Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 18.janvāris   Vārda dienu svin: Antons, Antis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Janvāris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2012. gads
2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1171Par nekustamā īpašuma Egļu iela 12, Cēsis, Cēsu novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu
2172Par nekustamā īpašuma Egļu iela 16, Cēsis, Cēsu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
3 173Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 105, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
4 174Par nekustamā īpašuma Birzes ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
5 175Par nekustamā īpašuma Birzes ielā 2D, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
6 176Par nekustamā īpašuma Valmieras ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
7 177Par nekustamā īpašuma Medņu ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
8 178Par nekustamā īpašuma Vārnu ielā 20, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
9 179Par nekustamā īpašuma Dzilnu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
10 180Par nekustamā īpašuma Kārļu ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
11 atliktsPar Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.   „Grozījumi Cēsu novada domes 16.09.2010. Saistošajos noteikumos Nr.32 „Cēsu novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi” ”  apstiprināšanu
12 181Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Meža ielā 12, Mētru ielā 5 un Mētru ielā 20, Cēsīs, Cēsu nov.  
13 182Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Čiekuru un Dzirnavu ielā, Cēsīs, Cēsu nov.
14 183Par zemes ierīcības projekta Mētru ielā 20, Cēsīs, Cēsu nov., uzsākšanu
15 184Par  Cēsu novada Jaunatnes politikas stratēģijas apstiprināšanu
16 185Par Cēsu 2.vidusskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta  apstiprināšanu
17 186Par  Dziesmu dienu dalībnieku ēdināšanas maksas apstiprināšanu Rāmuļu pamatskolai
18 187Par  grozījumiem Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumā Nr.124 „Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtības apstiprināšanu”
19 188Par nedzīvojamo telpu, Pils laukums 9, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā
20 189Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
21 190Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas  termiņa pagarināšanu
22 191Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
23 192Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
24 193Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Cēsu novada domes 26.01.2012.saistošajos noteikumos Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2012.gadam”” apstiprināšanu
25 194Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
26 195Grozījumi Darba samaksas noteikumos
27 196Grozījumi Cēsu novada Pašvaldības policijas reglamentā
28 197Grozījumi Administratīvās komisijas sastāvā
29 198Grozījumi Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas sastāvā
30 199Grozījumi Licencēšanas komisijas sastāvā
31 200Grozījumi Transporta kustības organizācijas komisijas sastāvā
32 201Grozījumi Publisko, izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā
33 202Grozījumi Vēlēšanu komisijas sastāvā
34 203Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 2011. gada pārskata apstiprināšanu
35 204Par Cēsu pilsētas pansionāta 2011. gada pārskata apstiprināšanu
36 205Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 2011. gada pārskata apstiprināšanu
37 206Par Cēsu novada pašvaldības  2011. gada pārskata apstiprināšanu
38 207Par Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra  2011. gada pārskata apstiprināšanu
39 208Par Cēsu Profesionālās vidusskolas  2011. gada pārskata apstiprināšanu
40 209Par Cēsu Pieaugušo izglītības centrs  2011. gada pārskata apstiprināšanu
41 210Par Cēsu novada pašvaldības konsolidētā  2011. gada pārskata apstiprināšanu
42 211Grozījums Cēsu novada domes 2012.gada 5.aprīļa lēmumā Nr.151 „ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Cēsu Pils korim dalībai XXXIV starptautiskajā Georgi Dimitrov koru konkursā Varnā, Bulgārijā”
43 212Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei
44 213Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.30 „ Par Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas komisiju”
45 214Par nedzīvojamās telpas Gaujas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā
46 215Par zemes gabala „Saulītes”, Drabešu pag., Amatas nov., atsavināmās daļas cenas apstiprināšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
47 216Par administratīvās soda naudas dzēšanu  SIA  „ Vidzemnieks  NC”
48 217Par grozījumiem Cēsu novada domes 15.03.2012. lēmumā Nr.119 „ Par Cēsu Profesionālās vidusskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu”
49 218Par pašvaldības zemes gabalu, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu nomā
50219Par zemes gabala ” Kalna Mežmaļi ”,Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā
51220Par zemes gabala ”Lejas Mežmaļi”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā
52221Par zemes gabala ” Noras ”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā
53 222Par līdzfinansējumu projektam „Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa izveide””
54  223Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr.373  „Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemēm zem ielām Cēsu pilsētā”
55 224Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 171
Par nekustamā īpašuma Egļu iela 12, Cēsis, Cēsu novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: A.Rasmanis, Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas
un izsoles komisijas loceklis
 
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta pirmo daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 10.pantu, 32.panta pirmo daļu, 36.panta trešo daļu, 30.panta pirmo prim daļu, likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 12.04.2012. priekšlikumu (prot. Nr.4), un ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no citām Cēsu novada pašvaldības iestādēm par zemes gabala nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma Egļu iela 12, Cēsis, Cēsu nov., 2012.gada 12.aprīļa izsoli.
2.      Atkārtoti nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Egļu iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 006 1107, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0005, platība 0.8216 ha (8216 m2), turpmāk tekstā – nekustamais īpašums.
3.      Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu Ls 17 200,00 (septiņpadsmit tūkstoši divi simti lati, 00 santīmi).
4.      Noteikt atsavināšanas veidu – pārdodot izsolē.
5.      Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
6.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
7.      Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam. 
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
Pielikums
Nekustamā īpašuma
egļu IELĀ 12, CēsĪs, Cēsu nov.,
IZSOLES nOTEIKUMI
 
1. vispārīgie noteikumi
1.1.Nekustamā īpašuma Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 006 1107, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole atbilstoši Publiskās personas mantas atsavināšanas likumam.
1.2.Izsoli organizē Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – Komisija.
1.3.Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 2012.gada 28.jūnijā, plkst. 14.00.
1.4.Nekustamā īpašuma sākumcena (nosacītā cena) – Ls 17 200 (septiņpadsmit tūkstoši divi simti lati, 00 santīmi)
1.5.Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., Ls 1720 (viens tūkstotis septiņi simti divdesmit lati, 00 santīmi), kas jāieskaita Cēsu novada pašvaldības kontā Nr. LV67 UNLA 0004000142344, A/S SEB banka, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.
1.6.Reģistrācijas nauda – Ls 50,00 (piecdesmit lati, 00 santīmi ), ko var samaksāt Noteikumu 1.5.punktā noteiktajā kārtībā.
1.7.Izsoles solis – Ls 500,00 (pieci simti lati, 00 santīmi). 
1.8.Sludinājumi par Nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstos „Latvijas Vēstnesis”, Cēsu novada laikrakstā „Druva”, kā arī internetā www.cesis.lv Paziņojums par izsoli izliekams pie Nekustamā īpašuma.
1.9.Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
 
2.      Nekustamā īpašuma raksturojums
2.1.Nekustamais īpašums atrodas Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā un sastāv no neapbūvēta zemes gabala 8216 kv.m. platībā, kadastra apzīmējums 4201 006 0005, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums.
2.2.Nekustamais īpašums ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1000 0020 9504, īpašnieks: Cēsu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000031048. Žurnāls Nr. 300003166701 (04.01.2012.), lēmuma datums: 10.01.2012.
2.3.Zemes gabalu iemērot dabā ir kadastrāli uzmērīti un noteikti šādi apgrūtinājumi – 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu būvlaide – 0.0442 ha, 11020105 ūdensteces (Vinterupīte) aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos – 0.1287 ha, 130803 teritorijas ap īpaši aizsargājamiem kokiem - 0.1825 ha, 130702 vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijas dabas parka zonas teritorija – 0.8216 ha, 110909 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0.8216 ha, 120103 aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0.0004 ha.
2.4.Novietojums – atrodas Cēsu pilsētā, individuālās apbūves rajonā, apdzīvotā vietā Glūdaskalns. Atrašanās vieta individuālai apbūvei laba, ainaviski pievilcīga vieta. Uz zemes gabala atrodas īpaši aizsargājami 7 (septiņi) koki – egles, kā arī mazdārziņi ar īslaicīgas lietošanas būvēm. Pircējs par saviem līdzekļiem sakārto sakņu dārzu teritoriju un nojauc īslaicīgās lietošanas būves.
2.5.Zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601) - 2631 m2; zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201) – 5466 m2, dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (0501) – 119 m2.
 
3.      IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
3.1.Izsolē var piedalīties jebkura persona, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus. 
3.2.Lai piedalītos izsolē personai līdz 2012.gada 26.jūnijam plkst. 14.00, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 3.stāvā, 303. kabinetā, jāreģistrējas, iesniedzot šādus dokumentus:
       3.2.1. Juridiskai personai: 3.2.1.1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
3.2.1.2. apliecināta spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
3.2.1.3. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, kā arī par paraksta tiesīgām personām;
3.2.1.4.juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā;
3.2.1.5.juridiskās personas lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi;
3.2.1.6.kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu;
3.2.1.7. juridiskā perona iesniedz dokumentu par to, ka ir samaksājusi līkumā paredzētos nodokļus, nodevas un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumus.
3.2.2.      Fiziskai personai:
3.2.2.1.pases kopija;
3.2.2.2.izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas;
3.2.2.3.kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.  
Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas paraksta tiesīgās personas apliecinātām.
3.3.Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
3.4.Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
3.4.1.      nav iesniedzis vai uzrādījis visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
3.4.2.      vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
3.4.3.      ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta;
3.4.4.      saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemelsu tā maksātnespējas ierosināšanai.  
 
4.      Izsoles process
4.1.Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
4.2.Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks. 
4.3.Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem Komisijas lēmumiem:
4.3.1.      sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
4.3.2.      noteikt, ka izsole nenotiek.
4.4.Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
4.5.Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, un ir pieņemts Noteikumu 4.3.1.punktā minētais lēmums, izsoles vadītājs piedāvā šim dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis Nekustamā īpašuma sākumcenu par vismaz vienu soli. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
4.6.Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
4.7.Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
4.8.Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē. 
4.9.Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
4.10.  Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.
4.11.  Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
4.12.  Ja kāda persona izsolē vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības, to Komisija (ja tai ir zināms) vai kāds no dalībniekiem paziņo līdz ar pārējiem izsoles noteikumiem.
4.13.  Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
4.14.  Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
4.15.  Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.
4.16.  Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Nekustamo īpašumu, paziņo  nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
4.17.  Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
4.18.  Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
4.19.  Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.
4.20.  Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: ‘’Kas sola vairāk?’’.
4.21.  Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.
4.22.  Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto Nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
4.23.   Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
4.24.   Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
4.25.  Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas Komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
4.26.  Izsoles dalībnieks, kurš Nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, uzskatāms, ka ir atteicies no nosolītā Nekustamā īpašuma. Pēc Komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, viņam piedāvā iegūt Nekustamo īpašumu par viņa pēdējo nosolīto cenu.
4.27.  Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto Nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība. 
4.28.  Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.
 
5.      Samaksas kārtība
5.1.Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto Nekustamo īpašumu viena mēneša laikā, t.i. līdz 2012.gada 28.jūlijam. Pircējam ir tiesības iegādāties nekustamo īpašumu uz nomaksu ar nomaksas termiņu nelielāku par pieciem gadiem, samaksājot pirmo iemaksu (avansu) 10% apmērā no nosolītās cenas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansā. Pirmā iemaksa veicama līdz 2012.gada 28.jūlijam.
5.2.Nomaksas pirkuma gadījumā Pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0.1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. Pircējam ir tiesības nostiprināt iegūto īpašumu zemesgrāmatā uz sava vārda, ja viņš vienlaikus zemesgrāmatā nostiprina ķīlas tiesības par labu Cēsu novada pašvaldībai.
5.3.Ja līdz 2012.gada 28.jūlijam nosolītājs nav samaksājis nosolīto summu, vai pirmo iemaksu, Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot Komisijai par Nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis Komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt Komisijas piedāvājumam, nosolītā summa vai pirmā iemaksa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā.
5.4.Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu novada dome lemj par atkārtotu izsoli.
 
6.      Nenotikusi izsole
6.1.Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
6.1.1.      noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
6.1.2.      sākumcena nav pārsolīta;
6.1.3.      noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
6.1.4.      Nolikuma 5.3.punktā noteiktajā gadījumā.
 
7.      Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
7.1.Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome pēc pirkuma maksas samaksas veikšanas un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.
7.2.Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 
8.      Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
8.1.Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu novada domei par Komisijas veiktajām darbībām 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
8.2.Ja Komisijas lēmumi tiek pārsūdzēti, attiecīgi pagarinās šajos Noteikumos   noteiktie termiņi.
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 172
Par nekustamā īpašuma Egļu iela 16, Cēsis, Cēsu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: A.Rasmanis, Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas
un izsoles komisijas loceklis
     


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 173
Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 105, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
          Saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums”, ar kuriem Cēsu novada teritorijas plānojuma sastāvā iekļauts „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums” (agrāk Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. saistošie noteikumi Nr.9, ar grozījumiem Nr.7.1.; 20.09.2007.), zemes gabals Rīgas ielā 105, Cēsīs, Cēsu nov., noteikts kā pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešams zemes gabals - kā ielu trasēm nepieciešama teritorija (Ata Kronvalda ielas iztrūkstošo posmu izbūvei un savienošanai ar Jurģu ielu), kā dzīvojamai apbūvei nepieciešama teritorija un kā kapsētu teritorija (sīkdzīvnieku kapsētas iekārtošanai un tās aizsargjoslai).
          Ar Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr. 541 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā” (prot. Nr. 17, 2.p.) noteikts, ka Cēsu novada pašvaldībai piekrīt zemes vienība Rīgas ielā 105, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4201 008 1304, ar platību 575900 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu.
            Zemes gabals ar pašreizējo adresi Rīgas ielā 105, Cēsīs, Cēsu nov., atrodas uz daļas no vēsturiskā zemes gabala „Kalna saimniecība”, kura īpašnieks līdz 1940.gada 21.jūlijam bija juridiska persona Vispārējā lauksaimniecības banka (zeme īpašumtiesību atjaunošanu nav pieprasījusi), un uz zemes gabala nr.538F, kurš līdz 1940.gada 21.jūlijam zemesgrāmatā nebija reģistrēts (purvs, kurš uzskatāms kā rezervēts meža fondā). Uz šo zemes gabalu nav saņemti bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku pieprasījumi par īpašumtiesību atjaunošanu.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu un 4.1 panta otrās daļas 5.punktu, SIA „LATĪPAŠUMS – MĒRNIECĪBAS BIROJS”, reģistrācijas Nr. 44103028861, Ainavu iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101, veikto zemes vienības kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 21.07.2011. atzinumu Nr. 45 (prot.Nr.9), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.04.2012. atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Rīgas iela 105, Cēsis, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 57.3285 ha (573285 m2), kadastra apzīmējums 4201 008 1304, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
 2. Zemes lietošanas mērķis: individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601) – 45.3108 ha; zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201) – 11.4543 ha; pagaidu atļautā izmantošana sakņu dārziem (0502) – 0.3733 ha; kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve (0907) – 0.1901 ha.
 3. Zemes vienības apgrūtinājumi: 110402 ierīkotas ūdensnoteku aizsargjoslu teritorijas - 0.1718 ha, 120301 aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija - 1.8719 ha;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 2.0226 ha, 120402  aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju – 0.0085 ha, 12050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 1.0771 ha, 16010201 – aizsargjoslas teritorija ap vietējā ģeodēziskā tīkla punktu Nr.3430 – 0.0078 ha; 160901 – aizsargjoslas teritorija ap dzīvnieku kapsētu – 15.6530 ha.
 4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 174
Par nekustamā īpašuma Birzes ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks
                                                                                                             
       Ar Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr. 540 „Par zemes starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā” (prot. Nr. 17, 1.p.), zemes vienībai Birzes ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 002 0503, platība 15423 m2, noteikts zemes starpgabala statuss, jo tam nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai.
           Ar Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr. 541 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā” (prot. Nr. 17, 2.p.) noteikts, ka Cēsu novada pašvaldībai piekrīt zemes vienība Birzes ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4201 002 0503.
           Zemesgrāmatā nereģistrētais zemes gabals atrodas uz vēsturiskā zemes gabala nr.598F, Cēsu pilsētā, Lazdu ielā 3. Vēsturiskā zemes gabala īpašnieki uz 1940.gada 21. jūliju nav zināmi. Uz šo zemes gabalu nav saņemti bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku pieprasījumi par īpašumtiesību atjaunošanu.
       Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 6.punktu, SIA „SĒLIJAS MĒRNIECĪBA”, reģistrācijas Nr. 55403030141, Jēkabpils, Pļaviņu iela 52, LV- 5201, veikto zemes vienības kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto apvienoto zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 21.10.2011. atzinumu Nr. 47 (prot.Nr.10), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.04.2012. atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Birzes ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 1.5400 ha (15400 m2), kadastra apzīmējums 4201 002 0503, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
 2. Zemes lietošanas mērķis – dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (0501).
 3. Zemes vienības apgrūtinājumi - 12050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0.0543 ha, 120903 aizsargjoslas teritorija ap naftas un naftas produktu, bīstamo ķīmisko vielu un produktu pārsūknēšanas un iepildīšanas staciju, rezervuāru parkiem, iepildīšanas un izliešanas estakādēm, piestātnēm un muliņiem, uzpildīšanas punktiem, noliktavām, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu – 1.1589 ha.
 4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 175
Par nekustamā īpašuma Birzes ielā 2D, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
          Saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums”, ar kuriem Cēsu novada teritorijas plānojuma sastāvā iekļauts „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums” (agrāk Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. saistošie noteikumi Nr.9), zemes gabals Birzes ielā 2D, Cēsīs, Cēsu nov., nepieciešams pašvaldību funkciju realizēšanai kā ielu trasēm nepieciešamā teritorija (Valmieras ielas divlīmeņu pārvada pār dzelzceļu izbūvei).                                                                                                                                      
            Ar Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr. 541 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā” (prot. Nr. 17, 2.p.) noteikts, ka Cēsu novada pašvaldībai piekrīt zemes vienība Birzes ielā 2D, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4201 002 0509.
           Zemesgrāmatā nereģistrētais zemes gabals aizņem daļu no vēsturiskā zemes gabala nr.137Fb, atdalīta no Cēsu pilssaimniecības, Cēsu pilsētā, Birzes ielā 3, īpašnieks uz 1940.gada 21. jūliju - Latvijas valsts Tieslietu ministrijas personā.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta trešās daļas 4.punktu, SIA „SĒLIJAS MĒRNIECĪBA”, reģistrācijas Nr. 55403030141, Jēkabpils, Pļaviņu iela 52, LV- 5201, veikto zemes vienības kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto apvienoto zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 21.10.2011. atzinumu Nr. 48 (prot.Nr.10), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.04.2012. atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Birzes ielā 2D, Cēsīs, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.6404 ha (6404 m2), kadastra apzīmējums 4201 002 0509, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
 2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (1101).
 3. Zemes vienības apgrūtinājumi - 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.0880 ha,120903 aizsargjoslas teritorija ap naftas un naftas produktu, bīstamo ķīmisko vielu un produktu pārsūknēšanas un iepildīšanas staciju, rezervuāru parkiem, iepildīšanas un izliešanas estakādēm, piestātnēm un muliņiem, uzpildīšanas punktiem, noliktavām, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu – 0.6404 ha, 16010201 – aizsargjoslas teritorija ap vietējā ģeodēziskā tīkla punktu – 0.0001 ha.
 4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 176
Par nekustamā īpašuma Valmieras ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
          Saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums”, ar kuriem Cēsu novada teritorijas plānojuma sastāvā iekļauts „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums” (agrāk Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. saistošie noteikumi Nr.9), zemes gabals Valmieras ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov., nepieciešams pašvaldību funkciju realizēšanai kā ielu trasēm nepieciešamā teritorija (Valmieras ielas divlīmeņu pārvada pār dzelzceļu izbūvei).                                                                                                                                      
             Ar Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr. 541 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā” (prot. Nr. 17, 2.p.) noteikts, ka Cēsu novada pašvaldībai piekrīt zemes vienība Valmieras ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4201 003 0609.
           Zemesgrāmatā nereģistrētais zemes gabals atrodas uz vēsturiskā zemes gabala nr.326F, Cēsu pilsētā, Valmieras ielā 14, Blaumaņa bulvārī 31. Vēsturiskā zemes gabala īpašnieki uz 1940.gada 21. jūliju nav zināmi. Uz šo zemes gabalu nav saņemti bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku pieprasījumi par īpašumtiesību atjaunošanu.
         Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 5.punktu, SIA „SĒLIJAS MĒRNIECĪBA”, reģistrācijas Nr. 55403030141, Jēkabpils, Pļaviņu iela 52, LV- 5201, veikto zemes vienības kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto apvienoto zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 21.10.2011. atzinumu Nr. 49 (prot.Nr.10), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.04.2012. atzinumu (prot. Nr. 5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1.  Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Valmieras ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.3207 ha (3207 m2), kadastra apzīmējums 4201 003 0609, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
 2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (1101).
 3. Zemes vienības apgrūtinājumi - 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.0385 ha.
 4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 177
Par nekustamā īpašuma Medņu ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
          Saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums”, ar kuriem Cēsu novada teritorijas plānojuma sastāvā iekļauts „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums” (agrāk Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. saistošie noteikumi Nr.9), zemes gabals Medņu ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov., nepieciešams pašvaldību funkciju realizēšanai kā skolas vai pirmskolas iestādes būvniecībai un rekonstrukcijai nepieciešamā teritorija.                                                                                            
             Ar Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr. 541 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā” (prot. Nr. 17, 2.p.) noteikts, ka Cēsu novada pašvaldībai piekrīt zemes vienība Medņu ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4201 008 0420.
           Zemesgrāmatā nereģistrētais zemes gabals atrodas uz vēsturiskā zemes gabala Nr.307Fa, Cēsu pilsētā, Medņu ielā 4a. Vēsturiskā zemes gabala īpašnieki uz 1940.gada 21. jūliju nav zināmi. Uz šo zemes gabalu nav saņemti bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku pieprasījumi par īpašumtiesību atjaunošanu.
         Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 5.punktu, SIA „SĒLIJAS MĒRNIECĪBA”, reģistrācijas Nr. 55403030141, Jēkabpils, Pļaviņu iela 52, LV- 5201, veikto zemes vienības kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto apvienoto zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 21.10.2011. atzinumu Nr. 58 (prot.Nr.10), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.04.2012. atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Medņu ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.2025 ha (2025 m2), kadastra apzīmējums 4201 008 0420, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
 2. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme (0901).
 3. Zemes vienības apgrūtinājumi - 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.0120 ha.
 4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 178
Par nekustamā īpašuma Vārnu ielā 20, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks
        
             Saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums”, ar kuriem Cēsu novada teritorijas plānojuma sastāvā iekļauts „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums” (agrāk Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. saistošie noteikumi Nr.9), zemes gabals Vārnu ielā 20, Cēsīs, Cēsu nov., nepieciešams pašvaldību funkciju realizēšanai kā dzīvojamai apbūvei nepieciešamā teritorija.                                                                                                                            
             Ar Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr. 541 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā” (prot. Nr. 17, 2.p.) noteikts, ka Cēsu novada pašvaldībai piekrīt zemes vienība Vārnu ielā 20, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4201 008 0525.
              Zemesgrāmatā nereģistrētais zemes gabals aizņem daļu no vēsturiskā zemes gabala „Vildparks”, atdalīta no Kalnamuižas, Cēsu pilsētā, Ata Kronvalda ielā 62. Vēsturiskā zemes gabala īpašnieks uz 1940.gada 21. jūliju – Latvijas Kredītbanka. Uz šo zemes gabalu nav saņemti bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku pieprasījumi par īpašumtiesību atjaunošanu.
         Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, SIA „SĒLIJAS MĒRNIECĪBA”, reģistrācijas Nr. 55403030141, Jēkabpils, Pļaviņu iela 52,       LV- 5201, veikto zemes vienības kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto apvienoto zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 21.10.2011. atzinumu Nr. 59 (prot.Nr.10), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.04.2012. atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Vārnu ielā 20, Cēsīs, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.1661 ha (1661 m2), kadastra apzīmējums 4201 008 0525, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
 2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
 3. Zemes vienības apgrūtinājumi - 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.0192 ha.
 4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 179
Par nekustamā īpašuma Dzilnu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
  Saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums”, ar kuriem Cēsu novada teritorijas plānojuma sastāvā iekļauts „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums” (agrāk Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. saistošie noteikumi Nr.9), zemes gabals Dzilnu ielā 9, Cēsīs, Cēsu nov., nepieciešams pašvaldību funkciju realizēšanai kā dzīvojamai apbūvei nepieciešamā teritorija.                                                                                                                            
             Ar Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr. 541 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā” (prot. Nr. 17, 2.p.) noteikts, ka Cēsu novada pašvaldībai piekrīt zemes vienība Dzilnu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4201 008 0540.
           Zemesgrāmatā nereģistrētais zemes gabals aizņem daļu no vēsturiskā zemes gabala „Vildparks”, atdalīta no Kalnamuižas, Cēsu pilsētā, Ata Kronvalda ielā 62. Vēsturiskā zemes gabala īpašnieks uz 1940.gada 21. jūliju – Latvijas Kredītbanka. Uz šo zemes gabalu nav saņemti bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku pieprasījumi par īpašumtiesību atjaunošanu.
         Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, SIA „SĒLIJAS MĒRNIECĪBA”, reģistrācijas Nr. 55403030141, Jēkabpils, Pļaviņu iela 52, LV- 5201, veikto zemes vienības kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto apvienoto zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 21.10.2011. atzinumu Nr. 60 (prot.Nr.10), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.04.2012. atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Dzilnu ielā 9, Cēsīs, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.1701 ha (1701 m2) , kadastra apzīmējums 4201 008 0540, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
 2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
 3. Zemes vienības apgrūtinājumi - 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.0198 ha.
 4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 180
Par nekustamā īpašuma Kārļu ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
          Saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums”, ar kuriem Cēsu novada teritorijas plānojuma sastāvā iekļauts „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums” (agrāk Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. saistošie noteikumi Nr.9), zemes gabals Kārļu ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., nepieciešams pašvaldību funkciju realizēšanai kā dzīvojamai apbūvei nepieciešamā teritorija.                                                                                                                                
             Ar Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr. 541 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā” (prot. Nr. 17, 2.p.) noteikts, ka Cēsu novada pašvaldībai piekrīt zemes vienība Kārļu ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4201 008 0903.
           Zemesgrāmatā nereģistrētais zemes gabals aizņem daļu no vēsturiskā zemes gabala nr.585F, Cēsu pilsētā, Kārļu ielā 1. Vēsturiskā zemes gabala īpašnieki uz 1940.gada 21. jūliju nav zināmi. Uz šo zemes gabalu nav saņemti bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku pieprasījumi par īpašumtiesību atjaunošanu.
            Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 5.punktu, SIA „SĒLIJAS MĒRNIECĪBA”, reģistrācijas Nr. 55403030141, Jēkabpils, Pļaviņu iela 52, LV- 5201, veikto zemes vienības kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto apvienoto zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 21.10.2011. atzinumu Nr. 61 (prot.Nr.10), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.04.2012. atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Kārļu ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.4318 ha (4318 m2), kadastra apzīmējums 4201 008 0903, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
 2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
 3. Zemes vienības apgrūtinājumi - 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.0640 ha, 120502 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0.0155 ha, 120402 aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju – 0.0341 ha, 12050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0.0505 ha, 150301 ceļa servitūta teritorija.
 4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 
 
 
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. atlikts
Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.   „Grozījumi Cēsu novada domes 16.09.2010. Saistošajos noteikumos Nr.32 „Cēsu novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi” ”  apstiprināšanu
ATLIKA JAUTĀJUMA IZSKATĪŠANU
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 181
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Meža ielā 12, Mētru ielā 5 un Mētru ielā 20, Cēsīs, Cēsu nov.  
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 14.11.punktu, 23.2.punktu un tā 23.2.2.apakšpunktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 13.03.2012. priekšlikumu (prot. Nr.10) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.04.2012. atzinumu (prot. Nr. 4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus zemes vienībai Meža ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 009 0143, platība 11643 m2), nosakot tai nekustamā īpašuma lietošanas mērķus „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201)”, 8001 m2, un „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0600)”, 3642 m2.
 
2.      Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai Mētru ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 009 0960, platība 7054 m2), nosakot tai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0600)”.
 
3.      Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus zemes vienībai Mētru ielā 20, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 009 0963, platība 27304 m2), nosakot tai nekustamā īpašuma lietošanas mērķus „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201)”, 24557 m2, un „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0600)”, 2747 m2.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 182
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Čiekuru un Dzirnavu ielā, Cēsīs, Cēsu nov.
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 14.11.punktu, 23.2.punktu un tā 23.2.2.apakšpunktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 03.04.2012. priekšlikumu (prot. Nr.12) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.04.2012. atzinumu (prot. Nr. 5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no „Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)” uz „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0600)” šādām zemes vienībām:
1.1.Čiekuru ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 001 0169, platība 2596 m2);
1.2.Čiekuru ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 001 0167, platība 3100 m2);
1.3.Čiekuru ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 001 0170, platība 3199 m2);
1.4.Čiekuru ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 001 0168, platība 2899 m2);
1.5.Čiekuru ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 001 0171, platība 3000 m2);
1.6.Čiekuru ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 001 0172, platība 2800 m2);
1.7.Čiekuru ielā 9, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 001 0173, platība 2600 m2);
1.8.Čiekuru ielā 11, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 001 0176, platība 2300 m2);
1.9.Čiekuru ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 001 0174, platība 3999 m2);
1.10.        Čiekuru ielā 13, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 001 0177, platība 3100 m2);
1.11.        Čiekuru ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 001 0175, platība 5000 m2);
1.12.        Čiekuru ielā 15, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 001 0178, platība 2600 m2);
1.13.        Čiekuru ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 001 0184, platība 2900 m2);
1.14.        Čiekuru ielā 17, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 001 0179, platība 3800 m2);
1.15.        Čiekuru ielā 18, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 001 0183, platība 4599 m2);
1.16.        Čiekuru ielā 20, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 001 0182, platība 4979 m2);
1.17.        Čiekuru ielā 22, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 001 0181, platība 4400 m2);
1.18.        Dzirnavu ielā 60, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 001 0166, platība 2977 m2);
1.19.        Dzirnavu ielā 62, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 001 0180, platība 3399 m2).
 
2.      Nemainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 001 0103, platība 1151 m2) saglabājot līdzšinējo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (1201)”.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 183
Par zemes ierīcības projekta Mētru ielā 20, Cēsīs, Cēsu nov., uzsākšanu
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Ministru kabineta 6.10.2009. noteikumu Nr. 1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 57.punkta 2. apakšpunktu, Cēsu novada Attīstības un teritorijas plānošanas komisija 10.04.2012. atzinumu (prot. Nr.13), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.04.2012. sēdes atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes vienības Mētru ielā 20, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 009 0963, sadalīšanai.
2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienības Mētru ielā 20, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 009 0963 sadalīšanai saskaņā ar pielikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam J.Rozenbergam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
Pielikums
 
DARBA UZDEVUMS
Zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienības Mētru ielā 20, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 009 0963, sadalīšanai.
1.Zemes ierīcības projekta izstrādes pamatojums:
 Zemes ierīcības likums, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumi Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, likums “Par pašvaldībām” 15. panta 13. punkts, Cēsu novada 03.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums”.
2.Zemes ierīcības projekta izstrādes uzdevumi:
Zemes ierīcības projekts izstrādājams zemes vienības Mētru ielā 20, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 009 0963 sadalīšanai, atdalot apmēram 2794 kv.m. lielu, neapbūvētu zemes gabalu ar piekļūšanu no Mētru ielas.
3. Izejas materiāli:
 • Cēsu novada 03.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” (turpmāk tekstā “Teritorijas plānojums”) un tā sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 7. nodaļas prasības zemes gabalu sadalīšanai;
 • īpašnieka priekšlikumi;
 • inženierkomunikāciju turētāju informācija par gaisvadu un apakšzemes komunikāciju izvietojumu vai neesību;
 • dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumu noteikšanu vai servitūta nodibināšanu, ja tie nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vai ierakstīt zemesgrāmatā.
4. Izstrādes nosacījumi:
Zemes ierīkotājs izstrādājot zemes ierīcības projektu ievēro Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumus Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Cēsu novada 03.09.2009. saistošos noteikumus Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” un tā sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 7. nodaļas prasības zemes gabalu sadalīšanai.
Zemes ierīcības projekts sastāv no paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas.
 • projekta paskaidrojuma raksts sastāv no projekta pamatojuma, kurā sniedz informāciju par projektā aptvertās teritorijas  kadastrālo raksturojumu, īpašnieka iesniegumiem, dokumenti un izziņas  par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem vai servitūtu nodibināšanu, īpašnieka apliecinājums par kredītsaistībām, dokumenti un uzmērījumi par esošajām inženierkomunikācijām, zemes ierīkotāja informācija par vērā ņemtiem vai noraidītiem īpašnieka priekšlikumiem, pašvaldības lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādi;
 • projekta grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formātā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92, mērogā 1:2000 uz zemes robežu plāna pamata.
 • projektu izstrādā 3 eksemplāros.
5. Izpilde:
 • izpildi uzsāk pēc pašvaldības lēmuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu spēkā stāšanos;
 • zemes ierīcības projekts īstenojums četru gadu laikā;
 • zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemes gabali kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīt zemesgrāmata.
 
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 184
Par  Cēsu novada Jaunatnes politikas stratēģijas apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
         Lai īstenotu  Jaunatnes likumā noteikto mērķi un ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, Valsts Jaunatnes politikas koncepciju, Jaunatnes politikas valsts programmu un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 22.03.2012. atzinumam (prot. Nr.4) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.04.2012.atzinumam (prot.Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt Cēsu novada Jaunatnes politikas stratēģiju 2012.-2017.gadam saskaņā ar pielikumu.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
JAUNATNES POLITIKAS STRATĒĢIJA
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 185
Par Cēsu 2.vidusskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta  apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 186
Par  Dziesmu dienu dalībnieku ēdināšanas maksas apstiprināšanu Rāmuļu pamatskolai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
    Vaives pagasta Rāmuļu pamatskolā 2012.gada 16.jūnijā notiks D.Gaiļa 85 gadu atcerei veltīts tradicionālās Dziesmu dienas.
         Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, ievērojot Rāmuļu pamatskolas direktores I.Brammanes 23.03.2012. iesniegumu Nr.1-11/28, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.04.2012. atzinumam (protokols Nr.5) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.04.2012. atzinumam (protokols Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt viena dalībnieka ēdināšanas maksu dienā (pusdienas, vakariņas) Dziesmu dienās – LVL 4,05 (četri lati 5 santīmi), t.sk. PVN 22%, ko sastāda resursu izmaksas LVL 2,02 , t.sk. PVN 22% un pārtikas produktu izmaksas LVL 2,03, t.sk., PVN  22%.
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Rāmuļu pamatskolas direktorei I.Brammanei.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 187
Par  grozījumiem Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumā Nr.124 „Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtības apstiprināšanu”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 188
Par nedzīvojamo telpu, Pils laukums 9, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā
   Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 5. punktu, „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5. panta otrās daļas 4.1 punktu, trešo, ceturto, piekto un sesto daļu, 05.04.2012. Sabiedriskā labuma organizācijas biedrības „Kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas biedrība” iesniegumu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.04.2012. atzinumam (protokols Nr. 5), Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.04.2012. atzinumam (prot. Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.    Nodot Sabiedriskā labuma organizācijas biedrībai „Kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas biedrība” bezatlīdzības lietošanā uz pieciem gadiem nedzīvojamās telpas darbnīcas ēkā (kadastra numurs 42010051604002) – Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, ar kopēju platību 74,9 kvadrātmetri. Ēkas kopējā bilances vērtība LVL 2 947705,48 (Divi miljoni deviņi simti četrdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti pieci lati un 48 santīmi), nododamo telpu aptuvenā bilances vērtība LVL 10 000,00 (Desmit tūkstoši lati). Nododamo telpu stāvoklis apmierinošs.
2.    Noteikt nedzīvojamo telpu lietošanas mērķi - veidot materiālās un garīgās kultūras priekšmetu krājumu saglabāšanu, veicināt Cēsu novada kultūras un tūrisma resursu iekļaušanu vietēja un starptautiska mēroga tūrisma piedāvājumā, kā arī vadīt bezmaksas ekskursijas Cēsu novada skolēnu grupām Seno rotu kalvē, piedalīties Muzeju nakts pasākumos, nodrošinot bezmaksas ieeju apmeklētājiem un iesaistīties pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” organizētajos pasākumos savas kompetences ietvaros.
3.    Uzdot Sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai „Kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas biedrība” segt izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem un nekustamā īpašuma nodokli par nedzīvojamām telpām un telpu atbilstošo zemi zem ēkas daļas.
4.    Pilnvarot pašvaldības aģentūru „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” noslēgt līgumu par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā uz pieciem gadiem.
5.    Lietošanā nodotās nedzīvojamās telpas nododamas atpakaļ Aģentūrai pēc noslēgtā līguma termiņa beigām, ja tas netiek pagarināts, vai arī, ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa. Līgums tiek lauzts, ja biedrība zaudē sabiedriskā labuma organizācijas statusu.
6.    Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 189
Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
   Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 190
Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas  termiņa pagarināšanu
   Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 191
Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
   Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 
 
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 192
Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
   Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 193
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Cēsu novada domes 26.01.2012.saistošajos noteikumos Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2012.gadam”” apstiprināšanu
   Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, ievērojot likumu „Par pašvaldību budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.04.2012. atzinumu (protokols Nr. 6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi Cēsu novada domes 26.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.2 “Cēsu novada pašvaldības budžets 2012.gadam”” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr.8 „Grozījumi Cēsu novada domes 26.01.2012.saistošajos noteikumos Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2012.gadam”  
Izdoti saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām “ 21., 46.pantiem un likumu par “ Pašvaldību budžetiem “  
 
            Izdarīt Cēsu novada domes saistošajos noteikumos Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2012.gadam”šādus grozījumus:
            1. Izteikt 1.,2.,3.,4. un 5.,punktu šādā redakcijā:
 
„1.    Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam ieņēmumos 12 061 525 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
 
2.     Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam izdevumos 19 129 662 latu  apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
 
3.   Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības speciālo budžetu 2012.gadam  ieņēmumos 241 850
       izdevumos 338 023 latu  apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.2.
 
4.    Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu , galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu Nr.3.
 
5.    Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Cēsu novada pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem.”
 
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 194
Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
 
         Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods,  J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), (G.Šķenders balsošanā nepiedalās), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam atvaļinājumu:
1.1.no 07.-11.05.2012.
1.2.no 14.-18.05.2012.
2.             Cēsu novada domes priekšsēdētāja G.Šķendera atvaļinājuma laikā Cēsu novada domes priekšsēdētāja pienākumus veic Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks J.Rozenbergs.
 
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 195
Grozījumi Darba samaksas noteikumos
   Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 196
Grozījumi Cēsu novada Pašvaldības policijas reglamentā
   Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, likuma „Par policiju” 1., 2.1 , 3., 15.panta ceturto daļu, 19.pantu, Ministru kabineta 19.06.2007. noteikumiem Nr. 397 „Pašvaldības policijas paraugnolikums”, saskaņā ar Cēsu novada 01.07.2009. Saistošo noteikumu Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ nolikuma ( apstiprināts ar Cēsu novada domes 05.04.2012.sēdes lēmumu Nr.156) 6. un 7.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.04.2012. atzinumu (prot.Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt grozījumus Cēsu novada Pašvaldības policijas reglamentā (apstiprināts ar Cēsu novada domes 30.12.2010. lēmumu Nr. 801)” saskaņā ar pielikumu.
 
 
 
 
Pielikums
REGLAMENTS
26.04.2012.                                                                                                       Nr.7
 
Grozījumi Cēsu novada Pašvaldības policijas reglamentā
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, likuma „Par policiju” 1., 2.1 , 3., 15.panta ceturto daļu, 19.pantu, Ministru kabineta 19.06.2007. noteikumiem Nr. 397 „Pašvaldības policijas paraugnolikums”
 
Izdarīt Cēsu novada Pašvaldības policijas reglamentā, turpmāk – Reglamentā, šādus grozījumus:
1.      Aizstāt Reglamenta 4.3., 4.6., 4.8., 5.2. un 7.1.punktos vārdus „Domes priekšsēdētājs”  ar vārdiem „pašvaldības izpilddirektors”.  
2.      Papildināt Reglamentu ar 1.6.punktu šādā redakcijā: „1.6. Pašvaldības policijas priekšnieks nodrošina Pašvaldības policijas pārstāvja klātbūtni komisiju, darba grupu darbā, atbilstoši attiecīgiem Cēsu novada domes lēmumiem vai Cēsu novada pašvaldības amatpersonu rīkojumiem.”
 
 
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 197
Grozījumi Administratīvās komisijas sastāvā
   Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturto daļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.04.2012. atzinumu (prot. Nr. 6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.       Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.25  „Par Administratīvo komisiju” šādus grozījumus:
1.1. izslēgt no komisijas sastāva V.Sviķi, Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieku;
1.2. iekļaut komisijas sastāvā I.Rudzīti, Cēsu novada Pašvaldības policijas administratīvo lietu vecāko inspektori.
2.       Uzdot Administratīvajai komisijai savā darbā pieaicināt papildus pārstāvi no Cēsu novada Pašvaldības policijas.
 
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 198
Grozījumi Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas sastāvā
   Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz izmaiņām personāla sastāvā, atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktam un 61.pantam, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.04.2012. atzinumu (prot. Nr. 6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Grozīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 26 „Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju”, izdarot šādas izmaiņas Cēsu novada pašvaldības Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas sastāvā:
1.1.       izslēgt no komisijas sastāva I.LAMBERTI, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektori;
1.2.       iekļaut komisijas sastāvā O.OZOLIŅU, Valsts policijas Vidzemes reģiona Cēsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektori;
1.3.       izslēgt no komisijas sastāva R.DEIČU, Valsts Probācijas dienesta Cēsu teritoriālās struktūrvienības vecākā referenti;
1.4.       iekļaut komisijas sastāvā D.ARNI, Valsts Probācijas dienesta Cēsu teritoriālās struktūrvienības vecākā referenti.
 
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 199
Grozījumi Licencēšanas komisijas sastāvā
   Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturto daļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.04.2012. atzinumu (prot. Nr. 6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.       Izdarīt Cēsu novada domes 12.01.2012. lēmumā Nr.3  „Par Cēsu novada pašvaldības Licencēšanas komisiju” šādus grozījumus:
1.1.             izslēgt no komisijas sastāva un atbrīvot no komisijas priekšsēdētāja amata V.Sviķi, Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieku;
1.2. iekļaut komisijas sastāvā un apstiprināt par komisijas priekšsēdētāju A.Mihaļovu, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru.
2.       Uzdot Cēsu novada pašvaldības Licencēšanas komisijai savā darbā pieaicināt papildus pārstāvi no Cēsu novada Pašvaldības policijas.
 
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 200
Grozījumi Transporta kustības organizācijas komisijas sastāvā
   Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturto daļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.04.2012. atzinumu (prot. Nr. 6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.       Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 35  „Par Transporta kustības organizācijas komisiju” šādus grozījumus:
1.1. izslēgt no komisijas sastāva V.Sviķi, Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieku;
2.       Transporta kustības organizācijas komisijai savā darbā pieaicināt pārstāvi no Cēsu novada Pašvaldības policijas.
 
 
 
 
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 201
Grozījumi Publisko, izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā
   Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturto daļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.04.2012. atzinumu (prot. Nr. 6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.       Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 49  „Par Publisko, izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisiju” šādus grozījumus:
1.1. izslēgt no komisijas sastāva un atbrīvot no komisijas priekšsēdētāja vietnieka amata V.Sviķi, Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieku;
1.2. par komisijas priekšsēdētāja vietnieku apstiprināt komisijas locekli I.Kreili, pašvaldības aģentūras „ Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nodaļas „Cēsu Kultūras centrs” kultūras pasākumu producente.
2.       Publisko, izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijai savā darbā pieaicināt pārstāvi no Cēsu novada Pašvaldības policijas.
 
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 202
Grozījumi Vēlēšanu komisijas sastāvā
   Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz S.Ratnikas 28.02.2012. iesniegumu, ievērojot likuma „Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” 1.panta pirmo daļu, 2.panta pirmo daļu, 9.pantu, atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktam un 61.pantam, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.04.2012. atzinumu (prot.Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.       Izdarīt Cēsu novada domes 24.09.2009. lēmumā Nr.285  „Par Cēsu novada pašvaldības Vēlēšanu komisiju” šādus grozījumus:
1.1.             izslēgt no komisijas sastāva (komisijas sekretāre) S.Ratniku.
2.       Izsludināt līdz 10.05.2012. Cēsu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos uz vakanto Cēsu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekļa amatu.
3.       Uzdot Personāla jautājumu komisijai organizēt LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darbības, kas saistītas ar Cēsu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekļu atlasi.
4.       Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 203
Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 2011. gada pārskata apstiprināšanu
   Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par grāmatvedību” 13. pantu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.04.2012. (prot.Nr.6) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Apstiprināt pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 2011. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
 
             Bilances kopsumma                                                   LVL 3 499 543
             Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu                    LVL 560 615
 
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 204
Par Cēsu pilsētas pansionāta 2011. gada pārskata apstiprināšanu
   Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par grāmatvedību” 13. pantu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.04.2012. (prot.Nr.6) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Apstiprināt Cēsu pilsētas pansionāta 2011. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
 
             Bilances kopsumma                                                   LVL 240 084
             Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu                    LVL -34 942
 
 
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 205
Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 2011. gada pārskata apstiprināšanu
   Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par grāmatvedību” 13. pantu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.04.2012. (prot.Nr.6) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 2011. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
 
             Bilances kopsumma                                                   LVL 2 469 787
             Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu                    LVL 224 521
 
 
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 206
Par Cēsu novada pašvaldības  2011. gada pārskata apstiprināšanu
   Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par grāmatvedību” 13. pantu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.04.2012. prot.Nr.6) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības 2011. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
 
             Bilances kopsumma                                                   LVL 54 818 325
             Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu                    LVL -206 199
 
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 207
Par Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra  2011. gada pārskata apstiprināšanu
   Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par grāmatvedību” 13. pantu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.04.2012. (prot.N.6) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra  2011. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
 
             Bilances kopsumma                                                   LVL 647 557
             Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu                    LVL 206 656
 
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 208
Par Cēsu Profesionālās vidusskolas  2011. gada pārskata apstiprināšanu
   Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par grāmatvedību” 13. pantu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.04.2012. (protokols Nr.6) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu Profesionālās vidusskolas  2011. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
 
            Bilances kopsumma                                                    LVL 694 318
            Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu                     LVL 68 095
 
 
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 209
Par Cēsu Pieaugušo izglītības centrs  2011. gada pārskata apstiprināšanu
   Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par grāmatvedību” 13. pantu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.04.2012. (protokols Nr.6) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu Pieaugušo izglītības centrs  2011. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
 
             Bilances kopsumma                                                   LVL 50 290
 Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu                    LVL 36 552
 
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 210
Par Cēsu novada pašvaldības konsolidētā  2011. gada pārskata apstiprināšanu
   Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par grāmatvedību” 13. pantu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.04.2012. (protokols Nr.6) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības konsolidētā  2011. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
 
             Bilances kopsumma                                                   LVL 62 408 887
 Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu                    LVL 845 338
 
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 211
Grozījums Cēsu novada domes 2012.gada 5.aprīļa lēmumā Nr.151 „ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Cēsu Pils korim dalībai XXXIV starptautiskajā Georgi Dimitrov koru konkursā Varnā, Bulgārijā”
   Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.04.2012. atzinumam (prot. Nr. 6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Izdarīt Cēsu novada domes 2012.gada 5.aprīļa lēmumā Nr.151 „ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Cēsu Pils korim dalībai XXXIV starptautiskajā Georgi Dimitrov koru konkursā Varnā, Bulgārijā” šādu grozījumu:
           izslēgt lēmuma 2.punktu.
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 212
Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei
   Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 24.03.2011. lēmumu Nr.204 „Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību” un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.04.2012. (prot.Nr.6) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt dzīvnieku patversmes tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai ziedojumus no B. I. Ls 10 (desmit lati).
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 213
Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.30 „ Par Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas komisiju”
   Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”, likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, ņemot vērā Cēsu novada domes 01.07.2009. saistošo noteikumu Nr. 1 “Cēsu novada nolikums” 37.1 apakšpunktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.04.2012. atzinumam (prot.Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
            Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.30 „ Par Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pieņemšanu un norakstīšanu” šādus grozījumus:
aizstāt lēmuma 1. punktā vārdus „A.Mihaļovs, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors”   ar vārdiem „ A.Zerne, Finanšu nodaļas vadītāja” .
 
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 214
Par nedzīvojamās telpas Gaujas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā
   Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 
 
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 215
Par zemes gabala „Saulītes”, Drabešu pag., Amatas nov., atsavināmās daļas cenas apstiprināšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
   Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 4.pantu, 7.pantu, 9.panta pirmo daļu, 10.panta pirmo daļu, 20.panta pirmo daļu, 22.pantu, 25.pantu, Ministru kabineta 15.03.2011. noteikumu Nr.204 „Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu” 36.punkta 3.6.1. apakšpunktu, kā arī Cēsu novada pašvaldības Sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu atlīdzības noteikšanas komisijas 14.12.2011. atzinumu (prot. Nr.6), ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.04.2012. (prot.Nr.6) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Pirkt sabiedrības vajadzībām nepieciešamo zemes gabala „Saulītes”, Drabešu pag., Amatas nov., kadastra numurs 4246 001 0037, daļu 455 kv.m. platībā.
 2. Apstiprināt lēmuma 1.punktā minētās zemes vienības, kadastra apzīmējums 4246 001 0158, atlīdzības apmēru Ls 2.87 (divi lati, 87 santīmi) par vienu kvadrātmetru, kā arī kopējo apmēru Ls 1305.85 (viens tūkstotis trīs simti pieci lati, 85 santīmi).
 3. Apstiprināt noteikto zaudējumu apmēru Ls 130,00 (viens simts trīsdesmit lati, 00 santīmi), kas ietver plānu reģistrēšana VZD, notāra izdevumi, reģistrēšana zemesgrāmatā, un kura apmēru apņemas segt Cēsu novada pašvaldība.
 4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot atbilstošus pirkuma līgumus.
 5.  Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 10.panta pirmajā daļā un 11.panta pirmajā daļā nosacīto darbību izpildi.
 6. Pieņemt zināšanai, ka no zemes gabala „Saulītes”, Drabešu pag., Amatas nov., atdalīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4246 001 0158, pēc darījuma noslēgšanas, paredzēts pievienot nekustamam īpašumam „Pētera iela – Cēsu ceļš” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42460010121.
 7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 27.pantu, lēmumā noteikto atlīdzības apmēru var apstrīdēt tiesā prasības kārtībā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 216
Par administratīvās soda naudas dzēšanu  SIA  „ Vidzemnieks  NC”
   Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 100.punktu, un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas  19.04.2012. atzinumu (protokols Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Dzēst likvidētās SIA „VIDZEMNIEKS NC”, reģistrācijas  Nr. 49503003233 piemērotos administratīvos naudas sodus (Administratīvās komisijas 21.10.2008. lēmums Nr. D09-11-04/2008 uzlikt naudas sodu  Ls 500.00; Administratīvās komisijas 21.10.2008. lēmums Nr. D09-11-05/2008 uzlikt naudas sodu Ls 700.00; Administratīvās komisijas 27.11.2008. lēmums Nr. D09-12-07/2008 uzlikt naudas sodu  Ls 750.00) par kopējo  summu  LVL  1950,00  (viens tūkstotis deviņi simti  piecdesmit lati).
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
  


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 217
Par grozījumiem Cēsu novada domes 15.03.2012. lēmumā Nr.119 „ Par Cēsu Profesionālās vidusskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu”
   Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, , ievērojot Cēsu Profesionālās vidusskolas direktores M.Apsītes 17.04.2012. iesniegumu Nr.1-21-6/35, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.04.2012. atzinumam (protokols Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Izdarīt Cēsu novada domes lēmuma Nr.119 „Par Cēsu Profesionālās vidusskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (prot.Nr.5, 21.p.) pielikumā šādus grozījumus:
2.1. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
2. Telpu un aprīkojuma noma / īre    
2.1. Aktu zāle, sporta zāle stunda 1,44
2.2. Datorklase bez aprīkojuma stunda 8,00
2.3 Datorklases tehniskais aprīkojums ( ietverts – datoru ar programmnodrošinājumu, multimediju projektora, ekrāna, biroja tehnikas, interneta pieslēguma izmantošana) stunda 12,00
2.4. Kokapstrādes darbnīca ar aprīkojumu (ietverts – darbagaldu, instrumentu izmantošana) stunda 16,00
2.5. Telpu iznomāšanas pakalpojums svinībām stunda 5,00
2.6. Klašu telpas noma ar aprīkojumu (ietverts – multimediju projektora, ekrāna, datora izmantošana)- multimediju piesl stunda 5,00
 
2.2. papildināt ar 6.punktu šādā redakcijā:
6. Transporta pakalpojumi stunda 5,50 + 0,24 Ls par km
3.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Profesionālās vidusskolas direktorei M.Apsītei.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 218
Par pašvaldības zemes gabalu, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu nomā
   Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
         Izskatot SIA ERITA ST iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 77.panta trešo daļu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 30.10.2007.noteikumu Nr.735 ‘’Noteikumi par publiskas personas zemes nomu’’ 18.punktu, Cēsu novada domes 26.05.2011. lēmumu Nr.298 „Cēsu novada pašvaldībai nomā nododamie nekustamie īpašumi”,  Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 17.04.2012. priekšlikumu (prot. Nr.14) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.04.2012. atzinumu (prot. Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Nodot SIA ERITA ST, reģistrācijas Nr. 40003261136, nomā lauksaimniecībā izmantojamus zemes gabalus:
1.1.   „Jaunkalna Ozoli”, Vaives pag., Cēsu nov. (zemes vienības kadastra apzīmējums 4290 004 0179) 3,4 ha platībā, , saskaņā ar klāt pievienoto plāna skici (plāns pielikumā Nr.1.).
1.2.   „Kampu Senkapi”, Vaives pag., Cēsu nov. (zemes vienības kadastra apzīmējums 4290 002 0252) 0,6 ha platībā, , saskaņā ar klāt pievienoto plāna skici (plāns pielikumā Nr.2.).
1.3.   „Mākoņi ”, Vaives pag., Cēsu nov. (zemes vienības kadastra apzīmējums 4290 005 0062) 1,2 ha platībā, , saskaņā ar klāt pievienoto plāna skici (plāns pielikumā Nr.3.).
1.4.   „Pūkšerkalns”, Vaives pag., Cēsu nov. (zemes vienības kadastra apzīmējums 4290 005 0049) 3,0 ha platībā, , saskaņā ar klāt pievienoto plāna skici (plāns pielikumā Nr.4.).
1.5.   „Kaķukrogs”, Vaives pag., Cēsu nov. (zemes vienības kadastra apzīmējums 4290 004 0071) 1,7 ha platībā, , saskaņā ar klāt pievienoto plāna skici (plāns pielikumā Nr.5.).
1.6.   „Skolas Zeme”, Vaives pag., Cēsu nov. (zemes vienības kadastra apzīmējums 4290 003 0149) 2,0 ha platībā, , saskaņā ar klāt pievienoto plāna skici (plāns pielikumā Nr.6.).
2.      Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes gabalu zemes kadastrālās vērtības.
3.      Nomas līgumu slēgt uz laika periodu no 01.05.2012. līdz 31.12.2012. ar šādiem nosacījumiem:
3.1.   Uzturēt kārtībā zemes gabalus atbilstoši Cēsu novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem un citu LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
3.2.   Zemes gabali izmantojami tikai appļaušanai un lopbarības sagatavošanai;
3.3.   Zemes nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
3.4.   Zemes gabalu nomas līguma darbība var tikt pārtraukta, par to zemes gabala nomnieku brīdinot vienu mēnesi iepriekš, ja minētais zemes gabals būs nepieciešams pašvaldību funkciju veikšanai.
4.        Zemes gabalu nodošana nomā nerada nekādas priekšrocības zemes nomniekam iegūt zemes gabalus īpašumā vai lietošanā.
5.        Pārtraucot nomas līgumu, nomniekam nav tiesību uz jebkādu kompensāciju par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies nomājot zemes gabalu.
6.        Uzdot Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V.Zaļaiskalna) sagatavot nomas līgumu.
7.        Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 219
Par zemes gabala ” Kalna Mežmaļi ”,Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā
   Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 220
Par zemes gabala ”Lejas Mežmaļi”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā
   Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 221
Par zemes gabala ” Noras ”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā
   Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 222
Par līdzfinansējumu projektam „Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa izveide””
Ziņo: D.Trapenciere, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 24.04.2012. (prot.Nr.15) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atbalstīt Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa attīstību.
2.      Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vad.A.Zerne) paredzēt 2012.g., 2013.g. un 2014.g. budžeta projektā līdzfinansējumu 29% apmērā (paredzamā kopējā projekta summa 2 128 411 Ls, kurā iekļautas praktisko apmācību darbnīcu projektēšanas, būvniecības un ar to saistītās izmaksas un elektrības jaudu palielināšanas projektēšanas, izbūves un ar to saistītās izmaksas).
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr.  223
Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr.373  „Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemēm zem ielām Cēsu pilsētā”
Ziņo: R. Klāva, Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 7.panta pirmās daļas 2. punktu, Cēsu pilsētas Zemes komisijas 24.02.2012. atzinumu Nr.11 (prot. Nr. 4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmuma Nr.373 „Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemēm zem ielām Cēsu pilsētā” (prot. Nr.14, 1.p.) 1.70. punktā (Jurģu iela, kadastra apzīmējums 4201 008 0912) aizstāt skaitli „10138” ar skaitli „10380”.
2.      Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmuma Nr.373 „Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemēm zem ielām Cēsu pilsētā” (prot. Nr.14, 1.p.) pielikumos, nomainot pielikumu Nr.70 (zemes vienību plānu skices) pret šī lēmuma pielikumu Nr.1.
 
 


2012.gada 26. aprīļa protokols Nr.7       Lēmuma nr. 224
Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei
Ziņo: L.Sēkliņa, Finanšu nodaļas ekonomiste
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 24.03.2011. lēmumu Nr.204 „Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību” (prot.Nr.6, 39.p.), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Niklass, V.Vaivods, G.Šķenders, J.Žagars, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Cīrulis, Ē.Rass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.      Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt dzīvnieku patversmes tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai ziedojumus no A/S Citadeles bankas Cēsu filiāles organizētā labdarības akcijā „ Nepaej garām draugam” no 26.03.2012.-18.04.2012.
NPK Ziedotājs Ziedojums Skaits Summa, LVL
1 Z/S Atpūtas siena ruļļi 2 50
2 SIA Wenden Furniture nauda suņu būdai   85
3 A/S Citadeles banka Cēsu filiāle suņu būda 1 80
" Formula" suņu barība 20kg 1 16,46
4 SIA Avotkrūzes suņu barības konservi 12 12
5 Daiva Arāja plastmasas bļodiņas 4 2
6 Taisija Muhina kaķu barība 3 1
7 Inga Lezdiņa nagu asināmais stabs kaķiem 1 4
8 Velta Bokmane kaķu kāpslis 1 25
9 Inta Bundža brezenta kakla siksniņa 1 2,89
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
brezenta pavadiņa 1 5,59
brezenta kakla siksniņa 2 9,52
Good Halth suņu barība 15 kg 1 26,88
kakla sikniņa 2 1
krāsainas bumbas 41 3
bumbas 6 1,5
segas 10 19
spilvens 1 1
dvieļi 2 1
kaķu kārumi 25 1,4
Kopā: 348,24
 
2.        Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv