Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2020.gada 18.septembris   Vārda dienu svin: Liesma, Elita, Alita
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2011. gads
2011.gada 1.decembra protokols Nr.26

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 580Par Cēsu pilsētas Sporta skolas direktores apstiprināšanu  
2 581Par Cēsu 1.pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
3 582Par Cēsu 1.pamatskolas Attīstības plāna apstiprināšanu
4583Par Cēsu pilsētas Vecāku domes sastāva apstiprināšanu
5 584Grozījumi Cēsu novada domes  07.07.2011. lēmumā Nr. 375  „Par  balkonu sakārtošanu Rīgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā’’   
6 585Grozījumi Cēsu pilsētas domes 26.04.2001. lēmumu „Par nomas līguma apstiprināšanu  SIA „Cēsu Vecpilsētas aptieka” Cēsīs, Rīgas ielā 7” apstiprinātajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā
7 586Par zemes gabala Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov., daļas nomu
8 587Par Cēsu pilsētas SIA „Vinda” tehniski ekonomiskā pamatojuma „Priekuļu novada Priekuļu pagasta Jāņmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība”
9 588Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr.174  „Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu automašīnām”
10 589Par Cēsu Profesionālās vidusskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
11 590Par Cēsu Profesionālās vidusskolas darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
12 591Par grozījumiem Cēsu novada domes 29.09.2011. lēmumā Nr. 513 „Par mērķdotāciju pamata un vispārējai izglītībai”
13 592Par nekustamā īpašuma Uzvaras bulvārī 5, Cēsīs, Cēsu nov.,  sadalīšanu reālās daļās
14 593Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” budžeta līdzekļu izmantošanu 2011. gada Ziemassvētku pasākumiem Cēsu novada mazaizsargāto iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai
15 594Par saskaņojumu SIA „MANS JUVE” mazas enerģijas pneimatisko ieroču, to sastāvdaļu un palīgierīču, auksto ieroču, kā arī šaujamieroču un pneimatisko ieroču munīcijas realizācijai „Piebalgas 85”, Vaives pagastā, Cēsu novadā un pašaizsardzībai paredzēto speciālo līdzekļu, gāzes pistoļu (revolveru) un to munīcijas realizācijai „Piebalgas 85”, Vaives pagastā, Cēsu novadā
16 595Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 2509, Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 505 0077, Lielā Skolas iela 6,  Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 2006, un  Kovārņu iela 24,  Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 007 1623,  daļas nodošanu valdījumā, daļas- lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā Cēsu Profesionālajai vidusskolai
17 596Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei
18597Par Cēsu pilsētas domes 10.07.2008. lēmuma Nr.577 „Par būvniecību Jāņa Poruka ielā 52, Cēsīs” atzīšanu par spēku zaudējušu un zemes gabala Jāņa Poruka ielā 52, Cēsīs, Cēsu nov., apbūves laika grafiku
19 598Grozījumi Cēsu novada domes 15.07.2010.sēdes lēmuma  Nr. 11 „„Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu” pielikumā Nr. 1 „ Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums”
20 599Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Valsts meža dienestam2011.gada 1.decembra protokols Nr.26       Lēmuma nr. 580
Par Cēsu pilsētas Sporta skolas direktores apstiprināšanu  
 
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz 29.10.1998. Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 2 punktu, kas nosaka, ka pašvaldība pieņem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sportā vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, Cēsu novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, kas apstiprināti ar Cēsu novada domes 01.07.2009. sēdes lēmumu Nr. 1 (protokols Nr.1, 3.p.),  ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 27.10.2011. (prot.Nr.14) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
  1. Apstiprināt Rudīti Vanadziņu par Cēsu pilsētas Sporta skolas direktori ar 2011.gada 1.decembri.
  2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājai L.Kokinai  organizēt lēmuma izpildi.
  3.  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2011.gada 1.decembra protokols Nr.26       Lēmuma nr. 581
Par Cēsu 1.pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
 
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
            Cēsu novada pašvaldībā 08.11.2011. reģistrēts (reģ.Nr.1 – 40/4224) Cēsu 1.pamatskolas direktores iesniegums ar lūgumu apstiprināt Cēsu 1.pamatskolas nolikumu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 41.panta 2.punktu, Latvijas Republikas 29.10.1998. likuma „Izglītības likums" 22.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības izglītības iestāde darbojas, pamatojoties uz Izglītības likumu, citiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī iestādes nolikumu, kuru apstiprina dibinātājs, Cēsu novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, kas apstiprināti ar Cēsu novada domes 01.07.2009. sēdes lēmumu Nr. 1, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 17.11.2011.(protokols Nr.15) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu 1.pamatskolas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2.      Uzdot Cēsu 1.pamatskolai (direktore A.Būre), saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto, informēt Izglītības kvalitātes valsts dienestu par izglītības iestādes nolikuma maiņu.
3.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmumu Nr. 184 „Par Cēsu 1.pamatskolas nolikuma apstiprināšanu”.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina).
 
 
Pielikums
 


2011.gada 1.decembra protokols Nr.26       Lēmuma nr. 582
Par Cēsu 1.pamatskolas Attīstības plāna apstiprināšanu
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
            Cēsu novada pašvaldībā 08.11.2011. reģistrēts (reģ.Nr.1 – 40/4225) Cēsu 1.pamatskolas direktores iesniegums ar lūgumu apstiprināt Cēsu 1.pamatskolas Attīstības plānu 2011. – 2015.gadam.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 41.panta 4.punktu, Cēsu novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, kas apstiprināti ar Cēsu novada domes 01.07.2009. sēdes lēmumu Nr. 1, Cēsu 1.pamatskolas nolikumu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 17.11.2011.(protokols Nr.15) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
  1. Apstiprināt Cēsu 1.pamatskolas Attīstības plānu saskaņā ar pielikumu.
  2. Uzdot Cēsu 1.pamatskolai (direktore A.Būre) nodrošināt lēmuma izpildi.
  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina).
 
 
 
Pielikums
                                                             
 


2011.gada 1.decembra protokols Nr.26       Lēmuma nr. 583
Par Cēsu pilsētas Vecāku domes sastāva apstiprināšanu
 
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 17.11.2011.atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.      Apstiprināt Cēsu pilsētas  Vecāku domi šādā sastāvā:
Iveta Žurevska   - Cēsu 2.pamatskolas vecāku pārstāve,
Gvido Sabulis- Cēsu Valsts ģimnāzijas vecāku pārstāvis,
Guntars Norbuts -   Cēsu Valsts ģimnāzijas  vecāku pārstāvis,
Sigita Klētniece -    Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas vecāku pārstāve,
Aigars Penezis -   Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas vecāku pārstāvis,
Aivis Dombrovskis - Cēsu 1 .pamatskolas vecāku pārstāvis,
Mariss Zariņš - Cēsu 2.vidusskolas vecāku pārstāvis,
Indra Kļaviņa - Cēsu pilsētas pamatskolas vecāku pārstāve,
Guna Berga- Cēsu pilsētas pamatskolas vecāku pārstāve,
Ivars Auziņš - Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas vecāku pārstāvis,
Ilze Stārastiņa- Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra vecāku pārstāve.
2.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 17.11.2010. lēmumu Nr. 685 „Par Cēsu pilsētas Vecāku domes sastāva apstiprināšanu”.
 


2011.gada 1.decembra protokols Nr.26       Lēmuma nr. 584
Grozījumi Cēsu novada domes  07.07.2011. lēmumā Nr. 375  „Par  balkonu sakārtošanu Rīgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā’’   
Ziņo J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 07.07.2011. lēmumā Nr. 375 ‘’Par  balkonu sakārtošanu Rīgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā’’ (prot. Nr.13, 1.p.)    vārdus un skaitļus  „līdz 14.10.2011.”  aizstājot ar „līdz 06.10.2012.” .
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2011.gada 1.decembra protokols Nr.26       Lēmuma nr. 585
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 26.04.2001. lēmumu „Par nomas līguma apstiprināšanu  SIA „Cēsu Vecpilsētas aptieka” Cēsīs, Rīgas ielā 7” apstiprinātajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā
 
Ziņo J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Ievērojot iepriekš minēto, saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1 panta pirmo daļu, MK 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”  7., 9. un 87. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 17.11.2011. atzinumu (prot. Nr.15), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt ar Cēsu pilsētas domes 26.04.2001. lēmumu „Par nomas līguma apstiprināšanu  SIA „Cēsu Vecpilsētas aptieka” (prot. Nr. 4, §3) apstiprinātajā un 02.07.2001. abpusēji parakstītajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā starp Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmumu „Dzīvokļu pārvalde” (pēc reorganizācijas – SIA „CDzP”) kā iznomātāju un SIA „Cēsu Vecpilsētas aptieka” kā nomnieku par nomas telpām ēkā Cēsīs, Rīgas ielā 7, Cēsu Vecpilsētas aptiekas darbībai un uzturēšanai šādus grozījumus:
1.1  izslēgt 1.punkta 1.6. apakšpunktā vārdu „apkure”;
1.2  papildināt 1.punkta 1.7. apakšpunktu aiz vārda „apkure” ar vārdiem: „(iespējams nodrošināt līdzējiem vienojoties ne mazāk kā trīs mēnešus iepriekš)”;
1.3  izteikt 5.punkta 5.1. apakšpunkta pirmo un otro teikumu šādā redakcijā: „5.1. Ar 01.01.2012. Nomnieks maksā nomas maksu par telpu lietošanu, kuru veido nosacītā nomas maksa 2,37 Ls/m2, bez PVN, un izdevumi telpu pārvaldīšanai 0,41 Ls/m2, bez PVN, un kas kopā sastāda 2,78 Ls/m2, bez PVN. Nomas maksa mēnesī sastāda Ls 778,12 (septiņi simti septiņdesmit astoņi lati 12 santīmi), PVN 22 % sastāda Ls 171,19, aprēķinātā nomas maksa mēnesī sastāda Ls 949,31 (deviņi simti četrdesmit deviņi lati 31 santīms), tajā skaitā PVN 22%”;
1.4  izslēgt 5.punkta 5.5.apakšpunktu;
1.5  izslēgt 5.punkta 5.6. apakšpunktā vārdus „skaidrā naudā Iznomātājam vai”;
1.6  izslēgt 5.punkta 5.7. apakšpunktā vārdu „apkure”;
1.7  aizstāt 8.punkta 8.1. apakšpunktā vārdus un skaitļus „līdz 2011.gada 31.decembrim” ar vārdiem un skaitļiem „līdz 2013.gada 02.jūlijam”;
1.8  izslēgt 8.punkta 8.2.un 8.3. apakšpunktus.
1.9  papildināt ar jaunu 5.5.1 punktu šādā redakcijā:
           „5.5.1 Iznomātājam ir tiesības, rakstiski nosūtot Nomniekam attiecīgu paziņojumu, vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, ar  nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība. Minētajos gadījumos nomas maksas apmērs tiek  mainīts, sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos, vai ar datumu, kad mainījusies nekustamā īpašuma  nodokļa likme vai apmērs, vai nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība”.
2.      Grozījumi stājas spēkā ar 01.01.2012.
3.      Pilnvarot nekustamā īpašuma Rīgas iela 7, Cēsis, Cēsu novads, apsaimniekotāju, SIA „CDzP”, reģistrācijas Nr. 44103029458, juridiskā adrese: Gaujas iela 7, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, īpašnieka vārdā sagatavot Grozījumus 02.07.2001. Nedzīvojamo telpu nomas līgumam.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2011.gada 1.decembra protokols Nr.26       Lēmuma nr. 586
Par zemes gabala Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov., daļas nomu
Ziņo J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Izskatot SIA „CĒSU KLĪNIKA” iesniegumu, ņemot vērā, ka visas SIA „CĒSU KLĪNIKA” kapitāla daļas pieder Cēsu novada pašvaldībai un viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktā funkcija – nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 77.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 08.11.2011. priekšlikumu (prot.Nr.39), ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 17.11.2011. atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Niklass, G.Bērziņa, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, (deputāts V.Vaivods nepiedalās balsošanā), nolemj:
 
1.          Nodot nomā ar apbūves tiesībām Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „CĒSU KLĪNIKA”, reģ. Nr.44103057729, juridiskā adrese Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, zemes gabala Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov., (kadastra apzīmējums 4201 006 0875) daļu (nomas platības plāns pielikumā).
2.          Iznomājamā zemes gabala platība 2144 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot nomas zemes gabalu dabā.
3.          Nomas līguma termiņš – 10 gadi no zemes nomas līguma noslēgšanas brīža.
4.          Zemes gabals tiek nodots nomā automašīnu stāvlaukuma izbūvei. 
5.          Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 006 0875), nosakot šādus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
–        inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme (1201) – 2391 m²,
–        satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (1105) – 2144 m².
6.                      Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala  kadastrālās vērtības.
7.          Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par valsts vai pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību. Šādas Iznomātāja noteiktās izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.
8.          Noteikt, ka līdz Zemes nomas līguma noslēgšanai Cēsu novada pašvaldība (Iznomātājs) un SIA „CĒSU KLĪNIKA” (Nomnieks) veic šādas darbības:
8.1.   Nomnieks organizē būvprojekta izstrādi nomas zemes apbūvei un ne vēlāk kā līdz  31.12.2014. iesniedz būvprojektu Cēsu novada Būvvaldē akceptēšanai;
8.2.   vienlaicīgi ar būvprojekta izstrādi, Iznomātājs organizē zemes ierīcības projekta izstrādi nomas zemes gabala atdalīšanai no zemes gabala Turaidas ielā 7, Cēsīs, zemes gabalu kadastrālo uzmērīšanu, zemes robežu situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošanu un dalījuma nostiprināšanu zemesgrāmatā;
8.3.   Nomnieks sedz visus izdevumus - maksas pakalpojumus par zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes gabalu kadastrālo uzmērīšanu, zemes robežu situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošanu un dalījuma nostiprināšanu zemesgrāmatā.
9.          Zemes nomas līgums noslēdzams, ja izpildītas 8.punktā minētās darbības, bet ne vēlāk kā līdz 31.12.2014.
10.      Iznomātājam un Nomniekam savstarpēji rakstiski vienojoties, 8.un 9.punktā minētie termiņi var tikt mainīti.
11.      Nomas maksa tiek aprēķināta no brīža, kad starp Līdzējiem tiek noslēgts Zemes nomas līgums.
12.      Līdz Zemes nomas līguma noslēgšanai tiesiskās attiecības regulē Zemes nomas priekšlīgums, kas noslēdzams līdz 30.12.2011.  
13.      No nomas priekšlīguma noslēgšanas brīža Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar 2.punktā noteikto zemes platību.  
14.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot Zemes nomas priekšlīgumu un Zemes nomas līgumu.
15.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2011.gada 1.decembra protokols Nr.26       Lēmuma nr. 587
Par Cēsu pilsētas SIA „Vinda” tehniski ekonomiskā pamatojuma „Priekuļu novada Priekuļu pagasta Jāņmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz to, ka Cēsu pilsētas SIA „Vinda“ ar 2008.gadu ir pārņēmis apkalpošanā Priekuļu novada Priekuļu pagasta Jāņmuižas ciema ūdenssaimniecību, ir sagatavots Tehniski ekonomiskais pamatojums (TEP) Jāņmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstībai. TEP prioritārās programmas mērķis ir Jāņmuižas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija. Saskaņā ar TEP apstiprināšanas nosacījumiem Cēsu novada dome apstiprina Cēsu pilsētas SIA „Vinda” izstrādāto un 2011. gada 15.novembrī iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu „Priekuļu novada Priekuļu pagasta Jāņmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība ”. Ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.11.2011. atzinumu ( protokols Nr.17), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, (deputāts V.Vaivods nepiedalās balsošanā), nolemj:
 
1. Apstiprināt investīciju projekta finanšu plānu :
Rādītāji LVL
Finansējums, kopā  
t.sk.
Attiecināmām izmaksām
 
133 280
Projekta iesniedzēja budžets (15%) 19 992,0
   Pašvaldības budžets/ kredīts 0
   ERAF finansējums (85%) 113 288,00
Cits (norādīt) 0
Neattiecināmām izmaksām (PVN) 29 321,60
 
2.  Apstiprināt investīciju projekta pasākumus (komponentes):
 
Pasā-kums Pasākuma mērķis Veicamie uzdevumi Raksturojums
K2.1 Nodrošināt Jāņmuižas notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši MK not. Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2003, ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 01.01.2010.) un MK not. Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002, ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 14.08.2010.) prasībām, notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu atbilstoši MK not. Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli (02.05.2006.) prasībām un novērst piesārņojuma draudus apkārtējā vidē. 1. Esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BIO 200 demontāža; Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ražīgums 100 m3/dnn
2.Ievada pārbūve;
3. Jaunu BIO Dry 100 vai līdzīga tipa bioloģisko NAI izbūve;
4.Jauna siltināta karkasa tipa paviljona izbūve ar gaisa pūtēju un sanmezgla telpām; 
 
5. Izplūdes cauruļvada pārbūve;
6. Plūsmas mērītāja uzstādīšana uz izplūdes vada
 
 
 


2011.gada 1.decembra protokols Nr.26       Lēmuma nr. 588
Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr.174  „Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu automašīnām”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 


2011.gada 1.decembra protokols Nr.26       Lēmuma nr. 589
Par Cēsu Profesionālās vidusskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, ievērojot Cēsu Profesionālās vidusskolas direktores M.Apsītes 14.11.2011.iesniegumu Nr.1-21/92, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 17.11.2011. atzinumam ( protokols Nr.15) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.11.2011. atzinumam ( protokols Nr.17), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Ar 01.11.2011. apstiprināt Cēsu Profesionālās vidusskolas maksas pakalpojumus saskaņā ar pielikumu.
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Profesionālai vidusskolai ( direktore M.Apsīte).
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
Pielikums 
 


2011.gada 1.decembra protokols Nr.26       Lēmuma nr. 590
Par Cēsu Profesionālās vidusskolas darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2011.gada 1.decembra protokols Nr.26       Lēmuma nr. 591
Par grozījumiem Cēsu novada domes 29.09.2011. lēmumā Nr. 513 „Par mērķdotāciju pamata un vispārējai izglītībai”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz  likuma „Par Valsts budžetu 2011. gadam” 6.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, Cēsu novada pašvaldības 2009. gada 28. decembra lēmumu Nr.601 „Par Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību Cēsu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai”, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.11.2011. (prot. Nr.17) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 29.09.2011. lēmumu Nr.513 (prot.Nr.22, 27.p.).
2. Mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2 302 804.00 (divi miljoni trīs simti divi tūkstoši astoņi simti četri lati) sadalīt:
 
Nr.p.k. Izglītības iestāde Mērķdotācija I- VIII
Ls
Mērķdotācija IX- XII
Ls
Mērķdotācija gadā
Ls
1. Draudzīgā Aicinājuma  Cēsu Valsts ģimnāzija 232 136.00 111 804.00 343 940.00
2. Cēsu Valsts ģimnāzija 301 448.00 142 328.00 443 776.00
3. Cēsu 2. vidusskola 258 440.00 104 780.00 363 220.00
4. Cēsu pilsētas pamatskola 243 664.00 103 960.00 347 624.00
5. Cēsu 1. pamatskola 171 344.00   90 184.00 261 528.00
6. Cēsu 2. pamatskola 170 792.00   84 768.00 255 560.00
7. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola 109 288.00   48 468.00 157 756.00
8. Līvu pamatskola 47 632.00   22 670.00   70 302.00
9. Rāmuļu pamatskola 39 968.00   19 130.00   59 098.00
  PAVISAM 1 574 712.00 728 092.00 2 302 804.00
 
2. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2011.gada 31.decembrim.
 
3. Uzdot DACV ģimnāzijai (direktore D. Eglīte), Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G. Bērziņa), Cēsu 2. vidusskolai (direktore A. Sīmane), Cēsu pilsētas pamatskolai (direktors M.Šķēle), Cēsu 1. pamatskolai (direktore A.Būre), Cēsu 2. pamatskolai (direktors O.Bicāns), Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai (direktore I.Eglīte), Līvu pamatskolai (direktore A.Gabranova), Rāmuļu pamatskolai (direktore I. Brammane) nodrošināt mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām izlietojumu atbilstoši mērķim.
 
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam  G. Šķenderam.
 
 


2011.gada 1.decembra protokols Nr.26       Lēmuma nr. 592
Par nekustamā īpašuma Uzvaras bulvārī 5, Cēsīs, Cēsu nov.,  sadalīšanu reālās daļās
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Civillikuma 1074.pantu, likuma „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.11.2011. atzinumam (prot. Nr.17), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Piekrist sadalīt nekustamo īpašumu Uzvaras bulvārī 5, Cēsīs, Cēsu nov., reālās daļās, nodalot no tā zemes gabala daļu 342 m2 platībā, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalus iemērot dabā, un divas palīgceltnes (saskaņā ar zemesgrāmatu; pēc pārbūves ēka ar kadastra apzīmējumu 4201 005 1201 002), saskaņā ar dalījuma skici pielikumā.
 
2.      Piekrist, ka nekustamā īpašuma Uzvaras bulvārī 5, Cēsīs, Cēsu nov., atdalītā daļa pāriet SIA „LAUKUMS” atsevišķā īpašumā un tiek pievienota SIA „LAUKUMS” īpašumam Dzintara ielā 2C, Cēsīs, Cēsu nov., bet nekustamā īpašuma Uzvaras bulvārī 5, Cēsīs, Cēsu nov., atlikusī daļa - zemes gabals ar platību 785 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalus iemērot dabā, un ūdenstornis (kadastra apzīmējums 4201 005 1201 001) - paliek Cēsu novada pašvaldības atsevišķā īpašumā.
 
3.      Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (priekšsēdētājs J.Rozenbergs) pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta izstrādi un darba uzdevuma apstiprināšanu zemes gabalam Uzvaras bulvārī 5, Cēsīs, Cēsu nov.
 
4.      Kontroli par zemes gabala sadalīšanu veikt Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (priekšsēdētājs J.Rozenbergs), par izmaiņu veikšanu zemesgrāmatā Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 


2011.gada 1.decembra protokols Nr.26       Lēmuma nr. 593
Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” budžeta līdzekļu izmantošanu 2011. gada Ziemassvētku pasākumiem Cēsu novada mazaizsargāto iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo daļu, Cēsu novada domes 27.01.2011. saistošo noteikumu Nr. 3 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2011. gadam” un ievērojot Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 17.11.2011. atzinumu (protokols Nr. 13) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.11.2011. atzinumu (protokols Nr. 17), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (M.Niklass, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. 2011. gada Ziemassvētku pasākumiem Cēsu novada mazaizsargāto iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai no Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” budžeta paredzēt Ls 3 734,00 (trīs tūkstoši septiņi simti trīsdesmit četri lati) saskaņā ar pielikumu.
2. Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore I.Sietiņsone).
3.Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
Pielikums
 
 


2011.gada 1.decembra protokols Nr.26       Lēmuma nr. 594
Par saskaņojumu SIA „MANS JUVE” mazas enerģijas pneimatisko ieroču, to sastāvdaļu un palīgierīču, auksto ieroču, kā arī šaujamieroču un pneimatisko ieroču munīcijas realizācijai „Piebalgas 85”, Vaives pagastā, Cēsu novadā un pašaizsardzībai paredzēto speciālo līdzekļu, gāzes pistoļu (revolveru) un to munīcijas realizācijai „Piebalgas 85”, Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldībā saņemts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas pārvaldes 16.11.2011. iesniegums Nr. 20/3-1-28268 (reģistrēts 21.11.2011. ar Nr. 1-35/4383),  kurā izteikts lūgums Cēsu novada pašvaldībai Ministru kabineta 23.09.2003. noteikumu Nr.538 „Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi” noteiktajā kārtībā saskaņot SIA „MANS JUVE”, reģ. Nr. 40103306038:1)mazas enerģijas pneimatisko ieroču, to sastāvdaļu un palīgierīču, auksto ieroču, kā arī šaujamieroču un pneimatisko ieroču munīcijas realizāciju „Piebalgas 85”, Vaives pagastā, Cēsu novadā un  2) pašaizsardzībai paredzēto speciālo līdzekļu, gāzes pistoļu (revolveru) un to munīcijas realizāciju „Piebalgas 85”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, lai pieņemtu lēmumu par speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu.
Pamatojoties uz minēto iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas  11. punktu: „Pašvaldībām ir šādas autonomas funkcijas: izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos”, Ministru kabineta 23.09.2003. noteikumu Nr.538 „Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi” 25. punkta 25.6 apakšpunktu: „Iekšlietu ministrija 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 18.un 20.punktā minētā iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas: pieprasa saskaņojumu no vietējās pašvaldības, kuras teritorijā paredzēta ieroču,.....tirdzniecība...”, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.11.2011. atzinumam (prot. Nr. 17), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
  1. Saskaņot  SIA „MANS JUVE”, reģ. Nr. 40103306038, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 5-16, Valmiera, LV-4201:
1.1  mazas enerģijas pneimatisko ieroču, to sastāvdaļu un palīgierīču, auksto ieroču, kā arī šaujamieroču un pneimatisko ieroču munīcijas realizāciju „Piebalgas 85”, Vaives pagastā, Cēsu novadā;
1.2  pašaizsardzībai paredzēto speciālo līdzekļu, gāzes pistoļu (revolveru) un to munīcijas realizāciju „Piebalgas 85”, Vaives pagastā, Cēsu novadā.
  1. Domes lēmumu nosūtīt LR iekšlietu ministrijas Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas pārvaldei,  faktiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009) un SIA „MANS JUVE”, reģ. Nr. 40103306038, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 5-16, Valmiera, LV-4201.
  2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2011.gada 1.decembra protokols Nr.26       Lēmuma nr. 595
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 2509, Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 505 0077, Lielā Skolas iela 6,  Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 2006, un  Kovārņu iela 24,  Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 007 1623,  daļas nodošanu valdījumā, daļas- lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā Cēsu Profesionālajai vidusskolai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā, ka nekustamais īpašums Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 2509, sastāvošs no zemes gabala un trim ēkām, uz Cēsu novada pašvaldības vārda reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0046 2044 (lēmuma datums 17.11.2011.), ēku (būvju) nekustamais īpašums Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 505 0077, sastāvošs no palīgēkas, uz Cēsu novada pašvaldības vārda reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0046 2051 (lēmuma datums 16.11.2011.), nekustamais īpašums Lielā Skolas iela 6, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 2006, sastāvošs no zemes gabala un trim ēkām, uz Cēsu novada pašvaldības vārda reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0041 8826 (lēmuma datums 16.11.2011.) un nekustamais īpašums Kovārņu iela 24, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 007 1623, sastāvošs no zemes gabala un divām ēkām, uz Cēsu novada pašvaldības vārda, reģistrēts: zemes vienība, kadastra apz. 4201 007 1623, un viena ēka, kadastra apz. 4201 007 1623 001, Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0010 3005 (lēmuma datums 17.11.2011.), savukārt ēka, kadastra apz. 4201 007 1623 002,  reģistrēta VZD Kadastra informācijas sistēmā, un, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā” 19. pantu, nav reģistrēta zemesgrāmatā, lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punkta izpildi, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5. panta otrās daļas 3. punktu, trešo, ceturto un sesto daļu, Cēsu novada domes 20.10.2011. lēmumu Nr. 546 „Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 23 ”Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu” (prot. Nr. 23, 30.p.), atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.11.2011.  (protokols Nr.17) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.Nodot valdījumā Cēsu Profesionālajai vidusskolai, vienotais nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009654427,  juridiskā adrese : Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, ar 01.12.2011.:
1.1 nekustamā īpašuma Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 2509, daļu:
1.1.1. ēku (mācību un ražošanas uzņēmums),             kadastra apz. 4201 005 2509 001;
1.1.2. ēku (mācību un ražošanas uzņēmums),             kadastra apz. 4201 005 2509 002;
1.1.3. palīgēku (šķūnis – noliktava),                            kadastra apz. 4201 005 2509 004.
*1.2. ēku (būvju) nekustamo īpašumu Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 505 0077:
1.2.1. palīgēku,                                                                        kadastra apz. 4201 005 2511 004.
1.3 nekustamā īpašuma Lielā Skolas iela 6, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 2006, daļu:
1.3.1. ēku (mācību korpuss),                                       kadastra apz. 4201 005 2006 001;
1.3.2. ēku (aktu zāle),                                                  kadastra apz. 4201 005 2006 002;
1.3.3. ēku (sporta zāle),                                                           kadastra apz. 4201 005 2006 003.
1.4 nekustamā īpašuma Kovārņu iela 24, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 007 1623, daļu:
1.4.1. ēku (viesnīca),                                                   kadastra apz. 4201 007 1623 001;
1.4.2. ēku (gāzes katlu māja),                                      kadastra apz. 4201 007 1623 002, turpmāk viss kopā – Īpašums,  Cēsu Profesionālās vidusskolas funkciju pilnvērtīgai nodrošināšanai.
*Nekustamais īpašums atrodas uz privātpersonai piederošas zemes vienības, kadastra apz. 4201 005 2511, Krišjāņa Valdemāra ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā. Zemes nomas līgums nav noslēgts.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) un Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot rakstveida līgumu (vienošanos) par 1. punktā minētā Īpašuma nodošanu valdījumā Cēsu Profesionālajai vidusskolai.
3.Valdījumā tiek nodots 1. punktā minētais Īpašums, ar atlikušo bilances vērtību uz 30.11.2011.
4. Nodot lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā Cēsu Profesionālajai vidusskolai ar 01.12.2011.:
4.1. nekustamā īpašuma Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 2509, daļu – apbūvētu zemes gabalu 0,2745 ha kopplatībā;
4.2. nekustamā īpašuma Lielā Skolas iela 6, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 2006, daļu – apbūvētu zemes gabalu 1433 m2 kopplatībā;
4.3. nekustamā īpašuma Kovārņu iela 24, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 007 1623, daļu – apbūvētu zemes gabalu 4503 m2 kopplatībā, turpmāk kopā – Zemes gabali - , Cēsu Profesionālās vidusskolas funkciju pilnvērtīgai nodrošināšanai, valdījumā nodoto ēku uzturēšanai.
5. Ar pārņemšanas brīdi valdījumā Cēsu Profesionālā vidusskola uzņemas visas Īpašuma un Zemes gabalu īpašnieka tiesības un pienākumus, lai nodrošinātu to saglabāšanu, lietderīgu izmantošanu, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
6. Cēsu profesionālā vidusskola nodrošina un apmaksā attiecīgā gada iestādes budžetā apstiprinātās summas ietvaros
komunālos un uzturēšanas pakalpojumus  (apkure, elektroenerģija, ūdens (tajā skaitā karstais) un kanalizācija, sakaru pakalpojumi, sadzīves atkritumu utilizācija, apsardze, ugunsdrošības signalizācija, interneta pieslēgums, Telpu un teritorijas uzkopšana, inženiertehnisko sistēmu apkope), nepieciešamības gadījumā slēdzot līgumus par attiecīgu pakalpojumu nodrošināšanu.
7. Noteikt, ka Īpašuma sastāvā esošo ēku kapitālo remontu, renovāciju vai rekonstrukciju (pilnīgu vai daļēju) iniciē Cēsu Profesionālā vidusskola, bet organizē Cēsu Profesionālā vidusskola kopā ar Cēsu novada pašvaldību (atbildīgā struktūrvienība -  Nekustamā īpašuma nodaļa), pamatojoties uz vispārējās apsekošanas rezultātiem, sertificētu speciālistu sastādītu tehniskās apsekošanas  atzinumu, kā arī izstrādātu un noteiktā kārtībā saskaņotu (akceptētu) būvprojektu. Minētie pasākumi tiek finansēti no Cēsu Profesionālās vidusskolas budžeta vai piesaistītiem līdzekļiem.
8. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) organizēt Īpašuma nodošanu valdījumā un zemes gabalu nodošanu lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojot saistītās dokumentācijas (zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns, tehniskās inventarizācijas lieta) kopijas.
9. Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru A. Mihaļovu Cēsu novada pašvaldības vārdā parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu.
10. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 


2011.gada 1.decembra protokols Nr.26       Lēmuma nr. 596
Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 24.03.2011. lēmumu Nr.204 „Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību” (prot.Nr.6, 39.p.), ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.11.2011. (prot.Nr.17) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt dzīvnieku patversmes tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai no Baibas Iršas ziedojumu Ls 15.00 (piecpadsmit lati).
2.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
 


2011.gada 1.decembra protokols Nr.26       Lēmuma nr. 597
Par Cēsu pilsētas domes 10.07.2008. lēmuma Nr.577 „Par būvniecību Jāņa Poruka ielā 52, Cēsīs” atzīšanu par spēku zaudējušu un zemes gabala Jāņa Poruka ielā 52, Cēsīs, Cēsu nov., apbūves laika grafiku
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Izskatot SIA „SINHRO-C AUTO” iesniegumus, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 08.11.2011. priekšlikumu (prot.Nr.39) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.11.2011. (prot.Nr.17) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 10.07.2008. lēmumu Nr.577 „Par būvniecību Jāņa Poruka ielā 52, Cēsīs” (prot.Nr.12, 1.p.).
2.      Apstiprināt SIA „SINHRO-C AUTO” 23.11.2011. iesniegto zemes gabala Jāņa Poruka ielā 52, Cēsīs, Cēsu nov., apbūves laika grafiku saskaņā ar pielikumu.
3.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot grozījumus 11.11.2005. Līgumā Nr.2-7-47/2005, pievienojot SIA „SINHRO-C AUTO” 23.11.2011. zemes gabala Jāņa Poruka ielā 52, Cēsīs, Cēsu nov., apbūves laika grafiku.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).       
 
 


2011.gada 1.decembra protokols Nr.26       Lēmuma nr. 598
Grozījumi Cēsu novada domes 15.07.2010.sēdes lēmuma  Nr. 11 „„Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu” pielikumā Nr. 1 „ Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums”
 
 
 
Ziņo: I.Groza, Administratīvās nodaļas vadītājas p.i.
 
 


2011.gada 1.decembra protokols Nr.26       Lēmuma nr. 599
Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Valsts meža dienestam
Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
 
Ievērojot Valsts meža dienesta Madonas virsmežniecības  29.11.2011. iesniegumu Nr. 1-5/582 (reģistrēts Cēsu novada pašavaldībā 30.11.2011 ar Nr. 1-36/4515), kurā izteikts lūgums rast iespēju iznomāt telpas ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā Valsts meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības Cēsu biroja darbības nodrošināšanai, pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1  panta pirmo daļu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4. punkta 4.10 apakšpunktu,  7.punktu un 76.punkta 76.1. un 76.2. apakšpunktiem, Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmumu Nr. 764 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas un komunālo pakalpojumu  maksu” (prot. Nr. 22, 27.p.), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, G.Bērziņa, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, Ē.Rass, J.Žagars, O.Bicāns, M.Malcenieks, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Nodot lietošanā par maksu (nomā) Valsts meža dienestam, reģ. Nr. 90000057795, juridiskā adrese: 13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1932, turpmāk – Nomnieks - , nekustamā īpašuma – administratīvas ēkas, kadastra apzīm. 4201 005 1413 001, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, daļu – nedzīvojamas biroja telpas Nr. 18,19  ēkas 1.stāvā un Nr. 3,4,5,6,7,8 ēkas 3.stāvā, ar kopējo platību 114,8 m2, (skatīt pielikumus Nr.1 un Nr.2), turpmāk visas kopā – Telpas -, ar mērķi nodrošināt Valsts meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības Cēsu biroja darbību, tajā skaitā telpas ēkas1.stāvā – lai atvieglotu Cēsu novada iedzīvotāju un meža īpašnieku ērtu pieejamību Centrālvidzemes virsmežniecības Cēsu birojam.
2.      Noteikt nomas termiņu no 01.01.2012. līdz 31.12.2023.
3.      Noteikt nomas maksu, kas sevī ietver tikai nekustamā īpašuma uzturēšanas izdevumus (apsardze, inženiertehniskā aprīkojuma un sistēmu (siltuma mezgls, lifts) apkope, koplietošanas telpu uzkopšana, teritorijas uzkopšana u.tml.) par Telpām: 1,70 Ls/m2 mēnesī (bez PVN), ieskaitot nomas telpu uzkopšanu, kas kopā sastāda 195,16 Ls (viens simts deviņdesmit pieci lati 16 santīmi) mēnesī, bez PVN.
4.      Cēsu novada pašvaldība nodrošina un Nomnieks apmaksā komunālos pakalpojumus Telpās (centrālapkure, elektroenerģija, ūdens (tajā skaitā karstais) un kanalizācija, sadzīves atkritumu utilizācija, interneta pieslēgums), kas kopā sastāda 1,82 Ls/m2 x 114,8 m2 = 208,94 Ls (divi simti astoņi lati 94 santīmi) mēnesī, bez PVN.
5.      Noteikt, ka Iznomātājam ir tiesības, rakstiski nosūtot Nomniekam attiecīgu paziņojumu, vienpusēji mainīt nomas maksas vai maksas par komunālajiem pakalpojumiem  apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā:
5.1. ja Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais patēriņa cenu indekss attiecībā pret pēdējo nomas maksas izmaiņas dienu pārsniedz 10%. Nomas maksas paaugstinājumu nosaka, sākot ar trešo nomas gadu atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem patēriņa cenu indeksiem;
5.2. ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, ar nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība. Minētajos gadījumos nomas maksas apmērs tiek mainīts, sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos, vai ar datumu, kad mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs, vai nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība;
5.3. reizi gadā nākamajam nomas periodam, ja ir mainījušies Iznomātāja nomas objekta plānotie pārvaldīšanas un uzturēšanas izdevumi vai maksa par Iznomātāja nodrošinātajiem komunālajiem pakalpojumiem, kas apstiprināti ar attiecīgu Cēsu novada domes lēmumu.
6.      Noteikt, ka papildus Telpām, Nomniekam ir tiesības bez maksas lietot koplietošanas telpās ēkā, tajā skaitā, savstarpēji vienojoties ar pārējo telpu izmantotājiem (atbildīgais koordinators – Cēsu Pieaugušo izglītības centrs (CPIC), direktore D. Rubene), sēžu zāli (lielo un/vai mazo) ēkas 2. stāvā.
7.      Nomnieks par saviem līdzekļiem, nepieciešamības gadījumā, nodrošina fiksēto un mobilo sakaru pakalpojumus.
8.      Noteikt, ka no nomas līguma noslēgšanas brīža Nomnieks pieņem Telpas lietošanā, uzņemoties visas tās Telpu īpašnieka tiesības un pienākumus, kas nepieciešami,  lai nodrošinātu to saglabāšanu un lietderīgu izmantošanu.
9.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Telpu nomas līgumu.
10.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv