Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2019.gada 26.augusts   Vārda dienu svin: Natālija, Tālija, Broņislava, Broņislavs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2019

P O T C P S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2012. gads
2012.gada 30. augusta protokols Nr.14

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 353Par projekta „Vidzemes Mūzikas un Kultūras centrs”  vadītāju
2 354Par L. R. 19.07.2012. iesniegumu „Par Cēsu novada pašvaldības Būvvaldes 2012.gada 5.jūlijā pieņemtā lēmuma Nr. 175  „Par sadzīves kanalizācijas tīklu pievada jaunbūvi" apstrīdēšanu pilnā apjomā
3 355Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu nekustamajā īpašumā „Veclejas Pūkšeri”, Vaives pagastā, Cēsu novadā
4 356Par SIA „Invesco” 27.06.2012. (reģ. Nr. 81) iesniegumu „Par SIA „Cēsu Siltumtīkli” tehnisko noteikumu apstrīdēšanu”
5 357Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta – Egļu ielā 3 – 3, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
6 358Par grozījumiem Cēsu  internātpamatskolas-rehabilitācijas centra nolikumā
7 359Par nolikuma „Grozījumi Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikumā” apstiprināšanu 
8 360Par Cēsu pilsētas pašvaldības SIA „Cēsu maksas autostāvvietas” likvidācijas procesa uzsākšanu
9 361Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījuma tiesību  izbeigšanu nekustamā īpašuma  Egļu ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., daļai
10 362Par Cēsu novada pašvaldības kopmītņu tipa dzīvojamās mājas Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā, daļēju rekonstrukciju
11 363Par nekustamā īpašuma Ozolu ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
12 364Par nekustamā īpašuma Palejas ielā 20A, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
13 365Par nekustamā īpašuma Saules ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, ½ domājamās daļas reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
14 366Par nekustamā īpašuma Cīrulīšu ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā, ½ domājamās daļas reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
15 367Par nekustamā īpašuma Dzintara ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā, ½ domājamās daļas reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
16 368Par nekustamā īpašuma Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā, ½ domājamās daļas reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
17 369Par nekustamā īpašuma Palejas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, 1/3 domājamās daļas reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
18 370Par nekustamā īpašuma Rīgas  ielā 65, Cēsīs, Cēsu novadā, 1/8 domājamās daļas reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
19 371Par zemes gabala „Saulītes”, Drabešu pag., Amatas nov., daļas Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai atsavināšanas procesa izbeigšanu
20 372Par zemes gabala „Katrīnkalns”, Līvi, Drabešu pag., Amatas nov., daļas Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai atsavināšanas procesa izbeigšanu
21 373Par Cēsu pilsētas domes 10.07.2008. lēmuma Nr.590 „Par Rīgas ielas daļas nomu Cēsīs” atzīšanu par spēku zaudējušu            
22 374Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 22.07.2004. lēmumā „Par zemes gabala nomu Vaļņu ielā 3A, Cēsīs”
23 375Par Cēsu pilsētas domes 27.03.2008. lēmuma Nr.291 „Par zemes gabala Krūmiņu ielā 5, Cēsīs, nomu” atzīšanu par spēku zaudējušu
24 376Par zemes gabala Krūmiņu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., nomu
25 377Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta   - cirsmas  nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
26 378Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā
27 379Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ata Kronvalda ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov.  
28 380Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Piebalgas ielā 54, Cēsīs, Cēsu nov.  
29 381Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 15  Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Cēsu novadā apstiprināšanu
30 382Grozījumi Cēsu novada domes 05.11.2009. lēmumā Nr.348 „Par maksas pakalpojumu noteikšanu Cēsu pilsētas sīkdzīvnieku patversmē „Lācīši”
31 383Par koku izciršanu pilsētas daļā starp Lielo Katrīnas ielu, Rožu laukumu, Rīgas ielu un Lielo Līvu ielu, Cēsīs, Cēsu novadā
32 384Par naudas balvu Cēsu pilsētas izglītības iestāžu audzēkņiem
33 385Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
34 386Par noteikumu ‘’Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Cēsu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai’’ apstiprināšanu
35 387Par Cēsu novada vispārizglītojošo skolu direktoru mēnešalgām
36 388Par speciālo izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgu
37 389Par Cēsu pilsētas Sporta skolas direktora mēnešalgu
38 390Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktora mēnešalgu
39 391Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktores mēnešalgu
40 392Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgām
41 393Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku amatalgām
42 394Par  grozījumiem Cēsu 2.pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
43 395Par amata vienības izveidošanu Cēsu Centrālajā bibliotēkā
44 396Par nolikuma „ Grozījumi  pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nolikumā” apstiprināšanu
45 397Grozījumi Cēsu novada domes 22.04.2010. lēmumā Nr. 261 „Par mobilo sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu”
46 398Par finansējuma piešķiršanu
47 399Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai
48400Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei
49 401Par aprēķināto zaudējumu par patvaļīgas koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu I.K. atmaksas termiņa pagarināšanu
50 402Par nedzīvojamo telpu Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
51 403Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 16 „Grozījumi Cēsu novada domes 30.12.2010. Saistošajos noteikumos Nr. 45 „Sabiedriskās kārtības noteikumi””
52 404Par nekustamā īpašuma Meža ielā 25, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
53  405Par tautas vērtes kopas „Dzieti” mūzikas ierakstu „Saules Dziesmas” nodošanu bezatlīdzības lietošanā
54 406Par projektu „Cēsu Centrālās bibliotēkas attīstība”2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 353
Par projekta „Vidzemes Mūzikas un Kultūras centrs”  vadītāju
Ziņo: A.Mihaļovs, Personāla atlases komisijas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Personāla jautājumu komisijas 17.08.2012. atzinumu (prot.Nr.15) un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.apakšpunktu,  atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 15.apakšpunktam, 4.panta otrajai daļai un 8.1pantam, izvērtējot LR spēkā esošos normatīvos aktus, t.sk., Cēsu novada 01.07.2009. saistošos noteikumus Nr. 1 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums” un citus Cēsu novada domes lēmumus, kas reglamentē pašvaldības deputāta kompetenci, kā arī izvērtējot amata projekta „Vidzemes Mūzikas un Kultūras centrs”  vadītājs aprakstā iekļauto darbinieka kompetenci, ņemot vērā Cēsu novada domes 12.07.2012. lēmumā Nr. 347 „Par Vidzemes Mūzikas un Kultūras centru” iekļautos nosacījumus, nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt interešu konflikta situāciju, Cēsu novada dome nolemj: Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm - par ( D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, M.Malcenieks, Ē.Rass, J.Rozenbergs, A.Raubiško, M.Niklass, G.Šķenders, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), (deputāts J.Žagars balsošanā nepiedalās), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.             Iecelt Juri Žagaru par projekta „Vidzemes Mūzikas un Kultūras centrs”  vadītāju.
2.             Atļauju J.Žagaram kā valsts amatpersonai (pašvaldības deputāts, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas loceklis, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklis) savienot amatu ar citu amatu (projekta „Vidzemes Mūzikas un Kultūras centrs”) vadītājs, jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
3.             Lēmuma izpildi uzdot  veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 354
Par L. R. 19.07.2012. iesniegumu „Par Cēsu novada pašvaldības Būvvaldes 2012.gada 5.jūlijā pieņemtā lēmuma Nr. 175  „Par sadzīves kanalizācijas tīklu pievada jaunbūvi" apstrīdēšanu pilnā apjomā
Ziņo: A.Mihaļovs, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 15.panta pirmo daļu, 81.pantu, 84.pantu, Būvniecības likuma 3.panta pirmo daļu, 7.pantu, 11.panta pirmo daļu, Civillikuma 1067. - 1072.pantiem, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas 16.08.2012. atzinumu Nr. 8 „Par L. R. 19.07.2012. iesniegumu „Par Cēsu novada pašvaldības Būvvaldes 2012.gada 5.jūlijā pieņemtā lēmuma Nr. 175 „Par sadzīves kanalizācijas tīklu pievada jaunbūvi" apstrīdēšanu pilnā apjomā”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm - par  (D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, J.Žagars, M.Malcenieks, Ē.Rass, J.Rozenbergs, A.Raubiško, M.Niklass, G.Šķenders, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Atstāt spēkā esošu Cēsu novada pašvaldības Cēsu būvvaldes 05.07.2012. lēmumu Nr. 175 „Par sadzīves kanalizācijas tīklu pievada jaunbūvi", savukārt, L. R. 19.07.2012. iesniegumu „Par Cēsu novada pašvaldības Būvvaldes 2012.gada 5.jūlijā pieņemtā lēmuma Nr. 175  „Par sadzīves kanalizācijas tīklu pievada jaunbūvi" apstrīdēšanu pilnā apjomā” noraidīt kā nepamatotu.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 355
Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu nekustamajā īpašumā „Veclejas Pūkšeri”, Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: A.Mihaļovs, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Satversmes 105.pantu, Konvencijas Pirmā protokola 1.pantu, Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 65.panta pirmo daļu, 70.pantu, 370.pantu, Būvniecības likuma 1.panta 21.punktu, 13.panta pirmo daļu, 16.panta pirmo daļu un 30.panta sesto daļu, Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 58. un 112.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par ( D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, M.Malcenieks, Ē.Rass, J.Rozenbergs, A.Raubiško, M.Niklass, G.Šķenders, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – 1 (deputāts I.Timermanis), nolemj:
1.        Uzlikt par pienākumu nekustamā īpašuma īpašniekam un būvniecības veicējam L.R., būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā deviņu mēnešu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas, novērst Cēsu novada domes 24.03.2011. lēmumā Nr. 170 „Par būvniecību nekustamajā īpašumā „Veclejas Pūkšeri”, Vaives pagasts, Cēsu nov.” un būvinspektora sagatavotajos atzinumos nekustamajā īpašumā fiksētās patvaļīgās būvniecības radītās sekas, atjaunojot būvi iepriekšējā stāvoklī atbilstoši 24.05.2002. Būves tehniskās inventarizācijas lietai Nr. 42900050013001-02 (nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā reģistrēta 29.05.2002.).
2.        Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 361.pantam brīdināt būvniecības veicēju un nekustamā īpašuma kopīpašnieku L.R. – ja ar lēmumu uzliktais pienākums netiks izpildīts labprātīgi lēmumā noteiktajā termiņā, Cēsu novada pašvaldība no nākamās dienas, kad beigsies lēmumā noteiktais lēmuma labprātīgas izpildes termiņš, veiks lēmuma piespiedu izpildi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, piemērojot Administratīvā procesa likuma 370.pantā paredzēto – piespiedu naudu.
3.        Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru Andri Mihaļovu atbilstoši Administratīvā procesa likuma 358. – 368. un 370.pantam, piemērot piespiedu naudu, t.sk. noteikt piespiedu naudas apmēru, izdod brīdinājumu, izpildrīkojumu, par šī lēmuma piespiedu izpildi, kā arī izdot citus nepieciešamos dokumentus administratīvā akta piespiedu izpildei, ja būvniecības veicējs un nekustamā īpašuma „Veclejas Pūkšeri”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, kopīpašnieks L.R. labprātīgi neizpilda lēmuma 1.punktu.
4.        Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 356
Par SIA „Invesco” 27.06.2012. (reģ. Nr. 81) iesniegumu „Par SIA „Cēsu Siltumtīkli” tehnisko noteikumu apstrīdēšanu”
Ziņo: A.Mihaļovs, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 15.panta pirmo daļu, 41., 44.pantu, 81.pantu, 84.pantu, Cēsu novada domes 01.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 129., 131.punktu,  01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 42.1, 43.punktu,  21.01.2008. noteikumu Nr.876 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” 5.3.punktu, Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 9 „Cēsu teritorijas plānojums 2005.-2017.” Apbūves noteikumu I daļas 25.nodaļas 25.1.punktu, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas 28.08.2012. atzinumu Nr. 9 „Par SIA „Invesco” 27.06.2012. (reģ. Nr. 81) iesniegumu „Par SIA „Cēsu Siltumtīkli” tehnisko noteikumu apstrīdēšanu””, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm - par ( D.Vasmanis, O.Bicāns, M.Malcenieks, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, A.Raubiško, M.Niklass, G.Šķenders, I.Suija-Markova, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – 2 (deputāti M.Cīrulis un V.Vaivods), nolemj:
1.      Atstāt spēkā esošu Cēsu novada būvvaldes 12.03.2012. izsniegtā Plānošanas arhitektūras uzdevuma Nr. 21, 3.5.punktu, savukārt, SIA „Invesco” 27.06.2012. (reģ. Nr. 81) iesniegumu „Par SIA „Cēsu Siltumtīkli” tehnisko noteikumu apstrīdēšanu” daļā ar kuru tā lūdz grozīt Cēsu novada pašvaldības Cēsu novada būvvaldes 12.03.2012. izsniegtā Plānošanas arhitektūras uzdevuma Nr. 21, 3.5.punktu, noraidīt kā nepamatotu.
2.      Atteikt pieņemt izskatīšanai SIA „Invesco” 27.06.2012. (reģ. Nr. 81) iesniegumu „Par SIA „Cēsu Siltumtīkli” tehnisko noteikumu apstrīdēšanu” daļā ar kuru tā lūdz atcelt SIA „Cēsu Siltumtīkli” 01.06.2012. izsniegtos tehniskos noteikumus Nr. CSTN/2012 „Ģeotermālo urbumu projektēšanas un uzstādīšanas tehniskie noteikumi”, un izdot jaunus tehniskos noteikumus par nosacījumiem projektējot un uzstādot ārējos inženierpievadus, ievērojot normatīvo aktu prasības.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 357
Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta – Egļu ielā 3 – 3, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 77.panta ceturto daļu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu un 34.panta otro daļu, kā arī Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 23.08.2012. priekšlikumu (prot.Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, M.Malcenieks, Ē.Rass, J.Rozenbergs, A.Raubiško, M.Niklass, G.Šķenders, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta – nekustamā īpašuma Egļu iela 3 - 3, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 5194, kas sastāv no dzīvokļa  Nr. 3 (kopīpašuma domājamā daļa 520/2432 no daudzdzīvokļu mājas un zemes), platība 52 kv.m., 2012.gada 23.augusta izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem Īpašuma objektu nosolīja A. R. par pēdējo augstāko cenu Ls 3378.00 (trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit astoņi lati, 00 santīmi).
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) un Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot Īpašuma objekta pirkuma līgumu.
 3. Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 358
Par grozījumiem Cēsu  internātpamatskolas-rehabilitācijas centra nolikumā
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 12.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 21.08.2012. atzinumam (prot.Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, M.Malcenieks, Ē.Rass, J.Rozenbergs, A.Raubiško, M.Niklass, G.Šķenders, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Izdarīt grozījumus Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra nolikumā,   (apstiprināts ar Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmumu Nr.740 prot.Nr.22.,3.p.) šādus grozījumus:
 
1.1.  Izteikt 36. punktu šādā redakcijā
„Izglītības iestādē darbojas pirmsskolas grupa, tās programmas īstenošanai skolā izglītojamos uzņem no 3(trīs) gadu vecuma. Izglītojamo uzņemšana notiek ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.”
 
1.2.  Izteikt 62. punktu   šādā redakcijā:
„Vasaras atvaļinājuma laikā par Izglītības iestādes direktora pienākumu izpildītāju, saskaņojot ar Dibinātāju, var nozīmēt kādu no Izglītības iestādes direktora vietniekiem izglītības jomā, nosakot viņu pienākumus un tiesības, darba apjomu un atbildību.”
 
1.3. Svītrot 92.6. apakšpunktu.
1.4. Papildināt nolikumu  ar 92.12. apakšpunktu, izsakot to  šādā redakcijā:
 „ Kārtība par vadītāja (direktora), pedagogu un citu darbinieku rīcību, ja tiek konstatēta fiziska, emocionāla vai seksuāla vardarbība pret izglītojamo, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi.”
 
 1. Uzdot Cēsu internātpamatskolai - rehabilitācijas centram (direktors Z. Ozols):
2.1. informēt Izglītības iestāžu reģistru par grozījumiem izglītības iestādes nolikumā;
2.2. nodrošināt izglītības iestādes darbību, atbilstoši apstiprinātajam iestādes nolikumam.
 1. Lēmums stājas spēkā ar 2012. gada 31.augustu.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
 
 
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 359
Par nolikuma „Grozījumi Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikumā” apstiprināšanu 
Ziņo: V.Vaivods, Sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Publisko aģentūru likuma 16. panta otro daļu, Cēsu novada domes 28.06.2012. lēmumu Nr. 280 „Par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58. pantā noteiktā pašvaldības uzdevuma izpildi” (prot. Nr. 10, 1.p.) un Cēsu novada domes 28.06.2012. lēmumu Nr. 299 „Par pārvaldes uzdevumu pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai” (prot. Nr. 10, 20.p.), ievērojot Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 16.08.2012. atzinumu (protokols Nr. 5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, M.Malcenieks, Ē.Rass, J.Rozenbergs, A.Raubiško, M.Niklass, G.Šķenders, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt nolikumu „Grozījumi Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikumā” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
Cēsu novada domes
30. 08.2012. lēmumam Nr. 359
 
APSTIPRINĀTS
ar Cēsu novada domes
30. 08.2012. lēmumu Nr. 359
 
NOLIKUMS
Cēsīs
 
30.08.2012.                                                                                                            Nr. 15
 
Grozījumi Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikumā
 
1. Izdarīt Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikumā (turpmāk – nolikums), kas apstiprināts ar Cēsu novada domes 05.05.2011. lēmumu Nr. 266 (prot. Nr. 9, 4.p.), šādus grozījumus:
1.1.      papildināt 1. punktu ar 1.1.6. un 1.1.7. apakšpunktiem šādā redakcijā:
         „1.1.6. koordinēt un veikt likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem;
          1.1.7. nodrošināt veselības aprūpes pieejamības organizēšanu un iedzīvotāju  veselīga dzīvesveida veicināšanas koordinēšanu.”;
1.2. papildināt 2. punktu ar 2.3.1 un 2.3.2 apakšpunktiem šādā redakcijā:
         „2.3.1 veikt likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem, izstrādāt sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas un iekārtot profilakses lietas; koordinēt sadarbību ar vecākiem, izglītības iestādēm, valsts un pašvaldības policiju, citām valsts un pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām profilakses darba veikšanā;
         2.3.2 plānot, organizēt un koordinēt pasākumus veselības aprūpes pieejamībai un veselīga dzīvesveida veicināšanai.”
 
2. Šis nolikums stājas spēkā 2012. gada 01. septembrī.
 
 
 
 
 
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 360
Par Cēsu pilsētas pašvaldības SIA „Cēsu maksas autostāvvietas” likvidācijas procesa uzsākšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 Ievērojot Cēsu novada domes 12.07.2012. lēmumu Nr. 345 „Par maksas autostāvvietu darbības izbeigšanu”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”  49.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, 99.panta pirmās daļas 1.punktu, 100. panta pirmo, ceturto un piekto daļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.08.2012. atzinumu (prot.Nr. 11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm - par ( D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, M.Malcenieks, Ē.Rass, J.Rozenbergs, A.Raubiško, M.Niklass, G.Šķenders, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.         Ar 01.09.2012.izbeigt Cēsu pilsētas pašvaldības SIA „Cēsu maksas autostāvvietas”  (reģ. Nr. 44103018454, juridiskā adrese Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads) darbību un uzsākt likvidācijas procesu.
2.         Ar Cēsu pilsētas pašvaldības SIA „Cēsu maksas autostāvvietas” likvidāciju saistītās darbības, LR spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajos termiņos, apmēros un kārtībā, veikt likvidējamās Cēsu pilsētas pašvaldības SIA „Cēsu maksas autostāvvietas” valdei.
3.         Likvidējamās Cēsu pilsētas pašvaldības SIA „Cēsu maksas autostāvvietas” likvidatoriem atsavināt likvidējamās Cēsu pilsētas pašvaldības SIA „Cēsu maksas autostāvvietas” mantu, iegūtos līdzekļus izlietojot kreditoru prasījumu apmierināšanai un ar kapitālsabiedrības likvidāciju saistīto izdevumu apmaksai.
4.         Naudas līdzekļus, kuri paliks likvidējamās Cēsu pilsētas SIA „Cēsu maksas autostāvvietas” rīcībā pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas un ar kapitālsabiedrības likvidāciju saistīto izdevumu apmaksas izmaksāt dalībniekam – Cēsu novada pašvaldībai.
5.         Par likvidācijas procesa laikā neatsavināto mantu  dalībnieks pieņems lēmumu  par tās sadali, norakstīšanu vai likvidēšanu.
6.         Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 361
Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījuma tiesību  izbeigšanu nekustamā īpašuma  Egļu ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., daļai
 Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu un 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Publisko aģentūru likuma 24. panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5. panta ceturto daļu, Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr. 405 „Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” ” (prot. Nr. 14, 33.p.), ievērojot Cēsu novada pašvaldībā 27.07.2011. un 04.08.2011. saņemtos (reģ. Nr. 1-14/824 un 1-14/847) Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” iesniegumus par to, ka tās valdījumā nodotos pašvaldības dzīvokļu īpašumus Egļu ielā 3 – 4, Cēsīs, Cēsu novadā un Egļu ielā 3 – 6, Cēsīs, Cēsu novadā, sliktā tehniskā stāvokļa dēļ nav iespējams izīrēt un izmantot paredzētajam mērķim – sniegt iedzīvotājiem palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā - un ka valdītāja  2012. gada budžetā nav paredzēti finanšu līdzekļu dzīvojamo telpu Egļu ielā 3 – 4, Cēsīs, Cēsu novadā, un Egļu ielā 3 - 6, Cēsīs, Cēsu novadā, remontam, lai dzīvokļu īpašumus varētu izmantot paredzētajam mērķim, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.08.2012. atzinumu (prot.Nr. 11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, M.Malcenieks, Ē.Rass, J.Rozenbergs, A.Raubiško, M.Niklass, G.Šķenders, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Izbeigt Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījuma tiesības Cēsu novada pašvaldībai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem:
1.2. Egļu ielā 3 – 4, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra Nr. 4201 900 5193, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 4 (kopīpašuma domājamā daļa 765/2432 no daudzdzīvokļu mājas un zemes), platība 76,5 kv.m.;
1.3. Egļu ielā 3 – 6, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra Nr. 4201 900 0584, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 6 (kopīpašuma domājamā daļa 160/2432 no daudzdzīvokļu mājas un zemes), platība 16,0 kv.m.. 
 
2. Izdarīt Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr.405 „Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”” (prot. Nr. 14, 33.p.) šādus grozījumus:
2.1. svītrot 1. pielikuma 19. punktu par dzīvokļa īpašumu Egļu ielā 3 – 4, Cēsīs, Cēsu novadā, zemesgrāmatas nodalījums 1797 – 4;
2.2. svītrot 2. pielikuma 8. punktu par dzīvokļa īpašumu Egļu ielā 3 – 6, Cēsīs, Cēsu novadā, zemesgrāmatas nodalījums 1797 – 6;
2.3. svītrot 4. pielikuma 16. punktu par dzīvokļa īpašumu Egļu ielā 3 – 4, Cēsīs, Cēsu novadā, zemesgrāmatas nodalījums 1797 – 4.
 
 3. Cēsu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot Cēsu novada pašvaldības un Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 04.01.10. vienošanās (reģ. Nr. 2-9-15/2010) grozījumus par dzīvokļu īpašumu Egļu ielā 3 – 4, Cēsīs, Cēsu novadā, un Egļu ielā 3 – 6, Cēsīs, Cēsu novadā, izslēgšanu no Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījumā nodoto pašvaldības dzīvokļu īpašumu saraksta. 
 
4. Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”:
4.1.      nodot Cēsu novada pašvaldībai un izslēgt no bilances pēc stāvokļa uz 31.08.2012.:
4.1.1. dzīvokļa īpašumu Egļu ielā 3-4, Cēsīs, Cēsu novadā (bilances vērtība Ls 396,97; nolietojums Ls 66,44; atlikusī vērtība Ls 330,53);
4.1.2. dzīvokļa īpašumu Egļu ielā 3-6, Cēsīs, Cēsu novadā, (bilances vērtība Ls 396,11; nolietojums Ls 324,64; atlikusī vērtība Ls 71,47);
4.2.sagatavot 24.07.2006. pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līguma (pārjaunots 04.01.2010.) grozījumus par dzīvokļu īpašumu Egļu ielā 3 – 4, Cēsīs, Cēsu novadā, un Egļu ielā 3 – 6, Cēsīs, Cēsu novadā, izslēgšanu no SIA „CDzP” apsaimniekoto pašvaldības dzīvokļu īpašumu saraksta.
 
5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 362
Par Cēsu novada pašvaldības kopmītņu tipa dzīvojamās mājas Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā, daļēju rekonstrukciju
 Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 9. punktu un 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Publisko aģentūru likuma 24. panta pirmo daļu, Cēsu novada domes 17.04.2008. lēmumu Nr. 376 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašumu Saules ielā 23, Caunas ielā 8 un Lenču ielā 40, Cēsīs nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”” (prot. Nr. 7., 65.p.), ievērojot Cēsu novada domes 05.11.2009. lēmumu                 Nr. 336 „Par Cēsu novada pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests” (prot. Nr. 12, 6.p.) un Cēsu novada pašvaldības dzīvojamās mājas Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā, valdītāja Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 24.11.2011. iesniegto valdījumā esošo nekustamo īpašumu tehniskā stāvokļa novērtējumu par to, ka Cēsu novada pašvaldības kopmītņu tipa dzīvojamās mājas Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā, sliktā tehniskā stāvokļa dēļ ir apgrūtināta ēkas dzīvojamo telpu izīrēšana un pilnvērtīga izmantošana paredzētajam mērķim – sniegt iedzīvotājiem palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā - un ka valdītāja 2012. gada budžetā nav paredzēti finanšu līdzekļi dzīvojamās mājas Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā, rekonstrukcijai, ievērojot Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 16.08.2012. atzinumu (protokols Nr. 5) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.08.2012. atzinumu (prot.Nr. 11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, M.Malcenieks, Ē.Rass, J.Rozenbergs, A.Raubiško, M.Niklass, G.Šķenders, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Veikt Cēsu novada pašvaldības dzīvojamās mājas Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā, daļēju rekonstrukciju, kopmītņu tipa dzīvojamās telpas pārbūvējot par atsevišķiem dzīvokļiem.
2. Cēsu novada pašvaldības dzīvojamās mājas Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā, valdītājam Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”:
2.1. līdz 01.10.2012. veikt iepirkumu par projekta „Dzīvojamās mājas Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā, daļēja rekonstrukcija, pārbūvējot kopmītņu tipa dzīvojamās telpas par vienistabas dzīvokļiem” izstrādāšanu, līguma noteikumos paredzot projektēšanas darbu apmaksu no iestādes budžeta divos maksājumos – Ls 8000,00 (astoņi tūkstoši latu) 2012. gadā, atlikušo summu – 2013. gadā;
2.2. organizēt dzīvojamās mājas Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā, daļējo rekonstrukciju divās kārtās.
3.   Lēmuma kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 363
Par nekustamā īpašuma Ozolu ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, SIA „SĒLIJAS MĒRNIECĪBA”, reģistrācijas Nr. 55403030141, Jēkabpils, Pļaviņu iela 52, LV- 5201, veikto zemes vienības kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto apvienoto zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 21.10.2011. atzinumu Nr. 62 (prot.Nr.10) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.08.2012. atzinumu (prot.Nr. 11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, M.Malcenieks, Ē.Rass, J.Rozenbergs, A.Raubiško, G.Šķenders, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Ozolu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 1.1088 ha (11088 kv.m.), kadastra apzīmējums 4201 008 1002, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
2.      Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
3.      Zemes vienības apgrūtinājumi – 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.0026 ha, 11020105 ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos – 0.0902 ha.
4.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 364
Par nekustamā īpašuma Palejas ielā 20A, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 5.punktu, SIA „SĒLIJAS MĒRNIECĪBA”, reģistrācijas Nr. 55403030141, Jēkabpils, Pļaviņu iela 52,  LV - 5201, veikto zemes vienības kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto apvienoto zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 21.10.2011. atzinumu Nr. 63 (prot.Nr.10) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.08.2012. atzinumu (prot.Nr. 11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, M.Malcenieks, Ē.Rass, J.Rozenbergs, A.Raubiško, G.Šķenders, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Palejas ielā 20A, Cēsīs, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.5261 kv.m., kadastra apzīmējums 4201 008 1009, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
3. Zemes vienības apgrūtinājumi – 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.1753 ha, 11020105 – ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos – 0.1912 ha, 120502 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0.0274 ha. 
4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 365
Par nekustamā īpašuma Saules ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, ½ domājamās daļas reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu, SIA „SĒLIJAS MĒRNIECĪBA”, reģistrācijas Nr. 55403030141, Jēkabpils, Pļaviņu iela 52, LV- 5201, veikto zemes vienības kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto apvienoto zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 05.02.2010. atzinumu Nr.5 (prot.Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.08.2012. atzinumu (prot.Nr. 11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, M.Malcenieks, Ē.Rass, J.Rozenbergs, A.Raubiško, G.Šķenders, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Reģistrēt zemesgrāmatā ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma ar adresi Saules ielā 13, Cēsīs, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.1502 ha (1502 kv.m.), kadastra apzīmējums 4201 004 0708, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
2.      Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
3.      Zemes vienības apgrūtinājumi – 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.0286 ha, 160201 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa – 0.0223 ha, 12050601 aizsargjoslas teritorija gar elektronisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0.0072 ha, 120401 aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju – 0.0048 ha.
4.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 366
Par nekustamā īpašuma Cīrulīšu ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā, ½ domājamās daļas reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu, kā arī Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.08.2012. atzinumu (prot.Nr. 11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, M.Malcenieks, Ē.Rass, J.Rozenbergs, A.Raubiško, G.Šķenders, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Reģistrēt zemesgrāmatā ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma ar adresi Cīrulīšu ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.1195 ha (1195 kv.m.), kadastra apzīmējums 4201 007 0835, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
3. Zemes vienības apgrūtinājumi – 160201 zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa. Pārējie virszemes inženiertehnisko komunikāciju radītie apgrūtinājumi, ja tādi ir, zemes gabalam nav apzināti.
4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 367
Par nekustamā īpašuma Dzintara ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā, ½ domājamās daļas reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
                                                                                                                                                                                                                               
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu, kā arī Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.08.2012. atzinumu (prot. Nr. 11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, M.Malcenieks, Ē.Rass, J.Rozenbergs, A.Raubiško, G.Šķenders, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Reģistrēt zemesgrāmatā ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma ar adresi Dzintara ielā 11, Cēsīs, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.0684 ha (684 kv.m.), kadastra apzīmējums 4201 005 0107, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
2.      Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
3.      Zemes vienības apgrūtinājumi – 160201 zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa. Pārējie virszemes inženiertehnisko komunikāciju radītie apgrūtinājumi, ja tādi ir, zemes gabalam nav apzināti.
4.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 368
Par nekustamā īpašuma Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā, ½ domājamās daļas reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu, kā arī Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.08.2012. atzinumu (prot. Nr. 11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, M.Malcenieks, Ē.Rass, J.Rozenbergs, A.Raubiško, G.Šķenders, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Reģistrēt zemesgrāmatā ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma ar adresi Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.0599 ha (599 kv.m.), kadastra apzīmējums 4201 002 0833, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
2.Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
3.Zemes vienības apgrūtinājumi – 010909 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0.0456 ha, 020302 – aizsargjoslas teritorija gar Festivāla ielu – būvlaide – 0.0079 ha, 020302 – aizsargjoslas teritorija gar Niniera ielu – būvlaide 0.0101 ha, 020401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizācijām – 0.0091 ha, 020407 – aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru kabeļu tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģerenācijas punktu kabeļu sadales skapjiem un kastēm - 0.0010 ha, 02050601 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos līdz 20kV- 0.0065 ha, 020502 aizsargjoslas teritorija elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0.0025 ha, 02010101 – aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu – 0.0028 ha. Uz zemes gabala atrodas ēkas, kas ierakstītas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 357.
4.Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
5.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 369
Par nekustamā īpašuma Palejas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, 1/3 domājamās daļas reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu, kā arī Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.08.2012. atzinumu (prot.Nr. 11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, M.Malcenieks, Ē.Rass, J.Rozenbergs, A.Raubiško, G.Šķenders, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Reģistrēt zemesgrāmatā 1/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma ar adresi Palejas ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.1598 ha (1598 kv.m.), kadastra apzīmējums 4201 008 0729, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
2.Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
3.Zemes vienības apgrūtinājumi – 160201 zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa. Pārējie virszemes inženiertehnisko komunikāciju radītie apgrūtinājumi, ja tādi ir, zemes gabalam nav apzināti.
4.Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
5.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 370
Par nekustamā īpašuma Rīgas  ielā 65, Cēsīs, Cēsu novadā, 1/8 domājamās daļas reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu, kā arī Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.08.2012. atzinumu (prot.Nr. 11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, M.Malcenieks, Ē.Rass, J.Rozenbergs, A.Raubiško, G.Šķenders, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Reģistrēt zemesgrāmatā 1/8 domājamo daļu no nekustamā īpašuma ar adresi Rīgas ielā 65, Cēsīs, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.0575 ha (575 kv.m.), kadastra apzīmējums 4201 008 0216, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
2.      Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
3.      Zemes vienības apgrūtinājumi – 160201 zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa. Pārējie virszemes inženiertehnisko komunikāciju radītie apgrūtinājumi, ja tādi ir, zemes gabalam nav apzināti.
4.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 371
Par zemes gabala „Saulītes”, Drabešu pag., Amatas nov., daļas Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai atsavināšanas procesa izbeigšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kā arī Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.08.2012. atzinumu (prot.Nr. 11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, M.Malcenieks, Ē.Rass, J.Rozenbergs, A.Raubiško, G.Šķenders, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izbeigt zemes gabala „Saulītes”, Drabešu pag., Amatas nov., kadastra numurs 4246 001 0037, daļas 455 kv.m. platībā, atsavināšanas procesu.
2.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 31.03.2011. lēmumu Nr.214 „Par zemes gabala „Saulītes”, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atsavināšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai” (prot.Nr.7, 4.p.).
3.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 26.04.2012. lēmumu Nr.215 „Par zemes gabala „Saulītes”, Drabešu pag., Amatas nov., atsavināmās daļas cenas apstiprināšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai” (prot.Nr.7, 46.p.).
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājam.
 
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 372
Par zemes gabala „Katrīnkalns”, Līvi, Drabešu pag., Amatas nov., daļas Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai atsavināšanas procesa izbeigšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kā arī Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.08.2012. atzinumu (prot.Nr. 11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, M.Malcenieks, Ē.Rass, J.Rozenbergs, A.Raubiško, G.Šķenders, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izbeigt zemes gabala „Katrīnkalns”, Līvi, Drabešu pag., Amatas nov., kadastra numurs 4246 002 0122, daļu - 2(divas) zemes vienības ar platību 141 kv.m. un 14 kv.m. platībā, atsavināšanas procesu.
2.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 31.03.2011. lēmumu Nr.213 „Par zemes gabala „Katrīnkalns”, Līvi, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atsavināšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai” (prot.Nr.7, 3.p.).
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājam.
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 373
Par Cēsu pilsētas domes 10.07.2008. lēmuma Nr.590 „Par Rīgas ielas daļas nomu Cēsīs” atzīšanu par spēku zaudējušu            
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un LR Civillikuma 2168.panta 3.punktu (‘’Nomas un īres līgumi izbeidzas paši no sevis arī pirms termiņa notecējuma (..) 3) kad tiesības sakrīt, t.i., kad nomnieks vai īrnieks iegūst iznomāto vai izīrēto lietu par īpašumu’’), Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.08.2012. atzinumu (prot.Nr. 11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, M.Malcenieks, Ē.Rass, J.Rozenbergs, A.Raubiško, G.Šķenders, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 10.07.2008. lēmumu Nr.590 „Par Rīgas ielas daļas nomu Cēsīs” (prot.Nr.12, 15.p.).
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Administratīvi juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot atcēlēja līgumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 374
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 22.07.2004. lēmumā „Par zemes gabala nomu Vaļņu ielā 3A, Cēsīs”
         Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.08.2012. atzinumu (prot.Nr. 11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, M.Malcenieks, Ē.Rass, J.Rozenbergs, A.Raubiško, G.Šķenders, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 22.07.2004. lēmumā ”Par zemes gabala nomu Vaļņu ielā 3A, Cēsīs” (prot.Nr.16, 7.p.) grozījumus un izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
”3. Iznomājamā zemes gabala platība ir 79 m² .”
 1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Administratīvi juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot grozījumus 20.08.2004. Zemes nomas līgumā Nr.2-7-100/2004.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 375
Par Cēsu pilsētas domes 27.03.2008. lēmuma Nr.291 „Par zemes gabala Krūmiņu ielā 5, Cēsīs, nomu” atzīšanu par spēku zaudējušu
         Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, un Latvijas Republikas Civillikuma 1864. un 1865.pantiem, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.08.2012. atzinumu (prot.Nr. 11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, M.Malcenieks, Ē.Rass, J.Rozenbergs, A.Raubiško, G.Šķenders, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 27.03.2008. lēmumu Nr.291 „Par zemes gabala Krūmiņu ielā 5, Cēsīs, nomu” (prot.Nr.6, 31.p.).
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Administratīvi juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot atcēlēja līgumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 376
Par zemes gabala Krūmiņu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., nomu
         Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Izskatot SIA „Cēsu miesnieks” iesniegumu par zemes nomu Krūmiņu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.08.2012. atzinumu (prot.Nr. 11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, M.Malcenieks, Ē.Rass, J.Rozenbergs, A.Raubiško, G.Šķenders, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Cēsu miesnieks”, reģ.Nr.40003714314, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 38/40-1, Rīga, LV-1011 (faktiskā adrese: Miera iela 19, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101), par zemes gabalu Krūmiņu ielā 5, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 1109, uz 5 gadiem, sākot ar 01.09.2012.
 2. Iznomājamā zemes gabala platība 2821 m2 .
 3. Zemes lietošanas mērķis –  rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001).
 4. Zemes nomas maksu noteikt 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala  kadastrālās vērtības gadā.
 5. Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par valsts vai pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību. Šādas Iznomātāja noteiktās izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.
 6. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 7. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Administratīvi juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot zemes nomas līgumu.
 8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 377
Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta   - cirsmas  nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
         Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldībai, turpmāk – Pašvaldība, piederošs īpašuma objekts „Bioloģiskie aktīvi – mežaudzes”, tajā skaitā,  Dzeguzes ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, zemes vienības kadastra apz. 4201 007 0321, (cirsma Nr.1, kvartāls Nr.1, nogabali Nr. 1,2,3), Gaujaslīču ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā, zemes vienības kadastra apz. 4201 001 0130, (cirsma Nr. 1, kvartāls Nr.1, nogabali Nr. 6,7,12,13,15), Gaujaslīču ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, zemes vienības kadastra apz. 4201 001 0106, (cirsma Nr.1, kvartāls Nr.1, nogabali Nr.7,8,9) un Lenču ielā 37, Cēsīs, Cēsu novadā, zemes vienības kadastra apz. 4201 001 0133  (cirsma Nr.1, kvartāls Nr.1, nogabals Nr.1 un cirsma Nr.2, kvartāls Nr.1, nogabals Nr.5), turpmāk viss kopā arī -  Mežaudzes, reģistrēts  Cēsu novada pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē kā Bioloģiskie aktīvi, adresē (zemes vienībā) esošā krājas apjomā  un ar atlikušo uzskaites vērtību uz 31.05.2012.: Dzeguzes iela 4, Cēsis, Cēsu novads – 370 m3, 2 091,78 LVL; Gaujaslīču iela 21, Cēsis, Cēsu novads – 5236 m3, 29 793,17 LVL; Gaujaslīču iela 8, Cēsis, Cēsu novads – 8489 m3, 46 210,40 LVL un Lenču iela 37, Cēsis, Cēsu novads – 309 m3, 1189,31 LVL.
Mežaudzēm (atsevišķi par katru zemes vienību)  izstrādāta Meža inventarizācija un Meža apsaimniekošanas plāns, kā arī veikta esošo mežaudžu platību identifikācija un izstrādājamo  cirsmu iezīmēšana dabā.
Attiecībā uz cirsmām (atsevišķi par katru zemes vienību) Pašvaldībā ir saņemti Valsts Meža dienesta Centrālvidzemes vismežniecības Priekuļu nodaļas 11.05.2012. izdotie Apliecinājumi koku ciršanai.
SIA „Invest – Rīga’Cēsis” ir izvērtējusi Mežaudzes un iesniegusi pašvaldībā 17.07.2012. Izziņu (atsevišķi par katru zemes vienību) ar iespējamo tirgus vērtības aprēķinu.
Meža likuma 26.panta 1.punkts nosaka, ka meža īpašniekam ir pienākums veikt darbības, kas samazina meža bojājumu iespējamību un ierobežo to izplatību.
Ievērojot iepriekš minēto,  likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu,  3.panta otro daļu un 6.panta otro un trešo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 2.punktu, Cēsu novada domes Finanšu  komitejas 23.08.2012. atzinumu  (prot. Nr. 11),  Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, M.Malcenieks, Ē.Rass, J.Rozenbergs, A.Raubiško, G.Šķenders, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Nodot atsavināšanai,  pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē, Cēsu novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, piederošas cirsmas:
1.1.Dzeguzes ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, zemes vienības kadastra apz. 4201 007 0321, (cirsma Nr.1, kvartāls Nr.1,  nogabali Nr. 1,2,3), 0.9 ha cirsmas platība, cirtes veids un cirtes izpildes veids – Galvenā izlases cirte – izsoles objekts Nr.1;
1.2.Gaujaslīču ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā, zemes vienības kadastra apz. 4201 001 0130, (cirsma Nr. 1, kvartāls Nr.1, nogabali Nr. 6,7,12,13,15), 5.8 ha cirsmas platība, cirtes veids un cirtes izpildes veids – Galvenā izlases cirte – izsoles objekts Nr.2;
1.3.Gaujaslīču ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, zemes vienības kadastra apz. 4201 001 0106, (cirsma Nr.1, kvartāls Nr.1, nogabali Nr.7,8,9), 10.4 ha cirsmas platība, cirtes veids un cirtes izpildes veids – Galvenā izlases cirte – izsoles objekts Nr.3;
1.4.Lenču ielā 37, Cēsīs, Cēsu novadā, zemes vienības kadastra apz. 4201 001 0133  (cirsma Nr.1, kavartāls Nr.1, nogabals Nr. 1 un cirsma Nr.2, kvartāls Nr.1, nogabals Nr.5), 0.9 ha cirsmas platība, cirtes veids un cirtes izpildes veids – Kopšanas kopšanas cirte – izsoles objekts Nr.4 (cirsmu izvietojuma shēma – 1.pielikumā).
2.      Apstiprināt publicējamo informāciju (informācijas lapa) par izsoles objektiem (skat. 2.pielikumu).
3.      Apstiprināt izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs – A.Mihaļovs, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks - J.Rozenbergs, Cēsu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks;
Komisijas locekļi:
A.Rasmanis, Cēsu novada domes deputāts;
J.Žagars, Cēsu novada domes deputāts;
Z.Jēkabsone, Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas  nodaļas pilsētas galvenā
teritorijas plānotāja;
S.Zvirbule, Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja;
V.Krastiņš, Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs;
A.Brengmanis, Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas mežzinis;
Komisijas sekretāre – A.Malnača, Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīcības  inženiere.
4.      Apstiprināt Izsoles noteikumus (skat. 3.pielikumu).
5.      Apstiprināt Pirkuma līgumu (skat. 4.pielikumu).
6.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 
 
 
 
2.pielikums
 
Informācijas lapa par izsoles objektu
 
Izsoles objekts Nr.1 –cirsma Nr.1, kvartāls Nr.1,  nogabali Nr. 1,2,3
Nr.2 - cirsma Nr.1, kvartāls Nr.1, nogabali Nr. 6,7,12,13,15
Nr.3 - cirsma Nr.1, kvartāls Nr.1, nogabali Nr.7,8,9 un
Nr.4 - cirsma Nr.1, kvartāls Nr.1, nogabals Nr. 1 un
           cirsma Nr.2, kvartāls Nr.1, nogabals Nr.5
Veids Nr.1 - Galvenā izlases cirte
Nr.2 - Galvenā izlases cirte
Nr.3 - Galvenā izlases cirte
Nr.4 - Kopšanas kopšanas cirte
Adrese Nr.1 – Dzeguzes iela 4, Cēsis, Cēsu nov.
Nr.2 – Gaujaslīču iela 21, Cēsis, Cēsu nov.
Nr.3 – Gaujaslīču iela 8, Cēsis, Cēsu nov.
Nr.4 – Lenču iela 37, Cēsis, Cēsu nov.
Kadastra apz. Nr.1 – 4201 007 0321
Nr.2 – 4201 001 0130
Nr.3 – 4201 001 0106
Nr.4 – 4201 001 0133
Cirsmas platība (ha), likvīdā krāja (m3) Nr.1 – 0.9 ha; 59.15 m3
Nr.2 – 5.8 ha; 943.10 m3
Nr.3 – 10.4 ha; 998.89 m3
Nr.4 – 0.9 ha; 29.28 m3
Izcērtamo koku sugu sastāvs Nr.1 – 6P4E
Nr.2 – 9P1E
Nr.3 – 9P1E
Nr.4 – 10P
Kultūras piemineklis Jā, Nr.4 – Lenču iela 37, Cēsis, Cēsu nov.
Izsoles sākuma (nosacītā) cena , LVL (bez pievienotās vērtības nodokļa) Nr.1 – 830,00
Nr.2 – 19 500,00
Nr.3 – 23 100,00
Nr.4 – 350,00
Cita objektu raksturojoša informācija nav
 
 
Pretendentu pieteikšanās laiks No publikācijas brīža līdz 2012. gada 17.septembrim plkst. 17:00
Izsoles datums 2012. gada 20.septembris
Izsoles laiks Izsoles objekts Nr.1 -  13:00
Izsoles objekts Nr.2 – 14:00
Izsoles objekts Nr.3 – 15:00
Izsoles objekts Nr.4 – 16:00
Izsoles vieta Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, 1.stāvs, zāle
Izsoles solis, LVL Nr.1 un Nr.4 – 50,00
Nr.2 un Nr.3 – 100,00
Izsoles veids Mutiska izsole, Pirmā izsole
Norises kārtība Saskaņā ar izsoles noteikumiem
Izsoles  objekta apskates vieta un laiks 2012.gada 17.septembrī: izsoles objekts Nr.1 -  10:00; izsoles objekts Nr. 2 – 11:00; izsoles objekts Nr.3 – 12:00 un izsoles objekts Nr.4 – 13:00 (kontaktpersona - Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas mežzinis, tālr. 26423320)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.pielikums
 
 
Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta   – cirsmas
 
IZSOLES NOTEIKUMI
 
Cēsīs
30.08.2012.                                                                                                                 Nr.18
 
 
1.      vispārīgie noteikumi
 
1.1.Noteikumos lietotie termini:
1.1.1. Cirsma – a) vizuāli redzama, dabā norobežota viena vai vairāku nogabalu daļa, kurā paredzēts veikt koku ciršanu.
1.2.Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama Cēsu novada pašvaldībai piederošu cirsmu izsole (turpmāk – izsole), atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.
1.3.Izsole tiek organizēta ar mērķi – veicināt vides sakārtošanu atbilstoši Meža likuma prasībām un veicināt godīgu konkurenci mežistrādes tirgū, tādējādi sekmējot Cēsu novada pašvaldībai gūt reālajiem tirgus apstākļiem atbilstošus ienākumus no savā īpašumā esoša meža pārdošanas.
1.4.Izsoli organizē ar Cēsu novada domes 30.08.2012. sēdes lēmumu Nr. 377 „Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta   - cirsmas  nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr.14, 25.p.) apstiprinātā Izsoles komisija (turpmāk – komisija).
1.5.Izsolei paredzēto cirsmu sarakstu (izsoles objekti) apstiprina Cēsu novada dome.
1.6.Katrs izsoles objekts tiek izsolīts atsevišķi.
1.7.Izsoles sākuma (nosacītā) cena, bez pievienotās vērtības nodokļa:
1.7.1. – izsoles objekts Nr.1:  LVL 830,00;
1.7.2. – izsoles objekts Nr.2: LVL 19 500,00;
1.7.3. – izsoles objekts Nr.3: LVL 23 100,00;
1.7.4. – izsoles objekts Nr.4: LVL 350,00.
1.8.Nodrošinājuma nauda – 10% no katra izsoles objekta sākuma (nosacītās) cenas.
1.9.Nodrošinājuma nauda jāieskaita Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV – 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344.
1.10.Izsole notiek ar augšupejošu soli, cirsmu nedrīkst pārdot lētāk par sākuma (nosacīto) cenu.
1.11.Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt cirsmas dabā un veikt kontroles novērtējumu. Izsoles objektu apskate dabā noteikta 2012.gada 17.septembrī: izsoles objekts Nr.1 -  10:00; izsoles objekts Nr. 2 – 11:00; izsoles objekts Nr.3 – 12:00 un izsoles objekts Nr.4 – 13:00 (kontaktpersona - Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas mežzinis, tālr. 26423320)  .
1.12.Izsoles solis – LVL 50,00 (piecdesmit latu, 00 santīmu – izsoles objekti Nr.1 un Nr.4); LVL 100,00 (viens simts latu, 00santīmu – izsoles objekti Nr.2 un Nr.3).
1.13.Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
 
2.      IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
2.1.Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, var iegūt īpašumā cirsmu (-as) un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
2.2.Lai persona varētu piedalīties izsolē, tai līdz 2012.gada 17.septembrim plkst.17:00 Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā 303.kabinetā jāreģistrējas un jāiesniedz šādi dokumenti:
2.2.1.juridiskai persona, kā arī personālsabiedrībai:
2.2.1.1. pārstāvja pilnvara (oriģināls) vai cits dokuments, kas apliecina personas tiesības pārstāvēt juridisko personu, kā arī personālsabiedrību;
2.2.1.2. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 (sešas) nedēļas pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka persona nav pasludināta par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par personas darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
2.2.1.3. apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonu) kompetences apjomu un attiecīgās institūcijas lēmums par īpašuma iegādi;
2.2.1.4. Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības apstiprināta kopija (ja pretendents ir reģistrējies kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs);
2.2.1.5. kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu.
Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas, kā arī personālsabiedrības paraksta tiesīgās personas apliecinātām.
2.2.2.Fiziskai personai:
2.2.2.1.pases kopija;
2.2.2.2.izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma  iesniegšanas;
2.2.2.3.nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības apstiprināta kopija (ja persona ir reģistrējusies kā nodokļu maksātājs);
2.2.2.4.Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības apstiprināta kopija (ja persona ir reģistrējusies kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs);
2.2.2.5.kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu.
2.3.Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 2.2.punkta un tā apakšpunktu prasības, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 2.2.punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
2.4.Persona netiek reģistrēta, ja:
2.4.1.nav iesniegusi vai uzrādījusi visus šo Noteikumu 2.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
2.4.2.vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
2.4.3.ja uz izsoles dienu ir ierosināta personas maksātnespēja vai tās saimnieciskā darbība ir apturēta.
 
3.      IZSOLES PROCESS
3.1.Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
3.2.   Izsole var notikt arī tad, ja uz katru izsoles objektu reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks.
3.3.  Ja noteiktajā laikā uz katru izsoles objektu ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
3.3.1.sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
3.3.2.noteikt, ka izsole nenotiek.
3.4.   Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma   nauda netiek atmaksāta.
3.5.      Ja Komisija pieņem Noteikumu 3.3.1.punktā minēto lēmumu, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt izsoles objekta pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis sākuma (nosacīto) cenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties  izsoles objektu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
3.6.      Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
3.7.      Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 2.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
3.8.      Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
3.9.      Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
3.10.  Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.
3.11.  Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus,   apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
3.12.  Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
3.13.  Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
3.14.  Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.
3.15.  Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo izsoles objektu, paziņo sākuma (nosacīto) cenu (bez pievienotās vērtības nodokļa) , kā arī izsoles soli – summu par kādu sākuma (nosacītā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
3.16.  Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
3.17.  Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
3.18.  Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā izsoles objekta sākuma (nosacīto) cenu un jautā: ‘’Kas sola vairāk?’’.
3.19.  Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena izsoles objekts ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.
3.20.  Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz izsoles objekta tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto izsoles objekta cenu par noteikto izsoles soli.
3.21.   Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
3.22.  Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
3.23.  Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
3.24.  Izsoles dalībnieks, kurš izsoles objektu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā izsoles objekta. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, komisija rīkojas atbilstoši šo Noteikumu 3.2. un 3.5.punktiem.
3.25.  Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis izsoles objektu, saņem izziņu par izsolē iegūto cirsmu. Izziņā norādīta nosolītās cirsmas cena un samaksas kārtība.
3.26.  Izsoles dalībnieks, kurš nav nosolījis konkrētu cirsmu, drīkst piedalīties nākamās cirsmas izsolē, ja viņa iemaksātā nodrošinājuma nauda ir pietiekama. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši cirsmu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā.
4.      Samaksas kārtība
4.1.   Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto cirsmu vienas nedēļas laikā no izsoles dienas, t.i. līdz 2012.gada 27.septembrim (ieskaitot). Pēc nosolītās cenas samaksas pašvaldība izsniedz ciršanas apliecinājuma kopiju.
4.2.   Ja nosolītājs līdz 2012.gada 27.septembrim (ieskaitot) nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības   pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto cirsmu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt cirsmu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par cirsmas pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā.
4.3.      Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt cirsmu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu novada dome lemj par atkārtotu izsoli.
 
5.      Nenotikusi izsole
5.1.      Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
5.1.1.      noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
5.1.2.      sākumcena nav pārsolīta;
5.1.3.      noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.
 
6.      Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
6.1.      Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome nākošajā domes sēdē pēc samaksas veikšanas brīža un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.
6.2.      Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 
7.      Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
7.1.      Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu novada domei par komisijas veiktajām darbībām 5 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
7.2.      Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās Noteikumos noteiktie termiņi.
 
4.pielikums
CIRSMAS PIRKUMA LĪGUMS  
 
 Cēsīs                                                                                                   2012.gada
 
Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000031048, turpmāk - Pārdevējs, kuras vardā saskaņā ar Cēsu novada pašvalības nolikumu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu rīkojas Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors Andris Mihaļovs, un
Juridiskai  personai:
, vienotais reģistrācijas Nr., turpmāk - Pircējs, kuras vārdā saskaņā ar rīkojas tās _,      
Fiziskai  personai:
, personas kods , turpmāk - PIRCĒJS,  
turpmāk abi kopā – Līdzēji, bet katrs atsevišķi Līdzējs, 
pamatojoties uz Cēsu novada domes 2012.gada _ lēmumu Nr. _ (prot.Nr. , .punkts), vienojas un noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:
 
1.                  LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI
 
1.1.            Cirsma – vizuāli redzama, dabā norobežota viena vai vairāku nogabalu daļa vai daļas, kurā paredzēts veikt koku ciršanu.
1.2.            Cirsmas izstrāde - koku ciršana, kokmateriālu izvešana un palīgdarbi darbības vietas satīrīšanai un sakārtošanai.
1.3.            Cirsmas izstrādes tiesības – tiesības veikt Līgumā norādītās cirsmas izstrādi.
1.4.            Darbības vieta – cirsma, izvešanas ceļi un tiem pieguļošie infrastruktūras objekti.
1.5.            Izvešanas ceļš – ceļš, pa kuru kokmateriāli tiek vesti līdz to realizācijas vietai.
1.6.            Piegulošie infrastruktūras objekti – darbības vietā esošie autoceļi.  
1.7.            Šķērslaukums - viena hektāra platībā augošo koku stumbru šķērslaukumu summa (kvadrātmetros) 1.3 m augstumā no sakņu kakla.
 
2.      LĪGUMA PRIEKŠMETS
 
2.1.            Pārdevējs pārdod un nodod Pircējam izstrādei, bet Pircējs pērk un pieņem izstrādei ar visām tiesībām un pienākumiem, kādus Pircējam uzliek normatīvie akti un Līguma noteikumi, mežaudzes /nosaukums/ cirsmu, turpmāk – Cirsma, saskaņā ar Līguma pielikumu.
2.2.            Cirsmas izstrādes termiņš – 2013.gada 28.februāris.
2.3.            Pircējs pērk Cirsmu un tam ir zināms tās faktiskais stāvoklis, un tas neizvirzīs pret Pārdevēju nekādas pretenzijas par Cirsmai piemītošajiem apslēptiem trūkumiem.
2.4.            Pircējs apliecina, ka Cirsmas robežas, izvešanas ceļi, pieguļošie infrastruktūras objekti un to stāvoklis viņam ir zināms, un šajā sakarā Pircējam pret Pārdevēju nav nekādu pretenziju.
2.5.            Pārdevējs apliecina, ka līdz Līguma noslēgšanai Cirsma nav atsavināta, ieķīlāta, par to nav strīdu, tai nav uzlikti aizliegumi, kā arī nav nekādu citu šķēršļu, lai to pārdotu.
 
3.         PĀRDOŠANAS CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA
           
          Ar  PVN  neapliekamai personai:
3.1.            Cirsma tiek pārdota Pircējam par Ls (bez PVN), Ls   PVN 21%, pavisam kopā Ls . Līguma summa ir ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā līdz Līguma noslēgšanas dienai.
          Ar  PVN  apliekamai personai:
3.1.            Cirsma tiek pārdota Pircējam par Ls (bez PVN). Līguma summa bez PVN Ls _apmērā ir ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā līdz Līguma noslēgšanas dienai. Saskaņā ar likuma ‘’Par pievienotās vērtības nodokli’’ 13.2panta otro un ceturto daļu PVN valsts budžetā maksā PIRCĒJS.
         
4.         Cirsmas nodošanas – pieņemšanas kārtība
 
4.1.            Pārdevējs pirms Cirsmas izstrādes Pircējam nodod visus Pārdevēja rīcībā esošos dokumentus, kas nepieciešami Cirsmas izstrādes uzsākšanai. Īpaša Cirsmas nodošana izstrādei netiek paredzēta.
4.2.            Pircējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc koku ciršanas pabeigšanas rakstiski paziņo par to Pārdevējam. 
4.3.            Pēc Cirsmas izstrādes pabeigšanas Pircējs rakstiski apliecina Cirsmas izstrādes atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem, t.sk., darba aizsardzības un vides aizsardzības prasībām, meža apsaimniekošanas sertifikācijas standartos noteiktajām prasībām, un par izvērtēšanas rezultātiem, iesniedzot Pārdevējam aizpildītu paziņojumu par mežizstrādes pabeigšanu Cirsmā un Cirsmas nodošanas – pieņemšanas aktu. Pēc paziņojuma par mežizstrādes pabeigšanu Cirsmā iesniegšanas tajā pieļaujamas tikai Pārdevēja norādītās darbības Pārdevēja noteiktajā termiņā.
4.4.            Ja 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par mežizstrādes pabeigšanu Cirsmā saņemšanas Pārdevējs nav izteicis pretenzijas par Cirsmas izstrādes kvalitāti, vides aizsardzības un darba aizsardzības prasību izpildi un/vai paziņojuma un Cirsmas nodošanas – pieņemšanas akta saturu, Cirsma tiek uzskatīta par pieņemtu. Cirsmas pieņemšana neatbrīvo Pircēju no zaudējumu, kas radušies tā darbības vai bezdarbības rezultātā, atlīdzināšanas Pārdevējam vai trešajai personai.
4.5.            Ja Pārdevējam ir pretenzijas par Cirsmas izstrādes kvalitāti, Līguma 4.3. punktā noteikto prasību izpildi un/vai paziņojuma par mežizstrādes pabeigšanu Cirsmā saturu, Pārdevējs 10 (desmit) darba dienu laikā no paziņojuma par mežizstrādes pabeigšanu Cirsmā saņemšanas dienas rakstiski informē Pircēju, norādot veicamās darbības un to izpildes termiņu.
4.6.            Par norādīto darbību izpildi Pircējs atkārtoti iesniedz Pārdevējam rakstisku paziņojumu par mežizstrādes pabeigšanu Cirsmā un Pārdevējs ir tiesīgs rīkoties atbilstoši Līguma 4.5. punkta noteikumiem.
 
5.         TIESĪBU PĀREJA UN RISKI
 
5.1.            Līguma spēkā stāšanās dienā Pircējs iegūst Cirsmas izstrādes tiesības līdz Līguma 2.2.punktā attiecīgi noteiktajam Cirsmas izstrādes termiņam. Pēc Cirsmas izstrādes termiņa beigām Pircējs zaudē tiesības veikt attiecīgās Cirsmas izstrādi, izņemot pienākumu veikt darbības, kas noteiktas Līguma 4.5.punktā noteiktajā kārtībā. Pēc Līguma 4.3.punktā noteiktā paziņojuma Pircējs Cirsmā ir tiesīgs veikt tikai Pārdevējs norādītās darbības tā noteiktajā termiņā.
5.2.            Īpašuma tiesības Pircējs iegūst uz tiem Cirsmā izstrādātajiem kokiem, kas ir izstrādāti un izvesti no Cirsmas līdz Līguma 2.2.punktā noteiktajam termiņam. Pēc šī termiņa Cirsmā neizstrādātie un neizvestie koki, no kokmateriālu krautuves neizvestie kokmateriāli paliek Pārdevēja īpašumā.
5.3.            Līguma darbības laikā Pircējs nes Cirsmas nejaušas bojāejas vai bojāšanās risku, kā arī par trešo personu nodarītajiem zaudējumiem Pārdevējam.
          
6.      PĀRDEVĒJA SAISTĪBAS
 
6.1.       Pārdevēja tiesības:
6.1.1.         apsekot Pircēja darbības Cirsmā to izstrādes laikā, lai pārliecinātos par Cirsmas izstrādi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem, un nepieciešamības gadījumā rakstveidā dot Pircējam saistošus norādījumus pārkāpumu novēršanai;
6.1.2.         konstatējot Līgumā un normatīvajos aktos noteikto Pircēja saistību neievērošanu, apturēt Cirsmas tālāku izstrādi līdz pārkāpuma novēršanai un/vai zaudējumu atlīdzināšanai;
6.1.3.         pagarināt Līguma 2.2..punktā noteikto termiņu, ja tam ir objektīvs iemesls (t.i., kavējums radies no Pircēja neatkarīgu iemeslu dēļ, t.sk., nepārvarama vara).
6.2.       Pārdevēja pienākumi:
6.2.1.         izsniegt Pircējam Ciršanas apliecinājuma kopiju;
6.2.2.         izskatīt Pircēja ierosinājumu un 5 (piecu) darba dienu laikā sniegt atbildi par Līguma 2.2..punktā noteiktā termiņa pagarināšanu;
6.2.3.      pieņemt Cirsmu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.
6.3.       Pārdevējam ir citas tiesības un pienākumi, kas izriet no Līguma un normatīvajiem aktiem.
6.4.       Pārdevējs atbild par zaudējumiem, kas nodarīti Pircējam Pārdevēja tīšas darbības vai rupjas neuzmanības dēļ.
6.5.       Pārdevējs nav atbildīgs par Pircējam un trešajām personām radītiem zaudējumiem saistībā ar sezonāla rakstura kravas automašīnu pārvietošanās ierobežojumiem uz autoceļiem, cirsmu izstrādes aizliegumu saskaņā ar dabas aizsardzības prasību ievērošanu, meža sanitāro stāvokli un ugunsapsardzību, kas noteikti no Pārdevēja gribas neatkarīgu iemeslu dēļ.
 
7.      PIRCĒJA SAISTĪBAS
 
7.1.       Pircēja tiesības:
7.1.1.      uzsākt Cirsmas izstrādi pēc Līguma spēkā stāšanās dienas un attiecīgo dokumentu saņemšanas;
7.1.2.         ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pirms Līguma 2.2.punktā noteiktā termiņa ierosināt pagarināt Cirsmas izstrādes un izvešanas termiņu, ja tam ir objektīvs iemesls (kavējums radies no Pircēja neatkarīgu iemeslu dēļ, t.sk., nepārvarama vara).
7.2.       Pircēja pienākumi:
7.2.1.               izstrādāt Cirsmu, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz cirsmu izstrādi, t.sk. darba aizsardzības, veselības aizsardzības un ugunsdrošības prasības, meža apsaimniekošanas prasības, kā arī ievērojot Pārdevēja prasības;  
7.2.2.      ievērot Cirsmas robežas;
7.2.3.      satīrīt Cirsmu atbilstoši Cirsmas satīrīšanas veidam, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām: sausās vietās ciršanas atliekas jāizved tālākai pārstrādei, mitrākās vietās – jāieklāj pievešanas ceļos, u.c.;
7.2.4.      Cirsmas izstrādes laikā tajā atstāt dabā neiezīmētos kokus;
7.2.5.      nepieļaut hidrotehnisko būvju, autoceļu, cauruļvadu gaisa elektropārvaldes līniju un sakaru līniju bojāšanu vai iznīcināšanu;
7.2.6.      pēc mežistrādes darbu pabeigšanas sakārto izvešanas ceļus, nolīdzināt risas, satīrīt krautuves vietu, iztīrīt vai atjaunot meliorācijas sistēmas objektus (grāvjus), ja tie bojāti Cirsmas izstrādes procesā;
7.2.7.      veikt paaugas saudzēšanas pasākumus Cirsmā;
7.2.8.      saskaņot ar Pārdevēju ciršanas atlieku krautnēšanas vietu;
7.2.9.      saglabāt Cirsmā sausu atmirušu koksni, visas kritalas, stumbeņus, sausstāvošus kokus, kuru caurmērs pārsniedz 50 (piecdesmit) cm; 
7.2.10.  ja Cirsmas izvešanas ceļi atrodas uz trešo personu valdījumā vai īpašumā esošas zemes, saskaņot ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju izvešanas ceļu un izmantošanas kārtību;
7.2.11.  apturēt Cirsmas izstrādi, ja to pieprasa Pārdevējs Līguma 6.1.1. un 6.1.2. punktā noteiktajā kārtībā.
7.3.               Pircējs atbild par zaudējumiem, ko tas vai tā piesaistīts apakšuzņēmējs nodarījis Pārdevējam un trešajām personām.
 
8.      LĪGUMSODS
 
8.1.               Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0.5 % (nulle komats piecu procentu) apmērā no Cirsmas pārdošanas cenas (ieskaitot PVN ar PVN neapliekamai personai), bet ne vairāk kā Ls 50 (piecdesmit latu), par katru Cirsmas izstrādes termiņa nokavējuma dienu, ja Pircējs līdz Līguma  2.2.punktā noteiktā Cirsmas izstrādes termiņam nav pabeidzis tās izstrādi, ko apliecina Līdzēju parakstīts Cirsmas nodošanas – pieņemšanas akts.   
8.2.               Līguma 8.1. punktā noteikto līgumsodu nepiemēro, ja Pircējs no 1.septembra līdz 1.martam izveidojušās risas izlīdzina pēc Cirsmas izstrādes termiņa beigām, bet ne vēlāk kā līdz 1.aprīlim. Pircējs no 2.aprīļa maksā Pārdevējam Līguma 8.1. punktā noteikto līgumsodu, ja Pircējs līdz 1.aprīlim nav izlīdzinājis izveidojušās risas.
8.3.               Ja darbības vietā tiek izcirsti vai tiek bojāti ciršanai neparedzētie koki, Pircējs atlīdzina Pārdevējam radušos zaudējumus, kurus aprēķina, ņemot vērā konkrēto koku tirgus vērtību pārkāpuma konstatēšanas dienā, kā arī maksā  līgumsodu 100% (viens simts procentu) apmērā no nodarīto zaudējumu apmēra. 
8.4.               Ja Pircējs neievēro šī Līguma 4.4. un 7.2. punktos minētās prasības un/vai paziņojumā par mežizstrādes pabeigšanu cirsmās Pircējs norādījis nepatiesu informāciju, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu Ls 200 (divi simti latu) apmērā par katru gadījumu.
8.5.               Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma saistību pilnīgas un pienācīgas izpildes.
8.6.               Ja paziņojums par mežizstrādes pabeigšanu Cirsmā nav iesniegts Pārdevējam līdz Cirsmas izstrādes termiņa beigām, tad Pārdevējs ir tiesīgs piemērot Līguma 8.1. punktā paredzēto līgumsodu līdz paziņojuma par mežizstrādes pabeigšanu Cirsmā iesniegšanai vai Cirsmas izstrādes pabeigšanai.
 
9.      LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA
 
9.1.               Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Līgumā noteikto Līdzēju saistību pilnīgai un pienācīgai izpildei.
9.2.               Ja Pircējs atkārtoti nav ievērojis Līguma 7.2. punkta noteikumus, par ko Pārdevējs rakstveidā informējis Pircēju, Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Pircējam 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Pēc Līguma izbeigšanas Pircējs zaudē tiesības veikt Cirsmas izstrādi.
9.3.               Līdzēji ir tiesīgi rakstveidā vienoties par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu.
 
10.  NEPĀRVARAMA VARA
 
10.1.           Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līguma paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā, kuru iestāšanos nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst, šie apstākļi ir ārpus Līdzēju kontroles un gribas un Līdzēji nav spējīgi tos novērst ar jebkādiem saprātīgiem to rīcībā esošiem līdzekļiem.
10.2.           Neviens no Līdzējiem nevar prasīt otrai zaudējumu atlīdzību, ja zaudējumi radušies nepārvaramas varas rezultātā. 
 
11.  STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN PIEMĒROJAMIE NORMATĪVIE AKTI
 
11.1.           Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.
11.2.           Ja kāds no Līguma punktiem tā darbības laikā pilnīgi vai daļēji zaudē likumīgu spēku vai var izrādīties nesaistošs, tad tas neietekmēs un neierobežos pārējo Līguma punktu spēkā esamību vai izpildi.
 
12.  CITI NOTEIKUMI
 
12.1.           Līgums atspoguļo Līdzēju vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas attiecībā uz Līguma priekšmetu pastāvējušas starp Līdzējiem līdz Līguma parakstīšanai.
12.2.           Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīti rekvizīti, tad tas nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.
12.3.           Visi no Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā. Visi paziņojumi būs spēkā no saņemšanas dienas.
12.4.           Jebkuri Līguma grozījumi noformējami rakstveidā. Visi Līguma grozījumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
12.5.           Līgums sastādīts un parakstīts _ eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem izsniegti Pārdevējam, _ - Pircējam. 
12.6.           Līguma pielikumā ir meža robežu plāns ar izstrādājamo nogabalu robežām, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 
 
13.  LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
 
Pārdevējs
Cēsu novada pašvaldība
Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov.
LV – 4101
Reģ.  Nr. 90000031048
AS
Bankas kods _
Konts _
 

/izpilddirektors Andris Mihaļovs/
Pircējs
_
_
_
_
_
_
_
 
_
/_/
 
 
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 378
Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta 17.punktu, Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums” (apstiprināti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmumu Nr.195, prot.Nr.8), likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” tālāk norādītajiem punktiem, un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.08.2012. atzinumu (prot. Nr. 11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, M.Malcenieks, Ē.Rass, J.Rozenbergs, A.Raubiško, G.Šķenders, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Birzes ielā 38, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4201 002 0103 ;
1.1.   zemes vienības platība 1593 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.2.   piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts.
 
2.      Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Birzes ielā 26, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4201 002 0220 ;
2.1.   zemes vienības platība 3800 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
2.2.   piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts.
 
3.      Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Birzes ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4201 002 0313 ;
3.1.   zemes vienības platība 4100 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
3.2.   piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts.
 
4.      Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Birzes ielā 22, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4201 002 0411 ;
4.1.   zemes vienības platība 3150 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
4.2.   piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts.
 
4.3.   Pieņemt zināšanai, ka 22.12.2011. ir pieņemts Cēsu novada domes lēmums Nr. 639 (prot. Nr.27, 40.p.) „Par izmaiņām Cēsu pilsētas zemes ierīcības projektā un grozījumiem Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr.373 „Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemēm zem ielām Cēsu pilsētā””, kas noteica, ka minētās zemes vienības pievienojamas Birzes ielai, un šis lēmums ir spēkā esošs.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 379
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ata Kronvalda ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov.  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7., 18. un 23.2.1. punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 14.08.2012. priekšlikumu (prot. Nr.24) un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.08.2012. atzinumu (prot.Nr. 11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, M.Malcenieks, Ē.Rass, J.Rozenbergs, A.Raubiško, G.Šķenders, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Mainīt zemes vienībai Ata Kronvalda ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 003 0804, platība 3799 m2) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūvi (1001).
 
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 380
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Piebalgas ielā 54, Cēsīs, Cēsu nov.  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.2.punktu un tā 23.2.2.apakšpunktu, 28. un 29.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 10.04.2012. priekšlikumu (prot. Nr.13) un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.08.2012. atzinumu (prot.Nr. 11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, M.Malcenieks, Ē.Rass, J.Rozenbergs, A.Raubiško, G.Šķenders, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus zemes vienībai Piebalgas ielā 54, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 009 0501, platība 119518 m2), nosakot tai nekustamā īpašuma lietošanas mērķus „Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (0501)”, 69250 m2, „Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)”, 30295 m2, „Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0701)”, 18910 m2, un „Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101)”, 1063 m2.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 381
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 15  Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Cēsu novadā apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
          Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas  10.punktu, Eiropas Konvenciju par mājas (istabas) dzīvnieku aizsardzību, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto daļu, Veterinārmedicīnas likuma, Ministru kabineta 21.06.2011.noteikumu Nr.491”Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.08.2012. atzinumu (prot. Nr. 11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, M.Malcenieks,  J.Rozenbergs, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – 2 (deputāti I.Timermanis, Ē.Rass), nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.15 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Cēsu novadā” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
Cēsu novada domes
30.08.2012. lēmumam Nr.381
 
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes 30.08.2012.
Lēmumu Nr.381
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
 
30.08.2012.                                                                                                     Nr.15
 
Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Cēsu novadā
 
Izdoti saskaņā ar likumu ”Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10.punktu, „ Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 5.punktu Dzīvnieku aizsardzības likumu 8.panta trešo un ceturto daļu, 39.pantu, Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumu Nr. 1192 „Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas kārtība” 12.punktu
 
I.                   Vispārīgie jautājumi
1.1.        Šie noteikumi nosaka mājas (istabas) dzīvnieku - suņu un kaķu, turpmāk kopā saukti dzīvnieki, reģistrācijas kārtību, īpašnieka vai turētāju tiesības, pienākumus, un atbildību par šo noteikumu neievērošanu, kā arī klaiņojošu dzīvnieku izķeršanas kārtību.
1.2.        Noteikumu mērķis ir panākt vienotu dzīvnieku reģistrāciju un to identifikāciju, samazināt dzīvnieku radīto traumu skaitu un iespējas inficēties ar trakumsērgu, samazināt dzīvnieku radītos postījumus apstādījumos, dārzos un parkos, kā arī novērst dzīvnieku klaiņošanu.
1.3.        Noteikumu prasību ievērošanu savas kompetences ietvaros uzrauga un kontrolē Cēsu novada pašvaldības policija un Cēsu novada pašvaldības Komunālā nodaļa.
1.4.        Cēsu novada pašvaldība Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā organizē klaiņojošo un bez pajumtes un īpašnieka aprūpes vai uzraudzības palikušu dzīvnieku izķeršanu un izolēšanu, eitanāziju, dzīvnieku līķu savākšanu.
1.5.        Cēsu novada pašvaldība organizē dzīvnieku patversmes darbību normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
1.6.        Cēsu novada pašvaldība apsaimnieko sīkdzīvnieku kapsētu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
 
II.                            Dzīvnieku reģistrācijas kārtība un nodevu nomaksa
2.1.       Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošie dzīvnieki ir jāreģistrē normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
2.2.       Nodeva par suņu un kaķu turēšanu jāmaksā visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras ir šajos noteikumos uzskaitīto suņu un kaķu īpašnieki vai turētāji.
2.3.       Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo dzīvnieku reģistrāciju vienotajā mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē veic Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4 un Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., Lauksaimniecības datu centrā vai pie praktizējoša veterinārārsta.
2.4.       Līdz 2016.gada 1.jūlijam dzīvnieka īpašniekam ir tiesības reģistrēt savu dzīvnieku Cēsu novada pašvaldībā tās izveidotajā dzīvnieku reģistrā arī tad, ja dzīvniekam nav  implantēta mikroshēma.
2.5.       Par Dzīvnieku turēšanu Cēsu novadā ir jāmaksā vienreizēja nodeva:
  Nodevas objekts Cēsu pilsētā (Ls) Vaives pagastā (Ls)
2.5.1. Par katra suņa turēšanu daudzdzīvokļu mājās 3 2
2.5.2. Par katra suņa turēšanu citos īpašumos 2 1
2.6.No dzīvnieku turēšanas nodevas atbrīvoti redzes invalīdi, 1.un 2. grupas invalīdi, kā arī juridiskas personas, kuru uzturēšanā ir dienesta suņi.
2.7. Pēc nodevas nomaksas tiek izsniegta dzīvnieka reģistrācijas pazīšanas zīme.
2.8.Līdzekļi, kas tiek iegūti no dzīvnieku turēšanas nodevas, tiek izlietoti Mājas dzīvnieku reģistrācijas organizēšanai, dzīvnieku reģistrācijas pazīšanas zīmju un reģistrācijas numuru izgatavošanai, dzīvnieku patversmes uzturēšanai.
III.             Dzīvnieku īpašnieku un turētāju pienākumi
 
3.1.        Dzīvnieku īpašnieku un turētāju pienākumi:
3.1.1.      nodrošināt dzīvnieku turēšanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
3.1.2.      nepieļaut dzīvnieku klaiņošanu;
3.1.3.      par dzīvnieka pazušanu nekavējoties ziņot Cēsu novada pašvaldības Dzīvnieku patversmei vai pašvaldības policijai;
3.1.4.      nodrošināt, lai dzīvniekam, atrodoties ārpus dzīvokļa vai mājas (vai mājas iežogota pagalma), būtu aplikta kakla siksna ar tai piestiprinātu reģistrācijas zīmi;
3.1.5.      reģistrēt mājas (istabas) dzīvnieku vienotajā  mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē vai Cēsu novada pašvaldības izveidotajā dzīvnieku reģistrā;
3.1.6.      Dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ar dzīvnieku atļauts atrasties Cēsu novada pašvaldības sabiedriskajā teritorijā (pastaigu laukumos, ielās un citos objektos), ja viņš ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrējis dzīvnieku un samaksājis ikgadējo pašvaldības nodevu;
3.1.7.      dzīvnieka īpašniekam vai turētājiem ir jāveic dzīvnieku vakcinācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
3.1.8.      nepieļaut, ka dzīvnieki rada netīrību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās un sabiedrisko ēku telpās, kā arī novada sabiedriskās vietās;
3.1.9.      nepieļaut dzīvnieku atrašanos izglītības iestādēs un stadionos, izņemot, ja dzīvnieku atrašanās teritorijā saistīta ar to demonstrēšanu un saskaņota ar iestādi;
3.1.10.  nepieļaut dzīvnieku atrašanos parkos, skvēros un bērnu rotaļu laukumos bez kaklasiksnas vai iemauktiņiem, izņemot, ja dzīvnieku atrašanās teritorijā saistīta ar to demonstrēšanu un saskaņota ar pašvaldību;
3.1.11.  nepieļaut dzīvnieku atrašanos vietās, kurās ir izvietota norāde, ka dzīvnieku atrašanās attiecīgajā vietā nav atļauta, vai aizliegums noteikts normatīvajos aktos;
3.1.12.  nepeldināt dzīvniekus publiskās ūdenstilpnēs;
3.1.13.  nepieļaut dzīvnieku izkrišanu pa logu;
3.1.14.  citi LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktie pienākumi, kas regulē dzīvnieka turēšanu.
3.2.        Bezsaimnieka kaķus atļauts izmitināt nekustamā īpašuma koplietošanas telpās un tai piegulošā teritorijā, ja atbilstoši īpašnieku noteiktajai kārtībai ir saņemta tās nekustamā īpašuma koplietošanas telpu daļas, kurā paredzēts dzīvnieku izmitināt, īpašnieku un apsaimniekotāja rakstiska atļauja. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai apsaimniekotājs ir atbildīgs par normatīvo aktu ievērošanu attiecībā uz dzīvnieku turēšanu un labturību, nodrošinot bezsaimnieku dzīvnieku sterilizāciju un vakcināciju pret trakumsērgu, kā arī ir par dzīvnieku nekontrolētu vairošanos. Personām, kas baro dzīvniekus sabiedriskā vietā, jānodrošina barošanas vietas sakopšana.
3.3.        Dzīvnieku īpašniekam ir tiesības apbedīt mirušo dzīvnieku sīkdzīvnieku kapsētā, saskaņojot ar Cēsu novada pašvaldības Komunālo nodaļu.
IV.       Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana un izolācija
4.1.Dzīvnieki, kuri palikuši bez pajumtes un īpašnieka (turētāja) aprūpes vai uzraudzības (izņemot savvaļas dzīvnieki), uzskatāmi par klaiņojošiem. Par klaiņojošu dzīvnieku nav uzskatāms sterilizēts kaķis, kas uzturas pilsētas vai lauku apdzīvotā vietā dzīvojamo māju tuvumā, izpildot 3.2.punkta nosacījumus.
4.2.Klaiņojošie dzīvnieki tiek izķerti normatīvos aktos noteiktajā kārtībā, un to izķeršanu organizē Cēsu novada pašvaldības  Komunālā nodaļa.
4.3.Lēmumu par izķeramo dzīvnieku secību pieņem klaiņojošo dzīvnieku ķērājs, izvērtējot bīstamības pakāpi.
4.4.Pašvaldības policists, piesakot izsaukumu dzīvnieku ķērājam, sniedz visu viņa rīcībā esošo informāciju par dzīvnieka uzvedību un iespējamo bīstamību.
4.5.Nekavējoši izķerami bezpalīdzīgā stāvoklī nonākuši dzīvnieki vai, ja tie rada draudus cilvēku drošībai.
4.6.Dzīvnieku izķeršana tiek saskaņota ar Dzīvnieku patversmes atbildīgo darbinieku.
4.7.Izķertie dzīvnieki tiek ievietoti Cēsu pilsētas dzīvnieku patversmē „Lācīši”.
4.8.Dzīvnieka īpašnieks vai turētājs 14 dienu laikā var dzīvnieku saņemt, sedzot visus izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka noķeršanu, transportēšanu, izmitināšanu un aprūpi. Dzīvnieka īpašniekam vai turētājam saņemot dzīvnieku patversmē ir jāuzrāda dzīvnieka reģistrācijas dokuments un vakcinācijas apliecība.
4.9.Dzīvnieku var eitanizēt tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai arī atdot turējumā citai personai, ja 14 dienu laikā pēc dzīvnieka ievietošanas patversmē tā īpašnieks vai turētājs nav izņēmis to no patversmes, vai arī dzīvnieks nav identificējams.
4.10.   Izdevumus, kas  saistīti ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi nosaka ar Cēsu novada domes lēmumu.
4.11.   No izdevumiem, kas saistīti ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi daļēji vai pilnībā var tikt atbrīvoti tie dzīvnieku īpašnieki vai turētāji, kas pieļāvuši dzīvnieka klaiņošanu objektīvu iemeslu dēļ (slimība u.tml.), kas tiek pamatota ar attaisnojošiem dokumentiem.
4.12.   Izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi, piedziņu organizē Cēsu novada pašvaldības Komunālā nodaļa.
4.13.   Lēmumu par adopcijai atdodamo dzīvnieku pieņem Dzīvnieku patversmes atbildīgais darbinieks, izvērtējot (adoptētājs ir pilngadīga persona, ar pastāvīgu dzīves vietu, pastāvīgiem ienākumiem u.c.) Par atkārtotu, gada laikā dzīvnieku nonākšanu Cēsu dzīvnieku patversmē „Lācīši”, patversmes atbildīgie darbinieki informē Pašvaldības policiju, norādot dzīvnieka īpašnieka vārdu uzvārdu, dzīvesvietu, pie kādiem apstākļiem dzīvnieks noķerts.
V.        Atbildība par noteikumu pārkāpšanu
5.1.Kontroli par šo noteikumu ievērošanu veic Cēsu novada Pašvaldības policija.
5.2.Administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojoties uz sastādītajiem administratīvo pārkāpumu protokoliem, atbilstoši Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajam, izskata un lēmumu pieņem Cēsu novada pašvaldības Administratīvā komisija.
5.3.Administratīvais sods vainīgās personas neatbrīvo no pienākuma atlīdzināt šo noteikumu pārkāpšanas rezultātā radītos izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi, un nodarītos zaudējumus.
VI. Noslēguma jautājumi
6.1.       Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Cēsu novada pašvaldības laikrakstā „Cēsu Vēstis”.
6.2.       Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Cēsu pilsētas domes 26.08.2010. Saistošie noteikumi Nr.30 “Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Cēsu pilsētā” un tajos veiktie grozījumi.
 
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 382
Grozījumi Cēsu novada domes 05.11.2009. lēmumā Nr.348 „Par maksas pakalpojumu noteikšanu Cēsu pilsētas sīkdzīvnieku patversmē „Lācīši”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu 2.panta pirmo daļu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.08.2012. atzinumu (prot. Nr. 11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, O.Bicāns, M.Malcenieks,  J.Rozenbergs, I.Timermanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 05.11.2009. lēmumā Nr.348  „Par maksas pakalpojumu noteikšanu Cēsu pilsētas sīkdzīvnieku patversmē  „Lācīši”, turpmāk – Lēmums,  šādus grozījumus:
1.1.aizstāt lēmuma nosaukumā vārdu  „sīkdzīvnieku” ar vārdu  „dzīvnieku”;
1.2.aizstāt 1.4.punktā skaitli „11.00” ar skaitli „16.35” un skaitli „5.50” ar skaitli „8.20” .
1.3.papildināt lēmumu ar 1.5.punktu šādā redakcijā:
„1.5. Dzīvnieka pieņemšana patversmē no privātpersonas notiek uz rakstiska iesnieguma pamata tad, ja dzīvnieks ir vakcinēts un sterilizēts, šādos gadījumos:
1.5.1. īpašnieka vai turētāja dzīves vietas maiņas gadījumā;
1.5.2. īpašnieka vai turētāja veselības stāvokļa pasliktināšanās gadījumā;
1.5.3. īpašnieka vai turētāja materiālā stāvokļa pasliktināšanās gadījumā.
1.5.4. Noteikt, ka pieņemot dzīvnieku patversmē lēmuma 1.5.1.;1.5.2.; 1.5.3. punktā minētajos gadījumos, īpašnieks vai turētājs sedz visas uzturēšanās izmaksas līdz četrpadsmitajai dienai.”
 
Sagatavoja I.Mercs
Saskaņots ar AJN juristi E.Janelsiņu, FN ekonomisti L.Sēkliņu,
Izsūtīt: Komunālai nodaļai, Finanšu nodaļai
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 383
Par koku izciršanu pilsētas daļā starp Lielo Katrīnas ielu, Rožu laukumu, Rīgas ielu un Lielo Līvu ielu, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta otrās daļas 1.punktu un 15.panta pirmās daļas 13.punktu, kā arī ievērojot Cēsu novada domes apvienotās Finanšu komitejas 23.08.2012. atzinumu (prot. Nr. 11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, O.Bicāns, M.Malcenieks,  J.Rozenbergs, I.Timermanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
         Nerīkot publisko apspriešanu par koku izciršanu nekustamajos īpašumos  Lielā Katrīnas ielā 1, Lielā Katrīnas ielā 3, Lielā Katrīnas ielā 5, Lielā Katrīnas ielā 7, Lielā Katrīnas ielā 9, Lielā Līvu ielā 6, Rīgas ielā 26, Rīgas ielā 28, Rīgas ielā 30, Rīgas ielā 32 un Rīgas ielā 34, Cēsīs, Cēsu novadā.
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 384
Par naudas balvu Cēsu pilsētas izglītības iestāžu audzēkņiem
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 14.11.2002. lēmumu „Par nolikumu „Par Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēnu un ģimnāzistu prēmiju”” (prot. Nr.27;8.p.), Cēsu Valsts ģimnāzijas 14.06.2012. pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu (prot Nr.5), Cēsu Valsts ģimnāzijas direktora vietnieces I. Škesteres 28.06.2012. iesniegumiem Nr.6/2463, Nr.6/2464, 6/2466 un Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G. Bērziņas iesniegumu Nr.6/2465,  Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 29.05.2012. pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu (prot. Nr.4), Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores D. Eglītes 12.06.2012. iesniegumiem Nr.6/2245 un Nr.6/2246, Cēsu 1.pamatskolas pedagoģiskās padomes 29.05.2012. sēdes lēmumu (prot.Nr.5), Cēsu 1.pamatskolas direktora vietnieces A.Avenas 12.06.2012. iesniegumu Nr.6/2247, Cēsu 2.pamatskolas pedagoģiskās padomes 30.05.2012. sēdes lēmumu (prot.Nr.2), Cēsu 2.pamatskolas direktora O.Bicāna 08.06.2012. iesniegumu Nr.6/2195, Cēsu pilsētas pamatskolas pedagoģiskās padomes 15.06.2012. lēmumu (prot. Nr.6), izvērtējot iesniegtos dokumentus, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 21.08.2012. atzinumam (prot. Nr.12) un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu un komitejas 23.08.2012. atzinumam (prot.Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, O.Bicāns, M.Malcenieks,  J.Rozenbergs, I.Timermanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Piešķirt naudas balvu Ls 50,00 apmērā:
1.1.  Artai Alksnītei  – Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniecei;
1.2.  Annai Paulai Upītei  – Cēsu 1.pamatskolas skolniecei;
1.3.  Laurai Kubliņai  – Cēsu 2.pamatskolas skolniecei;
1.4.  Kristai Dobumai  – Cēsu 2.pamatskolas skolniecei;
1.5.  Diānai Mateusai  – Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniecei;
1.6.  Demijai Tijārei  – Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniecei;
1.7.  Paulam Kozlovskim  – Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniekam;
1.8.  Ilgvaram Dzedulim  – Cēsu pilsētas pamatskolas skolniekam.
2.      Piešķir naudas balvu Ls 75,00 apmērā:
2.1.  Mārim Skujam  – Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniekam;
2.2.  Diānai Viktorijai Brokai  – Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniecei.
3.        Lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (galvenā grāmatvede S.Kūlīte) līdz 03.09.2012.
4.        Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 385
Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļas pakalpojuma iepirkumus „Par skolēnu ēdināšanas organizēšanu Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolā” rezultātus (iepirkuma identifikācijas Nr. CNP2010/61), „Par skolēnu ēdināšanas organizēšanu Cēsu 1.pamatskolā” rezultātus (iepirkuma identifikācijas Nr. CNP/2011/40), „Par skolēnu ēdināšanas organizēšanu Cēsu 2.pamatskolā” rezultātus (iepirkuma identifikācijas Nr. CNP/2011/40), „Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi Cēsu pilsētas izglītības iestādēs” rezultātus (iepirkuma identifikācijas Nr. CNP/2012/37), ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 21.08.2012. atzinumu (prot. Nr.12) un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.08.2012. atzinumu (prot. Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, O.Bicāns, M.Malcenieks,  J.Rozenbergs, I.Timermanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Atzīt par spēku zaudējušiem :
            1.1. Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmumu Nr.751 „Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs”;
            1.2. Cēsu novada domes 29.09.2011. lēmumu Nr.510 „Grozījumi 09.12.2010. lēmumā Nr.751 „Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs”;
            1.3. Cēsu novada domes 22.12.2011. lēmumu Nr.610 „Grozījumi Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmumā „Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs””.
             
2. Noteikt Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs šādu standartpusdienu cenu:
2.1. Cēsu pilsētas pamatskolas:
2.1.1. 1. – 4.klašu izglītojamiem – Ls 0.76 ;
2.1.2. 5. – 9. Klašu izglītojamiem – Ls 0.80;
2.2. Cēsu Valsts ģimnāzijas izglītojamiem – Ls 0.80; 2. 3. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas izglītojamiem – Ls 0.80;
2.4. Cēsu 2.vidusskolas izglītojamiem – Ls 0.80 ; 2.5. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas izglītojamiem – Ls 0.76 ; 2.6. Cēsu 1.pamatskolas izglītojamiem – Ls 0.70 ; 2.7. Cēsu 2.pamatskolas izglītojamiem – Ls 0.80 .
 
3.Noteikt Līvu un Rāmuļu pamatskolu izglītojamajiem :
3.1. brokastu cenu – Ls 0.33 ; 3.2. pusdienu cenu – Ls 0.67 ;
3.3. launaga cenu – Ls 0.27 ;
3.4. vakariņu cenu – Ls 0.33 .
 
4.Noteikt vecāku maksu Līvu un Rāmuļu pamatskolu pirmsskolas grupu izglītojamiem:
4.1.Ls 1.00, kurā iekļauta maksa par brokastīm, pusdienām un launagu; 4.2. Ls 1.25, kurā iekļauta maksa par brokastīm, pusdienām, launagu un vakariņām.
 
5.Noteikt Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes, Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes , Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes, Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes, Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes, Līvu pamatskolas, Rāmuļu pamatskolas un Cēsu 2.pamatskolas darbiniekiem:
5.1. brokastu cenu – Ls 0.43 ; 5.2. pusdienu cenu – Ls 0.70 ; 5.3. launaga cenu – Ls 0.37 ; 5.4. vakariņu cenu – Ls 0.43 .
6. Lēmums stājas spēkā 01.09.2012.
7. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada vispārējās izglītības iestāžu direktoriem, pirmsskolas iestāžu vadītājām un Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore I.Sietiņsone).
8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 386
Par noteikumu ‘’Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Cēsu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai’’ apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumiem Nr.1616  ”Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 21.08.2012. atzinumam (prot. Nr.12) un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas  23.08.2012. atzinumam (prot.Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, O.Bicāns, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, I.Timermanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.            Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr.601 „Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību Cēsu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai”.
2.            Apstiprināt noteikumus „Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Cēsu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai” (turpmāk– kārtība).
3.      Uzdot:
3.1.Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vad. L.Kokina) nodrošināt valsts budžeta mērķdotācijas sadali Cēsu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai atbilstoši apstiprinātai kārtībai un budžetā apstiprinātiem līdzekļiem pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
3.2.Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem/direktoriem veikt tarifikāciju atbilstoši apstiprinātai kārtībai.
4.      Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2012.
5.       Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 387
Par Cēsu novada vispārizglītojošo skolu direktoru mēnešalgām
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 388
Par speciālo izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 389
Par Cēsu pilsētas Sporta skolas direktora mēnešalgu


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 390
Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktora mēnešalgu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 391
Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktores mēnešalgu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 392
Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgām
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 393
Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku amatalgām
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 394
Par  grozījumiem Cēsu 2.pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu novada pašvaldības nolikuma 12.punktu, 24.11.2005. Cēsu pilsētas domes lēmumu „Noteikumu „ Par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, mēnešalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu””,  ievērojot Cēsu 2.pamatskolas direktora O.Bicāna 17.08.2012. iesniegumu Nr.1-10/49, un ievērojot Cēsu novada domes  Finanšu komitejas 23.08.2012. atzinumam (protokols Nr. 11),  Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, O.Bicāns, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, I.Timermanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Cēsu 2.pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā ar 03.09.2012. veikt grozījumus:
-          likvidēt 0,1 amata vienības- laborants;
-          izveidot 0,9 amata vienības – remontstrādnieks (kods pēc profesiju klasifikatora 9313 02).
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu 2.pamatskolas direktoram O.Bicānam.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina).
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 395
Par amata vienības izveidošanu Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Ziņo: G. Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  15.panta pirmās daļas 5. punktu, saskaņā ar Cēsu novada domes 05.04.2012. lēmumu Nr.144 „Par projekta pieteikumu „Cēsu Centrālās bibliotēkas attīstība” “ un noslēgto telpu nomas līgumu ( no 01.08.2012.) par telpu Raunas ielā 2 izmantošanu bibliotēkas darbības nodrošināšanai ēkas Raunas ielā 1 renovācijas laikā, un nepieciešamību nodrošināt ēkas apkuri ar malkas kurināmo, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 21.08.2012. sēdes atzinumu ( prot. Nr.12) un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.08.2012. sēdes  atzinumu  ( prot. Nr. 11) , Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, O.Bicāns, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, I.Timermanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Izveidot ar 01.10.2012. Cēsu Centrālajā bibliotēkā jaunu amata vienību – kurinātājs, 3 likmes uz pilnu slodzi katra, nosakot mēnešalgu Ministru kabineta noteiktās minimālās darba algas apmērā.
2.   Lēmuma izpildi organizēt Cēsu Centrālās bibliotēkas direktorei.
3.   Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 396
Par nolikuma „ Grozījumi  pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nolikumā” apstiprināšanu
Ziņo: G. Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Publisko aģentūru likuma 16.panta otro un ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.pantu un 28.pantu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 21.08.2012. atzinumam (prot. Nr.12) un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.08.2012. atzinumam (prot. Nr. 11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, O.Bicāns, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, I.Timermanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt Nolikumu „ Grozījumi  pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nolikumā” saskaņā ar pielikumu.
 2. Uzdot pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoram J.Markovam organizēt nepieciešamās darbības saistībā ar šī lēmuma izpildi.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Pielikums
Cēsu novada domes
30.08.2012. lēmumam Nr.396
 
APSTIPRINĀTS
ar Cēsu novada domes
30.08.2012. lēmumu Nr. 396
NOLIKUMS
Cēsīs
30.08.2012.                                                                                                            Nr.16
Grozījumi  pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nolikumā
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
Publisko aģentūru likuma 16.panta otro un ceturto daļu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.pantu un 28.pantu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu
 
Izdarīt pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nolikumā šādus grozījumus šādā redakcijā:
 
1.      Izteikt 2.1.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.1.11. piedalīties projektu izstrādē un to finansējuma piesaistē, kā arī organizēt kultūras projektu konkursus.”
 
2.      Svītrot 2.1.13. apakšpunktu.
 
3.      Izteikt 2.1.15. apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.1.15. iznomāt Aģentūras valdījumā un lietošanā nodoto Pašvaldības nekustamo īpašumu.”
 
4.      Papildināt ar  2.1.18., 2.1.19., 2.1.20., 2.1.21., 2.2.22. apakšpunktiem šādā redakcijā:
„2.1.18. saskaņot, izlietot, kontrolēt un noņemt īslaicīgo reklāmu un uzturēt apsaimniekošanā nodotos reklāmas nesējus, saskaņā ar Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem;
2.1.19. izsniegt atļaujas ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai, saskaņā ar Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem un to pielikumā norādīto vietas piekritību.
2.1.20. piedalīties Kultūras padomes sēdēs, sniegt priekšlikumus Kultūras padomei savas kompetences ietvaros, saskaņā ar Kultūras padomes nolikumu.
2.1.21. piedalīties Publisko izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sēdēs, sniegt priekšlikumus savas kompetences ietvaros, saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības Publisko izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas reglamentu.
2.1.22. rakstiski saskaņot lietot alkoholiskos dzērienus pasākumos Aģentūras valdījumā un lietošanā esošajā teritorijā.”
 
5.      Izteikt 2.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.2.4. administrēt īslaicīgās reklāmas izvietošanu pilsētas reklāmas stendos Cēsu novada administratīvajā teritorijā un uzturēt apsaimniekošanā nodotos reklāmas nesējus.”
6.      Izteikt 2.2.12. apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.2.12. pārvaldīt un apsaimniekot tai valdījumā un lietošanā nodoto Pašvaldības nekustamo īpašumu.”
 
7.      Izteikt 2.2.13. apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.2.13. vadīt un realizēt Pašvaldības projektus un programmas savas kompetences ietvaros, kā arī kultūras projektu konkursus.
 
8.       Izteikt 2.2.15. apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.2.15. sniegt pakalpojumus fiziskajām un juridiskajām personām, iekasēt nodevu par īslaicīgās reklāmas izvietošanu un nodevu par tirdzniecību publiskās vietās, saskaņā ar Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem.”
 
9.       Papildināt ar  2.2.16., 2.2.17., 2.2.18. apakšpunktiem šādā redakcijā:
„2.2.16. administrēt tirdzniecības atļauju izsniegšanu, preču tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas kārtību publiskās vietās, saskaņā ar Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem un to pielikumā norādīto vietas piekritību.
2.2.17. nodrošināt Kultūras padomes sēdes ar tehnisko nodrošinājumu un veikt dokumentācijas glabāšanu.
2.2.18. nodrošināt Publisko izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sēdēs izskatīto iesniegumu, tam pievienoto dokumentu, Komisijas sēžu protokolu, Komisijas lēmumu, korespondences u.c., glabāšanu saskaņā ar apstiprināto lietu nomenklatūru līdz to nodošanai glabāšanai Pašvaldības arhīvā.”
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 397
Grozījumi Cēsu novada domes 22.04.2010. lēmumā Nr. 261 „Par mobilo sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu”
Ziņo: G. Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 398
Par finansējuma piešķiršanu
            Ziņo: G. Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
      Pamatojoties uz likumu „ par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu, ievērojot noslēgto Vienošanos Nr.2010/0054/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/554 un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.08.2012. atzinumu (protokols Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, O.Bicāns, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, I.Timermanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Piešķirt Ls 7 734 priekšfinansējumu projekta „ Izglītības iestāžu informatizācija” realizācijai.
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai  piešķirto finansējumu iekļaut Cēsu novada pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumos ( vald.funkc. klasif.kods 09.219).
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veic Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors.
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 399
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai
Ziņo: G. Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu novada domes 24.03.2011. lēmumu Nr.204 „Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību” (prot.Nr.6, 39.p.) un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.08.2012. (prot.Nr.11) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, O.Bicāns, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, I.Timermanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.    Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt ziedojumu no Ahimas pašvaldības elektrovelosipēdu „Gazelle” EUR 2000 (divi tūkstoši eiro) vērtībā Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājam darba pienākumu veikšanai.
2.    Uzdot Cēsu novada pašvaldībai (izpilddirektors A.Mihaļovs) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.
3.    Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 400
Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei
 Ziņo: G. Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu novada domes 24.03.2011. lēmumu Nr.204 „Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību” (prot.Nr.6, 39.p.) un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.08.2012. (prot.Nr.11) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, O.Bicāns, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, I.Timermanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.    Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt dzīvnieku patversmes darbības nodrošināšanai ziedojumu no I. E. Ls 25 (divdesmit pieci lati).
2.    Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 401
Par aprēķināto zaudējumu par patvaļīgas koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu I.K. atmaksas termiņa pagarināšanu
            Ziņo: G. Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 402
Par nedzīvojamo telpu Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: G. Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
      Pamatojoties uz MK 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 47.,48. punktu, p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” neapdzīvojamo telpu – Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā nomas tiesību izsoles noteikumu (apstiprināti ar 01.08.2012. p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” mantas atsavināšanas un izsoles komisijas sēdes lēmumu (prot. Nr. 1) 7.3. punktu, un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.08.2012. atzinumam (protokols Nr. 11),  Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, O.Bicāns, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, I.Timermanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – kadastra numurs 42010051604001, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā (telpu grupa Nr. 001, veids – 1262 Muzeja vai bibliotēkas telpu grupa) nedzīvojamas telpas daļas 1. stāvā ar kopējo platību 54,5 m2, 14.08.2012. p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” mantas atsavināšanas un izsoles komisijā pieņemtos izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem nomas tiesības nosolīja  SIA “Glendeloka”, reģ. Nr. 44103042206, nosolot nomas maksu Ls 5,58 (pieci lati un 58 santīmi), par vienu kvadrātmetru mēnesī.
 2. Uzdot pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoram J.Markovam organizēt nepieciešamās darbības saistībā ar šī lēmuma izpildi.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 403
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 16 „Grozījumi Cēsu novada domes 30.12.2010. Saistošajos noteikumos Nr. 45 „Sabiedriskās kārtības noteikumi””
                                  Ziņo: G. Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktu, 43.panta pirmās daļas 4. punktu, un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.08.2012. atzinumam (protokols Nr. 11),  Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, O.Bicāns, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, I.Timermanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 16 „Grozījumi Cēsu novada domes 30.12.2010. Saistošajos noteikumos Nr. 45 „Sabiedriskās kārtības noteikumi”” saskaņā ar pielikumu.
 
 
Pielikums
Cēsu novada domes 30.08.2012.
lēmumam Nr. 403
 
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes 30.08.2012.
lēmumu Nr. 403
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
 
30.08.2012.                                                                                                                 Nr. 16
 
 Grozījumi Cēsu novada domes 30.12.2010. saistošajos noteikumos
Nr. 45 „Sabiedriskās kārtības noteikumi”  
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktu, 43.panta pirmās daļas 4. punktu
Izdarīt Cēsu novada domes 30.12.2010. saistošajos noteikumos Nr. 45 „Sabiedriskās kārtības noteikumi” šādus grozījumus:
1.      Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:
„12. Atrašanās sabiedriskās vietās ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu:
12.1. Par atrašanos sabiedriskajās vietās, t. sk., daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpās vai sabiedriskajā transportā, ar atvērtu alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu vai glāzi, izņemot vietas un pasākumus, kur alkoholisko dzērienu lietošanu rakstiski atļāvusi pašvaldība vai pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (attiecībā uz tās valdījumā un lietošanā esošo teritoriju) un, kurās alkoholiskie dzērieni tiek pārdoti lietošanai uz vietas,- uzliek naudas sodu no Ls 5.00 līdz Ls 25.00.
12.2. Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, - uzliek naudas sodu no Ls 25.00 līdz Ls 50.00.”


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 404
Par nekustamā īpašuma Meža ielā 25, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta otrās daļas 5.punktu un 4.2 pantu, SIA „SĒLIJAS MĒRNIECĪBA”, reģistrācijas Nr. 55403030141, Jēkabpils, Pļaviņu iela 52, LV - 5201, veikto zemes vienības kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 21.10.2011. atzinumu Nr. 64 (prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, O.Bicāns, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, I.Timermanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Meža ielā 25, Cēsis, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 28.9808 ha (289808 m2), kadastra apzīmējums 4201 009 0804, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
2.      Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201).
3.      Zemes vienības apgrūtinājumi - 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.0211 ha, 11080101 aizsargjoslas teritorija ap purvu no 10 – 100 ha – 12.8379 ha.
4.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr.  405
Par tautas vērtes kopas „Dzieti” mūzikas ierakstu „Saules Dziesmas” nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Ziņo: J. Markovs, pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktors
 
Pamatojoties uz likuma Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu 5.panta 3.punktu un Obligāto eksemplāru likuma 4.pantu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm - par (D.Vasmanis, V.Vaivods, G.Šķenders, O.Bicāns, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, I.Timermanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Nodot 122 (viens simts divdesmit divus) pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” īpašumā esošos tautas vērtes kopas „Dzieti” mūzikas ierakstus „Saules Dziesmas” par kopējo vērtību Ls 252,54 (Divi simti piecdesmit divi lati un 54 santīmi), viena mūzikas ieraksta cena Ls 2,07 (Divi lati un 07 santīmi) bezatlīdzības lietošanā Cēsu novada pašvaldībai simts ieraksta eksemplārus un Cēsu novada izglītības iestādēm: Cēsu Valsts ģimnāzijai, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai, Cēsu 2.vidusskolai, Cēsu 1.pamatskolai, Cēsu internātpamatskolai – rehabilitācijas centram, Cēsu pilsētas pamatskolai, Cēsu 2.pamatskolai, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai, Līvu pamatskolai, Rāmuļu pamatskolai, Cēsu profesionālai vidusskolai, Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei, Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei, Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei, Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādei, Cēsu speciālai pirmsskolas izglītības iestādei, Cēsu pilsētas Mākslas skolai, Cēsu pilsētas sporta skolai, Cēsu Bērnu un Jauniešu centram,  vienu ieraksta eksemplāru skolu audzēkņu radošai izglītošanai, nemateriālā kultūras mantojuma izpratnes un saglabāšanas veicināšanai, kā arī trīs ieraksta eksemplārus Latvijas Nacionālai bibliotēkai, lai nodrošinātu nacionālās kultūras mantojuma pastāvīgu saglabāšanu, apstrādi un publisku izmantošanu.
 
 


2012.gada 30. augusta protokols Nr.14       Lēmuma nr. 406
Par projektu „Cēsu Centrālās bibliotēkas attīstība”
Ziņo: A.Mihaļovs, novada pašvaldības izpilddirektors
 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumiem Nr.91 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”, Cēsu pilsētas Attīstības stratēģiju 2008.-2014., 05.04.2012. domes lēmumu Nr. 144 par projekta pieteikuma „Cēsu centrālās bibliotēkas attīstība” iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, atklātā konkursa (identifikācijas Nr. CNP/2012/28) ietvaros iesniegtajiem piedāvājumiem, kas ievērojami pārsniedza projektā plāto budžetu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, G. Šķenders, O.Bicāns, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, I.Rimermanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, A.Rasmanis); pret - nav; atturas - nav, nolemj:
 
 1. Pārtraukt iepirkumu procedūru – atklāts konkurss (identifikācijas Nr. CNP/2012/28 „Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācija un saimniecības ēkas rekonstrukcija Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, būvdarbi.”) - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta 2.daļu;
 2. Pārtraukt iepirkumu procedūras - atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. pantam (identifikācijas Nr. CNP 2012/41 „Autoruzraudzība Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācijas un saimniecības ēkas rekonstrukcijas Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, būvdarbiem.” un Nr. CNP 2012/39 „Būvuzraudzība „Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācija un saimniecības ēkas rekonstrukcija Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā” būvdarbiem.”) - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 ˡ. panta 6.daļu;
 3. Atsaukt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniegto projekta pieteikumu „Cēsu centrālās bibliotēkas attīstība”;
 4. Veikt izmaiņas ar 2012. gada 01.marta Cēsu novada būvvaldes lēmumu Nr.46 akceptētajā būvprojektā „Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas, kadastra 4201-005-2301-001, renovācija, ieviešot mērķtiecīgus, funkcionālus un tehniskus uzlabojumus, Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā”, paredzot iespēju būvdarbus realizēt pa būvniecības kārtām;
 5. Atbilstoši veiktajiem precizējumiem būvprojektā, sagatavot un iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā projekta pieteikumu „Cēsu centrālās bibliotēkas attīstība”;
6.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddidektoram.


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv