Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Otrdiena, 2020.gada 7.jūlijs   Vārda dienu svin: Alda, Maruta
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2012. gads
2012.gada 20.septembra protokols Nr.15

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 407Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Dzintara ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov.  
2 408Par nodibinājuma „Cēsu Pils ģildes fonds” 31.07.2012. sūdzību „Par Cēsu novada pašvaldības Iesniegumu izskatīšanas komisijas publisku, izklaides un svētku pasākumiem 2012.gada 11.jūlija lēmumu”
3 409Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
4410Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
5 411Par nekustamā īpašuma „Ķekaviņas” Vaives pagastā, Cēsu novadā, sadalīšanu
6 412Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas sastāvu
7   414 Par zemes gabala Stacijas laukums 2, Cēsīs, Cēsu nov., nomu
8 415Par nekustamā īpašuma  nodokļa  atvieglojumu  piešķiršanu  a/s „CATA”
9 416Par nekustamā  īpašuma   nodokļa parāda  un nokavējuma  naudas dzēšanu SIA  „ ALETA”
10 417Par nekustamā  īpašuma   nodokļa parāda  un nokavējuma  naudas dzēšanu SIA  „ Rokas  instrumenti”
11 418Par nekustamā  īpašuma nodokļa parāda  un nokavējuma  naudas dzēšanu SIA  „ GROSVUDE”
12 419Par nekustamā  īpašuma   nodokļa parāda  un nokavējuma  naudas dzēšanu SIA  „ Baltijas  tirdzniecības  grupa”
13 420Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu SIA „GLOBAL CONSTRUCTION”
14 421Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu SIA „SOLAIJA”
15 422Par bezcerīgo debitoru parādu dzēšanu SIA „DIVI STRAUTIŅI”
16 423Par bezcerīgo debitoru parādu dzēšanu SIA „EIRO BRIG”
17 424Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.17 ‘’Par  nodokļa  atbalsta  pasākuma  piemērošanu nekustamā  īpašuma  nodoklim” apstiprināšanu
18 425Par  Cēsu pilsētas Sporta skolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
19 426Par amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā
20 427Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas, Cēsu Bērnu un jauniešu centra un Cēsu pilsētas Sporta skolas pedagoģisko darbinieku amatalgām
21 428Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei
22 429Grozījumi Cēsu novada domes 22.04.2010. lēmumā Nr. 261 „Par mobilo sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu”
23 430Par grozījumiem Cēsu novada domes 03.03.2011. lēmuma Nr. 151 „Par Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldes amata vienību darba algas apstiprināšanu” pielikumā Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldes amata vienību darba algas”
24   431Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. lēmumā Nr. 573 „Par nedzīvojamo telpu Nākotnes ielā 10-22, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu nomā ārstu prakses veidošanā”
25 432Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu  uz nekustamo īpašumu „Agro Ģūģeri”, Vaives pagastā, Cēsu novadā
26 433Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu  uz nekustamo īpašumu „Birznieki”, Vaives pagastā,  Cēsu novadā
27 434Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu  uz nekustamo īpašumu „Birztalas”, Vaives pagastā,  Cēsu novadā
28 435Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu  uz nekustamo īpašumu „Gaši”, Vaives pagastā,  Cēsu novadā
29 436Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu  uz nekustamo īpašumu „Mazeglītes”, Vaives pagastā, Cēsu novadā
30 437Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu  uz nekustamo īpašumu „Vidus Slaviešas”, Vaives pagastā,  Cēsu novadā
31 438Par normatīvu dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai Cēsu novadā 2012./2013. gada apkures sezonā apstiprināšanu
32 439Par peļņas daļas noteikšanu un ieskaitīšanu pašvaldības budžetā
33 440Par pašvaldības budžeta izpildi
34 441Par mērķdotāciju pamata un vispārējai  vidējai  izglītībai,  profesionālajai izglītībai      
35 442Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai
36 443Par mērķdotāciju   speciālajām izglītības iestādēm
37 444Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām
38 445Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Cēsu novada 26.01.2012.saistošajos noteikumos Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2012.gadam”” apstiprināšanu
39 446Par 2013.gada budžeta prioritātēm un budžeta izdevumu kontrolskaitļu bāzes noteikšanu
40 447Par nedzīvojamo telpu Piebalgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas maksas apstiprināšanu
41 448Par noteikumu „ Grozījumi Darba samaksas noteikumos” apstiprināšanu
42 449Par projektu „Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide”
43 450Par datoru nodošanu Cēsu pilsētas pansionātam
44 451Par zemes ierīcības projekta Mētru ielā 20, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
45 452Par zemes ierīcības projekta Meža ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
46 453Par  Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 407
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Dzintara ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov.  
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 26.punktu un Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums” un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 04.09.2012. priekšlikumu (prot. Nr.25), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas 1 (deputāts A.Raubiško),  nolemj:
 
Nemainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai Dzintara ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 002 0701, platība 1017 m2.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 408
Par nodibinājuma „Cēsu Pils ģildes fonds” 31.07.2012. sūdzību „Par Cēsu novada pašvaldības Iesniegumu izskatīšanas komisijas publisku, izklaides un svētku pasākumiem 2012.gada 11.jūlija lēmumu”
Ziņo: J.Rozenbergs, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas
 priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz augstāk minēto, Administratīvā procesa likuma 1.pantu, 59.panta  pirmo daļu, 59.panta  otro daļu, 59.panta  ceturto daļu,  81.pantu, Publisku izklaides un svētku pasākuma drošības likuma 6.pantu, 7.panta trešo daļu,  Cēsu novada domes 01.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 129., 131.punktu,  Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas 14.09.2012. atzinumu Nr. 10 „Par nodibinājuma „Cēsu Pils ģildes fonds” 31.07.2012. sūdzību „Par Cēsu novada pašvaldības Iesniegumu izskatīšanas komisijas publisku, izklaides un svētku pasākumiem 2012.gada 11.jūlija lēmumu”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (V.Vaivods, M.Malcenieks, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, O.Bicāns, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – 1 (deputāts D.Vasmanis), (J.Žagars balsojumā nepiedalās), nolemj:
 
1.      Noraidīt kā nepamatotu nodibinājuma „Cēsu Pils ģildes fonds” 31.07.2012. sūdzību „Par Cēsu novada pašvaldības Iesniegumu izskatīšanas komisijas publisku, izklaides un svētku pasākumiem 2012.gada 11.jūlija lēmumu” daļā, ar kuru lūgts atzīt par tiesību normām neatbilstošu Cēsu novada pašvaldības Iesniegumu izskatīšanas komisijas publisku, izklaides un svētku pasākumiem 11.07.2012. lēmumu atlikt atļaujas izsniegšanu „Cēsu Mākslas festivāla 2012” rīkošanai.
2.      Atzīt par pamatotu nodibinājuma „Cēsu Pils ģildes fonds” 31.07.2012. sūdzību „Par Cēsu novada pašvaldības Iesniegumu izskatīšanas komisijas publisku, izklaides un svētku pasākumiem 2012.gada 11.jūlija lēmumu” daļā ar kuru lūgts atzīt par tiesību normām neatbilstošu Cēsu novada pašvaldības Iesniegumu izskatīšanas komisijas publisku, izklaides un svētku pasākumiem 11.07.2012.  lēmumu pieprasīt iesniegt dokumentus atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākuma drošības likumam 10.panta otrās daļas 7.punktam.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 409
Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
Ziņo: S.Zvirbule, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes priekšsēdētāja G.Šķendera  29.08.2012. iesniegumu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, ievērojot ar Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 11 apstiprināto Darba samaksas noteikumu 3.3.punktu, Cēsu novada 01.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 35.1. punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav,  (G.Šķenders balsojumā nepiedalās), nolemj:
 
1.            Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu no 27.09.2012 līdz 10.10.2012.
2.            Cēsu novada domes priekšsēdētāja G.Šķendera atvaļinājuma laikā Cēsu novada domes priekšsēdētāja pienākumus veic Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks J.Rozenbergs.
 
 
 


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 410
Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.pantu, Cēsu novada saistošo noteikumu Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”(01.07.2009. sēdes lēmuma Nr.3, protokols Nr.1) 12.punktu, Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas Lienes Kazakas 07.08.2012. iesniegumu, reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 07.08.2012.  Nr. 6/2995, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 06.09.2012. atzinumam (protokols Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2.      Atzīt par spēku zaudējušu ar Cēsu novada domes  03.09.2009. lēmumu Nr.182 apstiprināto Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības nolikumu.
3.      Uzdot Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja L.Kazaka) informēt Izglītības iestāžu reģistru par izglītības iestādes nolikuma maiņu.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
 
Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs
20.09.2012.                                                                                                                 Nr. 20
CĒSU PILSĒTAS 5.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.pantu
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1.   Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde (turpmāk tekstā - Pirmsskolas iestāde) ir Cēsu novada domes (turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša pirmsskolas izglītības iestāde, kura īsteno pirmsskolas izglītības programmu.
1.2.   Pirmsskolas iestādes tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, uz to pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi un citi spēkā esošie normatīvie akti, kas saistīti ar izglītības jautājumiem, kā arī šis nolikums.
1.3.   Pirmsskolas iestādei ir:
1.3.1.      zīmogs;
1.3.2.      noteikta parauga veidlapa.
1.4.   Pirmsskolas iestādes finanšu līdzekļu apriti un finanšu kontu pārvalda Dibinātājs.
1.5.   Pirmsskolas iestādes juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101, pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vieta - Ata Kronvalda iela 35, Cēsis, Cēsu novads LV 4101.
2. PIRMSSKOLAS IESTĀDES DARBĪBAS MĒRĶI, PAMATVIRZIENI, UZDEVUMI
2.1.   Pirmsskolas iestādes izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments ir licenzēta izglītības programma, kas nosaka iestādes darbības mērķus, pamatvirzienus un uzdevumus.
2.2.   Pirmsskolas iestādes mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības programmu un sagatavot izglītojamos (turpmāk tekstā bērnus) pamatizglītības apguvei, balstoties uz apkārtējās pasaules likumsakarībām.
2.3.   Pirmsskolas iestādes uzdevumi ir:
2.3.1.      sagatavot bērnus pamatizglītības apguvei;
2.3.2.      radīt bērniem drošu vidi un aizsargāt, nostiprināt bērnu veselību;
2.3.3.      nodrošināt bērnu vispusīgu fizisko, ētiski estētisko un intelektuālo attīstību un aktivitāti, balstoties uz attīstības pēctecību un katra bērna individuālajām spējā;
2.3.4.      sekmēt bērnu rīcības, darbības, jūtu, vēlmju, interešu apzināšanu un spēju izpausties aktīvā darbībā, gūt panākumus atbilstoši savām spējām, veidot „ES” apziņu;
2.3.5.      veicināt bērnu personīgās pieredzes veidošanos, apgūstot pieaugušo radīto pieredzi un sekmējot viņu izziņas procesus un darbības;
2.3.6.      izkopt bērnu saskarsmes un sadarbības spējas, iemaņas, balstoties uz vispārcilvēciskajām vērtībām.
3. PIRMSSKOLAS IESTĀDES ĪSTENOJAMĀS PROGRAMMAS
3.1. Pirmsskolas iestāde īsteno Izglītības un Zinātnes ministrijā licenzētu “Pirmsskolas izglītības programmu”, kods 01011111.
4. IZGLĪTĪBAS PROCESA ORGANIZĀCIJA
4.1.   Pirmsskolas izglītības programma nodrošina bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei, aptverot:
4.1.1.      veselības nostiprināšanu;
4.1.2.      individualitātes veidošanos;
4.1.3.      fizisko, sociālo un intelektuālo attīstību;
4.1.4.      iniciatīvas, zinātkāres patstāvības un radošās darbības attīstību;
4.1.5.      psiholoģisko sagatavošanu;
4.1.6.      valsts valodas lietošanas pamatiemaņu apguvi.
4.2.   Pilnu pirmsskolas izglītības programmu bērni apgūst līdz 7 gadiem, taču to var pagarināt par vienu gadu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.
4.3.   Mācību priekšmetu programmas var izstrādāt Pirmsskolas iestādes pedagogi, tās apstiprina Pirmsskolas iestādes vadītāja.
4.4.   Pirmsskolas iestāde saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu, Izglītības likumu, licenzēto programmu un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī ar dibinātāja apstiprināto nolikumu patstāvīgi:
4.4.1.      organizē un īsteno izglītošanas procesu ;
4.4.2.      izvēlās izglītības darba formas un metodes .
4.5.   Bērnu uzņemšana Pirmsskolas iestādē notiek Dibinātāja un Ministru kabineta noteiktā kārtībā.
4.6.   Pirmsskolas iestādes vadītāja ar bērna vecāku  vai aizbildni slēdz savstarpēju vienošanos par bērns uzturēšanos Pirmsskolas izglītības iestādē.
4.7.   Pirmsskolas iestādē darbojās 11 grupas bērniem vecumā no 1 gada 6 mēnešiem līdz 7 gadiem.
4.8.   Bērnu skaits vienā grupā noteikts Ministru kabineta noteikumos.
4.9.   Pirmsskolas iestāde ir atvērta bērniem 5 dienas nedēļa ar 12 stundu darba laiku no plkst.7.00 līdz 19.00.
4.10.                    Pirmsskolas iestādi bērns apmeklē katru dienu .
4.11.                    Vieta bērnam Pirmsskolas iestādē tiek saglabāta:
4.11.1.  Bērna slimības /karantīnas/ gadījumā, ja to apliecina ģimenes ārsta izziņa;
4.11.2.  Vecāku slimības laikā, ja nav neviena, kas bērnu var atvest un aizvest no Pirmsskolas iestādes, un ja tiek iesniegts vecāku slimību apstiprinošs dokuments;
4.11.3.  uz laiku, kamēr bērns tiek nosūtīts uz apmācību specializētajā pirmsskolas iestādē vai izstājās no Pirmsskolas iestādes uz laiku veselības uzlabošanas nolūkā, iesniedzot ģimenes ārsta vai pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu;
4.11.4.  uz laiku, kam vecāku atvaļinājuma laikā un laikā, kad bērns neapmeklē Pirmsskolas iestādi ģimenes apstākļu dēļ;
4.11.5.  ja Pirmsskolas iestāde tiek slēgta saskaņā ar Cēsu novada domes lēmumu.
4.12.                    Pirmsskolas izglītības saturs bērnu dažādo prasmju, iemaņu un priekšstatu par apkārtējo pasauli apguvē dažādos mācību priekšmetos tiek organizēts 4 attīstības pakāpēs.
4.13.                    Pirmsskolas iestādes bērnu intelektuālā un fiziskā nodarbību slodze, ievērojot Vispārējā izglītības likuma prasības, noteikta izglītības iestādes vadītājas apstiprinātajā nodarbību sarakstā.
4.14.                    Pedagoģiskajā darbā ar bērniem programmas īstenošanai tiek organizētas daudzveidīgas mācību darba formas - rotaļnodarbības ar visu grupu, apakšgrupu vai individuāli.
4.15.                    Galvenās metodes darbā ar bērniem ir rotaļa, novērošana, apsekošana, salīdzināšana, klasificēšana, modelēšana, pētniecība un eksperimentēšana, verbālā, interaktīvā.
4.16.                    Ar bērniem , kuriem nepieciešama valodas korekcija, strādā skolotāja logopēde.
4.17.                    Bērnu attīstības, zināšanu, prasmju un iemaņu analīze notiek  divas reizes mācību gadā .
5. PIRMSSKOLAS IESTĀDES BĒRNU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1.   Bērniem ir tiesības uz :
5.1.1.      pirmsskolas izglītības apguvi atbilstoši katra spējām;
5.1.2.      tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, kas nodrošina pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību;
5.1.3.      dzīvības, veselības aizsardzību un neatliekamo palīdzību ikdienā , kā arī uz tiesībām būt pasargātiem no fiziskās un garīgi seksuālās ekspluatācijas un pavedināšanas;
5.1.4.      nacionālās identitātes saglabāšanu;
5.1.5.      personiskās mantas aizsardzību;
5.1.6.      savu domu un uzskatu brīvu paušanu un aizstāvēšanu.
5.2.   Atbilstoši bērna vecumam bērna pienākumi mājās un sabiedrībā ir:
5.2.1.      ievērot iestādes un grupas kārtības noteikumus, ar kuriem bērns viņam saprotamā veidā iepazīstināts ģimenē, izglītības iestādē;
5.2.2.      kopt sevi un piedalīties sabiedriski lietderīgos darbos;
5.2.3.      ar cieņu izturēties pret saviem vecākiem, ģimenes locekļiem, vienaudžiem, kā arī citiem sabiedrības pilsoņiem, neaizskarot citu bērnu un pieaugušo intereses un tiesības;
5.2.4.      mācīties darboties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai;
5.2.5.      ievērot elementāras sadzīves un kulturālās uzvedības normas;
5.2.6.      sargāt un rūpēties par savu veselību un drošību;
5.2.7.      ar cieņu izturēties pret savu iestādi, pilsētu, valsti, tās simboliem, likumiem.
6. PIRMSSKOLAS IESTĀDES DARBINIEKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
6.1.   Pirmsskolas iestādi vada Pirmsskolas iestādes vadītājs, kuru amatā ieceļ un atbrīvo no amata Dibinātājs pēc saskaņošanas ar Izglītības un Zinātnes ministriju.
6.2.   Pirmsskolas izglītības iestādē ir lineāri funkcionālā vadības struktūra. Darbinieki ir pakļauti vienam vai vairākiem vadītājiem . Darbinieku pakļautība noteikta amata aprakstā.
6.3.   Pirmsskolas iestādes vadītāja prombūtnes laikā līdz 2 mēnešiem Pirmsskolas iestādes vadītāja pienākumus pilda ar Dibinātāja izpilddirektora rīkojumu iecelta persona, ilglaicīgās prombūtnes laikā Pirmsskolas iestādes vadītāja pienākumus pilda ar Cēsu novada domes lēmumu iecelta persona, kurai ar izpilddirektora rīkojumu nosaka viņa pienākumus un tiesības, darba apjomu un atbildību.
6.4.   Par Pirmsskolas iestādes vadītāja pienākumu izsildītāju, saskaņojot ar Dibinātāju, var nozīmēt pirmsskolas iestādes vadītāja vietnieku saimnieciskajā darbā, iestādes metodiķi iestādes lietvedi vai skolotāju, nosakot viņu pienākumus un tiesības, darba apjomu un atbildību.
6.5.   Pirmsskolas iestādes vadītāja kompetenci nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, darba līgums un Pirmsskolas iestādes nolikums.
6.6.   Pirmsskolas iestādes vadītāja pienākumi :
6.6.1.      vadīt Pirmsskolas iestādes darbu un atbildēt par Pirmsskolas iestādes darba rezultātiem;
6.6.2.      nodrošināt likumu, Ministru kabineta noteikumu, Izglītības un zinātnes ministrijas, Dibinātāja un tā institūciju izstrādāto normatīvo aktu un šī Nolikuma ievērošanu un izpildi Pirmsskolas iestādē;
6.6.3.      plānot Pirmsskolas iestādes finanšu līdzekļu izlietojumu un par savu darbību un izlietojuma rezultātiem pēc pieprasījuma atskaitīties Dibinātājam un izglītības iestādes padomei;
6.6.4.      organizēt un vadīt Pirmsskolas iestādes darbību reglamentējošu iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanu un kontrolēt to izpildi;
6.6.5.      nodrošināt Pirmsskolas iestādi ar amatam atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem, nodibinot un izbeidzot darba tiesiskās attiecības, ievērojot darba likumā un citos normatīvajos aktos darba devējam noteiktās tiesības un pienākumus;
6.6.6.      nodrošināt sistemātisku pedagogu tālākizglītību un apstākļus izglītības procesa kvalitatīvai īstenošanai;
6.6.7.      nodrošināt Pirmsskolas iestādes datu bāzes izveidi un uzturēšanu;
6.6.8.      nodrošināt Pirmsskolas iestādes pastāvīgu lietvedības un arhīva kārtošanu līdz dokumentu arhivēšanai un saglabāšanu;
6.6.9.      noteikt darbiniekiem darba samaksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
6.6.10.  vadīt Pedagoģiskās padomes darbu;
6.6.11.  nodrošināt apstākļus Pirmsskolas iestādes padomes darbam;
6.6.12.  informēt darbiniekus un nepieciešamības gadījumā citas personas par Pirmsskolas padomē un Pedagoģiskajā padomē pieņemtajiem lēmumiem;
6.6.13.  atbildēt par Pirmsskolas iestādes izglītības , saimniecisko un finansiālo darbību piešķirtā finansējuma ietvaros un kontrolēt noteikto uzdevumu izpildi;
6.6.14.  Dibinātāja noteiktā kārtībā pieprasīt un atskaitīties par stingrās uzskaites dokumentiem.
6.6.15.  bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Pirmsskolas iestādi valsts, pašvaldības un nevalstiskajās institūcijās;
6.6.16.  nodrošināt izglītojamo veselību un dzīvību laikā, kad izglītojamais atrodas Pirmsskolas iestādē vai Pirmsskolas iestādes organizētajos pasākumos;
6.6.17.  informēt valsts un pašvaldības institūcijas, kuru funkcijās ietilpst bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšana, gadījumos, kad tiek konstatēta pret bērnu vērsta vardarbība Pirmsskolas iestādē vai ārpus tās;
6.6.18.  nodrošināt savlaicīgu un precīzu pārskatu, atskaišu un informācijas iesniegšanu Dibinātājam, Valsts statistikas pārvaldei, Pirmsskolas iestādes darbību kontrolējošām iestādēm;
6.6.19.  nodrošināt Pirmsskolas iestādes un tās teritorijas uzturēšanu kārtībā un organizēt izglītības iestādes saimniecisko darbību;
6.6.20.  nodrošināt noslēgto līgumu līgumsaistību izpildes kontroli.
6.7.   Pirmsskolas iestādes vadītāja tiesības:
6.7.1.      savas kompetences ietvaros lemt par Pirmsskolas iestādes intelektuālo , finanšu un materiālo resursu racionālu izlietošanu;
6.7.2.      saņemt konsultācijas un informāciju par izglītības procesa un izglītības vadības jautājumiem;
6.7.3.      iesniegt priekšlikumus darba problēmu risināšanai augstākstāvošajā un citās institūcijās;
6.7.4.      deleģēt pedagogiem un darbiniekiem konkrētu uzdevumu, funkciju veikšanu;
6.7.5.      atbilstoši darba samaksas fondam, sagatavot priekšlikumus un iesniegt apstiprināšanai Dibinātājam saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu, amatalgas un piemaksas;
6.7.6.      Patstāvīgi slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām Pirmsskolas iestādes nolikumā paredzētajos darbības virzienos par līgumcenu līdz Ls 20 000 bez pievienotās vērtības nodokļa apstiprinātā budžeta ietvaros;
6.7.7.      apbalvot un ieteikt apbalvošanai, kā arī prēmēt pedagogus u. c. darbiniekus, disciplināri sodīt savas kompetences ietvaros;
6.7.8.      uzņemt un atskaitīt izglītojamos Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
6.7.9.      noteikt pedagoģisko likmju skaitu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai pedagoģisko darbinieku darba samaksas kārtībai, darba samaksas lielumam un darba slodzei;
6.7.10.  apstiprināt mācību priekšmetu programmas, pedagogu tarifikācijas, darba plānu u. c. Pirmsskolas iestādes darbību reglamentējošos dokumentus;
6.8.   Pirmsskolas iestādes metodiķis nodrošina kvalitatīvu izglītības procesa organizāciju un norisi Pirmsskolas iestādē. Pirmsskolas iestādes metodiķa pienākumi un tiesības noteikti Izglītības likumā un Pirmsskolas iestādes metodiķa amata aprakstā un šajā nolikumā.
6.9.   Pedagogu pienākumi un skolotāja tiesības izglītošanas procesā ir noteiktas Izglītības likumā un amata aprakstā un šajā nolikumā.
6.10.                    Pirmsskolas iestādes pedagogu un citu darbinieku pienākumi:
6.10.1.  pedagogi darbā ievēro Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu un citus spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Pirmsskolas iestādes darbību reglamentējošos dokumentus;
6.10.2.  pedagogu pamatuzdevums ir radoši un atbildīgi piedalīties pirmsskolas izglītības programmas īstenošanā, iesaistot izglītības procesā bērnu vecākus;
6.10.3.  pedagogi atbild par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem;
6.10.4.  pedagogi un citi darbinieki veic pienākumus un izmanto savas tiesības saskaņā ar Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Darba likumu, darba līgumu un amata aprakstu;
6.10.5.  darba kārtību pedagogiem un citiem darbiniekiem nosaka saskaņā ar Darba likumu, Darba aizsardzības likumu un Pirmsskolas iestādes darba kārtības noteikumiem.
6.11.                    Pirmsskolas iestādes saimniecisko darbinieku pienākumi un tiesības noteikti saimniecisko darbinieku amata aprakstos.
6.12.                    Pedagogiem un saimnieciskajiem darbiniekiem ir tiesības:
6.12.1.  saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
6.12.2.  izteikt priekšlikumus Pirmsskolas iestādes darba uzlabošanai;
6.12.3.  saņemt darbam nepieciešamo materiālo nodrošinājumu;
6.12.4.  uz darba samaksu, kas nav mazāka par Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu (amatalgu);
6.12.5.  uz drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem;
6.12.6.  saņemt materiālo stimulu saskaņā ar koplīgumu, pedagogu darba kvalitātes piemaksu piešķiršanas kārtību.
7. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PADOMES IZVEIDOŠANAS KĀRTĪBA UN KOMPETENCE
7.1. Pirmsskolas iestādē darbojas Pirmsskolas izglītība iestādes padome, tās  kompetenci nosaka Pirmsskolas iestādes padomes reglaments.
8. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PEDAGOĢISKĀS PADOMES IZVEIDOŠANAS KĀRTĪBA UN KOMPETENCE
8.1. Pirmsskolas iestādē darbojas  pedagoģiskā padome, tās kompetenci nosaka Pirmsskolas iestādes pedagoģiskās padomes reglaments.
9. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES IEKŠĒJO KĀRTĪBU REGLAMENTĒJOŠO DOKUMENTU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
9.1.   Pirmsskolas iestāde, iesaistot tās pašpārvaldes institūcijas (Pirmsskolas izglītības iestādes padomi, pedagoģisko padomi, arodbiedrību), pastāvīgi izstrādā Pirmsskolas iestādes iekšējo kārtību reglamentējošos normatīvos aktus.
9.2.   Pirmsskolas iestādes iekšējo kārtību reglamentējošos normatīvos aktus izdod Pirmsskolas iestādes vadītājs normatīvajos aktos un šajā nolikumā noteiktajos gadījumos.
9.3.   Pirmsskolas iestādes vadītājs, saskaņojot ar Dibinātāju, nodrošina izstrādi un veic grozījumus šādos Pirmsskolas iestādes iekšējos normatīvajos aktos :
9.3.1.      Pirmsskolas iestādes izglītības programma;
9.3.2.      Pirmsskolas iestādes attīstības plāns, saskaņojot arī ar Pirmsskolas iestādes padomi, Pedagoģisko padomi ;
9.3.3.      Pirmsskolas iestādes nolikums, kuru apstiprina Dibinātājs
9.4.   Pirmsskolas iestādes vadītājs bez saskaņošanas ar Dibinātāju izdod izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošos normatīvos aktus:
9.4.1.      Pirmsskolas iestādes gada darba plānu, saskaņojot to ar Pirmsskolas iestādes padomi un pedagoģisko padomi ;
9.4.2.      Pirmsskolas iestādes padomes reglamentu sadarbībā ar Pirmsskolas izglītības iestādes padomi ;
9.4.3.      Pirmsskolas iestādes pedagoģiskās padomes reglamentu, sadarbībā ar pedagoģisko padomi;
9.4.4.      Pirmsskolas iestādes darba kārtības noteikumus ,saskaņojot ar darbiniekiem ;
9.4.5.      Pirmsskolas iestādes iekšējās kārtības noteikumus, saskaņojot ar darbiniekiem un iestādes padomi ;
9.4.6.      Pirmsskolas iestādes iekšējos kārtības noteikumus izglītojamiem, saskaņojot tos ar iestādes padomi un pedagoģisko padomi ;
9.4.7.      Pirmsskolas iestādes pirmsskolas vecuma bērnu mācību nodarbību sarakstu un grozījumus tajos, ko veido metodiķis, sadarbībā ar iestādes pedagogiem;
9.4.8.      kārtību, kādā iestādē organizē bērnu dienas režīmu;
9.4.9.      kārtību, kādā tiek noteikta piemaksa pedagogiem par darba kvalitāti;
9.4.10.  instrukcijas, noteikumus, kārtību, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
9.5.   Pirmsskolas iestādes vadītāja izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Cēsu novada domē.
10. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SAIMNIECISKĀ DARBĪBA
10.1.                    Saskaņā ar Izglītības likumu Pirmsskolas iestāde var veikt saimniecisko darbību.
10.2.                    Pirmsskolas iestādes saimnieciskās darbības un to sniegto pakalpojumu rezultātā gūtie ieņēmumi neietekmē pašvaldības budžeta gadskārtējo asignējumu apmēru.
10.3.                    Pirmsskolas iestāde var saņemt ziedojumus, iepriekš saņemot Dibinātāja atļauju un tie izmantojami atbilstoši likumam „ Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā".
10.4.                    Pirmsskolas iestādes finansiāli saimnieciskās darbības revīziju veic Dibinātājs.
10.5.                    Pirmsskolas  iestāde organizē izglītojamo ēdināšanu.
10.6.                    Atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām Pirmsskolas iestādē noteiktā laikā un pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz Izglītības pārvaldē vai Izglītības un zinātnes ministrijā.
10.7.                    Lai nodrošinātu izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību, Pirmsskolas iestādē darbojas medicīnas kabinets, kura darbu organizē un vada medmāsa.
10.8.                    Izglītība iestāde izveido un uztur datorizētās  uzskaites datu bāzes atbilstoši izstrādātajai programmatūrai.
11. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES FINANSĒŠANAS AVOTI UN KĀRTĪBA
11.1.                    Budžeta plānošanu vada Pirmskolas iestādes vadītājs.
11.2.                    Pirmsskolas iestādes finanšu līdzekļus veido:
11.2.1.  Dibinātāja budžeta līdzekļi;
11.2.2.  citi finanšu līdzekļi;
11.3.                    Citus finanšu līdzekļus veido:
11.3.1.  Dibinātā apstiprinātie maksas pakalpojumi;
11.3.2.  fizisko un juridisko personu ziedojumi;
11.3.3.  konkursos un projektos piesaistītie līdzekļi.
11.4.                    Dibinātāja budžets nodrošina:
11.4.1.  Pirmsskolas izglītības iestādes uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus;
11.4.2.  personāla darba samaksu;
11.5.                    Pirmsskolas iestāde ir tiesīga sniegt maksas pakalpojumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprina Dibinātājs.
11.6.                    Citi finanšu līdzekļi izmantojami tikai Pirmsskolas iestādes materiālās bāzes uzturēšanai, Pirmsskolas iestādes attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, Pirmsskolas iestādes aprīkojuma iegādei. Par papildus līdzekļu izmantošanu Pirmsskolas iestādes vadītājs atskaitās Pirmsskolas iestādes padomei un Dibinātājam.
11.7.                    Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs, lai ziedojumi ir brīvprātīgi.
11.8.                    Pirmsskolas izglītības iestādes pamatbudžeta un speciālā budžeta tāmes, pamatojoties uz Dibinātāja lēmumu, apstiprina Pirmsskolas iestādes vadītājs un Cēsu novada domes Finanšu nodaļas ekonomists.
11.9.                    Pirmsskolas iestādes grāmatvedība tiek organizēta centralizēti, to veic Cēsu novada pašvaldība.
12. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REORGANIZĀCIJAS UN LIKVIDĀCIJAS KĀRTĪBA
12.1. Lēmumu par Pirmsskolas izglītības iestādes reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.
13. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES NOLIKUMA UN TĀ GROZĪJUMU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
13.1.                    Pirmskolas izglītības iestādes nolikumu un grozījumus tajā izstrādā Pirmsskolas iestādes vadītājs.
13.2.                    Grozījumus Pirmskolas izglītības iestādes nolikumā ir tiesīgi ierosināt vecāki, darbinieki, Pirmsskolas iestādes vadītājs, pašpārvaldes institūcijas,  Dibinātājs.
13.3.                    Pirmsskolas iestādes nolikumu un grozījumus tajā apstiprina Dibinātājs.
Nolikums stājās spēkā ar dienu, kad tos apstiprinājis Dibinātājs.
 
 
 


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 411
Par nekustamā īpašuma „Ķekaviņas” Vaives pagastā, Cēsu novadā, sadalīšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu un 17. panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmās daļas 1.punktu un 20.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 04.09.2012. priekšlikumu (prot. Nr.25) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 06.09.2012.(prot.Nr.11) atzinumu,  Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Piekrist nekustamā īpašuma „Ķekaviņas”, Vaives pag., Cēsu nov., kas sastāv no divām  atsevišķām zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem 4290 005 0004, 4290 005 0005, sadalīšanai divos atsevišķos nekustamos īpašumos.
 2. Īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4290 005 0004 atstāt nosaukumu ”Ķekaviņas”, Vaives pag., Cēsu nov., zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme  (0601).
 3. Īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4290 005 0005 piešķirt nosaukumu ”Meža Ķekaviņas”, Vaives pag., Cēsu nov., zemes lietošanas mērķis – mežsaimniecības  zeme (0201).
 4. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V.Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 412
Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas sastāvu
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
 Lai uzlabotu Cēsu novada pašvaldības darba efektivitāti, nodrošinot jautājumu ātrāku izskatīšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 1.punktu un 3.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un 73.panta pirmās daļas 1.punktu, Cēsu novada 01.07.2009. Saistošo noteikumu Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 25.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 04.09.2012. priekšlikumu (prot.Nr.25), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 06.09.2012. atzinumu (prot.Nr.), Cēsu novada dome nolemj:
 
 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr.36 „Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju”.
 2. Apstiprināt Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
            J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
            D.Trapenciere, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja;
Komisijas locekļi:
            M.Malcenieks, Cēsu novada domes deputāts;
V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājas, Cēsu novada būvvaldes vadītājs;
            J.Zlaugotnis, Cēsu novada pašvaldības arhitekts;
Z.Jēkabsone, Attīstības plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja, Cēsu novada būvvaldes vadītāja vietniece;
I.Ādamsone, Attīstības plānošanas nodaļas projektu un vides speciāliste;
R.Klāva, Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja;
V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja;
L.Madelāne, Cēsu novada pašvaldības uzņēmējdarbības attīstības speciāliste;
L.Vīgrante, Nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīcības inženiere.
            Komisijas sekretāre:
                        D.Bernovska, Nekustamā īpašuma nodaļas sekretāre.
 
 
413###Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas nolikumā
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
       
Lai uzlabotu Cēsu novada pašvaldības darba efektivitāti, nodrošinot jautājumu ātrāku izskatīšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 1.punktu un 3.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un 73.panta pirmās daļas 1.punktu, Cēsu novada 01.07.2009. Saistošo noteikumu Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 25.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 04.09.2012. priekšlikumu (prot.Nr.25), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 06.09.2012. atzinumu (prot.Nr.), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
        Apstiprināt nolikumu „Grozījumi Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas nolikums” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs
20.09.2012.                                                                                                               Nr.21
 
Grozījumi Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas
 komisijas nolikumā
 
 Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma    72.panta pirmās daļas 2.punktu un 73.panta pirmās daļas 1.punktu
 
1. Izdarīt Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas nolikumā (turpmāk-nolikums), kas apstiprināts ar Cēsu novada domes 16.06.2011. lēmumu Nr.343 (prot.Nr.12, 22.p.), šādus grozījumus:
                1.1. Papildināt nolikumu ar 2.1.4., 2.2.7. un 2.2.8.apakšpunktiem šādā redakcijā: 
                       „2.1.4. par sakņu (ģimenes) dārzu nomas līgumu noslēgšanu un izbeigšanu;
                       „2.2.7. par sakņu (ģimenes) dārzu teritorijām Cēsu pilsētā un Vaives pagastā, Cēsu  novadā”;
                 „2.2.8. par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai neizmantošanu uz nekustamajiem īpašumiem Cēsu pilsētā un Vaives pagastā, Cēsu  novadā”.
 
 1. Šis nolikums stājas spēkā 2012.gada 1.oktobrī. 
 


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr.   414
Par zemes gabala Stacijas laukums 2, Cēsīs, Cēsu nov., nomu
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Izskatot SIA „PLUS PUNKTS” iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu un ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 06.09.2012. atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA „PLUS PUNKTS”, reģistrācijas Nr.000330269, juridiskā adrese E.Birznieka-Upīša iela 18, Rīga, LV-1050, par zemes gabalu Stacijas laukumā 2, Cēsīs, Cēsu nov., uz 5 gadiem, sākot ar 20.09.2012.
 2. Iznomājamā zemes gabala platība 60 m2 (nomas zemes plāns pielikumā).
 3. Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).
4.              Pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2.punktu nomas maksu noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. Saskaņā ar šo noteikumu 7.² punktu, apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 10 latu gadā (bez PVN), ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 10 latu gadā, bet, sākot ar 2013.gada 1.janvāri, minimālā nomas maksa ir 20 latu gadā (bez PVN).
 1. Zemes nomas maksu par faktisko zemes lietošanu no 16.09.2012. līdz 20.09.2012. noteikt saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7. un 10.punktu.
 2. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
 3. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Administratīvi juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot zemes nomas līgumu.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 415
Par nekustamā īpašuma  nodokļa  atvieglojumu  piešķiršanu  a/s „CATA”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Cēsu novada pašvaldībā 20.08.2012. (reģ. Nr.8/3126) ir saņemts a/s „CATA” (reģ.  Nr.40003016840, juridiskā adrese Jāņa  Poruka ielā 8, Cēsis, Cēsu novads)  iesniegums par   nekustamā īpašuma  nodokļa   atvieglojumu piešķiršanu.
           Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā  īpašuma  nodokli” 5.panta pirmo  daļu atvieglojumus  nosaka  nekustamā īpašuma  nodoklim, kurš aprēķināts ievērojot šī  likuma 3.panta   trešās  daļas prasības  un   pašvaldības  izdoto saistošo noteikumu noteiktās prasības  noteiktajā apmērā.
          Saskaņā ar Cēsu  novada domes 17.11.2011. saistošo   noteikumu  Nr.27  ”Par  atvieglojumu piemērošanu nekustamā  īpašuma  nodokļa maksātājiem Cēsu novadā”   2.16.punktu, juridiskas  personas, kuru īpašumā  ir ēkas, kuru  statuss ir  rūpnieciskās ražošanas  ēkas ( ēku galvenais lietošanas  veids-kods-1251), ja tajās  notiek  pamatražošana- piešķir   nodokļa atvieglojumu 25 % apmērā  no nodokļa  summas pie  noteikuma, ka uz  taksācijas  gada 30.jūniju izpildīti  nosacījumi: saglabāta  ražošana, investēti  līdzekļi ražošanā (pamatlīdzekļos) iepriekšējos divos  taksācijas  gados  ne mazāk kā  Ls 25000, saglabātas  darba vietas virs 75%  attiecībā pret  vidējo darba  vietu skaitu  taksācijas  gadā.
A/s  „CATA”  īpašumā  ir divpadsmit  ēkas,  kuru  statuss ir   rūpnieciskās   ražošanas  ēkas, t.i., J.Poruka ielā 8, Cēsis  un Ata Kronvalda  ielā  29, Cēsis:
            1) tehniskās  apkopes cehs,  kadastra  Nr.4201-004-0101-006,
2) galvenais  ražošanas korpuss , kadastra Nr.4201-004-0101-007,
3)spēka  elektrocehs, kadastra Nr. 4201-004-0101-008,
            4) vecā kantora ēka (kniedētava)  4201004-0101-009,
            5) autobusu  remonta cehs, kadastra Nr.4201-004-0101-010,
            6) diagnostikas –riepu cehs, kadastra Nr. 4201-004-0101-011,
            7) diagnostikas – riepu  cehs, kadastra Nr. 4201-004-0101-012,
            8) celtnieku-specdarbiem-galdniecība, Nr.4201-004-0101-014,
 9) piekabju remonta cehs, Nr. 4201-004-0106-004,
10) krāsotava, Nr.4201-004-0106-005,
11) darbnīcas, Nr.4201-004-0106-006,
12) galdniecība, Nr.4201-004-0106-007.
A/s  „CATA ” iesniegusi   attaisnojošos  dokumentus, kas apstiprina Cēsu  novada  domes 17.11.2011. saistošo   noteikumu  Nr. 27  „Par  atvieglojumu   piemērošanu nekustamā  īpašuma nodokļa   maksātājiem  Cēsu  novadā” 2.16. punkta  nosacījumus:
1) iesniegta Valsts ieņēmuma  dienesta  13.08.2012. izziņa  Nr.9.11/18809  par  nodokļu maksātāja nodokļu  un  citu  valsts  noteikto  obligāto  maksājumu  parādu  neesamību;
2)  iesniegta Valsts ieņēmuma  dienesta 13.08.2012. izziņa  Nr.9.11/18810  par  vidējo  strādājošo skaitu un veikto valsts sociālās  apdrošināšanas  obligāto iemaksu apmēru. Izziņa apliecina, ka  darba  vietas ir  96 %  attiecībā pret vidējo darba vietu skaitu iepriekšējā   taksācijas  gadā;
3) iesniegts saraksts par  pamatlīdzekļu  iegādi 2011.gadā : kopējā  summa Ls  54416,35 pavadzīmes Nr.WDB9036631R407166, Nr.WDB9036631R384320, Nr.WDB9046631R379196, Nr.ME-11-0097.
         Pamatojoties  uz  iepriekš minēto   un  likuma „Par Pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma „Par nekustamā  īpašuma  nodokli” 5.panta pirmo  un  trešo  daļu, kā arī  Cēsu  novada  domes  17.11.2011. saistošajiem   noteikumiem Nr.27 „Par  atvieglojumu  piemērošanu  nekustamā  īpašuma   nodokļa  maksātājiem Cēsu  novadā”, ievērojot  Cēsu  novada  domes  Finanšu   komitejas 13.09.2012. atzinumu  (prot. Nr.12 ), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
         
Piešķirt  nekustamā  īpašuma   nodokļa  atvieglojumu  a/s   „CATA”  25% (reģ. Nr.40003016840, juridiskā  adrese Jāņa  Poruka   ielā 8, Cēsis, Cēsu novads),  t.i. Ls 1258,53 (viens tūkstotis divi simti piecdesmit astoņi lati 53 sant.) apmērā 2012. gadā.
 
Cēsu novada  domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas   attiecīgajā  tiesu namā  pēc  pieteicēja  adreses ( fiziskā persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc  juridiskās  adreses) vai nekustamā  īpašuma atrašanās  vietas  mēneša  laikā  no lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada domes  lēmums stājas  spēkā no tā paziņošanas dienas ( ja tas adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot  pa pastu, uzskatāms, ka  stājas spēkā septītajā  dienā  pēc tā  nodošanas  pastā).
  
 


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 416
Par nekustamā  īpašuma   nodokļa parāda  un nokavējuma  naudas dzēšanu SIA  „ ALETA”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
          Likuma „Par  nodokļiem  un  nodevām”  25.panta  pirmās  daļas  1. punktā noteikts, ka   nodokļa  parādus, kā arī  ar  tiem  saistītās   nokavējuma   naudas  un   soda   naudas  dzēšamas   nodokļu  maksātājiem juridiskās  personas   maksātnespējas   procesa  lietā -  ja  ar tiesas  nolēmumu ir izbeigts  juridiskās   personas  maksātnespējas  process, pabeidzot    bankrota  procedūru. Savukārt likuma  „Par  nodokļiem  un  nodevām”  25. panta  trešajā   daļā  noteikts, ka   pašvaldību  budžetos ieskaitāmā  nekustamā  īpašuma   nodokļa  parāda, kā  arī  ar  tiem  saistītās   nokavējuma   naudas  un  soda  naudas  šā  panta  pirmajā  daļā  noteiktajos  gadījumos  dzēš  attiecīgās  pašvaldības.
 Ņemot vērā Lursoft  datu bāzē  esošo  informāciju par  to, ka sabiedrība ar  ierobežotu  atbildību „ALETA”, reģistrācijas  Nr.44103006084, turpmāk – sabiedrība,  likvidēta 14.08.2012.,  Cēsu rajona tiesas 14.06.2012. lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu lietā Nr. C-0049-12, saskaņā ar kuru nolemts izbeigt sabiedrības maksātnespējas procesu, kā arī  Latvijas Republikas  Uzņēmumu   reģistra  14.08.2012. lēmumu Nr. 18-10/116701, ar kuru sabiedrība izslēgta no komercreģistra,   sabiedrības ar  ierobežotu  atbildību „ALETA” nodokļu  parādi   ir uzskatāmi  par  objektīvi  neatgūstamiem, pamatojoties  uz  likuma „Par pašvaldībām”  14.panta otrās daļas 4.punktu, likuma „Par  nodokļiem  un  nodevām” 25.panta  trešo daļu  un  ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas  13.09.2012. atzinumu (protokols Nr. 12 ), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Dzēst  likvidētās   sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  „ALETA”, reģistrācijas  Nr. 44103006084,   nekustamā  īpašuma  nodokļa parādu par zemei  Jāņa  Poruka   ielā  49, Cēsis, Cēsu  novads, kadastra Nr. 4201-003-0309, Ls 416,95 (četri simti sešpadsmit lati 95 sant.) un  ēkām Ls 2507,19 (divi tūkstoši pieci simti septiņi lati 19 sant.), kopējā  parāda  summu  Ls  2924,14  (divi  tūkstoši  deviņi simti  divdesmit četri   lati  14 sant.), kas  sastāv no pamatparāda Ls  2280,95 ( divi tūkstoši divi simti astoņdesmit lati 95 sant.)  un  nokavējuma  naudas Ls  643,19 (seši simti četrdesmit trīs lati un 19 santīmi).
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
 


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 417
Par nekustamā  īpašuma   nodokļa parāda  un nokavējuma  naudas dzēšanu SIA  „ Rokas  instrumenti”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
          Likuma „Par  nodokļiem  un  nodevām”  25.panta  pirmās  daļas  1. punktā noteikts, ka   nodokļa  parādus, kā arī  ar  tiem   saistītās   nokavējuma   naudas  un   soda   naudas  dzēšamas  nodokļu  maksātājiem juridiskās   personas   maksātnespējas   procesa  lietā -  ja  ar  tiesas   nolēmumu  ir   izbeigts  juridiskās   personas  maksātnespējas  process, pabeidzot   bankrota  procedūru. Savukārt likuma  „Par  nodokļiem  un  nodevām”  25. panta  trešajā   daļā  noteikts, ka   pašvaldību  budžetos ieskaitāmā  nekustamā  īpašuma   nodokļa  parāda, kā  arī  ar  tiem  saistītās   nokavējuma   naudas  un  soda  naudas  šā  panta  pirmajā  daļā  noteiktajos  gadījumos  dzēš  attiecīgās  pašvaldības.
            Ņemot vērā Lursoft  datu bāzē  esošo  informāciju par  to, ka sabiedrība ar  ierobežotu  atbildību „Rokas  instrumenti”, reģistrācijas  Nr.40003591805, turpmāk – sabiedrība,  likvidēta 17.05.2012.,  Rīgas  pilsētas   Vidzemes  priekšpilsētas  tiesas 09.05.2012. lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu lietā Nr. C1301-12/12, saskaņā ar kuru nolemts izbeigt sabiedrības maksātnespējas procesu, kā  arī  Latvijas  Republikas Uzņēmumu reģistra  17.05.2012. lēmumu Nr. 6-12/71965, ar kuru sabiedrība izslēgta no komercsreģistra,   sabiedrības ar  ierobežotu  atbildību „Rokas  instrumenti”  nodokļu  parādi   ir uzskatāmi  par  objektīvi  neatgūstamiem, pamatojoties  uz  likuma „Par pašvaldībām”  14.panta otrās daļas 4.punktu, likuma „Par  nodokļiem  un  nodevām” 25.panta  trešo daļu  un  ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas  13.09.2012. atzinumu (protokols Nr. 12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.      Dzēst likvidētās sabiedrības ar ierobežotu  atbildību  „Rokas  instrumenti”, reģistrācijas  Nr. 40003591805,   nekustamā  īpašuma  nodokļa parādu par  ēku  Jāņa  Poruka   ielā  22, Cēsis, Cēsu  novads, kadastra Nr. 4201-004-0223,   kopējo  parāda  summu   Ls 159,99  (viens  simts  piecdesmit  deviņi   lati   un   99 santīmi), kas  sastāv no pamatparāda  Ls  136,45 (viens simts trīsdesmit seši lati 45 sant.)  un  nokavējuma  naudas Ls  23,54 (divdesmit trīs lati un 54 santīmi).
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
 
  


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 418
Par nekustamā  īpašuma nodokļa parāda  un nokavējuma  naudas dzēšanu SIA  „ GROSVUDE”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
          Likuma „Par  nodokļiem  un  nodevām”  25.panta  pirmās  daļas  1. punktā noteikts, ka   nodokļa  parādus, kā arī  ar  tiem   saistītās nokavējuma   naudas  un   soda   naudas  dzēšamas  nodokļu  maksātājiem juridiskās   personas   maksātnespējas   procesa  lietā -  ja  ar  tiesas   nolēmumu  ir   izbeigts  juridiskās   personas  maksātnespējas  process, pabeidzot    bankrota  procedūru. Savukārt likuma  „Par  nodokļiem  un  nodevām” 25. panta  trešajā   daļā  noteikts, ka   pašvaldību  budžetos ieskaitāmā  nekustamā  īpašuma   nodokļa  parāda, kā  arī  ar  tiem  saistītās   nokavējuma   naudas  un  soda  naudas  šā  panta  pirmajā  daļā  noteiktajos  gadījumos  dzēš  attiecīgās  pašvaldības.
            Ņemot vērā  Lursoft  datu bāzē  esošo  informāciju par  to, ka sabiedrība ar  ierobežotu  atbildību „GROSVUDE”, reģistrācijas  Nr.44103024978, turpmāk – sabiedrība,  likvidēta 11.06.2012.,  Valmieras  rajona tiesas 02.05.2012. lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu lietā Nr. C39104510, saskaņā ar kuru nolemts izbeigt sabiedrības maksātnespējas procesu, kā  arī  Latvijas  Republikas Uzņēmumu reģistra  19.04.2012. lēmumu Nr. 18-10/57731, ar kuru sabiedrība  izslēgta no komercsreģistra, sabiedrības ar  ierobežotu  atbildību „GROSVUDE”  nodokļu  parādi   ir uzskatāmi  par  objektīvi  neatgūstamiem,  pamatojoties  uz  likuma „Par pašvaldībām”  14.panta otrās daļas 4.punktu, likuma „Par  nodokļiem  un  nodevām” 25.panta trešo daļu  un  ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas  13.09.2012. atzinumu (protokols Nr. 12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Dzēst  likvidētās   sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  „GROSVUDE”, reģistrācijas  Nr. 44103024978,   nekustamā  īpašuma  nodokļa parādu par  zemi  Lazdulejas, Vaives pagasts, Cēsu  novads, kadastra Nr. 4290-009-0138, kopējo  parāda  summu    Ls  11,92  (vienpadsmit  lati   un   92 santīmi), kas  sastāv no pamatparāda Ls  10,77 ( desmit lati 77 sant.)  un  nokavējuma  naudas    Ls  1,15 (viens lats un 15 santīmi).
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
 
  


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 419
Par nekustamā  īpašuma   nodokļa parāda  un nokavējuma  naudas dzēšanu SIA  „ Baltijas  tirdzniecības  grupa”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
          Likuma „Par  nodokļiem  un  nodevām”  25.panta  pirmās  daļas  1. punktā noteikts, ka   nodokļa  parādus, kā arī  ar  tiem   saistītās   nokavējuma   naudas  un   soda   naudas  dzēšamas   nodokļu  maksātājiem juridiskās   personas   maksātnespējas   procesa  lietā -  ja  ar  tiesas   nolēmumu  ir   izbeigts  juridiskās   personas  maksātnespējas  process, pabeidzot   bankrota  procedūru. Savukārt likuma  „Par  nodokļiem  un  nodevām”  25. panta  trešajā   daļā  noteikts, ka   pašvaldību  budžetos ieskaitāmā  nekustamā  īpašuma   nodokļa  parāda, kā  arī  ar  tiem  saistītās   nokavējuma   naudas  un  soda  naudas  šā  panta  pirmajā  daļā  noteiktajos  gadījumos  dzēš  attiecīgās  pašvaldības.
            Ņemot vērā Lursoft  datu bāzē  esošo  informāciju par  to, ka sabiedrība ar  ierobežotu  atbildību „Baltijas  tirdzniecības  grupa”, reģistrācijas  Nr.40003404879, turpmāk – sabiedrība,  likvidēta 14.03.2011.,  Ogres  rajona  tiesas 10.03.2011. lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu lietā Nr. C24153010, saskaņā ar kuru nolemts izbeigt sabiedrības maksātnespējas procesu, kā  arī  Latvijas  Republikas   Uzņēmumu   reģistra  14.03.2011. lēmumu Nr. 6-12/32492, ar kuru    sabiedrība  izslēgta no komercsreģistra,   sabiedrības ar  ierobežotu  atbildību „Baltijas  tirdzniecības  grupa”  nodokļu  parādi   ir uzskatāmi  par  objektīvi  neatgūstamiem, pamatojoties  uz  likuma „Par pašvaldībām”  14.panta otrās daļas 4.punktu, likuma „Par  nodokļiem  un  nodevām” 25.panta  trešo daļu  un  ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas  13.09.2012. atzinumu (protokols Nr. 12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.      Dzēst likvidētās   sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  „Baltijas  tirdzniecības  grupa”, reģistrācijas  Nr. 40003404879,   nekustamā  īpašuma  nodokļa parādu par  zemi  „Kalna  Zilūži”,  Vaives pagasts, Cēsu  novads, kadastra Nr. 4290-009-006,      kopējo  parāda  summu Ls  6,02  (seši  lati   un  02 santīmi), kas  sastāv no pamatparāda Ls  3,01  (trīs lati 01 sant.) un  nokavējuma  naudas   Ls  3,01.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
 
  


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 420
Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu SIA „GLOBAL CONSTRUCTION”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā Lursoft datu bāzē esošo informāciju par to, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību  „GLOBAL CONSTRUCTION”, reģistrācijas Nr.40003876550, turpmāk-sabiedrība, likvidēta 12.03.2010., Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas  tiesas 25.02.2010. lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu lietā Nr.29648009, saskaņā ar kuru nolemts izbeigt sabiedrības maksātnespējas procesu, kā arī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 12.03.2010. lēmumu Nr.6-12/30821/1, ar kuru sabiedrība izslēgta no komercreģistra, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „GLOBAL CONSTRUCTOIN” debitoru parādi ir uzskatāmi par objektīvi neatgūstamiem.
 Pamatojoties uz 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. pantu, Cēsu novada domes 30.12.2010. lēmuma Nr.810 „ Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” 4. pielikuma „ Debitoru uzskaite” 5.17. apakšpunktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.09.2012. atzinumu (protokols Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Dzēst likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību” GLOBAL CONSTRUCTOIN”, reģistrācijas Nr.40003876550, debitoru parādus LVL 1175.44 (viens tūkstotis viens simts septiņdesmit pieci lati un 44 santīmi), uzkrājumus  LVL 940.34 (deviņi simti četrdesmit lati un 34 santīmi) par telpu nomu  Gaujas iela 88, Cēsīs, Cēsu novadā.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram (A.Mihaļovam).
 


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 421
Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu SIA „SOLAIJA”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā Lursoft datu bāzē esošo informāciju par to, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SOLAIJA”, reģistrācijas Nr.49503003680, turpmāk-sabiedrība, likvidēta 19.01.2011., Cēsu rajona tiesas 15.12.2010.lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu lietā Nr.C11046709, saskaņā ar kuru nolemts izbeigt sabiedrības maksātnespējas procesu, kā arī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 19.01.2011. lēmumu Nr.18-10/8012, ar kuru sabiedrība izslēgta no komercreģistra, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SOLAIJA” debitoru parādi ir uzskatāmi par objektīvi neatgūstamiem.
 Pamatojoties uz 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „ Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. pantu, Cēsu novada domes 30.12.2010. lēmuma Nr.810 „ Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” 4. pielikuma „ Debitoru uzskaite” 5.17. apakšpunktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.09.2012. atzinumu (protokols Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1. Dzēst likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību” SOLAIJA”, reģistrācijas Nr.49503003680, debitoru parādus LVL 29.72 (divdesmit deviņi lati un 72 santīmi), uzkrājumus  LVL 23.78 (divdesmit trīs lati un 78 santīmi) par zemes nomu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram (A.Mihaļovam).


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 422
Par bezcerīgo debitoru parādu dzēšanu SIA „DIVI STRAUTIŅI”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā Lursoft datu bāzē esošo informāciju par to, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību  „DIVI STRAUTIŅI” , reģistrācijas Nr.44103018399, turpmāk-sabiedrība, likvidēta 07.09.2009., Cēsu rajona tiesas 05.05.2009. lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu lietā Nr.C11091208, saskaņā ar kuru nolemts izbeigt sabiedrības maksātnespējas procesu, kā arī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 07.09.2009. lēmumu Nr.18-8/122678, ar kuru sabiedrība izslēgta no komercreģistra, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „DIVI STRAUTIŅI” bezcerīgo debitoru parāds ir uzskatāms par objektīvi neatgūstamiem.
 Pamatojoties uz 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „ Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. pantu, Cēsu novada domes 30.12.2010. lēmuma Nr.810 „ Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” 4. pielikuma „ Debitoru uzskaite” 5.17. apakšpunktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.09.2012. atzinumu (protokols Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Dzēst likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību” DIVI STRAUTIŅI”, reģistrācijas Nr.44103018399, bezcerīgos debitoru parādus LVL 44.07 (četrdesmit četri lati un 07 santīmi) par maksas pakalpojumiem.
2.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram (A.Mihaļovam).


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 423
Par bezcerīgo debitoru parādu dzēšanu SIA „EIRO BRIG”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā Lursoft datu bāzē esošo informāciju par to, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EIRO BRIG”, reģistrācijas Nr.44103036089, turpmāk-sabiedrība, likvidēta 23.04.2010., Cēsu rajona tiesas 28.05.2009. lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu lietā Nr.C11077608, saskaņā ar kuru nolemts izbeigt sabiedrības maksātnespējas procesu, kā arī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 23.04.2010. lēmumu Nr.18-10/53758, ar kuru sabiedrība izslēgta no komercreģistra, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „EIRO BRIG” bezcerīgo debitoru parāds ir uzskatāms par objektīvi neatgūstamiem.
 Pamatojoties uz 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „ Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. pantu, Cēsu novada domes 30.12.2010. lēmuma Nr.810 „ Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” 4. pielikuma „ Debitoru uzskaite” 5.17. apakšpunktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.09.2012. atzinumu (protokols Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.Dzēst likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību” EIRO BRIG”, reģistrācijas Nr.44103036089, bezcerīgos debitoru parādus LVL 10.00 (desmit lati un 00 santīmi) par rakšanas darbu atļauju.
2.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram (A.Mihaļovam).


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 424
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.17 ‘’Par  nodokļa  atbalsta  pasākuma  piemērošanu nekustamā  īpašuma  nodoklim” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
         Saskaņā ar likuma „Nodokļa atbalsta pasākuma  likums’’ 4.panta  otro daļu  un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.09.2012.atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
    Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus  Nr.17 „Par  nodokļa  atbalsta  pasākuma  piemērošanu  nekustamā  īpašuma nodoklim’’ saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
  SAISTOŠIE  NOTEIKUMI
Cēsīs
20.09.2012.                                                                                                                 Nr.17
 
Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu
nekustamā īpašuma nodoklim
 
Izdoti saskaņā ar likuma „Nodokļu atbalsta
pasākuma likums”4.panta otro daļu
 
 
 1. Saistošie noteikumi nosaka, ka nodokļa atbalsta pasākums tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.
 2. Nodokļa atbalsta pasākumu attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to saistītajiem maksājumiem administrē Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļa.
 3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
 
Pielikums
Saistošo noteikumu Nr.17
„Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma  nodoklim”
paskaidrojuma raksts
 
I. Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība  
1. Pamatojums  „Nodokļa  atbalsta  pasākuma likums“ 4.panta otrā daļa. Nodokļa atbalsta  pasākuma  uzsākšana  2012.gada 1.oktobris.
Vienreizējs  pasākums nokavējuma  naudas dzēšanai, ja  persona līdz  noteiktam  brīdim  samaksā  nodokļa  pamatparādu.
 
2. Pašreizējā situācija un problēmas Atvieglot  nodokļu   maksātājiem  ekonomiskās  krīzes  rezultātā  radušos  nodokļu  slogu   un  palielināt   budžeta  ieņēmumus.   
3. Normatīvā akta projekta būtība Nodokļu atbalsta  pasākums  attiecināms  uz nekustamā  īpašuma  nodokli.
Būtība- nokavējuma nauda  tiek  dzēsta  pēc  pamatparāda   samaksas pilnā apmērā.
 
II. Normatīvā akta projekta ietekme uz sabiedrību
1. Sabiedrības mērķgrupa Privātpersonas un juridiskās  personas, ja NAP  pamatparāds- nodokļu   pamamtparāds, kas  noteikts  sadalījumā pa  nodokļu  maksājumu  veidiem  pēc   stāvokļa   2011.gada 1.septembrī un  nav  samaksāts   līdz   nodokļu  atbalsta  pasākuma  uzsākšanas  dienai.  Nekustamā  īpašuma  nodokļa  pamatparāds  tiek  noteikts   Cēsu  novada  pašvaldības   administratīvās  teritorijas  ietvaros.
2. Ietekme uz uzņēmējsabiedrības vidi pašvaldības teritorijā Fiziskas  un juridiskās personas, kuru īpašumi  atrodas Cēsu novada pašvaldības teritorijā.
3. Administratīvās procedūras raksturojums Administratīvās procedūras netiek mainītas.
 
III. Normatīvā akta projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu  
  (tūkst. latu)  
Rādītāji 2012.gads Turpmākie trīs gadi  
2013. 2014. 2015.  
1 2 3 4 5  
1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos -14,- 0 0 0  
2. Izmaiņas budžeta izdevumos 0 0 0 0  
3. Finansiālā ietekme -14,- 0 0 0  
4. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins:    
4.1. detalizēts izdevumu aprēķins Nav  
4.2. detalizēts ieņēmumu aprēķins Nav
5. Cita informācija Aprēķini veikti pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības un ZZDats sniegto  informāciju.
* Ieņēmumi un izdevumi var tikt precizēti, ņemot vērā uz 2012.gada 1.oktobri NAP  programmas iedarbināšanu.
 
 
IV. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde
1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no pašvaldības puses – vai tiek radītas jaunas institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas Jaunas institūcijas netiks radītas. Nodokļu  administrācija   sniedz informāciju. Nodokļu  maksātājs  izvēlas  vai  pieteikties NAP. Nodokļu administrācija pieņem lēmumu. NAP  maksājums  sadalāms  vienādās  daļās, un tas  maksājams  reizi  mēnesī. NAP maksājums  var tikt pagarināts  līdz  60 mēnešiem. NAP mēneša  maksājums  ir vismaz  piecdesmit lati katrā  nodokļu  veidā. Nokavējuma nauda  netiek  piemērota. Nodokļu  maksātājs samaksā, ja  nesamaksā, piedzen bezstrīdus  kārtībā.
2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā “Cēsu Vēstis” un publicēts pašvaldības mājas lapā internetā.
 
V. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu
1. Ar kādiem sabiedrības pārstāvjiem konsultācijas ir notikušas Konsultācijas nav notikušas.
2. Kāds konsultāciju veids ir izmantots Seminārs „Nodokļa atbalsta pasākuma  administrēšana un  tā  piemērošana  nekustamā  īpašuma  nodoklim.”
3. Cita informācija Nav.
 
 


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 425
Par  Cēsu pilsētas Sporta skolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu novada 01.07.2009. saistošo noteikumu Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”  12.punktu, 24.11.2005., ievērojot Cēsu pilsētas Sporta skolas direktores 31.08.2012. iesniegumu  Nr.1-10/80, reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 03.09.2012. Nr. 8/3334,  atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 06.09.2012. atzinumam (protokols Nr.13) un Cēsu novada domes  Finanšu komitejas 13.09.2012. atzinumam (protokols Nr. 12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu pilsētas Sporta skolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu.
2.      Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2012.
3.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Sporta skolas direktorei R.Vanadziņai.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina).
 


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 426
Par amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,  Cēsu pilsētas Sporta skolas nolikuma 6.4.10. punktu un noslēgtajiem sadarbības līgumiem ar Pārgaujas, Vecpiebalgas, Amatas novadu pašvaldībām par Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 06.09.2012. atzinumam (protokols Nr.13) un Cēsu novada domes  Finanšu komitejas 13.09.2012. atzinumam (protokols Nr. 12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.    Cēsu pilsētas Sporta skolā izveidot amata vienību „sporta treneris izglītības iestādē” 7,287 likmes, nosakot vienas likmes amatalgu atbilstoši 28.07.2009.MK noteikumiem Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”.
2.      Amata vienības „sporta treneris izglītības iestādē” finansēšanas apmēru un finanšu avotu noteikt:
2.1.  4,429 likmes tiek finansētas no Cēsu  novada pašvaldības budžeta; 2.2.    1,143 likmes tiek finansētas no Pārgaujas novada pašvaldības budžeta;
2.3.   1,429 likmes tiek finansētas no Vecpiebalgas novada pašvaldības budžeta; 2.4.   0,286 likmes tiek finansētas no Amatas novada pašvaldības budžeta.
3. Lēmums ir spēkā no  01.09.2012. līdz 31.12.2012.
4. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Sporta skolas direktorei R.Vanadziņai.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
 
 
 
 


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 427
Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas, Cēsu Bērnu un jauniešu centra un Cēsu pilsētas Sporta skolas pedagoģisko darbinieku amatalgām
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 428
Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu novada domes 24.03.2011. lēmumu Nr.204 „Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību” (prot.Nr.6, 39.p.) un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.09.2012. (prot.Nr.12) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.    Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt dzīvnieku patversmes darbības nodrošināšanai ziedojumu no J. B. Ls 160 (viens simts sešdesmit lati).
2.    Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 429
Grozījumi Cēsu novada domes 22.04.2010. lēmumā Nr. 261 „Par mobilo sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 430
Par grozījumiem Cēsu novada domes 03.03.2011. lēmuma Nr. 151 „Par Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldes amata vienību darba algas apstiprināšanu” pielikumā Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldes amata vienību darba algas”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr.   431
Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. lēmumā Nr. 573 „Par nedzīvojamo telpu Nākotnes ielā 10-22, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu nomā ārstu prakses veidošanā”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. Panta pirmās daļas 6. Punktu, 14. Panta otrās daļas 3. Punktu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 78. Punktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.09.2012.atzinumu (prot. Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 30.09.2010. lēmumā Nr. 573 „Par nedzīvojamo telpu Nākotnes ielā 10-22, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu nomā ārstu prakses veidošanā” šādus grozījumus:
1.1.Papildināt lēmumu ar punktu 1.7. šādā redakcijā:
„1.7.Atļaut uzstādīt nedzīvojamā telpā Nākotnes iela 10-22, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu nov., gaiss-gaiss tipa siltumsūkni par kopējo summu LVL 1196.93 (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit seši lati 93 santīmi), saskaņā ar izmaksu tāmi (1.pielikums)”;
1.2.Papildināt lēmumu ar 1.8.punktu šādā redakcijā: „Noteikt, ka nomas maksa tiek savstarpēji dzēsta ar siltumsūkņa un tā faktiskajiem ieguldījumiem” (Saskaņā ar ieguldījumu un nomas maksu savstarpējās dzēšanas grafiku lēmuma 2.pielikumā). Ja ieguldījums ar nomas maksu netiek segts līdz nomas līguma beigām vai nomas līgums izbeigts pirms termiņa, Nomniekam nav tiesības uz kompensāciju par atlikušo ieguldījuma daļu;
1.3.Papildināt lēmumu ar 1.9. punktu šādā redakcijā: „Nomnieka veiktie ieguldījumi pēc izbūves darbu pabeigšanas, pamatojoties uz pavadzīmi par preces piegādi un pieņemšanas – nodošanas aktu, pāriet Iznomātāja īpašumā un izmaksas tiek iekļautas minētā īpašuma uzskaites vērtībā”.
2.      Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) sagatavot grozījumus Telpu nomas līgumā Nr. 2-7-458/2010.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
 
Pielikums Nr.
Nedzīvojamo telpu Nākotnes ielā 10-22, Rīdzenē, Vaives pagastā , Cēsu novadā  ieguldījumu un nomas maksu savstarpējās dzēšanas grafiks *d
N.p.k. Gads, mēneši Ieguldījuma summa, LVL Nomas maksas summa, LVL
1. 2012.gada oktobris, novembris, decembris 1196.93 93.60
2. 2013.gads   374.40
3. 2014.gads   374.40
4. 2015.gads   354.53
  Kopā 1196.93 1196.93
 
*Grafiks var tikt precizēts pēc faktiskajiem ieguldījumiem.
 
 


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 432
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu  uz nekustamo īpašumu „Agro Ģūģeri”, Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta pirmās daļas 4. punktu, 25. panta otro daļu un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 11.09.2012. atzinumu (prot. Nr.26) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.09.2012. (prot.Nr.12) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Izbeigt A. O. lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma „Agro-Ģūģeri”, Vaives pagastā, Cēsu novadā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4290 002 0144 0,6 ha platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4290 002 0145 0,1 ha platībā.
 
2.Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām nekustamā īpašuma „Agro-Ģūģeri”, Vaives pagastā, Cēsu novadā apbūvētām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 4290 002 0144 0,6 ha platībā un kadastra apzīmējumu 4290 002 0145  0,1 ha platībā.
 
3.Noteikt, ka A. O. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz nekustamā īpašuma „Agro-Ģūģeri”, Vaives pagastā, Cēsu novadā zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 4290 002 0144 0,6 ha platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4290 002 0145 0,1 ha platībā līdz 2013.gada 30.decembrim.
 
4.Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 
5.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 433
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu  uz nekustamo īpašumu „Birznieki”, Vaives pagastā,  Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētār: black">Pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta pirmās daļas 4. punktu; 25. panta otro daļu un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 11.09.2012. atzinumu (prot. Nr.26) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.09.2012. atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
, Cēsu novadā, (kadastra apzīmējums 4290 010 0068) 0,9946 ha platībā.
 
3.Noteikt, ka A. O. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību „Birznieki”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, (kadastra apzīmējums 4290 010 0068) 0,9946 ha platībā līdz 2013.gada 30.decembrim.
 
4.Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 
5.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
 
28.


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 434
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu  uz nekustamo īpašumu „Birztalas”, Vaives pagastā,  Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta pirmās daļas 4. punktu; 25. panta otro daļu un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 11.09.2012. atzinumu (prot. Nr.26) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.09.2012. atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Izbeigt D. D. lietošanas tiesības uz zemes vienību „Birztalas”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, (kadastra apzīmējumu 4290 001 0039) 0,6222 ha platībā.
 
2.Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes vienību „Birztalas”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, (kadastra apzīmējums 4290 001 0039) 0,6222 ha platībā.
 
3.Noteikt, ka D. D. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību „Birztalas”, Vaives pagastā, Cēsu novadā (kadastra apzīmējums 4290 001 0039) 0,6222 ha platībā  līdz 2013.gada 30.decembrim.
 
4.Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 
5.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 435
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu  uz nekustamo īpašumu „Gaši”, Vaives pagastā,  Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta pirmās daļas 4. punktu; 25. panta otro daļu un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 11.09.2012. atzinumu (prot. Nr.26)  un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.09.2012. atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Izbeigt A. L. lietošanas tiesības uz zemes vienību „Gaši”,  Vaives pagastā, Cēsu novadā, (kadastra apzīmējums 4290 005 0086) 12,1 ha platībā.
 
2.Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes vienību „Gaši”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, (kadastra apzīmējums 4290 005 0086) 12,1 ha platībā.
 
3.Noteikt, ka A. L. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību „Gaši”, Vaives pagastā, Cēsu novadā (kadastra apzīmējums 4290 005 0086) 12,1 ha platībā līdz 2013.gada 30.decembrim.
 
4.Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 
5.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
30.


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 436
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu  uz nekustamo īpašumu „Mazeglītes”, Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta pirmās daļas 4. punktu; 25. panta otro daļu un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 11.09.2012. atzinumu (prot. Nr.26) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.09.2012. atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Izbeigt I. C.  lietošanas tiesības uz zemes vienību „Mazeglītes”, Vaives pagastā, Cēsu novadā (kadastra apzīmējums 4290 009 0099) 1,5 ha platībā.
 
2.Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu apbūvētu zemes vienību „Mazeglītes”, Vaives pagastā, Cēsu novadā,  (kadastra apzīmējums 4290 009 0099) 1,5 ha platībā.
 
3.Noteikt, ka I. C. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību „Mazeglītes”, Vaives pagastā, Cēsu novadā (kadastra apzīmējums 4290 009 0099) 1,5 ha platībā  līdz 2013.gada 30.decembrim.
 
4.Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 
5.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
 


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 437
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu  uz nekustamo īpašumu „Vidus Slaviešas”, Vaives pagastā,  Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta pirmās daļas 4. punktu; 25. panta otro daļu un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 11.09.2012. atzinumu (prot. Nr.26) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.09.2012. atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Izbeigt A. K. lietošanas tiesības uz zemes vienību „Vidus Slaviešas”, Vaives pagastā, Cēsu novadā (kadastra apzīmējums 4290 007 0088) 6,1 ha platībā.
 
2.Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu apbūvētu zemes vienību „Vidus Slaviešas” Vaives pagastā, Cēsu novadā (kadastra apzīmējums 4290 007 0088) 6,1 ha platībā.
 
3.Noteikt, ka A. K. iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību „Vidus Slaviešas”, Vaives pagastā, Cēsu novadā  (kadastra apzīmējums 4290 007 0088) 6,1 ha platībā,  līdz 2013.gada 30.decembrim.
 
4.Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 
5.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
 


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 438
Par normatīvu dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai Cēsu novadā 2012./2013. gada apkures sezonā apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta pirmo daļu un Cēsu novada domes 22.06.2010. Saistošo noteikumu Nr. 25 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” 12.7. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 06.09.2012. atzinumu (protokols Nr. 6) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.09.2012. atzinumu (protokols Nr. 12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt īres/apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem normatīvus dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai dzīvokļiem ar centralizēto apkuri Cēsu novadā 2012./2013. gada apkures sezonā šādā apmērā:
1.1.vienas personas mājsaimniecībai – Ls 92,84 mēnesī;
1.2.divu personu mājsaimniecībai – Ls 102,54 mēnesī;
1.3.trīs personu mājsaimniecībai – Ls 136,18 mēnesī;
1.4.četru personu mājsaimniecībai – Ls 151,68 mēnesī;
1.5.piecu un vairāk personu mājsaimniecībai – Ls 158,93 mēnesī;
1.6.vienatnē dzīvojošas pensijas vecuma personas vai personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti mājsaimniecībai – Ls 97,84.
2.      Ja rēķinā par dzīvojamās telpas īres/apsaimniekošanas maksu un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem maksājumiem attiecīgā mēneša aprēķinātā summa ir zemāka par normatīvu, aprēķinot dzīvokļa pabalstu, rēķinā norādītajai summai līdz normatīva līmenim pieskaita mēneša maksājumu par faktiski patērēto elektroenerģiju dzīvojamā telpā atbilstoši valstī noteiktajam starta tarifam, bet ne vairāk kā par 50 kWh pirmajai personai, 30 kWh otrajai personai un 100 kWh mēnesī 3 personu vai lielākai mājsaimniecībai.
 


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 439
Par peļņas daļas noteikšanu un ieskaitīšanu pašvaldības budžetā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 3.panta otro daļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.09.2012. (prot.Nr.12) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Noteikt Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrībām (turpmāk – pašvaldības kapitālsabiedrības) minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 10% apmērā no tīrās pārskata gada peļņas.
2.      Noteikt, ka kapitāla daļu turētāja pārstāvis publiski privātās un privātās kapitālsabiedrībās, kurā pašvaldībai nav izšķirošā ietekme, kārtējā dalībnieku (akcionāru) sapulcē par gada pārskata apstiprināšanu un pārskata gada peļņas izlietošanu sniedz priekšlikumu noteikt dividendēs izmaksājamo peļņas daļu ne mazāku par 10% no tīrās pārskata gada peļņas.
3.      Pašvaldības kapitālsabiedrību, publiski privāto un privāto kapitālsabiedrību izmaksājamā Cēsu novada pašvaldībai piekritīgā peļņas daļa ir kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumā noteiktā kapitālsabiedrības peļņas daļa, kura pašvaldībai piekrīt proporcionāli pašvaldībai piederošo kapitāla daļu nominālvērtību summai.
4.      Noteikt, ka pašvaldības kapitālsabiedrībās:
4.1.    konkrēto dividendēs izmaksājamo peļņas daļu saskaņā ar revidētiem gada pārskatiem nosaka kapitāla daļu turētāja pārstāvis, bet ne mazāku par lēmuma 1.punktā minēto dividendēs izmaksājamo peļņas daļas apmēru;
4.2.    Cēsu novada dome pēc kapitāla daļas turētāja tiesiski un ekonomiski pamatota priekšlikuma var noteikt atšķirīgu (mazāku) minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par attiecīgo pārskata gadu, nekā tas noteikts šā lēmuma1.punktā, ja tas ir nepieciešams, lai novērstu draudus komercdarbības ilgtspējīgai attīstībai un konkurētspējas saglabāšanai;
4.3.    nesadalītā peļņa tiek novirzīta pašvaldības kapitālsabiedrības attīstībai vai iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai.
5. Noteikt, ka šī lēmuma izpratnē:
5.1.    nesadalītās peļņas novirzīšana pašvaldības kapitālsabiedrības attīstībai nozīmē ilgtermiņa vai īstermiņa ieguldījumus, kas nepieciešami pašvaldības kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšanai, ilgtspējīgai attīstībai un konkurētspējas saglabāšanai, ņemot vērā pašvaldības kapitālsabiedrības darbības stratēģijā vai darbības plānā noteiktos pašvaldības kapitālsabiedrības mērķus;
5.2.    ilgtermiņa ieguldījumi ir pamatlīdzekļu un tehnoloģisko iekārtu iegāde, jaunu ēku un būvju celtniecība, kā arī ieguldījumi ēku un būvju renovācijā un rekonstrukcijā, kas nākotnē dos ekonomiskos labumus;
       5.3.    īstermiņa ieguldījumi ir līdzekļu izlietošana 5.2.punktā minētajos veidos, ja līdzekļus paredzēts izlietot tuvāko 12 mēnešu laikā vai parastā saimnieciskās darbības ciklā.
6. Noteikt, ka pašvaldības kapitālsabiedrības valdei, sagatavojot un iesniedzot kārtējai dalībnieku           sapulcei priekšlikumu par peļņas izlietošanu, jānorāda konkrēti peļņas         izlietošanas mērķi, kā arī  jāiesniedz detalizēta informācija par iepriekšējā gada nesadalītās peļņas izlietošanu atbilstoši noteiktajiem mērķiem.
7. Noteikt, ka pašvaldības kapitālsabiedrības  dividendes iemaksā Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta kontā ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no dalībnieku sapulces lēmuma par peļņas sadali un dividenžu   apstiprināšanu pieņemšanas dienas, ja sabiedrības dibināšanas līgumā,      statūtos vai citos tiesību aktos nav noteikts cits dividenžu izmaksas termiņš.
8. Noteikt, ka šajā lēmumā noteiktās dividendes piemēro, sākot ar 2012.gada pārskata gadu.
9. Atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 12.februāra Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.71  „Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo Cēsu pilsētas SIA „ VINDA” peļņas daļu” (prot.Nr.3).
10. Lēmuma izpildi kontrolēt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 440
Par pašvaldības budžeta izpildi
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, LR likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.09.2012. atzinumu (protokols Nr. 12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības budžeta izpildi uz 31.08.2012.
 
 
 


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 441
Par mērķdotāciju pamata un vispārējai  vidējai  izglītībai,  profesionālajai izglītībai      
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz  likuma „Par Valsts budžetu 2012. gadam” 6.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu, pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, Cēsu novada pašvaldības 2012. gada 30. augusta lēmumu Nr.386 „ Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Cēsu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu, pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu  pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 2 374 504.00 (divi miljoni trīs simti septiņdesmit četri tūkstoši pieci simti četri lati) sadalīt:
Nr.p.k. Izglītības iestāde Mērķdotācija
I-VIII
Ls
Mērķdotācija
IX-XII
Ls
Mērķdotācija gadā
Ls
1. Draudzīgā Aicinājuma  Cēsu Valsts ģimnāzija 221 232.00 107 872.00 329 104.00
2. Cēsu Valsts ģimnāzija 281 632.00 135 844,00 417 476.00
3. Cēsu 2. vidusskola 221 184.00  93 288.00 314 472.00
4. Cēsu pilsētas pamatskola 205 712.00 111 924.00 317 636.00
5. Cēsu 1. pamatskola 178 448.00 108 436.00 286 884.00
6. Cēsu 2. pamatskola 172 392.00  98 780.00 271 172.00
7. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola 95 904.00  50 692.00 146 596.00
8. Līvu pamatskola 45 984.00  20 096.00  66 080.00
9. Rāmuļu pamatskola 37 608.00  18 468.00  56 076.00
10. Cēsu Profesionālā vidusskola 115 040.00 53 968.00 169 008.00
  PAVISAM 1 575 136.00 799 368.00 2 374 504.00
 
2. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2012.gada 31.decembrim.
 
3.Uzdot DACVģimnāzijai (direktore D. Eglīte), Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G. Bērziņa), Cēsu 2. vidusskolai (direktore A. Sīmane), Cēsu pilsētas pamatskolai (direktors M.Šķēle), Cēsu 1. pamatskolai (direktore A.Būre), Cēsu 2. pamatskolai (direktors O.Bicāns), Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai (direktore I.Eglīte),  Līvu pamatskolai (direktore A.Gabranova), Rāmuļu pamatskolai (direktore I. Brammane), Cēsu Profesionālajai vidusskolai (direktore M.Apsīte)  nodrošināt mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu, pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām izlietojumu atbilstoši mērķim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam  G. Šķenderam.
 


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 442
Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par Valsts budžetu 2012. gadam” 9.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām  Ls 124 192.00 (viens simts divdesmit četri tūkstoši viens simts deviņdesmit divi lati) sadalīt:
 
Nr.p.k. Izglītības iestāde Mērķdotācija
I-VII
Ls
Mērķdotācija
IX-XII
Ls
Mērķdotācija gadā
Ls
1. Cēsu pilsētas 1. pirmskolas izglītības iestāde 5 400.00 3140.00 8540.00
2. Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestāde 19 392.00 10 120.00 29 512.00
3. Cēsu pilsētas 4. pirmskolas izglītības iestāde 15 888.00 7328.00 23 216.00
4. Cēsu pilsētas 5. pirmskolas izglītības iestāde 19 072.00 15 704.00 34 776.00
5. Cēsu 2. pamatskola 9 856.00 4012.00 13 868.00
6. Līvu pamatskola  2 864.00 2268.00 5132.00
7. Rāmuļu pamatskola 2 224.00 1748.00 3972.00
8. Cēsu bērnu un jauniešu centrs  4128.00 1048.00 5176.00
  PAVISAM 78 824.00 45 368.00 124 192.00
 
2. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2012. gada 31. decembrim.
3. Uzdot Cēsu pilsētas 1. pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Virskule), Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja S.Lejiete), Cēsu pilsētas 4. pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Rozenberga), Cēsu pilsētas 5. pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja L.Kazaka), Cēsu 2. pamatskolai (direktors O.Bicāns), Līvu pamatskolai (direktore A. Gabranova), Rāmuļu pamatskolai (direktore I. Brammane), Cēsu bērnu un jauniešu centram (direktorei Dz. Matusēvičai), nodrošināt mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām  izlietojumu atbilstoši mērķim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam  G. Šķenderam.
 


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 443
Par mērķdotāciju   speciālajām izglītības iestādēm
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja  
Pamatojoties uz likuma „Par Valsts budžetu 2012. gadam” 8.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem” un Ministru kabineta 2010. gada 31. augusta noteikumiem Nr.825 „Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Mērķdotāciju pašvaldībām-pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem Ls 1 157 846,00  (viens miljons viens simts piecdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit seši lati) sadalīt:
 
  Mērķdotācija I-VIII
Ls
Mērķdotācija IX-XII
Ls
Mērķdotācija gadā
Ls
  Pedagogu d/a un VSAOI Pārējiem izdevumiem Pedagogu d/a un VSAOI Pārējiem izdevumiem Pedagogu d/a un VSAOI Pārējiem izdevumiem
Cēsu speciālā pirmskolas izglītības iestāde  
94 776,00
 
116 544,00
 
49 556,00
 
54 418,00
 
144 332,00
 
170 962,00
Cēsu internātpamatskola-rehabilitācijas centrs  
259 640,00
 
293 552,00
 
137 128,00
 
152 232,00
 
396 768,00
 
445 784,00
PAVISAM 354 416,00 410 096,00 186 684,00 206 650,00 541 100,00 616 746,00
                                                                                               
                                                                                                PAVISAM   Ls 1 157 846,00
 
2. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2012. gada 31. decembrim.
3. Uzdot Cēsu speciālai pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja A. Pāže) un Cēsu internātpamatskolai- rehabilitācijas centram (direktors Z.Ozols) nodrošināt mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem izlietojumu atbilstoši mērķim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam  G. Šķenderam.
 


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 444
Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām
 Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par Valsts budžetu 2012. gadam” 7.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām- interešu izglītības programmu un sporta skolu  pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Veicot pašvaldības interešu izglītības pedagoģisko darbinieku tarifikāciju 2012. gada mērķdotāciju interešu izglītības programmu un sporta skolu  pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 92 577.00 (deviņdesmit divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit septiņi lati) sadalīt sekojoši:
 
1.1.  ar 2012.g. septembri 90 % (no I-VIII bija 80%) jeb Ls 77 149.00.00 (septiņdesmit septiņi tūkstoši viens simts četrdesmit deviņi lati) tarificēt interešu izglītības programmām Cēsu bērnu un jauniešu centrā
  Mērķdotācija
I-VII
Ls
Mērķdotācija
IX-XII
Ls
Mērķdotācija gadā
Ls
Cēsu bērnu un jauniešu centrs 49 370,00 27 779,00 77 149,00
 
1.2. ar 2012. g. septembri 10%  (no I-VIII bija 20%) jeb 15 428.00 (piecpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit astoņi lati) tarificēt pie vispārizglītojošām skolām interešu izglītības programmu realizācijai.
    Mērķdotācija
I-VIII
Ls
Mērķdotācija
IX-XII
Ls
Mērķdotācija gadā
Ls
1. Draudzīgā Aicinājuma  Cēsu Valsts ģimnāzija 1608,00 380.00 1988.00
2. Cēsu Valsts ģimnāzija 2007,00 468.00 2475.00
3. Cēsu 2. vidusskola 1872,00 380.00 2252.00
4. Cēsu pilsētas pamatskola 2111,00 557.00 2668.00
5. Cēsu 1. pamatskola 1432,00 424.00 1856.00
6. Cēsu 2. pamatskola 1552,00 440.00 1992.00
7. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola 1056,00 268.00 1324.00
8. Līvu pamatskola 376,00 88.00 464.00
9. Rāmuļu pamatskola 328,00 81.00 409.00
  PAVISAM 12 342,00 3086,00 15    428,00
 
2.Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2012. gada 31. decembrim.
 
 


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 445
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Cēsu novada 26.01.2012.saistošajos noteikumos Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2012.gadam”” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, ievērojot likumu „Par pašvaldību budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.09.2012. atzinumu (protokols Nr. 12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.18 „ Grozījumi Cēsu novada 26.01.2012.saistošajos noteikumos Nr.2 “Cēsu novada pašvaldības budžets 2012.gadam””  saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums Cēsu novada domes sēdes
20.09.2012.,prot.Nr.15, 39.punkts
lēmums Nr.445
 
APSTIPRINĀTI:
ar Cēsu novada domes sēdes
20.09.2012. lēmumu Nr.445
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Cēsīs
20.09.2012.                                                                                                                 Nr.18
 
 Grozījumi Cēsu novada 26.01.2012.saistošajos noteikumos Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2012.gadam”  
 
Izdoti saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām “ 21., 46.pantiem un likumu par “ Pašvaldību budžetiem “  
 
            Izdarīt Cēsu novada domes saistošajos noteikumos Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2012.gadam”šādus grozījumus:
            1. Izteikt 1.,2.,3.,4. un 5.,punktu šādā redakcijā:
 
„1.    Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam ieņēmumos 14 056 486 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
 
2.     Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam izdevumos 20 805 579 latu 
apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
 
3.   Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības speciālo budžetu 2012.gadam  ieņēmumos 355 436
       izdevumos 429 092 latu  apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.2.
 
4.    Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu , galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu Nr.3.
 
5.    Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Cēsu novada pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem.”
 
 


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 446
Par 2013.gada budžeta prioritātēm un budžeta izdevumu kontrolskaitļu bāzes noteikšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta pirmo daļu, ievērojot 28.10.2010.Cēsu novada pašvaldības lēmuma Nr.658 „ Par Cēsu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtības apstiprināšanu” 14.punktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.09.2012. (prot.Nr.12) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Noteikt 2013.gada Cēsu novada pašvaldības budžeta prioritātes:
1.1.  Pašvaldības finansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana realizācijā esošiem Eiropas Savienības struktūtrfondu projektiem saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības attīstības programmu;
1.2.  Projektu apjomu apzināšana  un dokumentācijas gatavošana 2014.-2020.gada plānošanas periodam atbilstoši Cēsu novada pašvaldības attīstības programmai;
1.3.  Kvalitatīvas izglītības sistēmas uzturēšana, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru un mācību līdzekļu bāzi;
1.4.  Iedzīvotāju un uzņēmēju ekonomiskās aktivitātes veicināšana;
1.5.  Iedzīvotāju skaita saglabāšana un palielināšana novadā.
2.      2013.gada iestāžu (pasākumu) pamatbudžeta izdevumu kontrolskaitļu bāzi noteikt, pielietojot koeficientu 1.0 no tekošam gadam apstiprinātiem uzturēšanas izdevumiem pēc stāvokļa uz 1.janvāri.
 1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
                                       


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 447
Par nedzīvojamo telpu Piebalgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas maksas apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas Sporta skolas 10.09.2012. iesniegumu, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1 panta pirmo daļu, MK 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7., 9., 56. - 61.un 63.1. punktu, izvērtējot 29.08.2011. noslēgtajā Vienošanās par grozījumiem 04.08.2008. Nomas Līgumā par kafejnīcas telpu nomu Piebalgas ielā 18, Cēsīs ar SIA „ Beātus”, minēto pamatojumu līguma termiņa pagarināšanai un ievērojot Cēsu pilsētas domes 08.07.2004. lēmumu ”Par kafejnīcas nomu sporta kompleksā Piebalgas ielā 18, Cēsīs” (prot. Nr.15), Cēsu pilsētas domes 15.06.2006. lēmumu „Par izmaiņām neapdzīvojamo telpu nomas līgumā Piebalgas ielā 18, Cēsīs” (prot. Nr.11) un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.09.2012. atzinumu (prot. Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.   Apstiprināt 29.08.2011. noslēgto Vienošanos par grozījumiem 04.08.2008. Nomas Līgumā par kafejnīcas telpu nomu Piebalgas ielā 18, Cēsīs ar SIA „Beātus”  (reģ.Nr.49502002230), jurid. adrese Jāņa Poruka ielā 23, Cēsīs, LV-4101, ar kuru līguma termiņš par kafejnīcas telpas, ēkas 1. stāvā ar kopējo platību 187,30 kv.m. platībā, kas atrodas Piebalgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā ir pagarināts līdz 2018.gada 4.augustam.
 
2. Apstiprināt nomas maksu ar 2012.gada 1.oktobri Ls 0,68 (bez PVN) par 1 m2 mēnesī sekojošam nomas objektam - kafejnīcas telpas, ēkas 1. stāvā ar kopējo platību 187,30 kv.m., (nomas maksas aprēķins pievienots lēmuma pielikumā) - nekustamajā īpašumā Cēsu sporta kompleksa ēkā, kadastra numurs Nr.4201 009 0129, Piebalgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā.
 
3.     Uzdot Cēsu pilsētas Sporta skolai (direktore R.Vanadziņa) veikt grozījumus Cēsu sporta kompleksa kafejnīcas telpu nomas līgumā.
 
 
 
Pielikums
 
1. Nomas maksas aprēķins nedzīvojamām telpām (kafejnīcas telpas) ēkā, kadastra numurs Nr.4201 009 0129, Piebalgas iela 18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, par 1 m2  mēnesī (bez PVN) privāto tiesību subjektam
 
Sagatavots pamatojoties uz Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3. un  4.nodaļu un Cēsu novada pašvaldības datiem par nekustāmā īpašuma Piebalgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā  uzturēšanas izmaksām 2011.gadā.
Kafejnīcai nomas maksa – M ( bez PVN) tiek aprēķināta pēc formulas:
M = NM + KNM
1.1.Nomas maksas (mēnesī par 1 m2) aprēķins  par kafejnīcas telpām (nekustāmās mantas noma) tiek veikts pēc formulas;
NM = (Tizm/Nīpl  + N izm) x IZNpl /12 + „nomas” maksa (atbildoši CPD 24.04.2003 lēmumam „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”)  , kur
Tizm = A + Baps + P + N + Apdr + Zn + Nod + C,  kur
T izm – nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā;
A – nekustāmā īpašuma uzturēšanas izmaksas gadā – Ls 1518.21 t.i.
apsardze– Ls 662.66
ugunsdrošības sistēmas apkope – Ls 178.52
ugunsdzēšamo aparātu apkope  - Ls 0
telpu uzkopšana – Ls 0
materiāli telpu un teritorijas uzturēšanai – Ls 1012.41 x 0.5= Ls 506.20
teritorijas  kopšana ( sniega tīrīšana) – Ls 170.83
Baps – sētnieku, apkopēju un cita tieši iesaistītā personāla plānotā atlīdzība gadā – Ls 7885,58, t.i.
Saimniecības pārzinis atlīdzība – Ls 4988.42
Sētnieka atlīdzība – Ls 2897.16
P – to pamatlīdzekļu plānotās uzturēšanas izmaksas gadā, tai skaitā nolietojuma summa gadā, kurus izmanto nekustāmā īpašuma uzturēšanā – Ls 0
N – izdevumi plānotiem vai kapitālajiem remontiem- - Ls 0
Apdr – nekustāmā īpašuma apdrošināšanas  izdevumi gadā – Ls 0
Zn – zemes vienības nomas maksa gadā – Ls 0
Nod – nekustāmā īpašuma nodoklis gadā – Ls 0
C – pēc pušu vienošanās papildus iekļaujamās izmaksas –  Ls 0
 
Nīpl – nekustāmā īpašuma kopējā iznomājamā platība, kurā atrodas nomas objekts –4250.2 m2
IZNpl – iznomājamā platība  - 187,30 m2
N izm – netiešās izmaksas gadā uz kvadrātmetru – Ls 0
 
NM= (( 1518.21 + 7885,58 +0 +0 +0 + 0 +0 +) /4250.2 + 0)  / 12 + 0,50 (nomas maksa) =
=  Ls 0,18  + 0,50 (nomas maksa) =
= Ls 0,68 bez PVN (par 1 m2 mēnesī)
 
1.2.Nomas maksas par kafejnīcas iekārtām  mēnesī , saskaņā ar MK 08.06.2010. noteikumu Nr.515  63.1. punktu, ir vienāda ar nolietojuma normu  - Ls 0
KNM = Ls 0
 
Nomas maksa mēnesī   M = 0,68 + 0 =
 
=Ls 0,68 bez PVN (par 1 m2 mēnesī)
 
 


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 448
Par noteikumu „ Grozījumi Darba samaksas noteikumos” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Darba likuma 140.pantu, Cēsu novada domes 30.08.2012. lēmumu Nr. 353 „Par projekta „Vidzemes Mūzikas un Kultūras centrs vadītāju” un J.Žagara 10.09.2012. iesniegumu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.09.2012. atzinumu (protokols Nr. 12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.        Apstiprināt noteikumus „Grozījumi Darba samaksas noteikumos” saskaņā ar pielikumu.
2.        Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 
 
 
 
Pielikums
 
NOTEIKUMI
Cēsīs
 
20.09.2012.                                                                                                                 Nr. 22
 
Grozījumi Darba samaksas noteikumos
 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.apakšpunktu un Darba likuma 140.pantu
 
 
Izdarīt ar Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu”  apstiprinātajos Darba samaksas noteikumos, turpmāk noteikumos, šādus grozījumus:
Papildināt noteikumu 9.2 punktu  ar  9.2 1.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
„9.2 1.6. Projekta „Vidzemes Mūzikas un Kultūras centrs”  vadītājs”.
 
 


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 449
Par projektu „Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz 2009.gada 12.novembrī noslēgto vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide” Nr. 3DP/3.4.3.1/09/IPIA/CFLA/02/002 īstenošanu aktivitātes 3.4.3.1. „Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide” ietvaros, 2010.gada 15.decembrī noslēgto vienošanos par projekta Nr. 3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/005/054 īstenošanu aktivitātes 3.6.1.1. „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” aktivitātes ietvaros, iepirkuma atbilstoši PIL 81 „Papildus nepieciešamie būvdarbi, pamatojoties uz izmaiņām akceptētajā būvprojektā „Vidzemes mūzikas un kultūras centra izbūve, rekonstruējot ēku Raunas ielā 12, Cēsīs” (identifikācijas Nr. CNP/2012/52 ERAF) ietvaros iesniegto piedāvājumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.09.2012. atzinumu (protokols Nr. 12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai paredzēt 2012.gada - 2013.gada budžetā papildus finansējumu projekta „Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide” īstenošanai - papildus nepieciešamiem būvdarbiem, pamatojoties uz izmaiņām akceptētajā būvprojektā „Vidzemes mūzikas un kultūras centra izbūve” - LVL 142 681,74 apmērā (2012.gadā 10 %, 2013.gadā atlikušos 90%).
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 450
Par datoru nodošanu Cēsu pilsētas pansionātam
         Ziņo: S.Kūlīte, Finanšu nodaļas galvenā grāmatvede
 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daļas 3.punktu un 5.panta ceturto daļu, ievērojot Cēsu pilsētas pansionāta 13.09.2012.(reģ.Nr.226) iesniegumu ar lūgumu iedalīt datorus un monitorus pansionāta vajadzībām , Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
            1. No 20.09.2012. nodot bez atlīdzības Cēsu pilsētas pansionātam Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai piederošos monitorus un datorus.
 
Pamatlīdzekļu saraksts:
Nr.p.k. Nosaukums PL kods:
 
Invent. Nr.
 
Sākotnējā vērtība
 
Nolietojums Atlikusī vērtība
1. Monitors SamsungSyncMaster /22P272
 
1380277
 
95.86
 
95.86
 
0
2. Monitors SamsungSyncMaster /22P281
 
1380287
 
95.86
 
95.86
 
0
3. Monitors Samsung”17” /22P310
 
1380317
 
93.00
 
93.00
 
0
4. Monitors Samsung”17” /22P313
 
1380320
 
93.00
 
93.00
 
0
5. Dators Celeron /22P12
 
1380293
 
202.00
 
202.00
 
0
6. Dators Celeron /22P289
 
1380296
 
202.00
 
202.00
 
0
7. Dators Celeron /22P290
 
1380297
 
202.00
 
202.00
 
0
8. Dators Celeron /22P288
 
1380295
 
202.00
 
202.00
 
0
 
 
 
2.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 451
Par zemes ierīcības projekta Mētru ielā 20, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
Ziņo: J.  Rozenbergs  Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas M. K. (sertifikāta Nr. AA-000000003) izstrādāto zemes ierīcības projektu, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8. un 31 punktu, Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošiem noteikumiem Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” un Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 18.09.2012. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.27), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt zemes ierīcības projektu Mētru ielā 20, Cēsīs, Cēsu novadā.
2.      Zemes vienībai (projektā Nr. 2) saglabāt adresi Mētru iela 20, Cēsīs, Cēsu nov.:
2.1. Zemes gabala platība 24510 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība(0201).
3.      Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr.1) piešķirt adresi Mētru iela 18, Cēs, Cēsu nov.:
3.1. Zemes gabala platība 2794 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0600).
      4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 452
Par zemes ierīcības projekta Meža ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
Ziņo: J.  Rozenbergs  Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas M. K. (sertifikāta Nr. AA-000000003) izstrādāto zemes ierīcības projektu, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8. un 31 punktu, Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošiem noteikumiem Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 18.09.2012. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.27), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt zemes ierīcības projektu Meža ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā.
2.      Zemes vienībai (projektā Nr. 1) saglabāt adresi Meža iela 12, Cēsīs, Cēsu nov.:
2.1. Zemes gabala platība 8621kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme(0600) -3070  kv.m. vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc uzmērīšanas dabā un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība(0201)- 5551 kv,m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc uzmērīšanas dabā.
3.      Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr.2) piešķirt adresi Mētru iela 11, Cēsis, Cēsu nov.:
3.1. Zemes gabala platība 3022 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme(0600)-572  kv.m. vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc uzmērīšanas dabā un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība(0201)- 2450 kv,m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc uzmērīšanas dabā.
      4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2012.gada 20.septembra protokols Nr.15       Lēmuma nr. 453
Par  Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
Ziņo: A.Jurševska, Finanšu nodaļas ekonomiste
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu novada pašvaldības nolikuma 12.punktu, ievērojot Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra direktora Z.Ozola iesniegumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (V.Vaivods, J.Žagars, M.Malcenieks, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, A.Raubiško, G.Šķenders, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu.
2.Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2012.
3.Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktoram Z.Ozolam.
4.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina).


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv