Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2019.gada 11.decembris   Vārda dienu svin: Voldemārs, Valdemārs, Valdis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Decembris 2019

P O T C P S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2011. gads
2011.gada 17.novembra protokols Nr.25

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 576Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.26 „Grozījumi Cēsu novada 27.01.2011.saistošajos noteikumos Nr.3 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2011.gadam”” apstiprināšanu
2577Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 27 ‘’Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā’’ apstiprināšanu
3 578Par saskaņojumu SIA „VIJA SK” B, C un D kategorijas sporta, medību un pašaizsardzības šaujamieroču, lielas un mazas enerģijas pneimatisko ieroču, to munīcijas, sastāvdaļu un palīgierīču, auksto ieroču un speciālo līdzekļu realizācijai Raunas ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā
4 579Par Cēsu novada domes deputāta  M.Malcenieka komandējumu2011.gada 17.novembra protokols Nr.25       Lēmuma nr. 576
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.26 „Grozījumi Cēsu novada 27.01.2011.saistošajos noteikumos Nr.3 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2011.gadam”” apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, ievērojot likumu „Par pašvaldību budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 17.11.2011. atzinumu (protokols Nr. 16), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (M.Cīrulis, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.26 „ Grozījumi Cēsu novada 27.01.2011.saistošajos noteikumos Nr.3 “Cēsu novada pašvaldības budžets 2011.gadam”” saskaņā ar pielikumu.
 
 
Pielikums
 
Pielikums
 
Pielikums
 
 


2011.gada 17.novembra protokols Nr.25       Lēmuma nr. 577
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 27 ‘’Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā’’ apstiprināšanu
 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
      Saskaņā ar likuma ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli’’ 5.panta trešo daļu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.10.2011. atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (M.Cīrulis, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.27 ‘’Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā’’ saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
 
Pielikums
 
Pielikums
 
 


2011.gada 17.novembra protokols Nr.25       Lēmuma nr. 578
Par saskaņojumu SIA „VIJA SK” B, C un D kategorijas sporta, medību un pašaizsardzības šaujamieroču, lielas un mazas enerģijas pneimatisko ieroču, to munīcijas, sastāvdaļu un palīgierīču, auksto ieroču un speciālo līdzekļu realizācijai Raunas ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz minēto iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas  11. punktu: „Pašvaldībām ir šādas autonomas funkcijas: izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos”, Ministru kabineta 23.09.2003. noteikumu Nr.538 „Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi” 25. punkta 25.6 apakšpunktu: „Iekšlietu ministrija 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 18.un 20.punktā minētā iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas: pieprasa saskaņojumu no vietējās pašvaldības, kuras teritorijā paredzēta ieroču,.....tirdzniecība...”, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 17.11.2011. atzinumu (prot. Nr. 15) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 17.11.2011. atzinumu (prot. Nr. 15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (M.Cīrulis, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
  1. Saskaņot  SIA „VIJA SK”, reģ. Nr. 44103053638, juridiskā adrese: Jāņa Ziemeļnieka iela 5, Valmiera, LV-4201,  B, C un D kategorijas sporta, medību un pašaizsardzības šaujamieroču, lielas un mazas enerģijas pneimatisko ieroču, to munīcijas, sastāvdaļu un palīgierīču, auksto ieroču un speciālo līdzekļu realizāciju Raunas ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā.
  2. Domes lēmumu nosūtīt LR iekšlietu ministrijas Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas pārvaldei,  adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1, K-4, Rīga, LV-1026) un SIA „VIJA SK”, reģ. Nr. 44103053638, jur. adrese: Jāņa Ziemeļnieka iela 5, Valmiera, LV-4201.
  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 
 


2011.gada 17.novembra protokols Nr.25       Lēmuma nr. 579
Par Cēsu novada domes deputāta  M.Malcenieka komandējumu
 
Ziņo: J.Rozenbergs, domes priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 29.pantu, Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumu Nr. 969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar  komandējumiem saistītie izdevumi” un  likuma „Par pašvaldībām”  21.panta 12. un 27.punktu, Valsts reģionālās attīstības aģentūras 14.11.2011. Nr. 18.1.-1/3529 vēstuli  (reģistrēta Cēsu novada pašvaldībā16.11.2011. Nr. 1-33/4335)    Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm - par (M.Cīrulis, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, (M.Malcenieks balsojumā nepiedalās), nolemj:
 
  1. Atcelt Cēsu novada domes 10.11.2011. sēdes lēmuma Nr.570 „Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja G. Šķendera komandējumu” 1.3.punktu.
 
2.Norīkot komandējumā Cēsu novada domes deputātu M.Malcenieku uz  Valensiju (Spānija) no 23.11.2011. līdz 26.11.2011. pēc VRAA uzaicinājuma uz konferenci projekta INTERREG IVC „Starpreģionālās partnerības platforma” ietvaros.
 
3.  Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne)  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmēros izmaksāt M.Malceniekam komandējuma dienas naudu, ceļa, viesnīcas un uzturēšanās izdevumus pēc iesniegtajiem attaisnojuma dokumentiem.
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv