Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Otrdiena, 2020.gada 7.jūlijs   Vārda dienu svin: Alda, Maruta
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2012. gads
2012.gada 5.aprīļa protokols Nr. 6

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 142Par daļēju atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
2 143Par daļēju atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
3 144Par projekta pieteikumu „Cēsu centrālās bibliotēkas attīstība”
4 145Par konkursa „Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisijas un konkursa nolikuma apstiprināšanu
5 146Par konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas un nolikuma apstiprināšanu
6 147Par zemes ierīcības projekta Raunas ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā, apstiprināšanu
7 148Par zemes ierīcības projekta Gaujas ielā 26, Cēsīs, Cēsu novadā, apstiprināšanu
8 149Par Cēsu novada domes 29.12.2009.lēmuma Nr.617 „Par maksas pakalpojumiem Cēsu pilsētas pansionātā” atzīšanu par spēku zaudējušu
9 150Par dalības maksas apstiprināšanu Latvijas matemātikas skolotāju konferencē „Matemātiskā domāšana” 2012.gada 13. un 14. aprīlī
10 151Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Cēsu Pils korim dalībai XXXIV starptautiskajā Georgi Dimitrov koru konkursā Varnā, Bulgārijā
11 152Par nedzīvojamo telpu Muižas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā
12 153Par telpu Dzintara ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā
13 154Par nekustamā īpašuma nodokļa novirzīšanu Cēsu pilsētas Vēsturiskā centra sakārtošanai
14 155Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 6  „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
15 156Par iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ nolikuma apstiprināšanu
16 157Par valsts amatpersonas amata pienākumu savienošanu
17 158Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai
18 159Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai
19 160Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.7 ‘’Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 ‘’Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Cēsu novadā’’’’ apstiprināšanu
20 161Par palīgēku demontāžu Gaujas ielā 88, Cēsīs, Cēsu novadā
21 162Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmuma Nr. 415 „ Par Vaives pagasta pārvaldes nolikuma un amata vienību saraksta apstiprināšanu” pielikumā nr.2 „Vaives pagasta pārvaldes amata vienību saraksts”
22 163Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija”
23 164Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija, 2.kārta”
24 165Par nekustamā īpašuma „Lieljoķi” Vaives pagastā, Cēsu novadā sadalīšanu
25 166Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.05.2011. lēmumā Nr.298 „Cēsu novada pašvaldībai nomā nododamie nekustamie īpašumi”.
26167Par zemes gabala Ezera ielā 6, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā, daļas nomu
27 168Par grozījumiem Cēsu novada domes 22.04.2010.lēmumā Nr.261 „Par mobilo sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu”
28169Par grozījumiem Cēsu novada domes 30.12.2010. lēmumā Nr.808  „Par 15.06.2007. Zemes gabalu nomas līguma Nr.2-7-37/2007 izbeigšanu pirms termiņa”
29 170Par grozījumiem Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr.541„Par Cēsu novada pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā”  2012.gada 5.aprīļa protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 142
Par daļēju atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 


2012.gada 5.aprīļa protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 143
Par daļēju atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 


2012.gada 5.aprīļa protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 144
Par projekta pieteikumu „Cēsu centrālās bibliotēkas attīstība”
Ziņo: D.Trapenciere, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumiem Nr.91 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" un Cēsu pilsētas Attīstības stratēģiju 2008. – 2014., tiek gatavots projekta pieteikums iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, saskaņā ar Cēsu novada domes 29.03.2012. Tautsaimniecības komitejas atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par ( G.Šķenders, J.Rozenbergs, I. Suija - Markova, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Rasmanis, E.Rass, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, D.Vasmanis, J.Žagars); pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
 
1.        Iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā projekta pieteikumu „Cēsu centrālās bibliotēkas attīstība”.
2.        Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai paredzēt 2013.gada un 2014. gada budžetā projekta līdzfinansējumu (kopējai projekta summai nepārsniedzot 2 000 000 LVL).
3.        Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 


2012.gada 5.aprīļa protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 145
Par konkursa „Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisijas un konkursa nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: J.  Rozenbergs,  Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
          Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un Cēsu novada 01.07.2009. saistošo noteikumu Nr. 1 ‘’Cēsu novada pašvaldības nolikums’’ 20.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 22.03.2012. (prot.Nr. 4) atzinumu, Cēsu novada dome nolemj :
 
1.       Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu  Nr. 33 „Par konkursa „Labākais sētnieks Cēsīs” komisijas izveidošanu”.
2.       Apstiprināt konkursa „ Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs – Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs;
Komisijas locekļi -  Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas komunālinženiere;
                             - Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas arhitekta palīgs – ainavu arhitekte;
-  Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Komisijas sekretārs - Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas komunālinženiere
 
        3.  Apstiprināt konkursa „ Tīrākā ietve Cēsu novadā” nolikumu saskaņā ar pielikumu.
        4. Noteikt, ka ar šo lēmumu izveidotās komisijas darbības teritorija ir Cēsu novads.
 
 
Pielikums
Konkursa „Tīrākā ietve Cēsu novadā”
Nolikums
 
1.Vispārīgie noteikumi:
1.1.Konkursu organizē Cēsu novada pašvaldība.
 
2.Konkursa mērķis:
2.1.Aktivizēt un mudināt novada iedzīvotājus savas darba un dzīves vietas sakopšanā un latviskās kultūrvides veidošanā;
            2.2. Apzināt Cēsu novada sakoptāko namīpašumam piegulošo teritoriju, t.sk. gājēju ietvju, dabas pamatnes;
             2.3. Paaugstināt sētnieku darba efektivitāti un stimulēt ieinteresētību centīgam darbam.
 
3. Konkursa norise:
3.1.  Konkursa dalībnieki:
3.1.1. Cēsu novadā esošo nekustamo īpašumu īpašnieki, lietotāji, valdītāji vai sētnieki, kas kopj nekustamajam īpašumam piegulošo teritoriju:
3.1.1.1.      privātmājas pilsētā ( 3 godalgotās vietas);
3.1.1.2.      pašvaldības teritorijas pilsētā ( 6 godalgotās vietas);
3.1.1.3.      daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pilsētā (3 godalgotās vietas);
3.1.1.4.      sabiedriskās ēkas pilsētā ( 3 godalgotās vietas);
3.1.1.5.      Vaives pagastā esošie nekustamie īpašumi ( 3 godalgotās vietas).
  3.2.  Ja konkursa dalībnieks piecu gadu laikā nominēts un ieguvis godalgu trīs reizes, dalībniekam tiek piešķirts goda nosaukums „Par ieguldījumu Cēsu novada vides veidošanā”. Dalībnieks turpmāk konkursā nepiedalās, bet tiek uzaicināts uz noslēguma pasākumu.
 3.3. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir kalendārais gads. Saņemto pieteikumu apkopošanas termiņš attiecīgajā gadā ir  25.maijs.
  3.4. Pieteikumus konkursam var iesniegt fiziskas un juridiskas personas, norādot sētnieka vai nekustamā īpašuma īpašnieka vārdu, uzvārdu un īpašuma adresi,  kuram piegulošā teritorija ir labi kopta – tīrīta gājēju ietve un kopts zāliens un cita veida apstādījumi.
3.5.         Pieteikumu iesniegšanas vieta: Cēsu novada pašvaldība:
3.5.1.      Komunālā nodaļa – Raunas ielā 4, Cēsis,  tel. 64122377,
3.5.2.      Apmeklētāju apkalpošanas centrs - Bērzaines iela 5, Cēsis, tel. 64161800, fakss 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv ;
3.6. Vērtēšanas laiks – no 21.maija līdz 1.jūnijam.
3.7.  Pieteikumus izskata komisija.
3.9. Konkursa rezultāti tiek publicēti laikrakstā Vidzemes novadiem „Druva”, Cēsu pašvaldības avīzē „Cēsu vēstis” un Cēsu novada pašvaldības mājas lapā.
3.10. Konkursa uzvarētāji saņem atzinības rakstus. Pašvaldība var pasniegt dāvanu apstiprinātā budžeta ietvaros vai sponsoru dāvanu.
3.11. Konkursa noslēgums – Cēsu pilsētas svētku svinību laikā.
 
4. Komisijas kompetence:
4.1.       Konkursa komisija apstiprināta ar Cēsu novada domes sēdes 05.04.2012. (prot.Nr.6) lēmumu Nr. 145 „Par konkursa „Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisijas un konkursa nolikuma apstiprināšanu”.
4.2.Konkursa komisija, nosakot pretendentus, veic izbraukuma sēdes un izvērtē pieteiktos objektus. Komisija ņem vērā, ja saņemti vairāki pieteikumi par vienas un tās pašas personas izvirzīšanu konkursam.
4.3. Ja kādā nominācijā pieteikumi nav saņemti, šo nomināciju nevērtē un nepiešķir.
4.4. Konkursa komisija lēmumu pieņem ar balsu vairākumu, ja tajā piedalās vismaz ½ no komisijas locekļiem. Ja kāds saņem vienādu balsu skaitu, tad izšķirošā ir konkursa komisijas priekšsēdētāja balss.
 


2012.gada 5.aprīļa protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 146
Par konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas un nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: J.  Rozenbergs  Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, 61. pantu un ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 22.03.2012. (prot. Nr.4) atzinumu, Cēsu novada dome nolemj:
 
 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 34. Par konkursa „Par skaistāko gaisa dārzu” komisijas izveidošanu.
 2. Apstiprināt konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs – Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs;
Komisijas locekļi –
Vaives pagasta pārvaldes vadītājs;
Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas komunālinženieris;
Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas ainavu arhitekts.
Komisijas sekretāre – Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas ainavu arhitekte.
 1. Apstiprināt konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” nolikumu saskaņā ar pielikumu.
 2. Noteikt, ka ar šo lēmumu izveidotās komisijas darbības teritorija ir Cēsu novads.
 
Pielikums
Konkursa
„Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju”
nolikums
 
1.      Vispārīgie jautājumi
1.1.   Konkursu organizē Cēsu novada pašvaldība.
1.2.   Konkursa vērtēšanai izveidota komisija, kura apstiprināta ar Cēsu novada domes lēmumu.
1.3.   Komisija savā darbībā ievēro Cēsu novada domes saistošos noteikumus.
 
2.      Konkursa mērķis
2.1.   Apzināt Cēsu novada skaistākos dārzus un sakoptākos īpašumus, skaistākos dārzus pieteikt Latvijas mēroga konkursam.
2.2.   Veicināt iedzīvotājus iesaistīties skaistākas pilsētvides veidošanā, popularizēt labāko pieredzi.
2.3.   Radīt interesi Cēsu novada iedzīvotājos un motivēt tos piedalīties novada sakopšanā, atspoguļojot plašsaziņas līdzekļos, publicējot konkursa norises gaitu un rezultātus.
 
3.      Konkursa norise
3.1.   Konkursa dalībnieki:
3.1.1.      Cēsu pilsētā un Vaives pagastā atrodošies īpašumi un to īpašnieki, kas izveidojuši skaistus dārzus un uztur labā kārtībā sava īpašuma teritorijas;
 
N.p.k. Konkursa dalībnieki Piešķirtā nominācija Godalgotās vietas
1. Privātmājas Cēsu novadā Skaistākais Cēsu novada dārzs 3
2. Lauku sētas Vaives pagastā Skaistākā Vaives pagasta lauku sēta 3
3. Daudzdzīvokļu māju teritorijas Cēsu novadā Sakoptākais dauzddzīvokļu māju pagalms Cēsu novadā 3
4. Pašvaldības teritorijas Cēsu novadā  – skolas, pašvaldības iestādes Sakoptākā pašvaldības iestādes teritorija Cēsu novadā 3
5. Uzņēmumi, iestādes, ražošanas teritorijas Cēsu novadā Sakoptākais uzņēmums Cēsu novadā 3
6. Gaisa dārzu īpašnieki Cēsu novadā Skaistākais gaisa dārzs Cēsu novadā 3
7. Laureāta pieteicējs, ja pieteicējs nav īpašnieks „Vērīgais skatītājs” 1
3.2.   Konkursa termiņš ir kalendārā gada 1. augusts. Saņemto pieteikumu apkopošanas un izvērtēšanas termiņš attiecīgajā gadā ir 1. septembris;
3.3.   Pieteikumus konkursam var iesniegt fiziskas un juridiskas personas, norādot objekta adresi, īpašnieku, kontakttālruni, kā arī pieteicēja vārdu, uzvārdu/nosaukumu, kontakttālruni. Pieteikumi jāiesniedz rakstiski, telefoniski vai elektroniski;
3.4.   Pieteikumu iesniegšanas vieta: Cēsu novada pašvaldība:
3.4.1.      Komunālā nodaļa – Raunas ielā 4, Cēsis,  tel. 64127538;
3.4.2.      Apmeklētāju apkalpošanas centrs - Bērzaines iela 5, Cēsis, tel. 64161800, fakss 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv .
3.5.   Vērtēšana – pieteikto objektu apseko atbilstoši Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem par teritorijas un nekustamo īpašumu uzturēšanu. Apsekošanu veic konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju”  komisija.
3.6.   Konkursā tiek vērtēta galvenokārt izveidotāja izdoma, nevis finansiālais ieguldījums dārzu veidošanā un teritoriju kopšanā un uzturēšanā.
3.7.   Konkursa rezultāti tiek publicēti Cēsu novada pašvaldības laikrakstā „Cēsu Vēstis”, laikrakstā Vidzemes novadiem „Druva” un Cēsu novada pašvaldības mājas lapā.
3.8.   Konkursa noslēgums notiek Latvijas Republikas proklamēšanas dienas sarīkojumā.
3.9.   Konkursa uzvarētāji saņems atzinības rakstus. Pašvaldība, apstiprinātā budžeta ietvaros, var pasniegt savu dāvanu vai konkursa norisē piesaistīto sponsoru dāvanu.
 
4.      Komisijas kompetence
4.1.   Konkursa komisija izvērtē saņemtos pieteikumus, apseko konkursam pieteiktos dārzus un teritorijas.
4.2.   Katrs komisijas loceklis pretendentus vērtē pēc sekojošiem kritērijiem, katru no tiem vērtējot 0-5 punktu sistēmā :
4.2.1.      tīrība un kārtība īpašumā. Iebraucamais ceļš  jeb priekšdārzs.;
4.2.2.      teritorijas zonējums, telpiskais plānojums, tā atbilstība funkcijai;
4.2.3.      augu stādījumi, to kompozīcija, ekoloģiskā saderība, augu veselīgums;
4.2.4.      zāliena plānojums, kopšanas kvalitāte;
4.2.5.      ceļu, laukumu, arhitektūras mazo formu kvalitāte, izvietojums un kompozicionālais risinājums – karoga masts, pastkastīte, atpūtas vieta, ugunskurs, sētas, žogi, vārti, suņu būdas u.c.
4.2.6.      pārsteigums jeb dārza savdabīgums, īpašas pozitīvas pazīmes vai atšķirības.
4.3.    Vienāda punktu skaita gadījumā:
4.3.1.      izšķirošā ir konkursa komisijas priekšsēdētāja balss.
4.3.2.      vērtēšanas kritēriji sakārtoti svarīguma secībā, augstāks punktu skaits pirmajiem kritērijiem dod augstāku rezultātu.
4.3.3.      komisija ņem vērā, ja saņemti vairāki pieteikumi par vienas un tās pašas personas izvirzīšanu konkursam.
4.4.   Konkursa uzvarētājs – 1.vietas ieguvējs, piedaloties konkursā, netiek apbalvots ar pirmo godalgoto vietu divus gadus pēc kārtas, bet trešo reizi saņemot godalgoto pirmo vietu, iegūst nosaukumu „Cēsu novada paraugdārzs/ sakoptākā teritorija” (izņemot „gaisa dārzus” un „vērīgais skatītājs”) un turpmāk tiek aicināts uz konkursa noslēguma pasākumu.
 


2012.gada 5.aprīļa protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 147
Par zemes ierīcības projekta Raunas ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā, apstiprināšanu
Ziņo: J.  Rozenbergs  Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Izskatot VSIA “Latvijas Valsts mērnieks” sertificētas zemes ierīkotājs R. Anģēna (sertifikāta Nr. BA-127) izstrādāto un 21.03.2012., reģ. Nr. 3/ 1167  iesniegto zemes ierīcības projektu, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8. un 31 punktu, Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošiem noteikumiem Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums”, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 22.03.2012. sēdes atzinumu (protokols Nr.4), Cēsu novada dome  nolemj:
 
 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Raunas ielā 14, Cēsīs, Cēsu, novads saskaņā ar pielikumu.
 2. Zemes vienībai un ēkām (projektā Nr. 1)ar kadastra apzīmējumu 4201 005 1503 001, 42010051503003 saglabāt adresi Raunas ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov. ēkai ar kadastra apzīmējumu 4201 005 1503 002 saglabāta adresi Raunas iela 14A, Cēsis, Cēsu nov.:
2.1. Zemes gabala platība 1927 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūves zeme (0903).
 1.  Zemes vienībai (projektā Nr.2) un ēkai ar kadastra apzīmējumu 4201 005 1503 005 piešķirt adresi Vienības laukums 3 Cēsis, Cēsu nov.:
3.1. Zemes gabala platība 114 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).
      4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
5.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam J.Rozenbergam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2012.gada 5.aprīļa protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 148
Par zemes ierīcības projekta Gaujas ielā 26, Cēsīs, Cēsu novadā, apstiprināšanu
Ziņo: J.  Rozenbergs  Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas R. Klāvas (sertifikāta Nr. AA-000000008) izstrādāto zemes ierīcības projektu, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8. un 31. punktu, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 22.03.2012. sēdes atzinumu (protokols Nr.4), Cēsu novada dome  nolemj:
 
 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Gaujas ielā 26, Cēsīs, Cēsu, novads saskaņā ar pielikumu.
 2. Zemes vienībai un skolas ēkai (projektā Nr. 2) ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0516 001 saglabāt adresi Gaujas iela 26, Cēsīs, Cēsu nov.
      2.1. Zemes gabala platība 4267 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – izglītības un zinātnes iestāžu apbūves zeme (0901).
 1.  Zemes vienībai (projektā Nr.1) piešķirt un ēkai ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0516 002 saglabāt adresi Šķūņu iela 6 Cēsis, Cēsu nov.:
3.1. Zemes gabala platība 407 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – transporta līdzekļu garāžu apbūves zeme (1104).
      4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2012.gada 5.aprīļa protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 149
Par Cēsu novada domes 29.12.2009.lēmuma Nr.617 „Par maksas pakalpojumiem Cēsu pilsētas pansionātā” atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 28.pantu, Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu un sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 3.,10. un 13.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.03.2012. atzinumam (prot.Nr.5), Cēsu novada dome nolemj:
 
1.        Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr.617 „Par maksas pakalpojumiem Cēsu pilsētas pansionātā”.
2.        Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas pansionāta direktorei I.G.Paeglei.
3.        Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2012.gada 5.aprīļa protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 150
Par dalības maksas apstiprināšanu Latvijas matemātikas skolotāju konferencē „Matemātiskā domāšana” 2012.gada 13. un 14. aprīlī
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, Ministru kabineta 20.03.2001. noteikumu Nr.129 „Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji” 3.1.apakšpunktu, kas nosaka, ka viens no ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas kritērijiem ir pedagogu tālākizglītības un metodiskā darba pilnveides organizēšana, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 22.03.2012. atzinumam (protokols Nr.4) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.03.2012 .atzinumam (protokols Nr.5), Cēsu novada dome nolemj:
 
 1. Apstiprināt dalības maksu Latvijas matemātikas skolotāju konferencē „Matemātiskā domāšana” 2012.gada 13., 14. aprīlī Ls 10.00 (desmit lati 00 santīmi).
 2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2012.gada 5.aprīļa protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 151
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Cēsu Pils korim dalībai XXXIV starptautiskajā Georgi Dimitrov koru konkursā Varnā, Bulgārijā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā Cēsu Pils kora 13.03.2012. iesniegumu (reģistrēts 12.03.2012. Cēsu novada pašvaldībā ar Nr. 8/1018), Cēsu Pils koris ir izturējis atlasi un uzaicināts piedalīties XXXIV starptautiskajā Georgi Dimitrov koru konkursā, kas norisināsies no 2012. gada 10.-13. maijam Varnā, Bulgārijā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 22.03.2012. atzinumam (prot. Nr. 4) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.03.2012. atzinumam (prot. Nr.5), Cēsu novada dome nolemj:
 1. Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti lati) apmērā, lai daļēji segtu Cēsu Pils kora izdevumus dalībai XXXIV starptautiskajā Georgi Dimitrov koru konkursā Varnā, Bulgārijā.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) izmaksāt 1. punktā piešķirto finansējumu p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” kontā.
 3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) 1. punktā minēto pasākumu iekļaut budžeta grozījumos.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam J.Rozenbergam.
 


2012.gada 5.aprīļa protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 152
Par nedzīvojamo telpu Muižas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
                Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 5. punktu, „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5. panta otrās daļas 4.1 punktu, trešo, ceturto, piekto un sesto daļu, 12.03.2012. Sabiedriskā labuma organizācijas biedrības „Kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas biedrība” iesniegumu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.03.2012. atzinumam (prot. Nr.5), Cēsu novada dome nolemj:
 
1.    Nodot Sabiedriskā labuma organizācijas biedrībai „Kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas biedrība” bezatlīdzības lietošanā uz pieciem gadiem nedzīvojamās telpas darbnīcas ēkā (kadastra numurs 42010040801) – Muižas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, ar kopēju platību 354,1 kvadrātmetri.
2.    Kopējā bilances vērtība LVL 3651,05 (trīs tūkstoši seši simti piecdesmit viens lats un 05 santīmi), telpas atrodas sliktā tehniskā stāvoklī.
3.    Noteikt nedzīvojamo telpu lietošanas mērķi - veikt ekomuzeja izveidošanu, lai veicinātu tūrisma attīstību Cēsīs un Cēsu novadā, dažādu tematisku (ar Cēsu novada vēsturi saistītu) pasākumu, izglītojošu nodarbību (skolēniem utt.), izstāžu organizēšanu, veicināt kultūras dzīves attīstību Ruckas muižas kompleksā.
4.    Uzdot Sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai „Kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas biedrība” segt izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem un nekustamā īpašuma nodokli par nedzīvojamām telpām un telpu atbilstošo zemi zem ēkas daļas.
5.    Pilnvarot pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoru J.Markovu parakstīt līgumu par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā uz pieciem gadiem.
6.    Lietošanā nodotās nedzīvojamās telpas nododamas atpakaļ Aģentūrai pēc noslēgtā līguma termiņa beigām, ja tas netiek pagarināts, vai arī, ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa. Līgums tiek lauzts, ja biedrība zaudē sabiedriskā labuma organizācijas statusu.
7.    Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2012.gada 5.aprīļa protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 153
Par telpu Dzintara ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 5. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5. panta otrās daļas 4.1 punktu, trešo, ceturto, piekto un sesto daļu, 23.03.2012. Sabiedriskā labuma organizācijas biedrības „Kultūras biedrība „Harmonija”” iesniegumu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.03.2012. atzinumu (prot. Nr. 5), Cēsu novada dome nolemj:
 
1.       Lai nodrošinātu likuma „ Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktā noteiktās pašvaldību autonomās funkcijas: „rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem,...)” realizāciju, nodot Sabiedriskā labuma organizācijas biedrībai „Kultūras biedrība „Harmonija”” bezatlīdzības lietošanā uz pieciem gadiem telpas (kadastra numurs 4201-505-0007) – Dzintara ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, ar kopēju platību 136,9 m2 kvadrātmetri.
2.    Kopējā bilances vērtība LVL 823,31 (astoņi simti divdesmit trīs lati un 31 santīms),      telpas atrodas            labā lietošanas tehniskā stāvoklī.
3.   Noteikt telpu lietošanas mērķi – veikt kultūras vērtību saglabāšanu un tās attīstības   veicināšanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā, t.i., apvienojot Vidzemes novada literātus un citu kultūras nozaru cilvēkus, organizējot Cēsu literātu grāmatu izdošanu un literārus            izbraukumu pasākumus uz skolām, klubiem, bibliotēkām u.c., kuros piedalās dzejnieki, prozaiķi, gleznotāji.
4.   Noteikt, ka Sabiedriskā labuma organizācijas biedrība „Kultūras biedrība „Harmonija”” nodrošina un apmaksā izmantoto daļu telpu un pieguļošās teritorijas ikdienas un ģenerālo uzkopšanu, sakaru, nepieciešamības gadījumā – apsardzes, pakalpojumus.
5.    Pilnvarot pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoru J.Markovu parakstīt līgumu par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā uz pieciem gadiem.
6.      Lietošanā nodotās telpas nododamas atpakaļ Aģentūrai pēc noslēgtā līguma termiņa
         beigām, ja tas netiek pagarināts, vai arī, ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa.
7.      Līgums tiek lauzts, ja biedrība   zaudē sabiedriskā labuma organizācijas statusu.
8.             Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2012.gada 5.aprīļa protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 154
Par nekustamā īpašuma nodokļa novirzīšanu Cēsu pilsētas Vēsturiskā centra sakārtošanai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar Cēsu pilsētas Attīstības programmu 2008. – 2014.gadam kā vidēja termiņa attīstības mērķis ir izvirzīts – saglabāts un attīstīts kultūras mantojums un tradīcijas. Saskaņā ar šo mērķi izvirzītas rīcības – atjaunot pašvaldības kultūras pieminekļus un veicināt privātīpašumā esošo kultūras pieminekļu atjaunošanu. Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs (turpmāk tekstā Vecpilsēta) ir valsts nozīmes pilsētbūvnieciskais piemineklis un tas ir nozīmīgākais Cēsu novada kultūrvēsturiskais piemineklis. Tam ir noteikta teritorija un tajā ietilpst pašvaldības, valsts un privāti īpašumi. Ņemot vērā Vecpilsētas nozīmi novada kopējā attīstībā un tās kompleksās attīstības problēmas, ir nepieciešama mērķtiecīga ilgtermiņa Vecpilsētas sakārtošanas programma ar noteiktu finansējumu.
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2 .un 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 2., 5.un 23.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2.panta pirmo daļu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I. Suija - Markova, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Rasmanis, E.Rass, O.Bicāns, I.Timermanis, J.Žagars), pret – M.Cīrulis, atturas – D.Vasmanis, nolemj: 
 
1.      Noteikt, ka nekustamā īpašuma nodoklis, kas tiek iekasēts no valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr.7426 „Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” robežās esošajiem nekustamajiem īpašumiem tiek uzkrāts un nākošā gada budžetā novirzīts Vecpilsētas sakārtošanas programmai:
 
1.1.   Publiskās infrastruktūras sakārtošanai:
1.1.1.      Ielu, laukumu un kājnieku trašu jaunbūve un rekonstrukcija;
1.1.2.      Vecpilsētas vēsturiskā aizsardzības mūra rekonstrukcija;
1.1.3.      Ārējā apgaismojuma jaunbūve un rekonstrukcija;
1.1.4.      Drošības sistēmu jaunbūve.
 
1.2.   Privātīpašumā esošo nekustamo īpašumu sakārtošanas atbalsta programmai:
1.2.1.      Apmācības par kultūrvēsturisko īpašumu atjaunošanu, renovāciju, rekonstrukciju, restaurāciju un uzturēšanu;
1.2.2.      Līdzfinansējums privātīpašumā esošu īpašumu arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, vēsturiskā izpēte, arheoloģiskā uzraudzība un arheoloģiskā rakšana;
2.             Uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram līdz kārtējā gada pašvaldības budžeta projekta sastādīšanai, iesniegt Vecpilsētas sakārtošanas programmas investīciju plānu nākamajam budžeta gadam.
3.             Kontroli par lēmuma izpildi veikt priekšsēdētājam.
 


2012.gada 5.aprīļa protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 155
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 6  „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu  un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.03.2012. atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu novada dome nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 6  „Grozījumi Cēsu novada   01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
Saistošie noteikumi
Cēsīs
05.04.2012.                                                                                                      Nr. 6
 
Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1
„ Cēsu novada pašvaldības nolikums”
 
Izdoti saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu
 un 24.pantu
 
Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1.      Aizstāt 5.1.apakšpunktā vārdu „ iedzīvotāju” ar vārdu „Apmeklētāju”;
2.      Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:
‘’10.Lai nodrošinātu Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, Dome ir izveidojusi iestādi ‘’Cēsu novada pašvaldība’’, turpmāk – Pašvaldības administrācija, kuras sastāvā ir:
10.1. Administratīvi juridiskā nodaļa un tās pakļautībā esošais Apmeklētāju     apkalpošanas centrs;
10.2.   Attīstības plānošanas nodaļa;
10.3.   Būvinspektors;
10.4.   Cēsu novada Bāriņtiesa;
10.5.   Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļa;
10.6.   Cēsu novada Pašvaldības policija;
10.7.   Finanšu nodaļa;
10.8.   Iekšējais revidents;
10.9. Informācijas tehnoloģiju nodaļa un tās pakļautībā esošais Pašvaldību   kompetenču centrs;
10.10. Izglītības nodaļa;
10.11. Komunālā nodaļa un tās pakļautībā esošā Cēsu Kapu saimniecība un Dzīvnieku patversme;
10.12. Nekustamā īpašuma nodaļa;
10.13. Sabiedrisko attiecību speciālisti;
10.14. Vieglās automašīnas šoferis.’’;
3.      Svītrot 10.1punktu;
4.      Papildināt noteikumus ar 10.2punktu šādā redakcijā: ‘’10.2 Noteikumu 10.punkta 10.1.-10.3., 10.5., 10.7., 10.9.-10.14.apakšpunktā minētās struktūrvienības un darbinieki ir tieši pakļauti Pašvaldības administrācijas vadītājam. Cēsu novada bāriņtiesa, Cēsu novada Pašvaldības policija un iekšējais revidents ir tieši pakļauti Cēsu novada domes priekšsēdētājam. Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļu un Cēsu novada bāriņtiesu metodiski vada un uzrauga attiecīgā likumā noteiktā valsts iestāde.’’;
5.      Izteikt 11.punktu šādā redakcijā: ‘’11. Dome ar lēmumu izveido pašvaldības iestādes (Cēsu novada pašvaldības pārvaldes struktūras shēma pielikumā Nr. 1).’’;
6.      Izteikt 12.punktu šādā redakcijā: ‘’12. Dome ar savu lēmumu apstiprina pašvaldības nolikumu, budžetu, gada pārskatu un publisko pārskatu, padotībā esošām iestādēm nolikumus, iestāžu vadītāju mēneša amatalgu likmes, darbinieku amata vienību sarakstus, kā arī pakļautībā esošām iestādēm mēneša amatalgu likmes vai darba samaksas noteikumus, ja amatalgas likme darbiniekam nav noteikta ar likumu vai Ministru kabineta noteikumiem. Pārraudzībā esošo iestāžu darbinieku amata vienību sarakstus un amatalgu likmes apstiprina iestādes vadītājs.’’;
7.      Izteikt 13.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā: ‘’13. Cēsu novada pašvaldībā ir izveidotas šādas  pakļautībā esošas iestādes:’’;
8.      Izteikt 13.1.apakšpunkta teikumu pirms uzskaitījuma šādā redakcijā: ”13.1. Iestādes, kas realizē pirmsskolas izglītības programmas:’’;
9.      Izteikt 13.2.apakšpunkta teikumu pirms uzskaitījuma šādā redakcijā: ‘’13.2. Iestādes, kas realizē pamatizglītības, vidējās izglītības programmas:’’;
10.  Svītrot 13.2.7.apakšpunktu;
11.  Izteikt 13.3.apakšpunkta teikumu pirms uzskaitījuma šādā redakcijā: ‘’13.3. Iestādes, kas realizē interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas:’’;
12.  Izteikt 13.4.apakšpunkta pirmo teikumu šādā redakcijā: ‘’13.4. Citas iestādes:’’;
13.  Svītrot 13.4.3., 13.4.4., 13.4.5., 13.4.6., 13.4.7.apakšpunktu;
14.  Izteikt 14.punktā teikumu pirms uzskaitījuma šādā redakcijā: ‘’14. Cēsu novada pašvaldībā ir izveidotas šādas pārraudzībā esošas iestādes un aģentūras (turpmāk – iestādes):’’;
15.  Svītrot 14.5.apakšpunktā pieturzīmi vārdu „iestāde”; un pieturzīmi „”;
16.  Aizstāt 14.6.apakšpunktā vārdus „ Cēsu sanatorijas internātpamatskola” ar vārdiem „Cēsu internātpamatskola – rehabilitācijas centrs”;
17.  Papildināt ar 14.1punktu šādā redakcijā: ‘’14.1 Noteikumu 10.punktā noteiktā iestāde atrodas Domes priekšsēdētāja pakļautībā, 13.punktā minētās iestādes - pašvaldības izpilddirektora pakļautībā, bet 14.punktā minētās – pašvaldības izpilddirektora pārraudzībā.’’;
18.   Svītrot 18.punktā vārdus ‘’pakļautībā esošo struktūrvienību un’’;
19.   Papildināt ar 19.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
„19.7. Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” ;
20.  Izteikt 21.14.apakšpunktu šādā redakcijā: ‘’21.14. Konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisija’’;
21.  Izteikt 21.17.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: ‘’21.17. Konkursa ‘’Tīrākā ietve Cēsu novadā’’ komisija’’;
22.  Papildināt 21.21. apakšpunktu pēc vārda „ Būvju” ar vārdu „ekspluatācijā”;
23.  Izteikt 21.22.apakšpunktu šādā redakcijā:
„21.22. Cēsu novada Būvvalde”;
24.  Papildināt ar 21.38.apakšpunktu šādā redakcijā:
„Jaunatnes lietu Konsultatīvā komisija”;
25.  Papildināt ar 21.39.apakšpunktu šādā redakcijā:
„21.28. Cēsu novada Sabiedrības veselības veicināšanas komisija”;
26.  Svītrot 21.30.apakšpunktu;
27.  Svītrot 21.35.apakšpunktā vārdus „ un mērķdotāciju sadalei”;
28.  Svītrot 22.punktā vārdus ‘’pastarpināto pārvaldes institūciju’’, vārdu ‘’aģentūras’’, kā arī vārdu un pieturzīmi ‘’/direktora’’;
29.  Svītrot 24.punktā vārdus ‘’pastarpinātas pārvaldes institūcijas, struktūrvienības’’ un vārdu ‘’aģentūras’’;
30.  Izteikt 28.punktu šādā redakcijā: ‘’28. Finanšu gadam noslēdzoties, pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības likumā noteiktā kārtībā sagatavo un iesniedz Pašvaldības administrācijai saimnieciskā gada pārskatu.’’;
31.  Papildināt ar 34.2.1apakšpunktu šādā redakcijā: ‘’ 34.2.1 vada tiešā pakļautībā esošo Pašvaldības administrācijas struktūrvienību un darbinieku darbu, attiecībā uz tiem izdod rīkojumus (t.sk., personāla jautājumos u.c.);’’;
32.  Svītrot 34.9.apakšpunktā vārdus ‘’struktūrvienību un’’;
33.  Svītrot 34.10.6.apakšpunktu;
34.  Izteikt noteikumu 34.11.apakšpunktu šādā redakcijā:
„veic uzraudzību un kontrolē Pašvaldības administrācijas darbību”;
35.  Papildināt noteikumus ar 34.15.apakšpunktu šādā redakcijā:
„izdod rīkojumus par izpilddirektora pienākumu izpildītāju viņa prombūtnes laikā, kā arī dod rakstveida atļauju savienot amatu pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājam.”;
36.  Papildināt noteikumus ar 34.16.apakšpunktu šādā redakcijā:
„ 34.16. veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos, Domes lēmumos un šajā nolikumā”;
37.  Izteikt 35.3.apašpunktā vārdu savienojumu ‘’pašvaldības administrācijas’’ ar vārdu savienojumu šādā redakcijā: ‘’Pašvaldības administrācijas’’;
38.  Papildināt ar 35.7.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
„35.7.1 izdod rīkojumus Pašvaldības administrācijas darbiniekiem”;
39.  Izteikt 36.punktu šādā redakcijā: ‘’36. Izpilddirektors šī nolikuma noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu darba organizēšanu.’’;
40.  Izteikt 37.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„īsteno Pašvaldības administrācijas vadītāja kompetenci, pieņem darbā un atbrīvo no darba Pašvaldības administrācijas darbiniekus (izņemot tos darbiniekus, kuri ir tieši pakļauti Domes priekšsēdētājam), dod rīkojumus Pašvaldības administrācijas darbiniekiem;”;
41.  Izteikt 37.5.apašpunktā vārdu savienojumu ‘’pašvaldības administrācijas’’ šādā redakcijā: ‘’Pašvaldības administrācijas’’;
42.  Papildināt noteikumus ar 37.8.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
„ 37.8..4.1 autoratlīdzības līgumus”;
43.  Izteikt 38.punktu šādā redakcijā: ‘’38.Iestāžu vadītāju tiesības un pienākumi ir noteikti iestāžu nolikumā.’’;
44.  Svītrot 41.15.apakšpunktu;
45.  Papildināt noteikumus ar 41.18.apakšpunktu šādā redakcijā:
„citiem jautājumiem pēc Domes priekšsēdētāja norādījumiem”;
46.  Izteikt 45.punktu šādā redakcijā: ‘’45.Komitejās ar padomdevēja tiesībām var piedalīties izpilddirektors, Pašvaldības administrācijas un citu pašvaldības iestāžu darbinieki, kuri sagatavojuši lēmuma projektu izskatīšanai komitejas sēdē.’’;
47.  Izteikt 47.1.apakšpunktu šādā redakcijā: ‘’47.1. iepazīties ar Pašvaldības administrācijas un citu pašvaldības iestāžu, kā arī kapitālsabiedrību dokumentāciju, saņemt dokumentu norakstus, kas nepieciešami jautājumu izlemšanai;’’;
48.  Aizstāt 52.punktā vārdus „ Administratīvi juridiskā nodaļa” ar vārdiem „Komiteju sekretāri”;
49.  Svītrot 52.5.apakšpunktā  vārdus „ un domes lēmumu”;
50.  Izteikt 58.punktā vārdu savienojumu ‘’pašvaldības administrācija’’ šādā redakcijā: ‘’Pašvaldības administrācija’’;
51.  Svītrot 62.punktā vārdus ‘’pašvaldības administrācijas’’;
52.  Papildināt ar 66.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„ 66.1.2. norāda faktiskos apstākļus, ja to prasa lēmuma būtība”;
53.  Aizstāt 68.punkta pirmajā teikumā vārdus „ Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” ar vārdiem „ Sociālais dienests”;
54.  Papildināt 68.punktu pēc vārda „atsavināšanas” ar vārdu „ izsoles”;
55.  Izslēgt 68.punktā vārdus „ Dzīvojamo māju īpašuma nodošanas komisija”;
56.  Izteikt 74.punktā vārdu savienojumu ‘’pašvaldības administrācija’’  šādā redakcijā: ‘’Pašvaldības administrācija’’;
57.  Papildināt 75.punktā aiz vārdiem ‘’Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājam’’ ar vārdiem ‘’vai attiecīgajam vadītāja vietniekam’’;
58.  Aizstāt 78.punktā vārdus „reģionālās attīstības un pašvaldību lietu” ar vārdiem „ Vides aizsardzības un reģionālās attīstības”;
59.  Izteikt 99.punktu šādā redakcijā: ‘’99. Līgumus savas kompetences ietvaros slēdz pašvaldības iestādes. Normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā līgumus paraksta iestāžu vadītāji, izpilddirektors, Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieks vai minēto amatpersonu pilnvarotās personas.’’;
60.  Izteikt 99.1punkta šādā redakcijā: ‘’99.1 Pakļautībā esošo iestāžu vadītāji paraksta preču piegādes, pakalpojuma saņemšanas, būvdarbu līgumus, ja ievērotas normatīvo aktu prasības publisko iepirkumu jomā un to līgumcena ir līdz Ls 20 000 bez pievienotās vērtības nodokļa. Pārraudzībā esošo iestāžu vadītāji paraksta līgumus iestāžu nolikumā noteiktajā kārtībā.’’;
61.  Izteikt 99.2punktu šādā redakcijā: ‘’99.2Citus līgumus iestāžu vadītāji paraksta saskaņā ar attiecīgajā iestāžu nolikumā noteikto kārtību un kompetenci.’’;
62.  Aizstāt 100.punkta otrajā teikumā vārdus ‘’Cēsu novada pašvaldības’’ ar vārdiem ‘’Pašvaldības administrācijas’’;
63.  Aizstāt 100.punkta ceturtā teikumā vārdus: ‘’Domes administrācijas’’ ar vārdiem ‘’Pašvaldības administrācijas’’;
64.  Papildināt 102.punktā pirms vārda ‘’Līgumi’’ ar vārdiem ‘’Pašvaldības administrācijas slēgtie’’;
65.  Svītrot 102.2.apakšpunktu;
66.  Izteikt 102.8.apakšpunktu šādā redakcijā: ‘’102.8. citu iestāžu, kā arī kapitālsabiedrību slēgtie līgumi – attiecīgajā iestādē vai kapitālsabiedrībā;’’;
67.  Papildināt ar 102.10.apakšpunktu šādā redakcijā: ‘’102.10. Investīciju projektu, kas saistīti ar ārējo finanšu instrumentu piesaisti, līgumi – Attīstības plānošanas nodaļā;’’
68.  Aizstāt 105.punkta otrajā teikumā vārdu ‘’speciālists’’ ar vārdu ‘’speciālisti’’;
69.  Aizstāt noteikumu 106. un 107.punktā vārdu „ iedzīvotāju” ar vārdu „ Apmeklētāju”;
70.  Izteikt 111., 112.un 113.punktā vārdu savienojumu ‘’pašvaldības administrācija’’ šādā redakcijā: ‘’Pašvaldības administrācija’’;
71.  Aizstāt noteikumu 111.1. ; 111.2. un 111.3.apakšpunktā vārdu saīsinājumu „pl.” ar vārdu saīsinājumu „ plkst.”;
72.  Izteikt 116.punktu šādā redakcijā: ‘’116. Pašvaldības iestādes pieņem iesniegumus un sūdzības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.’’;
73.  Aizstāt 122.punktā vārdus ‘’pašvaldības administrācija un tās padotībā esošās struktūrvienības, iestādes un aģentūras’’ ar vārdiem ‘’un pašvaldības iestādes’’;
74.  Aizstāt 127.punktā vārdu ‘’domes’’ ar vārdu’’ pašvaldības’’;
75.  Izteikt 129.punktu šādā redakcijā:
„ 129. Lēmumus par privātpersonu iesniegumiem par amatpersonu, iestāžu vai komisiju izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanu vai faktisko rīcību pieņem Dome, Domes priekšsēdētājs vai cita institūcija (uzskaitījumu skatīt 2.pielikumā), kā arī Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija tās reglamentā noteiktajos gadījumos.’’;
76.  Aizstāt 1.pielikumu ar šo noteikumu pielikumu Nr.1.
77.  Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
 


2012.gada 5.aprīļa protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 156
Par iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 8.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, saskaņā ar Cēsu novada 01.07.2009. saistošo noteikumu Nr. 1 ‘’Cēsu novada pašvaldības nolikums’’ 12.punktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.03.2012.atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu novada dome nolemj:
 
Apstiprināt iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ nolikumu saskaņā ar pielikumu.
 
 
Pielikums
NOLIKUMS
 
2012.gada 5.aprīlī                                                                   Nr. 5
 Iestādes
‘’Cēsu novada pašvaldība’’
 nolikums
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu
un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu
 
I.Vispārīgie jautājumi
 
1.    Iestāde ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ ir Cēsu novada domes izveidota iestāde, kas nodrošina novada domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu (turpmāk – Pašvaldības administrācija).
2.     Pašvaldības administrācija savā darbībā ievēro likumu „Par pašvaldībām”, citus likumus un Ministru kabineta noteikumus, Cēsu novada pašvaldības nolikumu, kā arī novada domes lēmumus.
3.     Pašvaldības administrācija savā darbībā izmanto Cēsu novada pašvaldības zīmogu, veidlapas un atvērtos kontus kredītiestādēs. Pašvaldības administrācija veidlapās un citos dokumentos lieto nosaukumu – Cēsu novada pašvaldība.
 
II. Pašvaldības administrācijas kompetence un darba organizācija
 
4.    Pašvaldības administrācijai ir šādi uzdevumi:
4.1.     nodrošināt likumā „Par pašvaldībām” un citos normatīvajos aktos noteikto   pašvaldības funkciju izpildi (komunālo pakalpojumu organizēšana, pašvaldības īpašuma apsaimniekošana, izglītības funkcija, teritorijas plānošana, pašvaldības attīstība, būvniecības tiesiskuma nodrošināšana, civilstāvokļu aktu reģistrācija, administratīvās funkcijas u.c.);
4.2.sagatavot priekšlikumus jautājumu izskatīšanai novada domes sēdēs;
4.3.     atbilstoši kompetencei sagatavot atzinumus par novada domes sēdēs izskatāmiem lēmumprojektiem;
4.4.     nodrošināt novada domes, pastāvīgo komiteju un novada domes izveidoto komisiju darba tehnisko un organizatorisko apkalpošanu;
4.5.nodrošināt novada domes pieņemto lēmumu izpildi;
4.6.organizēt nepieciešamās dokumentācijas izstrādi pašvaldības iepirkumiem;
4.7.     atbilstoši kompetencei, novada domes priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka, kā arī izpilddirektora uzdevumā sagatavot atbildes vai atbilžu projektus uz privātpersonu iesniegumiem un tiešās valsts pārvaldes iestāžu informācijas pieprasījumiem;
4.8.     atbilstoši kompetencei, novada domes priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora uzdevumā sagatavot novada domes lēmumu projektus, novada domes priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora rīkojumu projektus, pašvaldības līgumu projektus, administratīvos aktus un administratīvo aktu projektus, kā arī citus dokumentus un to projektus;
4.9.     nodrošināt apmeklētāju pieņemšanu;
4.10. nodrošināt centralizētās grāmatvedības funkciju citām pašvaldības pakļautībā esošajām iestādēm;
4.11. veikt citus uzdevumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei un novada domes lēmumiem, novada domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka rīkojumiem.
 
 1. Pašvaldības administrācijai ir šādas tiesības:
5.1.     pieprasīt un saņemt no iestādēm un citām publiskajām personām Pašvaldības administrācijas uzdevumu izpildei ziņas, statistisko un citu informāciju un dokumentus;
5.2.     savas kompetences un budžeta ietvaros slēgt dažāda veida līgumus;
5.3.sniegt priekšlikumus jautājumu izskatīšanai novada domes sēdēs;
5.4.piedalīties novada domes sēdēs;
5.5.īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
 
 1. Pašvaldības administrācijas sastāvā ir šādas struktūrvienības un speciālisti:
6.1.     Administratīvi juridiskā nodaļa un tās pakļautībā esošais Apmeklētāju apkalpošanas centrs;
6.2.     Attīstības plānošanas nodaļa;
6.3.     Būvinspektors;
6.4.     Cēsu novada Bāriņtiesa;
6.5.     Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļa; 
6.6.     Cēsu novada Pašvaldības policija;
6.7.     Finanšu nodaļa;
6.8.     Iekšējais revidents;
6.9.     Informācijas tehnoloģiju nodaļa un tās pakļautībā esošais Pašvaldību kompetenču centrs;
6.10. Izglītības nodaļa;
6.11. Komunālā nodaļa un tās pakļautībā esošā Cēsu Kapu saimniecība un Dzīvnieku patversme;
6.12. Nekustamā īpašuma nodaļa;
6.13. Sabiedrisko attiecību speciālisti;
6.14. Vieglās automašīnas šoferis.
 
 1. Nolikuma 6.punkta 6.1.-6.3., 6.5., 6.7., 6.9.-6.14.apakšpunktā minētās struktūrvienības un darbinieki ir tieši pakļauti Pašvaldības administrācijas vadītājam. Cēsu novada Bāriņtiesa, Cēsu novada Pašvaldības policija un iekšējais revidents ir tieši pakļauti Cēsu novada priekšsēdētājam. Pašvaldības administrācijas vadītājam pakļautās struktūrvienības darbojas uz  izpilddirektora apstiprinātu reglamentu pamata, pārējās struktūrvienības un darbinieks – uz domes priekšsēdētāja apstiprinātu reglamentu pamata, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
 
 1. Pašvaldības administrācijas vadītājs ir pašvaldības izpilddirektors.
 
 1. Pašvaldības administrācijas vadītājs:
9.1.     savas kompetences ietvaros paraksta maksājuma uzdevumus, kases orderus, rēķinus, algas aprēķinus;
9.2.     organizē Pašvaldības administrācijas funkciju pildīšanu un atbild par to, vada iestādes administratīvo darbu, nodrošinot darba nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu;
9.3.pārvalda Pašvaldības administrācijas finanšu, personāla un citus resursus;
9.4.     pieņem darbā un atlaiž no tā Pašvaldības administrācijas darbiniekus (izņemot tos darbiniekus, kas ir tieši pakļauti domei vai domes priekšsēdētājam);
9.5.nosaka Pašvaldības administrācijas amatpersonu un darbinieku pienākumus;
9.6.     izveido iestādes iekšējās kontroles sistēmu, nosaka pārvaldes lēmumu iepriekšpārbaudes un pēcpārbaudes kārtību;
9.7.     slēdz līgumus Cēsu novada domes 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 ’’Cēsu novada pašvaldības nolikums’’ noteiktajā kārtībā;
9.8.     veic citus novada domes, novada domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka dotus uzdevumus.
 
 
III. Pašvaldības administrācijas darbības tiesiskuma
nodrošināšanas mehānisms un pārskati par darbību
 
 1. Pašvaldības administrācijas darbības tiesiskumu nodrošina Pašvaldības administrācijas vadītājs. Pašvaldības administrācijas vadītājs ir atbildīgs par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.
 
 1. Pašvaldības administrācija ir domes priekšsēdētāja pakļautībā. Domes priekšsēdētājs ir tiesīgs atcelt Pašvaldības administrācijas pieņemtus nelikumīgus un nelietderīgus lēmumus, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
 
 1. Pašvaldības administrācijas pieņemtos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Cēsu novada 01.07.2009. saistošo noteikumu Nr. 1 ‘’Cēsu novada pašvaldības nolikums’’ noteiktajā kārtībā.
 
 1. Novada domei ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatus par Pašvaldības administrācijas darbu.
 
 
 


2012.gada 5.aprīļa protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 157
Par valsts amatpersonas amata pienākumu savienošanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2012.gada 5.aprīļa protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 158
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz Cēsu novada domes 24.03.2011. lēmumu Nr.204 „Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību” un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.03.2012. (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu novada dome nolemj:
Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt darba organizācijas uzlabošanai ziedojumus:
1.    Turku kapu uzturēšanai 2900.00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti eiro) no Hasana Hosoglu, Turcija.
2.    Dzīvnieku patversmes tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai ziedojumus no B. I. Ls 10 (desmit lati), S. K. Ls 5 (pieci lati), Sandras Muriņas Ls 30 (trīsdesmit lati).
 


2012.gada 5.aprīļa protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 159
Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2012.gada 5.aprīļa protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 160
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.7 ‘’Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 ‘’Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Cēsu novadā’’’’ apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
    Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 14.panta otrās daļas 4.punktu un likuma ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli’’ 3.panta pirmās daļas 2.punktu un 1.2.punktu, 5.panta  trešo un ceturto daļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.03.2012. atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu novada dome nolemj:
 
   Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.7 ‘’Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 ‘’Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā’’’’ saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
05.04.2012.                                                                                                                   Nr.7
(prot.Nr.6)
 
‘’Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27
‘’Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā’’’’ apstiprināšanu
 
Izdoti saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’
14.panta pirmās daļas 3.punktu un
Likuma ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli’’
5.panta trešo un ceturto daļu un
3.panta pirmās daļas 2.punktu un 1.2punktu
 
Izdarīt Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā’’ šādus grozījumus:
1.      Papildināt saistošos noteikumus ar 2.14.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
 
„ 2.14.¹ Nodokļu maksātāji, kuriem pašvaldība piešķīrusi maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu - 25% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par to periodu, kurā pašvaldība ir piešķīrusi maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu par:
2.14.¹ 1. dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai;
2.14.12. dzīvojamo māju palīgēkām un garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, garāžu īpašnieku biedrību un fizisko personu garāžām (izņemot smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāžas), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.”
 
2.Papildināt saistošo noteikumu 4.4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
 
„ izņemot 2.14.1 punktā minēto nodokļu maksātāju kategoriju.”
 


2012.gada 5.aprīļa protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 161
Par palīgēku demontāžu Gaujas ielā 88, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2. panta pirmo daļu, 3. panta 1. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta 2. un 14. punktu, Būvniecības likuma 31. panta pirmo daļu, Civillikuma 1084.panta pirmo daļu, Cēsu novada domes Finanšu  komitejas 29.03.2012. atzinumu (prot. Nr. 5),  lai novērstu lietošanas bīstamību, aizsargātu sabiedrības drošību un veicinātu vides sakārtošanu, Cēsu novada dome nolemj:
 
 1. Atļaut Cēsu novada pašvaldībai, NMR Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, demontēt palīgēkas - šķūņus, kadastra apz. 4201 006 2303 009 un 4201 006 2303 010, Gaujas ielā 88, Cēsīs, Cēsu novadā.
 2. Pēc demontāžas darbu pabeigšanas:
2.1 Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš)
            organizēt grozījumu veikšanu nekustamā īpašuma Gaujas iela 88, Cēsis, Cēsu
novads, kadastra numurs 4201 006 2303, sastāvā, no tā dzēšot demontētās palīgēkas;
            2.2 Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A. Zerne) organizēt
pamatlīdzekļu ar inventāra Nr. 0339 un 0340  izslēgšanu no pamatlīdzekļu uzskaites.
       3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 
 


2012.gada 5.aprīļa protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 162
Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmuma Nr. 415 „ Par Vaives pagasta pārvaldes nolikuma un amata vienību saraksta apstiprināšanu” pielikumā nr.2 „Vaives pagasta pārvaldes amata vienību saraksts”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta 6. punktu, 69.2 panta 1. punktu, atbilstoši Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldes nolikuma 7.2., 7.3. punktiem un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.03.2012. atzinumu (prot. Nr. 5) Cēsu novada dome nolemj:
 
1.Izdarīt Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmuma Nr. 415 „ Par Vaives pagasta pārvaldes nolikuma un amata vienību saraksta apstiprināšanu” pielikumā nr.2 „ Vaives pagasta pārvaldes amata vienību saraksts” šādus grozījumus:
    1.1. 8.punkta 2.un 3.kolonnu izteikt šādā redakcijā:
8. Kurinātājs 0,5
   
   1.2. 16.punkta 2.un 3.kolonnu izteikt šādā redakcijā:
16. Attīrīšanas iekārtu operators 0,25
 
2.    Lēmums stājas spēkā ar 01.04.2012.
3.    Lēmuma izpildi nodrošināt Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna).
4.    Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.


2012.gada 5.aprīļa protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 163
Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu , likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22., 24.pantu, „Likums par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu, Ministru kabineta 25.03.2008.noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.apakšpunktu un pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.03.2012. (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu novada dome, nolemj:
 
 1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē LVL 68 006.00 (EUR 96 765.03) ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija” realizācijai (priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai) 2012.gadā.
 2. Aizņēmumu izsniegt sākot no 2012.gada maija pēc pieprasījuma.
 3. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2017.gada jūnijam.
 4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2014.gada septembrī.
 5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
 6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2012.gada 5.aprīļa protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 164
Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija, 2.kārta”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu , likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22., 24.pantu, „Likums par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu, Ministru kabineta 25.03.2008.noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.apakšpunktu un pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.03.2012. (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu novada dome, nolemj:
 
1.      Ņemt aizņēmumu Valsts kasē LVL 546 470 (EUR 777 556.76) ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija, 2.kārta” realizācijai (priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai).
2.      Aizņēmumu izsniegt sākot no 2012.gada maija pēc pieprasījuma.
3.      Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2024.gada septembrim.
4.      Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2014.gada septembrī.
5.      Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
6.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2012.gada 5.aprīļa protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 165
Par nekustamā īpašuma „Lieljoķi” Vaives pagastā, Cēsu novadā sadalīšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu un 17. panta otro daļu, „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 19. panta pirmās daļas 1.punktu un 20.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 27.03.2012. atzinumu (prot. Nr.11) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.03.2012.(prot.Nr.5) atzinumu,  Cēsu novada dome nolemj:
 
 1. Piekrist nekustamā īpašuma „Lieljoķi”, Vaives pag., Cēsu nov., kas sastāv no divām  atsevišķām zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem 4290 004 0024, 4290 003 0124, sadalīšanai divos atsevišķos nekustamos īpašumos.
 2. Īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4290 004 0024 atstāt nosaukumu ”Lieljoķi”, Vaives pag., Cēsu nov..
2.1. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecības   zeme (0101).
 1. Īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0124 piešķirt nosaukumu ”Joķu vēris”, Vaives pag., Cēsu nov..
 3.1. Zemes lietošanas mērķis – mežsaimniecības  zeme (0201).
 1. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 


2012.gada 5.aprīļa protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 166
Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.05.2011. lēmumā Nr.298 „Cēsu novada pašvaldībai nomā nododamie nekustamie īpašumi”.
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības komisijas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 15. panta pirmās daļas 10. punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 15.punktu, ar kuru noteikts, ka pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 03.04.2012. priekšlikumu (prot.Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I. Suija - Markova, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Rasmanis, E.Rass, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, J.Žagars); pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 26.05.2011 lēmumā Nr.298 „Cēsu novada pašvaldībai nomā  nododamie nekustamie īpašumi”, šādus grozījumus:
 papildināt lēmumu ar 1.3.6.,1.3.7. un 1.3.8. punktiem šādā redakcijā:
         „1.3.6. Ezera iela 6,Rīdzene,Vaives pag. Cēsu nov.(kadastra Nr.4290 002 0079), platība 0.62 ha, saskaņā ar Cēsu novada domes 19.09.2009.Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums”, zemesgabala atļautā izmantošana ir trīs un četru stāvu daudzdzīvokļu māju apbūves zeme;
                 1.3.7. „Skolas zeme”, Vaives pag., Cēsu nov.(kadastra Nr.4290 003 0149), platība 4,2 ha, saskaņā ar Cēsu novada domes 19.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums”, zemesgabala atļautā izmantošana ir lauksaimniecības zeme;
                          1.3.8. „Kaķukrogs”, Vaives pag., Cēsu nov. (kadastra Nr.4290 004 0071), platība 1,63 ha, saskaņā ar Cēsu novada domes 19.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums”, zemesgabala atļautā izmantošana ir lauksaimniecības zeme”.
2.  Uzdot Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskai  nodaļai (vadītājaS.Zvirbule) un Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) lēmumu par pašvaldības iznomājamiem zemesgabaliem izvietot redzamā vietā Cēsu novada pašvaldības un Vaives pagasta  pārvaldes ēkā.  
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
 


2012.gada 5.aprīļa protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 167
Par zemes gabala Ezera ielā 6, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā, daļas nomu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 77.panta trešo daļu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otro daļu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 17. un 18. punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 27.03.2012. priekšlikumu (prot. Nr.11) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.03.2012. atzinumu (protokols Nr.5),Cēsu novada dome nolemj:
 
 1. Nodot SIA „Elektro Rīdzene” nomā zemes gabala Ezera ielā 6, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā (kadastra numurs 4290 005 0079) daļu (plāna skice pielikumā) ar apbūves tiesībām, t.i. ar tiesībām uz zemes gabala celt ēkas un būves kā patstāvīgus īpašuma objektus, uz 10 (desmit) gadiem.
 2. Nomas līgumā noteikt, ka nomas attiecības tiek izbeigtas ja:                           
2.1. līdz 01.06.2012. nav saņemts lēmums no LR Ekonomikas ministrijas par tiesību piešķiršanu pārdot koģenerācijas procesā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros;
2.2. apstiprinot Cēsu novada Teritorijas plānojumu 2013.- 2019. gadam, nav veiktas izmaiņas Cēsu novada domes saistošajos noteikumos Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums”, kas pieļauj koģenerācijas stacijas būvniecību minētajā zemes gabalā          
 1. Nomas līgumā noteikt šādus nomas zemes gabala attīstības termiņus:
3.1. līdz 01.05.2013. Cēsu novada Būvvaldē akceptēt koģenerācijas stacijas tehnisko projektu;         
3.2.līdz 01.06.2013. uzsākt koģenerācijas stacijas būvniecību;           
3.3.līdz 01.11.2014. koģenerācijas staciju nodotu ekspluatācijā.        
 1. Iznomājamā zemes gabala platība ir 6172 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot zemes gabalu dabā.
 2. Zemes lietošanas mērķis ir daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0702).
 3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala  kadastrālās vērtības.
 4. Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par valsts vai pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību. Šādas Iznomātāja noteiktās izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.
 5. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 6. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V.Zaļaiskalna) organizēt zemes gabala nomas platības uzmērīšanu. Nomnieks sedz visus izdevumus par zemes gabala nomas platības kadastrālo uzmērīšanu, robežu plāna izgatavošanu un nomas līguma reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 7. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V.Zaļaiskalna) pēc zemes gabala kadastrālās uzmērīšanas un robežu plāna izgatavošanas sagatavot zemes nomas līgumu.
11.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 


2012.gada 5.aprīļa protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 168
Par grozījumiem Cēsu novada domes 22.04.2010.lēmumā Nr.261 „Par mobilo sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2012.gada 5.aprīļa protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 169
Par grozījumiem Cēsu novada domes 30.12.2010. lēmumā Nr.808  „Par 15.06.2007. Zemes gabalu nomas līguma Nr.2-7-37/2007 izbeigšanu pirms termiņa”
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. un 6.punktu,  Latvijas Republikas Civillikuma 1864., 1865.pantiem, Cēsu novada dome, nolemj: 
 
1.    Izdarīt Cēsu novada domes 30.12.2010. lēmumā Nr.808 „Par 15.06.2007. Zemes gabalu nomas līguma Nr.2-7-37/2007 izbeigšanu pirms termiņa” (prot.Nr.23, 24.p.) šādus grozījumus:
1.1.Aizstāt lēmuma 1.punktā skaitļus „31.12.2010.” ar skaitļiem „05.04.2012.”  
1.2.Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
                  „2. Pieteikt kreditora 08.12.2010. prasījuma precizējumu SIA „CEL TIK” maksātnespējas administratoram D.B., nosakot, ka kopējais Cēsu novada pašvaldības kā kreditora prasījums attiecībā uz nomas maksu par zemes gabaliem Rīgas ielā 85 un Rīgas ielā 89, Cēsīs, Cēsu nov., ir LVL 884.99 (astoņi simti astoņdesmit četri lati un  99 santīmi), bez PVN, par laika periodu no 01.04.2010. - 05.04.2012., un attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli par zemes gabalu Rīgas ielā 85, Cēsīs, Cēsu nov., ir LVL 456.85 (četri simti piecdesmit seši lati un 85 santīmi)  par laika periodu no 15.11.2009. - 05.04.2012., un par zemes gabalu Rīgas ielā 89, Cēsīs, Cēsu nov., ir LVL 306.26 (trīs simti seši lati un 26 santīmi) par laika periodu no 01.01.2010. - 05.04.2012.”
1.3.Izteikt lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:
      „5. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 30.12.2010. lēmuma Nr.808 „Par 15.06.2007. Zemes gabalu nomas līguma Nr.2-7-37/2007 izbeigšanu pirms termiņa” pielikumu „Atcēlēja līgums” un apstiprināt 05.04.2012. Atcēlēja līguma projektu par 15.06.2007. Zemes gabalu nomas līguma Nr.2-7-37/2007 izbeigšanu pirms termiņa (pielikums).”
 
 1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2012.gada 5.aprīļa protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 170
Par grozījumiem Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr.541„Par Cēsu novada pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā”  
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības komisijas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 03.04.2012. priekšlikumu (prot. Nr.12), Cēsu novada dome nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu novada domes 22.12.2011. lēmuma Nr.640 (prot. Nr.27, 41.p.) „Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr.541 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā” 1.5.punktu un 2.5.punktu.
 
2.      Izdarīt Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr.541 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā” (prot. Nr.17, 2.p.) šādus grozījumus:
2.1.   aizstāt 42.1.punktā (Ozolu iela 5, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 1002) skaitli „10487” ar skaitli „11088”;
2.2.   aizstāt 43.1. punktā (Palejas iela 20A, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 1009) skaitli „5930” ar skaitli „5261”.
 
3.      Izdarīt Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmuma Nr.541 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā” (prot. Nr.17, 2.p.) pielikumos šādus grozījumus pielikumuos (zemes vienību plānu skices):
3.1.   aizstāt pielikumu Nr.42 ar šī lēmuma pielikumu Nr.1;
3.2.   aizstāt pielikumu Nr.43 ar šī lēmuma pielikumu Nr.2.


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv