Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 18.janvāris   Vārda dienu svin: Antons, Antis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Janvāris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2012. gads
2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 458Par Cēsu novada pašvaldības Cēsu Jaunajā pilī (Pils laukums 9, Cēsis) veikto būvniecības un restaurācijas ieguldījumu un iegādāto pamatlīdzekļu (Cēsu Jaunās pils muzeja ekspozīcija un konferenču, izstāžu zāļu aprīkojums) nodošanu pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
2 459Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. sēdes lēmumā Nr. 5 “Par Cēsu novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”
3 460Par zemes ierīcības projekta Zvirbuļu iela 7, Cēsīs, Cēsu nov., uzsākšanu
4461Par SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” iesniegto projektu
5 462Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.05.2011. lēmumā Nr.298 „Cēsu novada pašvaldībai piederošie nomā nododamie nekustamie īpašumi”
6 463Par zemes gabala Dzirnavu ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov., daļas nomu
7 464Par zemes ierīcības projekta Bērzaines ielā 20, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
8465Par nekustamā īpašuma Egļu iela 12, Cēsis, Cēsu novads, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
9 466Par zemes gabalu Dārza iela 12, Cēsis, Cēsu nov. un Dārza iela, Cēsis, Cēsu nov., daļu maiņu
10 467Par  daudzfunkcionālā centra „Vidzemes Mūzikas un kultūras centrs” stratēģijas aktualizācijas darba grupu
11 468Par nolikuma „Grozījumi Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikumā” apstiprināšanu 
12 469Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.11.2003. lēmumā (sēdes prot. Nr. 21, 36.§) „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” izveidošanu un Cēsu Vēstures un mākslas muzeja reorganizāciju”
13 470Par amata vienības izveidošanu Cēsu Bērnu un jauniešu centrā
14 471Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam
15 472Par amata vienības izveidošanu Cēsu 2.pamatskolā
16 473Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtībā
17 474Par amata vienības izveidošanu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs
18 475Par amata vienības izveidošanu Cēsu pilsētas Mākslas skolā
19  476Par Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” līdzfinansējuma nodrošināšanu
20 477Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.19 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Cēsu novadā” apstiprināšanu
21 478Par noteikumu „ Grozījumiem Cēsu novada pašvaldības un tās pārraudzībā esošo iestāžu mēneša, ceturkšņa un gada pārskata sagatavošanas un apstiprināšanas noteikumos” apstiprināšanu
22 479Par zembilances aktīvu parādu dzēšanu
23 480Par bezcerīgo debitoru parādu dzēšanu SIA BAF Sports
24 481Par bezcerīgo debitoru parādu dzēšanu SIA Cēsu bekons
25 482Par bezcerīgo debitoru parādu dzēšanu SIA Elia
26 483Par bezcerīgo debitoru parādu dzēšanu SIA Kallass
27 484Par bezcerīgo debitoru parādu dzēšanu SIA LAAD
28 485Par bezcerīgo debitoru parādu dzēšanu SIA N.D.Partneri
29 486Par bezcerīgo debitoru parādu dzēšanu SIA RON
30 487Grozījumi  Cēsu novada domes 01.07.2009.sēdes lēmumā Nr. 49 „ Par publisko, izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisiju”
31 488Par saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009.Saistošajos noteikumos Nr.1 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu
32 489Par nolikuma  „Grozījumi „ Iestādes „ Cēsu novada pašvaldība” nolikumā””  apstiprināšanu
33 490Grozījumi  Cēsu novada domes 24.09.2009.lēmumā  Nr. 255 „ Par Cēsu novada Vides attīstības padomi”
34 491Grozījumi  Cēsu novada domes 01.07.2009.lēmumā  Nr. 32 „Par Kokaugu aizsardzības komisiju”
35 492Par uztura došanas pienākuma vērtību
36 493Grozījumi Cēsu novada domes 22.04.2010. lēmumā Nr. 261 „Par mobilo sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu”
37 494Par Cēsu 1.pamatskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
38 495Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no nomā nodoto pamatlīdzekļu saraksta
39 496Par finansējuma piešķiršanu
40497Par zemes ierīcības projekta Dzintara iela 2C, Valmieras iela 6 un Uzvaras bulvāris 5, Cēsīs, Cēsu nov., uzsākšanu2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 458
Par Cēsu novada pašvaldības Cēsu Jaunajā pilī (Pils laukums 9, Cēsis) veikto būvniecības un restaurācijas ieguldījumu un iegādāto pamatlīdzekļu (Cēsu Jaunās pils muzeja ekspozīcija un konferenču, izstāžu zāļu aprīkojums) nodošanu pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
 
Lai nodrošinātu vienotu Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošā īpašuma apsaimniekošanu, Cēsu pilsētas dome ar 2003.gada 13.novembra Cēsu pilsētas domes lēmumu ‘’Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” izveidošanu un Cēsu Vēstures un mākslas muzeja reorganizāciju’’ (sēdes protokols Nr. 21, 36.paragrāfs) izveidoja Cēsu pašvaldības aģentūru „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” un nodeva tai valdījumā, cita starpā nekustamo īpašumu Cēsu Jaunā pils (Pils laukumā 9, Cēsīs, LV-4101). Pamatojoties uz lēmumu 2004.gada 29.janvārī tika sastādīts Nekustamo īpašumu, kas atrodas Cēsu pilsētas domes un Cēsu vēstures un mākslas muzeja valdījumā, pieņemšanas-nodošanas akts.
Saskaņā ar 2009.gada 23.marta vienošanos Nr. 3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA/005/008, par projekta „Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai” īstenošanu, Cēsu Jaunajā pilī (Pils laukumā 9, Cēsīs, LV-4101) tika veikti būvniecības un restaurācijas ieguldījumi, kā arī iegādāti pamatlīdzekļi (Cēsu Jaunās pils muzeja ekspozīcija un konferenču, izstāžu zāļu aprīkojums), un operatīvās daudzuma uzskaites inventārs saskaņā ar pielikumu.
2012.gada 3.oktobrī Cēsu novada pašvaldība saņēma Valsts reģionālās attīstības aģentūras atļauju projekta ietvaros iegādāto un izveidoto pamatlīdzekļu nodošanai pašvaldības aģentūras grāmatvedības uzskaitē.
Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punkta izpildi un 15. panta pirmās daļas 5. punktā noteiktās pašvaldību autonomās funkcijas pilnvērtīgu realizāciju, ievērojot pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nolikuma 2.1.1., 2.1.5., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.9., 2.2.11.punktos noteiktās funkcijas, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Publisko aģentūru likuma 24.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daļas 3.punktu, trešo, ceturto un sesto daļu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Bimbirulis, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Nodot pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, vienotais nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90001677262, juridiskā adrese: Baznīcas laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, turpmāk – Aģentūra, ar 11.10.2012. Cēsu Jaunajā pilī (Pils laukumā 9, Cēsīs, LV-4101) veiktos būvniecības un restaurācijas ieguldījumi, iegādātos pamatlīdzekļus, operatīvās daudzuma uzskaites inventāru (Cēsu Jaunās pils muzeja ekspozīcija un konferenču, izstāžu zāļu aprīkojums), saskaņā ar pielikumu, turpmāk – Mantu, ar mērķi - nodrošināt no likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punkta izrietošus pārvaldes uzdevumus, t.i., rūpēties par kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un to izmantošanu sabiedrības izglītošanai, veicinot kultūras un tūrisma nozares attīstību Cēsu novadā.
 2. Nodot Mantu: pamatlīdzekļus - 449 (četri simti četrdesmit deviņas) vienības ar atlikušo bilances vērtību uz 11.10.2012. Ls 386 423,23 (trīs simti astoņdesmit seši tūkstoši četri simti divdesmit trīs lati un 23 santīmi), nepabeigtās celtniecības izmaksas Ls 2 307,04 (divi tūkstoši trīs simti septiņi lati un 04 santīmi), operatīvās daudzuma uzskaites inventāru 2 (divi) gabalus, paredzētajam lietojumam atbilstošā tehniskā stāvoklī, uz laiku, līdz mainās Cēsu Jaunajā pils valdītāja (Aģentūra) juridiskais statuss vai Cēsu novada dome pieņem jaunu lēmumu.
 3. Ar pārņemšanas brīdi Aģentūra uzņemas visas Mantas īpašnieka tiesības un pienākumus, lai nodrošinātu to saglabāšanu, lietderīgu izmantošanu, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
 4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) organizēt Mantas nodošanu, sastādot vienošanos par mantas nodošanu un nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojot pamatlīdzekļu uzskaites kartiņu kopijas.
 5. Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru A. Mihaļovu Cēsu novada pašvaldības vārdā parakstīt vienošanos un nodošanas – pieņemšanas aktu.
 6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 459
Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. sēdes lēmumā Nr. 5 “Par Cēsu novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 54.pantu, 55.pantu, Cēsu novada domes 27.09.2012. sēdes lēmumu Nr.457. “ Par Aleksandra Raubiško deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa”, Cēsu novada 01.07.2009.saistošo noteikumu “ Cēsu novada pašvaldības nolikums” 8.2.apakšpunktu,  saskaņā ar Cēsu novada vēlēšanu komisijas 01.10.2012. lēmumu par deputātu A.Bimbiruli, ievērojot deputāta A.Bimbiruļa izteikto priekšlikumu darboties Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejā, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. sēdes lēmumā Nr. 5 “Par Cēsu novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu” šādus grozījumus:
Izteikt 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“ 2.2. Aleksandrs Bimbirulis;”.
 


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 460
Par zemes ierīcības projekta Zvirbuļu iela 7, Cēsīs, Cēsu nov., uzsākšanu
 
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 13. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktam, ievērojot Cēsu novada Attīstības un teritorijas plānošanas komisija 25.09.2012. atzinumu (prot. Nr.28) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 27.09.2012. sēdes atzinumu (protokols Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, A.Bimbirulis, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības Zvirbuļu ielā 7, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 0080433 sadalīšanai.
2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei vienības Zvirbuļu ielā 7, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 0080433 sadalīšanai saskaņā ar pielikumu.
     
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
Pielikums
DARBA UZDEVUMS
Zemes ierīcības projekta zemes vienības Zvirbuļu ielā 7, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 0080433 sadalīšanai
1.Zemes ierīcības projekta izstrādes pamatojums:
 Zemes ierīcības likums, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumi Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, likums “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 13. punktu, Cēsu novada 03.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums”.
2. Zemes ierīcības projekta izstrādes uzdevumi:
    Zemes ierīcības projekts izstrādājams zemes vienības Zvirbuļu ielā 7, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 0080433 sadalīšanai atdalot apmēram 1035 kv.m. lielu, neapbūvētu zemes gabalu ar piekļūšanu no Zvirbuļu ielas.
3. Izejas materiāli:
 • Cēsu novada 03.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” (turpmāk tekstā “Teritorijas plānojums”) un tā sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 7. nodaļas prasības zemes gabalu sadalīšanai;
 • īpašnieka priekšlikumi;
 • inženierkomunikāciju turētāju informācija par gaisvadu un apakšzemes komunikāciju izvietojumu vai neesību;
 • dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumu noteikšanu vai servitūta nodibināšanu, ja tie nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vai ierakstīt zemesgrāmatā.
4. Izstrādes nosacījumi:
Zemes ierīkotājs izstrādājot zemes ierīcības projektu ievēro Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumus Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Cēsu novada 03.09.2009. saistošos noteikumus Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” un tā sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 7. nodaļas prasības zemes gabalu sadalīšanai.
Zemes ierīcības projekts sastāv no paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas.
 • projekta paskaidrojuma raksts sastāv no projekta pamatojuma, kurā sniedz informāciju par projektā aptvertās teritorijas  kadastrālo raksturojumu, īpašnieka iesniegumiem, dokumenti un izziņas  par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem vai servitūtu nodibināšanu, īpašnieka apliecinājums par kredītsaistībām, dokumenti un uzmērījumi par esošajām inženierkomunikācijām, zemes ierīkotāja informācija par vērā ņemtiem vai noraidītiem īpašnieka priekšlikumiem, pašvaldības lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādi;
 • projekta grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formātā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92, mērogā 1:500 uz zemes robežu plāna pamata.
 • projektu izstrādā 3 eksemplāros.
5. Izpilde:
 • izpildi uzsāk pēc pašvaldības lēmuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu spēkā stāšanos;
 • zemes ierīcības projekts īstenojums četru gadu laikā;
 • zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemes gabali kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīt zemesgrāmata.
 


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 461
Par SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” iesniegto projektu
 
Lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā minēto pašvaldības autonomu funkciju attiecībā uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu, Cēsu novada pašvaldība pamatojoties uz Cēsu novada domes  2012.gada 15.marta  lēmumu Nr. 137 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novadā” (protokols Nr. 5, 39.p.) 2012.gada 22.martā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103015509, juridiskā adrese Rīgas iela 32, Valmiera, turpmāk tekstā – ZAAO, noslēdza Līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā (Cēsu novada pašvaldības administratīvi juridiskajā nodaļā reģistrēts 2012.gada 21.martā, reģ. Nr. 172/2012/2-13J), turpmāk tekstā – Līgums.
Atbilstoši noslēgtā līguma 2.1.17.punkta nosacījumiem 2012.gada 15.augustā ZAAO Cēsu novada pašvaldībā ir iesniedzis  saskaņošanai projekta pieteikumu finansējuma saņemšanai 3.5.1.2.3.apakšaktivitātē "Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība" par šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izbūvi Austrumu ielā 5, Cēsīs. Iepazīstoties ar iepriekš minēto projekta pieteikumu ir secināms, ka projektā nav plānota kompostēšanas laukuma izbūve.
Atbilstoši ZAAO sniegtajai informācijai Cēsu novada pašvaldības Tautsaimniecības komitejas sēdēs 06.09.2012. un 27.09.2012., kompostējamo atkritumu apsaimniekošanas tarifs var sasniegt 20-25 LVL/m3.
Ņemot vērā apstākli, ka pašvaldībai izveidotās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ietvaros ir nepieciešams nodrošināt atkritumu radītājiem iespēju nodot to radītos bioloģiski noārdāmos atkritumus, tajā pašā laikā šim pakalpojumam ir jābūt nodrošinātam par samērīgu samaksu, ZAAO ir veicis izmaksu analīzi un 2012.gada 10.oktobra vēstulē Nr.5-4/214  ir piedāvājis alternatīvu risinājumu bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanai.
Ņemot vērā augstāk minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Līguma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā (Cēsu novada pašvaldības administratīvi juridiskajā nodaļā reģistrēts 2012.gada 21.martā, reģ. Nr. 172/2012/2-13J) 2.1.17.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, A.Bimbirulis, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – 1 (deputāts M.Malcenieks), nolemj:
 
1.         Nesaskaņot SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” sagatavoto projekta pieteikumu finansējuma saņemšanai 3.5.1.2.3.apakšaktivitātē "Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība" par šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izbūvi Austrumu ielā 5, Cēsīs, jo:
1.1.         Projekta pieteikums neatbilst noslēgtā līguma nosacījumiem „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā”;
1.2.         Bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas cena jaunbūvējamā šķiroto atkritumu savākšanas laukumā ir pārāk augsta - 10 LVL/m3.
2.         Noteikt, ka līdz 2017.gada 31.decembrim SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” ir pienākums nodrošināt bioloģisko noārdāmo (zaļo) atkritumu savākšanu EKO laukumos (Lapsu ielā 19 un Bērzaines ielā 31) un tieši no klientiem.
3.         Noteikt, ka līdz 2013.gada 31.decembrim cena par bioloģiski noārdāmo (zaļo) atkritumu savākšanu nepārsniedz turpmāk norādīto:
3.1. „BIG-BAG” maisa (1,1 m3) izvešana – 7,99 Ls/maiss t.sk. PVN 21%;
3.2.  1m3 zaļo atkritumu savākšana – 6,00 Ls/m3 + PVN;
3.3.  1 m3 zaļo atkritumu pieņemšana EKO laukumā – 4,00 Ls/m3 + PVN.
4. Akcijas laikā 2012. - 2017.gada rudens sezonā, kas nav īsāka par vienu mēnesi,  SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” ir pienākums nodrošināt Cēsu novada atkritumu radītājiem, kuriem ir noslēgts līgums par sadzīves atkritumu izvešanu, bioloģisko noārdāmo (zaļo) atkritumu savākšanu bez maksas turpmāk norādītajā apmērā:
4.1. Privātmāju īpašniekiem - neierobežotā daudzumā nodot EKO laukumos
4.1.1. pieteikt 1 (viena) „BIG-BAG” maisa iztukšošanu 2012.,2013.,2014. gada rudens sezonā;
4.2. Pašvaldību iestādēm - neierobežotā daudzumā nodot EKO laukumos;
4.2.1 „Big-Bag” maisi un no kaudzēm 2012., 2013., 2014. gada rudens sezonā
4.3. Namu apsaimniekošanas uzņēmumiem un dzīvokļu īpašnieku biedrībām neierobežotā daudzumā nodot EKO laukumos;
 4.3.1. Namu apsaimniekošanas uzņēmumiem un dzīvokļu īpašnieku biedrībām (katram subjektam) - 10 (desmit) „BIG-BAG” maisu (viena maisa tilpums 1,1 m3) izvešana vai 16 m3 zaļo atkritumu savākšana no kaudzes 2012., 2013., 2014. gada rudens sezonā
4.4. Komersantiem – 3 (trīs)  m3 zaļo atkritumu  pieņemšana EKO laukumos 2012.-2017. gada rudens sezonā
4.5. Komersantam, kas nodrošina pilsētas zaļo zonu (parki, skvēri, u.tml.) apsaimniekošanu – 200 (divi simti) m3 zaļo atkritumu izvešana, patstāvīgi vienojoties par savākšanas veidu, 2012., 2013., 2014.gada rudens sezonā.
5. Noteikt, ka SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” līdz 2015.gadam iesniedz projekta pieteikumu ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai  bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras izbūvei Cēsīs, Cēsu novadā, un projekta atbalstīšanas gadījumā 2016. -2017. gadā  veikt šī infrastruktūras izbūvi.
 6.   Atbilstoši šim lēmumam veikt grozījumus 2012.gada 22.martā noslēgtajā līgumā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā (Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskajā nodaļā reģistrēts 2012.gada 21.martā, reģ. Nr. 172/2012/2-13J).
 1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 462
Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.05.2011. lēmumā Nr.298 „Cēsu novada pašvaldībai piederošie nomā nododamie nekustamie īpašumi”
 
       Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 15. panta pirmās daļas 10. punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15.punktu, ar kuru noteikts, ka pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 18.09.2012. priekšlikumu (prot.Nr.27), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 27.09.2012. atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, A.Bimbirulis, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Izdarīt Cēsu novada domes 26.05.2011. lēmumā Nr.298 „Cēsu novada pašvaldībai piederošie nomā  nododamie nekustamie īpašumi” šādus grozījumus:
 papildināt lēmumu ar 1.1.7. punktu šādā redakcijā:
„1.1.7. Valmieras iela 14, Cēsis, Cēsu nov. (kadastra Nr.4201 003 0609), platība 3207 m². Saskaņā ar Cēsu novada 19.09.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums”, zemesgabals atrodas zemes izmantošanas veidu zonā „inženiertehniskās apgādes un satiksmes infrastruktūras objektu teritorija”.”
   
 1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V.Zaļaiskalna) lēmumu par pašvaldības iznomājamiem zemesgabaliem izvietot redzamā vietā Cēsu novada pašvaldības un Vaives pagasta  pārvaldes ēkā.  
 
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
 
 


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 463
Par zemes gabala Dzirnavu ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov., daļas nomu
 
Izskatot A.N. iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 18.09.2012. priekšlikumu (prot.Nr.27) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 27.09.2012. atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, A.Bimbirulis, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar A. N. par zemes gabala Dzirnavu ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov. (kad.Nr.4201 006 2120), daļu 1200 m2 platībā, uz 3 gadiem, sākot ar 11.10.2012.
 2. Zemes gabals tiek nodots nomā piekļūšanai pie dzeramā ūdens ņemšanas vietas - akas - un tās apkārtnes uzturēšanai.
 3. Zemes nomas maksu noteikt 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes kadastrālās vērtības gadā.
 4. Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par valsts vai pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību. Šādas Iznomātāja noteiktās izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.
 5. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 6. Nomas līguma darbības termiņš var tikt pārtraukts, ja īpašuma tiesības uz zemes gabalu tiks ierakstītas zemesgrāmatā uz valsts vārda.
 7. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Administratīvi juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot zemes nomas līgumu.
 8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 464
Par zemes ierīcības projekta Bērzaines ielā 20, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
 
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas I. D. izstrādāto un 25.09.2012. iesniegto, reģ. Nr.3/3602, zemes ierīcības projektu, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8. un 31 punktu, Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošiem noteikumiem Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” un ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 27.09.2012. sēdes atzinumu (protokols Nr.12 ), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, A.Bimbirulis, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Bērzaines ielā 20, Cēsīs, Cēsu novadā.
 2. Zemes vienībai un ēkām (projektā Nr. 1) saglabāt adresi Bērzaines iela 20, Cēsīs, Cēsu nov.:
2.1. Zemes gabala platība 2935 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūves zeme(0701).
3.  Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr.2) piešķirt adresi Viestura iela 1, Cēsis, Cēsu nov.:
3.1. Zemes gabala platība 1328 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme(0601).
4. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr.3) piešķirt adresi Beverīnas iela 2, Cēsis, Cēsu nov.:
4.1. Zemes gabala platība 1028 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
4.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme(0601).
      5. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejai.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 
 


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 465
Par nekustamā īpašuma Egļu iela 12, Cēsis, Cēsu novads, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
 
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta pirmo daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 10.pantu, likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 27.09.2012. priekšlikumu (prot. Nr.11), kā arī Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 27.09.2012. atzinumu (prot. Nr.12), un ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no citām Cēsu novada pašvaldības iestādēm par zemes gabala nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, A.Bimbirulis, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Atsavināt nekustamo īpašumu Egļu iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 006 1107, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0005, platība 0.8216 ha ( 8216 m2), turpmāk tekstā – nekustamais īpašums.
 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu Ls 17 200,00 (septiņpadsmit tūkstoši divi simti lati, 00 santīmi).
 3. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdodot izsolē.
 4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus un pirkuma līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.1, Nr.2.
 5. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 6. Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam. 
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
Pielikums Nr.1
Nekustamā īpašuma
egļu IELĀ 12, CēsĪs, Cēsu nov.,
IZSOLES nOTEIKUMI
 
1. vispārīgie noteikumi
 
1.1.  Nekustamā īpašuma Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 006 1107, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole atbilstoši Publiskās personas mantas atsavināšanas likumam.
1.2.  Izsoli organizē Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – Komisija.
1.3.  Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 2012.gada 22.novembrī, plkst. 14.00.
1.4.  Nekustamā īpašuma sākumcena (nosacītā cena) – Ls 17 200,00 (septiņpadsmit tūkstoši divi simti lati, 00 santīmi)
1.5.  Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., Ls 1720.00 (viens tūkstotis septiņi simti divdesmit lati, 00 santīmi), kas jāieskaita Cēsu novada pašvaldības kontā Nr. LV67 UNLA 0004000142344, A/S SEB banka, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.
1.6.  Izsoles solis – Ls 500,00 (pieci simti lati, 00 santīmi). 
1.7.  Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
 
2.       Nekustamā īpašuma raksturojums
 
2.1.  Nekustamais īpašums atrodas Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā un sastāv no neapbūvēta zemes gabala 8216 kv.m. platībā, kadastra apzīmējums 4201 006 0005, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums.
2.2.  Nekustamais īpašums ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1000 0020 9504, īpašnieks: Cēsu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000031048. Žurnāls Nr. 300003166701 (04.01.2012.), lēmuma datums: 10.01.2012.
2.3.  Zemes gabalu iemērot dabā ir kadastrāli uzmērīti un noteikti šādi apgrūtinājumi – 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu būvlaide – 0.0442 ha, 11020105 ūdensteces (Vinterupīte) aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos – 0.1287 ha, 130803 teritorijas ap īpaši aizsargājamiem kokiem - 0.1825 ha, 130702 vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijas dabas parka zonas teritorija – 0.8216 ha, 110909 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0.8216 ha, 120103 aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0.0004 ha.
2.4.  Novietojums – atrodas Cēsu pilsētā, individuālās apbūves rajonā, apdzīvotā vietā Glūdaskalns. Atrašanās vieta individuālai apbūvei laba, ainaviski pievilcīga vieta. Uz zemes gabala atrodas īpaši aizsargājami 7 (septiņi) koki – egles, kā arī mazdārziņi ar īslaicīgas lietošanas būvēm. Pircējs par saviem līdzekļiem sakārto sakņu dārzu teritoriju un nojauc īslaicīgās lietošanas būves.
2.5.  Zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601) - 2631 m2; zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201) – 5466 m2, dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (0501) – 119 m2.
 
3.       IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
 
3.1.  Izsolē var piedalīties jebkura persona, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.  
3.2.  Lai piedalītos izsolē personai līdz 2012.gada 20.novembrim plkst. 17.00, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 3.stāvā, 303. kabinetā, jāreģistrējas, iesniedzot šādus dokumentus:
       3.2.1. Juridiskai personai: 3.2.1.1.     apliecināta spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
3.2.1.2.    rakstveida apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz to nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tās maksātnespējas procesu, bankrotu vai darbības izbeigšanu;
3.2.1.3.     juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā;
3.2.1.4.    juridiskās personas lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi;
3.2.1.5.    kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu.
3.2.2.         Fiziskai personai:
3.2.2.1.    uzrāda personas apliecinošu dokumentu - pasi;
3.2.2.2.    rakstisks apliecinājums, ka attiecībā uz to nav ierosināts vai pasludināts maksātnespējas process;
3.2.2.3.    kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu.  
Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas paraksta tiesīgās personas apliecinātām.
3.3.  Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
3.4.  Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
3.4.1.         nav iesniedzis vai uzrādījis visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
3.4.2.         vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
3.4.3.         ja uz izsoles dienu ir pasludināts pretendenta  maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā maksātnespēju, bankrotu, vai darbības izbeigšanu;
3.4.4.         saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemelsu tā maksātnespējas ierosināšanai.  
 
4.       Izsoles process
 
4.1.  Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
4.2.  Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks. 
4.3.  Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem Komisijas lēmumiem:
4.3.1.         sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
4.3.2.         noteikt, ka izsole nenotiek.
4.4.  Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
4.5.  Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, un ir pieņemts Noteikumu 4.3.1.punktā minētais lēmums, izsoles vadītājs piedāvā šim dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis Nekustamā īpašuma sākumcenu par vismaz vienu soli. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
4.6.  Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
4.7.  Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
4.8.  Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē. 
4.9.  Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
4.10.     Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.
4.11.     Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
4.12.     Ja kāda persona izsolē vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības, to Komisija (ja tai ir zināms) vai kāds no dalībniekiem paziņo līdz ar pārējiem izsoles noteikumiem.
4.13.     Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
4.14.     Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
4.15.     Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.
4.16.     Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Nekustamo īpašumu, paziņo  nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
4.17.     Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
4.18.     Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
4.19.     Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.
4.20.     Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: ‘’Kas sola vairāk?’’.
4.21.     Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.
4.22.     Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto Nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
4.23.      Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
4.24.      Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
4.25.     Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas Komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
4.26.     Izsoles dalībnieks, kurš Nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, uzskatāms, ka ir atteicies no nosolītā Nekustamā īpašuma. Pēc Komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, viņam piedāvā iegūt Nekustamo īpašumu par viņa pēdējo nosolīto cenu.
4.27.     Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto Nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība. 
4.28.     Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā no izsoles dienas.
 
5.       Samaksas kārtība
 
5.1.  Pircējam ir tiesības iegādāties nekustamo īpašumu uz nomaksu ar nomaksas termiņu nelielāku par pieciem gadiem, samaksājot pirmo iemaksu (avansu) 10% apmērā no nosolītās cenas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansā. Pirmā iemaksa veicama līdz 2012.gada 7.decembrim.
5.2.  Nomaksas pirkuma gadījumā Pircējs maksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0.1% apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. Pircējam ir tiesības nostiprināt iegūto īpašumu zemesgrāmatā uz sava vārda, ja viņš vienlaikus zemesgrāmatā nostiprina ķīlas tiesības par labu Cēsu novada pašvaldībai.
5.3.  Ja līdz 2012.gada 7.decemrim nosolītājs nav samaksājis nosolīto summu, Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot Komisijai par Nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis Komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt Komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā.
5.4.  Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu novada dome lemj par atkārtotu izsoli.
 
6.       Nenotikusi izsole
 
6.1.  Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
6.1.1.         noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
6.1.2.         sākumcena nav pārsolīta;
6.1.3.         noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
6.1.4.         Nolikuma 5.3.punktā noteiktajā gadījumā.
 
7.       Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
 
7.1.  Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome pēc pirkuma maksas, t. i. (avansa) 10% apmērā no nosolītās cenas, samaksas veikšanas un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.
7.2.  Pirkuma līgumu paraksta septiņu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 
8.       Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
 
8.1.  Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu novada domei par Komisijas veiktajām darbībām 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
8.2.  Ja Komisijas lēmumi tiek pārsūdzēti, attiecīgi pagarinās šajos Noteikumos   noteiktie termiņi.
 
 
Pielikums Nr.2
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS
 
Cēsīs                                                                                        2012. gada ‘’’’
 
    Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000031048, juridiskā adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., turpmāk tekstā – PĀRDEVĒJS, kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Cēsu novada pašvaldības nolikumu rīkojas domes priekšsēdētājs Gints Šķenders,
, un
, turpmāk tekstā – PIRCĒJS, 
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Cēsu novada domes 2012.gada lēmumu Nr. „Par nekustamā īpašuma Egļu iela 12, Cēsis, Cēsu novads, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr. _, punkts _) un 2012.gada ‘’’’_ lēmumu Nr. ”Par nekustamā īpašuma Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu” (prot. Nr. _, punkts _), 
 noslēdz šo Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par tālāk norādīto:
 1. Līguma priekšmets
 
1.1.  PĀRDEVĒJS pārdod un nodod PIRCĒJAM, bet PIRCĒJS pērk un pieņem no PĀRDEVĒJA īpašumā nekustamo īpašumu Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 8216 kv.m. platībā, kadastra apzīmējums 4201 006 0005, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums.
1.2.  Nekustamais īpašums Egļu iela 12, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 006 1107, reģistrēts uz PĀRDEVĒJA vārda Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā nodalījuma Nr. 1000 0020 9504, lēmuma datums 10.01.2012.
1.3.  Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi - 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu būvlaide – 0.0442 ha, 11020105 ūdensteces (Vinterupīte) aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos – 0.1287 ha, 130803 teritorijas ap īpaši aizsargājamiem kokiem 0.1825 ha, 130702 vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijas dabas parka zonas teritorija – 0.8216 ha, 110909 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0.8216 ha, 120103 aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0.0004 ha.
1.4.  Uz zemes gabala atrodas ģimenes dārzi ar īslaicīgas lietošanas būvju apbūvi, zemes nomas līguma termiņi ir beigušies. PĀRDEVĒJS apliecina, ka  Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar  zemes nomas līgumiem par sakņu dārzu izmantošanu.
1.5.  PĀRDEVĒJS garantē, ka Nekustamais īpašums nav atsavināts, nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ar parādiem un saistībām, izņemot tām, kas minētas Līgumā, un par to nav tiesas strīdu.
1.6.  Šī Līguma parakstīšanas brīdī PIRCĒJAM ir zināms Nekustamā īpašuma stāvoklis, dabā ar to ir iepazinies, ir zināmas Nekustamā īpašuma robežas, un pret to šai sakarā viņam nav nekādu pretenziju.
1.7.  Īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu PIRCĒJAM pāriet pēc Līguma 2.3.punktā noteiktā pirmā maksājuma pilnīgas samaksas, vienlaikus zemesgrāmatā nostiprinot ķīlas tiesības uz nekustamo īpašumu par Nekustamo īpašumu par labu PĀRDEVĒJAM ar šī Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi.   
 
2. Pirkuma maksa
 
2.1.  Saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2012.gada ‘’’’_ protokolu Nr. un Cēsu novada domes 2012.gada ‘’’’ lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. , punkts ), un, līdzējiem savstarpēji vienojoties, nekustamā īpašuma pārdošanas cena ir Ls ().
2.2.  Līdzēji Nekustamā īpašuma cenu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka nākotnē necels nekādas pretenzijas par to otram līdzējam.
2.3.   PIRCĒJS maksā pirkuma maksu šādā kārtībā:
2.3.1..........;
2.4.Pārdevējs apliecina, ka līdz šī Līguma noslēgšanai PIRCĒJS ir samaksājis pirmo iemaksu (avansu) 10% apmērā no nosolītās cenas, t.i. .............. un šajā sakarā PĀRDEVĒJAM pret PIRCĒJU nav nekādu pretenziju.
2.5.PIRCĒJAM ir tiesības samaksāt visu pirkuma maksu pirms Līguma 2.3.punktā noteiktajiem termiņiem.
2.6. Papildus pirkuma maksai PIRCĒJAM jāmaksā likumiskie procenti 6% (seši procenti) gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas.
2.7.Ja PIRCĒJS nemaksā pirkuma maksu un/vai likumiskos procentus saskaņā ar Līguma 2.3. punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 0.1% (nulle komats viens procents) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.
2.8.Cēsu novada pašvaldības maksājumu dokumenti (rēķini) tiek sagatavoti elektroniski un tie derīgi bez paraksta.
 
3.       Līdzēju tiesības un pienākumi
 
3.1.  PIRCĒJS apņemas, lietojot un apsaimniekojot Nekustamo īpašumu, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un pašvaldības saistošos noteikumus, kā arī dokumentus, kas attiecas uz Nekustamā īpašuma lietošanu un apsaimniekošanu.
3.2.  PIRCĒJS par saviem līdzekļiem sakārto sakņu dārzu teritoriju un nojauc īslaicīgās lietošanas būves.
3.3.  No šī Līguma parakstīšanas brīža PIRCĒJS maksā visus Nekustamajam īpašumam piekrītošos nodokļus un nodevas.
3.4.  PĀRDEVĒJS apņemas ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma noslēgšanas parakstīt nostiprinājuma lūgumu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesības par labu PĀRDEVĒJAM uz Nekustamo īpašumu nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.
3.5.  PIRCĒJS apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma 3.4.punkta izpildes veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Nekustamā īpašuma īpašumtiesību pārreģistrēšanu zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda ar nosacījumu, ja vienlaikus Zemesgrāmatā nostiprina ķīlas tiesības par labu PĀRDEVĒJAM.
 
 
4. Ķīlas tiesības
 
4.1.  Līdzēji vienojas, ka par labu PĀRDEVĒJAM tiek nodibinātas ķīlas tiesības uz nekustamo īpašumu Egļu iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 006 1107, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0005, platība 0.8216 ha ( 8216 m2).
4.2.  Ar ķīlu tiek nodrošināti visi PĀRDEVĒJA prasījumi pilnā apmērā šī līguma neizpildes vai pienācīgas neizpildes gadījumā. Ar ķīlu nodrošināto prasījumu maksimālā summa ir Ls .............. (............................. lati, ........... santīmi).
4.3.  PIRCĒJS atbild arī par tiem PĀRDEVĒJA prasījumiem, kas izriet no šī līguma grozījumiem.
4.4.  Ķīlas apjoms tiek noteikts pilnā apjomā līdz pilnīgai nodrošināto prasījumu dzēšanai.
 
5. Nobeiguma noteikumi
 
5.1.  PIRCĒJS maksā visus izdevumus, kas saistīti ar šī līguma noslēgšanu un reģistrāciju Zemesgrāmatā.
5.2.  Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
5.3.  Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā var tikt izdarīti tikai rakstveidā, līdzējiem savstarpēji vienojoties, un tie būs šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
5.4.  Strīdus, kuri radušies šī Līguma izpildes laikā, līdzēji risina pārrunu ceļā. Ja līdzēji savstarpēji nevar vienoties, strīds jānodod izskatīšanai LR tiesu iestādēs.
5.5.  Līgums sastādīts 4 (četros) eksemplāros, divi - PĀRDEVĒJAM, viens - PIRCĒJAM, viens reģistrēšanai Zemesgrāmatā. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
 
PĀRDEVĒJS                                                                                                       PIRCĒJS   _                                                                                        
()                                                                                          ()
 
 
 


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 466
Par zemes gabalu Dārza iela 12, Cēsis, Cēsu nov. un Dārza iela, Cēsis, Cēsu nov., daļu maiņu
 
Ievērojot zemes ierīcības projektu Ziedu ielā 8, Dārza ielā 12 un Dārza ielā, Cēsīs, Cēsu novads (apstiprināts ar 12.07.2012. Cēsu novada domes lēmumu Nr. 318 (prot.Nr.11; 3.p.)) un SIA „Mērnieks MMR” reģ. Nr. 44103031429, juridiskā adrese Jāņa Poruka iela 8 - 313, Cēsis, Cēsu nov., kadastrālo uzmērīšanu un VZD Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem plāniem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu un 38.pantu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, A.Bimbirulis, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Piekrist Cēsu novada pašvaldībai piederoša zemes gabala Dārza ielas, Cēsis, Cēsu nov., kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0145, daļas - platība 109 m2 maiņai pret pašvaldību funkciju realizēšanai nepieciešamu privātīpašumā esošu zemes gabala Dārza iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0007, daļu – platība 109 m2.
2.      Apstiprināt zemes gabala Dārza iela, Cēsis, Cēsu nov., kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0145, ar kopējo platību 0.2080 ha, daļas cenu Ls 86.00 par 109 m2.
3.      Apstiprināt zemes gabala Dārza iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0007, ar kopējo platību 0.7227 ha, daļas cenu Ls 114.00 par 109 m2.
4.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Administratīvi juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot atbilstošu maiņas līgumu.
5.      Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar zemes ierīcības projektu, veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu tika veikta zemes vienības Ziedu ielā 8, kadastra apzīmējums 4201 004 0107, zemes vienības Dārza iela 12, kadastra apzīmējums 4201 004 0159 un Dārza iela, kadastra apzīmējums 4201 004 0145 robežu savstarpējā pārkātošana, lai optimizētu Dārza ielas robežu, bet zemesgabalu kopplatība paliktu nemainīga.
6.      Zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 004 0145, adrese Dārza iela, Cēsis, Cēsu nov., apgrūtinājumi – 120103 aizsargjoslu teritorijas gar pašteces kanalizācijas vadu – 0.1653 ha, 12050601 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20kV – 0.0255 ha, 120301 aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija – 0.2080 ha, 120502 aizsargjoslu teritorijas gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0.0263 ha, 120503 aizsargjoslu teritorijas ap elektrisko tīklu sadales iekārtu – 0.0022 ha, 12010101 aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas 2 m dziļumā – 0.0735 ha, 120401 aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju - 0.0348 ha, 120409 aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru ārējo skapi un konteineri – 0.0003 ha.
7.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam J.Rozenbergam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas, juridiskā persona (pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas ( ja adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 
 


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 467
Par  daudzfunkcionālā centra „Vidzemes Mūzikas un kultūras centrs” stratēģijas aktualizācijas darba grupu
 
Lai nodrošinātu Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” (turpmāk tekstā - Projekts) realizāciju, vienošanās Nr.3DP/3.4.3.1.0/09/IPIA/CFLA/02/002 un vienošanās Nr. 3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/005/046 ietvaros, aktualizētu projekta „Vidzemes Mūzikas un kultūras centrs” darbības stratēģiju, sakarā ar Vidzemes Mūzikas un kultūras centra darbības modeļa izvērtēšanu, izmaiņām Cēsu novada pašvaldības struktūrā, amatos un kompetencēs, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 27.09.2012. atzinumu (protokols Nr.14), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, A.Bimbirulis, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 26.05.2011. lēmumu Nr. 289 „Par darba grupas izveidošanu Vidzemes Mūzikas un kultūras centram”.
 2. Izveidot darba grupu Vidzemes Mūzikas un kultūras centra attīstības stratēģijas aktualizēšanai, turpmāk – darba grupa, šādā sastāvā:
Darba grupas vadītājs: 
Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Rozenbergs.
Darba grupas locekļi:
Cēsu novada domes deputāts Imants Timermanis
projekta „Vidzemes Mūzikas un kultūras centrs”  vadītājs Juris Žagars;
A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas direktors Uldis Suneps;
p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktors Juris Markovs;
p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” projektu vadītāja Ilona Asare;
p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nodaļas „Cēsu Kultūras centrs” vadītāja Laimdota Lapiņa;
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Dita Trapenciere
Finanšu nodaļas vadītāja Aivija Zerne.
Atsevišķu jautājumu risināšanai pieaicina Administratīvi juridiskās nodaļas juristu.
 


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 468
Par nolikuma „Grozījumi Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikumā” apstiprināšanu 
Ziņo: V. Vaivods, Cēsu novada domes sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu Publisko aģentūru likuma 16. panta otro daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9. panta sesto daļu par to, ka pašvaldībai ir pienākums nodrošināt konsultatīvu atbalstu pašvaldības sociālā dienesta un tās izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistiem, un Ministru kabineta 03.06.2003. noteikumu Nr. 291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 2.4. apakšpunktu un 8.1 punktu, ievērojot Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 27.09.2012. sēdes atzinumu (prot. Nr. 7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, A.Bimbirulis, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
             Apstiprināt nolikumu „Grozījumi Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikumā” saskaņā ar pielikumu.
 
 
Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs
11.10. 2012.                                                                                                    Nr.23
 
Grozījumi Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikumā
 
Izdots saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
 16. panta otro daļu
 
1. Izdarīt Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikumā (turpmāk – nolikums), kas apstiprināts ar Cēsu novada domes 05.05.2011. lēmumu Nr. 266 (prot. Nr. 9, 4.p.), šādus grozījumus:
1.1.      papildināt 1. punktu ar 1.1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
         „1.1.8. nodrošināt konsultatīvu atbalstu Aģentūras un pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistiem”;  
1.2.  papildināt 2. punktu ar 2.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
         „2.9. organizēt seminārus, apmācības un konsultatīvo atbalstu sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības un ar sociālo darbu saistītos jautājumos.”
 
2. Nolikums stājas spēkā 2012. gada 15. oktobrī.
 


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 469
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.11.2003. lēmumā (sēdes prot. Nr. 21, 36.§) „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” izveidošanu un Cēsu Vēstures un mākslas muzeja reorganizāciju”
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu un 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Publisko aģentūru likuma 24. panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5. panta ceturto daļu, 13.11.2003. Cēsu pilsētas domes lēmumu “Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” izveidošanu un Cēsu Vēstures un mākslas muzeja reorganizāciju” (prot. Nr. 21, 36. §), ar 29.01.2004. pieņemšanas-nodošanas aktu, nekustamais īpašums – Maija parks, Lenču ielā 4b, Cēsīs, Cēsu novadā, Bērnu rotaļu laukums un skeitparks, Lenču ielā 4c, Cēsīs, Cēsu novadā, tika nodots Aģentūras valdījumā, ņemot vērā iepriekš minēto, lai nodrošinātu vienotu parku apsaimniekošanu, jo nekustamā īpašuma apsaimniekošana nav saistāma ar pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” tiešo funkciju realizēšanu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 27.09.2012. atzinumam (prot. Nr.14) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.10.2012. atzinumam (prot. Nr. 13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, A.Bimbirulis, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izbeigt pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” valdījuma tiesības Cēsu novada pašvaldībai piederošajiem nekustamajam īpašumam - Maija parkam, Lenču iela 4b, Cēsīs, Cēsu novadā, Bērnu rotaļu laukumam un skeitparkam, Lenču ielā 4c, Cēsīs, Cēsu novadā.
2.      Izdarīt Cēsu pilsētas domes 13.11.2003. lēmuma (sēdes prot. Nr. 21, 36. §) „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” izveidošanu un Cēsu Vēstures un mākslas muzeja reorganizāciju” pielikumā Nr. 2 šādus grozījumus: svītrot 2. un 3.punktu.
3.      Uzdot pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nodot un Cēsu novada pašvaldībai pieņemt nekustamo īpašumu - Maija parku, Lenču iela 4b, Cēsīs, Cēsu novadā, Bērnu rotaļu laukumu un skeitparku, Lenču ielā 4c, Cēsīs, Cēsu novadā pēc stāvokļa uz 2012.gada 30.septembri.
4.      Uzdot pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoram J.Markovam organizēt nepieciešamās darbības saistībā ar šī lēmuma izpildi.
5.      Lēmums stājas spēkā ar 2012.gada 12.oktobri.
6.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 470
Par amata vienības izveidošanu Cēsu Bērnu un jauniešu centrā
 
Lai nodrošinātu Saules ielas mikrorajonā izveidotā  Jauniešu centra „Saules zootropi” darbību, pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta pirmo daļu, darba grupas Cēsu novada izglītības sistēmas attīstībai 16.08.2012. atzinumu (prot Nr.1.), atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 27.09.2012. (prot.Nr.14) atzinumam un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.10.2012. (prot.Nr.13) atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, A.Bimbirulis, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.         Ar 11.10.2012. izveidot vienu amata vienību “interešu izglītības skolotājs” (profesijas kods klasifikatorā 2359 06), nosakot mēnešalgu atbilstoši 28.07.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.836.
2.         Lēmuma izpildi organizēt Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktorei D. Matusevičai.
3.         Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 471
Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam
 
 
 
 


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 472
Par amata vienības izveidošanu Cēsu 2.pamatskolā
 
Pamatojoties uz 13.08.2009. lēmumu Nr.124 „Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksas noteikšanas kārtības apstiprināšanu” Pielikuma 2.3.1.punktu un Cēsu 2.pamatskolas direktora Ojāra Bicāna 28.09.2012. iesniegumu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.10.2012. (prot.Nr.13) atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, A.Bimbirulis, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. No 11.10.2012. izveidot amata vienību “skolotāja palīgs” (profesijas kods klasifikatorā 5312 01), 0.25 likmes, nosakot mēnešalgu Ministru kabineta noteiktās minimālās darba algas apmērā.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vad.A.Zerne), veicot grozījumus Cēsu novada domes 26.01.2012.saistošajos noteikumos Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2012.gadam”, paredzēt finansējumu lēmuma pirmajā punktā minētai amata vienībai.
 3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu 2.pamatskolas direktoram O.Bicānam.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 473
Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtībā
Lai radītu drošus apstākļus un nodrošinātu nepārtrauktu bērnu uzraudzību, pamatojoties uz Cēsu novada domes 20.09.2012.lēmumu  Nr.445 „Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Cēsu novada 26.01.2012.saistošajos noteikumos Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2012.gadam”” un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 27.09.2012. atzinumam (prot.Nr.14) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.10.2012. atzinumam (prot.Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, A.Bimbirulis, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt kārtību „Grozījumi Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtībā”  saskaņā ar pielikumu.
 2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības  Izglītības nodaļai.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
 
 
Pielikums
KĀRTĪBA
Cēsīs
11.10.2012.                                                                                                     Nr. 20
 
Grozījumi  Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu
saimniecisko darbinieku amata vienību skaita,
amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtībā
 
 Izdota saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 13.punktu
 
 
Izdarīt Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtībā, turpmāk – Kārtība, šādus grozījumus:
papildināt Kārtības  2.3.1. apakšpunktu ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā:
 „ -  katrai bērnu grupai ,kurā ir vismaz 50% bērni no 3 gadu vecuma, 0.125 amata vienības pirmsskolas izglītības iestādēs, kuras nenodrošina bērnu uzturēšanos visu diennakti”.
 


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 474
Par amata vienības izveidošanu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs
 
Pamatojoties uz darba grupas Cēsu novada izglītības sistēmas attīstībai 06.09.2012. sēdes atzinumu (prot Nr.3.) un Cēsu 1. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas M.Virskules 11.07.2012. iesniegumu, Cēsu 4. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas M.Rozenbergas 15.06.2012. iesniegumu, Cēsu 5. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas L.Kazakas 06.08.2012. iesniegumu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 27.09.2012. (prot.Nr.14) atzinumam un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.10.2012. (prot.Nr.13) atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, A.Bimbirulis, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
No 15.10.2012. izveidot amata vienību “skolotāja palīgs” (profesijas kods klasifikatorā 5312 01), nosakot mēnešalgu Ministru kabineta noteiktās minimālās darba algas apmērā šādās Cēsu novada izglītības iestādēs :
1.1.  Cēsu 1. pirmsskolas izglītības iestādē – 0.375  likmes,
1.2.  Cēsu 3. pirmsskolas izglītības iestādē – 1 likme,
1.3.  Cēsu 4. pirmsskolas izglītības iestādē – 0.75  likmes,
1.4.  Cēsu 5. pirmsskolas izglītības iestādē – 1.125 likmes,
1.5.   Cēsu 2.pamatskolā - 0.25 likmes.
 
2.        Lēmuma izpildi organizēt Cēsu 1.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai M.Virskulei, Cēsu 3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai S.Lejietei, Cēsu 4.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai M.Rozenbergai, Cēsu 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai L.Kazakai, Cēsu 2.pamatskolas direktoram O.Bicānam.
3.        Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 475
Par amata vienības izveidošanu Cēsu pilsētas Mākslas skolā
 
 Lai nodrošinātu izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla „(kods 30V21100) īstenošanu Cēsu pilsētas Mākslas skolā, pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 6.punktu, Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktora V.Kļaviņa 26.09.2012. iesniegumu (reģ. 26.09.2012. Nr.8/3606), atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 27.09.2012. (prot.Nr.14) atzinumam un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.10.2012. (prot.Nr.13) atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, V.Vaivods, A.Bimbirulis, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.   Ar 11.10.2012. izveidot amata vienību “profesionālās ievirzes izglītības skolotājs” (profesijas kods klasifikatorā 2320 02) - 0.17 likmes, nosakot mēnešalgu atbilstoši  28.07.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”.
1.        Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vad.A.Zerne), veicot grozījumus Cēsu novada 26.01.2012.saistošajos noteikumos Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2012.gadam” paredzēt finansējumu lēmuma pirmajā punktā minētai amata vienībai.
2.        Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktoram V.Kļaviņam.
3.        Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr.  476
Par Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” līdzfinansējuma nodrošināšanu
 
Pamatojoties uz Valsts reģionālās attīstības aģentūras vēstuli par Cēsu novada pašvaldības iekļaušanu Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” iesniedzēju sarakstā, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.10.2012. (prot.Nr.13) atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Bimbirulis, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atbalstīt Cēsu novada pašvaldības dalību Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālajā  projektā „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”.
2.      Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.ZERNE) paredzēt 2013.g.budžetā līdzfinansējumu 10% apmērā, kas ir Ls 2 722,57 no ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšanas kopējām izmaksām.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 477
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.19 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Cēsu novadā” apstiprināšanu
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas  10.punktu, Eiropas Konvenciju par mājas (istabas) dzīvnieku aizsardzību, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto daļu, Veterinārmedicīnas likuma, Ministru kabineta 21.06.2011.noteikumu Nr.491 ”Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.10.2012. atzinumu (prot. Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Bimbirulis, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atcelt Cēsu novada domes 30.08.2012. saistošos noteikumus Nr.15 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Cēsu novadā”.
2.      Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.19 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Cēsu novadā” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
 
11.10.2012.                                                                                                                   Nr.19
Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Cēsu novadā
 
Izdoti saskaņā ar likumu ”Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10.punktu, „ Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 5.punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto daļu, 39.pantu, Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumu Nr. 1192 „Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas kārtība” 12.punktu
 
I.                   Vispārīgie jautājumi
1.1.        Šie noteikumi nosaka mājas (istabas) dzīvnieku - suņu un kaķu, turpmāk kopā saukti dzīvnieki, reģistrācijas kārtību, īpašnieka vai turētāja tiesības, pienākumus un atbildību par šo noteikumu neievērošanu, kā arī klaiņojošu dzīvnieku izķeršanas kārtību.
1.2.        Noteikumu mērķis ir panākt vienotu dzīvnieku reģistrāciju un to identifikāciju, samazināt dzīvnieku radīto traumu skaitu un iespējas inficēties ar trakumsērgu, samazināt dzīvnieku radītos postījumus apstādījumos, dārzos un parkos, kā arī novērst dzīvnieku klaiņošanu.
1.3.        Noteikumu prasību ievērošanu savas kompetences ietvaros uzrauga un kontrolē Cēsu novada pašvaldības policija un Cēsu novada pašvaldības Komunālā nodaļa.
1.4.        Cēsu novada pašvaldība Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā organizē klaiņojošo un bez pajumtes un īpašnieka aprūpes vai uzraudzības palikušu dzīvnieku izķeršanu un izolēšanu, eitanāziju, dzīvnieku līķu savākšanu.
1.5.        Cēsu novada pašvaldība organizē dzīvnieku patversmes darbību normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
1.6.        Cēsu novada pašvaldība apsaimnieko dzīvnieku kapsētu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
 
II.                            Dzīvnieku reģistrācijas kārtība un nodevu nomaksa
2.1.       Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošie dzīvnieki ir jāreģistrē normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
2.2.       Nodeva par suņu un kaķu turēšanu jāmaksā visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras ir šajos noteikumos uzskaitīto suņu un kaķu īpašnieki vai turētāji.
2.1.       Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo dzīvnieku reģistrāciju vienotajā mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē veic:
2.3.1.      Cēsu pilsētā: Komunālajā nodaļā Raunas ielā 4 un  Apmeklētāju apkalpošanas centrā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.;
2.3.2.      Vaives pagastā: Vaives pagasta pārvaldē „Kaķukrogā”, Cēsu nov.;
2.3.3.      Lauksaimniecības datu centrā;
2.3.4.      pie praktizējoša veterinārārsta.
2.4.       Līdz 2016.gada 1.jūlijam dzīvnieka īpašniekam ir tiesības reģistrēt savu dzīvnieku Cēsu novada pašvaldībā tās izveidotajā dzīvnieku reģistrā arī tad, ja dzīvniekam nav  implantēta mikroshēma.
2.5.       Par Dzīvnieku turēšanu Cēsu novadā ir jāmaksā vienreizēja nodeva:
  Nodevas objekts Cēsu pilsētā
(Ls)
Vaives pagastā
(Ls)
2.5.1. Par katra suņa turēšanu 2,00 1,00
2.6.No dzīvnieku turēšanas nodevas atbrīvoti redzes invalīdi, 1.un 2. grupas invalīdi, kā arī juridiskas personas, kuru uzturēšanā ir dienesta suņi.
2.7. Pēc nodevas nomaksas tiek izsniegta dzīvnieka reģistrācijas pazīšanas zīme.
2.8.Līdzekļi, kas tiek iegūti no dzīvnieku turēšanas nodevas, tiek izlietoti Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas organizēšanai, dzīvnieku reģistrācijas pazīšanas zīmju un reģistrācijas numuru izgatavošanai, dzīvnieku patversmes uzturēšanai.
 
III.             Dzīvnieku īpašnieku un turētāju pienākumi
 
3.1.        Dzīvnieku īpašnieku un turētāju pienākumi:
3.1.1.      nodrošināt dzīvnieku turēšanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
3.1.2.      nepieļaut dzīvnieku klaiņošanu;
3.1.3.      par dzīvnieka pazušanu nekavējoties ziņot Cēsu novada pašvaldības Dzīvnieku patversmei vai Pašvaldības policijai;
3.1.4.      nodrošināt, lai dzīvniekam, atrodoties ārpus dzīvokļa vai mājas (vai mājas iežogota pagalma), būtu aplikta kakla siksna ar tai piestiprinātu reģistrācijas zīmi;
3.1.5.      reģistrēt mājas (istabas) dzīvnieku vienotajā  mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē vai Cēsu novada pašvaldības izveidotajā dzīvnieku reģistrā;
3.1.6.      Dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ar dzīvnieku atļauts atrasties Cēsu novada pašvaldības sabiedriskajā teritorijā (pastaigu laukumos, ielās un citos objektos), ja viņš ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrējis dzīvnieku un samaksājis vienreizēju pašvaldības nodevu;
3.1.7.      dzīvnieka īpašniekam vai turētājiem ir jāveic dzīvnieku vakcinācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
3.1.8.      nepieļaut, ka dzīvnieki rada netīrību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās un sabiedrisko ēku telpās, kā arī novada sabiedriskās vietās;
3.1.9.      nepieļaut dzīvnieku atrašanos izglītības iestādēs un stadionos, izņemot, ja dzīvnieku atrašanās teritorijā saistīta ar to demonstrēšanu un saskaņota ar iestādi;
3.1.10.  nepieļaut dzīvnieku atrašanos parkos, skvēros un bērnu rotaļu laukumos bez kaklasiksnas vai iemauktiņiem, izņemot, ja dzīvnieku atrašanās teritorijā saistīta ar to demonstrēšanu un saskaņota ar pašvaldību;
3.1.11.  nepieļaut dzīvnieku atrašanos vietās, kurās ir izvietota norāde, ka dzīvnieku atrašanās attiecīgajā vietā nav atļauta, vai aizliegums noteikts normatīvajos aktos;
3.1.12.  nepeldināt dzīvniekus publiskās ūdenstilpnēs;
3.1.13.  citi LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktie pienākumi, kas regulē dzīvnieka turēšanu.
3.2.        Bezsaimnieka kaķus atļauts izmitināt nekustamā īpašuma koplietošanas telpās un tai piegulošā teritorijā, ja atbilstoši īpašnieku noteiktajai kārtībai ir saņemta tās nekustamā īpašuma koplietošanas telpu daļas, kurā paredzēts dzīvnieku izmitināt, īpašnieku un apsaimniekotāja rakstiska atļauja. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai apsaimniekotājs ir atbildīgs par normatīvo aktu ievērošanu attiecībā uz dzīvnieku turēšanu un labturību, nodrošinot bezsaimnieku dzīvnieku sterilizāciju un vakcināciju pret trakumsērgu, kā arī ir par dzīvnieku nekontrolētu vairošanos. Personām, kas baro dzīvniekus sabiedriskā vietā, jānodrošina barošanas vietas sakopšana.
3.3.        Dzīvnieku īpašniekam ir tiesības apbedīt mirušo dzīvnieku dzīvnieku kapsētā, saskaņojot ar Cēsu novada pašvaldības Komunālo nodaļu.
IV.       Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana un izolācija
4.1.Dzīvnieki, kuri palikuši bez pajumtes un īpašnieka (turētāja) aprūpes vai uzraudzības (izņemot savvaļas dzīvnieki), uzskatāmi par klaiņojošiem. Par klaiņojošu dzīvnieku nav uzskatāms sterilizēts kaķis, kas uzturas pilsētas vai lauku apdzīvotā vietā dzīvojamo māju tuvumā, izpildot 3.2.punkta nosacījumus.
4.2.Klaiņojošie dzīvnieki tiek izķerti normatīvos aktos noteiktajā kārtībā, un to izķeršanu organizē Cēsu novada pašvaldības  Komunālā nodaļa.
4.3.Lēmumu par izķeramo dzīvnieku secību pieņem klaiņojošo dzīvnieku ķērājs, izvērtējot bīstamības pakāpi.
4.4.Pašvaldības policists vai persona, piesakot izsaukumu dzīvnieku ķērājam, sniedz visu viņa rīcībā esošo informāciju par dzīvnieka uzvedību un iespējamo bīstamību.
4.5.Nekavējoties izķerami bezpalīdzīgā stāvoklī nonākuši dzīvnieki vai tādi dzīvnieki, kas  rada draudus cilvēku drošībai.
4.6.Dzīvnieku izķeršana tiek saskaņota ar Dzīvnieku patversmes atbildīgo darbinieku.
4.7.Izķertie dzīvnieki tiek ievietoti Cēsu pilsētas dzīvnieku patversmē „Lācīši”.
4.8.Dzīvnieka īpašnieks vai turētājs 14 dienu laikā var dzīvnieku saņemt, sedzot visus izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka noķeršanu, transportēšanu, izmitināšanu un aprūpi. Dzīvnieka īpašniekam vai turētājam saņemot dzīvnieku patversmē ir jāuzrāda dzīvnieka reģistrācijas dokuments un vakcinācijas apliecība.
4.9.Dzīvnieku var eitanizēt tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai arī atdot turējumā citai personai, ja 14 dienu laikā pēc dzīvnieka ievietošanas patversmē tā īpašnieks vai turētājs nav izņēmis to no patversmes, vai arī dzīvnieks nav identificējams.
4.10.   Izdevumus, kas  saistīti ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi nosaka ar Cēsu novada domes lēmumu.
4.11.   No izdevumiem, kas saistīti ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi, daļēji vai pilnībā var tikt atbrīvoti tie dzīvnieku īpašnieki vai turētāji, kas pieļāvuši dzīvnieka klaiņošanu objektīvu iemeslu dēļ ( īpašnieka slimība u.tml.), kas tiek pamatoti ar attaisnojošiem dokumentiem. Lēmumu par atbrīvošanu pieņem Cēsu novada pašvaldības Komunālā nodaļa.
4.12.   Izdevumu, kas saistīti ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi, piedziņu organizē Cēsu novada pašvaldības Komunālā nodaļa.
4.13.   Lēmumu par adopcijai atdodamo dzīvnieku pieņem Dzīvnieku patversmes atbildīgais darbinieks, izvērtējot (adoptētājs ir pilngadīga persona, ar pastāvīgu dzīves vietu, pastāvīgiem ienākumiem u.c.).
4.14.   Par atkārtotu, gada laikā dzīvnieku nonākšanu Cēsu dzīvnieku patversmē „Lācīši”, patversmes atbildīgie darbinieki informē Pašvaldības policiju, norādot dzīvnieka īpašnieka vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu, pie kādiem apstākļiem dzīvnieks noķerts.
V.        Atbildība par noteikumu pārkāpšanu
5.1.Kontroli par šo noteikumu ievērošanu veic Cēsu novada Pašvaldības policija.
5.2.Administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojoties uz sastādītajiem administratīvo pārkāpumu protokoliem, atbilstoši Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajam, izskata un lēmumu pieņem Cēsu novada pašvaldības Administratīvā komisija.
5.3.Administratīvais sods vainīgās personas neatbrīvo no pienākuma atlīdzināt šo noteikumu pārkāpšanas rezultātā radītos izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi, un nodarītos zaudējumus.
VI. Noslēguma jautājumi
6.1.       Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Cēsu novada pašvaldības laikrakstā „Cēsu Vēstis”.
6.2.       Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Cēsu novada domes 26.08.2010. Saistošie noteikumi Nr.30 “Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Cēsu pilsētā” un tajos veiktie grozījumi.
 


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 478
Par noteikumu „ Grozījumiem Cēsu novada pašvaldības un tās pārraudzībā esošo iestāžu mēneša, ceturkšņa un gada pārskata sagatavošanas un apstiprināšanas noteikumos” apstiprināšanu
 
Pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 13. pantu, Gada pārskatu likuma 4.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 1. punktu, 73.panta pirmās daļas 4. punktu, Ministru kabineta 21.10.2003.  noteikumu Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 41.42.,42.1.un 71. punktiem, Ministru kabineta 17.08.2010. noteikumu Nr.776 „Mēneša pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība”1.1 punktu, Ministru kabineta 29.12.2010. rīkojumu Nr.882 „Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem”15.2 un 15.3 punktiem, Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumu Nr.541 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu” 21.un 22. punktiem, Ministru kabineta 01.06.2010. noteikumu Nr.498 „Ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība”1.1 punktu, Ministru kabineta 17.08.2010. noteikumu N.777 „ Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 1. punktu, Ministru kabineta 05.06.2012. noteikumu Nr.386 „Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu”, Cēsu novada pašvaldības 01.07.2009.saistošo noteikumu Nr.1 ”Cēsu novada pašvaldības nolikums” 10.,13.,14. punktiem, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.10.2012. atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Bimbirulis, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt noteikumus „Grozījumi Cēsu novada pašvaldības un tās pārraudzībā esošo iestāžu mēneša, ceturkšņa un gada pārskata sagatavošanas un apstiprināšanas noteikumos” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
NOTEIKUMI
Cēsīs
11.10.2012.                                                                                                      Nr. 23
 
 GROZĪJUMI CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS
UN TĀS PĀRRAUDZĪBĀ ESOŠO IESTĀŽU 
 MĒNEŠA, CETURKŠŅA UN GADA PĀRSKATU
SAGATAVOŠANAS UN APSTIPRINĀŠANAS NOTEIKUMOS
 
Izdota saskaņā ar likuma „Par grāmatvedību” 3.pantu, Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumu Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 41., 42., 42.1punktiem
 
1.      Izdarīt Cēsu novada pašvaldības un tās pārraudzības iestāžu mēneša, ceturkšņa un gada pārskatu sagatavošanas un apstiprināšanas noteikumos (apstiprināti ar Cēsu novada domes 17.05.12. lēmumu Nr. 232 (prot.Nr.8.9.p.)), šādus grozījumus:
1.1.   Papildināt noteikumus ar 41.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
„ 41.8. paskaidrojumu par:
 41.8.1. nākotnes saistībām un maksājumiem, kas uzrādīti zembilancē;
 41.8.2. operatīvās nomas maksājumu saistībām un saņemamiem maksājumiem par iznomāto aktīvu”.
2.    Noteikumi stājas spēkā 2012. gada 1. novembrī.
 


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 479
Par zembilances aktīvu parādu dzēšanu
 
Pamatojoties uz 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. pantu, Cēsu novada domes 30.12.2010. lēmuma Nr.810 „Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” 4. pielikuma „ Debitoru uzskaite” 5.17. apakšpunktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.10.2012. atzinumu (protokols Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Bimbirulis, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Dzēst zembilances bezcerīgos aktīvus.
           
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram (A.Mihaļovs)


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 480
Par bezcerīgo debitoru parādu dzēšanu SIA BAF Sports
 
Pamatojoties uz 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „ Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. pantu, Cēsu novada domes 30.12.2010. lēmuma Nr.810 „ Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” 4. pielikuma „ Debitoru uzskaite” 5.17. apakšpunktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.10.2012. atzinumu (protokols Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Bimbirulis, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.Dzēst likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”BAF Sports”, reģistrācijas Nr.40003573392, bezcerīgos debitoru parādus LVL 9.64 (deviņi lati un 64 santīmi) par maksas pakalpojumiem.
2.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram (A.Mihaļovs)
 


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 481
Par bezcerīgo debitoru parādu dzēšanu SIA Cēsu bekons
 
Pamatojoties uz 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. pantu, Cēsu novada domes 30.12.2010. lēmuma Nr.810 „ Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” 4. pielikuma „Debitoru uzskaite” 5.17. apakšpunktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.10.2012. atzinumu (protokols Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Bimbirulis, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Dzēst likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Cēsu bekons”, reģistrācijas Nr. 40003140716, bezcerīgo debitoru parādu LVL 82.61(astoņdesmit divi lati un 61 santīmi) par maksas pakalpojumiem.
2.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram (A.Mihaļovs)


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 482
Par bezcerīgo debitoru parādu dzēšanu SIA Elia
 
Pamatojoties uz 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. pantu, Cēsu novada domes 30.12.2010. lēmuma Nr.810 „ Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” 4. pielikuma „ Debitoru uzskaite” 5.17. apakšpunktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.10.2012. atzinumu (protokols Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Bimbirulis, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Dzēst likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Elia”, reģistrācijas Nr. 40003499776, bezcerīgo debitoru parādu LVL 193.48 (viens simts deviņdesmit trīs lati un 48 santīmi) par maksas pakalpojumiem.
2.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram (A.Mihaļovs)


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 483
Par bezcerīgo debitoru parādu dzēšanu SIA Kallass
 
Pamatojoties uz 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. pantu, Cēsu novada domes 30.12.2010. lēmuma Nr.810 „ Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” 4. pielikuma „ Debitoru uzskaite” 5.17. apakšpunktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.10.2012. atzinumu (protokols Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Bimbirulis, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Dzēst likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Kallass” reģistrācijas Nr. 44103022197, bezcerīgo debitoru parādu LVL 356.10 (trīs simti piecdesmit seši lati un 10 santīmi) par zemes nomu.
2.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram (A.Mihaļovs)
 
 


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 484
Par bezcerīgo debitoru parādu dzēšanu SIA LAAD
 
Pamatojoties uz 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „ Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. pantu, Cēsu novada domes 30.12.2010. lēmuma Nr.810 „ Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” 4. pielikuma „ Debitoru uzskaite” 5.17. apakšpunktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.10.2012. atzinumu (protokols Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Bimbirulis, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Dzēst likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”LAAD”, reģistrācijas Nr. 40003279763, bezcerīgo debitoru parādu LVL 166.74(viens simts sešdesmit seši lati un 74 santīmi) par maksas pakalpojumiem.
2.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram (A.Mihaļovs)


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 485
Par bezcerīgo debitoru parādu dzēšanu SIA N.D.Partneri
 
Pamatojoties uz 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „ Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. pantu, Cēsu novada domes 30.12.2010. lēmuma Nr.810 „ Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” 4. pielikuma „ Debitoru uzskaite” 5.17. apakšpunktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.10.2012. atzinumu (protokols Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Bimbirulis, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Dzēst likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību” N.D.Partneri”, reģistrācijas Nr. 54102008501, bezcerīgo debitoru parādu LVL 285.18 (divi simti astoņdesmit pieci lati un 18 santīmi) par maksas pakalpojumiem.
2.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram (A.Mihaļovs)


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 486
Par bezcerīgo debitoru parādu dzēšanu SIA RON
 
Pamatojoties uz 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „ Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. pantu, Cēsu novada domes 30.12.2010. lēmuma Nr.810 „ Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” 4. pielikuma „ Debitoru uzskaite” 5.17. apakšpunktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.10.2012. atzinumu (protokols Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Bimbirulis, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
 
1.Dzēst likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”RON”, reģistrācijas Nr.44103004384, bezcerīgo debitoru parādu LVL 57.39 (piecdesmit septiņi lati un 39 santīmi) par maksas pakalpojumiem.
2.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram (A.Mihaļovs)


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 487
Grozījumi  Cēsu novada domes 01.07.2009.sēdes lēmumā Nr. 49 „ Par publisko, izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisiju”
 
Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 24.apakšpunktu un 61.pantu,atbilstoši Cēsu novada 01.07.2009. saistošo noteikumu” Cēsu novada pašvaldības nolikums” 25.punktam, ievērojot Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 5.pantu un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.10.2012. atzinumu ( prot. Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Bimbirulis, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. sēdes lēmumā Nr. 49 „Par publisko, izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisiju” šādus grozījumus:
1.      Izteikt nosaukumu šādā redakcijā:
„ Par Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisiju”;
2.      Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„ Apstiprināt Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisiju šādā sastāvā:”.
 
 


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 488
Par saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009.Saistošajos noteikumos Nr.1 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu
 
Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.10.2012.atzinumu  (prot.Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Bimbirulis, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.20 „Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr.1 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums”” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
11.10.2012.                                                                                                     Nr. 20
 
Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr.1
„ Cēsu novada pašvaldības nolikums”
 
Izdoti saskaņā ar likuma „ Par pašvaldībām”
 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu
 
Izdarīt Cēsu novada 01.07.2009.Saistošajos noteikumos Nr.1 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1.      Papildināt  ar 10.15.apakšpunktu šādā redakcijā:
„ 10.15. Projekta „ Vidzemes Mūzikas un kultūras centrs” vadītājs”.
2.      Papildināt 10.2 punktu ar teikumu šādā redakcijā:
„Projekta „ Vidzemes Mūzikas un kultūras centrs” vadītājs ir tieši pakļauts Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam.”
3.      Aizstāt 21.punktā vārdus ‘’Cēsu novada pašvaldībā darbojas šādas pastāvīgās komisijas’’ ar vārdiem ‘’Cēsu novada dome ir izveidojusi šādas pastāvīgās komisijas’’;
4.      Izteikt 21.13.apakšpunktu šādā redakcijā:
„ 21.13. Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisija”;
5.      Izslēgt 21.33.apakšpunktu.
6.      Aizstāt 25.punkta otrajā teikumā vārdu ’’Nolikumos’’ ar vārdu ‘’Reglamentos’’;
7.      Izteikt pielikuma Nr. 2 10.punktu šādā redakcijā:
10. Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisija Cēsu novada dome
 
 


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 489
Par nolikuma  „Grozījumi „ Iestādes „ Cēsu novada pašvaldība” nolikumā””  apstiprināšanu
 
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 8.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, Cēsu novada domes 12.07.2012. lēmums Nr. 347 „Par Vidzemes Mūzikas un Kultūras centru”, saskaņā ar Cēsu novada 01.07.2009. saistošo noteikumu Nr. 1 ‘’Cēsu novada pašvaldības nolikums’’ 12.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.10.2012.atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Bimbirulis, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt nolikumu „Grozījumi Iestādes „Cēsu novada pašvaldība” nolikumā” saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs
11.10.2012.                                                                                                          Nr. 24
 
Grozījumi „ Iestādes „ Cēsu novada pašvaldība” nolikumā”
 
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu
un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu
 
Izdarīt iestādes „ Cēsu novada pašvaldība” nolikumā ( apstiprināts ar Cēsu novada domes 05.04.2012. sēdes lēmumu  Nr. 156) šādus grozījumus:
1.1.Papildināt ar 6.15.apakšpunktu šādā redakcijā:
„ 6.15. Projekta „ Vidzemes Mūzikas un Kultūras centrs” vadītājs”.
1.2.Papildināt 7.punktu ar teikumu šādā redakcijā:
„ Projekta „ Vidzemes Mūzikas un Kultūras centrs” vadītājs” ir tieši pakļauts Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam un darbojas saskaņā ar amata aprakstu.”
 
 


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 490
Grozījumi  Cēsu novada domes 24.09.2009.lēmumā  Nr. 255 „ Par Cēsu novada Vides attīstības padomi”
 
Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 24.apakšpunktu un 61.pantu,atbilstoši Cēsu novada 01.07.2009. saistošo noteikumu ” Cēsu novada pašvaldības nolikums” 25.punktam, ievērojot Cēsu novada domes 27.09.2012.  lēmumu Nr. 457 „Par Aleksandra Raubiško deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa” un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.10.2012. atzinumu ( prot. Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Bimbirulis, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Izdarīt Cēsu novada domes 24.09.2009.lēmumā  Nr. 255  „Par Cēsu novada Vides attīstības padomi” šādus grozījumus:
                                                                                             
Izslēgt 2.4. punktā vārdus „ novada domes deputāts”.
 
 


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 491
Grozījumi  Cēsu novada domes 01.07.2009.lēmumā  Nr. 32 „Par Kokaugu aizsardzības komisiju”
 
Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 24.apakšpunktu un 61.pantu,atbilstoši Cēsu novada 01.07.2009. saistošo noteikumu ” Cēsu novada pašvaldības nolikums” 25.punktam, ievērojot Cēsu novada domes 27.09.2012.  lēmumu Nr. 457 „Par Aleksandra Raubiško deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa” un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.10.2012. atzinumu ( prot. Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Bimbirulis, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009.lēmumā Nr. 32 „Par Kokaugu aizsardzības komisiju” šādus grozījumus:
                                                                                             
Aizstāt aiz vārdiem „A.RAUBIŠKO”  vārdus „ Cēsu novada domes deputāts” ar vārdiem „ z/s „ Kliģēni” vadītājs.
 
 


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 492
Par uztura došanas pienākuma vērtību
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. Panta pirmās daļas 27. Punktu, Zemesgrāmatu likuma 106. Panta otro daļu un Ministru kabineta 27.10.2009. noteikumu Nr. 1250 „Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā” 10. Punktu, ievērojot Civillikuma 2098. Pantu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.10.2012. atzinumu (protokols Nr. 13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Bimbirulis, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
            Noteikt, ka, nekustamo īpašumu atsavinot pret uztura došanas pienākumu, uztura došanas pienākuma vērtība mēnesī pielīdzināma Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes publicētajam iztikas minimumam uztura līguma noslēgšanas dienā.
 
 


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 493
Grozījumi Cēsu novada domes 22.04.2010. lēmumā Nr. 261 „Par mobilo sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu”
 
 
 


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 494
Par Cēsu 1.pamatskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Cēsu 1.pamatskolas nolikuma 73. Punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.10.2012. atzinumam (protokols Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Bimbirulis, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt Cēsu 1.pamatskolā maksas pakalpojumu:
3 – 6 gadīgo bērnu muzikālo dotību attīstīšanas nodarbības; dalības maksa   Ls 0,50 par vienu nodarbību vienam bērnam.
 1. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu 1.pamatskolas direktorei A.Būrei.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 495
Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no nomā nodoto pamatlīdzekļu saraksta
 
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu un atbilstoši  Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 27.09.2012.  atzinumam (prot.Nr.12) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.10.2012. atzinumam (prot.Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Bimbirulis, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Pieņemt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu siltumtīkli’’, vienotais reģ. Nr. 40003007848,šādus tai ar 27.02.2001. Līgumu par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma ‘’Cēsu Siltumtīklu uzņēmums’’ pamatlīdzekļu nomu nomā nodotos pamatlīdzekļus:
1.1.  ,,Virszemes siltumtrasi gar Palmu ielu no siltuma kameras T-2.1 līdz siltuma kamerai T-2-5 un līdz silt. kamerai T-1-1-2a Eduarda Veidenbauma ielā”. Pieņemšanas nodošanas akts 14.05.02.Trases Dn400 mm, garums 504m.Inventāra kods, datums /P2493; 25. 07.2002.,inventāra numurs 0078/217; atlikusī vērtība uz 01.10.12.- 3264,65 LVL.           
1.2.   ,,Rūpniecības iela 13-maģistrālā siltumtrase- no siltuma kameras TK-19 līdz TK-21” Pieņemšanas nodošanas akts14.05.02.2002. inventāra kods, datums /P2480;25.07.2002; inv. Nr.0065/16; atlikusī vērtība 0.
1.3.  ,,Rūpniecības iela 13-siltumtrase- no Eduarda Veidenbauma līdz Zeltkalna ielai 2a.” Pieņemšanas nodošanas akts 14.05.02.;inventāra kods/datums /2479;25.07.2002; inv Nr.0064/14;atlikusī vērtība 0.
 1. Pamatlīdzekļus atgriezt Cēsu novada pašvaldībai ar pieņemšanas – nodošanas aktu.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Komunālajai nodaļai (vadītājs M.Rāviņš), Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule)  sagatavot grozījumus noslēgtajā pamatlīdzekļu nomas līgumā.
 3. Atļaut demontēt 1.1.-1.3. punktā uzskaitītās siltumtrases.
 4. Cēsu novada pašvaldības Komunālajai nodaļai (vadītājs M.Rāviņš) organizēt 1.1.-1.3. punktā uzskaitīto siltumtrašu demontāžu.
 5.  Pēc demontāžas darbu pabeigšanas  Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) organizēt pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites, pēc Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas (vadītājs M.Rāviņš) piestādītiem attaisnojuma dokumentiem.
 6. Novērtēt iegūtos metāllūžņus un veikt grāmatvedības uzskaiti atbilstoši likumdošanai.
 7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.                
 


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 496
Par finansējuma piešķiršanu
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.10.2012. atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Bimbirulis, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – 1 (deputāts M.Malcenieks), nolemj:
 
1.       Piešķirt pašvaldības aģentūrai” Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 2 481,00
 Ls  par skulpturālās grupas „ Mātes tēla” atjaunošanu ģipsī pēc saglabājušajiem bronzas lējuma fragmentiem.
2.    Lēmuma 1.punktā minēto summu ieskaitīt pašvaldības aģentūras” Cēsu Kultūras                     un Tūrisma centrs” kontā.
3.    Apmaksu veikt no Cēsu novada domes  līdzekļiem neparedzētiem mērķiem (vald.funkc. klasifikācijas kods 01.100.).
4.    Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
 


2012.gada 11.oktobra protokols Nr.17       Lēmuma nr. 497
Par zemes ierīcības projekta Dzintara iela 2C, Valmieras iela 6 un Uzvaras bulvāris 5, Cēsīs, Cēsu nov., uzsākšanu
 
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta pirmās daļas 1. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 13. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktam, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisija 02.10.2012. atzinumu (prot. Nr.29), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, D.Vasmanis, A.Bimbirulis, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienību Dzintara iela 2C, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 42010051208, Valmieras iela 6, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra numurs 42010051202 un Uzvaras bulvāris 5, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 005 1201 robežu maiņai.
2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes vienību Dzintara iela 2C, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 42010051208, Valmieras iela 6, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra numurs 42010051202 un Uzvaras bulvāris 5, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 005 1201 robežu maiņai.
     
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 
Pielikums
 
DARBA UZDEVUMS
Zemes ierīcības projekta zemes vienību Dzintara iela 2C, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 42010051208, Valmieras iela 6, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra numurs 42010051202 un Uzvaras bulvāris 5, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 005 1201 robežu maiņai.
1.Zemes ierīcības projekta izstrādes pamatojums:
 Zemes ierīcības likums, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumi Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 13. punktu, Cēsu novada 03.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums”.
2.Zemes ierīcības projekta izstrādes uzdevumi:
Zemes ierīcības projekts izstrādājams zemes vienību Dzintara iela 2C, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 42010051208, Valmieras iela 6, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra numurs 42010051202 un Uzvaras bulvāris 5, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 005 1201 robežu maiņai: atdalot apmēram 44 kv.m. lielu, zemes gabalu uz kura atrodas gājēju ietve no zemes vienības Dzintara iela 2C un pievienojot to zemes vienībai Valmieras iela 6; nodalot no zemes vienības Valmieras iela 6 apmēram 20 kv.m. lielu zemes gabalu un pievienojot to zemes vienībai Dzintara iela 2C un nodalot no zemes vienības Uzvara bulvāris 5 apmēram 24 kv.m. lielu zemes gabalu un pievienojot to zemes vienībai Dzintara iela 2C, lai kopumā zemes vienības Dzintara iela 2C kopplatība paliktu nemainīga.
3. Izejas materiāli:
·        Cēsu novada 03.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” (turpmāk tekstā “Teritorijas plānojums”) un tā sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 7. nodaļas prasības zemes gabalu sadalīšanai;
·        zemes īpašnieku priekšlikumi;
·        inženierkomunikāciju turētāju informācija par gaisvadu un apakšzemes komunikāciju izvietojumu vai neesību;
·        dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumu noteikšanu vai servitūta nodibināšanu, ja tie nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vai ierakstīt zemesgrāmatā.
4. Izstrādes nosacījumi:
Zemes ierīkotājs izstrādājot zemes ierīcības projektu ievēro Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumus Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Cēsu novada 03.09.2009. saistošos noteikumus Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” un tā sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 7. nodaļas prasības zemes gabalu sadalīšanai.
Zemes ierīcības projekts sastāv no paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas.
·        projekta paskaidrojuma raksts sastāv no projekta pamatojuma, kurā sniedz informāciju par projektā aptvertās teritorijas  kadastrālo raksturojumu, īpašnieka iesniegumiem, dokumenti un izziņas  par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem vai servitūtu nodibināšanu, īpašnieka apliecinājums par kredītsaistībām, dokumenti un uzmērījumi par esošajām inženierkomunikācijām, zemes ierīkotāja informācija par vērā ņemtiem vai noraidītiem īpašnieka priekšlikumiem, pašvaldības lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādi;
·        projekta grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formātā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92, mērogā 1:500 uz zemes robežu plāna pamata.
·        projektu izstrādā 3 eksemplāros.
5. Izpilde:
 • izpildi uzsāk pēc pašvaldības lēmuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu spēkā stāšanos;
 • zemes ierīcības projekts īstenojums četru gadu laikā;
 • zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemes gabali kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīt zemesgrāmata.
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv