Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 18.janvāris   Vārda dienu svin: Antons, Antis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Janvāris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2012. gads
2012.gada 15.marta protokols Nr.5

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 99Par L. R. 25.01.2012. iesniegumu (Cēsu novada pašvaldībā reģ. 30.01.2012. ar Nr. 4/447) „Par Cēsu novada pašvaldības būvinspektora L.Urbanoviča 2012.gada 9.janvāra Atzinuma Nr. 4 par būves pārbaudi apstrīdēšanu pilnā apjomā”
2 100Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra Attīstības plāna apstiprināšanu
3 101Par grozījumiem Cēsu novada domes 29.09.2011. lēmumā Nr.497 „Par Cēsu novada Jaunatnes lietu Konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšanu”
4 102Par projekta "Pretī mērķim!" iesniegšanu LR Izglītības un zinātnes ministrijas atklātā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”
5 103Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņuzemes vienībai Mēderu ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā  
6 104Par nekustamā īpašuma Dzintara ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā, sadalīšanu
7 105Par nekustamā īpašuma Zvirbuļu ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā, sadalīšanu
8 106Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Dzintara ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā  
9 107Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā  
10 108Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā  
11 109Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Palejas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā
12 110Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Rīgas ielā 65, Cēsīs, Cēsu novadā
13 111Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Amatas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā  
14 112Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Aveņu ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā  
15 113Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Cīrulīšu ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā  
16 114Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā
17 115Par zemes ierīcības projekta Briežu ielā 6 un Briežu ielā 6A, Cēsīs, Cēsu novadā, apstiprināšanu
18 116Par Cēsu 1.pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta  apstiprināšanu
19 117Par Cēsu Valsts ģimnāzijas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta  apstiprināšanu
20 118Par Cēsu pilsētas pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta  apstiprināšanu
21 119Par Cēsu Profesionālās vidusskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
22 120Par Cēsu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra  maksas pakalpojumu apstiprināšanu
23 121Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu novada pašvaldības dzimtsarakstu jautājumos
24 122Par nekustamā  īpašuma   nodokļa parāda  un nokavējuma  naudas dzēšanu   SIA  „Vidzemnieks  NC”
25 123Par nekustamā  īpašuma   nodokļa parāda  un nokavējuma  naudas dzēšanu  SIA  „DAIMEKA”
26 124Par nekustamā  īpašuma   nodokļa parāda  un nokavējuma  naudas dzēšanu SIA  „ Cēsu  Projekts”
27 125Par nekustamā  īpašuma   nodokļa parāda  un nokavējuma  naudas dzēšanu  SIA  „Remarks  nekustamie  īpašumi ”
28 126Par nekustamā  īpašuma   nodokļa parāda  un nokavējuma  naudas dzēšanu SIA  „LAPUKO”
29 127Par nekustamā  īpašuma   nodokļa parāda  un nokavējuma  naudas dzēšanu  SIA  „Jaunbikari ”
30128Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
31 129Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
32 130Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
33 131Par konkursa  „Par telpu nedzīvojamā ēkā, kadastra apzīmējums 4201 003 0113002, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā” rezultātu apstiprināšanu
34 132Par Lejas kapu kapličas demontāžu Lenču ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā
35 133Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei
36134Par zemes gabala ”Puķītes” ,Vaives , Cēsu novadā, nodošanu nomā
37 135Par grozījumiem Cēsu novada domes 16.02.2012. ārkārtas sēdes lēmumā Nr. 45” Par komandējumu”
38 136Par Cēsu ūdenssaimniecības aglomerācijas noteikšanu
39 137Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novadā
40 138Par grozījumiem Cēsu novada domes 22.04.2010.lēmumā Nr.261  „Par mobilo sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu”
41 139Par Rāmuļu pamatskolas noliktavas demontāžu Rāmuļu skolā, Vaives pagastā, Cēsu novadā
42 140Grozījumi Cēsu novada domes 28.07.2011. lēmumā Nr. 413 „Par ēkas un inženierbūvju demontāžu Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā”
43141Par zemes ierīcības projekta Vaļņu ielā 9/11 un Vaļņu ielā11/2, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 99
Par L. R. 25.01.2012. iesniegumu (Cēsu novada pašvaldībā reģ. 30.01.2012. ar Nr. 4/447) „Par Cēsu novada pašvaldības būvinspektora L.Urbanoviča 2012.gada 9.janvāra Atzinuma Nr. 4 par būves pārbaudi apstrīdēšanu pilnā apjomā”
Ziņo: A.Mihaļovs, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 15.panta pirmo daļu, 81.pantu, 84.pantu, Būvniecības likuma 3.panta pirmo daļu, 7.pantu, 30.panta pirmo un otro daļu, Civillikuma 1067. - 1072.pantus, 01.09.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1000  Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 209-09 “Mazstāvu dzīvojamās mājas” 7.punktu,  Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumu Nr.102 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-08 "Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami""  1.punkta 1.2. un 1.12.apakšpunktu un  12.punku, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas 07.03.2012. atzinumu Nr. 3 „Par L. R. 25.01.2012. iesniegumu (Cēsu novada pašvaldībā reģ. 30.01.2012. ar Nr. 4/447) „Par Cēsu novada pašvaldības būvinspektora L.Urbanoviča 2012.gada 9.janvāra Atzinuma Nr. 4 par būves pārbaudi apstrīdēšanu pilnā apjomā”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Šķenders, M.Niklass, M.Malcenieks, V.Vaivods, A.Raubiško, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Atstāt spēkā esošu Cēsu novada pašvaldības būvinspektora  09.01.2012. atzinumu Nr. 4, savukārt, L. R. 25.01.2012. iesniegumu „Par Cēsu novada pašvaldības būvinspektora L.Urbanoviča 2012.gada 9.janvāra Atzinuma Nr. 4 par būves pārbaudi apstrīdēšanu pilnā apjomā” noraidīt kā nepamatotu.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 100
Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra Attīstības plāna apstiprināšanu
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
            Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļā 22.02.2012. elektroniski saņemts Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktores iesniegums ar lūgumu apstiprināt Attīstības plānu 2012. – 2014.gadam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 41.panta 2.punktu, Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Cēsu Bērnu un jauniešu centra nolikumu (apstiprināts ar Cēsu novada domes 15.10.2009. lēmumu Nr.304), ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 01.03.2012.(prot.Nr.3) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Šķenders, M.Niklass, M.Malcenieks, V.Vaivods, A.Raubiško, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt Cēsu Bērnu un jauniešu centra Attīstības plānu.
 2. Uzdot Cēsu Bērnu un jauniešu centram (direktore Dz.Matuseviča) nodrošināt lēmuma izpildi.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina).
 


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 101
Par grozījumiem Cēsu novada domes 29.09.2011. lēmumā Nr.497 „Par Cēsu novada Jaunatnes lietu Konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšanu”
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta 4.punktu, ievērojot izmaiņas Cēsu Bērnu un jauniešu centra sastāvā un saskaņā ar Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 01.03.2012. (prot. Nr.3) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Šķenders, M.Niklass, M.Malcenieks, V.Vaivods, A.Raubiško, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Izdarīt Cēsu novada domes 29.09.2011. lēmumā Nr.497 „Par Cēsu novada Jaunatnes lietu Konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšanu” šādus grozījumus:
 
aizstāt lēmuma 1.punktā vārdus ”M. M.” ar vārdiem „I. J.”.
 
 


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 102
Par projekta "Pretī mērķim!" iesniegšanu LR Izglītības un zinātnes ministrijas atklātā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
Lai nodrošinātu pašvaldības Jauniešu centra nepārtrauktu darbību, radot labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai Jauniešu centrā un nodrošinot jauniešiem veselīga un lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas, kā arī piekļuvi jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošai informācijai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu,  Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Šķenders, M.Niklass, M.Malcenieks, V.Vaivods, A.Raubiško, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Līdz 2012.gada 10.aprīlim iesniegt LR Izglītības un zinātnes ministrijas atklātajā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā” projektu „Pretī mērķim”, paredzot projekta kopējo  finansējumu ne lielāku par LVL 2224.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 103
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņuzemes vienībai Mēderu ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.2.2. un 29.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 28.02.2012. priekšlikumu (prot. Nr.8) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 01.03.2012. atzinumu (prot. Nr. 3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Šķenders, M.Niklass, M.Malcenieks, V.Vaivods, A.Raubiško, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības Mēderu ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 009 0536, platība 79323 m2) daļai 52273 m2 platībā no nekustamā īpašuma lietošanas mērķa individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601) uz dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitām pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (0501), saglabājot pārējai zemes vienības daļai 27050 m2 platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201).
 
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 104
Par nekustamā īpašuma Dzintara ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā, sadalīšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma ”Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.panta pirmās daļas 5.punktu, Cēsu novada pašvaldības Tautsaimniecības komitejas 01.03.2012. atzinumu (prot.Nr. 3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Šķenders, M.Niklass, M.Malcenieks, V.Vaivods, A.Raubiško, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.      Sadalīt nekustamo īpašumu Dzintara ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 505 0007, kas sastāv no dzīvojamās ēkas ar 36 dzīvokļu īpašumiem un palīgceltnes, divās reālās daļās:
1.1.dzīvojamā ēka, kadastra apzīmējums 4201 005 0808 001,  Dzintara ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov. ;
1.2.palīgceltne, kadastra apzīmējums 4201 005 0808 002, Dzintara ielā 9, Cēsīs, Cēsu nov.,
2.      Lūgt Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļu palīgceltnei ar adresi Dzintara iela 9, Cēsis, Cēsu nov., atvērt jaunu nodalījumu un kā patstāvīgu īpašuma objektu ierakstīt zemesgrāmatā uz Cēsu novada pašvaldības vārda.
3.      Pieņemt zināšanai, ka pēc palīgceltnes, kā patstāvīga īpašuma objekta ierakstīšanas zemesgrāmatā, Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1223 dzēšams ieraksts īpašnieks: Cēsu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000031048.
4.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 105
Par nekustamā īpašuma Zvirbuļu ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā, sadalīšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma ”Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.panta pirmās daļas 5.punktu, Cēsu novada pašvaldības Tautsaimniecības komitejas 01.03.2012. atzinumu (prot. Nr. 3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Šķenders, M.Niklass, M.Malcenieks, V.Vaivods, A.Raubiško, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.      Sadalīt Nekustamo īpašumu Zvirbuļu ielā 17, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 008 0418, kas sastāv no zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 008 0418, kopplatība 3222 m2; dzīvojamās ēkas ar 70 dzīvokļu īpašumiem un palīgceltnes – katlu mājas, kadastra apzīmējums 4201 008 0418 002, divās reālās daļas:
1.1.zemes gabals, kadastra apzīmējums 4201 008 0418, platība 3222 m2 un dzīvojamā ēka ar 70 dzīvokļu īpašumiem, Zvirbuļu ielā 17, Cēsīs, Cēsu nov.;
1.2.palīgceltne – katlu māja, kadastra apzīmējums 4201 008 0418 002, Zvirbuļu ielā 19, Cēsīs, Cēsu nov.
2.      Lūgt Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļu palīgceltnei – katlu mājai ar adresi Zvirbuļu iela 19, Cēsis, Cēsu nov., atvērt jaunu nodalījumu un kā patstāvīgu īpašuma objektu ierakstīt zemesgrāmatā uz Cēsu novada pašvaldības vārda.
3.      Pēc apakšnodalījuma atvēršanas dzīvokļa īpašumam Nr.2, dzēst 100% privatizētā nekustamā īpašuma Zvirbuļa ielā 17, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 008 0418, ierakstu Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.877 - īpašnieks: Cēsu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000031048.
4.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 106
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Dzintara ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs 
 
 


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 107
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs 
 
 
 


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 108
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs 
 
 


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 109
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Palejas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs 
 


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 110
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Rīgas ielā 65, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs 
 
 


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 111
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Amatas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs 
 
 


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 112
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Aveņu ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs 
 


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 113
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Cīrulīšu ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs 
 


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 114
Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs 
 
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta 17.punktu, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 01.03.2012. atzinumu (prot. Nr.3) un Cēsu pilsētas zemes komisijas 06.03.2012. atzinumu (prot.Nr.3) , Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Šķenders, M.Niklass, M.Malcenieks, V.Vaivods, A.Raubiško, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām šādas zemes vienības vai to daļas:
1.1.   Dzintara ielā 11, Cēsīs, Cēsu nov., ½ domājamā daļa, kadastra apzīmējums 4201 005 0107, kopējā platība 684 m2
1.2.   Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov., ½ domājamā daļa, kadastra apzīmējums 4201 002 0833, kopējā platība 599 m2
1.3.   Palejas ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 0729, 1/3 domājamā daļa, kopējā platība 1598 m2
1.4.   Rīgas ielā 65, Cēsīs, Cēsu nov., 1/8 domājamā daļa, kadastra apzīmējums 4201 008 0216, kopējā platība 575 m2
1.5.   Amatas ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 002 1109, platība 601 m2
1.6.   Aveņu ielā 18, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 007 1308, platība 1180 m2
1.7.   Cīrulīšu ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov., ½ domājamā daļa, kadastra apzīmējums 4201 007 0835, kopējā platība 1195 m2
 
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt minēto zemes gabalu vai to daļu reģistrāciju zemesgrāmatā uz Cēsu novada pašvaldības vārda.
 


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 115
Par zemes ierīcības projekta Briežu ielā 6 un Briežu ielā 6A, Cēsīs, Cēsu novadā, apstiprināšanu
Ziņo: J.  Rozenbergs  Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Izskatot SIA “Nekustamo īpašumu Serviss” sertificētas zemes ierīkotājs I. Ā. (sertifikāta Nr.AA000000027 izstrādāto un 01.03.2012., reģ. Nr. 3/893 iesniegto zemes ierīcības projektu, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8. un 31. punktu, Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošiem noteikumiem Nr. 5”Cēsu novada teritorijas plānojums”, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 01.03.2012. sēdes atzinumu (protokols Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Šķenders, M.Niklass, M.Malcenieks, V.Vaivods, A.Raubiško, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Briežu ielā 6 un Briežu ielā 6A, Cēsīs, Cēsu, novads.
 2. Zemes vienībai (projektā Nr. 1) saglabāt adresi Briežu iela 6A, Cēsīs, Cēsu nov.:
2.1. Zemes gabala platība 2042 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
 1.  Zemes vienībai (projektā Nr.2) un ēkām saglabāt adresi Briežu iela 6, Cēsis, Cēsu nov.:
3.1. Zemes gabala platība 2129 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
      4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam  J. Rozenbergam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 
 
 
 


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 116
Par Cēsu 1.pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta  apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”12.punktu, Cēsu pilsētas domes 24.11.2005 lēmumu „Noteikumu „Par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu” (protokols Nr.27, 29.punkts), ievērojot Cēsu 1.pamatskolas direktores A.Būres priekšlikumus, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 01.03.2012. atzinumu (protokols Nr.3) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.03.2012. atzinumu (protokols Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Šķenders, M.Niklass, M.Malcenieks, V.Vaivods, A.Raubiško, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Ar 01.03.2012. apstiprināt Cēsu 1.pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu.
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu 1.pamatskolas direktorei A.Būrei.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina).


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 117
Par Cēsu Valsts ģimnāzijas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta  apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”12.punktu, Cēsu pilsētas domes 24.11.2005 lēmumu „Noteikumu „Par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu” (protokols Nr.27, 29.punkts), ievērojot Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas 17.02.2012. iesniegumu Nr.1-12/21, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 01.03.2012. atzinumu  (protokols Nr.3) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.03.2012. atzinumu (protokols Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Šķenders, M.Niklass, M.Malcenieks, V.Vaivods, A.Raubiško, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Ar 01.03.2012.  Cēsu Valsts ģimnāzijā izveidot 0,1 amata vienību – dispečers.
2.      Ar 01.03.2012. apstiprināt Cēsu Valsts ģimnāzijas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu.
3.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei G.Bērziņai.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina).
 
 
 


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 118
Par Cēsu pilsētas pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta  apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu novada pašvaldības nolikuma 12.punktu, 24.11.2005. Cēsu pilsētas domes lēmumu „Noteikumu „Par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu” (protokols Nr.27, 29.punkts), ievērojot Cēsu pilsētas pamatskolas direktora M.Šķēles 07.03.2012. iesniegumu Nr.1-16/17, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.03.2012. atzinumu (protokols Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Šķenders, M.Niklass, M.Malcenieks, V.Vaivods, A.Raubiško, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Ar 01.03.2012. apstiprināt Cēsu pilsētas pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu.
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas pamatskolas direktoram M.Šķēlem.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina).


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 119
Par Cēsu Profesionālās vidusskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, Valsts ieņēmuma dienesta 02.01.2012. lēmumu Ne.8.19.2-12/8 „Par Cēsu Profesionālās vidusskolas izslēgšanu no VID ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistra”, ievērojot Cēsu Profesionālās vidusskolas direktores M.Apsītes 20.02.2012. iesniegumu Nr.1-21-6/20, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 01.03.2012. atzinumam (protokols Nr.3) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.03.2012. atzinumam (protokols Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Šķenders, M.Niklass, M.Malcenieks, V.Vaivods, A.Raubiško, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu 22.12.2011. Cēsu novada domes lēmumu Nr.612 „Par Cēsu Profesionālas vidusskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu”.
2.       Apstiprināt Cēsu Profesionālās vidusskolas maksas pakalpojumus saskaņā ar pielikumu.
3.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Profesionālās vidusskolas direktorei M.Apsītei.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
Pielikums
Cēsu novada domes sēdes
15.03.2012. (prot.Nr.5)
Lēmumam Nr.119
Cēsu Profesionālās vidusskolas
sniegto maksas pakalpojumu
cenrādis 2012.gadam
N.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena
1. Kancelejas pakalpojumi    
1.1. kopēšana    
1.1.1. A4 melnbalts 1 lapas puse 0.05
1.1.2. A3 melnbalts 1 lapas puse 0.10
1.1.3. A4 melns uz krāsaina papīra 1 lapas puse 0.07
1.1.4. A3 melnbalts uz marmora papīra 1 lapas puse 0.12
1.2. kopēšana (izglītojamiem un darbiniekiem)    
1.2.1. A4 melnbalts 1 lapas puse 0.03
1.2.2. A4 melnbalts 1 lapa 0.04
1.2.3. A3 melnbalts 1 lapas puse 0.07
1.2.4. A4 melns uz krāsaina papīra 1 lapas puse 0.05
1.2.5. A3 melnbalts uz marmora papīra 1 lapas puse 0.09
1.3. printēšana    
1.3.1. A4 melnbalta 1 lapas puse 0.09
1.3.2. A4 krāsaina 1 lapas puse 0.25
1.3.3. A4 attēls 1 lapas puse 0.35
1.3.4. A4 uz marmora papīra 1 lapas puse 0.20
1.4. printēšana (izglītojamiem un darbiniekiem)    
1.4.1. A4 melnbalta 1 lapas puse 0.06
1.4.2. A3 melnbalta 1 lapas puse 0.12
1.4.3. A4 krāsaina 1 lapas puse 0.20
1.4.4. A4 attēls 1 lapas puse 0.30
1.4.5. A4 uz marmora papīra 1 lapas puse 0.20
1.5. iesiešana ar spirāli    
1.5.1. spirāle iesiešanai 1 gab. 0.18
1.5.2. virspapīrs 1 gab. 0.18
1.5.3. iesiešanas darbs 1 lapa 0.016
1.6. laminēšana    
1.6.1. A4 un mazāka izmēra 1 lapa 0.60
1.6.2. A3 1 lapa 1.20
1.7. termoiesiešana    
1.7.1. plānajos vākos 1 gab. 0.50-1.00
1.7.2. biezajos vākos 1 gab. 4.00-6.00
1.8. arhīva pakalpojumi    
1.8.1. arhīva izziņa 1 gab. 2.46
1.8.2. izglītības dokumenta dublikāta sagatavošana 1 gab. 0.98
2. Telpu noma/īre    
2.1. aktu zāle, sporta zāle stunda 1.44
2.2. datorklase ar aprīkojumu stunda 4.10
2.3. darbnīcu pakalpojumi stunda 2.54
2.4. telpu iznomāšanas pakalpojums svinībām stunda 4.10
3. Dienesta viesnīca    
3.1. izglītojamiem īres maksa (ar savu gultas veļu) gultas vieta mēnesī 5.30
3.2. izglītojamiem īres maksa  (ar iestādes gultas veļu) gultas vieta mēnesī 6.00
3.3. īres maksa darbiniekam kvm/ mēnesī 0.21
3.4. komunālie pakalpojumi (darbiniekiem)    
3.4.1. elektrība (atbilstoši skaitītāja rādījumam) + PVN    
3.4.2. ūdens, kanalizācija (aukstais ūdens) personai 2.08
3.4.3. atkritumi personai 0.46
3.4.4. apkure (saskaņā ar gāzes patēriņa rēķiniem = iepriekšējā mēneša 3.dekādes summa + tekošā mēneša 1.un 2.dekādes summa dalīta ar ēkas kopējo platību) + PVN kvm/ mēnesī  
3.5. elektroierīču lietošana dienesta viesnīcas telpā (izglītojamiem)    
3.5.1. televizors, datortehnika, mūzikas centrs 1 gab. 0.82
3.5.2. ledusskapis, tosters, elektriskā tējkanna 1 gab. 0.41
3.6. viesnīcas (naktsmītnes) izīrēšanas pakalpojumi (ar komunālajiem pakalpojumiem) viesiem personai diennaktī 1.20-3.00*
4. Izstrādājumu izgatavošana – saskaņā ar kalkulāciju 1 gab.  
5. Autoapmācība (teorija) 1 gab. 25
 
* izīrēšanas pakalpojumu cenas noteiktas ņemot vērā gultasvietu skaitu labiekārtotajās istabās:
- istaba ar 7 gultasvietām – Ls 1,20
- istaba ar 4 gultasvietām – Ls 1,75
- istaba ar 2 gultasvietām – Ls 3,00
 


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 120
Par Cēsu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra  maksas pakalpojumu apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, ievērojot Cēsu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra direktora Z.Ozola 06.03.2012. iesniegumu Nr.1-12/56, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.03.2012. atzinumam (protokols Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Šķenders, M.Niklass, M.Malcenieks, V.Vaivods, A.Raubiško, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu 15.10.2009. Cēsu novada domes lēmumu Nr.308 „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu sanatorijas internātpamatskolai” un 22.06.2010. Cēsu novada domes lēmumu Nr.357 „Par autobusa nomas maksas apstiprināšanu Cēsu sanatorijas internātpamatskolai”.
2.       Apstiprināt ar 01.03.2012. Cēsu internātpamatskolai- rehabilitācijas centram šādus maksas pakalpojumus:
2.1.Telpu noma:
2.1.1.      Ēdamzāle -  1 stunda Ls 12,00
2.1.2.  Sporta zāle – 1 stunda Ls 12,00
2.1.3.  Aktu zāle – 1 stunda Ls 24,00
2.1.4.  Mazā zāle – 1 stunda Ls 12,00
2.1.5.  Klašu telpas – 1 stunda Ls 10,00
2.1.6.  Internāta telpas – diennakts  vienai personai Ls 5,00
2.2.Autobusa (19 sēdvietas) noma braucieniem pa Latviju:
2.2.1.                      Cēsu novada pašvaldības iestādēm, t.sk., izglītības iestādēm:
-   Nomas maksa par vienu stundu Ls 5,50
-   Nomas maksa par vienu dienu Ls 90,00
-   Maksa par 1 (vienu) kilometru Ls 0,20
2.2.2.                      Pārējiem nomniekiem:
-   Nomas maksa par vienu stundu Ls 7,10
-   Nomas maksa par vienu dienu Ls 110,00
-   Maksa par 1 (vienu) kilometru Ls 0,24
2.3.Ēdienu atlieku realizācija Ls 0,05  par kilogramu.
2.4.   Īres maksa:
2.4.1.                      Māras iela 1  - Ls 0,075  par 1 m2;
2.4.2.                     Māras iela 3 – Ls 0,10  par 1 m2.
3.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktoram Z.Ozolam.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 121
Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu novada pašvaldības dzimtsarakstu jautājumos
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.03.2012. atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Šķenders, M.Niklass, M.Malcenieks, V.Vaivods, A.Raubiško, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 30.12.2010. lēmumu „Par maksas    pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļā” (prot. Nr.23, p.27). 2.  Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības maksas pakalpojumus dzimtsarakstu jautājumos saskaņā ar pielikumu.
3. Lēmuma izpildi veikt Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļai (vad.I.Gabrāne).
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
 
 
 
 
Pielikums
Cēsu novada pašvaldības maksas pakalpojumi dzimtsarakstu jautājumos
 
Nr.p.k. Pakalpojuma veids Summa, Ls  
bez PVN PVN 22% kopā, t.sk. PVN Piezīmes
1. Par pakalpojumu sniegšanu saistībā ar laulības reģistrācijas ceremoniju:        
1.1. Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas Mazajā zālē vai Vaives pagasta pārvaldē (ceremonija liecinieku un ne vairāk kā 10 viesu klātbūtnē ar muzikālu pavadījumu, telpas noformējumu un atļauju fotografēt un filmēt) 8.00 1.76 9.76 No šī pakalpojuma atbrīvo, ja viens no pieteicējiem ir  1. vai 2. grupas invalīds vai persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu.
1.2. Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas Lielajā zālē (ceremonija liecinieku un viesu klātbūtnē, ar muzikālu pavadījumu, mākslinieku piedalīšanos, telpas noformējumu un atļauju fotografēt un filmēt) 20.00 4.40 24.40  
1.3. Ārpus Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas un Vaives pagasta pārvaldes telpām (ceremonija liecinieku un viesu klātbūtnē ar muzikālu pavadījumu, mākslinieku piedalīšanos un atļauju fotografēt un filmēt) 50.00 11.00 61.00  
2. Kāzu jubileju un citu ģimenes tradīciju ceremonijas (telpas rezervēšana ceremonijai, ceremonija ar muzikālu pavadījumu, mākslinieku piedalīšanos, telpas noformējumu un atļauju fotografēt un filmēt) 20.00 4.40 24.40  
3. Par ceremonijas tulkojumu svešvalodā (angļu, krievu, vācu u.c.) 20.00 4,40 24,40  
 


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 122
Par nekustamā  īpašuma   nodokļa parāda  un nokavējuma  naudas dzēšanu   SIA  „Vidzemnieks  NC”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
          Likuma „Par  nodokļiem  un  nodevām”  25.panta  pirmās  daļas  1. punktā noteikts, ka   nodokļa  parādus, kā arī  ar  tiem   saistītās   nokavējuma   naudas  un   soda   naudas  dzēšamas   nodokļu  maksātājiem juridiskās   personas   maksātnespējas   procesa  lietā -  ja  ar  tiesas   nolēmumu  ir   izbeigts  juridiskās   personas  maksātnespējas  process, pabeidzot    bankrota  procedūru. Savukārt     likuma  „Par  nodokļiem  un  nodevām”  25. panta  trešajā   daļā  noteikts, ka   pašvaldību  budžetos ieskaitāmā  nekustamā  īpašuma   nodokļa  parāda, kā  arī  ar  tiem  saistītās   nokavējuma   naudas  un  soda  naudas  šā  panta  pirmajā  daļā  noteiktajos  gadījumos  dzēš  attiecīgās  pašvaldības.
      Ņemot vērā  Lursoft  datu bāzē  esošo  informāciju par  to, ka sabiedrība ar  ierobežotu  atbildību „VIDZEMNIEKS NC”, reģistrācijas  Nr.49503003233, turpmāk – sabiedrība,  likvidēta 16.02.2012.,  Cēsu rajona tiesas 23.01.2012. lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu lietā Nr. C11096210, saskaņā ar kuru nolemts izbeigt sabiedrības maksātnespējas procesu, kā  arī  Latvijas  Republikas   Uzņēmumu   reģistra  16.02.2012. lēmumu Nr. 18-10/23062, ar kuru    sabiedrība  izslēgta no komercsreģistra,   sabiedrības ar  ierobežotu  atbildību „VIDZEMNIEKS NC” nodokļu  parādi   ir uzskatāmi  par  objektīvi  neatgūstamiem, pamatojoties  uz  likuma „Par pašvaldībām”  14.panta otrās daļas 4.punktu, likuma „Par  nodokļiem  un  nodevām” 25.panta  trešo daļu  un  pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas  08.03.2012. atzinumu (protokols Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Šķenders, M.Niklass, M.Malcenieks, V.Vaivods, A.Raubiško, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Dzēst  likvidētās   sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  „VIDZEMNIEKS  NC”, reģistrācijas  Nr. 49503003233,   nekustamā  īpašuma  nodokļa parādu par ēkām  Raunas  ielā  15, Cēsis, Cēsu  novads, kadastra Nr. 4201-005-2309,  kopējo  parāda  summu    Ls  2312,72  (divi  tūkstoši  trīs  simti  divpadsmit    lati   un   72 santīmi), kas  sastāv no pamatparāda Ls  2038,27  un  nokavējuma  naudas Ls  274,45.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 123
Par nekustamā  īpašuma   nodokļa parāda  un nokavējuma  naudas dzēšanu  SIA  „DAIMEKA”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
          Likuma „Par  nodokļiem  un  nodevām”  25.panta  pirmās  daļas  1. punktā noteikts, ka   nodokļa  parādus, kā arī  ar  tiem   saistītās   nokavējuma   naudas  un   soda   naudas  dzēšamas   nodokļu  maksātājiem juridiskās   personas   maksātnespējas   procesa  lietā -  ja  ar  tiesas   nolēmumu  ir   izbeigts  juridiskās   personas  maksātnespējas  process, pabeidzot    bankrota  procedūru. Savukārt     likuma  „Par  nodokļiem  un  nodevām”  25. panta  trešajā   daļā  noteikts, ka   pašvaldību  budžetos ieskaitāmā  nekustamā  īpašuma   nodokļa  parāda, kā  arī  ar  tiem  saistītās   nokavējuma   naudas  un  soda  naudas  šā  panta  pirmajā  daļā  noteiktajos  gadījumos  dzēš  attiecīgās  pašvaldības.
Ņemot vērā  Lursoft  datu bāzē  esošo  informāciju par  to, ka sabiedrība ar  ierobežotu  atbildību „DAIMEKA”, reģistrācijas  Nr.54103047991, turpmāk – sabiedrība,  likvidēta 13.12.2011.,  Cēsu rajona tiesas 21.11.2011. lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu lietā Nr. C1122810, saskaņā ar kuru nolemts izbeigt sabiedrības maksātnespējas procesu, kā  arī  Latvijas  Republikas   Uzņēmumu   reģistra  13.12.2011. lēmumu Nr. 18-10/161301, ar kuru    sabiedrība  izslēgta no komercsreģistra,   sabiedrības ar  ierobežotu  atbildību „DAIMEKA” nodokļu  parādi   ir uzskatāmi  par  objektīvi  neatgūstamiem,  pamatojoties  uz  likuma „Par pašvaldībām”  14.panta otrās daļas 4.punktu, likuma „Par  nodokļiem  un  nodevām” 25.panta  trešo daļu  un  pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas  08.03.2012. atzinumu (protokols Nr.4 ), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Šķenders, M.Niklass, M.Malcenieks, V.Vaivods, A.Raubiško, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Dzēst  likvidētās   sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  „DAIMEKA”, reģistrācijas  Nr. 54103047991,   nekustamā  īpašuma  nodokļa parādu par zemi  Gaujas    ielā  21A, Cēsis, Cēsu  novads, kadastra Nr. 4201-007-1005, Ls 4,67  un  ēkām Ls 12,18   kopējo  parāda  summu Ls  16,85  (sešpadsmit  lati un  85 santīmi), kas  sastāv no pamatparāda Ls  16,22  un  nokavējuma  naudas Ls  0,63.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
  


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 124
Par nekustamā  īpašuma   nodokļa parāda  un nokavējuma  naudas dzēšanu SIA  „ Cēsu  Projekts”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
          Likuma „Par  nodokļiem  un  nodevām”  25.panta  pirmās  daļas  1. punktā noteikts, ka   nodokļa  parādus, kā arī  ar  tiem   saistītās   nokavējuma   naudas  un   soda   naudas  dzēšamas   nodokļu  maksātājiem juridiskās   personas   maksātnespējas   procesa  lietā -  ja  ar  tiesas   nolēmumu  ir   izbeigts  juridiskās   personas  maksātnespējas  process, pabeidzot    bankrota  procedūru. Savukārt     likuma  „Par  nodokļiem  un  nodevām”  25. panta  trešajā   daļā  noteikts, ka   pašvaldību  budžetos ieskaitāmā  nekustamā  īpašuma   nodokļa  parāda, kā  arī  ar  tiem  saistītās   nokavējuma   naudas  un  soda  naudas  šā  panta  pirmajā  daļā  noteiktajos  gadījumos  dzēš  attiecīgās  pašvaldības.
     Ņemot vērā  Lursoft  datu bāzē  esošo  informāciju par  to, ka sabiedrība ar  ierobežotu  atbildību „ Cēsu  Projekts”, reģistrācijas  Nr. 40003708144, turpmāk – sabiedrība,  likvidēta 17.01.2012.,  Rīgas  pilsētas  Centra  rajona  tiesas  12.12.2011. lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu lietā Nr. C27202011/8, saskaņā ar kuru nolemts izbeigt sabiedrības maksātnespējas procesu, kā  arī  Latvijas  Republikas   Uzņēmumu   reģistra  17.01.2012. lēmumu Nr. 6-12/7091, ar kuru    sabiedrība  izslēgta no komercsreģistra,   sabiedrības ar  ierobežotu  atbildību „Cēsu  Projekts” nodokļu  parādi   ir uzskatāmi  par  objektīvi  neatgūstamiem, pamatojoties  uz  likuma „Par pašvaldībām”  14.panta otrās daļas 4.punktu, likuma „Par  nodokļiem  un  nodevām” 25.panta  trešo daļu  un  pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas  08.03.2012. atzinumu (protokols Nr.4 ), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Šķenders, M.Niklass, M.Malcenieks, V.Vaivods, A.Raubiško, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Dzēst  likvidētās   sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  „Cēsu  Projekts”, reģistrācijas  Nr. 40003708144,   nekustamā  īpašuma  nodokļa parādu par ēkām  Lapsu  ielā  31, Cēsis, Cēsu  novads, kadastra Nr. 4201-004-0137,  Ls 334,75 kopējo  parāda  summu    Ls  334,75  (trīs  simti  trīsdesmit  četri  lati un 75 santīmi), kas  sastāv no pamatparāda Ls  283,41  un  nokavējuma  naudas Ls  51,34.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
  


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 125
Par nekustamā  īpašuma   nodokļa parāda  un nokavējuma  naudas dzēšanu  SIA  „Remarks  nekustamie  īpašumi ”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
          Likuma „Par  nodokļiem  un  nodevām”  25.panta  pirmās  daļas  1. punktā noteikts, ka   nodokļa  parādus, kā arī  ar  tiem   saistītās   nokavējuma   naudas  un   soda   naudas  dzēšamas   nodokļu  maksātājiem juridiskās   personas   maksātnespējas   procesa  lietā -  ja  ar  tiesas   nolēmumu  ir   izbeigts  juridiskās   personas  maksātnespējas  process, pabeidzot    bankrota  procedūru. Savukārt     likuma  „Par  nodokļiem  un  nodevām”  25. panta  trešajā   daļā  noteikts, ka   pašvaldību  budžetos ieskaitāmā  nekustamā  īpašuma   nodokļa  parāda, kā  arī  ar  tiem  saistītās   nokavējuma   naudas  un  soda  naudas  šā  panta  pirmajā  daļā  noteiktajos  gadījumos  dzēš  attiecīgās  pašvaldības.
     Ņemot vērā  Lursoft  datu bāzē  esošo  informāciju par  to, ka sabiedrība ar  ierobežotu  atbildību „REMARKS NEKUSTAMIE ĪPŠUMI”, reģistrācijas  Nr.44103022799, turpmāk – sabiedrība,  likvidēta 15.02.2011.,  Rīgas  pilsētas  Centra rajona tiesas  11.02.2011. lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu lietā Nr. C27136708, saskaņā ar kuru nolemts izbeigt sabiedrības maksātnespējas procesu, kā  arī  Latvijas  Republikas   Uzņēmumu   reģistra  15.02.2011. lēmumu Nr. 18-10/20579, ar kuru    sabiedrība  izslēgta no komercsreģistra,   sabiedrības ar  ierobežotu  atbildību „ REMARKS  NEKUSTAMIE  ĪPAŠUMI” nodokļu  parādi   ir uzskatāmi  par  objektīvi  neatgūstamiem, pamatojoties  uz  likuma „Par pašvaldībām”  14.panta otrās daļas 4.punktu, likuma „Par  nodokļiem  un  nodevām” 25.panta  trešo daļu  un  pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas  08.03.2012. atzinumu (protokols Nr.4 ), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Šķenders, M.Niklass, M.Malcenieks, V.Vaivods, A.Raubiško, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Dzēst  likvidētās   sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  „ REMARKS  NEKUSTAMIE  ĪPAŠUMI ”, reģistrācijas  Nr. 44103022799,   nekustamā  īpašuma  nodokļa parādu par zemi  Pieblagas   ielā  81, Cēsis, Cēsu  novads, kadastra Nr. 4201-004-0614,  kopējo  parāda  summu    Ls  989,08 (deviņi simti  astoņdesmit   deviņi     lati   un   08 santīmi), kas  sastāv no pamatparāda Ls  856,55  un  nokavējuma  naudas Ls  132,53.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
  


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 126
Par nekustamā  īpašuma   nodokļa parāda  un nokavējuma  naudas dzēšanu SIA  „LAPUKO”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
          Likuma „Par  nodokļiem  un  nodevām”  25.panta  pirmās  daļas  1. punktā noteikts, ka   nodokļa  parādus, kā arī  ar  tiem   saistītās   nokavējuma   naudas  un   soda   naudas  dzēšamas   nodokļu  maksātājiem juridiskās   personas   maksātnespējas   procesa  lietā -  ja  ar  tiesas   nolēmumu  ir   izbeigts  juridiskās   personas  maksātnespējas  process, pabeidzot    bankrota  procedūru. Savukārt     likuma  „Par  nodokļiem  un  nodevām”  25. panta  trešajā   daļā  noteikts, ka   pašvaldību  budžetos ieskaitāmā  nekustamā  īpašuma   nodokļa  parāda, kā  arī  ar  tiem  saistītās   nokavējuma   naudas  un  soda  naudas  šā  panta  pirmajā  daļā  noteiktajos  gadījumos  dzēš  attiecīgās  pašvaldības.
     Ņemot vērā  Lursoft  datu bāzē  esošo  informāciju par  to, ka sabiedrība ar  ierobežotu  atbildību „LAPUKO”, reģistrācijas  Nr.44103029852, turpmāk – sabiedrība,  likvidēta 17.06.2011.,  Cēsu rajona tiesas 31.03.2011. lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu lietā Nr. C-0043-11, saskaņā ar kuru nolemts izbeigt sabiedrības maksātnespējas procesu, kā  arī  Latvijas  Republikas   Uzņēmumu   reģistra  17.06.2011. lēmumu Nr. 18-10/78808, ar kuru    sabiedrība  izslēgta no komercsreģistra,   sabiedrības ar  ierobežotu  atbildību „LAPUKO” nodokļu  parādi   ir uzskatāmi  par  objektīvi  neatgūstamiem,  pamatojoties  uz  likuma „Par pašvaldībām”  14.panta otrās daļas 4.punktu, likuma „Par  nodokļiem  un  nodevām” 25.panta  trešo daļu  un  pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas  08.03.2012. atzinumu (protokols Nr.4 ), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Šķenders, M.Niklass, M.Malcenieks, V.Vaivods, A.Raubiško, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Dzēst  likvidētās   sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  „LAPUKO”, reģistrācijas  Nr. 44103029852,   nekustamā  īpašuma  nodokļa parādu par zemi  Kaļļi- Slaņķi, Vaives pagasts, Cēsu  novads, kadastra Nr. 4290-004-0048,    parāda  summu                Ls  30,74  (trīsdesmit     lati   un   74 santīmi),   un  ēkām  Ls 222,11  ar  kopējo  parāda  summu Ls 252,85, kas  sastāv no pamatparāda Ls  181,83  un  nokavējuma  naudas    Ls  71,02.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
  


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 127
Par nekustamā  īpašuma   nodokļa parāda  un nokavējuma  naudas dzēšanu  SIA  „Jaunbikari ”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
          Likuma „Par  nodokļiem  un  nodevām”  25.panta  pirmās  daļas  1. punktā noteikts, ka   nodokļa  parādus, kā arī  ar  tiem   saistītās   nokavējuma   naudas  un   soda   naudas  dzēšamas   nodokļu  maksātājiem juridiskās   personas   maksātnespējas   procesa  lietā -  ja  ar  tiesas   nolēmumu  ir   izbeigts  juridiskās   personas  maksātnespējas  process, pabeidzot    bankrota  procedūru. Savukārt     likuma  „Par  nodokļiem  un  nodevām”  25. panta  trešajā   daļā  noteikts, ka   pašvaldību  budžetos ieskaitāmā  nekustamā  īpašuma   nodokļa  parāda, kā  arī  ar  tiem  saistītās   nokavējuma   naudas  un  soda  naudas  šā  panta  pirmajā  daļā  noteiktajos  gadījumos  dzēš  attiecīgās  pašvaldības.
      Ņemot vērā  Lursoft  datu bāzē  esošo  informāciju par  to, ka sabiedrība ar  ierobežotu  atbildību „ Jaunbikari”, reģistrācijas  Nr.40003870844, turpmāk – sabiedrība,  likvidēta 12.01.2011.,  Rīgas  pilsētas  Latgales  priekšpilsētas  tiesas 09.12.2010. lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu lietā Nr. C-1330/10, saskaņā ar kuru nolemts izbeigt sabiedrības maksātnespējas procesu, kā  arī  Latvijas  Republikas   Uzņēmumu   reģistra  12.01.2011. lēmumu Nr. 6-12/4367, ar kuru sabiedrība  izslēgta no komercsreģistra,   sabiedrības ar  ierobežotu  atbildību „Jaunbikari” nodokļu  parādi   ir uzskatāmi  par  objektīvi  neatgūstamiem, pamatojoties  uz  likuma „Par pašvaldībām”  14.panta otrās daļas 4.punktu, likuma „Par  nodokļiem  un  nodevām” 25.panta  trešo daļu  un pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas  08.03.2012. atzinumu (protokols Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Šķenders, M.Niklass, M.Malcenieks, V.Vaivods, A.Raubiško, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Dzēst  likvidētās   sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  „Jaunbikari”, reģistrācijas  Nr. 40003870844,   nekustamā  īpašuma  nodokļa parādu par zemi  Jaunbikari, Vaives  pagsts, Cēsu  novads, kadastra Nr. 4290-004-0061,  kopējo  parāda  summu    Ls  87,70  (astoņdesmit  septiņi   lati   un  70 santīmi), kas  sastāv no pamatparāda Ls  69,55  un   nokavējuma  naudas Ls 18,15.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 128
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 129
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 130
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 131
Par konkursa  „Par telpu nedzīvojamā ēkā, kadastra apzīmējums 4201 003 0113002, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā” rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 26.01.2012. lēmumu Nr. 26 (prot. Nr.2, 5.p.) „Par telpu nedzīvojamā ēkā, kadastra apzīmējums 4201 003 0113002, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā”, Izsoles noteikumus noteikumu 8.3.punktu, izsoles komisijas 13.02.2012. lēmumu, pamatojoties uz Cēsu novada domes  Finanšu komitejas 08.03.2012.atzinumu (prot. Nr. 4),  Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Šķenders, M.Niklass, M.Malcenieks, V.Vaivods, A.Raubiško, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
  Uzskatīt par nenotikušu 13.02.2012. mutisku izsoli Cēsu novada pašvaldībai piederošo telpu nedzīvojamā  ēkā,  ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0113002, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā,  nodošanu nomā.
 


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 132
Par Lejas kapu kapličas demontāžu Lenču ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2. panta pirmo daļu, 3. panta 1. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 2. un 14. punktu, Būvniecības likuma 31. panta pirmo daļu, Civillikuma 1084.panta pirmo daļu, pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.03.2012. atzinumu (prot. Nr. 4),  lai novērstu lietošanas bīstamību, aizsargātu sabiedrības drošību un veicinātu vides sakārtošanu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Šķenders, M.Niklass, V.Vaivods, A.Raubiško, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Rasmanis), pret – 1 (deputāts M.Cīrulis), atturas – 1 (deputāts M.Malcenieks), nolemj:
 
 1. Atļaut Cēsu novada pašvaldībai, NMR Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, demontēt nedzīvojamu ēku – Lejas kapu kapliču, kadastra apzīmējums 4201 006 0206 001, Lenču ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā.
      2.   Pēc demontāžas darbu pabeigšanas:
2.1 Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš)
            organizēt grozījumu veikšanu nekustamā īpašuma Lenču iela 15, Cēsis, Cēsu
novads, kadastra numurs 4201 006 0206, sastāvā, no tā dzēšot demontēto ēku.
            2.2 Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A. Zerne) organizēt
pamatlīdzekļa ar inventāra Nr. /P1422  izslēgšanu no pamatlīdzekļu uzskaites.
       3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 
 


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 133
Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 24.03.2011. lēmumu Nr.204 „Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību” (prot.Nr.6, 39.p.), pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu  komitejas 08.03.2012. atzinumu (prot. Nr. 4),  Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Šķenders, M.Niklass, M.Malcenieks, V.Vaivods, A.Raubiško, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt dzīvnieku patversmes tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai ziedojumu no S. M. Ls 30 (trīsdesmit lati).
 
 


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 134
Par zemes gabala ”Puķītes” ,Vaives , Cēsu novadā, nodošanu nomā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Izskatot Z. M. iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 06.03.2012. priekšlikumu (prot.Nr.9) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.03.2012. (prot.Nr.4)  atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Šķenders, M.Niklass, M.Malcenieks, V.Vaivods, A.Raubiško, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Nodot Z. M.  nomā lauksaimniecībā izmantojamu zemes gabalu „Puķītes”, Vaives pag., Cēsu nov.,(zemes vienības kadastra apzīmējums 4290 003 0150) 1,15 ha platībā, saskaņā ar klāt pievienoto plāna skici.
2.      Noteikt nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
3. Nomas līgumu slēgt uz 1 (vienu) gadu no 02.04.2012. līdz 31.12.2012. ar šādiem nosacījumiem:
3.1.uzturēt kārtībā zemes gabalu atbilstoši Cēsu novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem un citu LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
3.2.zemes gabals izmantojams tikai lauksaimnieciskās produkcijas audzēšanai;
3.3.zemes nomnieks papildus zemes nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar  Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
3.4.nomas līguma darbība var tikt pārtraukta, par to zemes gabala nomnieku brīdinot vienu mēnesi iepriekš, ja minētais zemes gabals būs nepieciešams pašvaldību funkciju veikšanai.
4. Zemes gabala nodošana nomā nerada nekādas priekšrocības zemes nomniekam iegūt zemes gabalu īpašumā vai lietošanā.
5. Pārtraucot nomas līgumu, nomniekam nav tiesību uz jebkādu kompensāciju par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies nomājot zemes gabalu.
6. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V.Zaļaiskalna) sagatavot nomas līgumu.
7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 135
Par grozījumiem Cēsu novada domes 16.02.2012. ārkārtas sēdes lēmumā Nr. 45” Par komandējumu”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītājas L.Madelānes 29.02.2012. ziņojumu par komandējumu uz Krievijas Federāciju,  Valsts un pašvaldību amatpersonu institūciju un darbinieku atlīdzības likuma 29.pantu (transporta izdevumu kompensācija), 38.pantu (ar nosūtīšanu komandējumā saistīta apdrošināšana),  Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumus Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.03.2012. atzinumam (prot. Nr. 4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Šķenders, M.Niklass, M.Malcenieks, V.Vaivods, A.Raubiško, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Aizstāt Cēsu novada domes 16.02.2012. ārkārtas sēdes lēmumā Nr.45 „ Par komandējumu”  1.punktā vārdus „Ļeņingradas apgabalu (Krievijas Federācija)”, ar vārdiem „Sanktpēterburgu (Krievijas Federācija)”.
 
 


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 136
Par Cēsu ūdenssaimniecības aglomerācijas noteikšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu ūdenssaimniecības attīstības investīciju III kārtas investīciju projekta ziņojumā ir izvērtēta un noteikta efektīva un ekonomiski pamatota Cēsu ūdenssaimniecības aglomerācija, kas ietver Cēsu pilsētu un daļu pilsētai pieguļošās teritorijas, kas attiecīgi atrodas Priekuļu novadā un Amatas novadā. Saskaņā ar Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „ Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 31.punkta prasībām, ūdenssaimniecības aglomerāciju nosaka attiecīgā pašvaldība.
Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 08.05.2008. lēmumu Nr.469 „Par Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” projekta pieteikuma „Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārta” saskaņošanu” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un 15.panta pirmās daļas 1.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.03.2012. atzinumam (prot. Nr. 4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Šķenders, M.Niklass, M.Malcenieks, V.Vaivods, A.Raubiško, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu ūdenssaimniecības aglomerāciju.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 137
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 18.pantu, Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktu, Iepirkumu uzraudzības biroja 2008.gada 16.maija skaidrojumu Nr.1-3.2/2280 „Par likuma piemērošanas izņēmumiem”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Šķenders, M.Niklass, V.Vaivods, A.Raubiško, J.Žagars, J.Rozenbergs, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – 2 (deputāti M.Cīrulis un M.Malcenieks), nolemj:
 
 1. Noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā ar SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”, vienotais reģistrācijas Nr.44103015509, atbilstoši lēmuma pielikumā esošajam līguma projektam, nosakot līguma spēkā stāšanās brīdi – 2013.gada 1.janvāris un darbības termiņu – pieci gadi no spēkā stāšanās brīža.
 2. Apstiprināt līgumu „Līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā” un tam pievienoto investīciju plānu.
 3. Uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam parakstīt lēmuma 3.punktā apstiprināto līgumu.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 138
Par grozījumiem Cēsu novada domes 22.04.2010.lēmumā Nr.261  „Par mobilo sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 139
Par Rāmuļu pamatskolas noliktavas demontāžu Rāmuļu skolā, Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2. panta pirmo daļu, 3. panta 1. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 2. un 14. punktu, Būvniecības likuma 31. panta pirmo daļu, Civillikuma 1084. panta pirmo daļu, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.03.2012. atzinumu (prot. Nr. 4), lai novērstu lietošanas bīstamību, aizsargātu sabiedrības drošību un veicinātu vides sakārtošanu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, M.Malcenieks, V.Vaivods, A.Raubiško, J.Žagars, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atļaut Cēsu novada pašvaldībai, NMR Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, demontēt nedzīvojamu ēku – Rāmuļu pamatskolas noliktavu, kadastra apzīmējums 4290 009 0090 003, „Rāmuļu skola”, Rāmuļi, Vaives pagastā, Cēsu novadā.
2.      Nedzīvojamās ēkas - Rāmuļu pamatskolas noliktavas demontāžu organizē Rāmuļu pamatskola (direktore I. Brammane).
3.      Pēc demontāžas darbu pabeigšanas:
3.1.Rāmuļu pamatskolai (direktore I. Brammane) organizēt grozījumu veikšanu nekustamā īpašumā „Rāmuļu skola”, Rāmuļi, Vaives pagasts, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4290 009 0090 003, sastāvā, no tā dzēšot demontēto ēku;
3.2.Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A. Zerne) organizēt pamatlīdzekļa inventāra Nr. /V1212/R03 12120003 izslēgšanu no pamatlīdzekļu uzskaites.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 140
Grozījumi Cēsu novada domes 28.07.2011. lēmumā Nr. 413 „Par ēkas un inženierbūvju demontāžu Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā”
Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
 
Lai veicinātu vides sakārtošanu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, M.Malcenieks, V.Vaivods, A.Raubiško, J.Žagars, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Grozīt  Cēsu novada domes 28.07.2011.  lēmumu Nr. 413 „Par ēkas un inženierbūvju demontāžu Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā” (prot. Nr. 16, 15.p.):
1.1. papildināt lēmuma paskaidrojošās daļas trešo rindkopu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:
„Ar nedzīvojamu ēku – mazuta sūkņu staciju tehnoloģiski saistītas šādas inženiebūves, kas uzņemtas Cēsu novada pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē ar atlikušo vērtību uz 01.08.2011. LVL 0,00: pazemes tērauda rezervuārs 15 m3, invent. Nr. /P3719, pazemes tērauda rezervuārs 15 m3, invent. Nr. /P3720, pazemes tērauda rezervuārs 15 m3, invent. Nr. /P3721 un pazemes betona rezervuārs 150 m3, invent. Nr. /P3722”;
1.2. izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā: „1. Atļaut Cēsu novada pašvaldībai, NMR 90000031048, juridiskā adrese: Bērzaine iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4201, demontēt nedzīvojamu ēku – mazuta sūkņu staciju, kadastra apzīmējums 4201 003 0113 009, un ar to saistītās inženierbūves: pazemes tērauda rezervuāru 15 m3, invent. Nr. /P3719, pazemes tērauda rezervuāru 15 m3, invent. Nr. /P3720, pazemes tērauda rezervuāru 15 m3, invent. Nr. /P3721 un pazemes betona rezervuāru 150 m3, invent. Nr. /P3722, inženierbūvi – cisternu 100 m3, kadastra apzīmējums 4201 003 0113 056, inženierbūvi – cisternas 2 x 3 m3, kadastra apzīmējums 4201 003 0113 058 un inženierbūvi – dzelzceļa pievadu, kadastra apzīmējums 4201 003 0113 059, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā”;
1.3. izteikt lēmuma 4.punkta 4.2. apakšpunktu šādā reakcijā: „4.2. Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) organizēt pamatlīdzekļu ar inventāra Nr. 0007/4, 0023/32, /P3719, /P3720, /P3721 un /P3722 izslēgšanu no pamatlīdzekļu uzskaites”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2012.gada 15.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 141
Par zemes ierīcības projekta Vaļņu ielā 9/11 un Vaļņu ielā11/2, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
Ziņo: J.  Rozenbergs  Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
Izskatot SIA “MĒRNIEKS MMR” sertificētas zemes ierīkotājas M. K. (sertifikāta Nr.AA000000003) izstrādāto un 07.03.2012., reģ. Nr. 3/970 iesniegto zemes ierīcības projektu, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8. un 31. punktu, Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošiem noteikumiem Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 13.03.2012. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, M.Malcenieks, V.Vaivods, A.Raubiško, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, (deputāts J.Žagars balsošanā nepiedalās), nolemj:
 
1.      Apstiprināt zemes ierīcības projektu Vaļņu ielā 9/11 un Vaļņu ielā11/2, Cēsīs, Cēsu, novads.
2.      Zemes vienība (projektā Nr. 1) Vaļņu iela 9/11 Cēsīs, Cēsu nov.:
2.1. Zemes gabala platība 876 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0702)-464 kv.m.komercdarbības objektu apbūves zeme(0801)- 184 kv.m.
ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūves zeme (0902)–228 kv.m.,vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā.
3.       Zemes vienība (projektā Nr.2) Vaļņu iela 11/2, Cēsis, Cēsu nov.:
3.1. Zemes gabala platība 83 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).
      4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv