Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2019.gada 11.decembris   Vārda dienu svin: Voldemārs, Valdemārs, Valdis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Decembris 2019

P O T C P S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2011. gads
2011.gada 22.decembra protokols Nr.27

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1600Par A.Ā. 2011.gada 15.novembra iesnieguma izskatīšanu par Cēsu novada pašvaldības būvinspektora L.Urbanoviča sastādītā atzinuma Nr. 34 3.punkta 1.apakšpunktu
2601Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu
3602“Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” pamatkapitāla samazināšanu”
4603Par SIA ’’Cēsu siltumtīkli’’ norēķiniem par nomas maksu
5604Par Cēsu novada pašvaldības struktūras reorganizāciju
6605Grozījumi Cēsu novada pašvaldības Darba samaksas noteikumos
7606Grozījumi Cēsu novada domes 30.12.2010. lēmuma Nr. 812 „ Par Cēsu novada pašvaldības amatu vienību saraksta apstiprināšanu” pielikumā „ Cēsu novada pašvaldības administrācijas amata vienību saraksts”
8607Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.28 „ Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr. 1„Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu
9608Par Cēsu Profesionālās vidusskolas attīstību
10609Grozījumi Cēsu pilsētas domes 19.01.2006. lēmumā „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu”
11610Grozījumi Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmumā „Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs”
12611Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Piebalgas iela 19, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201-004-0801, daļas nodošanu valdījumā, daļas – lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
13612Par Cēsu Profesionālās vidusskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
14613Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr.174 „Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu automašīnām”
15614Par maksas pakalpojumiem Cēsu pilsētas pansionātā
16615Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”
17616Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudas dzēšanu SIA „CLH”
18617Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudas dzēšanu SIA „Vācele”
19618Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu SIA „Panorāma -AGD”
20619Par grozījumiem Cēsu novada domes 08.09.2011.lēmumā Nr.467 „Par Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieku amatalgu apstiprināšanu”
21620Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu_
22621Grozījumi Cēsu novada domes 20.01.2011. lēmumā Nr.2 „Par zemes gabala Zeltkalna ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu”
23622Par telpu nomas maksas apstiprināšanu Cēsu Pieaugušo izglītības centrā
24623Par Cēsu Pieaugušo izglītības centra darbinieku amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma apstiprināšanu
25624Grozījumi Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmumā Nr. 764 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas un komunālo pakalpojumu maksu”
26625Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Rīgas Tehniskajai universitātei
27626Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 29 „Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. Saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” apstiprināšanu
28627Par zemes gabalu Egļu ielā 12, un Egļu ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov., platību un apgrūtinājumiem
29628Par zemes gabala Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov., platību un apgrūtinājumiem
30629Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.30 „Grozījumi Cēsu novada 27.01.2011.saistošajos noteikumos Nr.3 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2011.gadam”” apstiprināšanu
31630Par amata vienības izveidošanu
32631Par platību precizēšanu Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Vaives pagastā, Cēsu novadā
33632Par projekta pieteikuma „Cēsu pilsētas tranzītielas – Gaujas ielas - rekonstrukcija ” iesniegšanu Satiksmes ministrijā un līdzfinansējuma nodrošināšanu
34633Grozījumi Cēsu novada domes 29.09.2011. lēmumā Nr. 515 „Par mērķdotāciju speciālajām izglītības iestādēm”
35634Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.35 „ Par Transporta kustības organizācijas komisiju”
36635Par Cēsu novada domes 22.04.2010. lēmuma Nr. 254 “ Par statusa piešķiršanas komisiju” atzīšanu par spēku zaudējušu
37636Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
38637Par amatu, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam, saraksta apstiprināšanu
39638Par ‘’Vienošanās par grozījumiem līgumā par Cēsu pilsētas siltumtīkla saimniecības modernizāciju un atjaunošanu’’ un ‘’Vienošanās par grozījumiem līgumā par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu’’ apstiprināšanu
40639Par izmaiņām Cēsu pilsētas zemes ierīcības projektā un grozījumiem Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr.373„Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemēm zem ielām Cēsu pilsētā”
41640Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr.541 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā”
42641Par Cēsu novada administratīvās teritorijas robežu kartes un robežu apraksta saskaņošanu
43642Grozījumi Cēsu novada domes 05.08.2010. lēmumā Nr.434 „Par zemesgabalu Ata Kronvalda ielā 18, Indriķa iela 4; 6; 7; 8; 9, Indriķa iela un zemesgabalu daļas Ausekļa iela 5, Indriķa iela 3; 5, Cēsis, Cēsu novads, nomu”
44643Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumā Nr. 14 „Par pagaidu garāžas Valmieras ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu”
45644Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 600
Par A.Ā. 2011.gada 15.novembra iesnieguma izskatīšanu par Cēsu novada pašvaldības būvinspektora L.Urbanoviča sastādītā atzinuma Nr. 34 3.punkta 1.apakšpunktu
_
Ziņo: J.Rozenbergs, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas loceklis
Uzaicināts: A.Ābelīte
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 81.pantu, 82.panta otro daļu, 84.pantu, kā arī Cēsu novada pašvaldības nolikuma 129.-131.punktu un Cēsu novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas 05.12.2011.atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par ( M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Konstatēt, ka objektīvu iemeslu dēļ Cēsu novada pašvaldības būvinspektora L.Urbanoviča sastādītā 2011.gada 27.oktobra atzinuma Nr. 34 3.punkta 1.apakšpunkts ir neatbilstošs faktiskajiem apstākļiem.

Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.

2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 601
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Izskatot SIA ’’Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija’’ 22.11.2011.iesniegumu Nr.5-4/281, ar lūgumu apstiprināt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā no 01.01.2012., ievērojot 2009.gada 11.decembrī noslēgtā līguma par Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā 3.2.un 3.4.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 09.11.2011. lēmumu Nr.365, ar kuru no 2012.gada 1.janvāra apstiprināts tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā ‘’Daibe’’ 19,83 Ls/t (bez PVN), kas pārveidojot uz tilpuma mērvienībām ir 3,97 Ls/m3, un Dabas resursu nodokļa likuma 3.pielikumu ‘’Nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu no 2009.gada 1.jūlija’’, kurā likme par 1tonnas apglabāšanu laikā no 2012.gada 1.janvāra tiek noteikta Ls 7,00 (septiņi lati), kas pārveidojot uz tilpuma mērvienībām ir 0,98 Ls/m3, pamatojot uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, Cēsu novada domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr. 26 ‘’Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi’’ 10.1.un 10.2.punktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.12.2011. atzinumu prot.Nr.19), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Niklass, I.Suija-Markova, G.Šķenders, J.Rozenbergs), pret - 7 (M.Cīrulis, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Rasmanis, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško), atturas – nav, nolemj:

„Neapstiprināt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā (izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi) 8,20 Ls/m3 (bez PVN).”
2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 602
“Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” pamatkapitāla samazināšanu”
Ziņo: M.Bērziņš, SIA „Cēsu tirgus” valdes priekšsēdētājs

Ievērojot Cēsu novada domes 14.04.2011. lēmumu Nr.242 „ Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ Cēsu tirgus” pamatkapitāla palielināšanu” , pamatkapitālā iekļauta SIA “Cēsu tirgus” īpašumā esošo zemes gabalu vērtības (kadastra Nr. 4201 005 1101; 4201 005 1110 ; 4201 005 1324) pārvērtēšanas rezerve , noteikta patiesā (tirgus) vērtība iepriekš pamatkapitālā ieguldītam īpašumam, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 42.pantu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par ( M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt SIA „Cēsu tirgus” pamatkapitāla samazināšanas noteikumus.
 2. Apstiprināt SIA „Cēsu tirgus” Statūtu grozījumus.
 3. Apstiprināt SIA „Cēsu tirgus” Statūtus jaunā redakcijā.
 4. Pilnvarot SIA “Cēsu tirgus” valdes priekšsēdētāju Māri Bērziņu iesniegt paziņojumu un pieteikumu par pamatkapitāla samazināšanu, LR Uzņēmumu reģistra Funkciju izpildes departamenta Valmieras reģionālajā nodaļā.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam, SIA “Cēsu tirgus” kapitāla daļu turētāja pārstāvim G.Šķenderam.
2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 603
Par SIA ’’Cēsu siltumtīkli’’ norēķiniem par nomas maksu

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz 15.01.2009. noslēgtā nodomu protokola starp Cēsu pilsētas domi un SIA ’’Jaunā fabrika’’ 3.1. punktu un Cēsu pilsētas domes 18.12.2008. lēmumu Nr.947 ‘’Par 2001.gada 27.februāra Līguma par Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības modernizāciju un atjaunošanu un Līgumu par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma ‘’Cēsu Siltumtīklu uzņēmums’’ pamatlīdzekļu nomu 4.4 punktu, saskaņā ar likuma ‘’ Par valsts un pašvaldību finanšu un mantas izšķērdēšanas novēršanu’’ 5.panta pirmo daļu, likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, saskaņā ar LR Civillikuma 1846.-1856. pantu noteikumiem, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.12.2011. atzinumu (prot.Nr.19), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par ( M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt SIA’’ Cēsu siltumtīkli’’ ieguldījumus Cēsu novada pašvaldības pamatlīdzekļos:
Nr.
Inventāra Nr.
Pamatlīdzekļa nosaukums
Ieguldījumu vērtība LVL ar PVN 22%
1.
0133/93
Turaidas iela 7 – katlu mājas dūmenis
12034,62
Kopā:


12034,62

 1. Piekrist ieskaitam, dzēšot daļu no Cēsu novada pašvaldības prasījuma par pamatlīdzekļu nomu 2011.gada 2.pusgadā LVL 6864.08 (seši tūkstoši astoņi simti sešdesmit četri lati 08 santīmi), t.sk.PVN 22% ar SIA ‘’Cēsu siltumtīkli’’ pretprasījumu par ieguldījumu siltumtīklu modernizācijā.
 2. Atlikušo ieguldījumu daļu LVL 5170.54 (pieci tūkstoši viens simts septiņdesmit lati 54 santīmi) atstāt ieskaitam par pamatlīdzekļu nomu, kas no Cēsu novada pašvaldības tiks piestādīta SIA „ Cēsu siltumtīkli” 2012.gada 1.pusgadā.
 3. Lēmuma 2. un 3.punkta izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne )2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 604
Par Cēsu novada pašvaldības struktūras reorganizāciju
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Lai uzlabotu darba organizāciju, novērstu atsevišķu pašvaldības kompetencē esošo jautājumu pārklāšanos, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.12.2011. atzinumu (prot.Nr. 19), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par ( M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ar 17.01.2012. reorganizēt Cēsu novada pašvaldības struktūru, apvienojot Cēsu novada pašvaldības Juridisko nodaļu ar Cēsu novada pašvaldības Administratīvo nodaļu, izveidojot Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridisko nodaļu ar šādām amata vienībām:
1.1. Nodaļas vadītājs- 1 amata vienība;
1.2. Nodaļas vadītāja vietnieks juridiskajos jautājumos- 1 amata vienība;
1.3. Nodaļas vadītāja vietnieks administratīvajos jautājumos- 1 amata vienība;
1.4. Jurists- 1 amata vienība;
1.5. Jurists- personāla speciālists - 1 amata vienība;
1.6. Iepirkumu sekretārs- 1 amata vienība;
1.7. Sekretārs- 1 amata vienība;
1.8. Tehniskais sekretārs- 1 amata vienība;
1.9. Apmeklētāju konsultants- 1 amata vienība;
1.10.Speciālists deklarēšanas un privatizācijas jautājumos- 1 amata vienība.
2. Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskā nodaļa ar tās izveidošanas brīdi pārņem un turpina pildīt Cēsu novada pašvaldība Juridiskās nodaļas un Cēsu novada pašvaldības Administratīvās nodaļas kompetencē esošos uzdevumus un saistības.
3. Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vad. S.Zvirbule) un Cēsu novada pašvaldības Administratīvajai nodaļai (vad.p.i. I.Groza).
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 605
Grozījumi Cēsu novada pašvaldības Darba samaksas noteikumos
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 606
Grozījumi Cēsu novada domes 30.12.2010. lēmuma Nr. 812 „ Par Cēsu novada pašvaldības amatu vienību saraksta apstiprināšanu” pielikumā „ Cēsu novada pašvaldības administrācijas amata vienību saraksts”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 607
Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.28 „ Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr. 1„Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Ievērojot Cēsu novada domes 22.12.2011. lēmumu Nr. 604 „Par Cēsu novada pašvaldības struktūras reorganizāciju”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.12.2011. atzinumu (prot.Nr.19), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par ( M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes Saistošos noteikumus Nr. 28 „Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. saistošajos noteikumus Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”” saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr.28
„Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr.1 “ Cēsu novada pašvaldības nolikums””

Izdoti saskaņā ar likuma „ Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

 1. Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr.1 “ Cēsu novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus :
  1. Izslēgt punktus 10.1. un 10.8.;
  2. Papildināt Saistošos noteikumus Nr.1 “ Cēsu novada pašvaldības nolikums” ar punktu 10.13.šādā redakcijā:
„ 10.13. Administratīvi juridiskā nodaļa”.;
  1. Aizstāt visā nolikumā vārdus „Administratīvā nodaļa” un „Juridiskā nodaļa” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „Administratīvi juridiskā nodaļa” (attiecīgā locījumā).
2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 608
Par Cēsu Profesionālās vidusskolas attīstību

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Saskaņā ar 28.07.2011. Cēsu novada domes lēmumu Nr.423 „Par Cēsu Profesionālās vidusskolas pārņemšanu” un 02.09.2011.lēmumu Nr.460 „Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.07.2011. lēmumā „Nr.423 „Par Cēsu Profesionālās vidusskolas pārņemšanu” Cēsu Profesionālā skola ar 01.10.2011. tiks nodota Cēsu novada pašvaldības padotībā. Cēsu Profesionālās vidusskolas īstenotā projekta Nr. 2010/0153/3DP/3.1.1.0/10/IPIA/VIAA/008 „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Cēsu Profesionālajā vidusskolā profesionālo izglītības programmu īstenošanai” paredzēts veikt investīcijas mācību ražošanas kompleksa modernizācijai.
Ar mērķi īstenot mērķtiecīgu un ilgtermiņa Cēsu Profesionālās skolas attīstību un pamatojoties uz Likuma par pašvaldībām 14.panta 2.punktu un 15.panta 4.punktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.12.2011. atzinumu (prot.Nr.19), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par ( M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Atbalstīt Cēsu Profesionālās vidusskolas praktiskās apmācības kompleksa būvniecību: Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā.
 2. Uzdot Cēsu Profesionālai vidusskolai (direktore M.Apsīte) sagatavot un iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā skolas attīstības stratēģiju.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 609
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 19.01.2006. lēmumā „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu”
_
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Cēsu novada pašvaldībā 02.11.2011. reģistrēts (reģ.Nr.1 – 38/4173) Cēsu 1.pamatskolas direktores iesniegums ar lūgumu veikt grozījumus Cēsu pilsētas domes 2006.gada 19.janvāra domes lēmumā „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 112.pantu, kurš nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz izglītību un valsts nodrošina iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību, uz Latvijas Republikas Izglītības likuma 60.panta trešo daļu, kas nosaka, ka Izglītības iestādē īstenojamo izglītības programmu izmaksas ietver izdevumus, kas nepieciešami izglītības programmas īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksai, izglītības iestādes nodrošināšanai ar mācību līdzekļiem, tās saimnieciskajiem izdevumiem, kā arī citiem nepieciešamajiem izdevumiem, Latvijas Republikas Izglītības likuma 12.panta pirmo daļu, kas nosaka , ka maksu par pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi valsts vai pašvaldību dibinātā izglītības iestādē sedz no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Ievērojot, Latvijas Republikas Izglītības likuma 55. panta pirmo un trešo daļu, kas nosaka, ka izglītojamam ir tiesības uz valsts vai pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi, izglītojamam ir tiesības iekšējās kārtības noteikumos paredzētajā kārtībā mācību procesā izmantot izglītības iestādes telpas, laboratorijas, iekārtas, aparatūru, kultūras, sporta un medicīnas objektus un inventāru, mācību grāmatas, citu mācību procesam nepieciešamo literatūru, mācību līdzekļus un elektroniskos mācību resursus, kā arī saņemt bibliotekāros un informācijas pakalpojumus, atbilstoši Cēsu novada pašvaldības Izglītības darba grupas 02.12.2011., Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.12.2011. (prot.Nr.16) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.12.2011. (prot.Nr.19) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par ( M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 19.01.2006. lēmumā Nr.15 „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu” šādus grozījumus:
  1. pirmā punkta pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā “Kopēšanas pakalpojumi ārpus mācību procesa izmantojamiem materiāliem : ”;
  2. punktus 1.3. izteikt šādā redakcijā:
„ 1.3. Printēšanas pakalpojumi ārpus mācību procesa izmantojamiem materiāliem:
1.3.1. 1 lappuse (melna izdruka ) Ls 0.05
1.3.2. 1 lappuse (krāsainu burtu izdrukas ) Ls 0.15
1.3.3. 1 lappuse krāsaina attēla, diagrammu, tabulu izdruka:
1/25 Ls 0.20
1/50 Ls 0.40
1/75 Ls 0.60
1/100 Ls 0.80”;
  1. punktus 1.4. izteikt šādā redakcijā:
„ 1.4. Skenēšana - 1 vienība (foto, attēls, teksta lapa) ārpus mācību procesa izmantojamiem materiāliem - Ls 0.20.”
  1. atzīt par spēku zaudējušu 4.punktu.
 1. Uzdot Cēsu 1.pamatskolai (direktore A.Būre), Cēsu 2.pamatskolai (direktors O.Bicāns), Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai (direktore I.Eglīte), Cēsu pilsētas pamatskolai (direktors M.Šķēle), Rāmuļu pamatskolai (direktora p.i. I.Brammane), Līvu pamatskolai (direktore A.Gabranova), Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa), Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore D.Eglīte), Cēsu 2.vidusskolai (direktore A.Sīmane) nodrošināt lēmuma izpildi.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 610
Grozījumi Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmumā „Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām „21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot likumu „Par grāmatvedību”, likumu „Par budžeta un finanšu vadību”, Ministru kabineta 21.10.2003.noteikumus Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumu Nr.136 „Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” un Cēsu novada domes 10.11.2011. lēmumu Nr. 558 „Grozījumi Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmumā Nr.757 „Par ēdināšanas procesa organizēšanas kārtību Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un Vaives pagasta vispārizglītojošās izglītības iestādēs””, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.12.2011. (prot.Nr.19) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Izdarīt Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmumā Nr.751 „Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs” šādus grozījumus:
  1. 2.1.; 2.2.;2.3.;2.4. punktus izteikt šādā redakcijā :
„2.1. brokastu cenu – Ls 0.33; 2.2. pusdienu cenu – Ls 0.67 ; 2.3. launaga cenu – Ls 0.33; 2.4. vakariņu cenu – Ls 0.33.”
  1. 3.1., 3.2. punktus izteikt šādā redakcijā :
„3.1. Ls1.00 (t.sk.PVN), kurā iekļauta maksa par brokastīm, pusdienām un launagu; 3.2. Ls1.25 (t.sk.PVN), kurā iekļauta maksa par brokastīm, pusdienām, launagu un vakariņām.”;
 1. Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2012.
 2. Uzdot Rāmuļu pamatskolai (direktora p.i. I.Brammane), Līvu pamatskolai (direktore A.Gabranova), nodrošināt lēmuma izpildi.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 611
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Piebalgas iela 19, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201-004-0801, daļas nodošanu valdījumā, daļas – lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
_
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Nekustamais īpašums Piebalgas iela 19, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 004 0801, sastāvošs no zeme vienības, vienas pamatceltnes un septiņām palīgceltnēm, uz Cēsu novada pašvaldības vārda reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1433 (lēmuma datums 03.05.2011.). Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 13.11.2008. lēmuma Nr. 858 „Par nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 19, Cēsīs, pārņemšanu Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā” (prot. Nr. 18, 24.p.) 2.punktu, nekustamais īpašums pārņemts Cēsu pilsētas pašvaldības (tagad Cēsu novada pašvaldības) īpašumā pašvaldības funkciju realizēšanai -– Tautas mākslas centra izveidošanai un ielu izbūvei.
Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punkta izpildi un 15. panta pirmās daļas 5. punktā noteiktās pašvaldību autonomās funkcijas pilnvērtīgu realizāciju, ievērojot pašvaldības aģentūras „ Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nolikuma 2.2.8., 2.2.9. un 2.2.14. punktos noteiktās funkcijas un nevalstiskās organizācijas „Kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas biedrība”, turpmāk tekstā – KVSB - , 22.11.2011. iesniegumu (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 22.11.2011. ar Nr. 1-36/4403), ar kuru minētā biedrība „ierosina vienoties par Cēsu Domes kultūras funkcijas Ruckas muižas kompleksā deleģēšanu mūsu organizācijai, pakāpeniski, nododot KVSB tiesības apsaimniekot šo objektu”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu un 77.panta otro daļu, Publisko aģentūru likuma 24.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daļas 3.punktu, trešo, ceturto un sesto daļu, un atbilstoši Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 08.12.2011. atzinumu (protokls Nr. 16) un Finanšu komitejas 20.12.2011. atzinumu (protokols Nr. 19), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1.Nodot valdījumā pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, vienotais nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90001677262, juridiskā adrese : Baznīcas laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, turpmāk – Aģentūra, ar 01.01.2012.:
1.1 nekustamā īpašuma Piebalgas iela 19, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 004 0801, daļu:
1.1.1. pamatceltni (slimnīca), kadastra apz. 4201 004 0801 004;
*1.1.2. palīgceltni (darbnīca), kadastra apz. 4201 004 0801 001;
1.1.3. palīgceltni (pagrabs), kadastra apz. 4201 004 0801 005;
1.1.4. palīgceltni (noliktava), kadastra apz. 4201 004 0801 006;
1.1.5. palīgceltni (paviljons), kadastra apz. 4201 004 0801 011;
1.1.6. palīgceltni (šķūnis), kadastra apz. 4201 004 0801 013;
1.1.7. palīgceltni (kūts (šķūnis)); kadastra apz. 4201 004 0801 014;
**1.1.8. palīgceltni (šķūnis), kadastra apz.4201 004 0801 009.
1.1.9. Cēsu novada pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē esošas, zemesgrāmatā nereģistrētas transporta būves un inženierbūves:
1.1.9.1. transporta būvi – „Ceļi parka”;
1.1.9.2. transporta būvi – „Betona trotuārs”;
1.1.9.3. inženierbūvi – „Aka”, turpmāk viss kopā – Īpašums, ar mērķi – nodrošināt likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punkta funkcijas: „rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem,...)” pilnvērtīgu nodrošināšanu.
*palīgceltnes adrese: Muižas iela 3, Cēsis, Cēsu novads.
** palīgceltne atrodas uz privātpersonai piederošas zemes vienības, kadastra apz. 4201 004 0824, Parka iela 7, Cēsīs, Cēsu novadā.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot rakstveida līgumu (vienošanos) par 1. punktā minētā Īpašuma nodošanu valdījumā Aģentūrai.
3.Valdījumā tiek nodots 1. punktā minētais Īpašums, ar atlikušo bilances vērtību uz 31.12.2011.: Ls 16735,06 (sešpadsmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit pieci lati un 06 santīmi), paredzētajam lietojumam atbilstošā tehniskā stāvoklī, uz laiku, līdz mainās valdītāja (Aģentūra) juridiskais statuss vai Cēsu novada dome pieņem jaunu lēmumu.
4. Nodot lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā Aģentūrai ar 01.01.2012. - nekustamā īpašuma Piebalgas iela 19, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 004 0801, daļu – apbūvētu zemes gabalu, kadastra apz. 4201 004 0801, 65514 m2 kopplatībā, turpmāk – Zemes gabals - , Aģentūras funkciju pilnvērtīgai nodrošināšanai, valdījumā nodoto ēku uzturēšanai.
5. Ar pārņemšanas brīdi valdījumā Aģentūra uzņemas visas Īpašuma un Zemes gabala īpašnieka tiesības un pienākumus, lai nodrošinātu to saglabāšanu, lietderīgu izmantošanu, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
6. Noteikt, ka Īpašuma kapitālo remontu, renovāciju vai rekonstrukciju (pilnīgu vai daļēju) iniciē Aģentūra, bet organizē Aģentūra kopā ar Cēsu novada pašvaldību (atbildīgā struktūrvienība - Nekustamā īpašuma nodaļa), pamatojoties uz vispārējās apsekošanas rezultātiem, sertificētu speciālistu sastādītu tehniskās apsekošanas atzinumu, kā arī izstrādātu un noteiktā kārtībā saskaņotu (akceptētu) būvprojektu. Minētie pasākumi tiek finansēti no Aģentūras budžeta vai piesaistītiem līdzekļiem.
7. Noteikt, ka līdz ar Īpašuma pārņemšanu valdījumā Aģentūra pārjauno šādus Cēsu novada pašvaldības noslēgtos līgumus par komunālo un citu pakalpojumu nodrošināšanu Īpašumā, kā arī nodrošina to apmaksu apstiprinātā budžeta ietvaros:
7.1. aukstā ūdens apgāde un kanalizācija;
7.2. elektroapgāde;
7.3. 09.02.2011. Līgums par apsardzes pakalpojumu sniegšanu T-409/11 (reģistrēts Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā 25.02.2011. ar Nr. 100/2011/2-13J) starp Cēsu novada pašvaldību kā Pasūtītāju un SIA „Taipans”, VRN 40003973555, kā Izpildītāju. Līguma termiņš līdz 09.02.2014.;
7.4. 04.02.2011. Līgums par pakalpojumu sniegšanu (reģistrēts Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā 18.02.2011. ar Nr. 84/2011/2-13F) starp Cēsu novada pašvaldību kā Pasūtītāju un Ansi Vegneru, dzīvesvietas adrese Parka iela 7, Cēsis, Cēsu novads, kā Izpildītāju, ar kuru Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 4201 004 0801, Piebalgas iela 19, Cēsis, Cēsu novads pārvaldnieka pienākumus. Līguma termiņš līdz 31.03.2011.;
7.5. 01.04.2011. Vienošanās par grozījumiem pie 04.02.2011. Līguma par pakalpojuma sniegšanu, ar kuru precizēti Izpildītāja pienākumi un noteikts līguma termiņš līdz 31.12.2011;
8. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) organizēt Īpašuma nodošanu valdījumā un Zemes gabala nodošanu lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojot saistītās dokumentācijas (zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns, tehniskās inventarizācijas lieta, noslēgtie līgumi, VKPAI Vidzemes reģionālās nodaļas Norādījumi, pamatlīdzekļu uzkaites kartiņas) kopijas.
9. Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru A. Mihaļovu Cēsu novada pašvaldības vārdā parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu.
10. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 612
Par Cēsu Profesionālās vidusskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, ievērojot Cēsu Profesionālās vidusskolas direktores M.Apsītes iesniegumu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.12.2011. atzinumam (protokols Nr.16) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.12.2011. atzinumam (protokols Nr.19), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Ar 01.01.2012. apstiprināt Cēsu Profesionālās vidusskolas maksas pakalpojumus saskaņā ar pielikumu.
 2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Profesionālai vidusskolai ( direktore M.Apsīte).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
PIELIKUMS
Cēsu Profesionālās vidusskolas ārpus mācību procesa
sniegto maksas pakalpojumu
cenrādis 2012.gadam
N.p.k.
Pakalpojuma veids
Mērvienība
Cena bez PVN
PVN (22%)

Cena ar PVN
1.
Kancelejas pakalpojumi
1.1.
kopēšana
1.1.1.
A4 melnbalts
1 lapas puse
0.05
0.01
0.06
1.1.2.
A3 melnbalts
1 lapas puse
0.10
0.02
0.12
1.1.3.
A4 melns uz krāsaina papīra
1 lapas puse
0.07
0.002
0.09
1.1.4.
A3 melnbalts uz marmora papīra
1 lapas puse
0.12
0.03
0.15
1.2.
kopēšana
(izglītojamiem un darbiniekiem)
1.2.1.
A4 melnbalts
1 lapas puse
0.03
0.01
0.06
1.2.2.
A4 melnbalts
1 lapa
0.04
0.01
0.05
1.2.3.
A3 melnbalts
1 lapas puse
0.07
0.02
0.09
1.2.4.
A4 melns uz krāsaina papīra
1 lapas puse
0.05
0.01
0.06
1.2.5.
A3 melnbalts uz marmora papīra
1 lapas puse
0.09
0.02
0.11
1.3.
printēšana
1.3.1.
A4 melnbalta
1 lapas puse
0.09
0.02
0.11
1.3.2.
A3 melnbalta
1 lapas puse
0.18
0.04
0.22
1.3.3.
A4 krāsaina
1 lapas puse
0.25
0.06
0.31
1.3.4.
A4 attēls
1 lapas puse
0.35
0.06
0.43
1.3.5.
A4 uz marmora papīra
1 lapas puse
0.20
0.04
0.24
1.4.
printēšana
(izglītojamiem un darbiniekiem)
1.4.1.
A4 melnbalta
1 lapas puse
0.06
0.01
0.07
1.4.2.
A3 melnbalta
1 lapas puse
0.12
0.02
0.14
1.4.3.
A4 krāsaina
1 lapas puse
0.20
0.04
0.24
1.4.4.
A4 attēls
1 lapas puse
0.30
0.07
0.37
1.4.5.
A4 uz marmora papīra
1 lapas puse
0.20
0.04
0.24
1.5.
iesiešana ar spirāli
1.5.1.
spirāle iesiešanai
1 gab.
0.18
0.04
0.22
1.5.2.
virspapīrs
1 gab.
0.18
0.04
0.22
1.5.3.
iesiešanas darbs
1 lapa
0.016
0.004
0.02
1.6.
laminēšana
1.6.1.
A4 un mazāka izmēra
1 lapa
0.60
0.13
0.73
1.6.2.
A3
1 lapa
1.20
0.26
1.46
1.7.
termoiesiešana
1.7.1.
plānajos vākos
1 gab.
0.50-1.00
0.11-0.22
0.61-1.22
1.7.2.
biezajos vākos
1 gab.
4.00-6.00
0.88-1.32
4.88-7.32
1.7.
arhīva pakalpojumi
1.7.1.
arhīva izziņa
1 gab.
2.46
0.54
3.00
1.7.2.
izglītības dokumenta dublikāta sagatavošana
1 gab.
0.98
0.22
1.20
2.
Telpu noma/īre
2.1.
aktu zāle, sporta zāle
stunda
1.44
0.32
1.76
2.2.
datorklase ar aprīkojumu
stunda
4.10
0.90
5.00
2.3.
darbnīcu pakalpojumi
stunda
2.54
0.56
3.10
2.4.
telpu iznomāšanas pakalpojums svinībām
stunda
4.10
0.90
5.00
3.
Dienesta viesnīca
3.1.
izglītojamiem īres maksa (ar savu gultas veļu)
gultas vieta mēnesī
5.30

5.30
3.2.
izglītojamiem īres maksa (ar iestādes gultas veļu)
gultas vieta mēnesī
6.00

6.00
3.3.
īres maksa darbiniekam
kvm/ mēnesī
0.21

0.21
3.4.
komunālie pakalpojumi (darbiniekiem)
3.4.1.
elektrība (atbilstoši skaitītāja rādījumam) + PVN
3.4.2.
ūdens, kanalizācija (aukstais ūdens)
personai
2.08
0.46
2.54
3.4.3.
atkritumi
personai
0.46
0.10
0.56
3.4.4.
apkure (saskaņā ar gāzes patēriņa rēķiniem = iepriekšējā mēneša 3.dekādes summa + tekošā mēneša 1.un 2.dekādes summa dalīta ar ēkas kopējo platību) + PVN
kvm/ mēnesī3.5.
elektroierīču lietošana dienesta viesnīcas telpā (izglītojamiem)
3.5.1.
televizors, datortehnika, mūzikas centrs
1 gab.
0.82
0.18
1.00
3.5.2.
ledusskapis, tosters, elektriskā tējkanna
1 gab.
0.41
0.09
0.50
3.6.
viesnīcas (naktsmītnes) izīrēšanas pakalpojumi (ar komunālajiem pakalpojumiem) viesiem
personai diennaktī
0.98-2.46*
0.22-0.54*
1.20-3.00*
4.
Izstrādājumu izgatavošana - saskaņā ar kalkulāciju
1 gab.
* - izīrēšanas pakalpojumu cenas noteiktas ņemot vērā gultasvietu skaitu labiekārtotajās istabās:
* - istaba ar 7 gultasvietām – Ls 1,20 (ar PVN)
* - istaba ar 4 gultasvietām – Ls 1,75 (ar PVN)
* - istaba ar 2 gultasvietām – Ls 3,00 (ar PVN)
2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 613
Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr.174 „Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu automašīnām”

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

 


2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 614
Par maksas pakalpojumiem Cēsu pilsētas pansionātā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 28.pantu, Ministru kabineta 13.07.1999.noteikumus Nr.250” Kārtībā, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu un sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 3.,10. un 13.punktu,likuma „ Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 08.12.2011. atzinumam ( prot.Nr.14) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.12.2011.atzinumam (prot.Nr.19), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt šādus maksas pakalpojumus Cēsu pilsētas pansionātā:
  1. maksa par sociālās aprūpes klientiem sniegtajiem pakalpojumiem – Ls 279,00 mēnesī par vienu personu, bez PVN ;
  2. maksa par sociālās aprūpes klientam sniegtajiem pakalpojumiem Ls 430,00 mēnesī par vienu personu, bez PVN (ja dzīvo viens pats);
  3. ēdināšanas maksu sociālās aprūpes klientam Cēsu pilsētas pansionātā- Ls 1,10 dienā par vienu personu, bez PVN;
  4. pusdienu cena – Ls 0,65 par vienu personu, bez PVN (pansionāta darbiniekiem).

 1. Lēmuma izpildes nodrošināšanu uzdot Cēsu pilsētas pansionātam (direktore I.G.Paegle).
 2. Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2012.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.


 


2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 615
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”
Ziņo: J.Rozenbergs,, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), starp biedrību „Latvijas Pašvaldību savienība” un Cēsu novada pašvaldību noslēgto Dāvinājuma (ziedojuma) līgumu Nr.205, ievērojot Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 08.12.2011. atzinumu (prot. Nr. 14) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.12.2011. atzinumu (prot.Nr. 19), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Pieņemt no biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” (vienotais reģ.Nr.40008020804) kā sabiedriskā labuma organizācijas dāvinājumu – ziedojumu – 250 (divi simti piecdesmit) dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte – 53,70 LVL” (dāvanu kartes nominālvērtība Ls 53,70) par kopējo summu Ls 13 425,00 (trīspadsmit tūkstoši četri simti divdesmit pieci lati) ar mērķi celt trūcīgo un citu mazaizsargāto ģimeņu ar bērniem sociālo labklājību, veicot sociālā atbalsta kampaņu laika periodā līdz 2013. gada 31. martam un nododot dāvanu kartes trūcīgajām un citām mazaizsargātajām ģimenēm ar bērniem, kas lieto AS „Latvenergo” piegādāto elektroenerģiju, šādā secībā: 1) trūcīgo ģimeņu ar bērniem mājsaimniecībām; 2) ģimeņu ar bērniem invalīdiem mājsaimniecībām; 3) audžu ģimeņu mājsaimniecībām, kurām piešķirts audžuģimenes statuss un kurā dzīvo bērns; 4) ģimeņu, kas audzina aizbildnībā esošus bērnus, mājsaimniecībām; 5) daudzbērnu ģimenēm, kas nav saņēmušas tarifa kompensāciju 2400 kWh patēriņam no AS „Latvenergo”.
 2. Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests” (direktore I.Sietiņsone) atbilstoši dāvinājuma – ziedojuma mērķim īstenot sociālā atbalsta kampaņu un izdalīt dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte – 53,70 LVL” dāvinājuma – ziedojuma mērķa grupām.
 3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B. Kuplajai.

 


2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 616
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudas dzēšanu SIA „CLH”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Likuma „ Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 1. punktā noteikts, ka nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšamas nodokļu maksātājiem juridiskās personas maksātnespējas procesa lietā - ja ar tiesas nolēmumu ir izbeigts juridiskās personas maksātnespējas process, pabeidzot bankrota procedūru. Savukārt likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta trešajā daļā noteikts, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ievērojot Lursoft datu bāzē esošo informāciju (02.11.2011. izziņa no maksātnespējas datu bāzes un izziņa par sabiedrību ar ierobežotu atbildību „CLH”) par to, ka 22.02.2011. ir pabeigta bankrota procedūra, izbeigts maksātnespējas process, līdz ar to likvidēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību „CLH”, reģistrācijas Nr.40003573392, interneta mājas lapā www.tiesas.lv esošo informāciju par tiesvedības gaitu lietā Nr.CO4219805,kur noteikts lietas izskatīšanas rezultāts – maksātnespējas process pabeigts, kā arī Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra 28.11.2011. Nr.18-3-146713 par bankrota procedūras pabeigšanu un maksātnespējas procesa izbeigšanu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „CLH” nodokļu parādi ir uzskatāmi par objektīvi neatgūstamiem. Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.12.2011. atzinumu (protokols Nr.19), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Dzēst likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „CLH’”, reģistrācijas Nr.40003573392, juridiskā adrese Elizabetes iela 10, Rīga, LV-1010, nekustamā īpašuma nodokļa parādu zemei Uzvaras bulvāris 15, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.4201-005-1206, Ls 608,45, Valmieras iela 6, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.4201-005-1202, Ls 1081,80.
Kopējā parāda summa Ls 1690,25 (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit lati un 25 santīmi), kas sastāv no Ls 1320, 72 pamatparāda, Ls 35,79 pamatparāda palielinājuma un Ls 333,74 nokavējuma naudas.


 


2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 617
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudas dzēšanu SIA „Vācele”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Likuma „ Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 1. punktā noteikts, ka nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšamas nodokļu maksātājiem juridiskās personas maksātnespējas procesa lietā - ja ar tiesas nolēmumu ir izbeigts juridiskās personas maksātnespējas process, pabeidzot bankrota procedūru. Savukārt likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta trešajā daļā noteikts, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ievērojot Lursoft datu bāzē esošo informāciju (02.11.2011. izziņa no maksātnespējas datu bāzes un izziņa par sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vācele”) par to, ka 07.09.2011. ir pabeigta bankrota procedūra, izbeigts maksātnespējas process, līdz ar to likvidēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vācele”, reģistrācijas Nr.40103154337, interneta mājas lapā www.tiesas.lv esošo informāciju par tiesvedības gaitu lietā Nr.CO4219805, kur noteikts lietas izskatīšanas rezultāts- maksātnespējas process pabeigts, kā arī Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra 28.11.2011. Nr.18-3-146713 par bankrota procedūras pabeigšanu un maksātnespējas procesa izbeigšanu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vācele’” nodokļu parādi ir uzskatāmi par objektīvi neatgūstamiem. Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.12.2011. atzinumu (protokols Nr.19), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Dzēst likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vācele’”, reģistrācijas Nr.40103154337, juridiskā adrese Brīvības iela 103-34, Rīga, LV-1001, nekustamā īpašuma nodokļa parādu zemei Ata Kronvalda ielā 73, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.4201-008-1301, Ls 100,51, Uzvaras bulvāris 28, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.4201-005-1310, Ls 61,37 , Peldu ielā 1, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.4201-006-2305, Ls 92,53, Peldu iela 1A, Cēsis, Cēsu novads kadastra Nr.4201-006-2310, Ls 109,59.
Kopējā parāda summa Ls 364,00 (trīs simti sešdesmit četri lati ), kas sastāv no Ls 183,10 pamatparāda, Ls 26,54 pamatparāda palielinājuma un Ls 154,36 nokavējuma naudas.

 


2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 618
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu SIA „Panorāma -AGD”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Likuma „ Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 1. punktā noteikts, ka nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšamas nodokļu maksātājiem juridiskās personas maksātnespējas procesa lietā - ja ar tiesas nolēmumu ir izbeigts juridiskās personas maksātnespējas process, pabeidzot bankrota procedūru. Savukārt likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta trešajā daļā noteikts, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ievērojot Lursoft datu bāzē esošo informāciju (03.11.2011. izziņa no maksātnespējas datu bāzes un izziņa par sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Panorāma-AGD”) par to, ka 20.10.2008. ir pabeigta bankrota procedūra, izbeigts maksātnespējas process, līdz ar to likvidēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Panorāma- AGD”, reģistrācijas Nr.54103009951, interneta mājas lapā www.tiesas.lv esošos informāciju par tiesvedības gaitu lietā 29.09.2008.(Cēsu rajona tiesa), kur noteikts lietas izskatīšanas rezultāts- maksātnespējas process pabeigts, kā arī latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra 28.11.2011. Nr.18-3-146709 par bankrota procedūras pabeigšanu un maksātnespējas procesa izbeigšanu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Panorāma –AGD” nodokļu parādi ir uzskatāmi par objektīvi neatgūstamiem.
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.12.2011. atzinumu (protokols Nr.19), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Dzēst likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Panorāma -AGD”, reģistrācijas Nr.54103009951, juridiskā adrese Raunas iela 12, Cēsis, LV-4101, nekustamā īpašuma nodokļa parādu zemei Raunas ielā 12, Cēsis, Cēsu novads. kadastra Nr.4201-005-1502, Ls 6,91 un ēkām Ls 148.42
Kopējā parāda summa Ls 155,33 (viens simts piecdesmit pieci lati un 33 santīmi), kas sastāv no Ls 87,19 pamatparāda un Ls 68,14 nokavējuma naudas.


 


2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 619
Par grozījumiem Cēsu novada domes 08.09.2011.lēmumā Nr.467 „Par Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieku amatalgu apstiprināšanu”

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 


2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 620
Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu_
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. Panta pirmās daļas 14. Punktu, Bibliotēku likuma 16. Panta 9. Punktu un Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores N. Kramas 12.12.2011. iesniegumu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.12.2011.(prot. Nr.19) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Cīrulis, M.Malcenieks, I.Timermanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumus saskaņā ar pielikumu.
 2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 31.12.2010. lēmumu Nr.796 „Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu”.
 3. Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2012.
 4. Uzdot Cēsu Centrālajai bibliotēkai (direktorei N.Krama) nodrošināt lēmuma izpildi.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.

Pielikums
Maksas pakalpojumu izcenojumi
Cēsu novada pašvaldības
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
2012.gadam
Summa, Ls
bez PVN
PVN 22%
kopā
1.
Maksas pakalpojumi
1.1.
Starpbibliotēku abonements
1.1.1.
pasta izdevumi par grāmatu nosūtīšanu
pēc Latvijas pasta izcenojumiem atkarībā no pakas svara

1.2.
Kopēšana

1.2.1.
no bibliotēkas fondiem


1.2.1.1. A4 formāta teksts- melnbaltā lapas 1 puse
0.05
-
0.05
- krāsainā lapas 1 puse
0.25
-
0.25
- melnbaltā lapas abas puses
0.08
-
0.08
- krāsainā lapas abas puses
0.49
-
0.491.2.1.2.
A4 formāta attēls- melnbaltā viena l lappuse
0.10
-
0.10
- krāsainā viena 1 lappuse
1.00
-
1.00
- krāsainā ¼ lappuses
0.25
-
0.25
- krāsainā ½ lappuses
0.50
-
0.50
- krāsainā ¾ lappuses
0.75
-
0.751.2.1.3.
A3 formāta lapas 1 puse
0.10
-
0.101.2.1.4.
A3 formāta lapas abas puses
0.18
-
0.18


1.2.2.
no klienta materiāliem


1.2.2.1.
A4 formāta teksts- melnbaltā lapas 1 puse
0.05
0.01
0.06
- krāsainā lapas 1 puse
0.25
0.06
0.31
- melnbaltā lapas abas puses
0.08
0.02
0.10
- krāsainā lapas abas puses
0.49
0.11
0.601.2.2.2.
A4 formāta attēls- melnbaltā 1 lappuse
0.10
0.02
0.12
- krāsainā 1 lappuse
1.00
0.22
1.22
- krāsainā ¼ lappuses
0.25
0.06
0.31
- krāsainā ½ lappuses
0.50
0.11
0.61
- krāsainā ¾ lappuses
0.75
0.17
0.921.2.2.3.
A3 formāta lapas 1 puse
0.10
0.02
0.121.2.2.4.
A3 formāta lapas abas puses
0.18
0.04
0.22

1.3.
Izdrukas (printēšana)

1.3.1.
no bibliotēkā pieejamām datu bāzēm


1.3.1.1.
A4 formāta teksts 1 lappuse- melnbaltā izdruka
0.06
-
0.06
- krāsainā izdruka
0.25
-
0.251.3.1.2.
A4 formāta attēls- melnbaltā izdruka 1 lappuse
0.10
-
0.10
- krāsaina izdruka ¼ lappuses
0.25
-
0.25
- krāsainā izdruka ½ lappuses
0.50
-
0.50
- krāsainā izdruka ¾ lappuses
0.75
-
0.75
- krāsainā izdruka 1 lappuse
1.00
-
1.001.3.1.3.
A3 formāta teksts 1 lappuse- melnbalta izdruka
0.12
-
0.121.3.1.4.
A3 formāta attēls- melnbaltā izdruka 1 lappuse
0.20
-
0.20


1.3.2.
no klienta materiāliem


1.3.2.1.
A4 formāta teksts 1 lappuse- melnbaltā izdruka
0.06
0.01
0.07
- krāsainā izdruka
0.25
0.06
0.311.3.2.2.
A4 formāta attēls- melnbaltā izdruka 1 lappuse
0.10
0.02
0.12
- krāsaina izdruka ¼ lappuses
0.25
0.06
0.31
- krāsainā izdruka ½ lappuses
0.50
0.11
0.61
- krāsainā izdruka ¾ lappuses
0.75
0.17
0.92
- krāsainā izdruka 1 lappuse
1.00
0.22
1.221.3.2.3.
A3 formāta teksts 1 lappuse- melnbaltā izdruka
0.12
0.03
0.151.3.2.4.
A3 formāta attēls- melnbaltā izdruka 1 lappuse
0.20
0.04
0.24

1.4.
Laminēšana

1.4.1.
65 x 95 mm
0.25
0.06
0.31


1.4.2.
A6 formāta
0.25
0.06
0.31


1.4.3.
A5 formāta
0.35
0.08
0.43


1.4.4.
A4 formāta
0.55
0.12
0.67


1.5.

Skenēšana – 1 vienība
0.10
0.02
0.12


1.6.

Telpu noma

1 stunda
7.00
1.54
8.54


1 stunda ar tehnisko aprīkojumu
10.00
2.20
12.20

1.7.
Maksas abonements – par 1 iespieddarbu uz 10 dienām
0.50
-
0.50

1.8..

Grāmatu krājumu inventarizācijas bibliotēkās (pakalpojums)

10.00 par
1000 vienībām
2.20
12.20


1.9.


Dalības maksa no citu novadu bibliotēkām par piedalīšanos bibliotēkas rīkotajās konferencēs

5.00-10.00


5.00-10.00


 


2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 621
Grozījumi Cēsu novada domes 20.01.2011. lēmumā Nr.2 „Par zemes gabala Zeltkalna ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu”

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Izskatot SIA „SUBNET” iesniegumus, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 29.11.2011. priekšlikumu (prot.Nr.41) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.12.2011. atzinumu (prot.Nr.19), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izdarīt Cēsu novada domes 20.01.2011. lēmumā Nr.2 „Par zemes gabala Zeltkalna ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu” (prot.Nr.1, 2.punkts) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt lēmuma 10.punktu šādā redakcijā:
„10. Noteikt, ka saskaņā ar SIA „SUBNET” 25.11.2011. un 05.12.2011. iesniegumiem, un 23.11.2011. Vienošanos par grozījumiem 2011.gada 14.janvārī noslēgtajos Nodomu protokolos (pielikums Nr.3), Nomniekam ir saistoši šādi zemes gabala apbūves termiņi:
  1. ne vēlāk kā līdz 30.06.2012. izstrādāt un iesniegt Cēsu novada Būvvaldē akceptēšanai būvprojektu iznomātā nekustamā īpašuma apbūvei;
  2. ne vēlāk kā līdz 31.12.2012. veikt būvniecības darbus, saskaņā ar akceptēto būvprojektu;
  3. ne vēlāk kā līdz 30.06.2013. nodot ēkas un būves ekspluatācijā.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot grozījumus 20.01.2011. Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.13/2011/2-7.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).

 


2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 622
Par telpu nomas maksas apstiprināšanu Cēsu Pieaugušo izglītības centrā
_
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Saskaņā ar Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr.621 „Par Cēsu pieaugušo izglītības centra nolikuma apstiprināšanu” un pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības 10.05.2010. aktu „Par nekustamā īpašuma Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu un pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā ”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.12.2011. (prot.Nr.19) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt Cēsu Pieaugušo izglītības centra telpu nomas maksu:
  1. lielā mācību klase Ls 10 (bez PVN), par vienu stundu;
  2. konferenču zāle Ls 15 (bez PVN), par vienu stundu;
  3. konferenču zāle ar IT aprīkojumu Ls 20 (bez PVN), par vienu stundu;
  4. brīvdienās konferenču zāle Ls 20 ( bez PVN), par vienu stundu.
 2. Noteikt, ka no nomas maksas atbrīvojamas Cēsu novada pašvaldības struktūrvienības un tās padotībā esošās iestādes.
 3. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 29.03.2007 lēmumu Nr.186 „Par telpu Raunas ielā 4 , Cēsīs izmantošanas kārtību un maksas pakalpojumu apstiprināšanu”.

 


2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 623
Par Cēsu Pieaugušo izglītības centra darbinieku amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma apstiprināšanu
_
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

 


2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 624
Grozījumi Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmumā Nr. 764 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas un komunālo pakalpojumu maksu”

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Ievērojot Rīgas Tehniskās universitātes 03.11.2011. iesniegumu (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 04.11.2011. ar Nr. 1-36/4185), kurā izteikts lūgums slēgt ilgtermiņa līgumu pat telpu nomu ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, lai Augstskolu likuma kārtībā varētu atvērt Rīgas tehniskās universitātes Cēsu filiāli, kurā Cēsu novada iedzīvotāji varētu saņemt bezmaksas konsultācijas par studiju iespējām, piešķirtajām budžeta vietām, kā arī iespēju apgūt augstāko tehnisko izglītību Cēsu novadā un Vidzemes reģionā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 21.panta pirmās daļas 14.punkta a)apakšpunktu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3.punktu, kurš nosaka: „Šo noteikumu 2., 3.un 4.nodaļas normas nepiemēro, ja ... pašvaldību... manta... tiek iznomāta sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai saskaņā ar .. pašvaldību domes... apstiprinātu maksas pakalpojumu cenrādi”, Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmumu Nr. 764 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas un komunālo pakalpojumu maksu” (prot. Nr. 22, 27.p.), ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.12.2011. atzinumu (prot. Nr. 19), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par ( M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Izdarīt Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmumā Nr. 764 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas un komunālo pakalpojumu maksu” (prot. Nr. 22, 27.p.) grozījumus, papildinot ar jaunu 1.1 punktu šādā redakcijā: „1.1 . Noteikt nomas maksu publiskai personai, tās iestādei vai kapitālsabiedrībai 25% apmērā no 1.punktā apstiprinātās, ja telpas tiek iznomātas sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai”.
 2. Grozījumi stājas spēkā ar 01.01.2012.
 3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš).
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.


 


2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 625
Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Rīgas Tehniskajai universitātei

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Ievērojot Rīgas Tehniskās universitātes, turpmāk arī – RTU - , 03.11.2011. iesniegumu (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 04.11.2011. ar Nr. 1-36/4185), kurā izteikts lūgums slēgt ilgtermiņa līgumu pat telpu nomu ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, lai Augstskolu likuma kārtībā varētu atvērt RTU Cēsu filiāli, pamatojoties uz Latvijas Republikas Augstskolu likuma 8.panta sestās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1 panta pirmo daļu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.10. un 7. punktu, Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmumu Nr. 764 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas un komunālo pakalpojumu maksu” (prot. Nr. 22, 27.p.), 28.07.2011. lēmumu Nr. 426 „Par patapinājuma līguma noslēgšanu” (prot. Nr. 16, 28.p.), 22.12.2011. lēmumu Nr. 624 „Grozījumi Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmumā Nr. 764 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas un komunālo pakalpojumu maksu” (prot. Nr. 27, 25.p.), ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.12.2011. atzinumu (prot. Nr. 19), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par ( M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Nodot lietošanā par maksu (nomā) Rīgas Tehniskajai universitātei, reģ. Nr. 3341000709, juridiskā adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658, turpmāk – Nomnieks - , nekustamā īpašuma – administratīvas ēkas, kadastra numurs 4201 005 1413 001, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, daļu – nedzīvojamas biroja telpas Nr. 1,2,3,5,6 ēkas 1. Stāvā ar kopējo platību 74,7 m2, (skatīt pielikumu), turpmāk – Telpas -, ar mērķi atvērt RTU Cēsu filiāli un nodrošināt tās darbību.
 2. Noteikt nomas termiņu no 01.01.2012. līdz 31.12.2019.
 3. Noteikt nomas maksu par Telpām: 25% no 1,55 Ls/m2 mēnesī, bez PVN, neskaitot telpu uzkopšanu, kas kopā sastāda 28,95 (divdesmit astoņi lati 95 santīmi) mēnesī, bez PVN.
 4. Cēsu novada pašvaldība nodrošina un Nomnieks apmaksā komunālos pakalpojumus Telpās (centrālapkure, elektroenerģija, ūdens (tajā skaitā karstais) un kanalizācija, sadzīves atkritumu utilizācija, interneta pieslēgums), kas kopā sastāda 1,82 Ls/m2 x 74,7 m2 = 135,95 Ls mēnesī, bez PVN.
 5. Noteikt, ka papildus Telpām, Nomniekam ir tiesības bez maksas lietot koplietošanas telpās ēkā, tajā skaitā, savstarpēji vienojoties ar pārējo telpu izmantotājiem (atbildīgais koordinators – Cēsu Pieaugušo izglītības centrs (CPIC), direktore D. Rubene), sēžu zāli (lielo un/vai mazo) ēkas 2. Stāvā.
 6. Nomnieks par saviem līdzekļiem nodrošina Telpu ikdienas un ģenerālo uzkopšanu, un, nepieciešamības gadījumā, nodrošina fiksēto un mobilo sakaru pakalpojumus.
 7. Noteikt, ka no nomas līguma noslēgšanas brīža Nomnieks pieņem Telpas lietošanā, uzņemoties visas tās Telpu īpašnieka tiesības un pienākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu to saglabāšanu un lietderīgu izmantošanu.
 8. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Telpu nomas līgumu un organizēt nomas tiesisko attiecību reģistrēšanu Cēsu zemesgrāmatas nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 626. Maksu par šajā punktā minētajām darbībām sedz Iznomātājs.
 9. Ar 01.01.2012. atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 28.07.2011. lēmumu Nr. 426 „Par patapinājuma līguma noslēgšanu” (prot. Nr. 16, 28.p.) un par izbeigtu 01.08.2011. starp Cēsu novada pašvaldību kā Patapinājuma devēju un Rīgas Tehnisko universitāti kā Patapinājumā ņēmēju noslēgto Patapinājuma līgumu „Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā” (reģistrēts Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā 08.08.2011. ar Nr. 455/2011/2-9).
 10. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

 


2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 626
Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 29 „Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. Saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Saskaņā ar LR Valsts ieņēmumu dienesta 24.11.2011. lēmumu Nr.8.19.2-12/22816 pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” ar 2011. gada 1. decembri izslēgta no VID ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistra, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13. punktu, Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu, 17. panta otro un ceturto daļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.12.2011. atzinumu (prot. Nr. 19), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 29 „Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. Saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” saskaņā ar pielikumu.
 2. Lēmuma izpildi nodrošina pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (direktors J.Markovs).

Pielikums
Cēsu novada domes Saistošie noteikumi Nr.29
„Grozījumi Cēsu novada 30.09.2010. Saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13. punktu,
Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu, 17.panta otro un ceturto daļu
Izdarīt Cēsu novada domes 30.09.2010. Saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” šādus grozījumus:
1. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
„4. Noteikt, ka Saistošajos noteikumos apstiprinātās maksas pakalpojumu cenas neietver pievienotās vērtības nodokli”.

 


2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 627
Par zemes gabalu Egļu ielā 12, un Egļu ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov., platību un apgrūtinājumiem
_
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu novada domes 29.09.2011. lēmumu Nr. 499 „Par detālplānojuma zemes gabalam Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., un Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.19 apstiprināšanu” (prot.Nr.22,12.p.) no pašreizējā zemes gabala Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., ar kadastra apzīmējumu 4201 006 1107, plānots izveidot divus zemes gabalus.
Zemes gabals Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0020 9504, īpašnieks Cēsu pilsētas pašvaldība, lēmuma datums 31.03.2006. Ar Cēsu novada domes 01.07.09. lēmumu Nr. 2, „Par Cēsu novadu” (prot. Nr.2, 1.p.) noteikts, ka Cēsu novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Zemes gabalus iemērot dabā un izgatavojot to apvienotos robežu, situācijas un pagrūtinājumu plānus precizētas detālplānojumā noteiktās zemes gabalu platības, mežu aizņemtās teritorijas, kā arī noteikti un kadastrāli uzmērīti zemes gabalu apgrūtinājumi.
Zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus veica SIA „LATĪPAŠUMS – MĒRNIECĪBAS BIROJS”, reģistrācijas Nr. 44103028861, Ainavu iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz zemes vienību kadastra apzīmējums 4201 006 0005 un 42010060006 robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāniem, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.12.2011. atzinumu (prot.Nr.19), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt zemes gabala Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., kas sastāv no vienas zemes vienības, kadastra apzīmējums 42010060005, platību 0.8216 ha (8216 m2).
 2. Apstiprināt zemes gabala Egļu ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov., kas sastāv no vienas zemes vienības, kadastra apzīmējums 42010060006, platību 1.0021 ha (10021 m2).
 3. Zemes vienības, kadastra apzīmējums 42010060005, apgrūtinājumi: 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide - 0.0442 ha, 11020105 ūdensteces (Vinterupītes) aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos – 0.1287 ha, 130803 teritorijas ap īpaši aizsargājamiem kokiem - 0.1825 ha, 130702 vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijas dabas parka zonas teritorija – 0.8216 ha, 110909 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0.8216 ha, 120103 aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0.0004 ha.
 4. Zemes vienības, kadastra apzīmējums 42010060006, apgrūtinājumi: 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.0364 ha, 11020105 ūdensteces (Vinterupītes) aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos – 0.1616 ha, 130803 teritorijas ap īpaši aizsargājamiem kokiem – 0.0689 ha, 130702 vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijas dabas parka zonas teritorija – 1.0021 ha, 110909 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 1.0021 ha, 12010201 aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu – 0.0049 ha, 120103 aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0.0031 ha, aizsargjoslu teritorijas gar ūdensvadu – 0.0017 ha.
 5. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt ierakstu grozīšanu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0020 9504.
 6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.


 


2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 628
Par zemes gabala Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov., platību un apgrūtinājumiem
_
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Ar Cēsu novada domes 10.11.2011. lēmumu Nr. 553 „Par Raunas ielas 1 un Raiņa ielas 33, Cēsīs, Cēsu novadā zemes gabalu apvienošanu” (prot.Nr.24, 4.p.) nolemts apvienot nekustamo īpašumu Raunas iela 1, Cēsis, Cēsu nov. un nekustamo īpašumu Raiņa iela 33, Cēsis, Cēsu nov.
Nekustamais īpašums Raiņa iela 1, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 005 2301, reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 5, īpašnieks Cēsu pilsētas pašvaldība, lēmuma datums 28.12.1999. Ar Cēsu novada domes 01.07.09. lēmumu Nr. 2, „Par Cēsu novadu” (prot. Nr.2, 1.p.) noteikts, ka Cēsu novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Zemes gabalu Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov., iemērot dabā un izgatavojot apvienoto zemes robežu, situācijas un pagrūtinājumu plānu precizēta apvienotā zemes gabala platība, kā arī noteikti un kadastrāli uzmērīti zemes gabala apgrūtinājumi. Zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus veica SIA „LATĪPAŠUMS – MĒRNIECĪBAS BIROJS”, reģistrācijas Nr. 44103028861, Ainavu iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz zemes vienības, kadastra apzīmējums 4201 005 0002, robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.12.2011. atzinumu (prot.Nr.19), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt zemes gabala Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov., kas sastāv no vienas zemes vienības, kadastra apzīmējums 42010050002, platību 0.1426 ha (1426 m2).
 2. Zemes vienības, kadastra apzīmējums 42010050002, apgrūtinājumi: 120302 aizsargjoslas teritorija gar Raiņa ielu – būvlaide - 0.0372 ha, 14010202 arheoloģiskā valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti – 0.1426 ha, 14010103 arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas un objekti - 0.01426 ha.
 3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt ierakstu grozīšanu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 5.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.


 


2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 629
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.30 „Grozījumi Cēsu novada 27.01.2011.saistošajos noteikumos Nr.3 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2011.gadam”” apstiprināšanu
_
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, ievērojot likumu „Par pašvaldību budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.12.2011. atzinumu (protokols Nr. 19), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.30 „ Grozījumi Cēsu novada 27.01.2011.saistošajos noteikumos Nr.3 “Cēsu novada pašvaldības budžets 2011.gadam”” saskaņā ar pielikumu.

 


2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 630
Par amata vienības izveidošanu

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs


 


2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 631
Par platību precizēšanu Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Vaives pagastā, Cēsu novadā

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldē 12.12.2011.reģistrēts (reģ.Nr.01-05.1/301) SIA „LIVLAND”, iesniegums ar lūgumu apstiprināt uzmērīšanas rezultātā noteiktās zemes platības, kas atbilstoši Cēsu novada domes 17.11.2010 lēmumam Nr. 734 un 29.12.2009 lēmumam Nr.551 ir lielākas vai mazākas par piešķirtām šādām Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: Nr.42900090129 2,08 ha kas kadastrālās uzmērīšanas rezultātā ir lielāka par piešķirto (1,73 ha), Nr.42900010109 4,38 ha kas kadastrālās uzmērīšanas rezultātā ir mazāka par piešķirto (3,1 ha), Nr.42900050115 4,22 ha kas kadastrālās uzmērīšanas rezultātā ir lielāka par piešķirto(2,6 ha), Nr.42900060080 3,09 ha kas kadastrālās uzmērīšanas rezultātā ir mazāka par piešķirto(4,0 ha), Nr.42900070105 4,7 ha kas kadastrālās uzmērīšanas rezultātā ir lielāka par piešķirto (2,6 ha), Nr.42900080090 3,6 ha kas kadastrālās uzmērīšanas rezultātā ir lielāka par piešķirto (2,0 ha), Nr.42900050116 1,12 ha kas kadastrālās uzmērīšanas rezultātā ir mazāka par piešķirto (3,0 ha) Nr.42900020219 5,15 ha, kas kadastrālās uzmērīšanas rezultātā ir lielāka par piešķirto (4,3 ha).
Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu un ievērojot 13.12.2011. Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas atzinumu (prot.Nr.43) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.12.2011. atzinumu (protokols Nr. 19), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā:
  1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. 4290 009 0129 noteikto platību 2,08 ha;
1.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. 4290 001 0109 noteikto platību 4,38 ha;
1.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. 4290 002 0219 noteikto platību 5,15 ha;
1.4. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. 4290 005 0115 noteikto platību 4,22 ha;
1.5. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. 4290 006 0080 noteikto platību 3,09 ha;
1.6. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. 4290 007 0105 noteikto platību 4,7 ha;
1.7. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. 4290 008 0090 noteikto platību 3,6 ha;
1.8. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. 4290 005 0116 noteikto platību 1,12 ha;
 1. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu;
 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.

 


2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 632
Par projekta pieteikuma „Cēsu pilsētas tranzītielas – Gaujas ielas - rekonstrukcija ” iesniegšanu Satiksmes ministrijā un līdzfinansējuma nodrošināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

 1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.743 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.2. aktivitāti „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” un izsludināto atklāto projekta iesniegumu atlasi, tiek gatavots projekta pieteikums iesniegšanai Satiksmes ministrijā.
Saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.12.2011. atzinumu (prot. Nr.19), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Iesniegt Satiksmes ministrijā projekta pieteikumu „Cēsu pilsētas tranzītielas – Gaujas ielas – rekonstrukcija”.
 2. Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.ZERNE) paredzēt 2012.g., 2013.g., 2014.g. budžetā projekta līdzfinansējumu līdz 25,01% apmēram no projekta kopējām izmaksām (kopējai projekta summai nepārsniedzot 1 466 825 LVL).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 633
Grozījumi Cēsu novada domes 29.09.2011. lēmumā Nr. 515 „Par mērķdotāciju speciālajām izglītības iestādēm”

Ziņo: A.Kamzole, Izglītības nodaļas galvenā speciāliste ekonomikas jautājumos

Pamatojoties uz likuma „Par Valsts budžetu 2011. gadam” 10.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem” un Ministru kabineta noteikumiem Nr.825 „Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība”, IZM 12.12.2011. rīkojumu Nr.646, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.11.2011 (prot.Nr.17.) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 29.09.2011. lēmumu Nr.515 (prot.Nr.22, 29.p.)
2. Mērķdotāciju pašvaldībām- pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem Ls 1 198 196.00 (viens miljons viens simts deviņdesmit astoņi tūkstoši viens simts deviņdesmit seši lati) sadalīt:


Izglītības iestāde

Mērķdotācija
I- VIII
Ls

Mērķdotācija
IX-XII
Ls

Mērķdotācija gadā Ls

Pedagogu d/a un VSAOI
Pārējiem izdevumiem
Pedagogu d/a un VSAOI
Pārējiem izdevumiem
Pedagogu d/a un VSAOI
Pārējiem izdevumiem
Cēsu speciālā pirmskolas izglītības iestāde

83 232.00

165 760.00

47 388.00

56 732.00

130 620.00

222 492.00
Cēsu internātpamatskola- rehabilitācijas centrs

222 488.00
+16 555.00
239 043.00

349 872.00
-16 555.00
333 317.00

129 820.00

142 904.00

368 863.00

476 221.00
KOPĀ
322 275.00
499 077.00
177 208.00
199 636.00
499 483.00
698 713.00

PAVISAM GADĀ Ls 1 198 196.00

2. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2011. gada 31. decembrim.
3. Uzdot Cēsu speciālai pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja A. Pāže) un Cēsu internātpamatskolai- rehabilitācijas centram (direktors Z.Ozols) nodrošināt mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem izlietojumu atbilstoši mērķim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.


 


2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 634
Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.35 „ Par Transporta kustības organizācijas komisiju”

Ziņo I.Groza, Administratīvās nodaļas vadītājas p.i.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu, un 61.pantu, J.L. 06.12.2011. iesniegumu ( reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 08.12.2011. Nr. 1-38/4597), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1.Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.35 „ Par Transporta kustības organizācijas komisiju” šādus grozījumus:
1.1. izslēgt no komisijas sastāva J.L. pieaicināto konsultantu transporta drošības jautājumos.

 


2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 635
Par Cēsu novada domes 22.04.2010. lēmuma Nr. 254 “ Par statusa piešķiršanas komisiju” atzīšanu par spēku zaudējušu
_
Ziņo I.Groza, Administratīvās nodaļas vadītājas p.i.

Pamatojoties uz 31.03.2011.grozījumiem likumā „ Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem”, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 22.04.2010. lēmumu Nr. 254 “ Par statusa piešķiršanas komisiju”

 


2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 636
Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
Ziņo: I.Groza, Administratīvās nodaļas vadītāja p.i.

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Cēsu novada 01.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 35.1. punktu, Cēsu novada domes priekšsēdētāja G.Šķendera 20.12.2011. iesniegumu, ievērojot Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu” 3.3.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

   1. Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam ikgadējo atvaļinājumu – no 02.01.2012. līdz 11.01.2012. (ieskaitot).
   2. Cēsu novada domes priekšsēdētāja pienākumus šajā laikā veic Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks J.Rozenbergs.


 


2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 637
Par amatu, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam, saraksta apstiprināšanu

Ziņo I.Groza, Administratīvās nodaļas vadītājas p.i.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 37.panta ceturto daļu, ievērojot amata specifiku un pienākumus, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt sekojošus amatus, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam:
  1. Pašvaldības policijas priekšnieks;
  2. Pašvaldības policijas administratīvo lietu vecākais inspektors;
  3. Pašvaldības policijas patruļdienesta vecākais inspektors;
  4. Pašvaldības policijas patruļdienesta inspektors;
  5. Dzīvnieku patversmes uzraugs.
 


2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 638
Par ‘’Vienošanās par grozījumiem līgumā par Cēsu pilsētas siltumtīkla saimniecības modernizāciju un atjaunošanu’’ un ‘’Vienošanās par grozījumiem līgumā par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu’’ apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Lai nodrošinātu efektīvu Cēsu pilsētas siltumapgādes sistēmas modernizāciju un sakārtošanu, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu un citu investīciju līdzekļus, ievērojot Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumus Nr. 824 ‘’Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām’’ un Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 02.11.2011.atbildi Nr. 7-3-01/7206 ‘’Par iesnieguma izskatīšanu (reģ. Cēsu novada pašvaldībā 04.11.2011., Nr. 1-33/4183), pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 1.punktu un ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 08.12.2011.atzinumu (prot. Nr. 16), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, G.Šķenders, V.Vaivods, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt ‘’Vienošanās par grozījumiem līgumā par Cēsu pilsētas siltumtīkla saimniecības modernizāciju un atjaunošanu’’ un ‘’Vienošanās par grozījumiem līgumā par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu’’ saskaņā ar pielikumu Nr. 1 un Nr. 2.
 2. Uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam parakstīt lēmuma 1.punktā apstiprinātās vienošanās.
 


2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 639
Par izmaiņām Cēsu pilsētas zemes ierīcības projektā un grozījumiem Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr.373„Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemēm zem ielām Cēsu pilsētā”
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Ar Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmuma Nr.373 (prot. Nr.14, 1.p.) 1.29.punktu par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām noteiktas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4201 002 0412 un 4201 002 0129, uz kurām atrodas Birzes iela Cēsīs.
Birzes ielai pieguļ zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4201 002 0411, 4201 002 0313, 4201 002 0220 un 4201 002 0103. Šīs zemes vienības ir šaura josla starp Cēsu pilsētas administratīvās teritorijas robežu un Birzes ielu. Zemes gabalus aizņem Siļķupītes aizsargjosla un Birzes ielas būvlaide, līdz ar to tajos nav iespējama jauna būvniecība. Ievērojot zemes gabalu konfigurāciju, tie ir uzskatāmi par ielai pieguļošo zaļo zonu, kurā iespējama arī ielas trases korekcija ielas rekonstrukcijas gadījumā, tāpēc tie pievienojami ielas zemes gabalam. Cēsu novada teritorijas plānojumā (Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. saistošie noteikumi Nr.5) šie zemes gabali – Siļķupītes krasta josla gar Birzes ielu - ir noteikti kā pašvaldības funkciju veikšanai nepieciešami zemes gabali (rekreācijas teritorijas un skvēri). Valsts Nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā šie zemes gabali reģistrēti kā rezerves zemes fonds, jo par tiem līdz šim nav pieņemts neviens lēmums par to piekritību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.un 27.punktu, likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, Cēsu pilsētas Zemes komisijas 02.12.2011. atzinumu Nr.66 (prot. Nr.11), Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 06.12.2011. priekšlikumu (prot. Nr.42) un Cēsu novada pašvaldības Tautsaimniecības komisijas 08.12.2011. atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:


 1. Apstiprināt grozījumus Cēsu pilsētas zemes ierīcības projektā (saskaņā ar plānu 1.pielikumā), pievienojot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4201 002 0313, 4201 002 0220 un 4201 002 0103 zemes vienībai Birzes iela, kadastra apzīmējums 4201 002 0129, un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4201 002 0411 pievienojot zemes vienībai Birzes iela, kadastra apzīmējums 4201 002 0412.

 1. Zemes vienībai Birzes iela, Cēsīs, Cēsu nov. ar kadastra apzīmējumu 4201 002 0129, noteikt platību 31813 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā.

 1. Zemes vienībai Birzes iela, Cēsīs, Cēsu nov. ar kadastra apzīmējumu 4201 002 0412, noteikt platību 22157 m2.

 1. Noteikt zemes vienībām Birzes iela, Cēsīs, Cēsu nov., ar kadastra apzīmējumiem 4201 002 0129 un 4201 002 0412, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme(1101).

 1. Izdarīt šādus grozījumus Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr.373 (prot. Nr.14, 1.p.) „Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemēm zem ielām Cēsu pilsētā”:
  1. 1.29. punktā aizstāt skaitli „22851”ar skaitli „31813” un skaitli „16266” ar skaitli „22157”;
  2. lēmuma 29.pielikumu aizstāt ar šī lēmuma 2.pielikumu.

 


2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 640
Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr.541 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā”
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmuma Nr.541 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā” (prot. Nr.17, 2.p.) 16., 36., 39., 41. un 43.punktā par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām, norādot arī to platības, ir noteiktas zemes vienības Zaķu ielā 2A, Cēsīs, Cēsu nov. (596 m2), Pētera ielā 27, Cēsīs, Cēsu nov. (7020 m2), Dzilnu ielā 9, Cēsīs, Cēsu nov. (1873 m2), Kārļu ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov. (4505 m2) un Palejas ielā 20A, Cēsīs, Cēsu nov. (5930 m2). Veicot konkrētu zemes gabalu robežu precizēšanu pirms uzmērīšanas, pamatojoties uz pieguļošo ielu platumu sarkanajās līnijās (saskaņā ar teritorijas plānojumu), kā arī ievērojot blakus esošo, kadastrāli uzmērīto zemes gabalu robežas, šiem zemes gabaliem platība ir mainījusies vairāk par pieļaujamo uzmērīšanas kļūdu.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas Zemes komisijas 02.12.2011. atzinumu Nr.65 (prot. Nr.11) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 08.12.2011. atzinumu (prot. Nr. 16), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 29.12.2011. lēmumā Nr.541 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā” (prot. Nr.17, 2.p.) šādos punktos:

  1. 16.1.punktā (Zaķu iela 2A, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 006 1413) aizstāt skaitli „596” ar skaitli „618”;
  2. 36.1. punktā (Pētera iela 27, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 007 1406) aizstāt skaitli „7020” ar skaitli „6837”;
  3. 39.1. punktā (Dzilnu iela 9, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 0540) aizstāt skaitli „1873”ar skaitli „1701”;
  4. 41.1. punktā (Kārļu iela 3, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 0903) aizstāt skaitli „4505”ar skaitli „4318”;
  5. 43.1. punktā (Palejas iela 20A, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 1009) aizstāt skaitli „5930” ar skaitli „5686”.

 1. Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmuma Nr.373 „Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemēm zem ielām Cēsu pilsētā” (prot. Nr.14, 1.p.) pielikumos, nomainot šādus pielikumus (zemes vienību plānu skices):
  1. pielikumu Nr.16 pret šī lēmuma pielikumu Nr.1;
  2. pielikumu Nr.36 pret šī lēmuma pielikumu Nr.2;
  3. pielikumu Nr.39 pret šī lēmuma pielikumu Nr.3;
  4. pielikumu Nr.41 pret šī lēmuma pielikumu Nr.4;
  5. pielikumu Nr.43 pret šī lēmuma pielikumu Nr.5.

 


2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 641
Par Cēsu novada administratīvās teritorijas robežu kartes un robežu apraksta saskaņošanu

Ziņo: J. Rozenbergs Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Cēsu novada pašvaldība 22.06.2011., reģ. Nr. 1-36/2458 tika saņemts Valsts zemes dienesta (turpmāk tekstā VZD) sagatavots Cēsu novada Administratīvās teritorijas robežas kartes un robežu apraksts, kas, atbilstoši LR Ministru kabineta 25.05.2010. noteikumu Nr. 478 ”Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā arī apraksta sagatavošanas un aktualizēšanas kārtība” 26 punktam ir jāsaskaņo pašvaldībā.
Izskatot VZD iesniegto Cēsu novada Administratīvās teritorijas robežas kartes un robežu aprakstu, saskaņā LR Ministru kabineta 25.05.2010. noteikumu Nr. 478 ”Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā arī apraksta sagatavošanas un aktualizēšanas kārtība” 26 punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 06.12.2011. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.42) Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 08.12.2011. atzinumu (protokols Nr.16), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Saskaņot Cēsu novada Administratīvās teritorijas robežas kartes un robežu aprakstu (pielikums Nr.1 un 2).

Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).


 


2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 642
Grozījumi Cēsu novada domes 05.08.2010. lēmumā Nr.434 „Par zemesgabalu Ata Kronvalda ielā 18, Indriķa iela 4; 6; 7; 8; 9, Indriķa iela un zemesgabalu daļas Ausekļa iela 5, Indriķa iela 3; 5, Cēsis, Cēsu novads, nomu”

Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu novada domes 05.08.2010. lēmumu Nr.434 „Par zemesgabalu Ata Kronvalda ielā 18, Indriķa iela 4; 6; 7; 8; 9, Indriķa iela un zemesgabalu daļas Ausekļa iela 5, Indriķa iela 3; 5, Cēsis, Cēsu novads, nomu” (prot. Nr.10, 25.p.), 20.01.2011. lēmumu Nr.5 „ Grozījumi Cēsu novada domes 05.08.2010. lēmumā Nr.434 „Par zemesgabalu Ata Kronvalda ielā 18, Indriķa iela 4; 6; 7; 8; 9, Indriķa iela un zemesgabalu daļas Ausekļa iela 5, Indriķa iela 3; 5, Cēsis, Cēsu novads, nomu”” (prot. Nr.1, 5.p.) un 24.03.2011. lēmumu Nr.181 „Par Indriķa ielai pieguļošo zemes gabalu apvienošanu” (prot. Nr.6, 13.p.), 01.07.2011. starp Cēsu novada pašvaldību (Iznomātājs) un „WOLF SYSTEM” SIA (Nomnieks) noslēgts Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.401/2011/2-7 ar apbūves tiesībām par zemes gabalu Ata Kronvalda ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā, 17595 m² platībā (nekustamā īpašuma kadastra numurs 4201 003 0810, zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 003 0182).
Saskaņā ar Cēsu novada domes 05.08.2010. lēmuma Nr.434 „Par zemesgabalu Ata Kronvalda ielā 18, Indriķa iela 4; 6; 7; 8; 9, Indriķa iela un zemesgabalu daļas Ausekļa iela 5, Indriķa iela 3; 5, Cēsis, Cēsu novads, nomu” 2.punktu nomas termiņš noteikts 30 gadi no zemes nomas līguma noslēgšanas brīža.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.¹ panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, un nekustamā īpašuma nomas līgumu – uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem”, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 08.12.2011. atzinumu (prot.Nr.16), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izdarīt Cēsu novada domes 05.08.2010. lēmumā Nr.434 „Par zemesgabalu Ata Kronvalda ielā 18, Indriķa iela 4; 6; 7; 8; 9, Indriķa iela un zemesgabalu daļas Ausekļa iela 5, Indriķa iela 3; 5, Cēsis, Cēsu novads, nomu” (prot.Nr.10, 25.p.) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt lēmuma 2.punkta otro teikumu šādā redakcijā:
„2. Nomas termiņš - 12 (divpadsmit) gadi no zemes nomas līguma noslēgšanas brīža.”
1.2. Papildināt lēmumu ar 2.¹ punktu šādā redakcijā:
„2.¹ Ja Nomnieks ir izpildījis visas nomas līgumā noteiktās saistības, atbilstoši normatīvajiem aktiem un pusēm vienojoties, var noslēgt jaunu nomas līgumu”.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot grozījumus 01.07.2011. Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.401/2011/2-7.
 1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) veikt visas darbības, lai grozītu Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0004 6701 ierakstu par nomas tiesību termiņu uz nekustamo īpašumu Ata Kronvalda ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).

 


2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 643
Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumā Nr. 14 „Par pagaidu garāžas Valmieras ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu”
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Ņemot vērā, ka, pamatojoties uz Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumu Nr. 14 „Par pagaidu garāžas Valmieras ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu” (protokols Nr. 1, 14.p.), 01.02.2010. starp Cēsu novada pašvaldību kā iznomātāju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādi, turpmāk tekstā – VUGD Vidzemes reģiona brigāde - , kā nomnieku noslēgts Pagaidu garāžas nomas līgums (reģistrēts Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā 29.04.2010. ar Nr. 2-7-97/2010), ar kuru iznomātājs nodeva lietošanā par maksu (nomā) nomniekam pagaidu garāžu Valmieras ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, ar kopējo platību 52,3 m2, ar mērķi – ugunsdzēsības – glābšanas automašīnas Renault-Kerax novietošanai VUGD Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas darbības nodrošināšanai, līguma termiņš 31.12.2011., VUGD Vidzemes reģiona brigādes 06.12.2011. iesniegumu Nr. 22/10-138 (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 07.12.2011. ar Nr. 1-36/4582) ar lūgumu pagarināt 01.02.2010. Pagaidu garāžas nomas līgumu līdz 31.12.2013., ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus un konstatējot, ka pagaidu garāža izbūvēta ar konkrētu mērķi, tādējādi, ar konkrētiem gabarītiem, un nomas tiesisko attiecību plānotais termiņš (līdz būves „VUGD Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas depo Ata Kornvalda ielā 52, Cēsīs, Cēsu novadā” nodošanai ekspluatācijā, minētās būves būvprojekts skiču projekta stadijā saskaņots Cēsu novada būvvaldē 11.08.2010. ar Nr. 70, šifrs „S”) nepārsniegs likumā „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1 pantā noteikto kopējo termiņu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7., 9. un 87.punktu, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 08.12.2011. atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Grozīt 28.01.2010. Cēsu novada domes lēmumu Nr. 14 „Par pagaidu garāžas Valmieras ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu” (protokols Nr. 1, 14.p.), aizstājot 2. punktā skaitļus „31.12.2011.” ar skaitļiem „31.12.2013.”.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Grozījumus 01.02.2010. Pagaidu garāžas nomas līgumā.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).


 


2011.gada 22.decembra protokols Nr.27       Lēmuma nr. 644
Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei


Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt dzīvnieku patversmes tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai ziedojumus:
 1. No SIA „MARS Latvia” natūrā – kaķu barību Whiskas Senior dry 560 iepakojumus, Whiskas Pouch 4-pack Casserole Selection 741 iepakojumus un Kitekat Pouch 4-pack Fish Menus 130 iepakojumus par kopējo summu Ls 1050.64 (viens tūkstotis piecdesmit lati 64 santīmi).
 2. No O. B. Ls 25 (divdesmit pieci lati).
 3. No B. I. Ls 10 (desmit lati).

 
645###Par alkoholisko dzērienu lietošanu 2011. gada 31. decembrī Jaungada sagaidīšanas pasākumā Cēsīs, Cēsu novadā, Vienības laukumā


Ievērojot Cēsu novada domes 30.12.2010. Saistošos noteikumus Nr. 45 „Sabiedriskās kārtības noteikumi”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, O.Bicāns, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, V.Vaivods, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, A.Raubiško), pret – 1 (deputāts M.Niklass), atturas – nav, nolemj:

 1. Atļaut pasākumā „Jaungada sagaidīšana Vienības laukumā” Cēsīs, Cēsu novadā, Vienības laukumā lietot alkoholiskos dzērienus laikā no 2011. gada 31. decembra plkst. 23.00 līdz 2012. gada 1. janvāra plkst. 01.00.
 2. Lēmuma izpildes orgaizēšanu uzdot pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (direktors J.Markovs).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdots veikt Cēsu novada pašvaldības policijai (priekšnieks V.Sviķis). 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv