Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Otrdiena, 2019.gada 22.oktobris   Vārda dienu svin: Īrisa, Irīda
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Oktobris 2019

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2011. gads
2011.gada 11.novembra protokols Nr. 24

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 550Par Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas nosaukuma maiņu un Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas nolikuma apstiprināšanu
2 551Par Cēsu Profesionālās vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
3 552Par zemes ierīcības projekta Vārnu ielā 17, Cēsīs, Cēsu  novadā,apstiprināšanu
4 553Par Raunas ielas 1 un Raiņa ielas 33, Cēsīs, Cēsu novadā  zemes gabalu apvienošanu  
5 554Par nekustamā īpašuma „Jaunkalvīši” Vaives pagastā, Cēsu novadā, sadalīšanu
6 555Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 13 “Par arhīvu”
7 556Par zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas  nodošanu nomā SIA „2 Locals”
8 557Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 24 „Pasažieru pārvadājumi ar vieglajiem taksometriem” apstiprināšanu
9 558Par nomas maksas noteikšanu sporta organizācijām
10 559Grozījumi Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmumā Nr.96 „Par Cēsu 2.vidusskolas saimniecisko darbinieku amata vienībām”
11 560Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” kustamās mantas nodošanu  
12561Par katlumājas Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā, elektroapgādi
13 562Grozījumi Cēsu novada domes 18.08.2011. lēmumā Nr. 438 „Par pedagoģiskā  darbinieka amata vienības izveidošanu Cēsu 2. pamatskolā”
14 563Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām Turaidas, Liepu un Glūdas ielā, Cēsīs, Cēsu nov.  
15 564Par projekta iesnieguma „Vaives tautas nama siltināšana „Kaķukrogā”, Vaives pagastā, Cēsu novadā” iesniegšanu LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldē  
16 565Par dalības maksas noteikšanu Cēsu bērnu un jauniešu centra organizētajos pasākumos  2011.un 2012.gadā
17 566Par zemes gabala Valmieras ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov., nomu
18 567Par amata vienības izveidošanu
19  568Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījumā esošo nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā  
20 569Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja G. Šķendera komandējumu
21 570Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2010. lēmumā Nr. 708 „Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksas nolikuma apstiprināšanu”
22571Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.25 „Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”  
23 572Par konkursa ‘’Būve 2011.’’ rezultātiem
24 573Par zemes gabala Gaujas ielā 26, Cēsīs, Cēsu novadā, sadalīšanu un servitūta nodibināšanu
25 574Informācija par komunālās tehnikas darbību no 2011.gada jūlija-novembrim
26 575Par vienreizēju pabalstu piešķiršanu politiski represētajām personām  2011.gada 11.novembra protokols Nr. 24       Lēmuma nr. 550
Par Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas nosaukuma maiņu un Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas nolikuma apstiprināšanu
 
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 41.panta 2.punktu, Latvijas Republikas 29.10.1998. likuma „Izglītības likums" 22.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības izglītības iestāde darbojas, pamatojoties uz Izglītības likumu, citiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī iestādes nolikumu, kuru apstiprina dibinātājs, Latvijas Republikas 29.10.1998. likuma „Izglītības likums" 26.pantu, kas nosaka, ka izglītības iestādes nosaukumam jāatbilst Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpju un veidu nosaukumiem, Latvijas Republikas 10.06.1999. likuma „Vispārējās izglītības likums" 8. un 9.pantu, kas nosaka, ka vispārējās izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir šis Vispārējās izglītības likums, Izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī tās nolikums. un 30.panta 3.daļu, kas nosaka, ka sākumskolās īsteno pamatizglītības pirmā posma izglītības programmas 1.-6.klasei, Cēsu novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, kas apstiprināti ar Cēsu novada domes 01.07.2009. sēdes lēmumu Nr. 1 (protokols Nr.1, 3.p.), ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 27.10.2011. (prot.Nr.14) atzinumu, Cēsu novada dome,atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Suija-Markova, M.Niklass, O.Bicāns, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj :
 
1.      Veikt izmaiņas Cēsu novada pašvaldības dibinātās vispārējās izglītības iestādes Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas nosaukumā no „Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola” uz „Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola”.
2.       Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 03.09.2009. sēdes lēmumu Nr.227 „Par Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas nolikuma apstiprināšanu” un apstiprināt Cēsu pilsētas Pastariņa  sākumskolas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
3.      Uzdot Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai (direktore I.Eglīte) :
3.1.saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto informēt Izglītības kvalitātes valsts dienestu par izglītības iestādes nosaukuma un nolikuma maiņu;
3.2. ne vēlāk kā līdz 15.12.2011. veikt grozījumus izglītības iestādes darbību reglamentējošajos dokumentos.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina).
 
 
Pielikums 
 
 


2011.gada 11.novembra protokols Nr. 24       Lēmuma nr. 551
Par Cēsu Profesionālās vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 41.panta 2.punktu, Latvijas Republikas 29.10.1998. likuma „Izglītības likums" 22.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības izglītības iestāde darbojas, pamatojoties uz Izglītības likumu, citiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī iestādes nolikumu, kuru apstiprina dibinātājs, Latvijas Republikas 29.10.1998. likuma „Izglītības likums" 26.pantu, kas nosaka, ka izglītības iestādes nosaukumam jāatbilst Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpju un veidu nosaukumiem, Latvijas Republikas 10.06.1999. likuma „Profesionālās izglītības likums" 15.panta 1.punktu un 17.pantu, kas nosaka, ka profesionālās  izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir Profesionālās izglītības likums, Izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī tās nolikums , Cēsu novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, kas apstiprināti ar Cēsu novada domes 01.07.2009. sēdes lēmumu Nr. 1 (protokols Nr.1, 3.p.), ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 27.10.2011.(prot.Nr.14) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Suija-Markova, M.Niklass, O.Bicāns, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj :
 
1.      Apstiprināt Cēsu Profesionālās vidusskolas  nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2.      Uzdot Cēsu Profesionālai vidusskolai (direktore M.Apsīte) :
2.1.saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto informēt Izglītības kvalitātes valsts dienestu par izglītības iestādes nosaukuma un nolikuma maiņu;
2.2.ne vēlāk kā līdz 15.12.2011. veikt grozījumus izglītības iestādes darbību reglamentējošajos dokumentos.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina).
 
 
Pielikums 
 


2011.gada 11.novembra protokols Nr. 24       Lēmuma nr. 552
Par zemes ierīcības projekta Vārnu ielā 17, Cēsīs, Cēsu  novadā,apstiprināšanu
Ziņo: J.  Rozenbergs,  Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Izskatot SIA „Mērnieks MMR ” zemes ierīkotājas M. K. (sertifikāta Nr.AA000000003) 24.10.2011., reģ. Nr.1-36/4050 iesniegto zemes ierīcības projektu un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 13. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8. un 31. punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1269”Adresācijas sistēmas noteikumi”, Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošiem noteikumiem Nr. 5”Cēsu novada teritorijas plānojums”, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 25.11.2011. sēdes priekšlikumu (prot. Nr.37) unCēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 27.10.2011. sēdes atzinumu (prot. Nr.14),Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Suija-Markova, M.Niklass, O.Bicāns, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj :
 
 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Vārnu ielā 17, Cēsīs, Cēsu, nov., saskaņā ar pielikumu Nr.1.
 2. Zemes vienībai(projektā Nr. 1) un ēkām saglabāt adresi Vārnu iela 17, Cēsīs, Cēsu nov.:
2.1. Zemes gabala platība 4990 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis –transporta līdzekļu garāžu apbūves zeme (1104).
 1. Zemes vienībai(projektā Nr. 2) un ēkām piešķirt adresi Vārnu iela 15, Cēsīs, Cēsu nov.:
3.1. Zemes gabala platība 2657 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis –transporta līdzekļu garāžu apbūves zeme (1104);
3.3. Piešķirt telpu grupu adreses garāžu boksiem ēkās Vārnu iela 15, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprinot numerāciju no 1-65. Ēkā ar kadastra apzīmējumu 4201 008 1205 001 no 1-7, ēkā ar kadastra apzīmējumu 4201 008 1205 011 no 8-13, ēkā ar kadastra apzīmējumu 4201 008 1205 002 no 20-33, ēkā ar kadastra apzīmējumu 4201 008 1205 012 no 14-19 un no 34-39, ēkā ar kadastra apzīmējumu 4201 008 1205 003 no 46-59, ēkā ar kadastra apzīmējumu 4201 008 1205 013 no 40-45 un no 60-65, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
 1. Zemes vienībai(projektā Nr. 3)piešķirt un ēkām saglabāt adresi Vārnu iela 19, Cēsīs, Cēsu nov.:
4.1. Zemes gabala platība 4685 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
4.2. Zemes lietošanas mērķis –transporta līdzekļu garāžu apbūves zeme (1104).
 1.  Apbūvei paredzētajai zemes vienībai (projektā Nr.4)piešķirt adresi Vārnu iela 21, Cēsis, Cēsu nov.:
5.1. Zemes gabala platība 23839 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
5.2. Zemes lietošanas mērķis – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem (0502).
        6. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
  7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai(vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
Sagatavoja: R. Klāva
 


2011.gada 11.novembra protokols Nr. 24       Lēmuma nr.  553
Par Raunas ielas 1 un Raiņa ielas 33, Cēsīs, Cēsu novadā  zemes gabalu apvienošanu  
 
Ziņo: J.  Rozenbergs,  Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8. panta trešās daļas 2. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 28. un 37. punktu, Cēsu novada 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu I daļas 3. nodaļu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 26.10.2011. sēdes priekšlikumu (prot. Nr.37) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 27.10.2011.sēdes atzinumu (prot. Nr.14),Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Suija-Markova, M.Niklass, O.Bicāns, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj :
 
1. Apvienot nekustamo īpašumu Raunas iela 1, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 005 2301 un  nekustamo īpašumu Raiņa iela 33, Cēsis Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 005 2319.
2.      Apvienotajai apbūvei paredzētai zemes vienībai un ēkām ar kadastra apzīmējumu 4201 005 2301 001, 4201 005 2319 001 noteikt adresiRaunas iela 1, Cēsīs, Cēsu nov:
2.1. Zemes gabala platība 1427 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūves zeme (0908).
3. Noteikt par likvidētu adresi Raiņa ielā 33, Cēsīs, Cēsu nov.
4.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2011.gada 11.novembra protokols Nr. 24       Lēmuma nr. 554
Par nekustamā īpašuma „Jaunkalvīši” Vaives pagastā, Cēsu novadā, sadalīšanu
Ziņo: J.  Rozenbergs,  Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
       Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daļu un 17. panta otro daļu, „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 19. panta pirmās daļas 1.punktu un 20.panta pirmās daļas 1.punktu,ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 25.10.2011. atzinumu (prot. Nr.37) un Cēsu novada domes  Tautsaimniecības komitejas 27.10.2011. atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Suija-Markova, M.Niklass, O.Bicāns, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj :
 
 1. Piekrist nekustamā īpašuma „Jaunkalvīši”, Vaives pag., Cēsu nov., kas sastāv no trijām  atsevišķām zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem 4290 004 0077, 4290 004 0078 un 429 0004 0128, sadalīšanai divos atsevišķos nekustamos īpašumos.
 2. Īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4290 004 0077 atstāt nosaukumu ”Jaunkalvīši”,Vaives pag., Cēsu nov.:
2.1. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecības  zeme (0101).
 1. Īpašumiem ar kadastra apzīmējumiem 4290 004 0078 un 4290 004 0128 piešķirt nosaukumu ”Kalvīši”,Vaives pag., Cēsu nov.:
 3.1. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecības  zeme (0101).
 1. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2011.gada 11.novembra protokols Nr. 24       Lēmuma nr. 555
Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 13 “Par arhīvu”
Ziņo: J.  Rozenbergs,  Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz izmaiņām Vaives pagasta pārvaldes darbinieku sastāvā, ievērojot Arhīva likuma 4.pantu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 8.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu un atbilstoši Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 27.10.2011. atzinumam (prot.Nr.14), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Suija-Markova, M.Niklass, O.Bicāns, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj :
 
 1. Grozīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr. 13 “Par arhīvu” 2.punktā vārdus “J. S.” aizstājot ar vārdiem “K. K.”.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.  
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2011.gada 11.novembra protokols Nr. 24       Lēmuma nr. 556
Par zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas  nodošanu nomā SIA „2 Locals”
 
Ziņo: J.  Rozenbergs,  Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Izskatot SIA „2 Locals” iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 25.10.2011. priekšlikumu atbalstīt slidotavas ierīkošanu Rožu laukumā, Cēsīs (prot.Nr.37) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 27.10.2011. atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Suija-Markova, M.Niklass, O.Bicāns, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj :
 
1.      Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA „2 Locals”, reģ. Nr.44103066670, juridiskā adrese „Kalna Paltes”, Vaives pagasts, Cēsu nov., LV-4136, par zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 005 2708) daļu, slidotavas ar dabīgā ledus segumu ierīkošanai. Zemes gabala daļa tiek iznomāta no 01.12.2011. līdz 31.03.2012.
2.      Iznomājamā zemes gabala platība 470 m2 .
3.      Zemes gabala lietošanas mērķis nomas līguma darbības laikā – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).
 1. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala  kadastrālās vērtības.
5.      Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
6.      Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7.      Nomnieks atbild par kārtību zemes gabalā un tam pieguļošajā teritorijā, atbilstoši Cēsu novada domes 16.09.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.32 „Cēsu novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi” un citiem normatīvajiem aktiem.
8.      Saskaņot Cēsu novada Būvvaldē slidotavas piesaistes plānu, saskaņā ar Cēsu novada Būvvaldes 27.10.2011. lēmuma Nr.305 „Par dabīgā ledus slidotavas ierīkošanu” nosacījumiem.
9.      Nomniekam zemes gabals jāatbrīvo 7 (septiņu) dienu laikā no zemes nomas līguma termiņa izbeigšanās vai pirmstermiņa pārtraukšanas, nododot to Iznomātājam sākotnējā stāvoklī ar nodošanas - pieņemšanas aktu. Gadījumā, ja tiek konstatēts laukuma seguma bojājums, Nomniekam tas ir jāatjauno par saviem līdzekļiem Cēsu novada pašvaldības norādītajā termiņā.
10.  Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.
11.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2011.gada 11.novembra protokols Nr. 24       Lēmuma nr. 557
Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 24 „Pasažieru pārvadājumi ar vieglajiem taksometriem” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Autopārvadājuma likuma 35., 39.pantu, ievērojot Ministru kabineta 24.05.2011. noteikumus Nr. 411 „Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība” 19.1.2.punktu, Ministru kabineta 27.05.2008. noteikumus Nr. 380 „Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem”, ievērojot Cēsu novada domes  Tautsaimniecības komitejas  27.10.2011. atzinumu (prot. Nr.14) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.11.2011. (prot.Nr.15) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Suija-Markova, M.Niklass, O.Bicāns, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj :
 
Apstiprināt Cēsu novada domes Saistošos noteikumus Nr. 24 „Pasažieru pārvadājumi ar vieglajiem taksometriem”  saskaņā ar  pielikumu.
 
 
Pielikums
Pielikums
Pielikums
Pielikums
Pielikums
Pielikums
 


2011.gada 11.novembra protokols Nr. 24       Lēmuma nr. 558
Par nomas maksas noteikšanu sporta organizācijām
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas Sporta skolas direktores R.Vanadziņas 26.10.2011. iesniegumu Nr.1-10/107 un ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 27.10.2011. (prot.Nr.14) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.11.2011. (prot.Nr.15) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Suija-Markova, M.Niklass, O.Bicāns, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj :
1.   Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes lēmumu 25.09.2009. prot. Nr.9, 25.p. lēmums Nr. 270 „Par nomas maksas noteikšanu sporta organizācijām”.
2.   Pamatojoties uz sasniegtajiem sportiskajiem rezultātiem, ieguldīto darbu sporta veidu attīstībā Cēsu novadā, Cēsu novada pašvaldībai piederošajās un izglītības iestāžu apsaimniekošanā esošajās sporta bāzēs ar 2011.gada 1.novembri noteikt nomas maksu treniņu nodarbību un mājas spēļu organizēšanai Ls 2,00 (divi lati, 00 santīmi) t.sk. PVN, mēnesī, šādām sporta klubu komandām un sporta veidu aktīvistu kopām:
 
2.1.biedrības sporta klubs Cēsis sieviešu augstākās līgas basketbola komandai „Cēsis”,
2.2   biedrības sporta klubs Lekrings vīriešu augstākās līgas florbola komandai „Lekrings”,
2.2.biedrības sporta klubs Lekrings vīriešu senioru florbola komandai „Cēsis”,
2.3.biedrības sporta klubs Lekrings vīriešu basketbola komandai „Dārznieks/ Cēsis”,
2.4.biedrības sporta klubs Lekrings vīriešu nacionālās līgas volejbola komandai „Cēsis”,
2.5.sieviešu senioru (35+) komandai Cēsis,
2.6.sieviešu senioru komandai Cēsis,
2.7.hokeja kluba Cēsis vīriešu hokeja komandai,
2.8.sporta klubam Flote,
2.9.invalīdu sporta klubam Cēsis,
2.10.  Latvijas kaulu un locītavu saistaudu slimību slimnieku biedrības Cēsu nodaļai,
2.11.  Cēsu karatē klubam,
2.12.  sporta klubam Saulrīti,
2.13.un citiem Cēsu novada pašvaldībā reģistrētiem sporta klubiem un sporta organizācijām, kas ieguldījušas atzīstamu darbu sporta veidu attīstības veicināšanā Cēsu novadā un nodarbojas ar Cēsu bērnu un jauniešu trenēšanu un sagatavošanu sporta sacensībām, pamatojoties uz Cēsu novada Sporta padomes atzinumu.
 
3.      Pamatojoties uz Cēsu novada sporta padomes izvērtējumu un ieteikumu, sporta veidu aktīvistus atbrīvot no nomas maksas par Cēsu novada pašvaldībai piederošo sporta bāzu nomu Cēsu novada čempionātu organizēšanai. Cēsu novada čempionātu organizatoriem jāiesniedz Cēsu novada domei:
3.1.iepriekšējās sezonas sacensību organizēšanas ieņēmumu un izdevumu tāme,
3.2.plānotā sacensību un izdevumu tāme ar uzskatāmu sacensību organizēšanas izdevumu un ieņēmumu atspoguļojumu,
3.3.sacensību dalībnieku komandu nosaukumi, piederība.
 
4.      Cēsu novada pašvaldībai piederošās un izglītības iestāžu apsaimniekošanā esošās sporta bāzes:
4.1.Cēsu sporta komplekss – Piebalgas ielā 18, Cēsīs,
4.2.Sporta Nams – Pūces ielā 2a, Cēsīs,
4.3.Sporta zāle – Lapsu ielā 17, Cēsīs,
4.4.Cēsu pilsētas stadions – Valmieras ielā 6, Cēsīs,
4.5.Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas sporta zāle – Raunas ielā 7, Cēsīs,
4.6.Cēsu 1.pamatskolas sporta zāle – Gaujas ielā 17, Cēsīs,
4.7.Cēsu 2. pamatskolas sporta zāle – Gaujas ielā 45, Cēsīs,
4.8.Cēsu Valsts ģimnāzijas sporta zāle – L.Paegles ielā 1, Cēsīs.
 
5.      Sporta organizāciju pieteikumus par nepieciešamību organizēt treniņu nodarbības un sporta sacensības šā lēmuma 3. punktā minētajās sporta bāzēs jāiesniedz attiecīgās sporta bāzes apsaimniekotājam.
6.      Ņemot vērā izglītības iestāžu mācību darba procesa organizēšanas prioritāti, sporta bāzes apsaimniekotājs, saskaņojot ar iesniedzēju, pieņem lēmumu par treniņu nodarbību un sacensību laikiem un sacensību, treniņu sezonas beigās sekojošo informāciju iesniedz Cēsu novada pašvaldības grāmatvedībā – nomas maksas aprēķināšanai.
 


2011.gada 11.novembra protokols Nr. 24       Lēmuma nr. 559
Grozījumi Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmumā Nr.96 „Par Cēsu 2.vidusskolas saimniecisko darbinieku amata vienībām”
 
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2011.gada 11.novembra protokols Nr. 24       Lēmuma nr. 560
Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” kustamās mantas nodošanu  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, kas nosaka pašvaldības pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, Publisko aģentūru likuma 24. panta pirmo daļu, valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. pantu, ievērojot Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr. 2 „Par Cēsu novadu” (prot. Nr. 2, 1.p.) 5. punktu un Cēsu novada domes 05.11.2009. lēmuma Nr. 336 „Par Cēsu novada pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests”” (prot. Nr. 12., 6.p.) 1. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.11.2011. atzinumu (prot. Nr.15),Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Suija-Markova, M.Niklass, O.Bicāns, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj :
 
1.      Izbeigt Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījuma tiesības uz Cēsu novada pašvaldības zembilancē esošo inventāru, kas atrodas Cēsu novada Bāriņtiesas rīcībā, un nodot Cēsu novada pašvaldībai Cēsu novada Bāriņtiesas rīcībā esošo zembilances inventāru.
2.      Nodot bez atlīdzības Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādei Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījumā esošos pamatlīdzekļus - baseinu ar bumbiņām (sākotnējā vērtība Ls 832,15, nolietojums Ls 284,13, atlikusī vērtība pēc stāvokļa uz 30.11.2011.- Ls 548,02) un zembilancē esošo inventāru, kas „Sociālajam dienestam” tika nodoti Cēsu pilsētas domes un Bērnu un ģimenes lietu ministrijas kopīgi īstenotā projekta „Caur rotaļu uz veselību” ietvaros un atrodas Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Rehabilitācijas centra bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem rīcībā.
3.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore I. Sietiņsone).
4.      Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 


2011.gada 11.novembra protokols Nr. 24       Lēmuma nr. 561
Par katlumājas Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā, elektroapgādi
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz 27.02.2001. noslēgtā nodomu protokola starp Cēsu pilsētas domi un SIA „Jaunā fabrika” 4.3. punkta 4 daļa un Cēsu pilsētas domes 18.12.2008. lēmumu Nr. 947 „Par 2001. gada 27. februāra Līguma par Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības modernizāciju un atjaunošanu un Līgumu par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu 4.4 punktu”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.11.2011. atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Suija-Markova, M.Niklass, O.Bicāns, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj :
 
 1. Apstiprināt SIA „Cēsu siltumtīkli” kapitālieguldījumus Cēsu novada pašvaldības pamatlīdzekļos:
Nr. Inventāra nr. Pamatlīdzekļa nosaukums Ieguldījumu vērtība ar PVN 22%, LVL
1. 0123/62 Turaidas iela 7( Beverīnas iela 11) – katlu māja 6760,82
    Kopā: 6760,82
 
 1. Uzskatīt veiktās investīcijas LVL 6760,82 kā daļu no savstarpējiem norēķiniem par iznomāto pamatlīdzekļu nomu, kas tiks aprēķināta par 2011.gada 2.pusgadu.
 2. Lēmuma 2. punkta izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2011.gada 11.novembra protokols Nr. 24       Lēmuma nr. 562
Grozījumi Cēsu novada domes 18.08.2011. lēmumā Nr. 438 „Par pedagoģiskā  darbinieka amata vienības izveidošanu Cēsu 2. pamatskolā”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2011.gada 11.novembra protokols Nr. 24       Lēmuma nr. 563
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām Turaidas, Liepu un Glūdas ielā, Cēsīs, Cēsu nov.  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 01.11.2011. priekšlikumu (prot. Nr.38) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.11.2011. atzinumu (prot. Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Suija-Markova, M.Niklass, O.Bicāns, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj :
 
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi (0600) šādām zemes vienībām:
1.      Turaidas ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 006 0866, platība 1730 m2;
2.      Turaidas ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 006 0867, platība 1781 m2;
3.      Turaidas ielā 17, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 006 0864, platība 1939 m2;
4.      Turaidas ielā 18, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 006 0871, platība 2946 m2;
5.      Turaidas ielā 19, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 006 0863, platība 2355 m2;
6.      Liepu ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 006 0872, platība 3843 m2;
7.      Liepu ielā 18, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 006 0870, platība 2705 m2;
8.      Glūdas ielā 23, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 006 0868, platība 2466 m2.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2011.gada 11.novembra protokols Nr. 24       Lēmuma nr. 564
Par projekta iesnieguma „Vaives tautas nama siltināšana „Kaķukrogā”, Vaives pagastā, Cēsu novadā” iesniegšanu LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldē  
 
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.07.2009. noteikumiem Nr. 783 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai”, Ministru kabineta 07.07.2008. noteikumiem Nr. 525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”” un izsludināto atklāto projekta iesniegumu pretendēšanai uz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atlasi, ir sagatavots projekta pieteikums iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā. Ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.11.2011. (prot. Nr.15) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Suija-Markova, M.Niklass, O.Bicāns, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj :
 
 1. Iesniegt LR Zemkopības ministrijas Lauku  atbalsta dienestā projekta iesniegumu „Vaives tautas nama siltināšana „Kaķukrogā”, Vaives pagastā, Cēsu novadā”.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A. Zerne) paredzēt finansējumu LVL 3602.64 (trīs tūkstoši seši simti divi lati 64 santīmi) projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai no 2012. gada pašvaldības budžeta līdzekļiem  (plānotās projekta izmaksas LVL 10 683.70, atbalsta intensitāte 90% no attiecināmām izmaksām, attiecināmās izmaksas LVL 7867.84, atbalsta intensitāte LVL 7081.06, plānotais avanss 20% no kopējām izmaksām.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2011.gada 11.novembra protokols Nr. 24       Lēmuma nr. 565
Par dalības maksas noteikšanu Cēsu bērnu un jauniešu centra organizētajos pasākumos  2011.un 2012.gadā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, ievērojot Cēsu bērnu un jauniešu centra direktores Dz.Matusēvičas iesniegumu (01.11.2011.,Nr.1-12/40), atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.11.2011. atzinumam ( protokols Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Suija-Markova, M.Niklass, O.Bicāns, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj :
 
1.      Apstiprināt ar 01.11.2011. Cēsu bērnu un jauniešu centra organizētajiem pasākumiem 2011. un 2012.gadā šādas dalības maksas:
1.1.Ls 1,00 (viens lats) no dalībnieka šādos pasākumos:
-          dambretes un šaha turnīrā;
-          vokālās mūzikas konkurss („Lakstīgala” vēsturiskā rajona kārta).
1.2.Ls 2,00 (divi lati) no dalībnieka šādos pasākumos:
-          radošās darbnīcas;
-          skatuves runas konkurss;
-          vokālās mūzikas konkursi (popgrupu festivāls, „Balsis”, „Lakstīgala” vēsturiskā novada kārta).
1.3.Ls 3,00 (tīs lati) no dalībnieka:
-          Sporta deju konkursā.
1.4.Ls 5,00 (pieci lati) šādos pasākumos:
1.4.1.       no dalībnieka:
-          Sporta deju pulciņā „reveranss” konkursā – salidojumā;
-          Vokālās mūzikas konkursos (solistiem).
1.4.2.       no komandas:
- erudīcijas un spēļu konkursos;
- radošajā dienā.
1.5. Ls 8,00 (astoņi lati), t.sk. PVN no dalībnieka:
- tematiskie kursi pieaugušajiem.
1.6. Ls 10,00 (desmit lati) šādos pasākumos:
1.6.1. no kolektīva:
- mūsdienu deju konkursā;
- vokālās mūzikas konkursos.
       1.6.2. no izglītības iestādes:
- vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādē.
1.7. Ls 15,00 (piecpadsmit lati) no dalībnieka:
- īslaicīgās interešu izglītības programmas kursi bērniem un jauniešiem/;
- vasaras brīvlaika piedāvājums.
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu bērnu un jauniešu centra direktorei Dz.Matusēvičai.
3.                  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2011.gada 11.novembra protokols Nr. 24       Lēmuma nr. 566
Par zemes gabala Valmieras ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov., nomu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
       Izskatot SIA „A.R.B.” iesniegumus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 15. panta pirmās daļas 10. punktu, 77.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Cēsu pilsētas domes 25.08.2005. lēmuma „Par ilgtermiņa zemes nomas tiesību piešķiršanas kārtību Cēsu pilsētā” (prot. Nr.20, 13.p.) 1.1., 1.2., un 1.6. punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 11.10.2011. un 01.11.2011. priekšlikumiem (prot.Nr.35, prot.Nr.38), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 27.10.2011. atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.11.2011. atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Suija-Markova, M.Niklass, O.Bicāns, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj :
 
1.          Nodot nomā ar apbūves tiesībām Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „A.R.B.”, reģ.Nr.54103046731, juridiskā adrese Līgo iela 4, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126, zemes gabalu Valmieras ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra Nr. 4201 003 0102) uz 12 (divpadsmit) gadiem, sākot ar 01.05.2012.
2.          Iznomājamā zemes gabala platība 5919 m2 .
3.          Zemes gabals tiek nodots nomā būvtehnikas un komunālās tehnikas novietnes izbūvei. 
4.          Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – ražošanas objektu apbūves zeme (1001), komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).
5.                      Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala  kadastrālās vērtības.
6.          Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par valsts vai pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību. Šādas Iznomātāja noteiktās izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.
7.          Noteikt, ka saskaņā ar Nomnieka plānoto darbību un investīciju plānu Valmieras ielā 24, Cēsīs, (pielikums ) Nomniekam ir saistoši šādi nosacījumi:
7.1.ne vēlāk kā līdz 30.04.2012. izstrādāt un iesniegt Cēsu novada Būvvaldē akceptēšanai būvprojektu iznomātā zemes gabala apbūvei;
7.2. līdz 15.10.2012. veikt būvdarbus, saskaņā ar akceptēto būvprojektu, un nodot būves ekspluatācijā.
8.          Zemes nomas līgums noslēdzams, ja izpildītas 7.punkta 7.1.apakšpunktā minētās darbības, bet ne vēlāk kā līdz 30.04.2012.
9.          Nomas maksa tiek aprēķināta no brīža, kad starp Līdzējiem tiek noslēgts Zemes nomas līgums.
10.      Līdz Zemes nomas līguma noslēgšanai ar 01.12.2011. noslēgt Zemes nomas priekšlīgumu, kā  obligāto tā sastāvdaļu pievienojot Nomnieka iesniegto plānoto darbību un investīciju plānu Valmieras ielā 24, Cēsīs (pielikums Nr.2).
11.      Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, no nomas priekšlīguma abpusējas parakstīšanas brīža.
12.      Ja Nomnieks neievēro kādu no lēmuma 7.punktā minētajiem termiņiem, Iznomātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Nomas līgumu pirms termiņa, neatlīdzinot Nomniekam tā veiktos ieguldījumus, kas saistīti ar zemes gabala apbūvi.  
13.      Nomnieks sedz izdevumus par nomas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.
14.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot Zemes nomas priekšlīgumu un Zemes nomas līgumu.
15.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2011.gada 11.novembra protokols Nr. 24       Lēmuma nr. 567
Par amata vienības izveidošanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2011.gada 11.novembra protokols Nr. 24       Lēmuma nr.  568
Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījumā esošo nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, kas noteic pašvaldības pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 15. panta pirmās daļas 4., 7. un 8. punktu, Publisko aģentūru likuma 24. panta pirmo daļu, Valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. pantu un Cēsu pilsētas domes 16.11. 2006. lēmumu Nr. 637 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” darbības uzsākšanu” (prot. Nr. 18, 13.p.) 5. punktu, ievērojot Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr. 2 „Par Cēsu novadu” (prot. Nr. 2, 1.p.) 5. punktu, Cēsu novada domes 03.09.2011. lēmumu Nr. 214 „Par Cēsu novada bāriņtiesu”(prot. Nr. 8, 35.p.) un Cēsu novada domes 05.11.2009. lēmuma Nr. 336 „Par Cēsu novada pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests”” (prot. Nr. 12., 6.p.) 1. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.11.2011. atzinumu (prot. Nr.15),Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Suija-Markova, M.Niklass, O.Bicāns, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj :
 
1.      Nodot uz nenoteiktu laiku bezatlīdzības lietošanā Cēsu novada pašvaldībai Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījumā esošās ēkas Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums Nr.42010060704002, 2. stāvā izvietotās telpas:
1.1.Cēsu novada bāriņtiesas darbības nodrošināšanai – telpas Nr. 8, 12, 13, 14 atbilstoši ēkas 2. stāva plānam 1. pielikumā (darba telpu platība 57,3 m², darba telpu platībai proporcionālā palīgtelpu platības daļa 28,7 m², kopējā platība 86,0 m²);
1.2.Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas darbības nodrošināšanai – telpas Nr. 1, 2, 9, 10 atbilstoši ēkas 2. stāva plānam 2. pielikumā (darba telpu platība 65,2 m², darba telpu platībai proporcionālā palīgtelpu platības daļa 39,1.m², kopējā platība 104,3m²).
2.      Nodot uz nenoteiktu laiku bezatlīdzības lietošanā Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komitejai tās darbības nodrošināšanai Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījumā esošajās ēkās Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā, izvietotās telpas:
2.1.ēkā ar kadastra apzīmējumu Nr. 42010060704002 – pagrabstāva telpas Nr.1, 2, 3. atbilstoši ēkas pagrabstāva plānam 3. pielikumā (darba telpu platība 24,8 m², darba telpu platībai proporcionālā palīgtelpu platības daļa 12,4 m², kopējā platība 37,2 m²);
2.2.ēku ar kadastra apzīmējumu Nr.42010060704004 atbilstoši ēkas plānam 4.pielikumā (kopējā platība73,8 m²).
3.      Par telpu lietošanu noslēgt atbilstošus līgumus saskaņā ar projektiem 5. un 6. un 7. pielikumā.
4.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore I. Sietiņsone).
5.      Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
 
 
 


2011.gada 11.novembra protokols Nr. 24       Lēmuma nr. 569
Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja G. Šķendera komandējumu
Ziņo: I.Groza, Administratīvās nodaļas vadītājas p.i.
 
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 29.pantu, Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumu Nr. 969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar  komandējumiem saistītie izdevumi” un  likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 27. punktu,  Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (V.Vaivods, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Suija-Markova, M.Niklass, O.Bicāns, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, (G.Šķenders balsojumā nepiedalās), nolemj :
 
1.            Norīkot komandējumā Cēsu novada domes priekšsēdētāju G. Šķenderu uz :
1.1.Sankt-Pēterburgu (Krievija) no 15.11.2011. līdz 16.11.2011. Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu programmas ietvaros uz partneru tikšanās semināru par stratēģisko sadarbību;
1.2.Lemverderu  (Vācija) no 22.11.2011. līdz 24.11.2011. sakarā ar vārda došanas ceremoniju patruļkuģim „Cēsis”;
1.3.Valensiju (Spānija) no 24.11.2011. līdz 26.11.2011. pēc VRAA uzaicinājuma uz konferenci projekta INTERREG IVC „Starpreģionālās partnerības platforma” ietvaros.
2.            Cēsu novada domes priekšsēdētāja pienākumus šajā laikā veic Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks J.Rozenbergs.
 
 


2011.gada 11.novembra protokols Nr. 24       Lēmuma nr. 570
Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2010. lēmumā Nr. 708 „Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksas nolikuma apstiprināšanu”
 
Ziņo: J.Markovs, Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktors
           
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 20.10.2011. lēmumu Nr. 533 „Par pūtēju orķestra „Cēsis” apstiprināšanu amatiermākslas kolektīvu sastāvā”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Suija-Markova, M.Niklass, O.Bicāns, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Grozīt Cēsu novada domes 17.11.2010. lēmumā Nr. 708 „Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksas nolikuma apstiprināšanu” pielikuma Nr. 3, 2. punkta 2.2. apakšpunktu un izteikt šādā redakcijā:
      „2.2. Kolektīvi ar mēģinājumu skaitu 2 reizes nedēļā: 26 stundas – Vidzeme, Wenden,       Raitais solis, Dzirnas, Saulgrieži, Dzieti, Cēsu Tautas teātris, pūtēju orķestris „Cēsis”.”
2.      Lēmuma izpildi organizēt un veikt p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (direktors J.Markovs).
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam J.Rozenbergam.
 
 


2011.gada 11.novembra protokols Nr. 24       Lēmuma nr. 571
Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.25 „Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”  
Ziņo: J.Markovs, Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktors
 
      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu, 17. panta otro un ceturto daļu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Suija-Markova, M.Niklass, O.Bicāns, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj :
 
1.            Apstiprināt Cēsu novada domes Saistošos noteikumus Nr. 25 „Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” saskaņā ar pielikumu.
2.            Lēmuma izpildi nodrošina pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (direktors J.Markovs).
 
 
Pielikums
 


2011.gada 11.novembra protokols Nr. 24       Lēmuma nr. 572
Par konkursa ‘’Būve 2011.’’ rezultātiem
                  Ziņo: J.Žagars, konkursa  komisijas ‘’Būve 2011.’’ priekšsēdētājs 
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 42 ‘’Par konkursa ‘’Būve 20...’’  komisijas apstiprināšanu’’, konkursa komisijas ‘’Būve 2011.’’ 2011.gada 31.oktobra  lēmumu (prot. Nr.1),Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Suija-Markova, M.Niklass, O.Bicāns, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt konkursa rezultātus 2011.gadā un Latvijas Republikas neatkarības  Proklamēšanas 93.gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā, kas notiks 2011.gada 18.novembrī  Cēsu 2.pamatskolā, Gaujas ielā 45, Cēsīs,  pasniegt balvas un izteikt atzinību šādiem konkursa  laureātiem:
 
1.      Individuālo dzīvojamo māju grupā godalgotas vietas nepiešķirt, pasniegt atzinības rakstu  īpašumam Ata Kronvalda iela 11A, Cēsis, īpašnieks Osvalds Freimanis. Būvprojekta vadītājs, arhitekts Jānis Ķeviņš.
 
2.      Daudzdzīvokļu dzīvojamo  māju grupā:
2.1.  1.vietu piešķirt daudzdzīvokļu dzīvojamai  mājai Kovārņu ielā 31, Cēsīs, par mājas fasādes vienkāršoto  renovāciju,mājas vecākā  Natālija Raiskuma. Apsaimniekotājs SIA „CDzP’’, valdes priekšsēdētājs Ģirts Beikmanis. Būvprojekta autors AS „SCO CENTRS”, atbildīgā projektētāja Aina Jaunzeme;
 
2.2.  2. vietu piešķirt daudzdzīvokļudzīvojamai  mājai Bērzaines ielā 36, Cēsīs, par mājas fasādes vienkāršoto  renovāciju un vienkāršoto iekšējo inženiertīklu rekonstrukciju,mājas vecākais Jānis Tumovs, mājas pilnvarotā persona Jānis Ādolfs Raiska. Apsaimniekotājs SIA „CDzP”, valdes priekšsēdētājs Ģirts Beikmanis.Projektētājs SIA „Būvprojekts”, būvprojekta vadītāja M.Šmite.
 
3.      Publisko ēku grupā:
3.1.  1.vietu piešķirt Valmieras ielā 7, Cēsīs, objekts- Daudzdzīvokļu mājas rekonstrukcija izbūvējot ārsta prakses  telpas 1.stāvā, īpašnieks SIA „Cēsu bērnu un pusaudžu  reproduktīvās veselības centrs”, vadītāja Ilze Kornete. Projektētājs SIA „SB projekts”, būvprojekta vadītāja, arhitekte Sarmīte Bumbiere;
 
3.2.  2. vietu piešķirtLenču ielā36, Cēsīs, objekts – Tirdzniecības telpu rekonstrukcija,  īpašnieks SIA „BEĀTUS”, valdes priekšsēdētājs Uldis Kvants. Būvprojekta vadītājs, arhitekts Imants Bumbiers;
 
3.3.3.vietu piešķirt Gaujas ielā 23, Cēsīs, objekts – Cēsu audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem dzīvojamā un administratīvā korpusa renovācija, īpašnieks LR Tieslietu ministrija, pasūtītājs LR Ieslodzījumu vietu  pārvalde, lietotājs LR Ieslodzījumu vietu  pārvalde Cēsu audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem, priekšnieks pulkvežleitnants Andris Bašķis.  Ģenerālprojektētājs AS „TARI”, projektētājs SIA „Diānas Zalānes projektu birojs”, būvprojekta vadītāja, arhitekte Diāna Zalāne.
 
4.     Ražošanas ēku grupā godalgotas vietas nepiešķirt, pasniegt atzinības rakstuīpašumam Cīrulīšu ielā 68, Cēsīs, objekts - Ražošanas telpu rekonstrukcija, nomnieks SIA „Venden” , izpilddirektors Gatis Kamerūts. Projektētājs SIA „Arho” , būvprojekta vadītājs Viesturs Briedis.
 


2011.gada 11.novembra protokols Nr. 24       Lēmuma nr. 573
Par zemes gabala Gaujas ielā 26, Cēsīs, Cēsu novadā, sadalīšanu un servitūta nodibināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 01.11.2011. priekšlikumu (prot. Nr.38),Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, Ē.Rass, M.Malcenieks, A.Raubiško, D.Vasmanis, J.Žagars, I.Suija-Markova, M.Niklass, O.Bicāns, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1.  Ierosināt uzsākt pašvaldībai piederoša zemes gabala Gaujas ielā 26, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra numurs 4201 006 0516, sadalīšanas procesu, nodalot garāžu ēkas, kadastra apzīmējums 4201 006 0516 002, Šķūņu ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov., uzturēšanai un apsaimniekošanai nepieciešamo platību 407 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot, paredzot ceļa servitūtu piekļūšanai pie nodalītā zemes gabala.
 2. Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (priekšsēdētājs J.Rozenbergs) pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta izstrādi un darba uzdevuma apstiprināšanu zemes gabalam Gaujas ielā 26, Cēsīs, Cēsu nov.
 3. Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot un noslēgt līgumu par ceļa servitūta nodibināšanu, lai nodrošinātu piekļūšanu zemes gabalam ar perspektīvo adresi Šķūņu ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (priekšsēdētājs J.Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 


2011.gada 11.novembra protokols Nr. 24       Lēmuma nr. 574
Informācija par komunālās tehnikas darbību no 2011.gada jūlija-novembrim
Informē: I.Mercs, Komunālās nodaļas vadītājs
 


2011.gada 11.novembra protokols Nr. 24       Lēmuma nr.  575
Par vienreizēju pabalstu piešķiršanu politiski represētajām personām  
 
      Ievērojot Latvijas Pašvaldību savienības 28.10.2011. vēstuli Nr. 1020112477/A4428 (reģ. Nr. 1-33/4172) ar ierosinājumu pašvaldībām sakarā ar Latvijas Republikas gadadienu piešķirt vienreizēju pabalstu politiski represētajām personām, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo un ceturto daļu un Cēsu novada domes 22.06.2010. saistošo noteikumu „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” 6.2. punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, M.Malcenieks, A.Raubiško, J.Žagars, I.Suija-Markova, M.Niklass, O.Bicāns, G.Bērziņa, J.Rozenbergs,  M.Cīrulis), pret – 1 (deputāts D.Vasmanis), atturas – 1 (deputāts Ē.Rass), nolemj:
 
Neatbalstīt Latvijas Pašvaldību savienības ierosinājumu par vienreizēju pabalstu piešķiršanu politiski represētajām personām.


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv