Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Otrdiena, 2020.gada 7.jūlijs   Vārda dienu svin: Alda, Maruta
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2012. gads
2012.gada 12.jūlija protokols Nr.11

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 316Par nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 21 un Vaļņu ielā 23, Cēsīs, piespiedu sakārtošanu
2 317Par darba grupu Cēsu novada izglītības sistēmas attīstībai
3 318Par zemes ierīcības projekta Ziedu ielā 8, Dārza ielā 12 un Dārza ielā, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
4 319Par nekustamā īpašuma Egļu iela 12, Cēsis, Cēsu novads, atkārtotas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa izbeigšanu
5 320Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai Jāņa Poruka ielā 51, Cēsīs, Cēsu nov.
6 321Par Cēsu pilsētas domes 26.10.2000. lēmuma 34§ (prot. Nr.23) „Par zemes gabala Cēsis, Gaujas ielā 55d, sadalīšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu
7 322Par zemes gabala  Rīgas iela, Cēsīs, Cēsu nov.,  daļas nodošanu nomā SIA „Bristole”
8 323Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Maija ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 005 0909, nodošanu dzīvojamās mājas Maija ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov., dzīvokļu īpašnieku īpašumā bez atlīdzības
9 324Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Zirņu ielā 26, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 0325, nodošanu dzīvojamās mājas Zirņu ielā 26 , Cēsīs, Cēsu nov., dzīvokļu īpašnieku īpašumā bez atlīdzības
10 325Par nekustamā īpašuma Raunas ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov., nomu
11 326Par projekta pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
12 327Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr. 174 „Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu automašīnām”
13 328Grozījumi Autotransporta izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtībā
14 329Grozījumi Cēsu novada domes 23.02.2012. lēmumā Nr.66 „ Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmsskolas vecuma bērnu grupu darbu no 2012.gada 01.jūnija līdz 2012.gada 31.augustam”
15 330Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību un lietošanu, un publisko pasākumu organizēšanu „ Cēsu mākslas festivāla 2012”  laikā
16 331Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Cēsu olimpiskais centrs”
17 332Par Cēsu novada domes 07.06.2012. lēmuma Nr.245 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.4201 005 2509 un  Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.4201 505 0077, nodošanu īpašumā Rīgas Tehniskajai universitātei” atzīšanu par spēku zaudējušu
18 334Par papildus līdzekļu piešķiršanu Cēsu pilsētas pansionātam
19 335Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
20 336Par komandējumu uz  Vāciju
21 337Grozījumi  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 25  „Par Administratīvo komisiju”
22 338Grozījumi  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 26 „Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju”
23 339Par Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr. 23 „ Par tehniskā nodrošinājumu cenu aptauju iepirkuma komisiju” atzīšanu par spēku zaudējušu
24 340Par Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr. 22 „ Par iepirkuma komisiju komunālo jautājumu cenu aptaujām” atzīšanu par spēku zaudējušu
25 341Par Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr. 21 „ Par iepirkuma komisiju būvprojektēšanas un būvdarbu cenu aptaujām” atzīšanu par spēku zaudējušu
26 342Par grozījumiem Cēsu novada domes 15.03.2012. lēmumā Nr.120 „ Par Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu”
27 343Par  amata vienību izveidošanu Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centrā
28 344Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam  „Zaļumi” Vaives pagastā, Cēsu novadā, apstiprināšanu
29 345Par maksas autostāvvietu darbības izbeigšanu
30 346Par saistošo noteikumu Nr. 14 ‘’Par Cēsu novada domes 15.07.2010.saistošo noteikumu Nr.26 ‘’Maksas autostāvvietu ierīkošanas, uzturēšanas, apkalpošanas un lietošanas noteikumi’’ atzīšanu par spēku zaudējušiem’’ apstiprināšanu
31 347Par Vidzemes Mūzikas un Kultūras centru
32 348Par  pasākuma  „Cēsu Mākslas festivāls  2012”  organizēšanu2012.gada 12.jūlija protokols Nr.11       Lēmuma nr. 316
Par nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 21 un Vaļņu ielā 23, Cēsīs, piespiedu sakārtošanu
Ziņo: L.Urbanovičs, būvinspektors
Ņemot vērā situācijas bīstamību attiecībā pret iedzīvotāju drošību, pamatojoties uz Satversmes 105.pantu, Civillikuma 1084.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta  trešo daļu,  likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu, Būvniecības likuma 7. un 31.pantu, Administratīvā procesa likuma 66.pantu, 185.panta ceturtās daļas 3.punktu un 360.panta otrās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 31.punktu, Cēsu novada  pašvaldības saistošajiem 03.09.2009. noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums” sadaļas „Cēsu pilsētas apbūves 2005-2017 noteikumi” 11.nodaļas „Ēku un būvju nojaukšana vai sakārtošana” 11.3.punktu, ievērojot Cēsu novada domes 05.07.2012. Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.10),  Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, J.Žagars, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        Uzdot nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 21 un Vaļņu ielā 23,Cēsīs, Cēsu novads,  īpašniecei V. S. veikt šādas darbības:
1.1.       nekavējoties norobežot bīstamo teritoriju (Īpašumu), izvietojot brīdinājuma zīmes, nosakot termiņu  ne vēlāk kā līdz  14.08.2012. Teritorijas norobežojuma nosacījumus saņemt un tehnisko risinājumu skaņot Cēsu novada būvvaldē, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov.;
   1.2. iesniegt rakstiski Cēsu novada pašvaldības būvvaldē Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., rīcības plānu, kurā aprakstīti pasākumi (norādot konkrētus termiņus), kurus īpašniece veiks  Īpašuma sakārtošanai. Rīcības plānu iesniegt  ne vēlāk kā līdz 14.08.2012.;
   1.3.iesniegt  Cēsu novada būvvaldē pamatēkas (kadastra apzīmējums 4201 005 3317 001) pagaidu  jumta ieseguma  ieklāšanas tehniskos risinājumus nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 14.08.2012.;
   1.4. veikt logu vērtņu iestiklošanu pamatēkas (kadastra apzīmējumu 4201 005 3317 001)  fasādē pret Vaļņu ielu, pārējās fasādēs aizklāt ar noturīgu materiālu vairogiem bojātos logu un durvju blokus, ieklāt pagaidu jumta iesegumu ne vēlāk kā līdz 01.11.2012.
2.        Ja lēmuma 1.1.punktā minētajos termiņos paredzētās darbības nav uzsāktas un/vai nav veiktas, uzdot Cēsu novada pašvaldības Komunālai  nodaļai organizēt 1.1.punktā noteiktās darbības nepieciešamajā apjomā, lai pilnībā novērstu sabiedriskās drošības apdraudējumu, piespiedu sakārtošanas darbus - finansējot no Cēsu novada pašvaldības līdzekļiem.
3.        Uzdot V.S. samaksāt izlietotos pašvaldības finanšu līdzekļus par  nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 21 un Vaļņu ielā 23, Cēsīs, Cēsu nov.,  sakārtošanu, ja pašvaldība veikusi un finansējusi piespiedu sakārtošanas darbus, kā arī segt izdevumus Ls 290,40 apmērā, kas saistīti ar tehniskās apsekošanas atzinuma ēku kompleksam Vaļņu ielā 21-23, Cēsīs, Cēsu novadā, saņemšanu.
4.        Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru A. Mihaļovu atbilstoši Administratīvā procesa likuma 358. - 374.pantam, piemērot piespiedu izpildes līdzekļus, tajā skaitā izdod izpildrīkojumu, brīdinājumu par šī lēmuma piespiedu izpildi, kā arī izdot citus nepieciešamos dokumentus administratīvā akta piespiedu izpildei, ja nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 21 un Vaļņu ielā 23, Cēsīs, Cēsu nov., īpašniece labprātīgi neizpilda lēmuma 1.punktu.
5.        Noteikt, ka lēmums ir izpildāms ar tā spēkā stāšanās brīdi, un pieteikuma iesniegšana Administratīvajā tiesā neaptur tā darbību.
6.        Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2012.gada 12.jūlija protokols Nr.11       Lēmuma nr. 317
Par darba grupu Cēsu novada izglītības sistēmas attīstībai
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
Lai efektīvi un objektīvi novērtētu Cēsu novada pašvaldības izglītības sistēmas attīstību veicinošus procesus izstrādājot normatīvos aktus un izglītības politikas dokumentus, atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 03.07.2012. atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, J.Žagars, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.              Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 2009.gada 15.oktobra domes lēmumu Nr.303 „Par izglītības iestāžu tīklu Cēsu novadā”.
2.              Izveidot darba grupu Cēsu novada izglītības sistēmas attīstībai šādā sastāvā:
2.1. M.Niklass - darba grupas vadītājs,
2.2. G. Šķenders -  Cēsu novada domes priekšsēdētājs,
2.3.M.Raudziņa - Rīgas Pedagoģijas izglītības un vadības akadēmijas Cēsu filiāles vadītāja,
2.4. L.Kokina -  Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja,
2.5. G.Bērziņa - Cēsu Valsts ģimnāzijas direktore,
2.6. O.Bicāns - Cēsu 2.pamatskolas direktors,
2.7. Cēsu novada pašvaldības Vecāku domes deleģēts pārstāvis.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2012.gada 12.jūlija protokols Nr.11       Lēmuma nr. 318
Par zemes ierīcības projekta Ziedu ielā 8, Dārza ielā 12 un Dārza ielā, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu

Ziņo: J.  Rozenbergs  Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas R. K. (sertifikāta Nr. AA-000000008) izstrādāto zemes ierīcības projektu, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8. un 31 punktu, Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošiem noteikumiem Nr. 5”Cēsu novada teritorijas plānojums” un Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 26.06.2012. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.20), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 03.06.2012. sēdes atzinumu (protokols Nr.9), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, J.Žagars, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Ziedu ielā 8, Dārza ielā 12 un Dārza ielā, Cēsīs, Cēsu novadā.
 2. Zemes vienībai (projektā Nr. 1) saglabāt adresi Ziedu iela 8, Cēsīs, Cēsu nov.:
2.1. Zemes gabala platība 7892 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis –trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0702) –750 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc uzmērīšanas dabā; individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme(0601)-4737  kv.m. vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc uzmērīšanas dabā; transpotrta līdzekļu garāžu apbūve(1104)- 397 kv.m.; rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve( 1001)-2074 kv,m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc uzmērīšanas dabā.
2.3. uz zemes vienības daļēji un pilnībā izvietotajām ēkām ar kadastra apzīmējumiem:
 4201 004 0107 002 saglabāt adresi Ata Kronvalda iela 31 A, Cēsis, Cēsu nov.;
4201 004 0107 004 saglabāt adresi Ziedu iela 20, Cēsis, Cēsu nov.;
4201 004 0107 005 saglabāt adresi Ziedu iela 18, Cēsis, Cēsu nov.;
4201 004 0106 008 saglabāt adresi Ata Kronvalda iela 29, Cēsis, Cēsu nov.
 1.  Zemes vienībai (projektā Nr.2) piešķirt un ēkai ar kadastra apzīmējumu Nr. 4201 004 0107 001 saglabāt adresi Ziedu iela 4, Cēsis, Cēsu nov.:
3.1. Zemes gabala platība 2028 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – transporta līdzekļu garāžu apbūves zeme (1104).
 1.  Zemes vienībai (projektā Nr.3) saglabāt adresi Dārza iela 12, Cēsis, Cēsu nov.:
3.1. Zemes gabala platība 7227 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
 1. Zemes vienībai (projektā Nr.4) saglabāt adresi Dārza iela, Cēsis, Cēsu nov.:
3.1. Zemes gabala platība 2080 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101).
      6. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2012.gada 12.jūlija protokols Nr.11       Lēmuma nr. 319
Par nekustamā īpašuma Egļu iela 12, Cēsis, Cēsu novads, atkārtotas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa izbeigšanu
Ziņo: J.  Rozenbergs  Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Cēsu novada pašvaldības Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 28.06.2012. priekšlikumu (prot. Nr.8), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 03.07.2012. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, J.Žagars, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma Egļu iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 006 1107, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0005, platība 0.8216 ha (8216 m2), 2012.gada 28.jūnija izsoli;
2.      Izbeigt nekustamā īpašuma Egļu iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 006 1107, atsavināšanas procesu.
3.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
4.      Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2012.gada 12.jūlija protokols Nr.11       Lēmuma nr. 320
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai Jāņa Poruka ielā 51, Cēsīs, Cēsu nov.
Ziņo: J.  Rozenbergs  Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Izskatot ZS „Kliģeni”, reģ. Nr. 49501007086, jurid. adrese „Kliģēni”, Raunas pag., Raunas nov., un SIA „GTG 1”, reģ. Nr.40103234596, jurid. adrese Dravnieku iela 20, Lielvārde, Lielvārdes nov., pilnvarotās personas E. C. 15.06.2012. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 20.06.2012, Nr. 3/2350) par lietošanas mērķa noteikšanu nomātajam zemes gabalam, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.2., 16.1. un 17.5. punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 26.06.2012. priekšlikumu (prot. Nr.20) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu (prot. Nr. 9), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, J.Žagars, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.      Noteikt zemes vienības Jāņa Poruka ielā 51, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 003 0207, nomas platībai 100 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes vienības daļas plānu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Ar maģistrālajām elektroapgādes un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve” (1201).
 
2.      Zemes vienības Jāņa Poruka ielā 51, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 003 0207, pārējai daļai saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (0101).
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2012.gada 12.jūlija protokols Nr.11       Lēmuma nr. 321
Par Cēsu pilsētas domes 26.10.2000. lēmuma 34§ (prot. Nr.23) „Par zemes gabala Cēsis, Gaujas ielā 55d, sadalīšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: J.  Rozenbergs  Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” Noslēguma jautājumu 54.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 03.07.2012. atzinumu (prot. Nr. 9), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, J.Žagars, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
            Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 26.10.2000. lēmumu „Par zemes gabala Cēsīs, Gaujas ielā 55d, sadalīšanu”, prot. Nr.23, 34§.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 


2012.gada 12.jūlija protokols Nr.11       Lēmuma nr. 322
Par zemes gabala  Rīgas iela, Cēsīs, Cēsu nov.,  daļas nodošanu nomā SIA „Bristole”
Ziņo: J.  Rozenbergs  Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
    
Izskatot SIA „Bristole” iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 26.06.2012. priekšlikumu (prot.Nr.20), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 03.07.2012. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, J.Žagars, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA „Bristole”, reģ. Nr.40103466432, juridiskā adrese Dārza iela 53, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150, par zemes gabala Rīgas iela, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 005 1904) daļu, āra kafejnīcas ierīkošanai.
2.   Zemes gabals tiek nodots nomā:
2.1.  2012.gadā  no 1.maija līdz 31.oktobrim;
2.2.  2013.gadā no 1.maija līdz 31.oktobrim.
3.      Iznomājamā zemes gabala platība 41 m2  .
4.      Zemes gabala izmantošanas mērķis nomas līguma darbības laikā – āra kafejnīcas ierīkošana un uzturēšana.
5.              Zemes nomas maksu noteikt 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala  kadastrālās vērtības gadā.
6.      Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram, kā arī mainoties zemes kadastrālajai vērtībai.
7.      Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.      Nomnieks atbild par kārtību zemes gabalā un tam pieguļošajā teritorijā, atbilstoši Cēsu novada domes 16.09.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.32 „Cēsu novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi” un citiem normatīvajiem aktiem.
9.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Administratīvi juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot zemes nomas līgumu.
10.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2012.gada 12.jūlija protokols Nr.11       Lēmuma nr. 323
Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Maija ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 005 0909, nodošanu dzīvojamās mājas Maija ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov., dzīvokļu īpašnieku īpašumā bez atlīdzības
Ziņo: J.Rozenbergs,  Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju” 84. pantu, Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 01.06.2012. atzinumu (protokols Nr.3, p.2) un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 05.07.2012. atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, J.Žagars, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Nodot privatizācijai Cēsu novada pašvaldībai piederošo zemes gabalu Maija ielā 2, Cēsis, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 005 0909, 1118 m2 platībā, dzīvojamās mājas Maija ielā 2, Cēsis, Cēsu nov., dzīvokļu īpašniekiem.
2.      Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs) slēgt vienošanās līgumus ar privatizēto dzīvokļu Maija ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, īpašniekiem par zemes gabala Maija ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamām daļām, saskaņā ar vienošanās paraugu lēmuma pielikumā.
3.      Izdevumus Ls 236.66 (divi simti trīsdesmit seši lati sešdesmit seši santīmi) par zemes gabala Maija ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, noteikšanu, iemērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Cēsu novada pašvaldības vārda segt dzīvokļu Maija ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, īpašniekiem proporcionāli privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
4.      Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A. Zerne) izrakstīt rēķinus dzīvokļu Maija ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov., īpašniekiem par zemes gabala Maija ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, noteikšanu, iemērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā saskaņā ar Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas apstiprinātu sarakstu.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2012.gada 12.jūlija protokols Nr.11       Lēmuma nr. 324
Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Zirņu ielā 26, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 0325, nodošanu dzīvojamās mājas Zirņu ielā 26 , Cēsīs, Cēsu nov., dzīvokļu īpašnieku īpašumā bez atlīdzības
Ziņo: J.Rozenbergs,  Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „ Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju” 84. pantu, Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 01.06.2012. atzinumu (protokols Nr.3, p.3) un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 05.07.2012. atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, J.Žagars, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Nodot privatizācijai Cēsu novada pašvaldībai piederošo zemes gabalu Zirņu ielā 26, Cēsis, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 008 0325, 245 m2 platībā, dzīvojamās mājas Zirņu ielā 26, Cēsis, Cēsu novadā, dzīvokļu īpašniekiem.
 2. Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs) slēgt vienošanās līgumus ar privatizēto dzīvokļu Zirņu ielā 26, Cēsīs, Cēsu novadā, īpašniekiem par zemes gabala Zirņu ielā 26, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamām daļām, saskaņā ar vienošanās paraugu lēmuma pielikumā.
 3. Izdevumus Ls 27.16 (divdesmit septiņi lati 16 santīmi) par zemes gabala Zirņu ielā 26, Cēsīs, Cēsu nov., noteikšanu, iemērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Cēsu novada pašvaldības vārda segt dzīvokļu Zirņu ielā 26, Cēsīs, Cēsu novadā, īpašniekiem proporcionāli privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
 4. Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) izrakstīt rēķinus dzīvokļu Zirņu ielā 26, Cēsīs, Cēsu nov., īpašniekiem par zemes gabala Zirņu ielā 26, Cēsīs, Cēsu novadā, noteikšanu, iemērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā saskaņā ar Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas apstiprinātu sarakstu.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2012.gada 12.jūlija protokols Nr.11       Lēmuma nr. 325
Par nekustamā īpašuma Raunas ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov., nomu
Ziņo: J.Rozenbergs,  Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 15. panta pirmās daļas 5. punktu, 21. panta pirmās daļas 19. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2.panta pirmo daļu un 3.panta 3.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 03.07.2012. atzinumu (protokols Nr. 11) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 05.07.2012. atzinumu (protokols Nr. 10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, J.Žagars, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Nomāt nekustamo īpašumu Raunas ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 005 1303, kas sastāv no zemes gabala ar kopplatību 5294 kvm, pamatceltni - administratīvo ēku ar kopējo platību 827 kvm un palīgceltni ar kopējo platību 74 kvm, Cēsu Centrālā bibliotēkas darbības nodrošināšanai uz tās renovācijas laiku.
2.            Apstiprināt nekustamā īpašuma Raunas ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov., nomas līgumu.
3.            Nomas līguma termiņš no 2012.gada 01. augusta līdz 2013. gada 31. decembrim, ar tiesībām pagarināt nomas tiesiskās attiecības par visu nekustamo īpašumu.
4.            Nomas maksa mēnesī bez PVN (PVN likumā noteiktā kārtībā) – Ls 992.40               (Ls 1,20/kvm) – pamatceltnei;  Ls 37.50 (Ls 0,5/kvm) – palīgceltnei; Ls 70.79 – zemei, kas kopā mēnesī sastāda Ls 1100.49 (viens tūkstotis viens simts lati un 49 santīmi).
 
 


2012.gada 12.jūlija protokols Nr.11       Lēmuma nr. 326
Par projekta pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
Ziņo: J.Rozenbergs,  Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz 2010.gada 26.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 91 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”   un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai piešķirto virssaistību finansējumu,  pašvaldībām, kas  2010.gada 26.janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr. 91 ir minētas kā finansējuma saņēmējas, ir iespēja iesniegt projekta pieteikumu jaunā atlases kārtā, iepriekš saskaņojot projekta ideju ar Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība” Koordinācijas padomi.  Ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 05.07.2012. atzinumu (protokols Nr. 10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, J.Žagars, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā projekta pieteikumu „Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija, 3.kārta”.
2.      Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.ZERNE) paredzēt 2013., 2014.gada budžetā līdzfinansējumu 15 % apmērā no projekta kopējām izmaksām (kopējai projekta summai nepārsniedzot 1 000 000 LVL).
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2012.gada 12.jūlija protokols Nr.11       Lēmuma nr. 327
Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr. 174 „Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu automašīnām”
 
 


2012.gada 12.jūlija protokols Nr.11       Lēmuma nr. 328
Grozījumi Autotransporta izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtībā
Ziņo: J.Rozenbergs,  Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
 Ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 05.07.2012. (prot.Nr.10) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, J.Žagars, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        Apstiprināt grozījumus Autotransporta izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtībā (apstiprināti ar 03.06.2010. sēdes lēmumu Nr. 317 „Par autotransporta izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtību”).
2.        Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
 
 


2012.gada 12.jūlija protokols Nr.11       Lēmuma nr. 329
Grozījumi Cēsu novada domes 23.02.2012. lēmumā Nr.66 „ Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmsskolas vecuma bērnu grupu darbu no 2012.gada 01.jūnija līdz 2012.gada 31.augustam”
Ziņo: J.Rozenbergs,  Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz Cēsu 4. pirmsskolas izglītības iestādē ar izglītojamo vecākiem noslēgtiem līgumiem  par vietas nepieciešamību izglītojamam pirmsskolas izglītības iestādē vasaras periodā  un ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 03.07.2012. (prot.Nr.11) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 05.07.2012. (prot.Nr.10) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, J.Žagars, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 23.02.2012. lēmuma Nr.66 „ Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmsskolas vecuma bērnu grupu darbu no 2012.gada 01.jūnija līdz 2012.gada 31.augustam” 1.4 punktā, izsakot to  šādā redakcijā:
„1.4.Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādē:
     no 01.06.2012. līdz 20.06.2012. pirmsskolas izglītības programmu īsteno 5 grupās;
no 21.06.2012. līdz 29.07.2012. iestāde slēgta;
no 30.07.2012. līdz 19.08.2012. pirmsskolas izglītības programmu īsteno 5 grupās;
no 20.08.2012. pirmsskolas izglītības programmu īsteno 8 grupās.”
2.  Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vad. A.Zerne) un Izglītības nodaļai (vad. L.Kokina) organizēt lēmuma izpildi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2012.gada 12.jūlija protokols Nr.11       Lēmuma nr. 330
Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību un lietošanu, un publisko pasākumu organizēšanu „ Cēsu mākslas festivāla 2012”  laikā
Ziņo: J.Rozenbergs,  Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Saskaņā ar CĒSU PILS ĢILDES iesniegumu (saņemts Cēsu novada pašvaldībā 25.06.2012.Nr. 1-38/2414), ievērojot Cēsu novada domes 30.12.2010. Saistošos noteikumus Nr. 45 „Sabiedriskās kārtības noteikumi”, Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta, 22.06.2010. Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.23 „Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novadā”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 05.07.2012. (prot.Nr.10) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, (deputāts J.Žagars balsojumā nepiedalās), nolemj:
 
1.      Atļaut pārdot un lietot uz vietas bezalkoholiskos dzērienus un alkoholiskos dzērienus pasākumā „ Cēsu mākslas festivāls 2012” :
      Cēsu alus brūzī 2012. gada 27.jūlijā no plkst.17:00 līdz plkst. 21:00, ja ir saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
      Cēsu alus brūzī 2012. gada 28.jūlijā no plkst. 16:00 līdz plkst. 19:00, ja ir saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
      Festivāla zālē Piebalgas ielā 18, kafejnīcā 2012. gada 28.jūlijā no plkst. 19.00 līdz plkst. 22:00;
      Cēsu pils pagalmā kino „ Valentīnas Freimanes itāļu kino klasikas izlase” atklāšanas pasākumā 2012.gada 29.jūlijā no plkst. 21.00 līdz plkst. 24:00;
      Cēsu pils pagalmā kino „ Velosipēdu zagļi” laikā 2012.gada 31.jūlijā no plkst. 21.00 līdz plkst. 24:00;
      Cēsu pils pagalmā kino „ Milānas brīnums” laikā 2012.gada 2.augustā no plkst. 21.00 līdz plkst. 24:00;
      Festivāla zālē Piebalgas ielā 18, kafejnīcā 2012. gada 03.augustā koncertā „Eksperiments un izcilība. Šnē un domubiedri”  no plkst. 19.00 līdz plkst. 22:00;
      Cēsu pils pagalmā kino „ Traģiskās medības” laikā 2012.gada 3.augustā no plkst. 21.00 līdz plkst. 24:00;
      Cēsu pils pagalmā kino „ Rūgtie rīsi” laikā 2012.gada 4.augustā no plkst. 21.00 līdz plkst. 24:00;
      Cēsu pils pagalmā kino „ Neapole, miljonāru pilsēta” laikā 2012.gada 2.augustā no plkst. 21.00 līdz plkst. 24:00;
      Cēsu pils pagalmā kino „ Zeme dreb” laikā 2012.gada 7.augustā no plkst. 21.00 līdz plkst. 24:00;
      Cēsu pils pagalmā kino „ Visskaistākā” laikā 2012.gada 9.augustā no plkst. 21.00 līdz plkst. 24:00;
      Festivāla zālē Piebalgas ielā 18, kafejnīcā 2012. gada 11.augustā Latvijas Nacionālā teātra izrādē Nikolajs Gogolis „ Mirušās dvēseles”  no plkst. 19.00 līdz plkst. 22:00;
      Izstāžu zālē Latvijas Nacionālā teātra izrādē Tenesijs Viljams „ Pērnvasar negaidot” 2012.gada 12.augustā no plkst. 19.00 līdz plkst. 22:00;
      Cēsu pils pagalmā kino „ Ceļš” laikā 2012.gada 14.augustā no plkst. 21.00 līdz plkst. 24:00;
      Cēsu pils pagalmā kino „ Kabīrijas naktis” laikā 2012.gada 15.augustā no plkst. 21.00 līdz plkst. 24:00;
      Cēsu pils pagalmā kino „ Dāma bez kamēlijām” laikā 2012.gada 16.augustā no plkst. 21.00 līdz plkst. 24:00;
      Cēsu pils parka estrādē Džoakīno Rosīni izrādē „ Seviljas bārdzinis” 2012.gada 18.augustā no plkst. 20.00 līdz plkst. 23:00;
      Cēsu pils pagalmā kino „ Kliedziens” laikā 2012.gada 19.augustā no plkst. 21.00 līdz plkst. 24:00.
 
 1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdots veikt Cēsu novada Pašvaldības policijai (priekšnieks V.Sviķis).
 


2012.gada 12.jūlija protokols Nr.11       Lēmuma nr. 331
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Cēsu olimpiskais centrs”
Ziņo: J.Rozenbergs,  Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu  un 15.panta pirmās daļas 6.punktu pašvaldības autonomās funkcijas ir gādāt par iedzīvotāju izglītību un veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. Lai pildītu minētās autonomās funkcijas Pašvaldībai nepieciešams veikt šādus pārvaldes uzdevumus: biatlona un distanču slēpošanas bāzes darbības nodrošināšanu vasaras un ziemas sezonā Cēsu pilsētas Sporta skolas un profesionālā sporta treniņnometnēm un sacensībām, kā arī Cēsu novada iedzīvotājiem veselīga dzīvesveida veicināšanai, aktīva dzīvesveida popularizēšanu, sadarbību uzturēšanu ar sporta veida federācijām, sporta klubiem, sporta skolām, to aktivitāšu nodrošināšanu, Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu īstenošanas rezultātā gūto labumu apsaimniekošanu un uzturēšanu. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu Pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var cita starp deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus.   Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk  kā Pašvaldība.
SIA „Cēsu olimpiskais centrs” ir dibināta 2002.gada 20.augustā un tās darbības veidi ir sporta objektu darbība, sporta nodarbības un to pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem. SIA „Cēsu olimpiskais centrs” dibināta ar mērķi realizēt biatlona, distanču slēpošanas sporta programmas, tādējādi, veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību.
SIA „Cēsu olimpiskais centrs” pamatkapitāls ir LVL 50 000, vienas daļas nominālvērtība ir LVL 1(viens lats). Sabiedrības dalībnieces ir Cēsu novada dome (10 000 kapitāla daļas), Priekuļu novada dome (20 000 kapitāla daļas) un biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja” (20 000 kapitāla daļas).
Viens no SIA „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” uzdevumiem ir biatlona kompleksa „Priekuļi” apsaimniekošana, kam 2004.gadā ir piešķirts nacionālās sporta bāzes statuss. Savukārt, kompleksa biatlona trases, iekārtojums atbilst IBU (Starptautiskās Biatlona Savienība) prasībām, kas atļauj starptautiska mēroga sacensību rīkošanu. Arī distanču slēpošanas trase ir sertificēta, kas atļauj FIS (Starptautiskā Slēpošanas Federācija) sacensību rīkošanu.
SIA „Cēsu olimpiskais centrs” no 2002.gada sekmīgi veic no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkta izrietošus uzdevumus – kvalitatīvi nodrošina sporta objektu darbību un to pieejamību iedzīvotājiem, realizē biatlona un distanču slēpošanas sporta programmas.
SIA „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” pastāvēšanas laikā ir veiktas būtiskas investīcijas slēpošanas-biatlona kompleksa „Priekuļi” infrastruktūras attīstīšanā:
- jauna rollerslēpošanas trases posma izbūve, asfalta seguma nomaiņa vecajā trasē;
- gaisa vadu elektrolīnijas un trases apgaismošanas sistēmas izbūve;
- augstspiediena ūdensvada sistēmas un kabeļu elektrolīnijas izbūve mākslīgā sniega ražošanas nodrošināšanai;
- sportistu ģērbtuvju moduļu uzstādīšana, garāžas un slēpju nomas telpu izbūve;
- biatlona šautuves rekonstrukcija atbilstoši starptautisko noteikumu prasībām;
- apmeklētāju automašīnu pievadceļa, Vaives šķērsojuma tilta un automašīnu stāvlaukuma izbūve;
- gājēju tilta un slēpošanas trases tilta izbūve pār Vaives upi;
- ūdens rezervuāra un sūkņu stacijas izbūve mākslīgā sniega ražošanai;
- trases rekonstrukcija (plašināšana, virsmas profilēšana);
- malkas un sniega traktora novietnes izbūve.
Pateicoties iepriekš minētām investīcijām trases infrastruktūrā, slēpošanas-biatlona komplekss „Priekuļi” vairāku gadu garumā bija neformāls līderis valsts distanču slēpošanas un biatlona sporta bāžu starpā. Kā objektīvs apliecinājums tam ir centram piešķirtais oficiālo valsts un starptautisko sporta institūciju statuss:
- nacionālās sporta bāzes statuss;
- IBU (Starptautiskās Biatlona Savienība) B līmeņa sertifikāts;
- Starptautiskās Slēpošanas Savienības homologācijas sertifikāts.
SIA „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” pastāvēšanas laikā slēpošanas-biatlona kompleksā „Priekuļi” regulāri ir tikušas organizētas valsts un starptautiskas sacensības. Kā būtiskākās no tām minamas:
- 2004.-2005.g. FIS Pasaules kausa posms rollerslēpošanā;
- 2005.g. IBU Eiropas čempionāts vasaras biatlonā;
- 2010.g. IBU Eiropas kauss vasaras biatlonā;
- Latvijas Biatlona Federācijas valsts nozīmes sacensības biatlonā;
- Latvijas Slēpošanas Savienības un FIS sacensības distanču slēpošanā;
- Valsts nozīmes sacensības orientēšanās.
SIA „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” norisinās Latvijas Veterānu Sporta Savienības, LR Aizsardzības ministrijas un citu valsts un sabiedrisko sporta organizāciju rīkotas sporta sacensības. LBF un LSS izlašu sportisti regulāri izmanto SIA „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” sporta bāzi treniņu nometņu organizēšanai.
SIA „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” ir veicis Cēsu pilsētas sporta skolas biatlona (37 audzēkņi) un distanču slēpošanas (95 audzēkņi) treniņu nodarbību apkalpošanu. Biatlona un slēpošanas nodaļu audzēkņi veido 14,5% no kopējā sporta skolas audzēkņu skaita (2011./2012.m.g.).
Ziemas sezonas laikā SIA „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” ikdienā apmeklē vidēji 80 apmeklētāji, bet sacensību dienās līdz pat 250 apmeklētāji. Vasaras laikā apmeklētāju skaits vidēji dienā ir 40-60, bet vasaras treniņu nometņu laikā 100-120 cilvēki dienā.
Izvērtējot iepriekš minēto, secināms, ka sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” ir tiesīga veikt pārvaldes uzdevumus un tos var veikt efektīvāk.
2010.gada 5.augustā Cēsu novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr. 430 „Par pašvaldības dalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Cēsu olimpiskais centrs” (prot. Nr.10, 21.p.), saskaņā ar kuru tika atzīts, ka Cēsu novada pašvaldības dalība SIA „Cēsu olimpiskais centrs” ir atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta trešās daļas un 88.panta pirmās daļas 5.un 6.punkta noteikumiem.
Lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu  pieejamību visiem Cēsu novada pašvaldības iedzīvotājiem, pamatojoties uz Cēsu novada domes 26.01.2012. lēmumu Nr.22 „ Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2012.gadam” apstiprināšanu”” (prot. Nr.2, 1.punkts)  SIA „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” ir piešķirti finanšu līdzekļi LVL 7200,00 apmērā.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 45. un 46. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 6.punktu, 15.panta ceturto daļu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 2., 3. un 5.punktu, kā arī ņemot vērā augstākminēto, Finanšu komitejas 05.07.2012. atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, J.Žagars, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.                   Slēgt Deleģēšanas līgumu ar SIA „Cēsu olimpiskais centrs”  par pārvaldes uzdevumu, kas izriet no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā un 6.punktā noteiktajām pašvaldības autonomajām funkcijām, izpildi saskaņā ar pielikumu.
2.                   Uzdot Domes priekšsēdētājam G.Šķenderam parakstīt Cēsu novada pašvaldības vārdā šī lēmuma 1. punktā minēto Deleģēšanas līgumu saskaņā ar pielikumu.
3.                   Kontroli par lēmuma un līguma izpildi noteikt ­­domes priekšsēdētāja vietniekam J.Rozenbergam.
 
 
Pielikums
DELEĢĒŠANAS LĪGUMS
 
Cēsīs,                                                                                       2012. gada .
 
Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101, domes priekšsēdētāja Ginta Šķendera personā, kas darbojas uz Cēsu novada pašvaldības nolikuma pamata, turpmāk – Pašvaldība, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Cēsu olimpiskais centrs", reģistrācijas Nr.44103026682, juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, valdes priekšsēdētāja Gunāra Dumbra personā, kas darbojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk - Pilnvarotā persona,
turpmāk saukti - Līdzēji,
pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu un 43.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu (gādāt par iedzīvotāju izglītību) un 6.punktu (veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu), 15.panta ceturto daļu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu,  Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 2., 3. un 5.punktu,
               ievērojot:
1.             Pašvaldības pienākumu pildīt savas autonomās funkcijas, organizēt noteikto autonomo funkciju izpildi, kā arī lemt par kārtību, kādā izpildāmas autonomās funkcijas, un tiesības deleģēt atsevišķus pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst Pašvaldības kompetencē;
2.           Pilnvarotā persona ir dibināta 2002.gada 20.augustā un tās darbības mērķis ir sporta objektu darbība un pieejamība iedzīvotājiem. Pilnvarotā persona veidota ar mērķi realizēt biatlona, slēpošanas sporta programmas, tādejādi, veicinot pašvaldības iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību tās administratīvajā teritorijā.
3.           Viens no Pilnvarotās personas uzdevumiem ir biatlona kompleksa „Priekuļi” apsaimniekošana, kam 2004.gadā ir piešķirts nacionālās sporta bāzes statuss. Savukārt, kompleksa biatlona trases, iekārtojums atbilst IBU (Starptautiskās Biatlona Savienība) prasībām, kas atļauj starptautiska mēroga sacensību rīkošanu. Arī distanču slēpošanas trase ir sertificēta, kas atļauj FIS (Starptautiskā Slēpošanas Federācija) sacensību rīkošanu.
4.           Pilnvarotās personas dalībnieces ir Cēsu novada dome, Priekuļu novada dome un biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja”.
5.           Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daļas 5.punktu;
6.           Cēsu novada domes 2012.gada 12.jūlija lēmumu Nr.331 „Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Cēsu olimpiskais centrs”” (prot. Nr.11, 16.punkts), nosakot, ka slēdzams deleģēšanas līgums ar SIA „Cēsu olimpiskais centrs”  par pārvaldes uzdevumu, kas izriet no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā un 6.punktā noteiktajām pašvaldības autonomajām funkcijām, izpildi saskaņā ar pielikumu (turpmāk Lēmums Nr.331);
7.           Pašvaldības funkcijās ietilpstošo pārvaldes uzdevumu deleģēšanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, stabilu, efektīvu un ilgtspējīgu pašvaldības funkciju izpildi un to, ka šo mērķu sasniegšanai ir nepieciešams skaidri definēt Līdzēju tiesības un pienākumus,
 
noslēdz šādu deleģēšanas līgumu, turpmāk - Līgums:
 
1.      Līguma priekšmets
1.1.       Pašvaldība deleģē Pilnvarotai personai veikt un Pilnvarotā persona apņemas veikt šādus likuma „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punktā (gādāt par iedzīvotāju izglītību) un 15.panta pirmās daļas 6.punktā (veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu) noteiktajās pašvaldības funkcijās ietilpstošus pārvaldes uzdevumus, (turpmāk – Uzdevumi):
1.1.1.           biatlona un distanču slēpošanas bāzes darbības nodrošināšana vasaras un ziemas sezonā Cēsu pilsētas Sporta skolas un profesionālā sporta treniņnometnēm un sacensībām, kā arī Cēsu novada iedzīvotājiem veselīga dzīvesveida veicināšanai;
1.1.2.           aktīva dzīvesveida popularizēšana;
1.1.3.           sadarbības uzturēšana ar sporta veidu federācijām, sporta klubiem, sporta skolām, to aktivitāšu nodrošināšana;
1.1.4.           Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu īstenošanas rezultātā gūto labumu apsaimniekošana un uzturēšana, tai skaitā tādu projektu īstenošanas rezultātā gūto labumu apsaimniekošana un uzturēšana, kur projekta īstenotājs ir cita Pašvaldības izveidota iestāde vai kapitālsabiedrība, ja Cēsu novada dome nav lēmusi citādāk vai tas nav pretrunā ar projekta īstenošanas nosacījumiem.
1.2.       Līdzējiem ir tiesības, abpusēji vienojoties, mainīt šajā Līgumā izvirzītos Uzdevumus un to kritērijus atbilstoši Līdzēju aktuālajām vajadzībām, bet ne biežāk kā reizi gadā, ievērojot līgumā noteiktos mērķus un uzdevumus.
 
2.      Līguma darbības termiņš, spēkā stāšanās un izpildes kārtība
2.1.       Līgums noslēgts uz 5 (pieciem) gadiem, t.i. līdz 2017.gada . _. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Līdzēju saistību izpildei.
2.2.       Līdzēji ir tiesīgi pagarināt Līguma termiņu, ja par to ir pieņemts attiecīgs Cēsu novada domes lēmums un ir saņemts atbilstošās tiešās pārvaldes iestādes saskaņojums gadījumā, ja šāda saskaņojuma saņemšana ir paredzēta spēkā esošajos normatīvajos aktos.
2.3.       Šī Līguma noslēgšanu Pašvaldība saskaņo ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
 
3.      Līguma izpildes kārtība
3.1.       Pilnvarotās personas pienākums ir nodrošināt nepārtrauktu, pienācīgu un savlaicīgu Uzdevumu izpildi atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Līguma noteikumiem, izņemot nepārvaramas varas gadījumus.
3.2.       Par nepārvaramu varu tiek uzskatīts jebkurš notikums, kas nav atkarīgs no Līdzēju gribas, tieši attiecas uz Līguma izpildi un kuru iestāšanos neviens no Līdzējiem neparedzēja un nevarēja paredzēt.
3.3.       Līdzēji pēc iespējas ātrāk brīdina viens otru par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un vienojas par saistību izpildes atlikšanu vai Līguma izbeigšanas noteikumiem.
3.4.       Uzdevumu izpildē Pilnvarotā persona ievēro labas pārvaldības un citus valsts pārvaldes principus, normatīvo aktu prasības un sadarbojas ar Pašvaldību, tās iestādēm un struktūrvienībām, kā arī valsts pārvaldes institūcijām.
3.5.       Pilnvarotā persona nodrošina pienācīgu un savlaicīgu Uzdevumu izpildi pieejamā finansējuma robežās, tajā skaitā nodrošina paredzētu investīciju projektu realizāciju, materiālo resursu un papildus finanšu līdzekļu piesaisti.
3.6.       Finansējuma izlietojumā Pilnvarotajai personai jāievēro spēkā esošie normatīvie akti, tajā skaitā Publisko iepirkumu likums.
3.7.       Jautājumos, kas saistīti ar Uzdevumu izpildi un kurus tā ir tiesīga izlemt patstāvīgi, Pilnvarotā persona rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks.
3.8.       Ja Pilnvarotā persona nevar nodrošināt pienācīgu un savlaicīgu Uzdevumu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem, Pilnvarotā persona nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā, par to rakstveidā informē Pašvaldību un Pašvaldībai ar atsevišķu lēmumu uz laiku ir tiesības apturēt Uzdevumu izpildi. Šādā gadījumā Pilnvarotajai personai ir pienākums turpināt Uzdevumu izpildi līdz Pašvaldība pilnībā var pārņemt Uzdevumu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem, par ko noslēdzama atsevišķā vienošanās.
3.9.       Pilnvarotā persona, veicot Uzdevumus, apņemas:
3.9.1.           nodrošināt korespondences saņemšanu tās juridiskajā adresē, par šo adresi vai tās maiņu informējot Pašvaldību;
3.9.2.           savas kompetences ietvaros un Pašvaldības darbību regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un termiņā sniegt atbildes uz saņemtajiem sarakstes dokumentiem;
3.9.3.           pēc Pašvaldības pieprasījuma sakarā ar trešo personu sūdzību par Pilnvarotās personas darbību saņemšanu sniegt Pašvaldības noteiktajā termiņā informāciju un paskaidrojumus, kas saistīti ar konkrēto sūdzību un ir Uzdevumu ietvaros;
3.9.4.           pēc Pašvaldības pieprasījuma tās noteiktajā termiņā sniegt informāciju, kas saistīta ar Uzdevumu veikšanu un nepieciešama Pilnvarotās personas pārraudzības nodrošināšanai Uzdevumu ietvaros.
3.10.   Pilnvarotajai personai nav tiesību Uzdevumus deleģēt citām personām.
 
4.      Pašvaldības un Pilnvarotās personas atbildība
4.1.       Pašvaldība ir atbildīga par Pašvaldības autonomo funkciju, kurās ietilpst Uzdevumi, izpildi kopumā.
4.2.       Pilnvarotā persona ir atbildīga par visām civiltiesiskām saistībām, ko tā uzņēmusies, sniedzot no Uzdevumiem izrietošus pakalpojumus. Pilnvarotā persona patstāvīgi, bez Pašvaldības līdzdalības, risina civiltiesiskus strīdus, kas izriet no noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem, kā arī no citām tiesībām un saistībām, ko tā uzņēmusies, darbojoties privāto tiesību jomā.
4.1.       Pilnvarotajai personai ir pienākums atlīdzināt Pašvaldībai zaudējumus šādos gadījumos:
4.1.1.           zaudējumi radušies Pilnvarotās personas prettiesiskas darbības vai bezdarbības rezultātā;
4.1.2.           Pilnvarotā persona neizpilda vai pienācīgi nepilda Uzdevumus, par ko Pašvaldība Pilnvaroto personu iepriekš rakstveidā brīdina;
4.2.       Pašvaldība nodrošina Uzdevumu izpildes pilnīgu un efektīvu pārraudzību un kvalitātes analīzi.
 
5.      Uzdevumu izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji
5.1.       Pilnvarotā persona Līguma noteiktajā kārtībā un apjomā apņemas nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu Uzdevumu izpildi.
5.2.       Pilnvarotā persona Līguma darbības laikā un ietvaros apņemas izpildīt šādus Uzdevumu veikšanas efektivitātes un kvalitātes rādītājus:
5.2.1.           ziemas periodā 60 (sešdesmit) dienas bāze pieejama un izmantojama apmeklētājiem ziemas sporta veidiem, ja ir atbilstoši laika  apstākļi (minimālā dabīgā sniega segums 20 cm);
5.2.2.           pavasara, vasaras un rudens periodā 240 (divi simti četrdesmit) dienas bāze pieejama apmeklētajiem;
5.2.3.           gada laikā notiek vismaz 10 (desmit) sporta sacensības;
5.2.4.           ziemas periodā tiek sagatavota un uzturēta distanču slēpošanas trase vismaz 2,5 km garumā (pie minimālā dabīgā sniega segums 20 cm);
5.2.5.           vismaz reizi nedēļā vasaras un rudens periodā tiek veikta rollerslēpošanas trases tīrīšana ar traktoru;
5.2.6.           izveidot un marķēt vismaz 2 (divas) nūjošanas trases ar kopgarumu līdz 8 km;
5.2.7.           uzturēt sadarbību ar sporta veidu federācijām, sporta skolu un sporta klubu;
5.2.8.           notiek vismaz 180 (viens simts astoņdesmit) profesionālās ievirzes nodarbības sportā.
5.3.       Uzdevumu izpildes kvalitāti Pašvaldība novērtē kalendārā gada ietvaros pēc šādiem kritērijiem:
5.3.1.           iedzīvotāju ierosinājumu izskatīšana un realizācija Uzdevuma izpildē, saņemto iesniegumu skaits;
5.3.2.           konstatēto pārkāpumu, saņemto un pamatoto sūdzību par Uzdevumu izpildi  esamība, to skaita dinamika;
5.3.3.           veiktās aktivitātes iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanā;
5.3.4.           pieejamo pakalpojumu daudzveidība.
5.4.       Līguma 5.2. punktā Uzdevumu veikšanas efektivitātes un kvalitātes rādītāji var tikt mainīti, ja tiek palielināts vai samazināts Pilnvarotajai personai piešķirtais finansējums.
 
6.      Savstarpējo norēķinu kārtība,  finanšu un citu resursu piešķiršanas noteikumi
6.1.       Finansējumu Uzdevumu izpildei veido:
6.1.1.           Pašvaldības budžeta finansējums;
6.1.2.           Maksa par sniegtajiem pakalpojumiem, kuras apmēra noteikšanas un apstiprināšanas kārtību, kā arī atbrīvojumus privātpersonām nosaka Cēsu novada dome;
6.1.3.           Dāvinājumi un ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi, projektu un programmu līdzfinansējuma līdzekļi.
6.2.     Pašvaldība  Pilnvarotajai personai ar 03.12.2013. līdz Līguma darbības termiņa beigām nodos bezatlīdzības lietošanā Pašvaldībai piederošo zemes gabalu „Lejas Luksti” (kadastra Nr.4290 002 0094 3,6 ha platībā, kas atrodas Cēsu novada Vaives pagastā un vienas būves, kas atrodas Cēsu novada Vaives pagasta „Slēpošanas biatlona kompleksā”- tiesnešu māju ar kadastra apzīmējumu 42900020094001), kas nepieciešams Uzdevumu izpildei, noslēdzot atsevišķu līgumu.
6.3.       Pašvaldība, apstiprinot saistošos noteikumus par Pašvaldības budžetu kārtējam gadam, nosaka finansējuma apmēru Uzdevumu izpildei, pamatojoties uz Pilnvarotās personas iesniegto nākamā gada darbības plānu un ieņēmumu un izdevumu tāmi.
6.4.       Finansējuma piešķiršanai nākamajam kalendārajam gadam, Pilnvarotā persona iesniedz Pašvaldībai tās noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā līdz 1.novembrim, Darbības plānu un ieņēmumu un izdevumu tāmi Uzdevumu izpildes nodrošināšanai nākamajam kalendāra gadam.
6.5.       Pašvaldība piešķirt Pilnvarotajai personai finansējumu 2012.gadam  LVL 7200 (septiņi tūkstoši divi simti latu) apmērā Uzdevumu izpildei saskaņā ar tāmi Līguma pielikumā.
6.6.       Pilnvarotajai personai paredzēto finansējuma apmēru Pašvaldība nosaka saistošajos noteikumos par Pašvaldības budžetu kārtējam gadam un tā grozījumos.
6.7.       Katru gadu pēc Pašvaldības budžeta pieņemšanas un finansējuma piešķiršanas Pilnvarotā persona piešķirtā finansējuma apmēru sadala pa kalendāra mēnešiem, ievērojot sezonalitāti, sastādot finansējuma plāna grafiku un iesniedzot to Pašvaldībai.
6.8.       Pašvaldība finansējumu izmaksā Pilnvarotajai personai divas reizes gadā – līdz 31.maijam un līdz 1.septembrim, pamatojoties uz Pilnvarotās personas iesniegto finansējuma plāna grafiku, finansējuma summu ieskaitot Līguma rekvizītu sadaļā norādītajā Pilnvarotās personas kontā kredītiestādē, norādot par kādu periodu maksājums tiek veikts.
 
7.      Pilnvarotās personas darbības uzraudzība
7.1.       Pilnvarotā persona attiecībā uz Uzdevumu izpildi ir Pašvaldības pārraudzībā.
7.2.       Pilnvarotā persona pēc Pašvaldības pieprasījuma Pašvaldības un Līgumā noteiktajā kārtībā sniedz informāciju par Uzdevumu izpildi.
7.3.       Pašvaldība, pārraugot Pilnvarotās personas darbību Uzdevumu izpildē:
7.3.1.           ir tiesīga pieprasīt no Pilnvarotās personas visu nepieciešamo informāciju un paskaidrojumus par Uzdevumu izpildi;
7.3.2.           apkopo Pilnvarotās personas iesniegtos pārskatus un ziņojumus;
7.3.3.           veic Uzdevumu izpildes kontroli un novērtē Uzdevumu izpildes kvalitāti saskaņā ar Līguma 5.punktā minētajiem kvalitātes novērtējuma kritērijiem;
7.3.4.           apstiprina Pilnvarotās personas iesniegtos investīciju plānus atbilstoši Uzdevumu izpildes vajadzībām;
7.3.5.           īsteno citas tiesības un pienākumus, kas izriet no Līguma, atbilst Pašvaldības kompetencei un ir nepieciešami pārraudzības nodrošināšanai.
7.4.       Pašvaldība ir tiesīga veikt pārbaudes par Pilnvarotajai personai iedalīto finanšu līdzekļu izlietojumu un tā atbilstību piešķiršanas mērķiem. Ja piešķirtie finanšu līdzekļi pilnībā vai daļā nav izlietoti atbilstoši piešķiršanas mērķiem, Pilnvarotā persona tos pilnībā vai daļēji atmaksā Pašvaldības budžetā attiecīgajā gadā. Ja finanšu līdzekļu atmaksa apdraud pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktības nodrošināšanu iedzīvotājiem, Pašvaldība var slēgt vienošanos ar Pilnvaroto personu par finanšu līdzekļu atmaksu ilgākā laika periodā.
7.4.
 
8.      Pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība
8.1.       Pilnvarotā persona iesniedz Pašvaldībai ziņojumu un pārskatu par Uzdevumu izpildi līdz katra nākamā gada 1.martam. 
8.2.       Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pilnvarotās personas ziņojumu un pārskatu par Uzdevumu izpildi biežāk, kā norādīts Līguma 8.1.punktā, par to rakstiski 1(vienu) mēnesi iepriekš iesniedzot Pilnvarotajai personai pieprasījumu.
8.3.       Līguma izpildes ziņojumā Pilnvarotā persona iekļauj informāciju par Uzdevumu izpildes sasniegtajiem rezultātiem un to novērtējuma kritēriju rādītājiem, resursu izlietojumu un to efektivitāti, sasniegto rezultātu atbilstību plānotajam, projektu realizāciju atbilstoši tā mērķiem un citu papildus informāciju.
8.4.       Pašvaldībai pēc pārskata un ziņojuma saņemšanas ir tiesības, par to rakstiski 1(vienu) nedēļu iepriekš rakstiski brīdinot Pilnvaroto personu, veikt revīziju par Uzdevumu izpildi un finansējuma izlietojumu, ko veic Pašvaldības noteikta kompetenta persona.
 
9.      Līguma grozīšana un izbeigšana
9.1.       Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma 2.1.punktā noteiktā termiņa beigām, to rakstveidā uzsakot 1 (vienu) kalendāro gadu iepriekš.
9.2.       Jebkuri grozījumi vai papildinājumi pie šī Līguma ir spēkā tikai tad, kad tie izteikti rakstveidā un ir abu Līdzēju parakstīti.
9.3.       Līgumu var izbeigt, neievērojot 9.1.punktā noteikto uzteikuma termiņu, ja otrs Līdzējs pārkāpj Līguma noteikumus vai arī pastāv citi svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt Līguma attiecības.
9.4.       Līgumu uzsaka, un tas tiek izbeigts, ja vairs nepastāv tā noslēgšanas pamatnoteikumi vai speciālie deleģēšanas nosacījumi saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma noteikumiem.
9.5.       Līgumam izbeidzoties, Pilnvarotā persona 10 (desmit) darba dienu laikā ar pieņemšanas – nodošanas aktu nodod Pašvaldībai, un Pašvaldība pieņem bezatlīdzības lietošanā nodoto Līguma 6.2.punktā minēto nekustamo īpašumu, ar nosacījumu, ka laika periodā, kamēr notiek tā pieņemšana un nodošana Pilnvarotā persona turpina pildīt ar šo Līgumu uzliktos pienākumus. 
 
10.  Noslēguma jautājumi
10.1.        Līgums neietekmē Līdzēju tiesības slēgt sadarbības, pilnvarojuma vai citus līgumus, kā arī līdz šim noslēgto līgumu spēkā esamību, izņemot līgumus par no Uzdevumiem izrietošo pakalpojumu sniegšanas pienākumu un tiesību deleģēšanu citām personām.
10.2.        Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, izņemot tādus normatīvo aktu grozījumus, kas atceļ šī Līguma noslēgšanas pamatnoteikumus. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā Līdzējiem ir pienākums Līgumu piemērot atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
10.3.        Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties starp pusēm šī Līguma izpildes gaitā, Līdzēji risina pārrunu ceļā. Ja Līdzēji nepanāk vienošanos pārrunu ceļā, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
10.4.        Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu šī Līguma pārtraukšanai vai vienpusējai uzteikšanai. Ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir spēkā esoši Līdzēja tiesību un saistību pārņēmējam. Pašvaldībai ir tiesības vienpusēji uzteikt Līgumu Pilnvarotās personas tiesību un saistību pārņēmēju reorganizācijas procesā vienu mēnesi iepriekš rakstveidā brīdinot, ja Pilnvarotās personas reorganizācijas gadījumā nepastāv deleģēšanas pamatnoteikumi vai speciālie deleģēšanas nosacījumi privātpersonai.
10.5.        Šis Līgums sastādīts latviešu valodā un parakstīts 4 (četros) eksemplāros. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Pašvaldībai tiek izsniegti 2 (divi) Līguma eksemplāri, Pilnvarotajai personai – 1 (viens) Līguma eksemplārs, un 1 (viens) Līguma eksemplārs tiek iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
10.6.        Līdzēju rekvizīti un paraksti:
 
Pašvaldība Pilnvarotā persona
Cēsu NOVADA PAŠVALDĪBA
                       
Reģ. Nr. 90000031048          
Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
banka: A/s SEB banka
kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5
 
SIA „Cēsu olimpiskais centrs"
 
Reģ Nr.44103026682,
Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101,
 banka: A/S SWEDBANK
 kods: HABALV22
 Konta Nr.LV12HABA0551002829097
 
 
  z.v.
domes priekšsēdētājs Gints Šķenders
 
z.v.
valdes priekšsēdētājs Gunārs Dumbris
 
 
 
Pielikums
  TĀME
pašvaldības piešķirtajam finansējumam 2012.gadam
     
     
Nr. p. k. Uzdevumi Finansējums (Ls)
1. Sporta bāzes pieejamības nodrošināšana sporta nodarbībām 00,00
2. Slēpošanas trašu sagatavošana, uzturēšana ziemas sezonā 3000,00
3. Rollerslēpošanas apļu uzturēšana darba kārtībā vasaras periodā 1500,00
4. Biatlona šautuves uzturēšana darba kārtībā 300,00
5. Aktīva dzīvesveida popularizēšana 50,00
6. Nūjošanas trašu izveide, marķēšana 100,00
7. Sporta objektu pilnveidošana, uzturēšana darba kārtībā 2100,00
8. Uzturēt sadarbību ar sporta veida federācijām, sporta klubiem, sporta skolām, to aktivitāšu nodrošināšana 00,00
9. Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu īstenošanas rezultātā gūto labumu apsaimniekošana un uzturēšana, tai skaitā tādu projektu īstenošanas rezultātā gūto labumu apsaimniekošana un uzturēšana, kur projekta īstenotājs ir cita Pašvaldības izveidota iestāde vai kapitālsabiedrība, ja Cēsu novada dome nav lēmusi citādāk vai tas nav pretrunā ar projekta īstenošanas nosacījumiem. 150,00
KOPĀ: 7200,00
 
 
 
Cēsu NOVADA PAŠVALDĪBA
 
SIA „Cēsu olimpiskais centrs"
 
 
 
_    z.v.
domes priekšsēdētājs Gints Šķenders
 
z.v.
valdes priekšsēdētājs Gunārs Dumbris
 
 
 
 
  
 


2012.gada 12.jūlija protokols Nr.11       Lēmuma nr. 332
Par Cēsu novada domes 07.06.2012. lēmuma Nr.245 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.4201 005 2509 un  Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.4201 505 0077, nodošanu īpašumā Rīgas Tehniskajai universitātei” atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: J.Rozenbergs,  Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Nekustamais īpašums Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr.4201 005 2509, sastāvošs no zemes gabala un trim ēkām, uz Cēsu novada pašvaldības vārda reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0046 2044 (lēmuma datums 17.11.2011.), ēku (būvju) nekustamais īpašums Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr.4201 505 0077, sastāvošs no palīgēkas, uz Cēsu novada pašvaldības vārda reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0046 2051 (lēmuma datums 16.11.2011.), turpmāk viss kopā – Īpašums, kurš ar Cēsu novada domes 01.12.2012. lēmumu Nr.595 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.4201 005 2509, Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.4201 505 0077, Lielā Skolas iela 6, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.4201 005 2006, un Kovārņu iela 24, Cēsis, Cēsu novads , kadastra Nr.4201 007 1623, daļas nodošanu valdījumā, daļas – lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā Cēsu Profesionālajai vidusskolai” (prot.Nr.26, 16.p.) nodots Cēsu novada pašvaldības pārraudzībā esošai izglītības iestādei - Cēsu Profesionālajai vidusskolai, tās funkciju nodrošināšanai: daļa (ēkas un būves) – valdījumā un daļa (zeme) – lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, savukārt, saskaņā ar Cēsu novada domes 22.12.2011. lēmumu Nr.608 „Par Cēsu Profesionālās vidusskolas attīstību”, tās praktiskās apmācības kompleksa būvniecība un turpmākā darbība plānota Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā.
Ņemot vērā Ministru kabineta 19.10.2011. rīkojuma Nr.535 „Par Cēsu Profesionālās vidusskolas reorganizāciju” 6.punktā noteikto, ka pašvaldība bez atlīdzības nekustamo īpašumu nodod valstij, ja tas netiek izmantots pašvaldību funkciju nodrošināšanai – iedzīvotāju izglītības procesa organizēšanai, un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu un 42.panta otro daļu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu un saskaņā ar Finanšu komitejas 05.07.2012. atzinumu (protokols Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, J.Žagars, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 07.06.2012. lēmumu Nr.245 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.4201 005 2509 un Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.4201 505 0077, nodošanu īpašumā Rīgas Tehniskajai universitātei” (prot.Nr.9; 4.p.).
 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 
 
333###Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 005 2509 un  Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu novads,  kadastra Nr. 4201 505 0077, bezatlīdzības nodošanu valstij
 
Nekustamais īpašums Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr.4201 005 2509, sastāvošs no zemes gabala un trim ēkām, uz Cēsu novada pašvaldības vārda reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0046 2044 (lēmuma datums 17.11.2011.), ēku (būvju) nekustamais īpašums Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr.4201 505 0077, sastāvošs no palīgēkas, uz Cēsu novada pašvaldības vārda reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0046 2051 (lēmuma datums 16.11.2011.), turpmāk viss kopā – Īpašums, kurš ar Cēsu novada domes 01.12.2012. lēmumu Nr.595 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.4201 005 2509, Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra   Nr.4201 505 0077, Lielā Skolas iela 6, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.4201 005 2006, un Kovārņu iela 24, Cēsis, Cēsu novads , kadastra Nr.4201 007 1623, daļas nodošanu valdījumā, daļas – lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā Cēsu Profesionālajai vidusskolai” (prot.Nr.26, 16.p.) nodots Cēsu novada pašvaldības pārraudzībā esošai izglītības iestādei - Cēsu Profesionālajai vidusskolai, tās funkciju nodrošināšanai: daļa (ēkas un būves) – valdījumā un daļa (zeme) – lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, savukārt, saskaņā ar Cēsu novada domes 22.12.2011. lēmumu Nr.608 „Par Cēsu Profesionālās vidusskolas attīstību”, tās praktiskās apmācības kompleksa būvniecība un turpmākā darbība plānota Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā.
Cēsu novada pašvaldībā saņemts Rīgas Tehniskās universitātes, turpmāk arī - RTU - , rektora 04.04.2012. parakstīts iesniegums (reģistrēts 12.04.2012. ar Nr.7/1447), kurā izteikts lūgums piedāvāt nekustamā īpašuma Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu novads pārņemšanas nosacījumus topošās RTU Cēsu filiāles vajadzībām.
Ar 12.09.2011. Sadarbības līgumu Nr.581/2011/2-20.1 starp Cēsu novada pašvaldību un RTU, līdzēji vienojas savstarpēji sadarboties, realizēt brīvprātīgas iniciatīvas augstākās tehniskās izglītības pieejamības nodrošināšanā Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, tādējādi veicinot iedzīvotāju iespēju iegūt augstāko izglītību dzīvesvietā un palielinot Cēsu novada iedzīvotāju konkurētspēju darba tirgū.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu un 42.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5. panta pirmo daļu, saskaņā ar Ministru kabineta 19.10.2011. rīkojuma Nr.535 „Par Cēsu Profesionālās vidusskolas reorganizāciju” 6.punktu, Cēsu novada domes 01.12.2011. lēmuma Nr.595 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.4201 005 2509, Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.4201 505 0077, Lielā Skolas iela 6, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 005 2006, un Kovārņu iela 24, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.4201 007 1623, daļas nodošanu valdījumā, daļas - lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā Cēsu Profesionālajai vidusskolai” 3.punktu, un Finanšu komitejas 05.07.2012. atzinumu (protokols Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, J.Žagars, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.Atļaut Cēsu novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000031048, juridiskā adrese; Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101, pašvaldības īpašumā esošu nekustamo īpašumu:
1.1 Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr.4201 005 2509:
1.1.1. zemes vienību, 0,2745 ha                                              kadastra apz. 4201 005 2509;                                      
1.1.2. ēku (mācību un ražošanas uzņēmums),             kadastra apz. 4201 005 2509 001;
1.1.3. ēku (mācību un ražošanas uzņēmums),             kadastra apz. 4201 005 2509 002;
1.1.4. palīgēku (šķūnis – noliktava),                           kadastra apz. 4201 005 2509 004.
1.2. Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 505 0077:
1.2.1. palīgēku,                                                                        kadastra apz. 4201 005 2511 004, nodot bez atlīdzības valstij īpašumā.
2.Īpašumu nodot valstij ar nodošanas – pieņemšanas aktu, pirms tam Cēsu Profesionālajai vidusskolai ar nodošanas - pieņemšanas aktu Īpašumu nodot Cēsu novada pašvaldībai, tajā skaitā, valdījumā nodotā Īpašuma daļu - uzņemšanai pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē.
3.Lūgt valstij pēc Īpašuma pārņemšanas, nodrošināt Īpašuma sastāvā esošās telpas bezatlīdzības lietošanu Cēsu Profesionālajai vidusskolai - tās darbības nodrošināšanai, uz laiku līdz tiek realizēts Cēsu novada domes 22.12.2011. lēmums Nr.608 „Par Cēsu Profesionālās vidusskolas attīstību” un kas nav mazāks kā līdz 31.08.2014.
4.Lūgt valstij pēc Īpašuma pārņemšanas, nodot to bez atlīdzības īpašumā Rīgas Tehniskajai universitātei, izglītības funkcijas nodrošināšanai, izveidojot un reģistrējot Rīgas Tehniskās universitātes Cēsu filiāli, un nodrošinot tās darbību.
5. Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru A.Mihaļovu Cēsu novada pašvaldības vārdā parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu Īpašuma pārņemšanai no Cēsu Profesionālās vidusskolas un Īpašuma nodošanai valstij.
6.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2012.gada 12.jūlija protokols Nr.11       Lēmuma nr. 334
Par papildus līdzekļu piešķiršanu Cēsu pilsētas pansionātam
Ziņo: J.Rozenbergs,  Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz Ministru kabineta 12.12.2000. noteikumu Nr. 431 „Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām” 2.un3.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 7.punktu, ievērojot  Latvijas Republikas Veselības ministrijas Veselības Inspekcijas 24.04.2012. kontroles akta Nr. 00116412 atzinumu  par papildus dušas kabīņu ierīkošanu pansionāta 4. un 5.stāvā, ,ievērojot SIA „ Malahīts 7”  reģ.Nr.44103058724,  sagatavoto tāmi par dušu mazgātuves telpas remontdarbiem, ievērojot Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 14.06.2012.atzinumu (prot.Nr.4) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.06.2012.atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, J.Žagars, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Piešķirt papildus finansējumu Ls 4404.00 (četri tūkstoši četri simti četri lati un 00 sant.)   Cēsu pilsētas pansionātam  divu dušas kabīņu remontam.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai  1.punktā minēto finansējumu iekļaut budžeta grozījumos un pārskaitīt Cēsu pilsētas pansionātam pēc norēķinu dokumentu saņemšanas.
3. Cēsu pilsētas pansionātam ( direktore I.G.Paegle) piešķirto finansējumu izlietot lēmumā minētajam mērķim.
3. Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 


2012.gada 12.jūlija protokols Nr.11       Lēmuma nr. 335
Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
Ziņo: I.Ruhmane, juriste - personāla speciāliste
Pamatojoties uz Cēsu novada domes priekšsēdētāja G.Šķendera 29.06.2012. iesniegumu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmās daļas 2.apakšpunktu, ievērojot ar Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 11 apstiprināto Darba samaksas noteikumu 3.3.apakšpunktu un Cēsu novada 01.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 35.1. punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, J.Žagars, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam ikgadējā atvaļinājuma daļu– 1(vienu) kalendāro nedēļu no 30.07.2012. līdz 05.08.2012. (ieskaitot).
2.            Cēsu novada domes priekšsēdētāja pienākumus šajā laikā veic Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks J.Rozenbergs.
 


2012.gada 12.jūlija protokols Nr.11       Lēmuma nr. 336
Par komandējumu uz  Vāciju
Ziņo: I.Ruhmane, juriste - personāla speciāliste
Lai piedalītos Cēsu pilsētas (Latvija) un Ahimas pilsētas (Vācija) sadraudzības 20 gadu jubilejas svinībās un veicinātu turpmāku pilsētu sadarbību, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību amatpersonu institūciju un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 6.2 daļu,  Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, Cēsu novada 01.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 35.1. punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, J.Žagars, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Nosūtīt Cēsu novada domes priekšsēdētāju G.Šķenderu no 12.-17.07.2012. komandējumā uz Ahimu (Vācija).
2.             Cēsu novada domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā veic Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks J.Rozenbergs.
 
 


2012.gada 12.jūlija protokols Nr.11       Lēmuma nr. 337
Grozījumi  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 25  „Par Administratīvo komisiju”
Ziņo: I.Ruhmane, juriste - personāla speciāliste
      Pamatojoties uz R.Petrovas 11.06.2012. iesniegumu (Nr. 1-25/2210) un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.apakšpunktam un 8.1 pantam, izvērtējot LR spēkā esošos normatīvos aktus, kas reglamentē iestādes darbību un vadītāja kompetenci, t.sk., Cēsu novada pašvaldības nolikumu, Vaives pagasta pārvaldes nolikumu un darbinieka amata aprakstu, komisiju reglamentos noteikto komisiju atbildību un kompetenci, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Administratīvās komisijas reglamentā noteiktās Administratīvās komisijas atbildību un kompetenci, nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt interešu konflikta situāciju, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, J.Žagars, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.       Grozīt Cēsu novada domes 01.07.2010. lēmumu Nr. 25 „Par Administratīvo komisiju”, izdarot šādas izmaiņas Cēsu novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā:
1.1.      izslēgt no komisijas sastāva R.PETROVU, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” sociālo darbinieci;
1.2.      iekļaut komisijas sastāvā V.ZAĻAISKALNU, Vaives pagasta pārvaldes vadītāju.
2.       Atļauju V.Zaļaiskalnai kā valsts amatpersonai (iestādes vadītājai, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas loceklei, Transporta kustības organizācijas komisijas loceklei, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklei, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklei, iepirkuma komisiju loceklei) savienot amatu ar citu amatu (Administratīvās komisijas locekle), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 


2012.gada 12.jūlija protokols Nr.11       Lēmuma nr. 338
Grozījumi  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 26 „Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju”
Ziņo: I.Ruhmane, juriste - personāla speciāliste
      Pamatojoties uz R.Petrovas 11.06.2012. iesniegumu (Nr. 1-25/2210) un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 14.apakšpunktam, 4.panta pirmās daļas 16.apakšpunktam un 8.1 pantam, izvērtējot LR spēkā esošos normatīvos aktus, kas reglamentē izglītības iestādes darbību un vadītāja kompetenci, deputāta darbību un kompetenci, t.sk., Cēsu novada pašvaldības nolikumu, Cēsu 2.pamatskolas nolikumu un darbinieka amata aprakstu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas reglamentā noteiktās Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas atbildību un kompetenci, nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt interešu konflikta situāciju, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, J.Žagars, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.       Grozīt Cēsu novada domes 01.07.2010. lēmumu Nr. 26 „Par Administratīvās komisija Bērnu lietu apakškomisiju”, izdarot šādas izmaiņas Cēsu novada pašvaldības Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas sastāvā:
1.1.      izslēgt no komisijas sastāva R.PETROVU, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” sociālo darbinieci;
1.2.      iekļaut komisijas sastāvā kā komisijas priekšsēdētāju O.Bicānu, Cēsu novada domes deputātu, Cēsu 2.pamatskolas direktoru.
2.       Atļauju O.Bicānam kā valsts amatpersonai (iestādes vadītājam, Cēsu novada domes deputātam, Pedagogu atlases komisijas loceklim, Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisijas loceklim) savienot amatu ar citu amatu (Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas priekšsēdētājs), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 
 


2012.gada 12.jūlija protokols Nr.11       Lēmuma nr. 339
Par Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr. 23 „ Par tehniskā nodrošinājumu cenu aptauju iepirkuma komisiju” atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: I.Groza, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājas vietniece administratīvajos jautājumos
 
Lai nodrošinātu objektīvu un efektīvu lēmumu pieņemšanu un  sakarā ar izmaiņām Cēsu novada pašvaldības darba organizācijā,  tehniskā nodrošinājumu cenu aptauju iepirkuma komisijas izveidojot atbilstoši  katrai konkrētai situācijai, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, J.Žagars, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu  Nr. 23 „ Par tehniskā nodrošinājumu cenu aptauju iepirkuma komisiju”.
 


2012.gada 12.jūlija protokols Nr.11       Lēmuma nr. 340
Par Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr. 22 „ Par iepirkuma komisiju komunālo jautājumu cenu aptaujām” atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: I.Groza, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājas vietniece administratīvajos jautājumos
 
Lai nodrošinātu objektīvu un efektīvu lēmumu pieņemšanu un  sakarā ar izmaiņām Cēsu novada pašvaldības darba organizācijā, izveidojot  iepirkuma komisijas komunālo jautājumu cenu aptaujai konkrētai situācijai, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, J.Žagars, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu  Nr. 22 „ Par iepirkuma komisiju komunālo jautājumu cenu aptaujām”.
 
 
 


2012.gada 12.jūlija protokols Nr.11       Lēmuma nr. 341
Par Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr. 21 „ Par iepirkuma komisiju būvprojektēšanas un būvdarbu cenu aptaujām” atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: I.Groza, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājas vietniece administratīvajos jautājumos
 
Lai nodrošinātu objektīvu un efektīvu lēmumu pieņemšanu un  sakarā ar izmaiņām Cēsu novada pašvaldības darba organizācijā, izveidojot iepirkuma komisijas būvprojektēšanas un būvdarbu cenu aptaujai konkrētai situācijai, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, J.Žagars, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu  Nr. 21 „ Par iepirkuma komisiju būvprojektēšanas un būvdarbu cenu aptaujām”.
 
 


2012.gada 12.jūlija protokols Nr.11       Lēmuma nr. 342
Par grozījumiem Cēsu novada domes 15.03.2012. lēmumā Nr.120 „ Par Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu”
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, ievērojot Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra direktora Z.Ozola 27.06.2012. iesniegumu Nr.8/2452, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, J.Žagars, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Papildināt Cēsu novada domes lēmumu Nr.120 „Par Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (prot.Nr.5, 22.p.) ar 2.5.punktu, izsakot to  šādā redakcijā
„2.5. Maksa par dušas un pirts izmantošanu 1(vienai) personai:
-       pensionāriem – Ls 1,00 (viens lats);
-       skolas darbiniekiem – Ls 1,00 (viens lats)
-       pārējiem apmeklētājiem – Ls 2,00 (divi lati)
2.      Lēmuma stājas spēkā ar 01.07.2012.
3.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra direktoram Z.Ozolam.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2012.gada 12.jūlija protokols Nr.11       Lēmuma nr. 343
Par  amata vienību izveidošanu Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centrā
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 


2012.gada 12.jūlija protokols Nr.11       Lēmuma nr. 344
Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam  „Zaļumi” Vaives pagastā, Cēsu novadā, apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
Izskatot sertificēta zemes ierīkotāja G. B. (sertifikāts Nr.AA000000044) izstrādāto zemes ierīcības projektu un  iesniegumu (reģistrētu Cēsu novada pašvaldībā 05.07.2012 ar Nr.3/2576) un saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 15. panta 13.punktu, Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmo daļu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu un 17. panta otro daļu,  Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8. un 31. punktu, Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr.5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sadaļu 1.11. „Cēsu rajona Vaives pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3. punkta 3.1. un 3.9. apakšpunktu prasībām, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 10.07.2012. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.21), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, J.Žagars, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam "Zaļumi", Vaives pagastā, Cēsu novadā, ar kadastra Nr. 4290 009 0057 .
2.      Zemes vienībai (projektā Nr.1.) saglabāt nosaukumu un adresi „"Zaļumi”, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 :
2.1. Zemes gabala platība 1,2 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies, uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecības  zeme (0101).
            3.   Zemes vienībai (projektā Nr.2.) piešķirt nosaukumu „Lauku Zaļumi”, Vaives pag.,
                   Cēsu nov.
3.1. Zemes gabala platība 9,5 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies, uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecības  zeme (0101).
4         Zemes vienībai (projektā Nr.3.) piešķirt nosaukumu „Meža Zaļumi”, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136.
4.1. Zemes gabala platība 18,9 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies, uzmērot dabā;
4.2. Zemes lietošanas mērķis – mežsaimniecības  zeme (0201).
4.3. Īpašnieku maiņas gadījumā noteikt ceļa servitūtu caur nekustamajiem īpašumiem „Zaļumi”, „Lauku Zaļumi”.
5.   Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
6.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
 


2012.gada 12.jūlija protokols Nr.11       Lēmuma nr. 345
Par maksas autostāvvietu darbības izbeigšanu
Ziņo: A.Suškins, SIA „Cēsu maksas autostāvvietas”  valdes loceklis
Ņemot vērā automašīnu skaita samazināšanos Cēsu pilsētā, nav nepieciešams ierobežot automašīnu stāvēšanu nosakot maksu. Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, ievērojot Cēsu novada domes 08.09.2011.sēdes protokola Nr.20 28.punktu, Finanšu komitejas 15.12.2011.protokola Nr.18 1.punktu, 20.12.2011.protokola Nr.19 3.punktu,  19.04.2012.protokola Nr. 6 39.punktu, 29.03.2012.protokola Nr.5 1.punktu, Tautsaimniecības komitejas 08.12.2011.protkola Nr.16 3.punktu, 19.01.2012.protokola Nr.1 1.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, J.Žagars, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izbeigt ar 01.09.2012. Cēsu pilsētas maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās un kuru pārvaldītājs ir Cēsu pilsētas pašvaldības SIA ‘’Cēsu maksas autostāvvietas’’, reģ. Nr. 44103018454, darbību.
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Komunālajai nodaļai organizēt lēmuma 1.punktā minēto autostāvvietu turpmāko stāvēšanas režīmu saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības Transporta kustības organizācijas komisijas apstiprināto shēmu, saskaņā ar pielikumu.
3.      Cēsu pilsētas pašvaldības SIA ‘’Cēsu maksas autostāvvietas’’ valdei sagatavot dokumentus Cēsu pilsētas domei lēmuma pieņemšanai par minētās sabiedrības darbības izbeigšanu ar 01.09.2012.
4.      Kontroli par lēmuma 2.punkta izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam, par 3.punkta izpildi – Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2012.gada 12.jūlija protokols Nr.11       Lēmuma nr. 346
Par saistošo noteikumu Nr. 14 ‘’Par Cēsu novada domes 15.07.2010.saistošo noteikumu Nr.26 ‘’Maksas autostāvvietu ierīkošanas, uzturēšanas, apkalpošanas un lietošanas noteikumi’’ atzīšanu par spēku zaudējušiem’’ apstiprināšanu
Ziņo: S.Zvirbule, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja
Ievērojot Cēsu novada domes 12.07.2012. lēmumu Nr. 345 ‘’Par maksas autostāvvietu darbības izbeigšanu’’, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 43.panta trešo daļu un Ministru kabineta 03.02.2009.noteikumu Nr.108 ‘’Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi’’ 186.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, J.Žagars, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 14 ‘’Par Cēsu novada domes 15.07.2010.saistošo noteikumu Nr.26 ‘’Maksas autostāvvietu ierīkošanas, uzturēšanas, apkalpošanas un lietošanas noteikumi’’ atzīšanu par spēku zaudējušiem’’ saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
Saistošie noteikumi
Cēsīs
 
12.07.2012.                                                                                                 Nr. 14
                                                                                               
Par Cēsu novada domes 15.07.2010.saistošo noteikumu Nr.26 ‘’Maksas autostāvvietu ierīkošanas, uzturēšanas, apkalpošanas un lietošanas noteikumi’’ atzīšanu par spēku zaudējušiem
 
Izdoti saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’
43.panta trešo daļu
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu novada domes 15.07.2010.saistošos noteikumus Nr.26 ‘’Maksas autostāvvietu ierīkošanas, uzturēšanas, apkalpošanas un lietošanas noteikumi’’.
2.      Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2012.gada 1.septembri.
 
 


2012.gada 12.jūlija protokols Nr.11       Lēmuma nr. 347
Par Vidzemes Mūzikas un Kultūras centru
Ziņo: J.Markovs, p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktors,  darba grupas loceklis
 
Pamatojoties uz  Cēsu pilsētas domē 16.04.2009. ar lēmumu Nr.197 apstiprināto "Vidzemes mūzikas un kultūras centra darbības stratēģiju 2013.-2022.gadam", kura nosaka izveidot Vidzemes nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu kultūras centru, kas sekmētu iedzīvotāju kultūras pieejamību, reģiona tālāku konkurētspēju un sociālekonomisko attīstību, veidojot pilnvērtīgu kultūrvidi un pievilcīgus iedzīvotāju dzīves un darba apstākļus, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, valsts un pašvaldības līdzfinansētiem projektiem Nr. 3DP/3.4.3.1.0/09/IPIA/CFLA/02/002 un Nr. 3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/005/054 „Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide” un ievērojot likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 21.06.2012. sēdē sniegto informāciju, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, J.Žagars, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, V.Vaivods, I.Suija-Markova, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – 1 (deputāts O.Bicāns), nolemj:
 
1.        Ar 2013.gadu izveidot / dibināt Vidzemes Mūzikas un Kultūras centru kā atsevišķu Cēsu novada pašvaldības institūciju.
 
2.      Noteikt, ka Vidzemes Mūzikas un Kultūras centrs koordinē koncertzāles profesionāli māksliniecisko darbību, kā arī organizēs nekustamā īpašuma Raunas ielā 12, Cēsīs apsaimniekošanu un pārvaldīšanu.
3.        Ar 2012.gada 1.septembri  izveidot Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka pakļautībā amata vienību projekta „Vidzemes Mūzikas un Kultūras centrs” vadītājs.
4.        Noteikt, ka pretendentu uz  projekta „Vidzemes Mūzikas un Kultūras centrs” vadītāja amatu izraugās atklāta konkursa kārtībā, bet apstiprina Cēsu novada dome, tādējādi, pēc institūcijas izveidošanas/dibināšanas, nerīkojot atkārtotu konkursu uz institūcijas vadītāja amatu.
5.        Uzdot Personāla jautājumu komisijai veikt nepieciešamās darbības saistībā ar piemērotākā pretendenta atrašanu projekta „Vidzemes Mūzikas un Kultūras centrs” vadītāja vakancei.
6.        Personāla jautājumu komisijas sastāvā uz atklātu konkursu projekta „Vidzemes Mūzikas un Kultūras centrs” vadītāja vakancei papildus iekļaut:
5.1.Cēsu novada domes deputātu I.Timermani;
5.2.Cēsu novada domes deputātu M.Malcenieku;
5.3.pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoru J.Markovu.
7.        Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 


2012.gada 12.jūlija protokols Nr.11       Lēmuma nr. 348
Par  pasākuma  „Cēsu Mākslas festivāls  2012”  organizēšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 
         Lai veicinātu Cēsu  kā kultūras un tūrisma pilsētas tēlu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, pašvaldības aģentūras „ Cēsu Kultūras un tūrisma centrs” nolikuma 2.1.6., 2.1.7., 2.1.12.punktiem, Cēsu novada dome, atklāti balsojot,  ar 7 balsīm – par (O.Bicāns, G.Bērziņa, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, ), pret – nav, atturas – 1 (J.Žagars), nolemj:
 
1.      Pasākuma „Cēsu Mākslas festivālu 2012” organizēšanu veic Cēsu novada pašvaldība un  Cēsu pils ģildes fonds.
2.      Uzdot pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”  veikt nepieciešamās darbības pasākuma „Cēsu Mākslas festivāls 2012” organizēšanā. 
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam J.Rozenbergam.
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv