Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2020.gada 29.maijs   Vārda dienu svin: Maksis, Raivis, Raivo
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Maijs 2020

P O T C P S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2012. gads
2012.gada 17.maija protokols Nr.8

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 225Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību un lietošanu, un publisko pasākumu organizēšanu Cēsu pilsētas svētku laikā
2 226Par konkursa „Cēsu stipendijas piešķiršana”  organizēšanu
3227Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.04.2012. lēmumā Nr.219 „Par zemes gabala „Kalna Mežmaļi ” ,Vaives pagastā , Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā”
4228Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.04.2012. lēmumā Nr.220 „Par zemes gabala  „Lejas Mežmaļi ” ,Vaives pagastā,  Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā”
5229Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.04.2012. lēmumā Nr.221 „Par zemes gabala  „Noras ” ,Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā”
6 230Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 9  „Grozījumi Cēsu novada domes 16.09.2010. Saistošajos noteikumos Nr.32 „Cēsu novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi” ”  apstiprināšanu
7 231Par grozījumiem Cēsu novada domes 07.10.2010. lēmumā Nr.605 „ Par inventarizācijas norise kārtību Cēsu novada pašvaldībā un tās padotības iestādēs”
8 232Par  „Cēsu novada pašvaldības un tās pārraudzībā esošo iestāžu mēneša, ceturkšņa un gada pārskata sagatavošanas un apstiprināšanas noteikumu” apstiprināšanu
9 233Par nedzīvojamās telpas nomas maksu „Kaķukrogā”, Vaives pagastā, Cēsu novadā
10234Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ”Lejas Kļaustes” Vaives pagastā, Cēsu novadā apstiprināšanu
11 235Par nekustamā īpašuma „Vidus Slēpeņi” Vaives pagastā, Cēsu novadā sadalīšanu
12236Par Cēsu pilsētas domes 05.03.2009. lēmuma Nr.95 „Par zemes gabala Lapsu ielā 36, Cēsīs, nomu” atzīšanu par spēku zaudējušu        
13 237Par inženierbūvju demontāžu Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā
14 238Par projekta „Piespiedu atmiņas rītdienas acīm” iesniegšanu Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” 4.darbības „Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi” projektu konkursā
15239Par zemes ierīcības projekta Andreja Pumpura ielā 1A, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
16 240Par Cēsu ūdenssaimniecības aglomerācijas noteikšanu
17 241Par Cēsu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu2012.gada 17.maija protokols Nr.8       Lēmuma nr. 225
Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību un lietošanu, un publisko pasākumu organizēšanu Cēsu pilsētas svētku laikā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Ievērojot Cēsu novada domes 30.12.2010. Saistošos noteikumus Nr. 45 „Sabiedriskās kārtības noteikumi”, Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta ceturto daļu, 22.06.2010. Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.23 „Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novadā”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 03.05.2012. (prot.Nr.6) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.05.2012. (prot.Nr.7) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis), pret – 1 (deputāte I.Suija-Markova), atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atļaut pārdot un lietot uz vietas bezalkoholiskos dzērienus, alkoholiskos dzērienus, kuros absolūtais spirta daudzums nepārsniedz 6 (sešus) tilpumprocentus un /vai alu ar dažādām (t. sk. siltām) uzkodām kompleksā Cēsu Pilsētas svētku svinībās:
      Cēsu Pils parkā 2012. gada 31. maijā no plkst.20:00 līdz plkst. 23:00;
      Cēsu Pils parkā 2012. gada 2. jūnijā no plkst. 11:00 līdz 3. jūnija plkst. 04:00;
      Vienības laukumā 2012. gada 2. jūnijā no plkst. 11.00 līdz plkst. 19:00;
      Rīgas ielā 2012. gada 2. jūnijā pasākumā „Cēsu pilsētas svētki” amatnieku tirdziņā             (pašdarināts vīns);
      Cēsu pilsētas stadionā 2012. gada 2. jūnijā no plkst. 12.00 līdz plkst. 18.00.
      Līvu laukumā 2012.gada 2. jūnijā no plkst. 15:00 līdz 3. jūnija plkst. 02:00.
 1. Atļaut organizēt publiskos pasākumus sekojošos datumos un laikos: 2012. gada 2. jūnijā Cēsu Pils parkā Nakts balli no plkst. 22:00 līdz 3. jūnija plkst. 04:00, Līvu laukumā Fonokluba pasākumu jauniešiem „Brīvā skatuve” 2. jūnijā no plkst. 15:00 līdz 3. jūnija plkst. 02:00.
 2. Lēmuma izpildes orgaizēšanu uzdot pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (direktors J.Markovs).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdots veikt Cēsu novada Pašvaldības policijai (priekšnieks V.Sviķis).
 


2012.gada 17.maija protokols Nr.8       Lēmuma nr. 226
Par konkursa „Cēsu stipendijas piešķiršana”  organizēšanu
Ziņo: J.Markovs, CKTC direktors
 
Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 15.panta 4. un 5.punktu, 21.panta 27.punktu, pašvaldības aģentūras „ Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nolikuma (apstiprināts ar Cēsu novada domes 18.02.2012.sēdes lēmumu Nr.79) 1.1.;2.1.1.;2.1.7.;3.3.9.apakšpunktiem, lai veicinātu Cēsu novada bērnu intelektuālā potenciāla palielināšanu, prasmju izkopšanu un talanta attīstīšanu radošajās nozarēs, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atļaut  pašvaldības aģentūrai „ Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” organizēt konkursu „Cēsu stipendiju piešķiršana” ar mērķi sekmēt Cēsu novada bērnu un jauniešu intelektuālā potenciāla palielināšanu, prasmju izkopšanu un talanta attīstīšanu kultūras  nozarēs  - literatūra, mūzika, vizuālā māksla, deja, jauno mediju māksla.
2.      Konkursu organizēt pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un tūrisma centrs” piešķirtā budžeta ietvaros.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.


2012.gada 17.maija protokols Nr.8       Lēmuma nr. 227
Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.04.2012. lēmumā Nr.219 „Par zemes gabala „Kalna Mežmaļi ” ,Vaives pagastā , Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā”
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 26.04.2012. lēmumā Nr.219 „Par zemes gabala” Kalna Mežmaļi”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā” šādus grozījumus:
 
Svītrot 2.4.punktu.
 
2.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 


2012.gada 17.maija protokols Nr.8       Lēmuma nr. 228
Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.04.2012. lēmumā Nr.220 „Par zemes gabala  „Lejas Mežmaļi ” ,Vaives pagastā,  Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā”
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 26.04.2012. lēmumā Nr.220 „Par zemes gabala „Lejas Mežmaļi ” ,Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā” šādus grozījumus:
 
Svītrot 2.4.punktu.
 
2.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 


2012.gada 17.maija protokols Nr.8       Lēmuma nr. 229
Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.04.2012. lēmumā Nr.221 „Par zemes gabala  „Noras ” ,Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā”
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.    Izdarīt Cēsu novada domes 26.04.2012. lēmumā Nr.219 „Par zemes gabala „Noras”,   Vaives pagastā , Cēsu novadā, nodošanu apsaimniekošanā” šādus grozījumus:
 
           Svītrot 2.4.punktu.
 
2.    Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 


2012.gada 17.maija protokols Nr.8       Lēmuma nr. 230
Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 9  „Grozījumi Cēsu novada domes 16.09.2010. Saistošajos noteikumos Nr.32 „Cēsu novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi” ”  apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu un ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.04.2012. (prot.Nr.5), 03.05.2012. (prot.Nr.6) atzinumus un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.05.2012. (prot.Nr.7) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
           Apstiprināt Cēsu novada domes Saistošos noteikumus Nr.9  „Grozījumi Cēsu novada domes 16.09.2010. Saistošajos noteikumos Nr. 32 „Cēsu novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
Cēsu novada domes sēdes
17.05.2012. (prot.Nr.8)
Lēmumam Nr.230
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
 
Cēsīs
 
17.05.2012.                                                                                                               Nr.9
 
 Grozījumi Cēsu novada domes 16.09.2010. saistošajos noteikumos Nr.32
„Cēsu novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi”
 
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu
 
 
               Izdarīt Cēsu novada domes 16.09.2010. saistošajos noteikumos Nr.32 „Cēsu novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi”( turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi), šādus grozījumus:
1.      Izteikt 2.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„ 2.1.1.piegulošās teritorijas (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas) – gājēju ietvju, grāvju, caurteku un zālienu līdz brauktuves malai – uzturēšana.”
2.        Izteikt 2.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„ 2.1.3.zālienu pļaušana, ja zāles garums pārsniedz 15cm, un aizvākšana . Vietās, kur pašvaldība veic mehanizētu zāliena pļaušanu, jānodrošina nopļautās zāles savākšana.”
3.        Izteikt 2.1.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
 „ 2.1.8.gājēju ietvju (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas) attīrīšana no  sniega  un  ledus,  parādoties apledojumam – grants, smilts  vai smilts-sāls maisījuma kaisīšana vismaz 2 reizes dienā – katru dienu (arī brīvdienās un svētku  dienās).Vietās, kur pašvaldība veic mehanizētu ielu, gājēju ietvju un celiņu attīrīšanu no sniega, pēc mehanizētās tīrīšanas jānodrošina kāpņu, iebrauktuvju un tamlīdzīgu vietu attīrīšana no sniega.”
4.    Izteikt 2.1.9.apaškpunktu šādā redakcijā:
‘’2.1.9. gājēju ietvju kaisīšana ar granti, smilti vai smilts-sāls maisījumu;’’;
5.    Izteikt 2.1.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
‘’2.1.10.daudzdzīvokļu māju pagalmu teritorijas (celiņi, brauktuves, atkritumu konteineru laukumi, autostāvvietas) attīrīšana no  sniega  un  ledus,  parādoties apledojumam – grants, smilts  vai smilts-sāls maisījuma kaisīšana  - katru dienu (arī brīvdienās un svētku  dienās) un,  ja nepieciešams, sniega tīrīšana un grants, smilšu, smilts-sāls maisījuma kaisīšana visas dienas laikā.”
6.    Papildināt Saistošos noteikumus ar 2.1.13.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.1.13. neapbūvētās teritorijās krūmu un koku atvašu nociršana – līdz 1. oktobrim.”
7.      Papildināt Saistošos noteikumus ar 2.1.1apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.1.1 Velosipēdu ceļu, kā arī gājēju un velosipēdu ceļu (apvienoto) uzturēšanu nodrošina pašvaldība.”
8.      Svītrot 2.2. punktu.
9.      Papildināt Saistošos noteikumus ar 2.6.apakšpunktu šādā redakcijā: „2.6.Pašvaldība pilsētas teritorijā nodrošina kaisāmā materiāla piegādi pašvaldības izvietotajās smilšu tvertnēs.’’
10.  Aizstāt Saistošo noteikumu 3.7. punktā vārdus „domes lēmumu” ar vārdiem „pašvaldības izpilddirektora izdoto administratīvo aktu”.
11.  Svītrot  3.8. punktā vārdu „lietotājs”. 
12.  Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Cēsu novada pašvaldības laikrakstā „Cēsu Vēstis”.
13.  Atcelt Cēsu novada domes 26.01.2012. saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi Cēsu novada domes 16.09.2010. Saistošajos noteikumos Nr.32 „Cēsu novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi””.                       
 
 


2012.gada 17.maija protokols Nr.8       Lēmuma nr. 231
Par grozījumiem Cēsu novada domes 07.10.2010. lēmumā Nr.605 „ Par inventarizācijas norise kārtību Cēsu novada pašvaldībā un tās padotības iestādēs”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
      Pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 11. un 12. pantiem, Ministru kabineta 21.10.2003.  noteikumiem Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 41. punktu , Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 1. punktu un 73. panta pirmās daļas 4. punktu, Cēsu novada 01.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums” 10.,13.,14.punktiem,  37.1 apakšpunktu ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.05.2012. atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt grozījumus Cēsu novada domes 07.10.2010.lēmuma Nr.605 pielikumā  „Inventarizācijas norises kārtība Cēsu novada pašvaldībā un tās padotības iestādēs” saskaņā ar pielikumu.
 
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes
17.05.2012. sēdes lēmumu Nr.231
 
NOTEIKUMI
Cēsīs
 
17.05.2012.                                                                                                                          Nr.10
 
Grozījumi Inventarizācijas norises Cēsu novada pašvaldībā
un tās padotības iestādēs kārtībā
 
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
21.10.2003. noteikumu Nr.585
„ Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu
un organizāciju” 41. Punktu  un Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 1. punktu
un 73.panta pirmās daļas 4. punktu
 
 
Izdarīt grozījumus Inventarizācijas norises Cēsu novada pašvaldībā un tās padotības iestādēs kārtībā šādā redakcijā:
 
 
Aizstāt 4.1.,4.1.2.,4.5.6.,6.12.,10.1., apakšpunktos vārdus „Cēsu novada domes priekšsēdētājs” ar vārdiem „pašvaldības izpilddirektors”.
 
 
 


2012.gada 17.maija protokols Nr.8       Lēmuma nr. 232
Par  „Cēsu novada pašvaldības un tās pārraudzībā esošo iestāžu mēneša, ceturkšņa un gada pārskata sagatavošanas un apstiprināšanas noteikumu” apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
      Pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 13. pantu, Gada pārskatu likuma 4.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 1. punktu, 73.panta pirmās daļas 4. punktu, Ministru kabineta 21.10.2003.  noteikumu Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 41.un 71. punktiem, Ministru kabineta 17.08.2010. noteikumu Nr.776 „Mēneša pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība”1.1 punktu, Ministru kabineta 29.12.2010. rīkojumu Nr.882 „Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem”15.2 un 15.3 punktiem, Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumu Nr.541 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu”21.un 22. punktiem, Ministru kabineta 01.06.2010. noteikumu Nr.498 „Ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība”1.1 punktu, Ministru kabineta 17.08.2010. noteikumu N.777 „ Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 1. punktu, Cēsu novada pašvaldības 01.07.2009.saistošo noteikumu Nr.1 ”Cēsu novada pašvaldības nolikums” 10.,13.,14. punktiem, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.05.2012. atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
 1. Apstiprināt „Cēsu novada pašvaldības un tās pārraudzībā esošo iestāžu mēneša, ceturkšņa un gada pārskata sagatavošanas un apstiprināšanas noteikumus” saskaņā ar pielikumu.
 2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 07.10.2010. lēmumu Nr.606 „Par Cēsu novada pašvaldības un tās padotības iestāžu mēneša, ceturkšņa un gada pārskata sagatavošanas kārtību”.
 3. Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei S.Kūlītei.
 4. Kontroli par lēmuma ievērošanu uzdodu Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājai A.Zernei.
 
 
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes
17.05.2012. sēdes lēmumu Nr.232
 
NOTEIKUMI
Cēsīs
17.05.2012.                                                                                                                            Nr. 11                                                                                                  
CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS
UN TĀS PĀRRAUDZĪBĀ ESOŠO IESTĀŽU 
 MĒNEŠA, CETURKŠŅA UN GADA PĀRSKATU
SAGATAVOŠANAS UN APSTIPRINĀŠANAS NOTEIKUMI
 
Izdota saskaņā ar likuma „Par grāmatvedību” 3.pantu, Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumu Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 41., 42., 42.1punktiem
 
 
I. Vispārīgie jautājumi
 
1.      Noteikumi nosaka kārtību un apjomu, kādā Cēsu novada pašvaldība un tās pārraudzības iestādes  sagatavo un iesniedz mēneša, ceturkšņa un gada pārskatus.
2.      Noteikumi nosaka kārtību un apjomu, kādā sagatavo un iesniedz Cēsu novada pašvaldības konsolidēto mēneša, ceturkšņa un gada pārskatus.
3.      Noteikumos noteikto darbību, procedūru un kontroļu mērķis ir nodrošināt, ka konsolidētais pārskats visos būtiskajos aspektos saskan ar pārskatiem, no kuriem tas atvasināts.
4.      Pašvaldības iestādes nodrošina prasību izpildi un ir atbildīgas par nepieciešamās informācijas savlaicīgu iesniegšanu.
 
II. Mēneša pārskatu sagatavošanas kārtība
 
5.      Mēneša pārskatu sagatavošanas kārtību reglamentē Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumi „Mēneša pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība”.
6.      Mēneša pārskatu sagatavo pamatojoties uz grāmatvedības uzskaites datiem, kurus klasificē atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta grāmatvedības jomā un ievēro šādus normatīvos aktus:
6.1.   kārtību, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti;
6.2.   noteikumus par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām;
6.3.   noteikumus par budžeta ieņēmumu klasifikāciju;
6.4.   noteikumus par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām;
6.5.   noteikumus par budžetu finansēšanas klasifikāciju;
6.6.   noteikumus par vispārējā valdības parāda klasifikāciju;
6.7.   noteikumus par institucionālo sektoru klasifikāciju.
7.      Mēneša pārskatu veidošanas pamatprincipi:
7.1.   pārskatus veido pēc naudas plūsmas principa, nodrošinot visu attaisnojuma dokumentu, kas apliecina naudas līdzekļu kustību pārskata periodā, iegrāmatošanu līdz mēneša pārskatu par attiecīgo pārskata periodu sagatavošanai;
7.2.   pašvaldība mēneša pārskatus veido kā vienas vienības konsolidēto pārskatu, izslēdzot savstarpējos darījumus un atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām vienībām.
8.      Mēneša pārskata konsolidācija notiek pašvaldības līmenī:
8.1.   starp Cēsu novada pašvaldību un pārraudzības iestādēm, kuras noteiktas Cēsu novada pašvaldības nolikumā;
8.2.   pēc stāvokļa uz vienu un to pašu pārskata datumu;
8.3.   summējot vienādos ieņēmumu un izdevumu posteņus viena budžeta ietvaros,
8.4.   izslēdzot transfertus un savstarpējos maksājumus, kurus viena iestāde pārskaitījusi citai pašvaldības iestādei, kuru rezultātā EKK i19.3.0.0. „ Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes” un EKK 7230 „ Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti padotības iestādēs” rezultāts ir”0”;
9.      Cēsu novada pašvaldība un tās pārraudzībā esošās iestādes mēneša pārskatus par budžeta izpildi noformē uz šādām veidlapām, izmantojot budžeta pārskatu programmatūru:
9.1.   pārskats par pašvaldības pamatbudžeta izpildi;
9.2.   pārskats par pašvaldības speciālā budžeta izpildi;
9.3.   pārskats par pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu izpildi;
9.4.   pārskats par izdevumiem Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai;
9.5.   pārskats par aizņēmumiem;
9.6.   pārskats par galvojumiem;
9.7.   pārskats par saistību apmēru.
10.  Veidlapas, kuras neaizpilda, mēneša pārskatam nepievieno.
11.  Pārskatu veidlapām pievieno grāmatvedības uzskaites datorprogrammas izdruku ar finanšu datiem par budžeta izpildi no gada sākuma līdz atskaites perioda beigām un naudas līdzekļu atlikumiem pārskata gada sākumā un atskaites perioda beigās, informāciju par konsolidējamiem darījumiem ar Cēsu novada pašvaldību un tās pārraudzībā esošām iestādēm no gada sākuma līdz atskaites perioda beigām.
12.  Cēsu novada pašvaldības pārraudzības iestādes mēneša pārskatu (izņemot gada pēdējā mēneša pārskatu) aizpilda elektroniski, paraksta iestādes grāmatvedis, iestādes vadītājs elektroniski un iesniedz parakstītus papīra formātā Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļā līdz pārskata periodam sekojošā mēneša 6.(sestajam) datumam. Gada pēdējā mēneša pārskatu iesniedz līdz pārskata periodam sekojošā mēneša 8. (astotajam) datumam.
13.  Pašvaldības konsolidēto mēneša pārskatu (izņemot gada pēdējā mēneša pārskatu) iesniedz Valsts kasē līdz pārskata periodam sekojošā mēneša 10. (desmitajam) datumam. Gada pēdējā mēneša pārskatu iesniedz Valsts kasē līdz pārskata periodam sekojošā mēneša 14. (četrpadsmitajam) datumam.
14.  Ja pārskatu iesniegšanas datums ir brīvdiena vai svētku diena, pārskatus iesniedz darbdienā pirms brīvdienas vai svētku dienas.
15.  Mēneša pārskatos atspoguļotie rādītāji izteikti Latvijas Republikas naudas vienībā – latos (LVL), datus norādot apaļās summās, bez decimāldaļas.
16.  Par datu pareizību un atbilstību grāmatvedības uzskaites datiem atbildīgs iestādes vadītājs un pārskatu sagatavotājs – iestādes par uzskaiti atbildīgais grāmatvedis.
 
III. „Mēnesis-882” pārskatu sagatavošanas kārtība
 
17.  Pārskatu „Mēnesis-882” sagatavošanas kārtību reglamentē Ministru kabineta 2008. gada 29. decembra noteikumi „Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem” un Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumi ”Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu”.
18.  Pārskatu sagatavo pamatojoties uz grāmatvedības uzskaites datiem un ievēro normatīvo aktu par kārtību, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti;
19.  Pārskatu veidošanas pamatprincipi:
19.1.                    pārskatus veido pēc naudas plūsmas un uzkrāšanas principa;
19.2.                    kā vienas vienības konsolidēto pārskatu, izslēdzot savstarpējos darījumus un atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām vienībām.
20.  Pārskata konsolidācija notiek pašvaldības līmenī:
20.1.                    starp Cēsu novada pašvaldību un pārraudzības iestādēm, kuras noteiktas Cēsu novada pašvaldības nolikumā;
20.2.                    pēc stāvokļa uz vienu un to pašu pārskata datumu;
20.3.                    summējot vienādos bilances kontus par avansa maksājumiem, nākamo periodu izdevumiem, prasībā un saistībām;
20.4.                    izslēdzot transfertus un savstarpējos maksājumus, kurus viena iestāde vai aģentūra pārskaitījusi citai pašvaldības iestādei, kuru rezultātā bilances kontos 2313a ”Prasības starp padotībā esošās budžeta iestādēs” un 5313a „Saistības starp padotībā esošām budžeta iestādēm” summa vienāda ar „0”;
21.  Cēsu novada pašvaldība un tās pārraudzībā esošās iestādes mēneša pārskatus par budžeta izpildi noformē uz veidlapām, izmantojot budžeta pārskatu programmatūru:
21.1.                    pārskats par avansa maksājumiem, nākamo periodu izdevumiem, prasībā un saistībām;
21.2.                    pārskats par atlīdzību.
22.  Cēsu novada pašvaldības pārraudzības iestādes pārskatus aizpilda elektroniski, paraksta iestādes grāmatvedis, iestādes vadītājs elektroniski un iesniedz parakstītus papīra formātā Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļā līdz pārskata periodam sekojošā mēneša 12. (divpadsmitajam) datumam.
23.  Pašvaldības konsolidēto mēneša „Pārskatu par avansa maksājumiem, nākamo periodu izdevumiem, prasībām un saistībām” iesniedz Valsts kasē līdz pārskata periodam sekojošā mēneša 15. (piecpadsmitajam) datumam, „ Pārskatu par atlīdzību” līdz 20. (divdesmitajam) datumam.
24.  Ja pārskatu iesniegšanas datums ir brīvdiena vai svētku diena, pārskatus iesniedz darbdienā pirms brīvdienas vai svētku dienas.
25.  Mēneša pārskatos atspoguļotie rādītāji izteikti Latvijas Republikas naudas vienībā – latos (LVL), datus norādot apaļās summās, bez decimāldaļas.
26.  Par datu pareizību un atbilstību grāmatvedības uzskaites datiem atbildīgs iestādes vadītājs un pārskatu sagatavotājs – iestādes par uzskaiti atbildīgais grāmatvedis.
 
IV. Ceturkšņa pārskatu sagatavošanas kārtība
 
27.  Ceturkšņa pārskatu sagatavošanas kārtību reglamentē Ministru kabineta 2010. gada 1. jūlija noteikumi Nr.498 „Ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība”.
28.  Ceturkšņa pārskatu sagatavo, pamatojoties uz grāmatvedības uzskaites datiem, kurus klasificē atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta grāmatvedības jomā un ievēro šādus normatīvos aktus:
28.1.                    kārtību, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti;
28.2.                    noteikumus par institucionālo sektoru klasifikāciju.
29.  Ceturkšņa pārskatu veidošanas pamatprincipi:
29.1.                    pārskatus veido klasificējot grāmatvedības uzskaites datus atbilstoši darījumā iesaistītās puses piederībai attiecīgajam institucionālajam sektoram vai apakšsektoram;
29.2.                    pašvaldības ceturkšņa pārskatus veido kā vienas vienības konsolidēto pārskatu, izslēdzot savstarpējos darījumus un atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām vienībām.
30.  Pārskata konsolidācija notiek pašvaldības līmenī:
30.1.                    starp Cēsu novada pašvaldību un pārraudzības iestādēm, kuras noteiktas Cēsu novada pašvaldības nolikumā;
30.2.                    pēc stāvokļa uz vienu un to pašu pārskata datumu;
30.3.                    apvienojot naudas līdzekļus, ieguldījumus citā pašu kapitālā, prasību un saistību summas;
30.4.                    izslēdzot savstarpējos darījumus starp pašvaldības iestādēm, rezultātā  bilances kontos 2313a ”Prasības starp padotībā esošās budžeta iestādēs” postenī S130300 „Pašvaldības struktūra” un konta 5313a „Saistības starp padotībā esošām budžeta iestādēm” postenī S130300 „Pašvaldību struktūras” rezultāts ir ”0”;
31.  Cēsu novada pašvaldības un tās pārraudzībā esošās iestādes ceturkšņa pārskatus noformē uz veidlapām, izmantojot budžeta pārskatu programmatūru:
31.1.                    naudas līdzekļu izmaiņu pārskats;
31.2.                    pārskats par prasībām;
31.3.                    pārskats par saistībām;
31.4.                    ieguldījumi akcijās un citā pašu kapitāla izmaiņu pārskats;
31.5.                    aizdevumu izmaiņu pārskats.
32.  Veidlapas, kuras neaizpilda, ceturkšņa pārskatam nepievieno.
33.  Cēsu novada pašvaldība un tās pārraudzībā esošās iestādes ceturkšņa pārskatus iesniedz elektroniski, paraksta iestādes grāmatvedis, iestādes vadītājs elektroniski un parakstītus papīra formātā Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļā sekojošos termiņos:
33.1.                    par I ceturksni – līdz kārtējā gada 25.aprīlim;
33.2.                    par II ceturksni – līdz kārtējā gada 15.jūlijam;
33.3.                    par III ceturksni – līdz kārtējā gada 15.oktobrim;
33.4.                    par IV ceturksni – līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 20.februārim;
34.  Cēsu novada pašvaldības konsolidēto ceturkšņa pārskatu iesniedz Valsts kasē sekojošos termiņos:
34.1.                    par I ceturksni – līdz kārtējā gada 1.maijam;
34.2.                    par II ceturksni – līdz kārtējā gada 25.jūlijam;
34.3.                    par III ceturksni – līdz kārtējā gada 25. oktobrim;
34.4.                    par IV ceturksni – līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 25.februārim.
35.  Ja pārskatu iesniegšanas datums ir brīvdiena vai svētku diena, pārskatus iesniedz darbdienā pirms brīvdienām vai svētku dienām.
36.  Datus ceturkšņa pārskatos norāda par pārskata periodu – ceturksni. Pārskatos atspoguļotie rādītāji izteikti Latvijas Republikas naudas vienībā – latos (LVL), datus norādot apaļās summās, bez decimāldaļas.
37.  Par datu pareizību un atbilstību grāmatvedības uzskaites datiem atbildīgs iestādes vadītājs un pārskatu sagatavotājs – par iestādes uzskaiti atbildīgais grāmatvedis.
 
IV. Gada pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība
 
38.  Gada pārskatu sagatavošanas kārtību reglamentē  Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumi Nr.777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.
39.  Gada pārskatu gatavo Cēsu novada pašvaldība un pārraudzībā esošās iestādes, kuras noteiktas  Cēsu novada pašvaldības nolikumā;
40.  Gada pārskatā iekļauj:
40.1.                    finanšu pārskatu;
40.2.                    vadības ziņojumu.
41.  Finanšu pārskats sastāv no:
41.1.                    pārskata par iestādes finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance”;
41.2.                    pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3;
41.3.                    pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskata – veidlapa Nr.4-1;
41.4.                    naudas plūsmas pārskata – veidlapa Nr.2-NP
41.5.                    finanšu pārskata pielikumiem:
41.5.1.  veidlapa Nr.1-1 "Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums" ;
41.5.2.  veidlapa Nr.4-2 "Pārskats par uzkrājumiem”;
41.5.3.  veidlapa Nr.5 "Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats";
41.5.4.  veidlapa Nr.6 "Krājumu izmaiņu pārskats";
41.5.5.  veidlapa Nr.7-1 "Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats";
41.5.6.  veidlapa Nr.7-3 "Pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskats";
41.5.7.  veidlapa Nr.7-4 "Finanšu ieguldījumu vērtspapīros izmaiņu pārskats";
41.5.8.  veidlapa Nr.7-5 "Aizdevumu izmaiņu pārskats”
41.5.9.  veidlapa Nr.8-AV "Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem";
41.5.10.                      veidlapa Nr.8-1 "Pārskats par debitoriem (prasībām)";
41.5.11.                      veidlapa Nr.8-2 "Pārskats par kreditoriem (saistībām)";
41.5.12.                      veidlapa Nr.9-1 "Pārskats par aizņēmumiem";
41.5.13.                      veidlapa Nr.9-2 "Pārskats par galvojumiem";
41.5.14.                      veidlapa Nr.2 "Pārskats par budžeta izpildi";
41.5.15.                      veidlapa Nr.2-DII "Pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem";
41.6.                    grāmatvedības uzskaites pamatprincipu apraksta;
41.7.                    pārskatu skaidrojumiem, t.sk. skaidrojumiem par budžeta izpildi.
42.  Gada pārskatu sagatavo:
42.1.                    saskaņā ar uzkrāšanas un naudas plūsmas principu;
42.2.                    kā vienas vienības konsolidēto pārskatu, izslēdzot savstarpējos darījumus un atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām vienībām.
43.  Ja pārskata periodā notiek iestāžu reorganizācija, padotības maiņa vai aģentūru izveide vai likvidācija, neveic izmaiņas finanšu pārskata atlikumos gada sākumā, bet norāda atlikumus kā kārtējā perioda darījumu.
44.  Iestādi reorganizējot, mainot tās padotību vai izbeidzot tās darbību, sagatavo slēguma finanšu pārskatu un iesniedz to normatīvajos aktos noteiktajā iestādē:
44.1.                    iestādi reorganizējot vai mainot tās padotību, slēguma finanšu pārskatā norāda informāciju par atlikumiem pārskata perioda beigās datumā, kurā notiek reorganizācija vai padotības maiņa;
44.2.                    iestādi likvidējot, slēguma finanšu pārskatā norāda informāciju par atlikumiem pārskata perioda beigās datumā, kurā iestādi likvidē (nodošanas atlikumi), un informāciju par slēguma rezultātu (slēguma atlikumi, kas vienādi ar nulli).
45.  Iepriekšējo periodu neprecizitātes uzskaitē un grāmatvedības uzskaites pamatprincipu izmaiņu ietekmi norāda kā pārskata perioda darījumus.
46.   Gada pārskatu sagatavo, pamatojoties uz grāmatvedības uzskaites datiem, kurus klasificē atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta grāmatvedības jomā.
47.  Patiesam priekšstatam par gada pārskatu:
47.1.                    konsekventi lieto grāmatvedības uzskaites pamatprincipus;
47.2.                    norāda nozīmīgu, ticamu, salīdzināmu un saprotamu informāciju;
47.3.                    sniedz papildu skaidrojumus, lai gada pārskata lietotāji izprastu, kā konkrēti darījumi vai notikumi ietekmē iestādes finansiālo stāvokli vai darbības finansiālos rezultātus.
48.  Lai nodrošinātu gada pārskata kvalitāti un noderīgumu tā lietotājiem, Cēsu novada pašvaldība, nosaka vienotus grāmatvedības politikas uzskaites pamatprincipus konsolidācijā iesaistītajām iestādēm atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta grāmatvedības jomā.
49.  Grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu sagatavo, sniedzot informāciju par gada pārskata sagatavošanā izmantotajām dažādu posteņu novērtēšanas metodēm un uzskaites principiem.
50.  Izvērtējot darbības turpināšanas principa piemērotību, ņem vērā visu pieejamo informāciju par turpmākajiem iestādes plāniem, kas aptver vismaz 12 mēnešus pēc bilances datuma.
51.  Aktīvus un saistības nevar savstarpēji izslēgt (dzēst).
52.  Iepriekšējā perioda salīdzināmo informāciju sniedz par visiem gada pārskatā iekļautajiem posteņiem. Salīdzināmo informāciju nenorāda, ja gada pārskatu iesniedz pirmo reizi.
53.  Mainot posteņu uzskaitījumu vai klasifikāciju finanšu pārskatā, salīdzināmos (iepriekšējā pārskata perioda) posteņus pārklasificē (ja tas ir iespējams), lai nodrošinātu iespēju tos salīdzināt ar attiecīgo pārskata periodu. Grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstā norāda pārklasifikācijas raksturu, apmēru un iemeslu.
54.  Vadības ziņojumu sagatavo iestādes vadība. Vadības ziņojumā norāda:
54.1.                    iestādes struktūrvienības, konsolidācijā iesaistītās iestādes un padotībā esošās iestādes;
54.2.                    galvenos notikumus, kas ietekmējuši iestādes darbību pārskata gadā;
54.3.                    būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā un to ietekmi uz finanšu rezultātiem;
54.4.                    paredzamos notikumus, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību nākotnē;
54.5.                    informāciju par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem iestāde saskaras;
54.6.                    pētniecības darbus;
54.7.                    finanšu instrumentus un finanšu riska vadības mērķus un politiku, ja tas ir būtiski, lai novērtētu iestādes aktīvus, saistības un finansiālo stāvokli, pieņemto riska vadības politiku attiecībā uz katru nozīmīgu prognozēto nākotnes darījumu veidu, kuram piemēro riska ierobežošanas uzskaiti.
55.  Gada pārskata konsolidācija notiek pašvaldības līmenī:
55.1.                    starp Cēsu novada pašvaldību, pārraudzības iestādēm, kuras noteiktas Cēsu novada pašvaldības nolikumā;
55.2.                    pēc stāvokļa uz vienu un to pašu pārskata datumu;
55.3.                    apvienojot aktīvu, pašu kapitāla, ieņēmumu un izdevumu summas;
55.4.                    iestāžu bilanču aktīva un pasīva posteņus pilnībā iekļauj konsolidētajā bilancē;
55.5.                    darbības finansiālā rezultāta posteņus ietver konsolidētajā darbības finansiālā rezultāta aprēķinā;
55.6.                    pilnībā izslēdz konsolidācijā iesaistīto iestāžu savstarpējo darījumu rezultātus un savstarpējo norēķinu atlikumu summas.
56.  Lai nodrošinātu konsolidācijā iesaistīto padotības iestāžu gada pārskatu atbilstību noteikumu prasībām Cēsu novada pašvaldība nosaka:
56.1.                    pārskata sagatavošanas kārtību;
56.2.                    apjomu;
56.3.                    iesniegšanas termiņu.
57.  Gada pārskatu ar pievienotiem dokumentiem sagatavo un iesniedz atbilstoši normatīvajiem aktiem elektroniski ”Valsts budžeta un pašvaldību budžeta pārskati” un paraksta valsts budžeta un pašvaldību budžeta pārskatu akceptēšanas sistēmā ar sistēmas autentifikācijas rīkiem vai drošu elektronisko parakstu, papīra formātā Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļā.
58.  Ja konsolidējošā iestāde konstatē neatbilstības vai kļūdas pārskatos, tad:
58.1.                    pārskatus atgriež labošanai iestādei;
58.2.                    iestāde nekavējoties veic labojumus pārskatos, pārbauda un atkārtoti elektroniski paraksta;
58.3.                    padotības iestāžu pienākums ir sekot līdzi pārskatu pazīmju maiņai.
59.  Veidlapas, kurās nav datu neaizpilda.
60.  Konsolidēto finanšu pārskatu pamato ar aprēķiniem un tabulām.
 
Konsolidētajā pārskatā izslēgti savstarpējie darījumi šādos posteņos, šādā apjomā:
Posteņa nosaukums Summa, Ls
2-NP Naudas plūsmas pārskats –transferti starp padotības iestādēm  
4-3 Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem transferti starp padotības iestādēm  
2-PB Pārskats par budžeta izpildi (PB)  
2-ZD Pārskats par budžeta izpildi(ZD)  
5 Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats  
6 Krājumu izmaiņu pārskats  
 2-DII  Pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem  
8-S Pārskats par debitoru un kreditoru sastāvu  
 
61.  Cēsu novada pašvaldība iesniedz konsolidēto gada pārskatu Valsts kasē likumā „Par budžetu un finanšu vadību” noteiktajā termiņā.
62.  Gada pārskatu sagatavo un elektroniski iesniedz (augšuplādē e-pārskatos) informācijas sistēmā „Valsts budžeta un pašvaldību budžeta pārskati” Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.
 
V. Finanšu pārskata sagatavošana
 
63.  Pārskata perioda norāda periodu un tā sākuma datiem jāatbilst iepriekšējā pārskata perioda beigu datiem. Dati par iepriekšējo pārskata periodu atbilst iepriekšējā pārskata periodā norādītajiem datiem.
 
 


2012.gada 17.maija protokols Nr.8       Lēmuma nr. 233
Par nedzīvojamās telpas nomas maksu „Kaķukrogā”, Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
      Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2. panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a apakšpunktu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3. punktu un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 08.05.2012. atzinumu (prot. Nr.16) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.05.2012. atzinumu (prot. Nr.7), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt nedzīvojamās telpas Nr. 16 „Kaķukrogā”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nomas maksu LVL 30.00 ( trīsdesmit lati), t.sk. PVN, mēnesī (pielikumā „Nomas maksas aprēķins nedzīvojamai telpai Nr. 16 „Kaķukrogā”, Vaives pagastā, Cēsu novadā”).
2.      Lēmuma izpildi nodrošina Vaives pagasta pārvalde (vadītāja V. Zaļaiskalna).
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 
 
 
 
 


2012.gada 17.maija protokols Nr.8       Lēmuma nr. 234
Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ”Lejas Kļaustes” Vaives pagastā, Cēsu novadā apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Izskatot SIA „LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS” zemes ierīkotājas Ilzes Dragonas (sertifikāts Nr.AA000000033) izstrādāto zemes ierīcības projektu un  iesniegumu (reģistrētu Cēsu novada pašvaldībā 28.04.2012 ar Nr.3/1683) un saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 15. panta 13.punktu, Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmo daļu, „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daļu un 17. panta otro daļu,  Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8. un 31. punktu, Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr.5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sadaļu 1.11. „Cēsu rajona Vaives pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3. punkta 3.1. un 3.9. apakšpunktu prasībām, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 08.05.2012. sēdes priekšlikumu (prot. Nr.16) un Cēsu novada domes 10.05.2012. Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.7), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam "Lejas Kļaustes", Vaives pagastā, Cēsu novadā, ar kadastra Nr. 4290 008 0014.
2.      Zemes vienībai (projektā Nr.1.) saglabāt nosaukumu un adresi „Lejas Kļaustes”, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136:
2.1. Zemes gabala platība 6,8 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies, uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecības  zeme (0101).
3.    Zemes vienībai (projektā Nr.2.) piešķirt nosaukumu „Meža Kļaustes”, Vaives   pag.,Cēsu nov.:
3.1. Zemes gabala platība 14,2 ha., vairāk vai mazāk cik izrādīsies, uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis - mežsaimniecības  zeme (0201).
4.   Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam  J. Rozenbergam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2012.gada 17.maija protokols Nr.8       Lēmuma nr. 235
Par nekustamā īpašuma „Vidus Slēpeņi” Vaives pagastā, Cēsu novadā sadalīšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu un 17. panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmās daļas 1.punktu un 20.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 08.05.2012. priekšlikumu (prot. Nr.16) un Cēsu novada domes 10.05.2012. Finanšu komitejas  atzinumu (prot. Nr.7), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.       Piekrist nekustamā īpašuma „Vidus Slēpeņi”, Vaives pag., Cēsu nov., kas sastāv no trijām  atsevišķām zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem 4290 004 0055, 4290 004 0056 un 4290 004 0062 sadalīšanai divos atsevišķos nekustamos īpašumos.
2.      Zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem 4290 004 0055 un 4290 004 0056 piešķirt nosaukumu „ Slēpeņi”, Vaives pag., Cēsu nov. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecības   zeme (0101).
3.      Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4290 004 0062 saglabāt nosaukumu „Vidus Slēpeņi”, Vaives pag., Cēsu nov.Zemes lietošanas mērķis – mežsaimniecības  zeme (0201).
4.      Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2012.gada 17.maija protokols Nr.8       Lēmuma nr. 236
Par Cēsu pilsētas domes 05.03.2009. lēmuma Nr.95 „Par zemes gabala Lapsu ielā 36, Cēsīs, nomu” atzīšanu par spēku zaudējušu        
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
      Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 05.03.2009. lēmuma Nr.95 „Par zemes gabala Lapsu ielā 36, Cēsīs, nomu” 6.punkta 6.2. apakšpunktu (nomas līguma darbības termiņš tiek pārtraukts, ja īpašuma tiesības uz zemes gabalu reģistrētas zemesgrāmatā uz valsts vārda), 12.08.2010. Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas spriedumu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.05.2012. atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 05.03.2009. lēmumu Nr.95 „Par zemes gabala Lapsu ielā 36, Cēsīs, nomu”.
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot atcēlēja līgumu par zemes gabala Lapsu ielā 36, Cēsīs, nomu. 
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 
 
 


2012.gada 17.maija protokols Nr.8       Lēmuma nr. 237
Par inženierbūvju demontāžu Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2. panta pirmo daļu, 3. panta 1. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta  2. punktu, Būvniecības likuma 31. panta pirmo daļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu  komitejas 10.05.2012. atzinumu (prot. Nr. 7),  lai veicinātu vides sakārtošanu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Atļaut Cēsu novada pašvaldībai, NMR Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, demontēt inženierbūvi – degvielas cisternu 3000 m3, kadastra apzīmējums 4201 003 0113 053, inženierbūvi – degvielas cisternas 2 x 1000 m3, kadastra apzīmējums 4201 003 0113 054 un inženierbūvi – degvielas cisternu 400 m3, kadastra apzīmējums 4201 003 0113 055, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā.
 2. Pilnvarot SIA „ Cēsu Siltumtīkli”, reģ. Nr. 40003007848, juridiskā adrese:
Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, īpašnieka vārdā organizēt 1. punktā uzskaitīto inženierbūvju demontāžu.
      3.   Pēc demontāžas darbu pabeigšanas:
3.1.Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš)
organizēt grozījumu veikšanu nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu
novads, kadastra numurs 4201 503 0035, sastāvā, no tā dzēšot nojauktās inženierbūves.
3.2.Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A. Zerne) organizēt
pamatlīdzekļu ar inventāra Nr. /P3715 (0232), /P3716 (0233) un /P3717 (0234) un /P3718 (0235) izslēgšanu no pamatlīdzekļu uzskaites.
      4.   Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 


2012.gada 17.maija protokols Nr.8       Lēmuma nr. 238
Par projekta „Piespiedu atmiņas rītdienas acīm” iesniegšanu Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” 4.darbības „Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi” projektu konkursā
Ziņo: I.Asare, CKTC projektu vadītāja
 
      Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, Eiropas Komisijas izsludināto ES programmas „Eiropa pilsoņiem” 4.darbības „Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi” projektu konkursu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.05.2012. atzinumam (prot. Nr.7), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Piedalīties Eiropas Komisijas izsludinātajā ES programmas „Eiropa pilsoņiem” 4.darbības „Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi” projektu konkursā ar projekta pieteikumu „Piespiedu atmiņas rītdienas acīm” (turpmāk – Projekts).
 2. Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt 2013.gada budžetā līdzfinansējumu 30% apmērā no projekta kopējām attiecināmām izmaksām (kopējai projekta attiecināmo izmaksu summai nepārsniedzot 93 000 EUR jeb 65 360 LVL).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2012.gada 17.maija protokols Nr.8       Lēmuma nr. 239
Par zemes ierīcības projekta Andreja Pumpura ielā 1A, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
Ziņo: R.Klāva, Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja
 
Izskatot SIA “LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS” sertificētas zemes ierīkotājs I. D. (sertifikāta Nr.AA000000033) izstrādāto un 14.05.2012., reģ. Nr. 3/1838 iesniegto zemes ierīcības projektu, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8. un 31 punktu, Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošiem noteikumiem Nr. 5”Cēsu novada teritorijas plānojums”, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt zemes ierīcības projektu Andreja Pumpura ielā 1A, Cēsīs, Cēsu, novads, saskaņā ar pielikumu.
2.      Zemes vienībai un ēkai (projektā Nr. 1)ar kadastra apzīmējumu 4201 003 1212 001 saglabāt adresi Andreja Pumpura iela 1A, Cēsīs, Cēsu nov.:
2.1. Zemes gabala platība 0.0970 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
3.       Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr.2) piešķirt un ekspluatācijā nenodotai mājas reālajai daļai saglabāt adresi Andreja Pumpura ielā 1B Cēsis, Cēsu nov.:
3.1. Zemes gabala platība 0.0971 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
      4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2012.gada 17.maija protokols Nr.8       Lēmuma nr. 240
Par Cēsu ūdenssaimniecības aglomerācijas noteikšanu
Ziņo: D.Trapenciere, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
 
Cēsu ūdenssaimniecības attīstības investīciju III kārtas investīciju projekta ziņojumā ir izvērtēta un noteikta efektīva un ekonomiski pamatota Cēsu ūdenssaimniecības aglomerācija, kas ietver Cēsu pilsētu un daļu pilsētai pieguļošās teritorijas, kas attiecīgi atrodas Priekuļu novadā un Amatas novadā. Saskaņā ar Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „ Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 31.punkta prasībām, ūdenssaimniecības aglomerāciju nosaka attiecīgā pašvaldība.
Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 08.05.2008. lēmumu Nr.469 „Par Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” projekta pieteikuma „Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārta” saskaņošanu” un pamatojoties uz 2011.gadā veikto SIA „Aqua Brambis” Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārtas Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizāciju” un likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (V.Vaivods, D.Vasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.    Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 15.03.2012. lēmumu Nr.136 „Par Cēsu ūdenssaimniecības aglomerācijas noteikšanu”.
2.    Apstiprināt Cēsu ūdenssaimniecības aglomerāciju saskaņā ar pielikumu.
3.    Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2012.gada 17.maija protokols Nr.8       Lēmuma nr. 241
Par Cēsu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu
 
         Pamatojoties uz Cēsu novada domes 26.04.2012. lēmumu Nr. 202 „Grozījumi Vēlēšanu komisijas sastāvā”, uzklausot vēlēšanu komisijas kandidātus, ievērojot likuma „Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” 1.panta pirmo daļu, 2.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 6.pantu, 7.pantu, 8.pantu, 10.pantu, atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktam un 61.pantam, Cēsu novada dome, aizklāti balsojot ar 6 balsīm – par, 4 balsīm – pret, atturas – nav, nolemj:
 
1. Ievēlēt  Līgu Dzemido  par Cēsu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekli.
2. Izdarīt Cēsu novada domes 24.09.2009.lēmumā Nr.285 „Par Cēsu novada pašvaldības Vēlēšanu komisiju” grozījumus:
2.1. papildināt lēmumu ar 3.10.punktu šādā redakcijā:
„ 3.10. Līga Dzemido.


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv