Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2020.gada 29.maijs   Vārda dienu svin: Maksis, Raivis, Raivo
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Maijs 2020

P O T C P S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2012. gads
2012. gada 26. janvāra protokols Nr.2

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
122Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2012.gadam” apstiprināšanu
2 23Par nekustamajā īpašumā Pētera iela, Līvi, Drabešu pag., Amatas novadā, ietilpstošo zemes vienību apvienošanu
325Par nekustamajā īpašumā Pētera iela, Cēsis, Cēsu novadā, ietilpstošo zemes vienību apvienošanu un jaunas adreses piešķiršanu divām zemes vienībām
4 26Par telpu nedzīvojamā ēkā, kadastra apzīmējums 4201 003 0113002, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā
5 27Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lazdu ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov.  
6 28Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem piekrītošo platību maiņu zemes vienībai Rožu laukums, Cēsīs, Cēsu novadā  
7 29Grozījumi Cēsu pilsētas domes 21. 06.2007. lēmumā Nr. 379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu”
8 30Par Cēsu pilsētas domes 09.12.2004. lēmuma „Par zemes nomu Stacijas laukumā 1, Cēsīs” atzīšanu par spēku zaudējušu
9 31Par zemes gabala Stacijas laukums 1, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu
10 32Par M. M. 2011.gada 8.decembra iesniegumu (reģ. 2011.gada 16.decembrī Cēsu novada pašvaldībā ar Nr. 1-40/4707) par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 2011.gada 14.novembra lēmuma Nr. F-1-13/1148 „Par  sociālo palīdzību” apstrīdēšanu
11 33Par nekustamā īpašuma „Ķīvītes” Vaives pagastā, Cēsu novadā sadalīšanu
1234Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam
13 35Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no nomā nodoto pamatlīdzekļu saraksta
14 36Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 3 „Par bērna piedzimšanas pabalstu Cēsu novadā” apstiprināšanu
15 37Par līguma par  projekta  „Energoefektivitātes  paaugstināšana Cēsu novada pašvaldības ēkās – 2 kārta” īstenošanu izbeigšanu
16 38Par aizņēmuma procentu likmes maiņu
17 39Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi Cēsu novada domes 16.09.2010. Saistošajos noteikumos Nr.32 „Cēsu novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi””  apstiprināšanu
1840Par Cēsu novada pašvaldības maksas pakalpojumu apstiprināšanu nekustamo īpašumu piegulošās teritorijas kopšanai
19 41Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei
20 42Grozījumi Cēsu novada domes 12.01.2012. lēmumā Nr.14 „Par amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā”
21 43Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja G.Šķendera atvaļinājumu
22 44Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu2012. gada 26. janvāra protokols Nr.2       Lēmuma nr. 22
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2012.gadam” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, ievērojot likumu „Par pašvaldību budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.01.2012. atzinumam (protokols Nr. 2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.2 “Cēsu novada pašvaldības budžets 2012.gadam””  saskaņā ar pielikumu.
  Pielikums Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr.2   „Cēsu novada pašvaldības budžets 2012.gadam”  
  Izdoti saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām “ 21., 46.pantiem un likumu par “ Pašvaldību budžetiem “  
 
1.    Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam ieņēmumos  10 903 110 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
 
2.     Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam izdevumos 17 882 039 latu  apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
 
3.   Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības speciālo budžetu ieņēmumos 241 850 latu apmērā un izdevumos 288 023 latu apmērā  saskaņā ar pielikumu Nr.2.
 
4.    Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu , galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu Nr.3.
 
5.    Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Cēsu novada pašvaldības 2012.gada budžetu.
 
6.      Pilnvarot Cēsu novada domes priekšsēdētāju Gintu Šķenderu uz rīkojuma pamata veikt naudas līdzekļu noguldījumus Latvijas bankās.
7.      Pilnvarot Cēsu novada domes priekšsēdētāju Gintu Šķenderu uz rīkojuma pamata piešķirt līdzekļus neparedzētiem gadījumiem 2012.gada budžetā neparedzētiem gadījumiem apstiprinātā budžeta ietvaros par pieprasījumiem līdz 1000 Ls, visus piešķīrumus iekļaujot kārtējos attiecīgā gada pašvaldības budžeta grozījumos, kurus pieņem Cēsu novada dome.
 
8.      Noteikt, ka tikai Cēsu novada dome tiesīga lemt par līdzekļu piešķiršanu neparedzētiem mērķiem 2012.gada budžetā neparedzētiem gadījumiem apstiprinātā fonda ietvaros par summu, kas pārsniedz 1000 Ls.
 
9.      Noteikt, ka nav pieļaujama apropriācijas pārdale no izdevumiem sociālajiem pabalstiem uz citiem izdevumiem.
 
10.  Noteikt, ka finanšu nodaļai saskaņā ar noslēgtajiem kredītlīgumiem un kredītsaistībām jānodrošina kredītu pamatsummas atmaksa un kredītu procentu samaksa.
 
11.  Noteikt, ka budžeta izpildītājiem jānodrošina likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”, „Izglītības likums”, Ministru kabineta noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” nosacījumi.
 
12.  Noteikt, ka tāmi par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem 2012.gadā sagatavo par faktiski saņemto un gada sākumā atlikumos esošo līdzekļu apjomu.
 
13.  Noteikt, ka galvenie budžeta izpildītāji apstiprina iestāžu un nodaļu ieņēmumu un izdevumu tāmes.
 
14.  Galvenie budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajai programmai, pasākumam tāmē apstiprinātos, plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
 
15.  Galvenie budžeta izpildītāji pamatbudžeta ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kā arī speciālā budžeta ieņēmumus ( bez ziedojumiem un dāvinājumiem) , kas pārsniedz pašvaldības noteikto apjomu , ar Finanšu komitejas atzinumu var novirzīt budžetā paredzētās programmas izdevumu papildu finansēšanai pēc budžeta grozījumu apstiprināšanas Cēsu novada domē.
 
16.  Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldības nodaļu un iestāžu vadītāji organizējot nodaļas un iestādes uzdevumu izpildi ir atbildīgi par iepirkuma procedūras ievērošanu atbilstoši likumam ”Publisko iepirkumu likums”.
 
17.  Cēsu novada pašvaldības finanšu nodaļa var atvērt pašvaldības budžeta asignējumu, nepārsniedzot
saimnieciskā gada budžetā paredzētās summas, proporcionāli Cēsu novada pašvaldības budžeta ieņēmumu izpildei.
 
18.  Cēsu novada pašvaldības finanšu nodaļa, budžeta ieņēmumu daļas neizpildes gadījumā, proporcionāli budžeta ieņēmumu izpildei var finansēt pašvaldības budžeta iestādes.
 


2012. gada 26. janvāra protokols Nr.2       Lēmuma nr. 23
Par nekustamajā īpašumā Pētera iela, Līvi, Drabešu pag., Amatas novadā, ietilpstošo zemes vienību apvienošanu
 
Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
           
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta  pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 20.punktu un atbilstoši Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 19.01.2012. atzinumam (prot. Nr. 1), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Ierosināt apvienot vienā zemes vienībā, nekustamā īpašuma Pētera iela, Līvi, Drabešu pag., Amatas nov., kadastra numurs 4246 002 0564, sastāvā esošas 6 (sešas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 4246 002 0564, platība 2.14 ha; 4246 002 0580, platība 0.0331 ha; 4246 002 0478, platība 0.0358 ha; 4246 002 0605, platība 0.0888 ha; 4246 002 0650, platība 0.2774 ha., 4246 002 0654, platība 0.1047 ha.
2.      Lūgt Amatas novada pašvaldībai pieņemt lēmumu par nekustamajā īpašumā Pētera iela, Līvi, Drabešu pag., Amatas nov., kadastra numurs 4246 002 0564, sastāvā esošu zemes vienību apvienošanu un adreses apstiprināšanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram    A.Mihaļovam.
           
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
24###Par nekustamajā īpašumā „Pētera iela – Cēsu ceļš”, Drabešu pag., Amatas novadā, ietilpstošo zemes vienību apvienošanu
 
Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
           
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta  pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 20.punktu un atbilstoši Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 19.01.2012. atzinumam (prot. Nr.1), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Ierosināt apvienot vienā zemes vienībā, nekustamajā īpašumā „Pētera iela – Cēsu ceļš”, Drabešu pag., Amatas nov., kadastra numurs 4246 001 0121, sastāvā esošas 9 (deviņas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 4246 001 0121, platība 0.6344 ha; 4246 001 0168, platība 0.0788 ha; 4246 001 0156, platība 0.0112; 4246 001 0160, platība 0.0029 ha; 4246 001 0164, platība 0.0007 ha; 4246 001 0166, platība 0.0022 ha; 4246 001 0162, platība 0.0096 ha; 4246 001 0170, platība 0.111 ha; 4246 001 0172, platība 0.0331 ha.
 2. Lūgt Amatas novada pašvaldībai pieņemt lēmumu par nekustamajā īpašumā „Pētera iela – Cēsu ceļš”, Drabešu pag., Amatas nov., kadastra numurs 4246 001 0121, sastāvā esošu zemes vienību apvienošanu un adreses apstiprināšanu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram    A.Mihaļovam.
           
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2012. gada 26. janvāra protokols Nr.2       Lēmuma nr. 25
Par nekustamajā īpašumā Pētera iela, Cēsis, Cēsu novadā, ietilpstošo zemes vienību apvienošanu un jaunas adreses piešķiršanu divām zemes vienībām
 
Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta  pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 20.punktu, kā arī Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu un atbilstoši Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 19.01.2012. atzinumam (prot. Nr.1), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.               Apvienot vienā zemes vienībā, nekustamajā īpašumā Pētera iela, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 0444, sastāvā esošas 5 (piecas) zemes vienības:
1.1.         no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4201 008 0137, platība 0.0199 ha; 4201 008 0135, platība 0.0183 ha; 4201 008 0139, platība 0.0391 ha; 4201 008 0141, platība 0.0058 ha; 44201 008 1111 platība 0.3529 ha, izveidojama viena, kopplatība 0.436 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies aktualizējot un izgatavojot apvienotās zemes vienības situācijas plānu.
2.               Apvienot vienā zemes vienībā, nekustamajā īpašumā Pētera iela, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 0444, sastāvā esošas 10 (desmit) zemes vienības:
2.1.         no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 4201 007 0444, platība 1.7476 ha; 4201 007 0118, platība 0.0081 ha; 4201 007 0116, platība 0.0192 ha; 4201 007 0135, platība 0.0182 ha; 4201 007 0128, platība 0.0411 ha; 4201 007 0124 platība 0.0013 ha, 4201 007 0126, platība 0.0063 ha, 4201 007 0132, platība 0.0226 ha, 4201 007 0122, platība 0.0027 ha, 4201 007 0120, platība 0.0168 ha izveidojama viena, kopplatība 1.8839 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies aktualizējot un izgatavojot apvienotās zemes vienības situācijas plānu.
3.               Nekustamajā īpašumā Pētera iela, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 0444, sastāvā esošai zemes vienībai – ielas posmam ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0059, piešķirt adresi Baibas iela, Cēsis, Cēsu nov.;
3.1.         Zemes vienības platība 461 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies aktualizējot un izgatavojot zemes vienības apvienoto robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu;
3.2.         Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (1101);
3.3.         Lūgt Cēsu zemesgrāmatu nodaļu atvērt jaunu nodalījumu nekustamam īpašumam Baibas iela, Cēsis, Cēsu nov., kas sastāv no vienas zemes vienības.
4.               Nekustamajā īpašumā Pētera iela, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 0444, sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0143, piešķirt adresi Rīgas iela, Cēsis, Cēsu nov.;
4.1.         Zemes vienības platība 191 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies aktualizējot un izgatavojot zemes vienības apvienoto robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu;
4.2.         Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (1101);
4.3.         Lūgt Cēsu zemesgrāmatu nodaļu pievienot zemes vienību  nekustamajam īpašumam Rīgas iela, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 005 2721, Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0043 5970.
5.               Pieņemt zināšanai, ka no Cēsu novada pašvaldībai piederošajiem īpašumiem Pētera iela 71, Cēsis, Cēsu nov., atdalītā un pievienotā zemes vienība, kadastra apzīmējums 4201 008 0145 un Krūmiņu iela 8, Cēsis, Cēsu nov., atdalītās un pievienotās zemes vienības, kadastra apzīmējums 4201 008 0147 un 4201 008 0148, paliek nekustamā īpašuma Pētera iela, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 0444, sastāvā kā atsevišķi zemes gabali.
6.               Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt minēto zemes vienību apvienošanu un reģistrāciju zemesgrāmatā.
7.               Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram    A.Mihaļovam.
 
 


2012. gada 26. janvāra protokols Nr.2       Lēmuma nr. 26
Par telpu nedzīvojamā ēkā, kadastra apzīmējums 4201 003 0113002, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1  panta pirmo un trešo daļu, MK 08.06.2010. noteikumiem Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (prot. Nr.9, 24.p.), atbilstoši Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 10.01.2012. atzinumam (prot. Nr.2) un 17.01.2012. atzinumam (prot. Nr. 3), atbilstoši Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 19.01.2012. atzinumam  (prot. Nr.1), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Nodot lietošanā par maksu (nomā), nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē,  nomas objektu – Cēsu novada pašvaldībai piederošas telpas nedzīvojamas ēkas, kadastra apz. 4201 003 0113 002, 1. un 2.stāvā ar kopējo platību 1267,6 m2   nekustamajā īpašumā – Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 503 0035, ar tiesībām veikt to pārbūvi.
2.      Apstiprināt publicējamo informāciju (informācijas lapa) par nomas objektu saskaņā ar pielikumu Nr.1.
3.      Apstiprināt Izsoles komisiju, turpmāk – Komisija -  šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs (Izsoles vadītājs): J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
Komisijas locekļi:       
E. Janelsiņa, Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas juriste;
D.Trapenciere, Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja;
V.Krastiņš, Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs;
J.Zlaugotnis, Cēsu novada pašvaldības arhitekts.
Komisijas sekretāre:
D.Bernovska, Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas sekretāre.
4.      Apstiprināt Izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.2.
5.      Apstiprināt Nomas līgumu saskaņā ar pielikumu Nr.3.
6.       Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 
1.       pielikums
Informācijas lapa par Nomas objektu
 
Nomas objekts Nedzīvojama ēka
Veids Telpas nedzīvojamā ēkā
Adrese Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu nov.
Kadastra apz. 4201 003 0113 002
Platība, m2 1267,6
Galvenais lietošanas veids (perspektīvais) Rūpnieciskās ražošanas uzņēmums (izņemot ar auto uzglabāšanu un apkopi saistīts uzņērmums) ar iespējamu pakārtotu komercdarbību
Kultūras piemineklis
Max iznomāšamas termiņš 12 gadi
Nomas maksa, Ls/m2 mēnesī,  
-          Publiskai personai, tās iestādei vai kapitālsabiedrībai publiskas funkcijas veikšdanai 0,00 + 0,00 = 0,00
-          *Privāto tiesību subjektam 0,00 + 0,25= 0,25
Nepieciešamie kapitālieguldījumi Ir, saskaņā ar nomnieka izstrādāto nomas objekta pārbūves projektu
-          Tiesības nodot apakšnomā Ir, saskaņojot ar iznomātāju
-          Cita objektu raksturojoša informācija Ar izsoles uzvarētāju vienlaicīgi tiks slēgts zemes gabala Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 003 0113, daļas nomas līgums ar Cēsu novada pašvaldību (8/30 domājamo daļu īpašnieks) un SIA „Jaunā Fabrika” (22/30 domājamo daļu īpašnieks) par  2583 m2 nodošanu lietošanā par maksu (nomā) plānotās nomas darbības īstenošanai un nomas telpu uzturēšanai un apsaimniekošanai
 
 
*Apstiprināta ar Cēsu pilsētas domes  24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (prot. Nr.9, 24.p.),
 visas izmaksas norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN.
 
Pretendentu pieteikšanās laiks No publikācijas brīža līdz 2012. gada 13. februārim plkst. 10:00
Izsoles datums 2012. gada 13. februāris
Izsoles laiks 11:00
Izsoles vieta Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, 1.stāvs, zāle
Izsoles solis Ls 0,05
Izsoles veids Mutiska izsole, Pirmā izsole
Norises kārtība Saskaņā ar izsoles noteikumiem
Nomas objekta apskates vieta un laiks Pēc nepieciešamības, iepriekš saskaņojot laiku ar  Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas pārvaldnieku G.Grundmani, tālr. 26524158
   
 
 
2.pielikums
 
Cēsu novada pašvaldības telpu nedzīvojamas ēkas, kadastra apz. 4201 003 0113 002, 1. un 2.stāvā ar kopējo platību 1267,6 m2   nekustamajā īpašumā – Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 503 0035, ar tiesībām veikt to pārbūvi
 
izsoles noTEIKUMI
 
1.         Vispārīgie noteikumi
 
1.1.         Noteikumi nosaka pašvaldības telpu nedzīvojamā ēkā, kadastra apz. 4201 003 0113 002, nekustamajā īpašumā Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 503 0035, nomas tiesību ar tiesībām veikt to pārbūvi mutiskas izsoles kārtību, kā arī izsoles norisi, pretendentu pieteikšanās un vairāksolīšanas kārtību, izsoles rezultātu apstiprināšanas kārtību.
1.2.         Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt pašvaldības telpu nedzīvojamā ēkā, kadastra apz. 4201 003 0113 002, nekustamajā īpašumā Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 503 0035, nomnieku, kurš piedāvā izdevīgāko finansiālo piedāvājumu nomas tiesību nodibināšanai.
1.3.         Nomas tiesību izsoli organizē ar Cēsu novada domes 26.01.2012. lēmumu Nr. 26 „Par telpu nedzīvojamā ēkā, kadastra apzīmējums 4201 003 0113002, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā” (prot. Nr. 2, 5.p.) apstiprināta izsoles komisija, turpmāk Komisija. Komisija atbild par izsoles norisi un ar to saistīto lēmumu pieņemšanu.
1.4.         Izsole notiek kā atklāta finanšu piedāvājuma - nomas tiesību maksas summas par vienu kvadrātmetru vairāksolīšana. Pretendents, kurš piedāvā augstāko nomas maksu par vienu kvadrātmetru, tiek atzīts par izsoles uzvarētāju un iegūst pašvaldības telpu nedzīvojamā ēkā, kadastra apz. 4201 003 0113 002, nekustamajā īpašumā Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 503 0035, turpmāk – Nomas objekts -, nomas tiesības ar tiesībām veikt tā pārbūvi.  
1.5.         Drošības nauda – par Nomas objektu Ls 50,00 (piecdesmit lati), kas jāieskaita Cēsu novada pašvaldības kontā -  Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, vai jāiemaksā Cēsu novada pašvaldības kasē, ar norādi „Drošības nauda telpu nedzīvojamā ēkā, kadastra apz. 4201 003 0113 002, nekustamajā īpašumā Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 503 0035, nomas tiesību izsolei”. Drošības nauda uzskatāma par samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā vai kasē.
 
2.       Izsoles un nomas objekts 
 
2.1.         Izsoles objekts ir Cēsu novada pašvaldībai piederošu telpu nedzīvojamā ēkā, kadastra apz. 4201 003 0113 002, nekustamajā īpašumā Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 503 0035 (1.pielikums), nomas tiesības ar tiesībām veikt to pārbūvi, ievērojot Izsoles noteikumu 3. nodaļas nosacījumus, kas tiek izsolītas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).
2.2.         Ēkā paredzamā funkcija: Rūpnieciskās ražošanas uzņēmums (izņemot ar auto uzglabāšanu un apkopi saistīts uzņērmums) ar iespējamu pakārtotu komercdarbību.
2.3.         Izsoles sākumcena tiek noteikta: Ls 0,25 (divdesmit pieci santīmi) par vienu m², bez PVN. Izsoles solis tiek noteikts Ls 0,05 (pieci santīmi) apmērā;
2.4.         Telpu nomas tiesību maksimālais ilgums: 12 (divpadsmit) gadi.
2.5.         Nomas maksa: izsoles cena par Nomas objekta telpu platību.
 
 
3.       Apbūves un speciālie nosacījumi
3.1.  Atļauta Nomas telpu pārbūve, ja tas nepieciešams nomnieka paredzētās darbības nodrošināšanai.
3.2.  Pārbūve veicama par Nomnieka līdzekļiem, stingri ievērojot ar būvniecību saistīto normatīvo aktu nosacījumus. Pārbūves rezultātā radušās izmaiņas Nomas telpās paliek Iznomātāja īpašums un izdevumi to veikšanai netiek kompensēti savstarpējā ieskaita veidā ar nomas maksu.
3.3.  Ja nepieciešamā pārbūve saistīta ar nomas teritorijas apbūvi (tajā skaitā ar īslaicīgas lietošanas apbūvi), tā saskaņojama  ar pārējā ēku  (būvju) nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu novads, nomnieku SIA „Cēsu Siltumtīkli” un papildus ar zemes vienības Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu novads, 22/30 domājamo daļu īpašnieku SIA „Jaunā Fabrika, un nepieciešamo esošo inženierkomunikāciju iznešanu no apbūves teritorijas organizē un apmaksā Nomnieks.
3.4.  Precīzāki apbūves nosacījumi tiks noteikti Izsoles uzvarētājam izsniedzot plānošanas un arhitektūras uzdevumu.
 
4.      Izsoles dalībnieki
 
4.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, kā arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem ir tiesīga piedalīties izsolē un iegūt nomas tiesības.
 
5.       Izsoles dalībnieku reģistrācija
 
5.1. Lai piedalītos izsolē, personām noteikumos noteiktajā termiņā un kārtībā ir jāreģistrējas, kā arī jāiesniedz noteikumu 5.4.punktā minētie dokumenti.
5.2. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2012.gada 13. februārim plkst. 10:00, Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 305. kabinetā. Izziņas pa tālr. 64123642 (Komisijas sekretāre).
5.3. Komisijas sekretāre nodrošina izsoles noteikumu izsniegšanu, dokumentu pieņemšanu un izsoles dalībnieku reģistrāciju atbilstoši šiem noteikumiem.
5.4. Lai piedalītos izsolē:
5.4.1.         Fiziskā persona, reģistrējoties dalībai izsolē, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz šādus dokumentus:
5.4.1.1.    Izsoles pieteikumu (2.pielikums);
5.4.1.2.    kvīti par drošības naudas samaksu;
5.4.2.         Latvijā reģistrēta juridiskā persona (pārstāvim uzrādot pasi), reģistrējoties dalībai Izsolē, iesniedz šādus dokumentus:
5.4.2.1.    Izsoles pieteikumu (2.pielikums);
5.4.2.2.    izsoles dalībnieka apliecinātu komersanta reģistrācijas apliecības kopiju;
5.4.2.3.    izziņu, kas izdota ne ātrāk kā sešas nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, kā arī par paraksta tiesīgām personām;
5.4.2.4.    pilnvaru pārstāvēt juridisko personu izsolē, ja juridisko personu pārstāv persona, kurai nav paraksta tiesību;
5.4.2.5.    kvīti par drošības naudas samaksu.
5.4.3.         Latvijā nereģistrēta juridiskā persona (pārstāvim uzrādot personu apliecinošu dokumentu), reģistrējoties dalībai Izsolē, iesniedz šādus dokumentus:
5.4.3.1.    Izsoles pieteikumu ( 2.pielikums);
5.4.3.2.    Starptautiskajos līgumos noteiktā kārtībā ārvalstī vai Latvijā izsniegtu apliecinātu komersanta reģistrācijas dokumentus, kā arī dokumentu, kas apliecina, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, kā arī par paraksta tiesīgām personām;
5.4.3.3.    pilnvaru personai, kura pārstāvēs juridisko personu izsolē;
5.4.3.4.    kvīti par drošības naudas samaksu.
5.5.         Pieteikumu paraksta izsoles pretendents vai tā pilnvarotā persona.
5.6.         Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekiem netiek atdoti.
5.7.         Pieteikumus dalībai izsolē reģistrē to iesniegšanas secībā. Pēc šo noteikumu 5.4. apakšpunktos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek piešķirts kārtas numurs un izsniegta reģistrācijas apliecība.
5.8.         Komisija nodrošina dalībnieku reģistrāciju, iekļaujot atsevišķā reģistrā personas, kuras ir izpildījušas visus izsoles dalībniekam izvirzītos priekšnoteikumus. 
5.9.         Ja izsoles dalībnieks nav izpildījis izsoles priekšnoteikumus, tam netiek izsniegta reģistrācijas apliecība un tas netiek pielaists izsolei, tāpat netiek reģistrēta un pielaista izsolei juridiska persona, kā arī personālsabiedrība, ja tai ir ierosināta maksātnespēja vai tās saimnieciskā darbība ir apturēta.
5.10.      Komisija ir tiesīga pārbaudīt izsoles dalībnieku sniegtās ziņas. Ja tiek atklāts, ka izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un tiek atzīta par spēku zaudējušu tam izsniegtā reģistrācijas apliecība, tādējādi viņš zaudē tiesības piedalīties izsolē, un viņam neatmaksā iemaksāto drošības naudu. Par reģistrācijas apliecības atzīšanu par spēku zaudējušu, ja pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas, pieteicējam tiek paziņots rakstveidā.
5.11.      Izsoles dalībnieks, kas ir sniedzis nepatiesas ziņas, netiek pielaists izsolē ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta.
5.12.      Ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem un to skaitu netiek izpaustas līdz pat izsoles sākumam. Par ziņu neizpaušanu atbildīga izsoles komisija.
 
 
6.             Izsoles norise
 
6.1.Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām
      izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
6.2.Izsole notiek 2012.gada 13. februārī plkst. 11:00, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 1.stāva zālē.
6.3.  Izsole notiek atklātā sēdē, kurā var piedalīties jebkurš interesents, netraucējot izsoles
gaitu. Izsoles rezultāti tiek publiski paziņoti uzreiz pēc solīšanas pabeigšanas.
6.4.Pirms izsoles sākuma izsoles dalībnieki vai to pilnvarotās personas izsoles telpā uzrāda pasi vai citu personu  apliecinošu dokumentu, pilnvarotās personas papildus uzrāda pilnvaru. Izsoles dalībnieks (pilnvarotais pārstāvis) paraksta rakstveida apliecinājumu, ka ir iepazinies ar izsoles norises kārtību un piekrīt izsoles noteikumiem.
      Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotā persona arī pilnvaru), tiek uzskatīts, ka izsoles dalībnieks nav ieradies uz izsoli.
6.1.  Izsoli vada un kārtību izsoles laikā nodrošina izsoles vadītājs.
6.2.  Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu ierašanos, pārbauda reģistrācijas lapas. Izsoles vadītājs paziņo par izsoles atklāšanu un īsi paskaidro izsoles noteikumus, atbild uz pretendentu jautājumiem, ja tādi ir.
6.3.  Izsolei nomas tiesību vairāksolīšanā tiek pielaisti tikai tie pretendenti, kas ar Komisijas lēmumu tiek pielaisti dalībai solīšanā.
6.4. Gadījumā, ja kāds no pretendentiem, kurš kādu iemeslu dēļ nav ieradies (nokavējis) uz izsoli šo noteikumu 6.2.punktā minētajā vietā un laikā, Komisija nepielaiž viņu izsolei. Ja uz izsoli 15 minūšu laikā pēc izsoles sākuma neierodas neviens no reģistrētajiem dalībniekiem, izsole tiek uzskatīta par nenotikušu.
6.5.  Izsoles vadītājs informē par nomas objektu, kā arī paziņo nomas maksas apmēra sākumcenu par 1(vienu) kvadrātmetru, kā arī nosauc izsoles soli.
6.6.  Izsoles dalībnieki ar reģistrācijas kartītes starpniecību apliecina savu gatavību vairāksolīšanai.
6.7.  Ja uz nomas objekta nomas tiesībām pretendē tikai viens izsoles dalībnieks, izsoli atzīst par notikušu
       Nomas tiesības var iegūt vienīgais izsoles dalībnieks par summu, ko veido nomas maksas sākumcena, kas
       pārsolīta vismaz par vienu izsoles soli.
6.8.  Ja izsolei piesakās vairāki izsoles dalībnieki un neviens nepārsola izsoles sākumcenu, izsoli atzīst par
      nenotikušu..
6.9.  Solītāji solīšanas procesā paceļ savu dalībnieka reģistrācijas numuru. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles
      solim.
6.10.Solīšanas laikā izsoles vadītājs atkārto piedāvāto nomas maksu. Ja neviens no solītājiem nepiedāvā
         augstāku nomas maksu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto augstāko nomas maksu un
        fiksē to ar izsoles āmura piesitienu. Ar to noslēdzas solīšana.
6.10.          Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu nomas maksu un neviens to nepārsola, tad priekšroka dodama solītājam, kas reģistrējies ar mazāko kārtas numuru.
6.11.          Katrs solītājs ar parakstu apstiprina izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto nomas maksu. Ja tas netiek izdarīts, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta.
6.12.          Izsolei pilnvaroto pārstāvju darbības izsolē ir saistošas izsoles dalībniekiem. Izsoles pilnvaroto pārstāvju atsaukšana vai aizstāšana ar citu izsoles pilnvaroto pārstāvi stājas spēkā ar brīdi, kad tiek iesniegts attiecīgs pārstāvja atsaukšanas vai aizstāšanas dokuments.
6.13.          Solītājs, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu parakstu apliecina norādītās nomas maksas atbilstību nosolītajai nomas maksai izsoles dalībnieku sarakstā. Ja tas netiek izdarīts, uzskatāms, ka nosolītājs atteicies no nomas tiesībām, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta.
6.14.          Komisija protokolē visu izsoles gaitu. Izsoles protokolam kā pielikumu pievieno izsoles dalībnieku sarakstu un nosolītās cenas.
6.15.          Ja nepieciešams papildus laiks, lai izvērtētu pieteikumu atbilstību publicētajiem iznomāšanas nosacījumiem, izsoles beigās paziņo laiku un vietu, kad tiks paziņoti mutiskās izsoles rezultāti. Ja papildu izvērtējums nav nepieciešams, izsoles beigās izsoles vadītājs paziņo, ka izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko nosolīto nomas maksu un nomas tiesību pretendentu, kas to nosolījis un ieguvis tiesības slēgt nomas līgumu. Izsoles rezultātu paziņošanas procesu protokolē.
6.16.          Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsoles objektu, drošības nauda tiek atmaksāta septiņu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Cēsu novada domes sēdē. Izsoles uzvarētājam iemaksāto drošības naudu neatmaksā, bet ieskaita ikmēneša nomas maksas maksājumos (maksājumi par nomu uz priekšu).
6.17.          Drošības naudu neatmaksā, ja izsoles uzvarētājs atsakās noslēgt nomas līgumu. 
 
7.       Nenotikusī izsole
 
7.1.  Izsole var tikt uzskatīta par nenotikušu:
7.1.1.         ja neviens izsoles dalībnieks nav iesniedzis pieteikumu vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks;
7.1.2.          ja nav pārsolītā sākumcena;
7.1.3.         ja neviens no izsoles dalībniekiem, kurš atzīts par nosolītāju, nenoslēdz nomas līgumu noteiktajā termiņā;
7.1.4.         ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās izsolē vai ja izsolē starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas ietekmējusi izsoles rezultātus vai tās gaitu;
7.1.5.         ja izsolāmo objektu - nomas tiesības iegūst persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē.
 
8.       Izsoles rezultātu apstiprināšana
 
8.1.            Izsoles protokolu apstiprina Komisija.
8.2.            Sūdzības par Komisijas darbu iesniedzamas Cēsu novada pašvaldībā ne vēlāk kā
četru darba dienu laikā no izsoles dienas. Vēlāk iesniegtās sūdzības netiek skatītas.
8.3.            Izsoles rezultātus apstiprina tuvākajā Cēsu novada domes sēdē.
 
9.       Papildus nosacījumi
 
9.1.  Izsoles dalībnieku vai to pilnvaroto personu reģistrācija izsolei uzskatāma par apliecinājumu, ka reģistrētās personas ir informētas par izsoles Nomas objekta tehnisko stāvokli un tā nodrošinājumu.
9.2.  Jebkuri tehniskie uzlabojumi nomas objektā (pārbūve), kas nepieciešami pēc solītāja ieskatiem, ar kuru noslēgts izsoles objekta nomas līgums, jāveic nomniekam par saviem līdzekļiem, termiņā, lai ieguldījumi tiktu amortizēti nomas līguma darbības laikā.
9.3.  Ar izsoles uzvarētāju vienlaicīgi ar telpu nomas līgumu slēdzams zemes vienības Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apz. 4201 003 0113, daļas, 2583 m2  platībā, turpmāk – Nomas zeme, nomas līgums  (saskaņā ar Izsoles noteikumu 1. pielikumu):
9.3.1.         par 8/30 no nomas zemes platības, kas sastāda  688,8 m2, ar Cēsu novada pašvaldību (par cenu, kāda noteikta normatīvajos aktos);
9.3.2.         par 22/30 no nomas zemes platības, kas sastāda  1894,2 m2, ar SIA „Jaunā Fabrika” (par cenu savstarpēji vienojoties).
 
               
10.    Nomas līguma noslēgšana
 
10.1.          Nomas līgums noslēdzams septiņu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas, t.i., izsoles rezultātu publicēšanas Cēsu novada pašvaldības mājaslapā internetā. Izsoles uzvarētājam atteikums slēgt līgumu jāiesniedz rakstiski septiņu darba dienu laikā no izsoles rezultātu paziņošanas dienas.
10.2.          Ja noteikumu 10.1.punktā minētajā termiņā izsoles uzvarētājs atsakās noslēgt nomas līgumu vai arī šajā termiņā rakstisks atteikums nav saņemts, nomas tiesības tiek piedāvātas iegūt izsoles dalībniekam, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu, atbilde uz piedāvājumu slēgt līgumu jāsniedz divu nedēļu laikā pēc piedāvājuma saņemšanas dienas. Nomas līgums noslēdzams septiņu darba dienu laikā pēc minētā paziņojuma saņemšanas dienas. 
 
 
 
1.pielikums
Izsoles noteikumiem

 
 
 
2.pielikums
Izsoles noteikumiem
 
PIETEIKUMS
Nomas tiesību izsolei nedzīvojamai  ēkai
ar kadastra apz. 4201-003-0113-002, 1.un 2.stāvā ar kopējo platību 1267,6m2 nekustamajā īpašumā Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu nov.,  ar tiesībām veikt to pārbūvi
 
 
Pretendents
                     (fiziska persona- vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese,  juridiska
 
 

   persona, arī personālsabiedrība, -  nosaukums , reģistrācijas numurs un juridiskā adrese)  
 
 
kura vārdā saskaņā ar
                                                      (pilnvarojuma pamatojums)
 
rīkojas
                                               (amats, vārds, uzvārds, personas kods)
 

                                                  (elektroniskā pasta adrese)
 

                                               (bankas rekvizīti, konta numurs)
 
 
ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties Cēsu novada pašvaldības rīkotajā  nomas tiesību  izsolē uz šādu nomas objektu:
 
nekustamā īpašuma adrese_
 
nomas objekts
 
kadastra apzīmējums un platība
 
vēlamais  nomas termiņš (gados) ņemot izsoles noteikumos norādīto
maksimālo termiņu
 
Nomas laikā plānotās darbības nomas objektā _
 

 

 
 
 
 
Pārstāvis/pilnvarotā persona    z.v.
                                                    (vārds, uzvārds, paraksts)
 
2012.gada 
 
 
3.pielikums
NOMAS LĪGUMS
 
Cēsīs,                                                                                                                                     2012.gada ._
 
Cēsu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000031048, juridiskā adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, turpmāk tekstā – Iznomātājs, kura vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, Cēsu novada pašvaldības nolikumu un amata pilnvarām rīkojas _, un
, reģ. Nr. , juridiskā adrese _ turpmāk tekstā – Nomnieks, kura vārdā saskaņā ar _ rīkojas
                abi kopā turpmāk tekstā saukti Līdzēji,
pamatojoties uz Cēsu novada domes ._.20_. lēmumu „” (protokols Nr._., _.punkts)
savstarpēji vienojas un noslēdz šo Ēkas un zemes gabala nomas līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:
 1. Līguma priekšmets
1.1.              Iznomātājs nodod Nomniekam un Nomnieks pieņem no Iznomātāja lietošanā par maksu - nomā nekustamo īpašumu - telpas nedzīvojamā ēkā, kadastra apzīmējums 4201 003 0113 002, 1267,6 m² kopplatībā, turpmāk tekstā – Telpas, un zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 003 0113, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, daļu 688,8 m2 platībā, kuru veido 8/30 domājamās daļas no kopējās nomas zemes platības 2583 m2,  saskaņā ar Līguma 1.Pielikumu.
1.2.              Telpas un zemes gabala daļa tiek nodoti ar mērķi attīstīt rūpniecisko ražošanu (izņemot ar auto uzglabāšanu un apkopi saistītu) ar iespējamu pakārtotu komercdarbību, saskaņā ar Nomnieka darbības programmu (tiks precizēts slēdzot līgumu ar konkrētu nomnieku).
1.3.              Iznomātājs apliecina, ka uz Līguma parakstīšanas brīdi Telpas un zemes gabala 8/30 domājamās daļas ir Cēsu novada pašvaldības īpašums un uz tā atrodas zemes robežu plānā un zemesgrāmatā atzīmētie nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumi. 2001.gada 01. oktobrī uz Cēsu pilsētas (novada) pašvaldības vārda Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0002 9519 reģistrēts ēku (būvju) nekustamais īpašums Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 503 0035, sastāvošs no deviņām ēkām un vienpadsmit inženierbūvēm. 2002.gada 27. februārī uz Cēsu pilsētas (novada) pašvaldības vārda Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1583 reģistrētas 8/30 domājamās daļas no  nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 003 0113, sastāvoša no zemes vienības (Līguma 2.pielikums).
1.4.              Parakstot šo Līgumu, Iznomātājs apliecina, ka uz Līguma noslēgšanas brīdi un Līguma darbības laikā Telpas un zemes gabala daļa nav un netiks atsavināti, nav un netiks ieķīlāti, nav nodoti privatizācijai, par to nepastāv strīds un nav uzlikts aizliegums.
1.5.              Nomnieks pieņem nomā Telpas un zemes gabala daļu saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu.
1.6.              Līdzēji apliecina, ka viņi ir novērtējuši Telpu un zemes gabala daļas faktisko stāvokli un līdz ar to apņemas neizmantot prasības tiesības par Līguma atcelšanu pārmērīgu zaudējumu dēļ.
1.7.              Nomnieks, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies  ar Telpu nomas tiesību izsoles noteikumiem, apņemas tos pilnībā ievērot, kā arī nākotnē neizmantot prasības tiesības par Līguma atcelšanu pārmērīgu zaudējumu dēļ.
 
2.       Līguma termiņš
2.1.              Līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas brīdi un ir spēkā 12 (divpadsmit) gadus, t.i. līdz _.gada _.. <Līguma termiņš tiks precizēts, noslēdzot līgumu>
 
3.       Maksājumu kārtība
3.1.              Telpu nomas maksa par Telpu platību, pamatojoties uz Cēsu novada domes ..2012. lēmumu Nr. „” (protokols Nr._., _.punkts), tiek noteikta LVL _ par 1 m2 mēnesī bez PVN, t.i.
3.1.1.         ceturksnī - LVL_ (_), bez PVN 22%;
3.1.2.          gadā – LVL _ (_), bez PVN 22%;
<Nomas maksas apmērs tiks precizēts, noslēdzot līgumu, pamatojoties uz izsoles rezultātiem>.
3.2.              Iznomātājam ir tiesības, rakstiski nosūtot Nomniekam attiecīgu paziņojumu, vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā:
3.2.1.         ja Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais patēriņu cenu indekss attiecībā pret pēdējo nomas maksas izmaiņas dienu pārsniedz 10%. Nomas maksas paaugstinājumu nosaka, sākot ar trešo nomas gadu atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem patēriņa cenu indeksiem;
3.2.2.         ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, ar nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība. Minētajos gadījumos nomas maksas apmērs tiek mainīts, sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos, vai ar datumu, kad mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs, vai nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība.
3.3.              Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu par zemi 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
3.4.              Nomniekam nomas maksa jāmaksā vienu reizi ceturksnī, ne vēlāk kā līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša beigām saskaņā ar Iznomātāja izrakstīto rēķinu.
3.5.              Ja Nomnieks nav saņēmis rēķinu, tam par to nekavējoties jāziņo Iznomātājam, līdz ar to maksāšanas termiņš tiek pagarināts proporcionāli rēķina saņemšanas kavējumam.
3.6.              Nomnieks papildus nomas maksai maksās visus nodokļus, tajā skaitā nekustamā īpašuma nodokli, un citas nastas, kas saistītas ar Telpu un zemes gabala daļas izmantošanu un apņemas nodrošināt nomā nodotās teritorijas uzturēšanu.
3.7.              Nodokļu un zemes gabala nomas maksājumiem ieskaits nav piemērojams.
3.8.              Visi šajā Līgumā noteiktie Nomnieka maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem tikai tad, kad pilnā apjomā ienākuši Iznomātāja rēķinā norādītās bankas kontā.
3.9.              Maksājumu (nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa) apmēru pārrēķini notiek atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3.10.           Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par valsts vai pašvaldības ēku un/vai zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību. Šādas Iznomātāja noteiktās izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.
3.11.           Nomnieka avansā samaksātā nomas maksa nevar būt par pamatu Līguma darbības neizbeigšanai pirms termiņa.
3.12.           Gadījumā, ja Līgums pilnībā vai daļēji tiek izbeigts pirms nomas termiņa beigām, Nomnieks maksā nomas maksu un citus ar šo Līgumu saistītos maksājumus par faktisko nomas periodu.
3.13.           Maksājumus par izmantotajiem komunālajiem un citiem pakalpojumiem (ūdensapgāde, kanalizācija, elektroapgāde, atkritumu apsaimniekošana, apsardze, u.tml.) Nomnieks veic patstāvīgi un par saviem līdzekļiem.
 
4.       Līguma īstenošana
4.1.              Nomnieks apņemas savas turpmākās darbības Līguma izpildē veikt stingrā saskaņā ar šo Līgumu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Atkāpes pieļaujamas, ja Iznomātājs tām piekritis rakstveidā.
4.2.  Nomnieks apņemas nepieciešamības gadījumā veikt Telpu pārbūvi par saviem līdzekļiem, stingri ievērojot ar būvniecību saistīto normatīvo aktu nosacījumus un piekrīt, ka pārbūves rezultātā radušās izmaiņas Nomas telpās paliek Iznomātāja īpašums un izdevumi to veikšanai netiek kompensēti savstarpējā ieskaita veidā ar nomas maksu.
4.3.  Nomnieks apņemas, ja nepieciešamā pārbūve saistīta ar nomas teritorijas apbūvi (tajā skaitā ar īslaicīgas lietošanas apbūvi), to saskaņot ar pārējā ēku  (būvju) nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu novads, nomnieku SIA „Cēsu Siltumtīkli” un papildus ar zemes vienības Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu novads, 22/30 domājamo daļu īpašnieku SIA „Jaunā Fabrika”, kā arī organizēt un apmaksāt nepieciešamo esošo inženierkomunikāciju iznešanu no apbūves teritorijas.
 
5.     Nomnieka tiesības un pienākumi
5.1.              Nomnieks, parakstot šo Telpu un zemes gabala daļas nomas līgumu apliecina, ka Nomniekam ir zināms Telpu tehniskais stāvoklis un no Līguma noslēgšanas brīža tas pieņem Telpas un zemes gabala daļu lietošanā un apsaimniekošanā, tādējādi uzņemoties pilnu atbildību par Telpu turpmāko stāvokli, drošības, tajā skaitā ugunsdrošības, prasību ievērošanu, kā arī par kārtību kādā Nomnieka darbinieki vai citas personas atrodas (neatrodas) Telpās.
5.2.          Nomnieks apņemas:
5.2.1.         visā Līguma darbības laikā nepieļaut Telpu un zemes gabala daļas stāvokļa pasliktināšanos un vērtības samazināšanos;
5.2.2.         par saviem līdzekļiem, izmantojot savu darbaspēku nepieciešamības gadījumā veikt Telpu pārbūvi, atbilstoši Līguma 1.2.punktā izvirzītajam mērķim, izsoles noteikumiem, turpmāk tekstā – Būvdarbi;
5.2.3.         nodrošināt Būvdarbu veikšanu saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Latvijas būvnormatīviem un Latvijas nacionālo standartu noteikumiem un šī Līguma noteikumiem un citiem spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem;
5.2.4.         izmantot Telpas un zemes gabala daļu atbilstoši šī Līguma mērķiem un noteikumiem, Nomniekam nav tiesību izmantot Telpas un zemes gabala daļu citiem mērķiem bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas;
5.2.5.         savlaicīgi, t.i., bez kavējumiem samaksāt nomas maksu, nekustamā īpašuma nodokli, kā arī citus Nomnieka maksājumus, kas izriet no šī Līguma un Telpu un zemes gabala daļas izmantošanas;
5.2.6.         izmantojot Telpas un zemes gabala daļu, nodrošināt normatīvo aktu, t.sk., Cēsu novada pašvaldības saistošo noteikumu, prasības par Telpu un zemes gabala daļas un tai pieguļošās teritorijas kopšanu un uzturēšanu;
5.2.7.         izmantot Telpas un zemes gabala daļu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Cēsu pilsētas apbūves noteikumiem, Līgumam, kā arī ar Cēsu novada pašvaldības lēmumiem;
5.2.8.         izmantojot Tepas un zemes gabala daļu, ievērot ugunsdrošības, sanitārās uzraudzības, atkritumu apsaimniekošanas, darba drošības noteikumus, aizsargjoslu prasības, kā arī citus noteikumus un prasības;
5.2.9.         ar savu darbību neaizskart citu zemes lietotāju vai īpašnieku un Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju likumīgās intereses, izmantot to neapdraudot cilvēku veselību un dzīvību, sabiedrisko drošību;
5.2.10.      ar savu rīcību netraucēt vai neapdraudēt kopējā zemes gabalā izvietoto iestāžu darbību,
5.2.11.      par zemes gabala uzturēšanas kārtību vienoties ar kopējā zemes gabalā izvietotajām iestādēm;
5.2.12.      nepieļaut darbību, kas pasliktina citu zemes lietotāju vai īpašnieku nekustamā īpašuma kvalitāti;
5.2.13.      nepieļaut apkārtējās vides piesārņošanu, nekavējoties novērst piesārņojumu vai bojājumus un atlīdzināt visus zaudējumus, kas Nomnieka vainas dēļ nodarīti Telpām un zemes gabala daļai, dabai, citiem zemes lietotājiem un sabiedrībai;
5.2.14.      ievērot Telpām un zemes gabala daļai noteiktos apgrūtinājumus, ja tādi rastos šī Līguma darbības laikā;
5.2.15.      ievērot un novērst Iznomātāja iebildumus un norādījumus, kas attiecas uz šī Līguma izpildi;
5.2.16.      ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienu laikā sniegt rakstiskas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem saistībā ar Telpu un zemes gabala daļas lietošanu un Līguma izpildi.
5.3.              Iznomātājs apliecina, ka būvniecības veikšanai, ievērojot LR spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē būvniecības kārtību, Nomniekam nepieciešams Cēsu novada būvvaldes akcepts, bet nav nepieciešams atsevišķs Iznomātāja saskaņojums.
5.4.              Nomnieks patstāvīgi slēdz līgumus par komunālo un citu pakalpojumu nodrošināšanu Telpās (ūdensapgāde, kanalizācija, elektroapgāde, atkritumu apsaimniekošana, apsardze, u.tml.).
5.5.              Nomnieks ir tiesīgs nodot Telpas un zemes gabala daļu apakšnomā tikai ar Iznomātāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu.
5.6.              Nomniekam ir pienākums, Līgumam izbeidzoties nodot Iznomātājam Telpas un zemes gabala daļu tādā stāvoklī, lai tas būtu piemērots turpmākai izmantošanai, pieļaujot īpašuma normālu to dabiskās nolietošanās pakāpi, sastādot nodošanas - pieņemšanas aktu.
 
6.          Iznomātāja tiesības un pienākumi
6.1.              Iznomātājs apņemas nodrošināt Nomniekam iespēju netraucēti un pēc saviem ieskatiem lietot Telpas un zemes gabala daļu atbilstoši nomas līguma mērķim. Iznomātājs nedrīkst apgrūtināt Nomnieka, tā darbinieku un apmeklētāju brīvu iekļūšanu un pārvietošanos Telpās un pa zemes gabala daļu.
6.2.              Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā, netraucējot Nomnieka saimnieciskajai darbībai, Nomnieka pārstāvja klātbūtnē pārbaudīt Telpu un zemes gabala daļas stāvokli un šī Līguma izpildi;
6.3.              Iznomātājam ir tiesības ienākt Telpās jebkurā laikā, lai novērstu avārijas situācijas draudus.
6.4.              Ja Līguma laikā rodas Telpu un/vai zemes gabala daļas bojājumi vai atklājas faktiski trūkumi, Iznomātājs pēc Nomnieka rakstveida pieprasījuma nodrošina to novēršanu.
6.5.              Iznomātājam ir tiesības šā Līguma darbības beigās saņemt Telpas un zemes gabala daļu tādā stāvoklī, lai tas būtu piemērots turpmākai izmantošanai, pieļaujot īpašuma normālu to dabiskās nolietošanās pakāpi.
6.6.              Iznomātājam ir tiesības pieprasīt šī Līguma noteikumu pildīšanu un Telpu un zemes gabala daļas pienācīgu izmantošanu atbilstoši šī Līguma noteikumiem.
6.7.              Par Telpu un zemes gabala daļas apgrūtinājumiem šī Līguma darbības termiņā lemj Iznomātājs, ņemot vērā Nomnieka intereses, rakstiski to saskaņojot ar Nomnieku.
 
7.       Līguma grozīšana, papildināšanas un izbeigšanas kārtība
7.1.              Visus šī Līguma grozījumus un/vai papildinājumus Līdzēji sastāda rakstiskā formā, apliecinot ar saviem parakstiem. Mutiskās vienošanās, kas nav ietvertas rakstiskā formā, nav Līdzējiem juridiski saistošas.
7.2.              Papildinājumi un grozījumi, kas tiek noslēgti saistībā ar šo Līgumu, tiek pievienoti un kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7.3.              Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē pārējos noteikumus.
7.4.              Visus izdevumus par Nomnieka veikto ieguldījumu Nekustamajā īpašumā (Telpu pārbūve, zemes gabala daļas apbūve, inženierkomunikāciju izbūve) sedz Nomnieks un Iznomātājam nav pienākums tos kompensēt.
7.5.              Līgumu pirms termiņa var izbeigt:
7.5.1.Līdzējiem rakstveidā par to vienojoties;
7.5.2.Iznomātājam izmantojot tiesības, rakstiski informējot Nomnieku trīs mēnešus iepriekš, vienpusēji atkāpjoties no nomas līguma, neatlīdzinot Nomniekam zaudējumus, kas saistīti ar līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja Telpas Iznomātājam nepieciešamas sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai vai normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju veikšanai.
7.5.3.Iznomātājs vienpusēji - bez jebkādas kompensācijas vai zaudējumu, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, izmaksas, paziņojot Nomniekam rakstveidā par to 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja Nomnieks:
7.5.3.1.         izmanto Telpas un zemes gabala daļu mērķiem, kas nav paredzēti Līgumā un Iznomātājs pēc tam rakstveidā brīdinājis Nomnieku par to, bet Nomnieks 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas vai abpusēji panāktās vienošanās nav veicis nepieciešamās darbības minētā pārkāpuma novēršanai;
7.5.3.2.         vairāk par 1 (vienu) mēnesi nokavējis šajā Līgumā noteikto maksājumu (nomas maksa, nekustamā īpašuma nodoklis, nokavējuma nauda un līgumsodi) izdarīšanu un Iznomātājs pēc tam rakstveidā brīdinājis Nomnieku par to, bet Nomnieks 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas nav novērsis minēto pārkāpumu;
7.5.3.3.         būtiski pārkāpj būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un normatīvos aktus par Telpu un zemes gabala daļas izmantošanu, uzturēšanu un apsaimniekošanu;
7.5.3.4.         Būvdarbu veikšanā (ja tādi tiek paredzēti) tiek pieļautas būtiskas atkāpes no akceptēta būvprojekta (par būtiskām tiek uzskatītas ar Iznomātāju nesaskaņotas atkāpes 30% apmērā no akceptētā būvprojekta);
7.5.3.5.         ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, rakstveidā nesaskaņojot ar Iznomātāju, neattaisnoti kavējis Būvdarbu (ja tādi tiek paredzēti) izpildes laika grafiku un Iznomātājs pēc tam rakstveidā brīdinājis Nomnieku par to, bet Nomnieks 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas nav novērsis minēto pārkāpumu;
7.5.3.6.         ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem pārtraucis Būvdarbus (ja tādi ir paredzēti) vai jebkurā citā veidā skaidri izrādījis savu nodomu pārtraukt Būvdarbu veikšanu, ja šāds Būvdarbu pārtraukums nav rakstveidā saskaņots ar Iznomātāju un Iznomātājs pēc tam rakstveidā brīdinājis Nomnieku par to, bet Nomnieks 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas nav novērsis minēto pārkāpumu;
7.5.3.7.         Telpas vai zemes gabala daļa bez Iznomātāja piekrišanas tiek nodots apakšnomā;
7.5.3.8.         Līguma neizpildīšana ir ļaunprātīga un dod iznomātājam pamatu uzskatīt, ka viņš nevar paļauties uz saistību izpildīšanu nākotnē;
7.5.3.9.         atzīts par maksātnespējīgu vai ir uzsākta tā likvidācija.
7.5.4.Nomnieks vienpusēji, paziņojot Iznomātājam rakstveidā par to 2 (divus) mēnešus iepriekš:
7.5.4.1.         ja no Iznomātāja neatkarīgu apstākļu dēļ Nomniekam turpmāk nav iespējams izmantot Telpas un zemes gabala daļu šajā Līgumā paredzētajiem mērķiem;
7.5.4.2.         ja Iznomātājs nepamatoti traucē Nomniekam izmantot Telpas un zemes gabala daļu Līgumā paredzētajiem mērķiem un Nomnieks rakstveidā motivēti brīdinājis Iznomātāju par to, bet Iznomātājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas nav novērsis minēto pārkāpumu.
7.6.              Izbeidzoties Līgumam, Nomniekam ir pienākums atbrīvot Telpas un zemes gabala daļu.
7.7.              Nomnieks atbrīvo telpas un zemes gabala daļu pēc Līguma 2.1. un 7.5. punktā noteiktajiem termiņiem, Nomniekam ir pienākums samaksāt Iznomātājam nomas maksu, nekustamā īpašuma nodokli un veikt komunālo pakalpojumu maksājumu samaksu par faktisko Telpu un zemes gabala daļas izmantošanas laiku.
 
8.       Atbildība
8.1.              Līdzēji ir atbildīgi viens otram par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu atlīdzību otram Līdzējam saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Nokavējuma naudas, līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzības.
8.2.              Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par veikto ieguldījumu Telpās kvalitāti un Būvdarbu veikšanu saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Latvijas būvnormatīviem un Latvijas nacionālo standartu noteikumiem, šī Līguma noteikumiem un citiem spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem.
8.3.              Par nomas līgumā noteikto maksājumu kavējumu Iznomātājs aprēķina līgumsodu 0,1% apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. Ar Nomnieka maksājumu vispirms tiek dzēsta nokavējuma nauda un tikai tad kārtējie maksājumi.
8.4.              Nomnieks ir patstāvīgi atbildīgs par Telpu un zemes gabala daļas uzkopšanu un uzturēšanu kārtībā atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un Cēsu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kas regulē nekustamo īpašumu uzturēšanas nosacījumus.
8.5.              Nomnieks ir personīgi un materiāli atbildīgs, ja Telpu un zemes gabala daļas nepienācīgas izmantošanas un apsaimniekošanas rezultātā ir iestājusies administratīvā vai civiltiesiskā atbildība.
8.6.              Nomnieka pārbūvēto (ja tas tiek veikts) Telpu, zemes gabala daļas un izbūvēto inženierkomunikāciju apsaimniekošanu veic Nomnieks.
8.7.              Ja Nomnieks kavē Līguma 4.1. punktā noteikto Līguma termiņu, Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu LVL 10 (desmit lati) apmērā par katru termiņa kavējuma dienu. Papildus līgumsodam Nomnieks maksā nomas maksu un citus maksājumus saskaņā ar šo Līgumu par faktiskās nomas laiku.
8.8.              Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi un neizpildes radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību minēto apstākļu dēļ Līdzējs rakstiski informē otru līdzēju 5 (piecu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāko līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.
9.       Noslēguma noteikumi
9.1.      Attiecības, kas nav paredzētas šajā Līgumā, tiek regulētas saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.2.        Ja Līdzēji maina adresi vai citus rekvizītus, kas minēti Līgumā, tie 5 (piecu) darba dienu laikā informē otru Līdzēju
9.3.      Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē pārējos Līguma noteikumus.
9.4.      Līdzēju kontaktpersonas:
9.4.1.No Iznomātāja puses: Viesturs Krastiņš, Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs, tel.: 64161824, mob. tel.: 26138771, fax: 4124571, e-pasts: viesturs.krastins@dome.cesis.lv;
9.4.2.No Nomnieka puses: ,_
9.5.        Līgums ir spēkā ar Līguma parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad zemesgrāmatā tiek izdarīts attiecīgs ieraksts par nomas tiesību dzēšanu visā vai par attiecīgo daļu no šī Līguma 1.1.p.norādītā nomas priekšmeta.
9.6.       Ikviens strīds, kas Līdzējiem varētu rasties saistībā ar šī Līguma izpildi, ja līdzēji nespēj vienoties, jānodod izskatīšanai tiesā pēc Telpu un zemes gabala daļas teritoriālās piekritības.
9.7.        Līdzēji 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas pie notāra paraksta atbilstošu nostiprinājuma lūgumu nomas tiesību ierakstīšanai Zemesgrāmatā. Izdevumus par nomas tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā sedz Nomnieks.
9.8.        Līgums sastādīts un parakstīts 3 (trijos) eksemplāros, divi atrodas pie Iznomātāja, viens tiek nodots Nomniekam, viens- reģistrēšanai zemesgrāmatā. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
 
 
Iznomātājs                                                                                           Nomnieks
 
 


2012. gada 26. janvāra protokols Nr.2       Lēmuma nr. 27
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lazdu ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov.  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atbilstoši Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 17.01.2012. priekšlikumam (prot. Nr.3) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 19.01.2012. atzinumam (prot. Nr. 1), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Mainīt zemes vienībai Lazdu ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 002 0502, platība 8906 m2) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz „Pagaidu atļautā izmantošana sakņu dārziem” (0502) – 6545 m2, un „Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa” (0501) – 2361 m2.
 
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2012. gada 26. janvāra protokols Nr.2       Lēmuma nr. 28
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem piekrītošo platību maiņu zemes vienībai Rožu laukums, Cēsīs, Cēsu novadā  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atbilstoši Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 17.01.2012. priekšlikumam (prot. Nr.3) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 19.01.2012. atzinumam (prot. Nr. 1), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Mainīt zemes vienībai Rožu laukums, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 005 2708, platība 1948 m2) nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem piekrītošās platības, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķim „Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā” (1101) platību 1681 m2, bet nekustamā īpašuma lietošanas mērķim „Komercdarbības objektu apbūve” (0801) – 267 m2.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
8.


2012. gada 26. janvāra protokols Nr.2       Lēmuma nr. 29
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 21. 06.2007. lēmumā Nr. 379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu”
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Izskatot SIA „Rasmanis & Dankers” iesniegumu, ievērojot to, ka ēku un būvju nodošanas ekspluatācijā termiņš ir 01.06.2014., pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atbilstoši Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 10.01.2012. priekšlikumam (prot.Nr.2) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 19.01.2012. atzinumam (prot.Nr.1), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, A.Raubiško, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis, I.Timermanis), (deputāts A.Rasmanis balsojumā nepiedalās), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumā Nr.379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu” grozījumus, izsakot 5.1.punktu šādā redakcijā:
           „5.1. līdz 30.12.2012. izstrādāt un iesniegt Cēsu novada Būvvaldē akceptēšanai būvprojektu iznomātā zemes gabala apbūvei.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot grozījumus 02.01.2008. zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomas līgumā.
3.   Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2012. gada 26. janvāra protokols Nr.2       Lēmuma nr. 30
Par Cēsu pilsētas domes 09.12.2004. lēmuma „Par zemes nomu Stacijas laukumā 1, Cēsīs” atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
 
Izskatot G.S. iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 4.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 19.01.2012. atzinumam (prot.Nr.1), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 09.12.2004. lēmumu „Par zemes nomu Stacijas laukumā 1, Cēsīs” (prot.Nr.26, 20.p.).
 2. Izbeigt ar 31.01.2012. zemes nomas līgumu Nr.2-7-131/2004, kas noslēgts 17.12.2004. starp Cēsu pilsētas domi, kā Iznomātāju, un G. S., kā Nomnieku, par zemes gabalu Stacijas laukumā 1, Cēsīs.
 3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot atcēlēja līgumu.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2012. gada 26. janvāra protokols Nr.2       Lēmuma nr. 31
Par zemes gabala Stacijas laukums 1, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu
Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
 
        Izskatot A.S. iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un atbilstoši Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 19.01.2012. atzinumam (prot.Nr.1), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar A. S., par zemes gabalu Stacijas laukums 1, Cēsis, Cēsu nov., uz 5 gadiem, sākot ar 01.02.2012.
 2. Iznomājamā zemes gabala platība 339 m2.
 3. Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).
 4. Zemes nomas maksu par faktisko zemes lietošanu no 07.12.2011. līdz 31.01.2012. noteikt saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7. un 10.punktu.
 5. Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par valsts vai pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību. Šādas Iznomātāja noteiktās izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.
 6. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 7. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.
 8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 
 
 
 
 


2012. gada 26. janvāra protokols Nr.2       Lēmuma nr. 32
Par M. M. 2011.gada 8.decembra iesniegumu (reģ. 2011.gada 16.decembrī Cēsu novada pašvaldībā ar Nr. 1-40/4707) par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 2011.gada 14.novembra lēmuma Nr. F-1-13/1148 „Par  sociālo palīdzību” apstrīdēšanu
_
Ziņo: J.Rozenbergs, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 81.panta pirmo daļu un otrās daļas 2.punktu, Cēsu novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 ‘’Cēsu novada pašvaldības nolikums’’ 129.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Atzīt par pamatotu un apstiprināt Cēsu novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas 2012.gada 12.janvāra lēmumu Nr. 17 „Par M. M. 2011.gada 8.decembra iesniegumu (reģ. 2011.gada 16.decembrī Cēsu novada pašvaldībā ar Nr. 1-40/4707) par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 2011.gada 14.novembra lēmuma Nr. F-1-13/1148 „Par  sociālo palīdzību” apstrīdēšanu”.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2012. gada 26. janvāra protokols Nr.2       Lēmuma nr. 33
Par nekustamā īpašuma „Ķīvītes” Vaives pagastā, Cēsu novadā sadalīšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daļu un 17. panta otro daļu, „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 19 panta pirmās daļas 1.punktu un 20.panta pirmās daļas 1.punktu, atbilstoši Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 24.01.2012. atzinumam (prot. Nr.4), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Piekrist nekustamā īpašuma „Ķīvītes”, Vaives pag., Cēsu nov., kas sastāv no divām  atsevišķām zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem 4290 004 0164, 4290 010 0087, sadalīšanai divos atsevišķos nekustamos īpašumos.
 2. Īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4290 010 0087 atstāt nosaukumu ”Ķīvītes”, Vaives pag., Cēsu nov..
3.      Zemes lietošanas mērķis – mežsaimniecības  zeme (0201).
 1. Īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4290 004 0164 piešķirt nosaukumu ”Jaunķīvītes”, Vaives pag., Cēsu nov..
5.      Zemes lietošanas mērķis – mežsaimniecības  zeme (0201).
 1. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.


2012. gada 26. janvāra protokols Nr.2       Lēmuma nr. 34
Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
 
 


2012. gada 26. janvāra protokols Nr.2       Lēmuma nr. 35
Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no nomā nodoto pamatlīdzekļu saraksta
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu un atbilstoši  Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 19.01.2012. atzinumam (prot.Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.01.2012. atzinumam (prot.Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Pieņemt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu siltumtīkli’’, vienotais reģ. Nr. 40003007848, tai ar 27.02.2001. Līgumu par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma ‘’Cēsu Siltumtīklu uzņēmums’’ pamatlīdzekļu nomu nomā nodotos pamatlīdzekļus.
 2. Pamatlīdzekļi tiek nodoti Cēsu novada pašvaldībai ar pieņemšanas – nodošanas aktu.
 3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Cēsu novada pašvaldības Komunālai nodaļai (vadītājs I.Mercs)  sagatavot grozījumus noslēgtajā pamatlīdzekļu nomas līgumā.
 4. Atgrieztos pamatlīdzekļus nodot izvērtēšanai Cēsu novada pašvaldības nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu pieņemšanas un norakstīšanas komisijai.
 5. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Komunālajai nodaļai (vadītājs I.Mercs) pēc Cēsu novada pašvaldības nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu pieņemšanas un norakstīšanas komisijas slēdziena organizēt nepieciešamās darbības ar pamatlīdzekļiem.
 6. Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) organizēt pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites, pēc Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas (vadītājs I.Mercs) piestādītiem attaisnojuma dokumentiem.
 7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2012. gada 26. janvāra protokols Nr.2       Lēmuma nr. 36
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 3 „Par bērna piedzimšanas pabalstu Cēsu novadā” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ievērojot likuma „Par sociālo drošību” 8. pantu un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 66. panta otro daļu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 19.01.2012. atzinumam (protokols Nr. 1) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.01.2012. atzinumam (protokols Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 3 „Par bērna piedzimšanas pabalstu Cēsu novadā” saskaņā ar pielikumu.
2.Uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore I. Sietiņsone) nodrošināt darbību atbilstoši saistošajiem noteikumiem.
Pielikums
Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 3
„Par bērna piedzimšanas pabalstu Cēsu novadā”
 
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
1.      Saistošie noteikumi nosaka bērna piedzimšanas pabalsta apmēru, personas, kam ir tiesības saņemt šo pabalstu, un pabalsta piešķiršanas kārtību.
2.      Bērna piedzimšanas pabalsts (turpmāk – Pabalsts) ir Cēsu novada pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi uzlabot demogrāfisko situāciju Cēsu novadā.
3.      Tiesības saņemt Pabalstu par katru jaundzimušo bērnu ir vienam no bērna vecākiem, ja bērna un vecāka deklarētā dzīves vieta ir Cēsu novadā.
4.      Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir Ls 50,00 (piecdesmit latu).
5.      Ja abu vecāku vai vecāka (ja bērnam ir tikai viens vecāks) deklarētā dzīves vieta vismaz pēdējos 12 mēnešus ir bijusi Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, tad Pabalsts tiek izmaksāts divkāršā apmērā.
6.      Pabalstu var saņemt arī persona, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 6 mēnešu vecumam, ja Pabalsts nav jau izmaksāts vienam no bērna vecākiem.
7.      Pabalsts paredzēts jaundzimušā pamatvajadzību nodrošināšanai - higiēnas priekšmetu, kā arī mīkstā inventāra un citu bērna audzināšanai un kopšanai paredzētu priekšmetu iegādei.
8.      Lēmumu par Pabalstu piešķiršanu pieņem un Pabalstu izmaksā Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests”).
9.      Sociālajam dienestam pirms pabalsta piešķiršanas ir tiesības apsekot ģimeni dzīvesvietā, ja saņemta informācija, ka bērnam netiek nodrošināta pietiekama aprūpe. Ja apsekošanā tiek konstatēts, ka bērnam netiek nodrošināta pietiekama aprūpe, tad pabalsts tiek piešķirts mantiskā veidā.
10.  Pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas, adopcijas vai aizbildņa iecelšanas dienas.
11.  Pabalsta pieprasītājam jāiesniedz iesniegums un tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu kopija, ja Pabalstu pieprasa adoptētājs.
12.  Lēmums par Pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts viena mēneša laikā no visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu un ziņu saņemšanas.
13.  Pabalsts netiek piešķirts, ja bērns pēc dzimšanas ir nodzīvojis mazāk par 72 stundām, kā arī gadījumos, kad bērns ir valsts apgādībā.
14.  Sociālā dienesta lēmumu par Pabalsta piešķiršanu var apstrīdēt Cēsu novada pašvaldībā.
15.  Noteikumi stājas spēkā ar 16.03.2012.
 


2012. gada 26. janvāra protokols Nr.2       Lēmuma nr. 37
Par līguma par  projekta  „Energoefektivitātes  paaugstināšana Cēsu novada pašvaldības ēkās – 2 kārta” īstenošanu izbeigšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā izstrādātajā būvniecības tehniskajā dokumentācijā paredzēto izmaksu ievērojamu sadārdzinājumu un atklātā konkursā „Ēkas, kadastra apzīmējums 4201-005-1406-002, renovācija atbilstoši zema enerģijas patēriņa ēkas principiem Raunas ielā 6a, Cēsīs, Cēsu novadā” piedāvāto līgumcenu,  paredzams projekta kopējo izmaksu  sadārdzinājums  par   vairāk kā 100%, kas savukārt palielina  projekta atmaksāšanās periodu,  pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta otro daļu, līguma par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu novada pašvaldības ēkās – 2 kārta” īstenošanu 19. nodaļas nosacījumiem, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.01.2012. atzinumam (protokols Nr. 2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Pārtraukt  projekta ieviešanas aktivitātes un lūgt Atbildīgo iestādi un Vides investīciju fondu izbeigt 2010.gada 27.decembrī noslēgto līgumu par  projekta  „Energoefektivitātes  paaugstināšana Cēsu novada pašvaldības ēkās – 2 kārta” īstenošanu Nr. KPFI-7/77. 
 2. Pirms līguma izbeigšanas Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A. Zerne) atmaksāt Vides investīciju fondam LVL 314 665,08,  kas Cēsu novada pašvaldībai iemaksāta projekta Valsts kases kontā, saskaņā ar Avansa pieprasījumu un atmaksāto maksājumu pieprasījumu. 
 3. Projekta aktivitāšu ieviešanai izlietoto summu segt no pašvaldības pamatbudžeta konta.
4. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 26.08.2010. lēmumu Nr. 487 „Par projekta pieteikuma „Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu novada pašvaldības ēkās – 2. Kārta” iesniegšanu un līdzfinansējuma  nodrošināšanu” (prot. Nr. 12., 40. p.).
5. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2012. gada 26. janvāra protokols Nr.2       Lēmuma nr. 38
Par aizņēmuma procentu likmes maiņu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19.punktu un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.01.2012. (prot. Nr.2) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Lūgt Valsts kasei izskatīt jautājumu par procentu likmes maiņu, mainot Aizdevuma līgumā noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 10 gadiem uz Valsts kases noteikto procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada sekojošiem Aizdevuma līgumiem:
      1.1. 2007.gada 1.jūnija Aizdevuma līgumam Nr.A2/1/07/255 (trančes Nr.P-151/2007);
1.2. 2007.gada 1.oktobra Aizdevuma līgumam Nr.A2/1/07498 (trančes Nr.P- 318/2007);
      1.3. 2007.gada 1.marta Aizdevuma līgumam Nr.A2/1/07/52 (trančes Nr.P-29/2007).
     
 1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (nodaļas vadītāja A.Zerne)
sagatavot un iesniegt Valsts kasē nepieciešamos dokumentus aizņēmuma    procentu likmes maiņai.
 
 1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2012. gada 26. janvāra protokols Nr.2       Lēmuma nr. 39
Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi Cēsu novada domes 16.09.2010. Saistošajos noteikumos Nr.32 „Cēsu novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi””  apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.01.2012. (prot.Nr.2) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, A.Raubiško, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis, I.Timermanis), pret – nav, atturas –  1 (deputāts A.Rasmanis), nolemj:
 
           Apstiprināt Cēsu novada domes Saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi Cēsu novada domes 16.09.2010. Saistošajos noteikumos Nr. 32 „Cēsu novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi”  saskaņā ar pielikumu.
 
 
Pielikums
Cēsu novada domes Saistošie noteikumi Nr. 4
„Grozījumi Cēsu novada domes 16.09.2010. Saistošajos noteikumos Nr.32
„Cēsu novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi””     
                
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu
 
               Izdarīt Cēsu novada domes 16.09.2010. Saistošajos noteikumos Nr.32 „Cēsu novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi”, turpmāk tekstā Saistošie noteikumi, šādus grozījumus:
 
1. Izteikt Saistošo noteikumu 1.2.4. punktu šādā redakcijā:
„1.2.4. piegulošā teritorija – teritorija, kura robežojas ar attiecīgo nekustamo īpašumu (apstādījumu zona, ietve, velosipēdu ceļš, gājēju un velosipēdu ceļš – līdz brauktuvei, bet nekustamā īpašuma pusē, kur nav ielas, ceļa, ietves vai velosipēdu ceļa, gājēju un velosipēdu ceļa, īpašumam piegulošās teritorija – ap fizisko personu īpašumiem līdz 5 m platā joslā, juridisko personu īpašumiem līdz 25 m platā joslā) vai līdz blakus esošā īpašuma robežai”;
 
2. Izteikt Saistošo noteikumu  2.1.1. punktu šādā redakcijā:
„2.1.1. piegulošās teritorijas (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas) – gājēju ietvju, velosipēdu ceļu, gājēju un velosipēdu ceļu, grāvju, caurteku un zālienu līdz brauktuves malai – kopšana”.
3. Izteikt Saistošo noteikumu  2.1.5. punktu šādā redakcijā:
„2.1.5. dažādu priekšmetu novākšana no ietvēm; velosipēdu ceļiem, gājēju un velosipēdu ceļiem, zāliena, grāvjiem”.
4. Izteikt Saistošo noteikumu  2.1.8. punktu šādā redakcijā:
„2.1.8. gājēju ietvju (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas); velosipēdu ceļu, gājēju un velosipēdu ceļu ne mazāk kā 1,30 m platumā no namīpašuma puses, attīrīšana no  sniega  un  ledus, parādoties apledojumam – smilšu  vai šķembu izsiju kaisīšana - līdz  plkst.  8.00”
5. Izteikt Saistošo noteikumu  2.1.9. punktu šādā redakcijā:
„2.1.9. gājēju ietvju, velosipēdu ceļu, gājēju un velosipēdu ceļu kaisīšana tikai ar granti, šķembu izsijām vai smilti”.
6. Saistošo noteikumu 3.7. punktā vārdus „domes lēmumu” aizstāt ar vārdiem „pašvaldības izpilddirektora izdoto administratīvo aktu”.
7. Svītrot Saistošo noteikumu  3.8. punktā vārdu „lietotājs”. 
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Cēsu novada pašvaldības laikrakstā „Cēsu Vēstis”. 
 
 


2012. gada 26. janvāra protokols Nr.2       Lēmuma nr. 40
Par Cēsu novada pašvaldības maksas pakalpojumu apstiprināšanu nekustamo īpašumu piegulošās teritorijas kopšanai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.01.2012. (prot.Nr.2) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, A.Raubiško, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis, I.Timermanis), pret – nav, atturas –  1 (deputāts A.Rasmanis), nolemj:
 
1.      Apstiprināt šādus maksas pakalpojumus nekustamo īpašumu piegulošās teritorijas kopšanai Cēsu novada domes 16.09.2010. Saistošajos noteikumos Nr.32  „Cēsu novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi”  3.7.punktā noteiktajos gadījumos:
      Summa, Ls
      bez PVN PVN 22% kopā
1. Ietves, velosipēdu ceļa, gājēju un velosipēdu ceļa, dabas pamatnes kopšana , 100 m2 (viena reize):      
  1.1. ar minitraktoru AVANT 1.31 0.29 1.60
  1.2. ar roku darbu 2.05 0.45 2.50
 
2.      Darbu pieņemt, noformējot pieņemšanas – nodošanas aktu, piedaloties vismaz pa vienam darbiniekam no Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas un Pašvaldības policijas, ja iespējams, pieaicinot nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju.
3.    Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
4.    Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2012. gada 26. janvāra protokols Nr.2       Lēmuma nr. 41
Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 24.03.2011. lēmumu Nr.204 „Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību” (prot.Nr.6, 39.p.) un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 24.01.2012. (prot.Nr.2) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt dzīvnieku patversmes tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai ziedojumus no S. K. Ls 5 (pieci lati) un no B. I. Ls 10 (desmit lati).
2.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
 


2012. gada 26. janvāra protokols Nr.2       Lēmuma nr. 42
Grozījumi Cēsu novada domes 12.01.2012. lēmumā Nr.14 „Par amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā”
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Cēsu pilsētas Sporta skolas nolikumu un 18.01.2012. ar Vecpiebalgas novadu noslēgto sadarbības līgumu Nr.8-44.3/3 par Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanu, atbilstoši Cēsu novada pašvaldības Izglītības darba grupas 27.12.2011.atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 12.01.2012. lēmumā Nr.14 „Par amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā” šādā redakcijā: „punktu 2.3. izteikt šādā redakcijā : „2.3. 1,429 likmes tiek finansētas no Vecpiebalgas novada pašvaldības budžeta””.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Sporta skolai (direktore R.Vanadziņa).
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 
 
 


2012. gada 26. janvāra protokols Nr.2       Lēmuma nr. 43
Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja G.Šķendera atvaļinājumu
Ziņo: I.Groza, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājas vietniece administratīvajos jautājumos       
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes priekšsēdētāja G.Šķendera  26.01.2012. iesniegumu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ievērojot ar Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 11 apstiprināto Darba samaksas noteikumu 3.3.punktu un Cēsu novada 01.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 35.1. punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Timermanis), (G.Šķenders nepiedalās balsojumā),pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam ikgadējā atvaļinājuma daļu – vienu kalendāro nedēļu no 13.02.2012. līdz 19.02.2012. (ieskaitot).
2.            Cēsu novada domes priekšsēdētāja pienākumus šajā laikā veic Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks J.Rozenbergs.
 
 


2012. gada 26. janvāra protokols Nr.2       Lēmuma nr. 44
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu
Ziņo: I.Mercs, Komunālās nodaļas vadītājs
 
Cēsu novada pašvaldībā 23.01.2012. ir saņemts (reģ. Nr. 1-37/341) SIA ’’Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija’’ 23.01.2012. iesniegums, turpmāk – Iesniegums,  Nr.5-4/28 ar lūgumu atkārtoti izskatīt 22.11.2011. iesniegumu Nr.5-4/281 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas LVL 8.20/m3 (bez PVN) noteikšanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā, ņemot vērā SIA ’’Ziemeļvidzemes  atkritumu apsaimniekošanas organizācija’’ 20.01.2012. ārkārtas dalībnieku sapulces (protokols Nr.1-2/1) lēmumu. 
Izskatot Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, ievērojot 11.12.2009. noslēgtā līguma par Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā 3.2.un 3.4.punktu,  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 09.11.2011. lēmumu Nr.365, ar kuru no 2012.gada 1.janvāra apstiprināts tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā ‘’Daibe’’ 19,83 Ls/t (bez PVN), kas pārveidojot uz tilpuma mērvienībām ir 3,97 Ls/m3, un Dabas resursu nodokļa likuma 3.pielikumu ‘’Nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu no 2009.gada 1.jūlija’’, kurā likme par 1 tonnas apglabāšanu laikā no 01.01.2012. tiek noteikta Ls 7,00 (septiņi lati), kas pārveidojot uz tilpuma mērvienībām ir 0,98 Ls/m3, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, Cēsu novada domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr. 26 ‘’Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi’’ 10.1.un 10.2.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods,  A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Cīrulis), pret – nav, atturas –  2 (deputāti O.Bicāns un I.Timermanis), nolemj:
 
1.      Apstiprināt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā ( izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi ) 8,20 Ls/m3 (bez PVN).
2.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmuma Nr. 401 ‘’Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novadā’’ (prot.Nr.14, 29.p.) 3.punktu.
3.      Lēmums stājas spēkā 2012.gada 1.martā.
4.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Komunālajai nodaļai (vadītājs I.Mercs) un Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) veikt grozījumus līgumā Nr.2-13J-73/2009 no 11.12.2009.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv