protokols Nr. 23       Lēmuma nr. 520
Par zemes ierīcības projekta Kalna iela 2, Cēsīs, Cēsu novadā, apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
Izskatot SIA “M un M risinājumi” sertificēta zemes ierīkotājs M. M. (sertifikāta Nr.AA000000087) 06.10.2011., reģ. Nr. 1-36/3807 iesniegto zemes ierīcības projektu, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8. un 31. punktiem,  Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošiem noteikumiem Nr. 5”Cēsu novada teritorijas plānojums” un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 11.10.2011. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.35), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, M.Cīrulis, G.Šķenders, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, A.Rasmanis, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt zemes ierīcības projektu Kalna ielā 2, Cēsīs, Cēsu, novads, saskaņā ar pielikumu.
2.      Zemes vienībai un ēkām (projektā Nr. 1) saglabāt adresi Kalna iela 2, Cēsīs, Cēsu nov.:
2.1. Zemes gabala platība 1035 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis –individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
3.       Apbūvei paredzētajai zemes vienībai (projektā Nr.2)piešķirt adresi Palejas iela 18 A, Cēsis, Cēsu nov.:
3.1. Zemes gabala platība 1011 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
      4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un  teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2011.gada 20.oktobra protokols Nr. 23       Lēmuma nr. 521
Par Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra Attīstības plāna apstiprināšanu  
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto punktu, Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nolikumu un atbilstoši Cēsu novada domes  Izglītības kultūras un sporta komitejas 06.10.2011. (prot.Nr.13) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, M.Cīrulis, G.Šķenders, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, A.Rasmanis, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centraAttīstības plānu saskaņā ar pielikumu.
2.      Uzdot Cēsu internātpamatskolai – rehabilitācijas centram (direktors Z.Ozols ) nodrošināt lēmuma izpildi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada  domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 
 
Pielikums
 
 


2011.gada 20.oktobra protokols Nr. 23       Lēmuma nr. 522
Par Cēsu 2.pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz Cēsu novada saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”(01.07.2009. sēdes lēmuma Nr.3 , pielikums Nr.1), Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.panta 2.daļu , likuma „Par pašvaldībām” 82.panta 1.daļas 7.punktu un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 06.10.2011. (prot.Nr.13) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, M.Cīrulis, G.Šķenders, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, A.Rasmanis, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Apstiprināt Cēsu 2.pamatskolas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2.      Uzdot Cēsu 2.pamatskolai (direktors Ojārs Bicāns):
2.1. nodrošināt lēmuma izpildi;
2.2. informēt Izglītības kvalitātes dienestu par nolikuma apstiprināšanu.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājai L.Kokinai.
 
 
Pielikums  
 
 


2011.gada 20.oktobra protokols Nr. 23       Lēmuma nr. 523
Par grozījumiem Cēsu 2.vidusskolas nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz Cēsu novada saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”(01.07.2009. sēdes lēmuma Nr.3 , pielikums Nr.1), Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.panta 2.daļu , likuma „Par pašvaldībām” 82.panta 1.daļas 7.punktu un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 06.10.2011. (prot.Nr.13) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, M.Cīrulis, G.Šķenders, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, A.Rasmanis, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Veikt šādus grozījumus Cēsu 2.vidusskolas nolikumā:
1.1. 1. punktu izteikt šādā redakcijā:
„1. Cēsu 2.vidusskola (turpmāk tekstā – Izglītības iestāde) ir Cēsu novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta un padotībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības otrā posma (7.-9. klases), vispārējās vidējās izglītības programmas, speciālās vispārējās vidējās izglītības programmas un interešu izglītības programmas.”.
1.2. 8.1.punktu izteikt šādā redakcijā:
„8.1. īstenot licencētās pamatizglītības otrā posma (7.-9. klases), vispārējās vidējās izglītības programmas un speciālās vispārējās vidējās izglītības programmas.”.
1.3. 10.punktu izteikt šādā redakcijā:
 „10. Izglītības iestāde piedāvā un īsteno šādas izglītības program­mas”:
 10.1
7.1.vis­pā­rē­jās vi­dē­jās iz­glī­tī­bas vis­pār­iz­glī­to­jo­šā vir­zie­na prog­ram­mu – kods 31011011;
 10.2 vis­pā­rē­jās vi­dē­jās iz­glī­tī­bas ma­te­mā­ti­kas, da­bas­zi­nī­bu un teh­ni­kas vir­zie­na prog­ram­mu – kods 31013011;
 10.3. pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmu – kods 2301113;
 10.4. vis­pā­rē­jās vi­dē­jās iz­glī­tī­bas vis­pār­iz­glī­to­jo­šā vir­zie­na izglītības prog­ram­mu –  kods 31011013;
10.5. pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmu – kods 2301112;
 10.6. vis­pā­rē­jās vi­dē­jās iz­glī­tī­bas vis­pār­iz­glī­to­jo­šā vir­zie­na prog­ram­ma – kods 31011012;
 10.7. speciālās vispārējās vidējās izglītības programma izglītojamajiem ar redzes traucējumiem – kods 31015112;
  10.8. speciālās vispārējās vidējās izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem– kods 31015312.”
1.4. 16.punktu izteikt šādā redakcijā:
 „16. Iz­glī­to­ja­mo uz­ņem­ Iz­glī­tī­bas ie­stā­dē, at­bil­sto­ši Mi­nis­tru ka­bi­ne­ta no­tei­ku­miem un Cēsu 2.vidusskolas izglītojamo uzņemšanas, atskaitīšanas un pārskaitīšanas kār­tī­bai vidējās izglītības programmās, ko ar rī­ko­ju­mu ap­stip­ri­na Iz­glī­tī­bas ie­stā­des di­rek­tors un sa­ska­ņo ar Di­bi­nā­tāju. Di­bi­nā­tājs ar sa­vu lē­mu­mu no­sa­ka kla­šu kom­plek­tu skai­tu.”
1.5. 34.puntu izteikt šādā redakcijā:
„34. Skolas direktora īslaicīgas (1-3 dienas) prombūtnes laikā operatīvus lēmumus skolas darba organizācijā pieņem direktora vietnieks izglītības jomā. Ilglaicīgas prombūtnes laikā(va­sa­ras at­va­ļi­nā­ju­ma) par Iz­glī­tī­bas ie­stā­des di­rek­to­ra pie­nā­ku­mu iz­pil­dī­tā­ju, sa­ska­ņo­jot ar Di­bi­nā­tā­ju, var no­zī­mēt ar rī­ko­ju­mu ie­cel­tu per­so­nu, no­sa­kot vi­ņu pie­nā­ku­mus un tie­sī­bas, dar­ba ap­jo­mu un at­bil­dī­bu.”
1.6. 36.11. izteikt šādā redakcijā:
„36.11. no­dro­ši­nāt Iz­glī­tī­bas ie­stā­des pa­do­mes un Sko­lē­nu pašpārvaldes dar­bu;”.
1.7. 36.21. izteikt šādā redakcijā:
„36.21. no­dro­ši­nāt no­slēg­to lī­gu­mu līdz lī­gum­sais­tī­bu iz­pil­des kon­tro­li.”
1.8. 37.6. izteikt šādā redakcijā:
„37.6 Di­bi­nā­tā­ja vār­dā slēgt lī­gu­mus ar fi­zis­kām un ju­ri­dis­kām per­so­nām Iz­glī­tī­bas ie­stā­des no­li­ku­mā pa­re­dzē­ta­jos dar­bī­bas vir­zie­nos par lī­gum­ce­nu, kas noteikta ar Dibinātāja lēmumu, ap­stip­ri­nā­tā bu­dže­ta ie­tva­ros, ie­vē­ro­jot Pub­lis­kā ie­pir­ku­ma li­ku­ma pra­sī­bas”.
1.9. 39.punktu izteikt šādā redakcijā:
„39. Iz­glī­tī­bas ie­stā­des di­rek­to­ra viet­nie­ki no­dro­ši­na kva­li­ta­tī­vu iz­glī­to­ša­nas pro­ce­sa or­ga­ni­zā­ci­ju un no­ri­si Iz­glī­tī­bas ie­stā­dē. Iz­glī­tī­bas ie­stā­des di­rek­tors no­sa­ka pa­mat­pra­sī­bas Iz­glī­tī­bas ie­stā­des di­rek­to­ra viet­nie­ku pro­fe­si­onā­la­jai at­bil­stī­bai, vi­ņu pie­nā­ku­mus un tie­sī­bas, kas no­teik­ti at­tie­cī­ga­jā ama­ta ap­rak­stā.”
1.10. 42. punktu izteikt šādā redakcijā:
„42. Iz­glī­tī­bas ie­stā­des di­rek­to­ra pie­ņem­tos lē­mu­mus un fak­tis­ko rī­cī­bu var ap­strī­dēt nor­ma­tī­va­jos ak­tos no­teik­tā kār­tī­bā, prasību iesniedzot Cē­su no­va­da paš­val­dī­bas priekš­sē­dē­tā­jam, Bērzaines ie­lā 5, Cē­sīs, LV – 4101.”
1.11. 43. punktu izteikt šādā redakcijā:
„43. Iz­glī­tī­bas ie­stā­des dar­bi­nie­ku fak­tis­ko rī­cī­bu var ap­strī­dēt, prasību iesniedzot Iz­glī­tī­bas ie­stā­des di­rek­to­ram Val­mie­ras ie­lā 19, Cē­sīs, LV 4101.”
1.12. 44. punktu izteikt šādā redakcijā:
„44. Valsts pa­mat­iz­glī­tī­bas stan­dar­tā, valsts vis­pā­rē­jās vi­dē­jās iz­glī­tī­bas stan­dar­tā un mā­cī­bu priekš­me­tu stan­dar­tos no­teik­to pra­sī­bu iz­pil­dei, mā­cī­bu priekš­me­tu un pe­da­go­gu pie­re­dzes po­pu­la­ri­zē­ša­nai, pa­sā­ku­mu un pro­jek­tu īs­te­no­ša­nai iz­glī­tī­bas ie­stā­de iz­vei­do rad­nie­cī­go mā­cī­bu priekš­me­tu un kla­šu audzi­nā­tā­ju me­to­dis­kās ko­mi­si­jas (turp­māk – Ko­mi­si­ja). Ko­mi­si­ju skai­tu, sa­stā­vu un va­dī­tā­jus ap­stip­ri­na Iz­glī­tī­bas ie­stā­des di­rek­tors. Ko­mi­si­ju darbs tiek or­ga­ni­zēts, pa­ma­to­jo­ties uz Ko­mi­si­ju reg­la­men­tu, Ko­mi­si­ju dar­bu va­da Iz­glī­tī­bas ie­stā­des di­rek­to­ra viet­nieks un ko­or­di­nē metodiķis.”
1.13. 46. punktu izteikt šādā redakcijā:
„46. Me­to­dis­ko pa­do­mi (turp­māk – Pa­do­me) va­da Iz­glī­tī­bas ie­stā­des di­rek­tors, tās sa­stā­vā ie­tilpst Iz­glī­tī­bas ie­stā­des di­rek­to­ra viet­nie­ki,, me­to­di­ķis, bib­li­ote­kārs un vi­su me­to­dis­ko ko­mi­si­ju va­dī­tā­ji.”
1.14. 75. punktu izteikt šādā redakcijā:
„75. Sko­lē­nu par­la­men­tā dar­bo­jas 15 iz­glī­to­ja­mie no 9.-12.kla­sēm, ku­ri ie­vē­lē­ti sa­ska­ņā ar Skolēnu parlamenta reglamentu.”
1.15. 89.3. punktu izteikt šādā redakcijā:
„89.3. Pedagogu darba samaksas kārtību, sa­ska­ņo­jot ar arod­or­ga­ni­zā­ci­ju un Pe­da­go­ģis­ko pa­do­mi;”
1.16. 95.1. punktu izteikt šādā redakcijā:
„95.1. Iz­glī­tī­bas ie­stā­des ar­hī­va nolikumu, saskaņo ar Cēsu zonālo valsts arhīvu;”
1.17. 95.3. punktu izteikt šādā redakcijā:
„95.3. Iz­glī­tī­bas ie­stā­des ar­hī­va lie­tu no­men­kla­tū­ru, saskaņo ar Cēsu zonālo valsts arhīvu.”
2.      Uzdot Cēsu 2.vidusskolai (direktore A.Sīmane):
2.1.nodrošināt lēmuma izpildi;
2.2.informēt Izglītības kvalitātes dienestu par grozījumiem nolikumā.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājai L.Kokinai.
 
 
 


2011.gada 20.oktobra protokols Nr. 23       Lēmuma nr. 524
Par pedagoga palīga darba slodzi
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
Lai nodrošinātu 10.05.2011. Ministru kabineta noteikumu „Noteikumi par pedagogu profesiju un amata sarakstu” punktā 9.4. minētā amata nosaukuma pedagoga palīgs(profesiju klasifikatora kods 235905) darba laika uzskaiti, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 06.10.2011. (prot.Nr.13) atzinumam,Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, M.Cīrulis, G.Šķenders, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, A.Rasmanis, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Noteikt pedagoga palīga darba slodzi, kas atbilst viena mēneša darba algas likmei 30 stundas nedēļā.
2.      Izglītības iestāžu vadītājiem, veicot pedagoga palīga tarifikāciju:
2.1. darba slodzes noteikšanai izmantot šī lēmuma pirmajā punktā minēto slodzi;
2.2. darba samaksas noteikšanai izmantot spēkā esošus normatīvos aktus, kas nosaka pedagogu darba samaksas noteikšanas kārtību un darba samaksas apmēru.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2011.gada 20.oktobra protokols Nr. 23       Lēmuma nr. 525
Grozījumi Cēsu novada domes 29.09.2011. lēmumā Nr.516 „Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam”
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumu Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7.1. un 13. punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, M.Cīrulis, G.Šķenders, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, A.Rasmanis, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 29.09.2011. lēmumā Nr.516 „Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam” šādu grozījumu:
1.1.Aizstāt lēmuma 2. punktā skaitli  „410.00” ar skaitli „420.00”.
2.      Grozījumi stājas spēkā ar 2011. gada 1. oktobri.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam
 


2011.gada 20.oktobra protokols Nr. 23       Lēmuma nr. 526
Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr.373 „Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemēm zem ielām Cēsu pilsētā”
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 06.10.2011. atzinumu (prot. Nr. 13) un Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 18.10.2011. priekšlikumu (prot. Nr.36), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, M.Cīrulis, G.Šķenders, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, A.Rasmanis, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmuma Nr.373 „Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemēm zem ielām Cēsu pilsētā” (prot. Nr.14, 1.p.) šādos punktos:
 
1.1.   1.10. punktā (Andreja Pumpura iela, kadastra apzīmējums 4201 003 1114) aizstāt skaitli „2486” ar skaitli „2876”;
1.2.   1.39. punktā (Dārza iela, kadastra apzīmējums 4201 004 0145) aizstāt skaitli „1973”ar skaitli „2080”;
1.3.   1.56. punktā (Gaujas iela, kadastra apzīmējums 4201 001 0152) aizstāt skaitli „22701”ar skaitli „23861”;
1.4.   1.66. punktā (Jāņa Poruka iela, kadastra apzīmējums 4201 002 0619) aizstāt skaitli „4243” ar skaitli „5430”;
1.5.   1.91. punktā (Lauku iela, kadastra apzīmējums 4201 007 0840) aizstāt skaitli „10743” ar skaitli „10960”.
 
2.      Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmuma Nr.373 „Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemēm zem ielām Cēsu pilsētā” (prot. Nr.14, 1.p.) pielikumos, nomainot šādus pielikumus (zemes vienību plānu skices):
2.1.   pielikumu Nr.10 pret šī lēmuma pielikumu Nr.1;
2.2.   pielikumu Nr.39 pret šī lēmuma pielikumu Nr.2;
2.3.   pielikumu Nr.56 pret šī lēmuma pielikumu Nr.3; 
2.4.   pielikumu Nr.66 pret šī lēmuma pielikumu Nr.4;
2.5.   pielikumu Nr.91 pret šī lēmuma pielikumu Nr.5.
 
3.      Mainīt platības šādiem kadastrāli neuzmērītiem, ielām pieguļošiem zemes gabaliem, kuru platības ietekmē ielu robežu maiņa:
3.1.   Zemes gabalam Dārza ielā 33, Cēsīs, Cēsu nov. (zeme zemes reformas pabeigšanai, kadastra apzīmējums 4201 004 0261) noteikt platību 1036 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
3.2.   Zemes gabalam Gaujas ielā 94, Cēsīs, Cēsu nov. (rezerves zemes fonds, kadastra apzīmējums 4201 001 0122) noteikt platību 33650 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā.
 
4.      Pieņemt zināšanai, ka platības maiņa zemes gabalam Lauku ielā 3A, Cēsīs, Cēsu nov. (Cēsu novada pašvaldībai piekrītoša zeme, kadastra apzīmējums 4201 007 0932) tiek noteikta ar citu Cēsu novada domes lēmumu (par pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām).
 


2011.gada 20.oktobra protokols Nr. 23       Lēmuma nr. 527
Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr.541 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā”
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 06.10.2011. atzinumu (prot. Nr.13), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, M.Cīrulis, G.Šķenders, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, A.Rasmanis, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt šādus grozījumus Cēsu novada domes 29.12.2011. lēmumā Nr.541 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā” (prot. Nr.17, 2.p.):
1.1.   aizstāt tā 31.1. punktā skaitli „2685”ar skaitli „2468”;
1.2.   aizstāt lēmuma pielikumu Nr.35 (plāna skici) ar šī lēmuma pielikumu.
 
2.      Pieņemt zināšanai, ka grozījumi Lauku ielas zemes vienības robežās un platībā tiek noteikti ar citu Cēsu novada domes lēmumu (par pašvaldībai piekrītošām zemēm zem ielām).
 


2011.gada 20.oktobra protokols Nr. 23       Lēmuma nr. 528
Grozījumi Cēsu novada domes 14.04.2011. lēmumā Nr. 226  „Par Rožu laukuma Cēsīs, Cēsu novadā, izmantošanu”
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
 


2011.gada 20.oktobra protokols Nr. 23       Lēmuma nr. 529
Par nekustamā īpašuma  nodokļa  atvieglojumu  piešķiršanu  SIA  „ ALTEHS’’
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
 


2011.gada 20.oktobra protokols Nr. 23       Lēmuma nr. 530
Par  nekustamā  īpašuma  nodokļa atvieglojumu  piešķiršanu D.T.
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
 


2011.gada 20.oktobra protokols Nr. 23       Lēmuma nr. 531
Par  nekustamā īpašuma  nodokļa  atvieglojumu  piešķiršanu  SIA   „Purpurs”
Ziņo: J.Rozenbergs,Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 


2011.gada 20.oktobra protokols Nr. 23       Lēmuma nr. 532
Par dalības maksas apstiprināšanu Vidzemes plānošanas reģiona novadu / pilsētu pašpārvalžu salidojumam – konferencei 2011.gada 26.oktobrī
Ziņo: J.Rozenbergs,Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 06.10.2011. (prot.Nr.13) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.10.2011.(prot.Nr.14) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, M.Cīrulis, G.Šķenders, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, A.Rasmanis, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt dalības maksu Vidzemes plānošanas reģiona novadu / pilsētu pašpārvalžu salidojumam – konferencei 2011.gada 26.oktobrī Ls 1.50 (viens lats piecdesmit santīmi).
 2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Bērnu un jauniešu centram (direktore Dz. Matusēviča).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2011.gada 20.oktobra protokols Nr. 23       Lēmuma nr. 533
Par pūtēju orķestra „Cēsis” apstiprināšanu amatiermākslas kolektīvu sastāvā
Ziņo: J.Rozenbergs,Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Ievērojot pūtēju orķestra „Cēsis” 20.06.2011. iesniegumu par iekļaušanu amatiermākslas kolektīvu sastāvā (reģistrēts 20.06.2011. p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” ar Nr. 7-3/210), kā arī iesniegtu aizpildītu Kolektīva reģistrācijas anketu un 6 mēnešu darbības atskaiti par Kolektīva darbu no 2010. gada septembra līdz 2011. gada jūlijam ieskaitot, pamatojoties uz Cēsu novada domes 17.11.2010. lēmumu Nr. 708 „Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksas nolikumu” 6. punktu (prot. Nr. 20., 43.p.), likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 06.10.2011. atzinumu (prot. Nr. 13) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.10.2011. atzinumu (prot. Nr. 14), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, M.Cīrulis, G.Šķenders, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, A.Rasmanis, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Apstiprināt pūtēju orķestri „Cēsis” pašvaldības aģentūras „ Cēsu Kultūras un tūrisma centrs” amatiermākslas kolektīvu sastāvā.
2.            Lēmuma izpildi organizēt p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoram J.Markovam.
3.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam J.Rozenbergam.
 
 


2011.gada 20.oktobra protokols Nr. 23       Lēmuma nr. 534
Par projekta pieteikuma „Youth for city – city for youth” iesniegšanu programmai „Jaunatne darbībā”  
Ziņo: J.Rozenbergs,Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Cēsu novada Jauniešu dome sagatavojusi projekta „Youth for city – city for youth” pieteikumu iesniegšanai programmas „Jaunatne darbībā” 1.apakšprogrammas – Jaunatne Eiropai aktivitātei 1.3. Jauniešu demokrātijas projekts.
Ievērojot Cēsu novada domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 06.10.2011. (prot.Nr.13)  un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.10.2011. (prot.Nr.14) atzinumus, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, M.Cīrulis, G.Šķenders, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, A.Rasmanis, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Iesniegt programmai „Jaunatne darbībā” projekta „Youth for city – city for youth” pieteikumu.
2.      Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.ZERNE) paredzēt 2012.gada budžetā līdzfinansējumu 25% apmērā no projekta kopējām izmaksām (kopējai projekta summai nepārsniedzot EUR 21190,00) un nodrošināt projektam priekšfinansējumu.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2011.gada 20.oktobra protokols Nr. 23       Lēmuma nr. 535
Par finansiālu atbalstu organizācijai „Daugavas Vanagi”
Ziņo: J.Rozenbergs,Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta 1.daļas 4. un 5. punktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.10.2011. (protokols Nr.14.) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, M.Cīrulis, G.Šķenders, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, A.Rasmanis, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Piešķirt Ls 150,- (viens simts piecdesmit lati)organizācijai „Daugavas Vanagi” Cēsu nodaļai literārā  konkursa organizēšanai par Latvijas starpkaru periodu.
2.      1.punktā minēto summu ieskaitīt:
"Daugavas Vanagu Latvijā" Reģ. Nr. 40008059437
SEB banka,kods:UNLALV2X, konts: LV84UNLA0050000290533.
 Ar piezīmi: DV Cēsu nodaļas skolēnu konkursa uzvarētājiem un dalībniekiem.
3.       Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai ( vadītāja A.Zerne) 1.punktā minēto pasākumu iekļaut budžeta grozījumos.
 


2011.gada 20.oktobra protokols Nr. 23       Lēmuma nr.  536
Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010.lēmumā Nr.174 „Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu automašīnām”  
 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 


2011.gada 20.oktobra protokols Nr. 23       Lēmuma nr. 537
Par zemes gabala Zvirbuļu ielā 17, Cēsīs, Cēsu nov., daļas iznomāšanu
Ziņo: J.Rozenbergs,Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu, Civillikuma četrpadsmitās nodaļas 2112.pantu un 2120.pantu, Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma Nr.CZ17, kas 01.04.2011. noslēgts starp dzīvojamās mājas Zvirbuļu ielā 17, Cēsīs, Cēsu nov., pilnvaroto personu (Īpašnieki) un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „CDzP” (Pārvaldnieks) 5.2.3.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 27.09.2011. priekšlikumu (prot. Nr.32), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 06.10.2011. atzinumu (prot. Nr.13, ), Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.10.2011. atzinumu (prot. Nr. 14), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, M.Cīrulis, G.Šķenders, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, A.Rasmanis, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Noslēgt zemes nomas līgumu starp dzīvojamās mājas Zvirbuļu ielā 17, Cēsīs, Cēsu nov., dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto pārvaldnieku Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „CDzP”, reģ.Nr.44103029458, juridiskā adrese Gaujas iela 7, Cēsis, Cēsu nov., (Iznomātājs) un Cēsu novada pašvaldību, reģ. Nr.90000031048, juridiskā adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., (Nomnieks), par zemes gabala Zvirbuļu ielā 17, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apz. 4201 008 0418, daļu 264 m2 platībā (plāna skice pielikumā), ar apbūves tiesībām uz termiņu – 10 gadi.
 2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 6 % apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības, kas uz līguma slēgšanas brīdi gadā sastāda LVL 70,57 (septiņdesmit lati 57 santīmi), bez PVN.
 3. Nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
 4. Neiekasēt par zemes gabala Zvirbuļu ielā 17, Cēsīs, iznomāto daļu 264 m² platībā nekustamā īpašuma nodokli par zemi, sākot ar nomas līguma noslēgšanas brīdi.
 5. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš).
 6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2011.gada 20.oktobra protokols Nr. 23       Lēmuma nr. 538
Grozījumi Cēsu novada domes 07.10.2010. lēmumā Nr.606  „Par Cēsu novada pašvaldības un tās padotības iestāžu mēneša, ceturkšņa un gada pārskata sagatavošanas kārtības apstiprināšanu”
Ziņo: J.Rozenbergs,Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 23.08.2011. noteikumu Nr.657 „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumos Nr.777 ”Gada pārskata sagatavošanas kārtība”” 1.5. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.10.2011. atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, M.Cīrulis, G.Šķenders, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, A.Rasmanis, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 07.10.2010. lēmumā Nr.606 „Par Cēsu novada pašvaldības un tās padotības iestāžu mēneša, ceturkšņa un gada pārskata sagatavošanas kārtības apstiprināšanu IV. nodaļā „Gada pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība” šādā redakcijā:
1.1. Papildināt  lēmumu ar punktiem 43.1; 43.11; 43.12; 43.1.3; 43.2; 43.3.; 43.31; 43.32; 43.33; 43.4 šādā redakcijā:
„431. Lai nodrošinātu konsolidācijā iesaistīto padotības iestāžu gada pārskatu atbilstību noteikumu prasībām Cēsu novada pašvaldība nosaka:
43.11.pārskata sagatavošanas kārtību;
43.12.apjomu;
43.13.iesniegšanas termiņu.
432. Gada pārskatu ar pievienotiem dokumentiem sagatavo un iesniedz atbilstoši normatīvajiem aktiem elektroniski ”Valsts budžeta un pašvaldību budžeta pārskati” un paraksta valsts budžeta un pašvaldību budžeta pārskatu akceptēšanas sistēmā ar sistēmas autentifikācijas rīkiem vai drošu elektronisko parakstu.
43.3 Ja konsolidējošā iestāde konstatē neatbilstības vai kļūdas pārskatos, tad:
43.31 pārskatus atgriež labošanai iestādei;
43.32 iestāde nekavējoties veic labojumus pārskatos, pārbauda un atkārtoti elektroniski paraksta;
43.33 padotības iestāžu pienākums ir sekot līdzi pārskatu pazīmju maiņai.
43.4 Veidlapas, kurās nav datu neaizpilda.”
 
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei S.Kūlītei.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājai A.Zernei.
 


2011.gada 20.oktobra protokols Nr. 23       Lēmuma nr. 539
Par 2012.gada budžeta prioritātēm un budžeta izdevumu kontrolskaitļu bāzes noteikšanu
Ziņo: J.Rozenbergs,Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu, likuma „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību”41.panta pirmo daļu, ievērojot 28.10.2010.Cēsu novada pašvaldības lēmuma Nr.658 „ Par Cēsu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtības apstiprināšanu” 14.punktu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.10.2011. (prot.Nr.14) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, M.Cīrulis, G.Šķenders, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, A.Rasmanis, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Noteikt 2012.gada Cēsu novada pašvaldības budžeta prioritātes:
1.1.  Pašvaldības finansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana uzsākto Eiropas Savienības struktūtrfondu apguvei, saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības attīstības programmu;
1.2.  Prioritāro pasākumu realizācija sociālās palīdzības jomā: sociālās palīdzības nodrošināšana sociālajām riska grupām ekonomiskās krīzes ietekmes mazināšanai;
1.3.  Kvalitatīvas izglītības sistēmas uzturēšana.
2.   Noteikt pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kontrolskaitļu bāzi 2012.gadam
 – 1.0 apmērā no tekošam gadam apstiprinātiem uzturēšanas izdevumiem pēc stāvokļa uz 01.janvāri (pie 82%iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu daļas pašvaldības budžetā).
 1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 


2011.gada 20.oktobra protokols Nr. 23       Lēmuma nr. 540
Par finansiālu atbalstu Eiropas kausa izcīņas posma sarīkošanai snovbordā 2012.gadā
Ziņo: J.Rozenbergs,Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu,  Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 5.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.10.2011. atzinumu ( protokols Nr.14), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (M.Cīrulis, G.Šķenders, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Timermanis, G.Bērziņa), pret – 5 (A.Rasmanis, A.Raubiško, J.Rozenbergs, Ē.Rass, M.Malcenieks), atturas – nav, nolemj:
 
1.      Piešķirt finansējumu Ls 1000,00 (viens tūkstotis latu) (funkcionālā kategorija 08.100) Eiropas kausa izcīņas posma sarīkošanai snovbordā 2012.gadā Cēsīs, Ozolkalna slēpošanas bāzē.
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) iekļaut piešķirto finansējumu 2012.gada budžetā.
3.      Pilnvarot Cēsu novada domes priekšsēdētāju  G.Šķenderu parakstīt Sadarbības līgumu.
 


2011.gada 20.oktobra protokols Nr. 23       Lēmuma nr. 541
Par priekšfinansējuma piešķiršanu Valsts izglītības attīstības aģentūras apstiprinātā projekta „Zaļā varde”  realizēšanai
Ziņo: J.Rozenbergs,Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu,  ievērojot 22.09.2011. noslēgto līgumu Nr.IIP-33 „Līgums par finansējuma piešķiršanu inovāciju īstenošanai  izglītībā”, Rāmuļu pamatskolas direktora p.i. I.Brammanes 10.10.2011. iesniegumu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.10.2011. atzinumu (protokols Nr.14), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, M.Cīrulis, G.Šķenders, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, A.Rasmanis, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atļaut Rāmuļu pamatskolai no iestādes pamatbudžeta līdzekļiem segt priekšfinansējuma daļu Ls 117,20 ( viens simts septiņpadsmit lati 20 santīmi) atbilstoši noslēgtam līgumam par projekta „Zaļā varde” īstenošanu.
2.      Uzdot Rāmuļu pamatskolai ( direktora p.i.I.Brammane) finansējumu atmaksāt iestādes pamatbudžetā 5 (piecu) dienu laikā  no gala finansējuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2011.gada 30.decembrim.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam  G.Šķenderam.
 


2011.gada 20.oktobra protokols Nr. 23       Lēmuma nr. 542
Par 30.08.2006. Zemes gabalu nomas līguma Nr. 2-7-73/2006 izbeigšanu pirms termiņa
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
 


2011.gada 20.oktobra protokols Nr. 23       Lēmuma nr. 543
Par nedzīvojamo telpas daļas, Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  
Ziņo: J.Markovs, p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktors
           
Pamatojoties uz MK 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 47.,48. punktu, p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” neapdzīvojamo telpas daļu – Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas tiesību izsoles noteikumu(apstiprināti ar Cēsu novada domes 29.09.2011. lēmumu Nr. 511 (prot. Nr. 22, 25.p.) 7.3. punktu,Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, M.Cīrulis, G.Šķenders, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, A.Rasmanis, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – kadastra numurs 42010051604003, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā (telpu grupa Nr. 001, veids – 1262 Muzeja vai bibliotēkas telpu grupa) nedzīvojamas telpas daļas 1. stāvā ar kopējo platību 3,65 m2, 10.10.2011. izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem nomas tiesības nosolīja  SIA “Balt-Go”, nosolot nomas maksu Ls 3,08 (Trīs lati un 08 santīmi), bez PVN, par vienu kvadrātmetru mēnesī.
 2. Lēmuma izpildi organizēt un veikt p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoram J. Markovam.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2011.gada 20.oktobra protokols Nr. 23       Lēmuma nr.
544#Informācija par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. ‘’Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā’’
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2011.gada 20.oktobra protokols Nr. 23       Lēmuma nr. 545
Par M.R. iesnieguma izskatīšanas rezultātiem
 
 


2011.gada 20.oktobra protokols Nr. 23       Lēmuma nr. 546
Grozījumi Cēsu novada domes 15.09.2011. lēmumā Nr. 486 „ Par Cēsu Profesionālās vidusskolas pārņemšanu”
Ziņo: A.Zerne, Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja
Pamatojoties uz 11.10.2011. LR Ministru kabineta rīkojumu (prot.Nr.58, 23.p.), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, M.Cīrulis, G.Šķenders, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, A.Rasmanis, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Izdarīt Cēsu novada domes15.09.2011. lēmumā Nr.486 „ Par Cēsu Profesionālās vidusskolas pārņemšanu” šādus grozījumus:
1.      1.punktu izteikt šādā redakcijā:
„ 1. Ar 01.11.2011. no Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo valsts izglītības iestādi Cēsu Profesionālo vidusskolu pārņemt (tiesības, saistības, prasības, bilancē esošās mantas, lietvedību un arhīvu)  un  reģistrēt kā pašvaldības izglītības iestādi – Cēsu Profesionālā vidusskola, iekļaujot iestādes finanšu datus pašvaldības konsolidētajā pārskatā.”
2.      2.1.punktā vārdus „ oktobra” aizstāt ar vārdu „ novembra” .
3.      3.punktu izteikt šādā redakcijā:
„ Pārņemt bez atlīdzības īpašumā Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4201 005 2509) – zemes vienību 2 745 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 005 2509) un trīs būves (būvju kadastra apzīmējumi 4201 005 2509 001, 4201 005 2509 002 un 4201 005 2509 004) – Piebalgas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, valsts būvju nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4201 505 0077) – būvi (būves kadastra apzīmējums 4201 005 2511 004) – Piebalgas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4201 005 2006) –  zemes vienību 1433  m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums  4201 005 2006) un trīs būves (būvju kadastra apzīmējumi 4201 005 2006 001, 4201 005 2006 002 un 4201 005 2006 003) – Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā, valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4201 007 1623) – zemes vienību 4503 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 007 1623) un būvi (būves kadastra apzīmējums 4201 007 1623 001) – Kovārņu ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā, un valstij piekrītošo būvi (būves kadastra apzīmējums 4201 007 1623 002) Kovārņu ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas realizēšanai.”
4.      Papildināt lēmumu ar 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9 punktiemšādā redakcijā: „3.1 Reģistrēt iestādi Valsts ieņēmumu dienestā ar nosaukumu Cēsu Profesionālā vidusskola, adrese: Piebalgas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, LV 4101.
3.2 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas (turpmāk-Skola) direktori iecelt Mairu Apsīti.
3.3 Uzdot Skolas direktorei veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības saistībā ar Skolas īpašnieka maiņu.
3.4 Uzdot Skolai līdz  14.11.2011. iesniegt apstiprināšanai Cēsu novada domē Skolas nolikumu, amata vienību sarakstu uz 01.11.2011. un priekšlikumus par Skolas maksas pakalpojumiem.
3.5 Uzdot Skolai līdz 14.11.2011. iesniegt Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļā apstiprināšanai pedagoģisko darbinieku tarifikāciju uz 01.11.2011.
3.6 Uzdot Skolai līdz 01.11.2011. Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļā iesniegt Skolas budžeta projektu par laika periodu no 01.11.2011. – 31.12.2011. sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem Pašvaldības budžeta grozījumu projekta sagatavošanai
3.7 Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai  (vadītāja A.Zerne) iekļaut Skolu pašvaldības konsolidētajā pārskatā no 01.11.2011.
3.8 Uzdot Cēsu novada pašvaldības Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. I.Groza) veikt grozījumus Cēsu novada pašvaldības nolikumā.
3.9 Ar lēmuma izpildi saistītos izdevumus  segt no Skolas finanšu līdzekļiem.
 


2011.gada 20.oktobra protokols Nr. 23       Lēmuma nr. 547
Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu
Ziņo: I.Groza, Administratīvās nodaļas vadītājas p.i.
 
Lai nodrošinātu parakstu vākšanu likuma „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanai, un, pamatojoties uz likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 7.panta pirmo, otro  un ceturto daļu, Latvijas Republikas Centrālās vēlēšanu komisijas  13.10.2011. rīkojumu Nr.68 „Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu”, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, O.Bicāns, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, A.Rasmanis, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Raubiško), pret – 4 (M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis), atturas – nav, nolemj:
 
Noteikt Cēsu novada pašvaldības teritorijā parakstu vākšanai likuma „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanai  vākšanas vietas:
1.      Cēsu pilsētā:
1.1.Cēsu Centrālā bibliotēka (Raunas iela 1, Cēsis, Cēsu nov);
1.2.Cēsu novada pašvaldība (Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov.).
2.      Vaives pagastā  - Vaives pagasta pārvalde („ Kaķukrogs”, Vaives pagasts, Cēsu nov.).
 


2011.gada 20.oktobra protokols Nr. 23       Lēmuma nr. 548
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 23 „Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu
Ziņo: I.Groza, Administratīvās nodaļas vadītājas p.i.
 
Pamatojoties uz likuma par „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, Cēsu novada domes 15.09.2011. sēdes lēmumu Nr. 486 ( prot. Nr.21) „ Par Cēsu profesionālās vidusskolas pārņemšanu”, Latvijas Republikas Ministru kabineta  11.10.2011. rīkojumu „Par Cēsu Profesionālās vidusskolas reorganizāciju”, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, M.Cīrulis, G.Šķenders, M.Niklass, O.Bicāns, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, J.Žagars, A.Rasmanis, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus  Nr. 23 „Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums” saskaņā ar pielikumu.
 
 
 
 
Pielikums
 


2011.gada 20.oktobra protokols Nr. 23       Lēmuma nr. 549
Par Cēsu novada domes 18.08.2011. lēmuma Nr. 429 ‘’Par A.P. atcelšanu no Cēsu bāriņtiesas locekļa amata’’ atcelšanu
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
 
Ievērojot Komisijas ziņojumu un pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu un Administratīvā procesa likuma 86.panta pirmo daļu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, Ē.Rass, J.Žagars, A.Rasmanis, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Raubiško), pret – 1 (D.Vasmanis), atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atcelt Cēsu novada domes 18.08.2011. lēmumu Nr. 429 ‘’Par A.P. atcelšanu no Cēsu novada bāriņtiesas locekļa amata’’ (prot. Nr. 18, 2.punkts).
2.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.   
 
 


2011.gada 20.oktobra protokols Nr. 23       Lēmuma nr. 550
Informācija par valsts pārbaudes darbu rezultātiem Cēsu novadā
 
 


2011.gada 20.oktobra protokols Nr. 23       Lēmuma nr. 551
Par Cēsu novada domes 05.11.2009. lēmuma Nr. 345 „Par nekustamā īpašuma Palasta iela 15, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūrai „Cēsu veselības aprūpes centrs”” atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
 
Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, D.Vasmanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, Ē.Rass, A.Rasmanis, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 05.11.2009. lēmumu Nr. 345 „Par nekustamā īpašuma Palasta iela 15, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūrai „Cēsu veselības aprūpes centrs”” (prot. Nr. 12, 15.p.).
 2. Pienemt zināšanai, ka vienlaicīgi ar domes lēmuma apstiprināšanu, 12.11.2009. starp Cēsu novada pašvaldību un pašvaldības aģentūru „Cēsu veselības aprūpes centrs”  parakstītā Vienošanās (reģistrēta Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā ar Nr. 2-9-7/2009)  uzskatāma par spēku zaudējušu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam                      G. Šķenderam.
 
 
 
 


2011.gada 20.oktobra protokols Nr. 23       Lēmuma nr. 552
Par Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmuma Nr. 240 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu valdījumā Cēsu rajona pašvaldības aģentūrai „Cēsu rajona slimnīca”” atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
 
Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, D.Vasmanis, O.Bicāns, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, Ē.Rass, A.Rasmanis, I.Timermanis, G.Bērziņa, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmumu Nr. 240 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu valdījumā Cēsu rajona pašvaldības aģentūrai „Cēsu rajona slimnīca”” (prot. Nr. 8, 64.p.).
 2. Pienemt zināšanai, ka vienlaicīgi ar domes lēmuma apstiprināšanu, 14.09.2009. starp Cēsu novada pašvaldību un pašvaldības aģentūru „Cēsu rajona slimnīca”  parakstītā Vienošanās (reģistrēta Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā ar Nr. 2-9-04/2009)  uzskatāma par spēku zaudējušu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam                      G. Šķenderam.
 


2011.gada 20.oktobra protokols Nr. 23       Lēmuma nr. 553
Informācija par plānoto ekspozīciju Cēsu jaunajā pilī
 
 
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv