Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2019.gada 23.augusts   Vārda dienu svin: Vitālijs, Ralfs, Valgudis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2019

P O T C P S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2012. gads
2012.gada 27.septembra ārkārtas domes sēdes Protokols Nr.16

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 454Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta - cirsmas  izsoles rezultātu apstiprināšanu
2 455Par projekta „Aicināti  draudzībā: Ziemas versija” iesniegšanu valsts aģentūrā „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” programmā  Jaunatne darbībā – jauniešu apmaiņa
3 456Par malkas nodošanu pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
4 457Par Aleksandra Raubiško deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa2012.gada 27.septembra ārkārtas domes sēdes Protokols Nr.16       Lēmuma nr. 454
Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta - cirsmas  izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
 
Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un 6.panta pirmo daļu 34.panta otro daļu, kā arī Cēsu novada pašvaldības izsoles komisijas 20.09.2012. priekšlikumu (prot. Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (A.Raubiško, M.Niklass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, O.Bicāns), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000031048, piederošu cirsmu 2012.gada 20.septembra izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem:
1.1.Cirsmu Dzeguzes ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 007 0321, (cirsma Nr.1, kvartāls Nr.1, nogabali Nr. 1,2,3), 0.9 ha cirsmas platība, cirtes veids un cirtes izpildes veids – Galvenā izlases cirte – izsoles objekts Nr.1, nosolīja SIA „100 NAMI”, vienotais reģistrācijas nr. 44103036163, Ķiršu iela 55, Cēsis, Cēsu nov., LV – 4101, par Ls 1030,00 (viens tūkstotis trīsdesmit lati, 00 santīmi);
1.2.Cirsmu Gaujaslīču ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 001 0130, (cirsma Nr. 1, kvartāls Nr.1, nogabali Nr. 6,7,12,13,15), 5.8 ha cirsmas platība, cirtes veids un cirtes izpildes veids – Galvenā izlases cirte – izsoles objekts Nr.2, nosolīja SIA „100 NAMI”, vienotais reģistrācijas nr. 44103036163, Ķiršu iela 55, Cēsis, Cēsu nov., LV – 4101, par Ls 30 300,00 (trīsdesmit tūkstoši trīs simti lati, 00 santīmi);
1.3.Cirsmu Gaujaslīču ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 001 0106, (cirsma Nr.1, kvartāls Nr.1, nogabali Nr.7,8,9), 10.4 ha cirsmas platība, cirtes veids un cirtes izpildes veids – Galvenā izlases cirte – izsoles objekts Nr.3, nosolīja SIA „100 NAMI”, vienotais reģistrācijas nr. 44103036163, Ķiršu iela 55, Cēsis, Cēsu nov., LV – 4101, par Ls  34 300,00  (trīsdesmit  četri tūkstoši trīs simti  lati, 00 santīmi);
1.4.Cirsmu Lenču ielā 37, Cēsīs, Cēsu novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 001 0133 (cirsma Nr.1, kvartāls Nr.1, nogabals Nr. 1 un cirsma Nr.2, kvartāls Nr.1, nogabals Nr.5), 0.9 ha cirsmas platība, cirtes veids un cirtes izpildes veids – Kopšanas cirte – izsoles objekts Nr.4 , nosolīja SIA „R GRUPA”, vienotais reģistrācijas nr. 50003603631, A.Čaka iela 83/85 – 18, Rīga, LV - 1011, par Ls 450,00 (četri simti piecdesmit lati, 00 santīmi).
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot atbilstošus cirsmu pirkuma līgumus.
3.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
4.      Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam. 
 
 
 


2012.gada 27.septembra ārkārtas domes sēdes Protokols Nr.16       Lēmuma nr. 455
Par projekta „Aicināti  draudzībā: Ziemas versija” iesniegšanu valsts aģentūrā „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” programmā  Jaunatne darbībā – jauniešu apmaiņa
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
Lai realizētu jaunatnes politiku pašvaldībā, veicinot katra jauniešu izaugsmi un pilsonisko izglītību, sekmējot jauniešu pašiniciatīvu un vēmi iesaistīties jauniešu organizācijās, kuras aktīvi darbojas jaunatnes jomā, Cēsu Jauniešu dome plāno sagatavot un realizēt projektu „Aicināti draudzībā: Ziemas versija”. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 27.09.2012. (prot. Nr.14) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (A.Raubiško, M.Niklass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, O.Bicāns), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
  1. Līdz 2012.gada 1.oktobrim iesniegt valsts aģentūrā „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” atklātajā projektu konkursā programmas Jaunatne darbībā – jauniešu apmaiņa projektu „Aicināti draudzībā: Ziemas versija” („Welcome to friendship: Winter edition”), paredzot projekta kopējo  finansējumu ne lielāku par  LVL 9975.00.
  2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājai L.Kokinai.
 


2012.gada 27.septembra ārkārtas domes sēdes Protokols Nr.16       Lēmuma nr. 456
Par malkas nodošanu pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
Ziņo: S. Kūlīte, Finanšu nodaļas galvenā grāmatvede
 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21.panta pirmās daļas 19. punktu, likuma „ Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5. panta otrās daļas 3. punktu un 5. panta ceturto daļu, Cēsu novada domes 22.12.2011. lēmumu Nr.611 „ Par Cēsu novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Piebalgas iela19, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.4201-004-0801, daļas nodošanu valdījumā, daļas-lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā pašvaldības aģentūrai „ Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (A.Raubiško, M.Niklass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, O.Bicāns), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.      Nodot bez atlīdzības pašvaldības aģentūrai „ Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” malku 66.2 m3 Piebalgas ielā 19, Cēsis, Cēsu novadā siltumapgādes nodrošināšanai. Malkas krājumu vērtība LVL 1324.00 (viens tūkstotis trīs simti divdesmit četri lati un 00 santīmi).
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2012.gada 27.septembra ārkārtas domes sēdes Protokols Nr.16       Lēmuma nr. 457
Par Aleksandra Raubiško deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa
Ziņo: S. Zvirbule, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja
 
   Izskatot Cēsu novada domes deputāta Aleksandra Raubiško 21.09.2012.iesniegumu (reģ. Cēsu novada pašvaldībā 21.09.2012. ar Nr. 1-25/3559), pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un trešo daļu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis, G.Bērziņa, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, O.Bicāns), pret – nav, atturas – nav, (deputāts A.Raubiško balsojumā nepiedalās), nolemj:
 
 
Izbeigt Cēsu novada domes deputāta Aleksandra Raubiško deputāta pilnvaras pirms termiņa.
 
 
 
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv