Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 1.jūnijs   Vārda dienu svin: Biruta, Mairita, Bernedīne
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūnijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2012. gads
2012. gada 12. janvāra protokols Nr. 1

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
11Par nekustamā īpašuma Lauku ielā 3A, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
2 2Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Skudru ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov.
33Par Cēsu novada pašvaldības Licencēšanas komisiju
44Par Cēsu pilsētas Sporta skolas organizēto pasākumu nolikumu 2012.gadam apstiprināšanu
55Par mērķdotāciju pamata un vispārējai  vidējai  izglītībai,  profesionālajai izglītībai      
66Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai
77Par mērķdotāciju   speciālajām izglītības iestādēm
88Par Cēsu novada vispārizglītojošo skolu direktoru mēnešalgām
99Par speciālo izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgu
10 10Par Cēsu pilsētas Sporta skolas direktora mēnešalgu
11 11Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktora mēnešalgu
12 12Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktores mēnešalgu
13 13Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām
14 14Par amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā
15 15Grozījumi Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmumu Nr. 94 „Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas pedagoģisko darbinieku amata vienībām”
16 16Par Cēsu novada domes 18.08.2011. lēmuma Nr.433 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu uz nekustamo īpašumu „Pakalnītes”, Vaives pagastā, Cēsu novadā” atzīšanu par spēku zaudējušu
17 17Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.1 ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli Cēsu novadā 2012.gadā’’ apstiprināšanu
1818Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no nomā nodoto pamatlīdzekļu saraksta un ēkas demontāžu Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā
1919Par Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta  apstiprināšanu
2020Par nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 18, Cēsīs, Cēsu nov., apbūvi
2121Grozījumi Cēsu novada domes 01.12.2011.sēdes lēmumā Nr.10 „ Par Cēsu Profesionālās vidusskolas darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu”2012. gada 12. janvāra protokols Nr. 1       Lēmuma nr. 1
Par nekustamā īpašuma Lauku ielā 3A, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs  
 
         Pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums”, ar kuriem Cēsu novada teritorijas plānojuma sastāvā iekļauts „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums” (agrāk Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. saistošie noteikumi Nr.9, ar grozījumiem Nr.7.1.; 20.09.2007.), zemes gabals Lauku ielā 3A, Cēsīs, Cēsu nov., nepieciešams pašvaldību funkciju realizēšanai kā dzīvojamai apbūvei nepieciešamā teritorija.
          Ar Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr. 541 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā” (prot. Nr. 17, 2.p.) noteikts, ka Cēsu novada pašvaldībai piekrīt zemes vienība Lauku ielā 3A, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4201 007 0932.
            Ar Cēsu novada domes 20.10.2011. lēmumu Nr. 527 „Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr. 541 ” „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā” ” (prot. Nr.23, 9.p) noteikta piekrītošās zemes vienības platība 2468 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu.
           Zemesgrāmatā nereģistrētais zemes gabals aizņem daļu no vēsturiskā zemes gabala ar iespējamo adresi Lauku ielā 3A vai Lauku ielā 5, Cēsu pilsētā (pašvaldības rīcībā nav vēsturisko plānu materiālu, kas norādītu neapšaubāmu vēsturisko adresi). Uz šo zemes gabalu nav saņemti bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku pieprasījumi par īpašumtiesību atjaunošanu.
 Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta otrās daļas 5.punktu, SIA „LATĪPAŠUMS – MĒRNIECĪBAS BIROJS”, reģistrācijas Nr. 44103028861, adrese Ainavu iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101, veikto zemes vienības kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto apvienoto zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 25.02.2011. atzinumu Nr. 22 (prot.Nr.3), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 29.12.2011. atzinumu (prot.Nr.17), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Raubiško, M.Niklass, Ē.Rass, I.Timermanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, G.Šķenders, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Lauku iela 3A, Cēsis, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.2465 ha (2465 m2), kadastra apzīmējums 4201 007 0932, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
 2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).
 3. Zemes vienības apgrūtinājumi – 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide - 0.0768 ha, 12050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0.0349 ha.
 4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2012. gada 12. janvāra protokols Nr. 1       Lēmuma nr. 2
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Skudru ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov.
 Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 29.12.2011. atzinumu (prot. Nr. 17), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Raubiško, M.Niklass, Ē.Rass, I.Timermanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, G.Šķenders, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Mainīt zemes vienībai Skudru ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 004 0557, platība 2033 m2) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi (0600).
 
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 


2012. gada 12. janvāra protokols Nr. 1       Lēmuma nr. 3
Par Cēsu novada pašvaldības Licencēšanas komisiju
Ziņo: I.Mercs, Komunālās nodaļas vadītājs
         
          Lai nodrošinātu Cēsu novada domes 10.11.2011. saistošo noteikumu Nr.24 „Pasažieru pārvadājumi ar vieglajiem taksometriem’’ izpildi, nepieciešams izveidot Licencēšanas komisiju.
          Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”  4.panta otrajai daļai un ievērojot Autopārvadājumu likuma 35.pantu, LR Ministru kabineta 27.05.2008. noteikumus ‘’Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem’’ un Cēsu novada domes 10.11.2011. saistošos noteikumus Nr.24 „Pasažieru pārvadājumi ar vieglajiem taksometriem”, Cēsu novada pašvaldības Licencēšanas komisijas loceklis piedalās administratīvo aktu pieņemšanā un tādējādi ir atzīstams par valsts amatpersonu.
            Izvērtējot Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieka un Administratīvo lietu vecākā inspektora, kā arī Komunālās nodaļas komunālinženiera kompetenci, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”  7.panta sestās daļas 3.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu un Cēsu novada pašvaldības nolikuma 20.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Raubiško, M.Niklass, Ē.Rass, I.Timermanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, G.Šķenders, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
        
         Izveidot Cēsu novada pašvaldības Licencēšanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs
V.Sviķis,  Pašvaldības policijas priekšnieks
Komisijas locekļi
D.Ozoliņš, Komunālās nodaļas komunālinženieris           
I.Rudzīte, Pašvaldības policijas Administratīvo lietu vecākā inspektore.
 


2012. gada 12. janvāra protokols Nr. 1       Lēmuma nr. 4
Par Cēsu pilsētas Sporta skolas organizēto pasākumu nolikumu 2012.gadam apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu un pamatojoties uz 2012.gadā Cēsu novada pašvaldībā plānotajiem sporta pasākumiem, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 29.12.2011. atzinumu (prot. Nr.17) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 05.01.2012. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Raubiško, M.Niklass, Ē.Rass, I.Timermanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, G.Šķenders, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Apstiprināt nolikumus saskaņā ar pielikumiem:
1.1. Basketbola turnīra „Cēsu kauss - 2012” nolikumu, pielikums Nr.1;
1.2. Skrējiena „Cēsu pavasaris” nolikumu, pielikums Nr.2;
1.3. Skrējienu “Jānis kopā ar veikalu Maratons” un “Jānītis kopā ar veikalu Maratons” nolikumu, pielikums Nr.3;
1.4. Rollerslēpošanas sacensību „ROLLERTOUR 2012” pielikums Nr.4;
1.5. Skrējiena “Apkārt  Cēsīm kopā ar SIA Running.lv” pielikums Nr.5.
 
2. Lēmuma izpildi nodrošina Cēsu pilsētas Sporta skola (direktore R.Vanadziņa).
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
1.pielikums
   
15. STARPTAUTISKAIS BASKETBOLA TURNĪRS
“CĒSU  KAUSS – 2012”
N O L I K U M S  
VIETA UN LAIKS
Turnīrs notiks Cēsu pilsētas sporta zālēs 2012. gada 20.- 22.janvārī.
Sacensību sākums Latvijas komandām no plkst. 1000, ārzemju komandām no plkst. 12 00.
 
SACENSĪBU VADĪBA
Turnīru organizē Cēsu pilsētas Sporta skola.
Uz turnīru tiek aicinātas 8 komandas katrā vecuma grupā
 
DALĪBNIEKI
Turnīrs notiek četrās vecuma grupās zēniem un vienā meitenēm :
  spēļu laiks
   
2001. gadā dzimušie zēni 4 x 7 min., mini grozi, bumba Nr.5
1999. gadā dzimušie zēni 4 x 7 min., bumba Nr.5
1998. gadā dzimušie zēni 4 x 8 min., bumba Nr.6
1995.gadā dzimušie zēni 4 x 10 min., bumba Nr.7
2000.gadā dzimušās meitenes 4 x 7 min. mini grozi, bumba Nr.5
   
 Komandas sastāvā 12 spēlētāji, 1 treneris (naktsmītnes tiks nodrošinātas 14 personām)
 
SPĒĻU NORISE
Sacensības notiek pēc atvieglotiem FIBA apstiprinātajiem basketbola spēles noteikumiem, ar šajā nolikumā noteiktajām izmaiņām.
Sacensību sistēmu katrā vecuma grupā noteiks tiesnešu kolēģija pēc komandu iepriekšējo pieteikumu saņemšanas.
Trenerim savlaicīgi (bez uzaicinājuma) jāaizpilda spēles protokolu.
Zonas aizsardzība + zonas presings nav atļauts (izņemot 1995.g.dz.), tā pielietošanas gadījumā - tehniskā piezīme komandai (nosaka laukuma tiesnesis),
 2001.,2000., 1999.g.dz. vecuma grupās- pirmajā ceturtdaļā spēlē viens piecnieks, otrajā – otrs, bet trešajā, ceturtajā - jebkuri komandas spēlētāji (-as). 
2001.,2000.g.dz. vecuma grupās nav centra auta, 3 sek. zonas.
Ja spēlētāju noraida no laukuma, viņš turnīrā tālāk piedalīties nedrīkst. Ja komanda izcīna godalgotu vietu, noraidītais spēlētājs balvu nesaņem.
Katrā ceturtdaļā komandai ir viens minūtes pārtraukums.
Komandas piezīmju norma katrā ceturtdaļā - 4 piezīmes.
Neizšķirta gadījumā – papildlaiks 3 min.
Iesildīšanās 3 min. ar savām bumbām.
Pārtraukums starp ceturtdaļām - 1 min.
VĒRTĒŠANA
Uzvara spēlē - 2 punkti, zaudējums - 1 punkts. Ja divām vai vairākām komandām ir vienāds iegūto punktu skaits, tad augstāku vietu nosaka:
·         pēc savstarpējās spēles rezultāta;
·         pēc iegūto un zaudēto punktu attiecības savstarpējās spēlēs;
·         pēc iegūto un zaudēto punktu attiecības visās apakšgrupu spēlēs.
 
Apbalvošana
 
Katrā vecuma grupā 1.-3. vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar kausu, treneris un spēlētāji ar medaļām.
Katras komandas labākais spēlētājs tiek apbalvots ar piemiņas balvu.
 
 
UZŅEMŠANA
Visus komandējuma izdevumus sedz komandējošā organizācija.
Dalības maksa vienai komandai par piedalīšanos turnīrā Ls 45,00, kas apmaksājama līdz  2011.gada 10.janvārim ar pārskaitījumu (no Jūsu puses atsūtot skolas rekvizītus - fax 64127783 vai elektroniski    juris@cesusportaskola.lv,  lai  varētu sagatavot  rēķinu) vai garantijas vēstuli par apmaksu iebraukšanas dienā skaidrā naudā.
 
Par naktsmītnēm un ēdināšanu jānorēķinās 20.janvārī Cēsu pilsētas Sporta skolā un vietā, kur nakšņo.
Dalībnieku naktsmītnes:
1. PIEDĀVĀJUMS
·         HOSTELIS „Priekuļi” Ls 5,- ( t.sk.PVN ) 6 km no Cēsīm (90 vietas)
·         HOSTELIS „Putniņkrogs” Ls 5,- ( t.sk.PVN ) (45 vietas)
 
2. PIEDĀVĀJUMS
Cēsīs
Ø  Iespējamas naktsmītnes skolas klasēs un zālēs (līdzi ņemot piepūšamos matračus un guļammaisus)
 Ls 1.50- ( t.sk.PVN )  par nakti.
 
Dalībnieku ēdināšana: 
20.01.vakariņas 1,50 Ls ( t.sk.PVN)
21.01. brokastis 1,50 Ls ( t.sk.PVN), pusdienas 2,- Ls( t.s.PVN ), vakariņas 1,50 Ls ( t.sk.PVN) 
22.01. brokastis  1,50 Ls ( t.sk.PVN)

kopā  8,00 Ls (t.sk.PVN )  
 
Vairāk- kur nakšņot Cēsīs?
http://www.tourism.cesis.lv/lv/kur-naksnot/
 
PIETEIKUMI
Piedalīšanās turnīrā komandām obligāti rakstiski jāapstiprina ne vēlāk kā līdz 2011.gada 20. decembrim
Info - tālr. 64127783, 26428328 Juris Kreilis / 64127787 Ieva Eglīte
Vārdiskos pieteikumus katras komandas treneris iesniedz sacensību dienā sacensību vietā 20. janvārī Cēsu pilsētas sporta skolā, Piebalgas ielā 18.
 
"_ _
(Fax 64127783); e-pasts: juris@cesusportaskola.lv
 
Komandas nosaukums
vecuma gr.          norādot (apvelkot) - zēnu vai meiteņu komanda
atbildīgā persona (vārds uzvārds)
kontaktinformācijas tālr._
fax. vai e-pasta adrese ( spēļu sacensību  kalendāra izsūtīšanai) _
naktsmītnes  norādot (apvelkot) -  1. piedāvājums  vai 2. piedāvājums      skaits _
dalībnieku ēdināšana   personu skaits _             Vai ir savs transports       jā      nē
 

atbildīgās personas paraksts  un  atšifrējums
 
 
 
2.pielikums
29.skrējiena “Cēsu pavasaris”
N O L I K U M S
 
Sacensības notiks: 2012.gada 28.aprīlī    Sacensību sākums: 4 km-  plkst.11.00
                                                                                                                                                         5.3 km- plkst. 11.30
                                                                                                                                                                       14,5km- plkst.11.30
SACENSĪBAS ORGANIZĒ UN VADA - Cēsu pilsētas Sporta skola
 
Sacensības atbalsta - Cēsu novada pašvaldība, SIA.running.lv, Cēsu pašvaldību aģentūra „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs”, www.cesis24.lv
                                                                                                                               
PIETEIKŠANĀS:  www.cesusportaskola.lv līdz 26.04  vai
Cēsīs Rožu laukumā 28.04 LĪDZ PLKST. 10.00
Cēsu bijušā rajona skolu komandām pieteikšanās obligāti līdz 26.aprīlim www.cesusportaskola.lv
DISTANCES GARUMS
                                                  Grupām: S 12 V 12 S 14 V 14 - 4 km
                                                  Grupām: S 16 V16 S18 V18 S 50 S 60 V60 – 5,3 km
  Grupām: S; V; S 40 V40 V50- 14,5 km
 
SKRĒJIENA MARŠRUTS  
11 00 4 km - Rīgas iela à Gaujas ielaà Bērzaines ielaàPalasta iela àLenču ielaàRožu laukums
11 20 5,3 km - Rīgas iela à Gaujas ielaàBērzines iela à Viestura ielaàLenču iela à Rožu laukums
11 20 14,5 km Rīgas iela à Gaujas ielaà Peldu ielaà Gaujaslīčià Putnu fermaà “jaunais ceļš” à Lenču ielaà Rožu laukums
DALĪBNIEKI
 
S12 2000.g.-2002. g.dz.   S 1992 g.-1973. g.dz.
V12 2000.g.-2002. g.dz.   V 1992.g.-1973. g.dz.
S14  1999.g.-1998. g.dz.   S40 1974.g.-1963. g.dz.
V14   1999.g.-1998. g.dz.   V40 1974.g.-1963. g.dz.
S16  1997.g.- 1996. g.dz.   S50 1964.g.-1953. g.dz.
V16  1997.g.- 1996. g.dz.   V50 1964.g.-1953. g.dz.
S18  1995.g. - l993. g.dz.   S60 1952.g.dz. un agrāk  
V18    1995.g.- l99. g.dz.   V60 1952.g.dz. un agrāk  
               
 
DALĪBAS MAKSA 
 • Iepriekš piesakoties 4 km; 5,3 km 14,5 km distances - Ls 2.- (ieskaitot PVN )
 • Dalības maksa sacensību dienā visās grupās Ls 2,5  (ieskaitot PVN )
 
APBALVOŠANA
    Visi skrējiena dalībnieki saņem piemiņas uzlīmi, pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tiek apbalvoti ar diplomiem un medaļām un suvenīru.
  Visi dalībnieki, kuri būs piedalījušies skrējienos „Cēsu pavasaris„ 22.04, „Jānis” un „Jānītis kopā ar veikalu Maratons” 23.06. un „Apkārt Cēsīm kopā SIA Running.lv” 24.09.2012., saņem SIA Running.lv dāvātos T-kreklus.
 
KOMANDU vērtējumā piedalās bijušā Cēsu rajona skolas - vidusskolu grupā vērtē 6 labāko rezultātu vietu summu
 neatkarīgi no dzimuma. Pamatskolu grupā vērtē 8 labāko rezultātu vietu summu neatkarīgi no dzimuma un grupas.
         Vienādu punktu gadījumā augstāka vieta komandai, kurai labākas individuālās vietas.
         1.vieta grupā saņem– Ls 100,- inventāra iegādei.
Par veselības stāvokli atbild paši dalībnieki vai treneri, skolotāji, pārstāvji, kuri pavada dalībniekus.
                                                                              Sacensību organizatori
 
3.pielikums
NOLIKUMS
24.skrējiens “Jānis kopā ar veikalu Maratons”
12.skrējiens “Jānītis kopā ar veikalu Maratons  ”
RĪKOTĀJS
Cēsu pilsētas Sporta skola, atbalsta Cēsu novada pašvaldība,  running.lv,   pašvaldības aģentūra” Cēsu Kultūras   un Tūrisma centrs” A/S Cēsu alus, SIA Beātus, www.cesis24.lv., veikals Maratons.
LAIKS ,VIETA
Skrējiens notiek 2012.gada 23.jūnijā Cēsu apkārtnē.
Dalībnieku pieteikšanās līdz plkst. 10.00 Cēsīs – Muzeja dārzā
Iepriekšējā pieteikšanās www.cesusportaskola.lv līdz 21.jūnijam plkst.16.00
Bijušā Cēsu rajona skolu komandām pieteikšanās līdz 21.jūnijam plkst.16.00 pa faksu 64127783 vai www.cesusportaskola.lv
STARTS plkst 11.00  Rīgas ielā pie Rožu laukuma
FINIŠS            Muzeja dārzā
DISTANCE - 12 km skrējienam “Jānis”
                        6 km  skrējienam “Jānītis “
DALĪBNIEKI
dalībnieki startēs sekojošās grupās:
skrējiens „Jānis”12 km
V ; S 1992.-1978. g.dz.
V35; S35  1977.-1968. g.dz.
V45;   1967.-1958. g.dz.
V55 ;   1957.-1953. g.dz.
skrējiens „Jānītis “-6 km            
V12; S12 2000.-2002. g. dz.
V14; S14 1999.-1998.   g. dz.
V16; S16  1997.-1996. g. dz.
V 18; S18  1995.-1993. g. dz.
  S45    1967.-1958. g.dz.
  S55 1957.-1953. g.dz.
V60 S60 1952. g.dz. un agrāk
Dalības maksa,  iepriekš piesakoties visās grupās  – Ls 2.- (ieskaitot PVN)
Dalības maksa sacensību dienā visās grupās  -  Ls 2,50 (ieskaitot PVN)
Par pasākuma publicitātes nodrošināšanu līdz Ls 500.- (ieskaitot PVN)                  
APBALVOŠANA
1.-3.vietu ieguvēji katrā grupā saņem diplomus, medaļas un suvenīrus, 1.v.-veikala
„Maratons” speciālbalvu.
Speciālu  balvu saņem skrējienu labākais  Jānis.
Apbalvoti tiek arī visi pārējie skrējienu Jāņi un Līgas, kuri beidz distanci.
Pirmie 250 reģistrējušies dalībnieki saņem uzlīmi.
Distancē SIS dzirdināšanas punkts.
Par veselības stāvokli atbild paši dalībnieki vai treneri, skolotāji, pārstāvji, kuri pavada dalībniekus. Informācija - pa telefonu 64127783; 26428328 - Juris Kreilis.
Visi dalībnieki, kuri būs piedalījušies skrējienos „Cēsu pavasaris „ 28.04, „Jānis” un „Jānītis kopā ar veikalu Maratons”23.06, „Apkārt Cēsīm kopā SIA Running.lv” 22.09.2012., saņem SIA Running.lv dāvātos T-kreklus. Darbosies veikala „Maratons” izbraukuma tirdzniecība.      Finišā visus gaidīs svētku noskaņai atbilstošs dzēriens.
 
4.pielikums
 
ROLLERSLĒPOŠANAS SACENSĪBU „ROLLERTOUR 2012”
 
3. KĀRTA – Sprinta sacensības
 
„Cēsis – 2012”
 
Nolikums
1. septembris, Cēsis, pie sporta kompleksa Piebalgas iela 18
1.Sacensības organizē Cēsu pilsētas Sporta skola sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību.
2.1100-1150 OFICIĀLIE TRENIŅI
 līdz plkst. 1130 – iepriekš reģistrēto dalībnieku numuru saņemšana
3.1200 SPRINTA KVALIFIKĀCIJAS SACENSĪBAS (visām grupām 200m )
1200- 1. kvalifikācijas brauciens;
Grupu starta secība VE, V18, V40, V16, SE, S16, V14, V12, S14, S12
1250 Izslēgšanas sacensības (pa 2 sportistiem braucienā)
1250      ¼ fināli (pēc 1.-8. kvalifikācijas rezultātiem)
1320      ½ fināli (kvalificējas 1/4 finālu uzvarētāji)
1340 B fināli (par 3.-4.v.) un A fināli (par 1.-2.v.)
~ 1430 – APBALVOŠANA
DALĪBNIEKU GRUPAS UN DALĪBAS MAKSA
Meitenes, sievietes Jaunieši, vīrieši Dalības maksa
Startē ar „Start skating 71” rollerslēpēm (riteņu diametrs ne lielāks kā 71mm)
 
S12 2001. un jaunākas V12 2001. un jaunāki Ls 2
S14 99.-2000. g.dz. V14 99.-2000. g.dz. Ls 2
S16 97.-98. g.dz. V16 97.-98. g.dz. Ls 2
    V18 95.-96. g.dz. Ls 2
    V40 71. un vecāki Ls 2
Startē ar visa veida rollerslēpēm, kuru garums ne mazāks kā 53cm un riteņu diametrs ne lielāks kā 100mm
3
SE 1994. un vecākas VE 1994. un vecāki Ls 2
             
4.REĢISTRĀCIJA
·      Dalībnieku iepriekšēja reģistrācija veicama elektroniski internetā www.rollertour.lv ne vēlāk kā līdz      29.augusta plkst. 15:00. Dalības maksa  ir jāsamaksā pie numuru saņemšanas.
·      Sacensību dalībnieks, saņemot dalībnieka numuru, apliecina ar parakstu, ka apzinās iespējamo risku, kas saistīts ar piedalīšanos sacensībās un atbild par savu sagatavotību, veselību un inventāra atbilstību. Ja dalībnieks ir jaunāks par 18 gadiem, tad atbildību uzņemas vecāks (aizbildnis), oficiālais komandas pārstāvis.
5.Sacensību noteikumi:
·      Sportisti var trenēties (sildīties) pa trasi tikai oficiālo treniņu laikā.
·      Sacensības notiek brīvajā stilā
·      Visām grupām jāveic viens kvalifikācijas brauciens. Pēc kvalifikācijas braucienu rezultātiem, labākie 8 no katras grupas kvalificējas ¼ finālam. Ja grupā ir mazāk par 8 dalībniekiem, tad izslēgšanas braucieniem kvalificējās 4 dalībnieki, ja mazāk par 4 dalībnieki, tad ir tikai A fināls (par 1.-2.vietu).
·      Visiem dalībniekiem sacensībās obligāti jālieto aizsargķiveres! Ja dalībnieks finišē bez aizsargķiveres, viņš tiek diskvalificēts.
·      Punktus „Rollertour 2012” kopvērtējumam aprēķina pēc izcīnītas vietas finālā.
 
 
Organizatori
 
                                       
 
5.pielikums
SKRĒJIENA  “APKĀRT  CĒSĪM kopā ar SIA Running.lv”
 
N O L I K U M S
 
Mērķi: 1.Veicināt skriešanu kā aktīvas atpūtas un veselīga dzīvesveida sastāvdaļu.
2.Aktivizēt skriešanu skolu jaunatnes vidū.
Vieta: Cēsu pilsēta un tās tuvākā apkārtne.(Skrējiena maršruts ietver arī vēsturisko Gaujas senleju). Skrējiena starts Rīgas ielā, finišs – Muzeja dārzā
Laiks: 2012.gada 22.septembris. Skrējiena starts plkst.11.00 – 4,7 km uz Rīgas ielas                                                                               plkst.11.20 – 9,5 km uz Rīgas ielas pie Rožu laukuma
Pieteikšanās: 22.septembrī 2012.gadā  līdz 10. 00 Muzeja dārzā vai elektroniski www.cesusportaskola.lv līdz 20 .septembrim
Dalības maksa visām grupām – Ls 2.-  SACENSĪBU DIENĀ – Ls 2,5
Distances: S; V;S40; S50; S60; V40; V50; V60;  - 9,5 km
 S12; V12; S14; V14; S16; V16; S18;V18  - 4,7 km
Dalībnieki
 
Dalībnieki iedalīti sekojošās vecuma grupās:
V 12 S 12    2001.g.dz.-2002.g.dz.
V 14; S14    1999.gdz.-2000.g.dz.
V 16; S 16   1997.g.dz-1998.g.dz
V 18; S 18  1996.g.dz.-1994.g.dz
VE              1993.-1973.g.dz.
V 40          1972. -1963.g.dz.
V 50          1962. -1953.g.dz
V 60          1952.g.dz.un agrāk
SE                1993.-1973.g.dz.
S 40           1972. -1963.g.dz.
S 50-           1962. -1953.g.dz
S 60                1952.g.dz.un agrāk
Par savu veselības stāvokli atbild dalībnieks vai skolotājs vai atbildīgā persona, kura pavada dalībniekus.
Dalības maksa Iepriekš piesakoties, visām grupām – Ls 2.-
Sacensību dienā visām grupām Ls 2,5
Organizētāji: Cēsu pilsētas Sporta skola sadarbībā ar  SIA Running.lv,  pašvaldību aģentūru ”Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, www.cesis24.lv.
Tiesneši: Sacensību galvenais tiesnesis Juris Kreilis.
Apbalvošana: Sacensību pirmie trīs uzvarētāji katrā grupā saņem diplomus, piemiņas medaļas un  balvas no SIA Running.lv.1.finišā-50EUR;VE;SE 1.v.-50EUR; 2.v.-40EUR; 3.v.-30EUR; 4.v.-20EUR; 5.v.-10EUR
Pārējās grupās 1.v.-20EUR, 2. un 3.v.-balvas. Izlozē starp finišējušiem dalībniekiem – 10 balvas.
  Visi dalībnieki, kuri būs piedalījušies skrējienos „Cēsu pavasaris„ 30.04, „Jānis” un „Jānītis kopā ar veikalu Maratons” 23.06 un „Apkārt Cēsīm kopā SIA Running.lv” 24.09.2012., saņem SIA Running.lv dāvātos T-kreklus                                         
                                                
                                                                                         Organizatori
 


2012. gada 12. janvāra protokols Nr. 1       Lēmuma nr. 5
Par mērķdotāciju pamata un vispārējai  vidējai  izglītībai,  profesionālajai izglītībai      
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks  
Pamatojoties uz  likuma „Par Valsts budžetu 2012. gadam” 6.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu, pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, Cēsu novada pašvaldības 29.12.2009. lēmumu Nr.601 „Par Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību Cēsu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai”, ievērojot Cēsu novada  domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 29.12.2011. (prot.Nr.17) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 05.01.2012. (prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Raubiško, M.Niklass, Ē.Rass, I.Timermanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, G.Šķenders, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu, pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu  pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 1 575 136.00(viens miljons pieci simti septiņdesmit pieci tūkstoši viens simts trīsdesmit seši lati) sadalīt:
Nr.p.k. Izglītības iestāde Mērķdotācija
Ls
1.1. Draudzīgā Aicinājuma  Cēsu Valsts ģimnāzija 221 232.00
1.2. Cēsu Valsts ģimnāzija 281 632.00
1.3. Cēsu 2. vidusskola 221 184.00
1.4. Cēsu pilsētas pamatskola 205 712.00
1.5. Cēsu 1. pamatskola 178 448.00
1.6. Cēsu 2. pamatskola 172 392.00
1.7. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola 95 904.00
1.8. Līvu pamatskola 45 984.00
1.9. Rāmuļu pamatskola 37 608.00
1.10. Cēsu Profesionālā vidusskola 115 040.00
  PAVISAM 1 575 136.00
 
2. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2012.gada 31.augustam.
 
3.Uzdot DACV ģimnāzijai (direktore D. Eglīte), Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G. Bērziņa), Cēsu 2. vidusskolai (direktore A. Sīmane), Cēsu pilsētas pamatskolai (direktors M.Šķēle), Cēsu 1. pamatskolai (direktore A.Būre), Cēsu 2. pamatskolai (direktors O.Bicāns), Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai (direktore I.Eglīte), Līvu pamatskolai (direktore A.Gabranova), Rāmuļu pamatskolai (direktore I.Brammane), Cēsu Profesionālajai vidusskolai (direktore M.Apsīte)  nodrošināt mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu, pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām izlietojumu atbilstoši mērķim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam  G. Šķenderam.
 


2012. gada 12. janvāra protokols Nr. 1       Lēmuma nr. 6
Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai
        Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks  
Pamatojoties uz likuma „Par Valsts budžetu 2012. gadam” 9.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, ievērojot Cēsu novada  domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 29.12.2011. (prot.Nr.17) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 05.01.2012. (prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Raubiško, M.Niklass, Ē.Rass, I.Timermanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, G.Šķenders, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām  Ls 78 824.00 (septiņdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti divdesmit četri lati) sadalīt:
 
Nr.p.k. Izglītības iestāde Mērķdotācija
Ls
1.1. Cēsu pilsētas 1. pirmskolas izglītības iestāde 5 400.00
1.2. Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestāde 19 392.00
1.3. Cēsu pilsētas 4. pirmskolas izglītības iestāde 15 888.00
1.4. Cēsu pilsētas 5. pirmskolas izglītības iestāde 19 072.00
1.5. Cēsu 2. pamatskola 9 856.00
1.6. Līvu pamatskola  2 864.00
1.7. Rāmuļu pamatskola 2 224.00
1.8. Cēsu Bērnu un jauniešu centrs  4128.00
  PAVISAM 78 824.00
 
 
2. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2012. gada 31. augustam.
3. Uzdot Cēsu pilsētas 1. pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Virskule), Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja S.Lejiete), Cēsu pilsētas 4. pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Rozenberga), Cēsu pilsētas 5. pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja L.Kazaka), Cēsu 2. pamatskolai (direktors O.Bicāns), Līvu pamatskolai (direktore A. Gabranova), Rāmuļu pamatskolai (direktore I. Brammane), Cēsu Bērnu un jauniešu centram (direktorei Dz. Matusēvičai), nodrošināt mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām  izlietojumu atbilstoši mērķim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam  G. Šķenderam.
 


2012. gada 12. janvāra protokols Nr. 1       Lēmuma nr. 7
Par mērķdotāciju   speciālajām izglītības iestādēm
                Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks  
Pamatojoties uz likuma „Par Valsts budžetu 2012. gadam” 8.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem” un Ministru kabineta noteikumiem Nr.825 „Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība”, ievērojot Cēsu novada  domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 29.12.2011. (prot.Nr.17) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 05.01.2012. (prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Raubiško, M.Niklass, Ē.Rass, I.Timermanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, G.Šķenders, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Mērķdotāciju pašvaldībām-pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem Ls 764 512.00  (septiņi simti sešdesmit četri tūkstoši pieci simti divpadsmit lati) sadalīt:
 
N.p.k.  
Izglītības iestāde
 
Mērķdotācija  kopā
Ls
 
Pārējie izdevumi
Ls
 
Pedagogu darba
 samaksai un VSAOI
1.1. Cēsu speciālā pirmskolas izglītības iestāde          211 320.00 116 544.00 94 776.00
1.2 Cēsu internātpamatskola- rehabilitācijas centrs 553 192.00 293 552.00 259 640.00
  PAVISAM 764 512.00 410 096.00 354 416.00
                                                                                               
 
2. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2012. gada 31. augustam.
3. Uzdot Cēsu speciālai pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja A. Pāže) un Cēsu internātpamatskolai- rehabilitācijas centram (direktors Z.Ozols) nodrošināt mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem izlietojumu atbilstoši mērķim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam  G. Šķenderam.
 


2012. gada 12. janvāra protokols Nr. 1       Lēmuma nr. 8
Par Cēsu novada vispārizglītojošo skolu direktoru mēnešalgām
                Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks    
 
 


2012. gada 12. janvāra protokols Nr. 1       Lēmuma nr. 9
Par speciālo izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgu
                Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks  
 


2012. gada 12. janvāra protokols Nr. 1       Lēmuma nr. 10
Par Cēsu pilsētas Sporta skolas direktora mēnešalgu
                Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks  


2012. gada 12. janvāra protokols Nr. 1       Lēmuma nr. 11
Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktora mēnešalgu
                Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks  
 


2012. gada 12. janvāra protokols Nr. 1       Lēmuma nr. 12
Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktores mēnešalgu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks  
 
 


2012. gada 12. janvāra protokols Nr. 1       Lēmuma nr. 13
Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks  
Pamatojoties uz likuma „Par Valsts budžetu 2012. gadam” 7.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām- interešu izglītības programmu un sporta skolu  pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, ievērojot Cēsu novada  domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 29.12.2011. (prot.Nr.17) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 05.01.2012. (prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Raubiško, M.Niklass, Ē.Rass, I.Timermanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, G.Šķenders, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Veicot pašvaldības interešu izglītības pedagoģisko darbinieku tarifikāciju 2012. gada janvārī mērķdotāciju Ls 61 712.00 (sešdesmit viens tūkstotis septiņi simti divpadsmit lati) sadalīt sekojoši:
1.1. 80 % jeb Ls 49 370.00 (četrdesmit deviņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit lati) tarificēt interešu izglītības programmām Cēsu Bērnu un jauniešu centrā;
1.2. 20%  jeb 12 342.00 (divpadsmit tūkstoši trīs simti četrdesmit divi lati) tarificēt pie vispārizglītojošām skolām interešu izglītības programmu realizācijai.
2.      Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā no 2012. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. augustam.
 


2012. gada 12. janvāra protokols Nr. 1       Lēmuma nr. 14
Par amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā
      Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Cēsu pilsētas Sporta skolas nolikumu un noslēgtajiem sadarbības līgumiem ar Pārgaujas, Vecpiebalgas, Amatas novadiem par Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanu, atbilstoši Cēsu novada pašvaldības Izglītības darba grupas 27.12.2011.atzinumam, ievērojot Cēsu novada  domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 29.12.2011. (prot.Nr.17) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 05.01.2012. (prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Raubiško, M.Niklass, Ē.Rass, I.Timermanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, G.Šķenders, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.                  Cēsu pilsētas Sporta skolā izveidot amata vienību „sporta treneris izglītības iestādē”   7,279 likmes, nosakot vienas likmes amatalgu atbilstoši 28.07.2009.MK noteikumiem Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”.
2.                  Amata vienības „sporta treneris izglītības iestādē” finansēšanas apmēru un finanšu avotu noteikt:
2.1. 4,43 likmes tiek finansētas no Cēsu novada pašvaldības budžeta; 2.2. 1,143 likmes tiek finansētas no Pārgaujas novada pašvaldības budžeta;
2.3. 1,42 likmes tiek finansētas no Vecpiebalgas novada pašvaldības budžeta; 2.4. 0,286 likmes tiek finansētas no Amatas novada pašvaldības budžeta.
 
3.      Lēmums ir spēkā līdz  31.08.2012.
4.      Līdz 2012.gada 31.maijam iesniegt Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejai informāciju par plānotajām skolēnu skaita izmaiņām uz 2012.gada 1.septembri.
5. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Sporta skolai (direktore R.Vanadziņa).
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 
 


2012. gada 12. janvāra protokols Nr. 1       Lēmuma nr. 15
Grozījumi Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmumu Nr. 94 „Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas pedagoģisko darbinieku amata vienībām”
  Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, ievērojot Cēsu novada  domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 29.12.2011. (prot.Nr.17) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 05.01.2012. (prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Raubiško, M.Niklass, Ē.Rass, I.Timermanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, G.Šķenders, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmumā Nr.94 „Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas pedagoģisko darbinieku amata vienībām” šādus grozījumus:
1.1.izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
„Cēsu pilsētas Mākslas skolas 1 amata vienību direktora vietnieks mācību darbā finansēt no Cēsu novada pašvaldības līdzekļiem”;
1.2.izteikt  5. punktu šādā redakcijā:
„Noteikt, ka :
5.1. 2,75 amata vienības „pedagogs” tiek finansēts no Cēsu novada pašvaldības līdzekļiem, atalgojuma likmi nosakot pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi;
5.2. 7,44 amata vienības „pedagogs” tiek finansētas no LR Kultūras ministrijas finansējuma, atalgojuma likmi nosakot pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”.
            2. Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2012.
3. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktoram V. Kļaviņam.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 


2012. gada 12. janvāra protokols Nr. 1       Lēmuma nr. 16
Par Cēsu novada domes 18.08.2011. lēmuma Nr.433 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu uz nekustamo īpašumu „Pakalnītes”, Vaives pagastā, Cēsu novadā” atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 20.12.2011. vēstuli Nr. 2-04.1-V/4522,  saņemta Cēsu novada domē 22.12.2011. (reģ. Nr. 1-36/4773), ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un plānošanas komisijas  03.01.2012. atzinumu (prot. Nr.1) un Cēsu novada domes  Finanšu komitejas 05.01.2012. atzinumu (prot. Nr. 1), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Raubiško, M.Niklass, Ē.Rass, I.Timermanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, G.Šķenders, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
   1.  Atzīt par spēku zaudējušu  Cēsu novada domes 18.08.2011. lēmumu Nr. 433 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu uz nekustamo īpašumu „Pakalnītes”, Vaives pagastā, Cēsu novadā”.
2. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
 


2012. gada 12. janvāra protokols Nr. 1       Lēmuma nr. 17
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.1 ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli Cēsu novadā 2012.gadā’’ apstiprināšanu
Ziņo: A.Zerne, Finanšu nodaļas vadītāja
 
         Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 46.pantu un likuma ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli’’ 9.panta otro daļu, pārejas noteikumu 40. un 41.punktiem un ievērojot Cēsu novada Finanšu komitejas 15.12.2011.atzinumu (prot.Nr.18), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Raubiško, M.Niklass, Ē.Rass, I.Timermanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, G.Šķenders, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
    Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumu Nr.1  ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli Cēsu novadā 2012.gadā’’ saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
Cēsu novada domes sēdes 12.01.2012.lēmumam
 
 Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr.1
‘’Par nekustamā īpašuma nodokli Cēsu novadā 2012.gadā’’
 
Izdoti saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 46.pantu
un likuma ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli’’9.panta otro daļu,
 pārejas noteikumu 40. un 41.punktiem
 
 
I. Vispārīgie jautājumi
 
 1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 2012.gadā Cēsu novada pašvaldība piemēro nekustamā īpašuma nodokļa par zemi  pieauguma ierobežojumu, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpildes termiņu 2012.gadā.
 2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu izdošanu un nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu atbilstoši šo saistošo noteikumu nosacījumiem veic Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļa.
 
II. Nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojuma piemērošana 2012.gadā
 
 1. Pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas nekustamā īpašuma nodokļa apmērs, ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, atsevišķi par katru zemes vienību Cēsu novadā 2012.gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem.
 2. Ja nekustamā īpašuma objekts kļūst par nekustamā īpašuma nodokļa objektu 2012.gadā (ja 2011.gadā objekts bija ar nekustama īpašumā īpašuma nodokli neapliekams objekts vai ja izveidots jauns nekustamā īpašuma objekts), tad nekustamā īpašuma nodoklis 2012.gadam tiek aprēķināts nepiemērojot nodokļa pieauguma ierobežojumu.
 3. Šo saistošo noteikumu 3.punktā noteiktais nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums neattiecas uz nodokļa aprēķinu par neapstrādātu lauksaimniecības zemi.
 4. Šo saistošo noteikumu 3.punktā noteiktais nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu nepiemēro, ja aprēķinātais nodoklis ir mazāks par 5 latiem.
 
III. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš 2012.gadā
 
 1. Maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā piecu gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
 
IV. Noslēguma jautājumi
 
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
 
 
 
Pielikums
Cēsu novada domes sēdes 12.01.2012.lēmumam
 
Saistošo noteikumu Nr.1
„Par nekustamā īpašuma nodokli Cēsu novadā 2012.gadā”
paskaidrojuma raksts
 
I. Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība  
1. Pamatojums  Likuma“"Par nekustamā īpašuma nodokli" 9.panta otro daļu, pārejas noteikumu 40.un 41.punktiem.  
2. Pašreizējā situācija un problēmas       Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 40.punkts paredz pašvaldību domēm tiesības līdz dienai, kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums par 2012.gadu, pieņemt saistošos noteikumus par   nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei vai saglabāt nodokļa apmēru zemei 2011.gada līmenī, kā arī noteikt šā pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus. 
      Likuma ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli’’ pārejas noteikumu 41.punkts paredz pašvaldību domēm tiesības līdz dienai, kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums par 2012.gadu, pieņemt saistošos noteikumus par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu vai piedzīt laikā nenomaksāto nodokli, nokavējuma naudu bezstrīda kārtība atbilstoši likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’. 
 Saistošos noteikumus pieņem likuma "Par pašvaldībām" 46.panta kārtībā.
 
3. Normatīvā akta projekta būtība Noteikt 2012.gadā 25% pieauguma ierobežojumu nekustamā īpašuma nodoklim par zemi, ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis.
 
II. Normatīvā akta projekta ietekme uz sabiedrību
1. Sabiedrības mērķgrupa Privātpersonas un biedrības, kuru īpašumā ir zeme, kas atrodas Cēsu novada pašvaldības teritorijā.
2. Ietekme uz uzņēmējsabiedrības vidi pašvaldības teritorijā Juridiskās personas, kuru īpašumā esošā zeme atrodas Cēsu novada pašvaldības teritorijā.
3. Administratīvās procedūras raksturojums Administratīvās procedūras netiek mainītas.
 
III. Normatīvā akta projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu  
  (tūkst. latu)  
Rādītāji 2012.gads Turpmākie trīs gadi  
2013. 2014. 2015.  
1 2 3 4 5  
1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos 28077,- 0 0 0  
2. Izmaiņas budžeta izdevumos 0 0 0 0  
3. Finansiālā ietekme 28077,- 0 0 0  
4. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins:    
4.1. detalizēts izdevumu aprēķins Nav  
4.2. detalizēts ieņēmumu aprēķins 2011.gada prognozētas aprēķins x 25% + zemes vienības bez ierobežojuma = 28077,-
5. Cita informācija Aprēķini veikti pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Valsts zemes dienesta kadastra datiem.
* Ieņēmumi var tikt precizēti, ņemot vērā uz 2012.gadu aktualizētās zemes kadastrālās vērtības izmaiņas.
 
 
IV. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde
1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no pašvaldības puses – vai tiek radītas jaunas institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.
2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā “Cēsu Vēstis” un publicēts pašvaldības mājaslapā internetā.
 
V. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu
1. Ar kādiem sabiedrības pārstāvjiem konsultācijas ir notikušas Konsultācijas nav notikušas.
2. Kāds konsultāciju veids ir izmantots Nav.
3. Cita informācija Nav.
 


2012. gada 12. janvāra protokols Nr. 1       Lēmuma nr. 18
Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no nomā nodoto pamatlīdzekļu saraksta un ēkas demontāžu Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļa svadītājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2. panta pirmo daļu, 3. panta pirmās daļas 1. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 2. punktu, Būvniecības likuma 31. panta pirmo daļu,  15.01.2009. noslēgto nodomu protokolu starp Cēsu pilsētas domi un SIA „Jaunā fabrika” un Cēsu pilsētas domes 18.12.2008. lēmumu Nr. 947 „Par 2001.gada 27.februāra Līguma par Cēsu pilsētas siltumtīkla saimniecības modernizāciju un atjaunošanu un Līguma par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu pārjaunojumu” (prot. Nr. 22, 4.p.),   lai veicinātu vides sakārtošanu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Raubiško, M.Niklass, Ē.Rass, I.Timermanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, G.Šķenders, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Izslēgt no nomā nodoto pamatlīdzekļu saraksta šadus pamatlīdzekļus:
Nr. Inventāra Nr. Pamatlīdzekļa nosaukums, kadastra apz. Atlikusī vērtība, LVL uz 31.01.2012.
1 0001/1 Noliktava, kadastra apz. 4201 003 0113 004 731.06
 
 1. Pamatlīdzekļus atgiezt Cēsu novada pašvaldībai ar pieņemšanas – nodošanas aktu.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot grozījumus noslēgtajā pamatlīdzekļu nomas līgumā.
 3. Atļaut Cēsu novada pašvaldībai, NMR Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, demontēt nedzīvojamu ēku – noliktavu, kadastra apzīmējums 4201 003 0113 004, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā.
 4. Pilnvarot SIA „ Cēsu Siltumtīkli”, reģ. Nr. 40003007848, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, īpašnieka vārdā veikt 1. punktā minētās ēkas demontāžu, izstrādājot atbilstošu būvprojektu saskaņā ar Cēsu novada būvvaldes izsniegtu Nojaukšanas uzdevumu.
      3.   Pēc demontāžas darbu pabeigšanas:
3.1. Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) organizēt grozījumu veikšanu nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 503 0035, sastāvā, no tā dzēšot nojaukto ēku.
3.2 Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A. Zerne) organizēt pamatlīdzekļa ar inventāra Nr.0001/1 izslēgšanu no pamatlīdzekļu uzskaites.
       4.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2012. gada 12. janvāra protokols Nr. 1       Lēmuma nr. 19
Par Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta  apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
 


2012. gada 12. janvāra protokols Nr. 1       Lēmuma nr. 20
Par nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 18, Cēsīs, Cēsu nov., apbūvi
Ziņo: J.Rozenbergs,  Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
Izskatot „WOLF SYSTEM” SIA iesniegumu, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 10.01.2012. priekšlikumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Raubiško, M.Niklass, Ē.Rass, I.Timermanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, G.Šķenders, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Piekrist izmaiņām „WOLF SYSTEM” SIA nomā nodotā zemes gabala Ata Kronvalda ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā,  attīstības (apbūves) plānā, paredzot II būvniecības kārtā biroja ēkas un automašīnu stāvlaukuma būvniecību, bet III kārtā realizējot tehnisko aprīkojumu sienu koka elementu un kopņu ražošanai. 
2.      Uzdot Cēsu novada Būvvaldei (vadītājs V.Krastiņš) izsniegt būvniecības iecerei atbilstošu Plānošanas un arhitektūras uzdevumu. 
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2012. gada 12. janvāra protokols Nr. 1       Lēmuma nr. 21
Grozījumi Cēsu novada domes 01.12.2011.sēdes lēmumā Nr.10 „ Par Cēsu Profesionālās vidusskolas darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu”
Ziņo: M.Apsīte, Cēsu Profesionālās vidusskolas direktore  


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv