Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2019.gada 23.augusts   Vārda dienu svin: Vitālijs, Ralfs, Valgudis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2019

P O T C P S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2012. gads
2012.gada 1.novembra protokols Nr. 19

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 499Par nolikuma „Grozījumi  pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nolikumā” apstiprināšanu
2 500Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām
3 501Par ziedojumu pieņemšanu p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
4 502Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 21 „Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” apstiprināšanu
5 503Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 22 „Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. saistošajos noteikumos Nr. 23 „Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” apstiprināšanu
6504Par zemes ierīcības projekta Zvirbuļu iela 7, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
7505Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu
8 506Par pirmsskolas izglītības iestādes nosaukuma maiņu
9  507Par nekustamā īpašuma  „Pašvaldības autoceļš A2”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu  
10 508Par nekustamā īpašuma „Zvirgzdiņi” Vaives pagastā, Cēsu novadā, sadalīšanu
11 509Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi Ābolu ielā 2B,Cēsīs, Cēsu novadā
12 510Par nekustamā īpašuma Amatas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
13 511Par nekustamā īpašuma Aveņu ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu   
14 512Par zemes gabala Valmieras ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov., daļas nomu
15 513Par  grozījumiem Cēsu Valsts ģimnāzijas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
16 514Par noteikumu „Grozījumi noteikumos „Par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu
17 515Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma, Lielā Skolas iela 6,  Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 2006,  daļas nodošanu nomā nodibinājumam „Pasaules latviešu mākslas centrs”
18 516Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma, Lielā Skolas iela 6,  Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 2006,  daļas nodošanu nomā biedrībai „Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs”
19 517Par finansējuma piešķiršanu
20 518Par malkas nodošanu pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
21 519Par zāģbaļķu nodošanu Cēsu Profesionālajai vidusskolai
22 520Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Maija ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 005 0911, nodošanu dzīvojamās mājas Maija ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., dzīvokļu īpašnieku īpašumā bez atlīdzības
23 521Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Ezera ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 0806, nodošanu dzīvojamās mājas Ezera 6, Cēsīs, Cēsu nov., dzīvokļu īpašnieku īpašumā bez atlīdzības
24 522Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 32, Cēsīs, Cēsu nov.
25 523Par zemes gabala Gaujas ielā 36, Cēsīs, Cēsu nov., daļas iznomāšanu un nedzīvojamas ēkas – garāžas Šķūņu ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Cēsu novada pašvaldības vārda
26 524Par Cēsu novada domes 20.01.2011. lēmuma Nr.2 „Par zemes gabala Zeltkalna ielā 9, Cēsīs,  Cēsu novadā, nomu” atzīšanu par spēku zaudējušu un nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.13/2011//2-7 izbeigšanu pirms termiņa
27 525Par finansējuma piešķiršanu
28 526Par  grozījumiem Cēsu novada domes 15.03.2012. lēmumā Nr.120 „ Par Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu”
29 527Par konkursa ‘’Būve 2012’’ rezultātiem
30 528Par projekta iesnieguma „Cēsu novada Līvu pamatskolas daudzfunkcionālās kopienas centra „Mēs savai kopienai” izveidošana” iesniegšanu Sorosa fondā – Latvija (SFL)2012.gada 1.novembra protokols Nr. 19       Lēmuma nr. 499
Par nolikuma „Grozījumi  pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nolikumā” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Lai veicinātu un organizētu kultūrizglītības attīstību Cēsu novadā, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Publisko aģentūru likuma 16.panta otro daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.pantu un 28.pantu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 18.10.2012. atzinumam (prot. Nr.15) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.10.2012. atzinumam (prot. Nr. 14), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, I.Timermanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Bimbirulis, Ē.Rass, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt Nolikumu „Grozījumi  pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nolikumā” saskaņā ar pielikumu.
 2. Uzdot pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoram J.Markovam organizēt nepieciešamās darbības saistībā ar šī lēmuma izpildi.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs
01.11.2012.                                                                                                            Nr. 25
Grozījumi  pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nolikumā
 
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu, Publisko aģentūru likuma
16.panta otro daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.pantu un 28.pantu,
73.panta pirmās daļas 1.punktu
 
Izdarīt pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nolikumā (apstiprināts ar Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmumu Nr. 79, prot. Nr. 2, 27.punkts) šādus grozījumus šādā redakcijā:
 
1.      Papildināt ar  2.1.23.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.1.23. veicināt un organizēt kultūrizglītības attīstību Cēsu novadā.”
 
 


2012.gada 1.novembra protokols Nr. 19       Lēmuma nr. 500
Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta noteikumus Nr. 629, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 18.10.2012. atzinumu (prot.Nr.15) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.10.2012.atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, I.Timermanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Bimbirulis, Ē.Rass, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadali pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām saskaņā ar pielikumu.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai organizēt nepieciešamās darbības saistībā ar šī lēmuma izpildi.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 
Pielikums

 
 


2012.gada 1.novembra protokols Nr. 19       Lēmuma nr. 501
Par ziedojumu pieņemšanu p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 24.03.2011. lēmumu Nr.204 „ Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību” un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.10.2012. atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, I.Timermanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Bimbirulis, Ē.Rass, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.      Atļaut p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” pieņemt ziedojumu no Ilzes Pakalns (latviešu mākslinieka Jāņa Kugas meitas), Vēstures un mākslas muzeja krājumā iekļaujamo un naudas izteiksmē novērtēto dāvināto gleznu kolekciju par kopējo summu Ls 5900,00 (pieci tūkstoši deviņi simti lati), saskaņā ar pielikumu.
2.      Uzdot pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoram J.Markovam organizēt nepieciešamās darbības saistībā ar šī lēmuma izpildi.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 
Pielikums
 
Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājumā iekļaujamo un naudas izteiksmē novērtēto I.Pakalns dāvināto gleznu (20 gab.) saraksts
 
N.
p.k.
 
Priekšmeta nosaukums
Iekļaušana pamatkrājumā vai palīgkrājumā Cena LVL
1. Glezna. Jānis Kuga. Dekorācijas mets A.Brigaderes lugai „Lolitas brīnumputns” (1927.) Ķēniņa pils. 1964.g. Uz ķīļrāmja. pamatkrājumā 300.00
2. Glezna. J.Kuga. Dekorācijas mets J.Raiņa lugai „Uguns un nakts”(1911). Nāves sala. 1952.g. Uz ķīļrāmja. pamatkrājumā 300.00
3. Glezna. J.Kuga. Ainava „Pļavmala” Ontario. Uz ķīļrāmja. pamatkrājumā 300.00
4. Glezna. J.Kuga. Ainava „Silta diena”, Ontario, 1958.g. Uz ķīļrāmja. pamatkrājumā 300.00
5. Glezna. J.Kuga. Ainava „Pavasaris”. Jaunanglija, 1953.g. pamatkrājumā 300.00
6. Glezna. J.Kuga. Ainava „Rudens nāk”. Ontario, 1960.g. Uz ķīļrāmja. pamatkrājumā 300.00
7. Glezna. J.Kuga. Ainava „Avotu ezers”. Ontario, 1958.g. Uz ķīļrāmja. pamatkrājumā 300.00
8. Glezna. J.Kuga. Ainava „Daugava pie Ikšķiles”. 1961.g. Uz ķīļrāmja. pamatkrājumā 300.00
9. Glezna. J.Kuga. Ainava „Akmeņi straumē”. Jaunanglija, 1956.g. Uz ķīļrāmja. pamatkrājumā 300.00
10. Glezna. J.Kuga. Ainava „Karsta vasara”. Ontario, 1960.g. Uz ķīļrāmja. pamatkrājumā 300.00
11. Glezna. J.Kuga. Ainava „Apses”. Ontario, 1957.g. Uz ķīļrāmja. pamatkrājumā 300.00
12. Glezna. J.Kuga. Ainava „Bērzupīte rudenī”. Ontario, 1963.g. Uz ķīļrāmja. pamatkrājumā 300.00
13. Glezna. J.Kuga. Ainava „Pie Dūmu ezera”. Ontario, 1966.g. Uz ķīļrāmja. pamatkrājumā 300.00
14. Glezna. J.Kuga. Ainava „Rudens zelts”. 1967.g. Uz ķīļrāmja. pamatkrājumā 300.00
15. Glezna. J.Kuga. Ainava „Draugi bērzi”. Ontario, 1959.g. Uz ķīļrāmja. pamatkrājumā 300.00
16. Glezna. J.Kuga. Ainava „Ceļš tālāk”. Ontario, 1959.g. Uz ķīļrāmja. pamatkrājumā 300.00
17. Glezna. J.Kuga. Ainava „Pavasara gaisma”. Ontario, 1959.g. Uz ķīļrāmja. pamatkrājumā 300.00
18. Glezna. J.Kuga. Ainava „Stumbri”. Ontario, 1967.g. Uz ķīļrāmja. pamatkrājumā 300.00
19. Glezna. J.Kuga. Ainava „Kredita upe”. Ontario, 1956.g. Uz ķīļrāmja. pamatkrājumā 300.00
20. Glezna. J.Kuga. Ainava „Draudzīgais stūris”, Ontario, 1967.g. pamatkrājumā 200.00
  Kopā:   5900.00
 


2012.gada 1.novembra protokols Nr. 19       Lēmuma nr. 502
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 21 „Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g apakšpunktu, Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu, 17. panta otro un ceturto daļu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.10.2012.atzinumu (prot. Nr. 14), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, I.Timermanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Bimbirulis, Ē.Rass, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.21 „Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” saskaņā ar pielikumu.
2.            Lēmuma izpildi nodrošināt pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (direktors J.Markovs).
 
 
Pielikums
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
 
Cēsīs
 
01.11.2012.                                                                                                     Nr.21
 
 
 Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi  
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g apakšpunktu un Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu, 17.panta otro un ceturto daļu  
Izdarīt Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” šādus grozījumus:
1.      Izteikt pielikuma 1.6.punktu šādā redakcijā:
„1.6.  Nomas maksa Pils dārzam:
1.6.1. Pasākums (1h) bez telts īres                                                                   Ls 60.00
1.6.2. Katra nākamā h                                                                                     Ls 30.00
1.6.3. Pasākums (1h) ar telts īri                                                                                    Ls 70.00
1.6.4. Katra nākamā h                                                                                     Ls 35.00
1.6.5. Ugunskura vieta                                                                                                 Ls 2.00
1.6.6. Ķegļu spēle Pils dārzā (1h)                                                                    Ls 2.00
1.6.7. Kāzu foto Pils dārzā (1h) (ar viesiem)                                                   Ls 20.00
1.6.8. Telts īre (1h)                                                                                          Ls 30.00
1.6.9. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h)                                                Ls 5.00
1.6.10. Kāzu foto Pils dārzā ārpus Pils kompleksa darba laika tiek noteikts 20% uzcenojums”
 
 1. Svītrot pielikuma 1.9.punktu.
3.      Izteikt pielikuma 1.10.punktu šādā redakcijā:
„1.10. Nomas maksa Izstāžu namam:
1.10.1. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h)                                              Ls 5.00
1.10.2. Svinībām un banketiem (1h)                                                                Ls 100.00
1.10.3. Svinībām un banketiem (katra nākamā h)                                                        Ls 50.00
1.10.4. Izrādēm, koncertiem (1h)                                                                    Ls 50.00
1.10.5. Semināriem, konferencēm (1h)                                                                       Ls 35.00
1.10.6. Māksliniekiem kā garderobe pasākumos (par pasākumu)                                Ls 15.00”
 
4.      Izteikt pielikuma 1.11.punktu šādā redakcijā:
„1.11. Nomas maksu par citu Aģentūras valdījumā esošo telpu iznomāšanu:
1.11.1. Telpām (ar platību līdz 40m2)                                                              Ls 10.00/h
1.11.2. Telpām (lielākām par 40m2)                                                                Ls 20.00/h
1.11.3. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h)                                              Ls 5.00”
 
5.      Izteikt pielikuma 1.12.punktu šādā redakcijā:
 
„1.12. Ieejas maksa sabiedriskajās WC                                                                       Ls 0.20”
 
6.      Izteikt pielikuma 1.14.punktu šādā redakcijā:
„1.14. Inventāra noma:
1.14.1. Multimediju projektors ar ekrānu 2x2m                                                           Ls 10.00/h
                                                                                                                        Ls 30.00/dienā”
7.      Izteikt pielikuma 1.15.punktu šādā redakcijā:
„1.15. Tūrisma attīstības un informācijas centra pakalpojumi:
1.15.1. Naktsmītņu un pakalpojumu rezervēšana                               
1.15.1.1. ja noslēgts līgums ar uzņēmēju                                               10% no rezervētās summas
1.15.1.2. ja nav noslēgts līgums ar uzņēmēju                             Ls 1.00 no rezervācijas                                                                                                                          veicēja
1.15.2. Interneta izmantošana                                                              Ls 0.30/10 min.
                                                                                                  Ls 0.60/30 min.
                                                                                                  Ls 1.00/60 min.
                                                                                                            Ls 3.00/24 h
1.15.3. Kopēšana                                                                                 Ls 0.05/A4
                                                                                                  Ls 0.10/A3
1.15.4. Izdrukas                                                                                               0.06/A4 melnbalta
                                                                                                  0.25/A4 krāsu
1.15.5. Laminēšana                                                                             Ls 0.20/vizītkarte
                                                                                                  Ls 0.55/A4
1.15.6. Sinhronās tulkošanas apskaņošana                                          Ls 15.00/h
                                                                                                  Ls 50.00/dienā”
 
8.      Izteikt pielikuma 1.18.punktu šādā redakcijā:
            „1.18.  Tirdzniecības uzcenojums suvenīriem, grāmatām, ceļvežiem,
                        CD diskiem, bukletiem                                                                       no 15%-40% no suvenīru                                                                                                                    iepirkšanas cenas”
 
9.      Izteikt pielikuma 1.20.punktu šādā redakcijā:
            „1.20. Nomas maksa par Semināru centra izmantošanu Cēsu Jaunajā pilī:
            1.20.1. Konferenču zāle (83,4 m2) bez aprīkojuma                Ls 100.00/dienā (9.00-17.00)
                                                                                                            vai Ls/h 20.00
            1.20.2. Konferenču zāle (83,4 m2) ar aprīkojumu                   Ls 200.00/dienā (9.00-17.00)
                                                                                                            vai Ls/h 35.00
            1.20.3. Telpa nodarbībām (23,5m2)                                                    Ls 50.00/dienā (9.00-17.00)
                                                                                                            vai Ls/h 10.00
            1.20.4. Halle (31,7m2)                                                                        Ls/h 10.00
                        1.20.5. Garderobe/ telpa nodarbībām (35,8 m2)                                  Ls/h 10.00
            1.20.6. Telpa nodarbībām (25,6 m2)                                       Ls 50.00/dienā (9.00-17.00)
                                                                                                            vai Ls/h 10.00”
 
10.  Izteikt pielikuma 1.24.punktu šādā redakcijā:
„1.24. Nomas maksa Pils Lielajam salonam:
1.24.1. Pasākums 1 h (min 2h)                                                                        Ls 100.00
1.24.2. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h)                                  Ls 10.00
1.24.3. Kāzu ceremonija                                                                                  Ls 200.00”
 
11.  Izteikt pielikuma 1.25.punktu šādā redakcijā:
„1.25. Nomas maksa Pils bēniņu zālei:
1.25.1. Pasākuma laiks 1h                                                                   Ls 35.00
1.25.2. Katra nākamā h                                                                                   Ls 20.00
1.25.3. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h)                                  Ls 5.00”
 
12.  Izteikt pielikuma 1.27.punktu šādā redakcijā:
„1.27. Nomas maksa Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, 1. stāvā (telpas nododot pastāvīgai nomai, pretendentu nosakot izsoles kārtībā):
1.27.1.  publiskai personai, tās iestādei vai kapitālsabiedrībai publiskas funkcijas veikšanai (sākotnējā cena):
2,46 Ls/m2 mēnesī (ar telpu uzkopšanu)
1,58 Ls/m2 mēnesī (bez telpu uzkopšanas)*
1.27.2.  privātai personai (sākotnējā cena) komercdarbības veikšanai:
3,46 Ls/m2 (ar telpu uzkopšanu)
2,58 Ls/m2 mēnesī (bez telpu uzkopšanas)*
*Komunālie maksājumi tiks aprēķināti pēc iepriekšējā gada perioda”
 
13.  Papildināt pielikumu ar 1.28.punktu šādā redakcijā:
„1.28. Nomas maksa Pils 2.stāva balkonam:
1.28.1. Pasākuma laiks (1h)                                                                                  Ls 20.00”
 
14.  Papildināt pielikumu ar 1.29.punktu šādā redakcijā:
„1.29. Nomas maksa Pils 1.stāva terasei:
1.29.1. Pasākuma laiks (1h)                                                                                   Ls 20.00”
 
15.  Papildināt pielikumu ar 1.30.punktu šādā redakcijā:
„1.30. Nomas maksa Pils 2.stāvam:
1.30.1    Pasākums 1h (min 2h)                                                                   Ls 250.00
1.30.2.  Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h)                            Ls 20.00”
 
16.  Papildināt pielikumu ar 1.31.punktu šādā redakcijā:
„1.31. Nomas maksa Lademahera tornim:
1.31.1. Pasākums (1h)                                                                              Ls 30.00
1.31.2.  Katra nākamā h                                                                             Ls 15.00
1.31.3.  Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h)                            Ls 5.00”
 
17.  Papildināt pielikumu ar 1.32.punktu šādā redakcijā:
„1.32. Papildus pakalpojuma (ēdināšana) organizēšana semināros, kāzās un citos pasākumos Aģentūras valdījumā esošajās telpās un/vai teritorijā, sadarbībā ar ārējo pakalpojumu sniedzējiem*:
1.32.1. Semināriem                                                                                                Ls 0,25 (no cilvēka)
1.32.2. Kāzām, u.c. pasākumiem                                                               Ls 0,50 (no cilvēka)
 
*Ēdināšanas pakalpojums, saskaņā ar ārējo pakalpojumu sniedzēju izrakstītajiem rēķiniem”
18.  Papildināt pielikumu ar 1.33.punktu šādā redakcijā:
„1.33. Citu organizatoru biļešu realizācija                                                        3% no katras pārdotās biļetes nomināla”
 
 


2012.gada 1.novembra protokols Nr. 19       Lēmuma nr. 503
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 22 „Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. saistošajos noteikumos Nr. 23 „Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” apstiprināšanu
Ziņo: V. Vaivods, Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs
              Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr. 275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 18.10.2012. atzinumam (protokols Nr. 8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, I.Timermanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Bimbirulis, Ē.Rass, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
             Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 22 „Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. saistošajos noteikumos Nr. 23 „Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”” saskaņā ar pielikumu.
 
 
Pielikums
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
 
01.11.2012.                                                                                                            Nr.22
 
Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. saistošajos noteikumos Nr. 23
„Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”
 
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3.panta otro un trešo daļu,
Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu
 
 
1.            Izdarīt Cēsu novada domes 26.11.2009. saistošajos noteikumos Nr. 23 „Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1.1.   izteikt 7.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
         “7.1. sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīves vietā:
         7.1.1. aprūpe mājās;
         7.1.2. pakalpojums „Drošības poga;”;
1.2. izteikt 7.3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
         „7.3.3. dienas un atbalsta centru pakalpojumi:
         7.3.3.1. Invalīdu habilitācijas - dienas centra pakalpojumi;
         7.3.3.2. Dienas centra „Saules taka” pakalpojumi bērniem un jauniešiem;
         7.3.3.3.Vidzemes reģiona mobilā sociālo pakalpojumu Resursu centra pakalpojumi;”;
1.3. izteikt 10.4.un 10.5. apakšpunktus šādā redakcijā:
„10.4. Aprūpi no Dienesta budžeta līdzekļiem pilnā apmērā finansē:
10.4.1. personai, kurai nav apgādnieku, tās ienākumi nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša algu, un tai nepieder īpašumi normatīvo aktu par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu izpratnē;
10.4.2. trūcīgai vai maznodrošinātai personai,
10.4.3. bērniem ar invaliditāti - līdz 5 stundām nedēļā.
10.5. Aprūpi ar noteiktu Dienesta līdzfinansējumu piešķir, ievērojot šādus noteikumus:
10.5.1. Dienesta līdzfinansējums tiek piešķirts, ja persona nevar segt pilnu Aprūpes maksu, jo pēc samaksas par Aprūpi tās rīcībā atlikušo līdzekļu apmērs ir mazāks par šo noteikumu 10.4.1. un 10.4.2. apakšpunktā noteikto ienākumu līmeni;
10.5.2. ja personas ienākumi pirms Aprūpes samaksas pārsniedz šo noteikumu 10.4.1. un 10.4.2. apakšpunktā noteikto ienākumu līmeni, bet persona nevar samaksāt pilnu Aprūpes maksu, persona maksā daļu no Aprūpes maksas – starpību starp tās faktisko ienākumu līmeni un šo noteikumu 10.4.1 vai 10.4.2. apakšpunktā noteikto ienākumu līmeni. Atlikušo Aprūpes samaksas daļu līdz pilnai Aprūpes samaksai finansē Dienests.”;
1.4. papildināt 10. punktu ar 10.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
         „10.6. Aprūpi ar pilnu Klienta vai tā apgādnieka finansējumu, ja Dienestā ir saņemts iesniegums par maksas aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu.”;
1.5. papildināt Saistošos noteikumus aiz apakšnodaļas „Aprūpes mājās pakalpojums” ar apakšnodaļu „Drošības poga” šādā redakcijā:
         „Pakalpojums „Drošības poga”
         101. Pakalpojums „Drošības poga” nodrošina nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī.
         102. Pakalpojumu „Drošības poga” nodrošina Dienesta Aprūpes mājās biroja klientiem.”;
1.6.   papildināt Saistošos noteikumus ar 11.1 šādā redakcijā:
         „11.1 Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā tiek apmaksāts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajai kārtībai, izņemot gadījumus, kad pakalpojums tiek apmaksāts no Dienesta budžeta, ja vienīgie apgādnieki ir mazbērni un to ģimenes vidējie ienākumi nepārsniedz valstī aprēķināto vidējo mēneša darba algu pirmajam ģimenes loceklim un valstī noteikto minimālo darba algu katram nākamajam ģimenes loceklim.”;
1.7.   svītrot apakšnodaļu „Dienas centra pensijas vecuma personām pakalpojums”;
1.8.   papildināt Saistošos noteikumus aiz apakšnodaļas „Atbalsta ģimene/uzticības persona” ar apakšnodaļu „Invalīdu habilitācijas - dienas centrs” šādā redakcijā:
         „Invalīdu habilitācijas - dienas centrs
         16.1 Invalīdu habilitācijas dienas centrs nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem vecumā līdz 35 gadiem, kuras nav nodarbinātas vai nav ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās un neatrodas valsts vai pašvaldības pilnā apgādībā, un skolas vecuma bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuru vecāki strādā.”;
1.9. svītrot apakšnodaļu „Rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem”;
1.10. papildināt Saistošos noteikumus aiz apakšnodaļas „Dienas centrs bērniem un jauniešiem „Saules taka” ar apakšnodaļu „Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs” šādā redakcijā:
         „Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs
         18.1 Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Cēsu novadā pamata dzīvesvietu deklarējušām un Eiropas Sociālā fonda projekta „Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs” (identifikācijas Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/147) īstenošanas laikā - Beverīnas, Jaunpiebalgas, Mazsalacas, Smiltenes, Valkas novadu un Valmieras pilsētā pamata dzīvesvietu deklarējušām:
         18.11. personām ar funkcionāliem traucējumiem;
         18.12. pensijas un pirmspensijas vecuma personām;
         18.13. daudzbērnu ģimenēm un nepilnām ģimenēm, bērniem no                                                             maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm;
         18.14. no vardarbības cietušās personām;
         18.15. no psihoaktīvām vielām (alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai citām                                          apreibinošām vielām) atkarīgām personām.”;
1.11. izteikt apakšnodaļu „Psihologa pakalpojumi” šādā redakcijā:
         „Psihologa pakalpojumi
27.    Psihologa pakalpojums ietver individuālās psihologa konsultācijas, pašpalīdzības un psiholoģiskā atbalsta grupu organizēšanu un vadīšanu.
27.1. Psihologa konsultācijas bez maksas tiek nodrošinātas personām, kuras    savu dzīvesvietu deklarējušas un dzīvo Cēsu novadā:
27.11.      trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (uzrādot Dienesta izsniegtu  izziņu);
27.12.      sociālā riska ģimenēm, ar kurām Dienests veic sociālo darbu;
27.13.      bērniem krīzes situācijās un situācijās, kad tiek šķirta vecāku laulība un/vai ierosināts          process tiesā par ikdienas saskarsmes tiesību jautājumiem;
27.14.      topošajiem vai esošajiem aizbildņiem, aizgādņiem, audžuģimenēm vai                     adoptētājiem;
27.15.      vardarbībā cietušām sievietēm.
27.2   Saistošo noteikumu 27.1 punktā neminētajām personu grupām pēc iesnieguma par pakalpojuma nepieciešamību saņemšanas psihologa pakalpojums tiek nodrošināts par samaksu atbilstoši Cēsu novada domes apstiprinātajam cenrādim.”.
 
 1. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2013. gada 1. janvārī.


2012.gada 1.novembra protokols Nr. 19       Lēmuma nr. 504
Par zemes ierīcības projekta Zvirbuļu iela 7, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
Ziņo: J.  Rozenbergs  Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas R. Klāvas (sertifikāta Nr. AA-000000008) izstrādāto zemes ierīcības projektu, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8. un 31 punktu un Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 23.10.2012. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.31), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, I.Timermanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Bimbirulis, Ē.Rass, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt zemes ierīcības projektu Zvirbuļu ielā 7 Cēsīs, Cēsu novadā.
2.      Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr. 1) piešķirt adresi Zvirbuļu iela 5, Cēsīs, Cēsu nov.:
2.1. Zemes gabala platība 3393 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
3.      Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr.2) saglabāt adresi Zvirbuļu iela 7, Cēsis, Cēsu nov.:
3.1. Zemes gabala platība 1035 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
      4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
      5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas
            plānošanas komisijai.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2012.gada 1.novembra protokols Nr. 19       Lēmuma nr. 505
Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores D. Eglītes 20.09.2012. iesniegumu Nr.1-14/49, Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta 1. daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. pantu un 9. panta 2 daļu un ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 18.10.2012.atzinumu (prot.Nr.15),  Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, I.Timermanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Bimbirulis, Ē.Rass, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2.      Uzdot Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei D.Eglītei nodrošināt nolikuma izpildi.
3.       Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājai L.Kokinai informēt Izglītības kvalitātes valsts dienestu par pieņemto lēmumu.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
5.      Atzīt par spēku zaudējušu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumu (apstiprināts ar 2009.gada 3.septembra Cēsu novada domes lēmumu Nr.189).
 
Pielikums
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas
N O L I K U M S
Cēsīs
 
01.11.2012.                                                                                                                 Nr.26
           
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 15.panta 12.punktu
un 22. panta pirmo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 9. pantu
 
I.       Vispārīgie noteikumi 1.             Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija (turpmāk tekstā – Izglītības iestāde) ir Cēsu novada pašvaldības ( turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, kas īsteno vispārējās pamatizglītības otrā posma izglītības programmu, vispārējās vidējās izglītības programmas un interešu izglītības programmas.
2.             Izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, uz to pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi un citi spēkā esošie normatīvie akti, kā arī Izglītības iestādes Dibinātāja apstiprināts nolikums.
3.             Izglītības iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, tai ir sava simbolika: divi karogi, emblēma, logo. Simbolikas lietošanas kārtību nosaka ar Izglītības iestādes direktora rīkojumu apstiprināts iekšējais normatīvais akts.
4.                  Izglītības iestādei ir savi zīmogi:
4.1. zīmogs ar Latvijas Republikas mazā ģerboņa attēlu atbilstoši likumam „Par Latvijas valsts ģerboni”, pilnu izglītības iestādes nosaukumu valsts valodā, ko lieto tikai uz izglītību apliecinošiem dokumentiem;
4.2. zīmogs ar Cēsu novada pašvaldības ģerboņa attēlu un pilnu izglītības iestādes nosaukumu valsts valodā, ko lieto uz visiem pārējiem Izglītības iestādes dokumentiem, kas nav minēti šī nolikuma 4.1. punktā, un kur nepieciešams lietot zīmogu.
5.        Izglītības iestāde iekšējā un ārējā sarakstē izmanto Cēsu novada domes priekšsēdētāja apstiprināta parauga veidlapu. Parakstīt dokumentus uz veidlapas ir tiesīgs Izglītības iestādes direktors vai ar Cēsu novada domes priekšsēdētāja rīkojumu noteikts Izglītības iestādes direktora pienākumu izpildītājs.
6.      Izglītības iestāde sastāv no divām pakāpēm:
6.1.proģimnāzija (pamatizglītība);
6.2.ģimnāzija (vidējā izglītība).
7.      Izglītības iestādē saglabāta vēsturiskā klašu numerācija dilstošā secībā, kur augstākai klases pakāpei atbilst zemāks numerācijas skaitlis: proģimnāzijā 6.klase (tas ir,7. klase), 5.klase (tas ir,8.klase), 4.klase (tas ir,9.klase); ģimnāzijā 3.klase (tas ir,10. klase), 2.klase (tas ir,11.klase), 1.klase (tas ir,12. klase) [turpmāk tekstā – 6.(t.i., 7.) klase, 5. (t.i., 8.) klase, 4. (t.i., 9.) klase, 3. (t.i., 10.) klase, 2. (t.i., 11.) klase, 1. (t.i., 12.)] klase.
8.      Izglītības iestāde veic reģionālā metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra funkcijas.
9.      Izglītības iestādes finanšu līdzekļu apriti un finanšu kontu pārvalda Dibinātājs.
10.  Izglītības iestādes juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, Izglītības programmas īstenošanas adreses:
Pūces iela 2, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101       Pūces iela 2a, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101;       Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.
11.  Dibinātāja juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.
II. Darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi 12.  Izglītības iestādes darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.
13.  Izglītības iestādes darbības pamatvirziens ir mācību un audzināšanas darbība.
14.  Izglītības iestādes galvenie uzdevumi ir:
14.1.        garantēt izglītojamam iespēju kvalitatīvi apgūt vispārējās pamatizglītības otrā posma izglītības programmu un vispārējās vidējās izglītības programmas, izvēloties izglītojamā vecumam atbilstošas izglītošanas metodes un formas;
14.2.        radīt optimālus apstākļus un iespēju izglītojamā personiskai izaugsmei un intelektuālai attīstībai, spēju un talantu izkopšanai; vispārējās vidējās izglītības posmā atbilstoši izglītojamā interesēm nodrošināt iespēju padziļināti un radoši apgūt atsevišķus mācību priekšmetus, iesaistīt izglītojamo zinātniskās pētniecības darbā; sagatavot izglītojamo augstākās izglītības ieguvei; nodrošināt izglītojamo ar prasmēm un iemaņām, kas nepieciešamas pilsoniskai līdzdalībai un sociālai integrācijai; prasmi patstāvīgi mācīties, pilnveidoties; motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjerai;
14.3.        veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;
14.4.        sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu attieksmi, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību;
14.5.        lai nodrošinātu un veicinātu pozitīvu izglītojamā mācību un interešu izglītības darbu, kvalitatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības programmu mērķu sasniegšanā, sadarboties ar izglītojamā vecākiem (aizbildņiem) (turpmāk tekstā – vecāki);
14.6.        racionāli izmantot izglītības iestādei iedalītos finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
14.7.        īstenot interešu izglītības programmas;
14.8.        sadarboties ar pašvaldības institūcijām un reģistrētajām nevalstiskajām organizācijām;
15.  Mācību un metodiskajā darbā Izglītības iestāde sadarbojas ar Latvijas Republikas augstskolām, vidējās un pamatizglītības iestādēm, izglītības centriem, biedrībām un asociācijām, kā arī ar izglītības iestādēm ārvalstīs un starptautiskām organizācijām. Sadarbību reglamentē iestāžu savstarpēji noslēgtie līgumi vai vienošanās.
III.   Īstenojamās izglītības programmas 16.  Vispārējās pamatizglītības programmas saturu un īstenošanu reglamentē Vispārējās izglītības likums un Valsts pamatizglītības standarts; vispārējās vidējās izglītības programmas saturu un īstenošanu reglamentē Vispārējās izglītības likums un Valsts vispārējās vidējās izglītības standarts.
17.  Izglītības iestāde piedāvā un saskaņā ar pieprasījumu īsteno šādas izglītības programmas:
17.1.   Pamatizglītības otrā posma (7.- 9.klase) izglītības programmu (kods 23011111);
17.2.   Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (kods 31013011);
17.3.   Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 3101101);
17.4.   Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu (kods 31012011).
18.  Izglītības iestāde var izstrādāt un drīkst īstenot savas izglītības programmas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, ievērojot izglītības programmu klasifikāciju.
19.  Pedagogs ir tiesīgs izraudzīties mācību priekšmeta programmu no mācību priekšmeta programmu paraugiem vai izstrādāt mācību priekšmeta programmu atbilstoši vispārējās izglītības mācību priekšmeta standartam un vispārējās izglītības programmai, kurā ietverts šis mācību priekšmets. Pedagoga izstrādāto mācību priekšmeta programmu izvērtē Izglītības iestādes Metodiskā padome, un apstiprina Izglītības iestādes direktors.
20.  Izglītības iestādes mācību priekšmetu un mācību stundu plāns tiek veidots saskaņā ar Izglītības iestādes izglītības programmām. To apstiprina Izglītības iestādes direktors.
21.  Izglītības iestāde var izstrādāt un īstenot interešu izglītības programmas, ievērojot izglītojamā un viņa vecāku intereses un pedagoģisko darbinieku nodrošinājumu. Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets un Dibinātājs. Interešu izglītības programmas apstiprina Izglītības iestādes direktors.
IV. Izglītības procesa organizācija 22.      Izglītības procesa organizāciju Izglītības iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, uz to pamata izdotie ārējie normatīvie akti, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi, Izglītības iestādes Padomes reglaments, Pedagoģiskās padomes reglaments un citi iekšējie normatīvie akti. 23.      Mācību ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada un mācību semestra sākuma un beigu datumu, valsts pārbaudes darbu norises laiku un kārtību, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets.
24.      Izglītojamā uzņemšana Izglītības iestādē notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un saskaņā ar uzņemšanas kārtību, ko apstiprina Izglītības iestādes direktors un saskaņo Dibinātājs. Dibinātājs ar savu lēmumu katru gadu nosaka klašu komplektu skaitu un uzņemamo izglītojamo skaitu katrā klašu komplektā 6.( t.i.,7.) klasē un 3.( t.i.,10.) klasē.
25.      Izglītojamā pārcelšana nākamajā klasē, 4.( t.i.,9.) klases un 1.(t.i.,12.) klases centralizēto eksāmenu kārtošana, pēcpārbaudījumi un papildu mācību pasākumi notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
26.      Izglītojamā maksimālo mācību stundu slodzi nosaka Vispārējās izglītības likums.
27.      Mācību nedēļas garums ir 5 darba dienas. Izglītības iestāde strādā vienā maiņā.
28.      Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Izglītības iestādē mācību stundas garums ir 40 minūtes.
29.      Mācību slodzes sadalījumu pa nedēļas dienām atspoguļo Izglītības iestādes direktora apstiprināts mācību priekšmetu stundu saraksts.
30.      Mācību priekšmetu stundu saraksts:
30.1.atbilstoši Izglītības iestādes īstenotajai vispārējās pamatizglītības otrā posma izglītības programmai un vispārējās vidējās izglītības programmām ietver katrai klasei katrā dienā paredzētās mācību priekšmetu stundas un klases audzinātāja stundu;
30.2. ir pastāvīgs visu semestri, izmaiņas tajā var izdarīt tikai direktora vietnieks izglītības jomā;
30.3.neietver fakultatīvās un individuālās nodarbības, kas tiek organizētas, ievērojot brīvprātības principu un izglītojamo intereses, un kurām tiek veidots atsevišķs nodarbību saraksts.
31.      Katrā klasē viena stunda nedēļā ir klases audzinātāja stunda, kurā pārrunājamās tēmas nosaka Izglītības iestādes izglītības programmas un audzināšanas darba virzieni.
32.      Valsts un pašvaldības finansētās interešu izglītības programmas Izglītības iestāde īsteno ārpus mācību stundām. Izglītības iestāde veido interešu izglītības nodarbību sarakstu.
33.      Fakultatīvās nodarbības ir bezmaksas, tās tiek organizētas, balstoties uz izglītojamā vēlmēm, un viena no vecākiem vai izglītojamā, kas sasniedzis 16 gadu vecumu, Izglītības iestādes direktoram adresētu iesniegumu un Izglītības iestādes iespējām, ievērojot brīvprātības principu. Fakultatīvās nodarbības tiek organizētas pēc atsevišķa saraksta.
34.      Klase mācību gada laikā līdz 5 (piecām) mācību dienām var izmantot mācību ekskursijām, projektiem, zinātniski pētniecisko darbu izstrādei, mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem, sporta pasākumiem un Izglītības iestādes tradīcijām, citu ar mācību un audzināšanas procesu saistītu pasākumu organizēšanai.
35.      Izglītības iestāde piedāvā papildu mācību pasākumus (konsultācijas) talantīgam izglītojamam un izglītojamam, kuram nepieciešama palīdzība, lai sasniegtu mācību priekšmeta standartā noteiktos rezultātus.
36.      Izglītojamā mācību sasniegumus vērtē ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Izglītības iestādes direktora apstiprinātu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.
37.      Izglītojamam, kuram nepieciešama izglītošanās ārpus izglītības iestādes, tā tiek nodrošināta atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai.
38.      Ja izglītojamais plāno mācīties citā valstī ne ilgāk kā viena mācību gada ietvaros vai izglītojamais ir atgriezies no mācībām citā valstī un vēlas turpināt mācības Izglītības iestādē, vai ja citas valsts izglītojamais, kurš līdz šim Latvijā nav dzīvojis, tiek pieteikts uzņemšanai Izglītības iestādē, Izglītības iestādes direktors rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību.
39.      Izglītojamais veic projektu un zinātniski pētniecisko darbu saskaņā ar Izglītības iestādes direktora apstiprināto projektu un zinātniski pētniecisko darbu izstrādes kārtību - projektu nedēļā 6.(t.i.,7.) - 4.(t.i.,9.) klašu izglītojamiem un zinātniski pētnieciskā darba izstrādi 3.(t.i.,10.) - 1.(t.i.,12.) klašu izglītojamiem. 3.(t.i.,10.)- 1.(t.i.,12.) klašu izglītojamie divu mācību gadu laikā izstrādā un aizstāv zinātniski pētniecisko darbu saskaņā ar projektu un zinātniski pētniecisko darbu izstrādes kārtību, saņemot vērtējuma ierakstu liecībā.
40.      Izglītojamo pārceļ nākamajā klasē saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību:
40.1.ja 3.( t.i.,10.) klases un 2.( t.i.,11.) klases izglītojamā gada vērtējums kādā mācību priekšmetā ir zemāks par četrām ballēm (izņemot priekšmetus, no kuriem izglītojamais ir atbrīvots), Izglītības iestādes Pedagoģiskā padome izskata jautājumu par izglītojamā atskaitīšanu no Izglītības iestādes, par to iepriekš informējot vecākus;
40.2.ja 1.( t.i.,12.) klases izglītojamā mācību sasniegumu vērtējums kādā mācību priekšmetā mācību gada pirmajā semestrī ir zemāks par četrām ballēm (izņemot priekšmetus, no kuriem izglītojamais ir atbrīvots), Izglītības iestādes Pedagoģiskā padome izskata jautājumu par izglītojamā atskaitīšanu, par to iepriekš informējot vecākus.
41.      Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem katra semestra beigās izglītojamais saņem liecību:
41.1. 6. ( t.i.,7.) – 5.(t.i.,8.) un 3.(t.i.,10.) – 2.( t.i., 11.) klašu izglītojamam liecību izsniedz divas reizes gadā katra semestra mācību pēdējā dienā. Izsniedzot liecību otrā semestra beigās, tajā tiek ierakstīts Izglītības iestādes direktora rīkojums par izglītojamā pārcelšanu nākošajā klasē, pēcpārbaudījumu termiņiem un papildu mācību pasākumiem;
41.2.. 4. (t.i.,9.) un 1.(t.i.,12.) klases izglītojamam liecību izsniedz pirmā semestra pēdējā mācību dienā un otrā semestra mācību gada pēdējā dienā.
42.      Vērtējumu mācību priekšmetos, kuros tiek organizēti centralizētie eksāmeni, apliecina Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra izdots sertifikāts.
43.      Apliecības par pamatizglītību vai atestāta par vidējo izglītību izsniegšana notiek atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai.
44.      Izglītības iestāde kārto pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.
  V. Izglītības iestādes vadība. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības 45.         Izglītības iestādi vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Izglītības iestādes Dibinātājs.
46.         Izglītības iestādes direktora atbilstība noteikta Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora tiesības un pienākumi noteikti amata aprakstā un darba līgumā.
47.         Direktors vada izglītības iestādes attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu. Direktors saskaņā ar Izglītības likumu nodrošina iestādes pašpārvaldes izveidošanu. Direktors savu pilnvaru ietvaros lemj par iestādes infrastruktūru, finanšu un materiālo līdzekļu izlietojumu.
48.         Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un no darba atbrīvo izglītības iestādes Direktors. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogus un citus Izglītības iestādes darbiniekus konkrētu uzdevumu, funkciju veikšanai.
49.         Direktors nosaka pedagogu un citu darbinieku skaitu, darba samaksu, kas nav mazāka par Ministru kabineta noteikto darba samaksu.
50.         Izglītības iestādes direktora īslaicīgas prombūtnes laikā ( līdz trīs mēnešiem) Izglītības iestādes direktora pienākumus pilda ar Dibinātāja izpilddirektora rīkojumu iecelta persona; ilglaicīgas prombūtnes laikā (ilgāk nekā trīs mēneši) Izglītības iestādes direktora pienākumus pilda ar Cēsu novada domes lēmumu iecelta persona, kurai ar izpilddirektora rīkojumu nosaka viņa pienākumus un tiesības, darba apjomu un atbildību.
51.         Izglītības iestādes direktora vietnieki nodrošina kvalitatīvu izglītošanas procesa organizāciju un norisi Izglītības iestādē. Izglītības iestādes direktors nosaka pamatprasības direktora vietnieku profesionālajai atbilstībai, viņu pienākumus un tiesības, tos fiksē amata aprakstā un darba līgumā.
52.         Izglītības iestādes saimniecisko darbību nodrošina direktora vietnieks saimnieciskajā darbā.
53.         Izglītības iestādes pedagogu pienākumus un tiesības nosaka Izglītības likums, un tie ir noteikti katra pedagoga amata aprakstā un darba līgumā.
54.         Izglītības iestādes citus darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba Izglītības iestādes direktors. Izglītības iestādes citu darbinieku tiesības un pienākumi ir noteikti katra konkrētā darbinieka amata aprakstā un darba līgumā.
VI. Izglītojamo tiesības un pienākumi 55.      Vispārīgās izglītojamā tiesības un pienākumi noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un Izglītības iestādes iekšējos normatīvajos aktos.
56.      Izglītojamā pienākums ir ievērot normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
57.      Izglītojamo, kurš pārkāpj Izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumus, var brīdināt, viņam var izteikt piezīmi, aizrādījumu, rājienu, par to informējot vecākus.
58.      Izglītojamo var atskaitīt no Izglītības iestādes
58.1.no vispārējās pamatizglītības otrā posma programmas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
58.2.no vispārējās vidējās izglītības programmas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un par sistemātiskiem un rupjiem Izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, bez attaisnojoša iemesla kavētām 20 mācību stundām, vardarbīgu, goda un cieņas aizskarošu rīcību pret personu. Izglītojamo var atskaitīt no Izglītības iestādes ar Izglītības iestādes direktora rīkojumu, pamatojoties uz Pedagoģiskās padomes lēmumu, iepriekš par to brīdinot vecākus.
VII. Izglītības iestādes padome 59.      Atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam Izglītības iestādes direktors izveido Izglītības iestādes padomi.
60.      Izglītības iestādes padomes kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un Izglītības iestādes direktora izdots Izglītības iestādes padomes reglaments.
VIII. Izglītības iestādes izglītojamo pašpārvalde
61.      Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm Izglītības iestādē un līdzdarbotos Izglītības iestādes darba organizēšanā, izglītojamie pēc savas iniciatīvas un ar Izglītības iestādes pedagogu un direktora atbalstu veido Izglītojamo pašpārvaldi.
62.      Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla Izglītības iestādes izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka Izglītojamo pašpārvaldes reglaments, ko izdod Izglītības iestādes direktors.
IX. Izglītības iestādes Pedagoģiskā padome
63.      Atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam dažādu ar mācību un pedagoģisko procesu saistītu jautājumu koleģiālai risināšanai Izglītības iestādes direktors izveido Pedagoģisko padomi. Izglītības iestādes Pedagoģiskās padomes kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un Izglītības iestādes direktora apstiprināts Pedagoģiskās padomes reglaments.
64.      Pedagoģisko padomi vada Izglītības iestādes direktors vai tā norīkots vietnieks. Pedagoģiskās padomes sastāvā ietilpst visi Izglītības iestādes pedagoģiskie darbinieki un Izglītības iestādes medmāsa. Pedagoģiskās padomes sēdē var piedalīties izglītojamo un vecāku pārstāvji, kā arī citas uzaicinātas personas.
65.      Pedagoģisko padomi sasauc ne retāk kā vienu reizi semestrī, tās norisi protokolē. Pedagoģiskā padome lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Pedagoģiskās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs, tās lēmumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas ar Izglītības iestādes direktora rīkojumu.
66.      Pedagoģiskā padome:
66.1.veic pedagoģiskā procesa analīzi un izstrādā priekšlikumus tā rezultātu uzlabošanai;
66.2.apspriež pedagoģiskā procesa organizācijas jautājumus un pedagoģisko pieredzi;
66.3.veido vienotu pedagoģisko pozīciju pedagoģiskā procesa organizācijas pamatjautājumos;
66.4.izstrādā Izglītības iestādes attīstības plāna projektu.
X. Mācību priekšmetu metodiskās komisijas
67.      Valsts pamatizglītības standartā, Valsts vispārējās vidējās izglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību izpildei, mācību priekšmetu un pedagogu pieredzes popularizēšanai, projektu un pasākumu īstenošanai atsevišķu mācību priekšmetu vai vairāku radniecīgu mācību priekšmetu pedagogi ar Izglītības iestādes direktora rīkojumu apvienojas mācību priekšmetu metodiskajās komisijās. Metodisko komisiju darbu vada komisijas vadītājs, un koordinē Izglītības iestādes direktora vietnieks izglītības jomā. Metodiskās komisijas darbojas saskaņā ar Izglītības iestādes direktora apstiprinātu mācību priekšmetu metodisko komisiju reglamentu. Metodisko komisiju skaitu, sastāvu un vadītājus apstiprina Izglītības iestādes direktors.
68.      Mācību priekšmetu metodiskās komisijas sēdes notur pēc vajadzības, bet ne retāk kā divas reizes mācību gadā.
XI. Metodiskā padome
69.    Lai koordinētu Izglītības iestādes attīstības plānošanu un darbības izvērtēšanu, valsts ģimnāziju sadarbību, metodisko komisiju darbību un noteiktu metodiskā darba prioritātes, tiek izveidota Izglītības iestādes Metodiskā padome, kuras darbību nosaka Izglītības iestādes direktora apstiprināts Metodiskās padomes reglaments.
70.    Metodisko padomi vada Izglītības iestādes direktors, tās sastāvā ietilpst direktora vietnieki, izglītības metodiķis, bibliotekārs un mācību priekšmetu metodisko komisiju vadītāji.
71.    Metodiskā padome lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, tiem ir ieteikuma raksturs.
72.    Metodisko padomi sasauc ne retāk kā divas reizes mācību gadā.
 
XII.  Izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrāde
 un pieņemšanas kārtība
73.      Izglītības iestāde, iesaistot Izglītības iestādes pašpārvaldes institūcijas, Pedagoģisko padomi, patstāvīgi izstrādā Izglītības iestādes nolikumā noteiktos iekšējos normatīvos aktus un veic tajos grozījumus.
74.      Izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošos normatīvos aktus izdod Izglītības iestādes direktors bez saskaņošanas ar Dibinātāju, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
75.      Izglītības iestādes direktors nodrošina izstrādi, izdod un veic grozījumus šādos izglītības iestādes iekšējos normatīvajos aktos:
75.1.Izglītības iestādes Attīstības plānā, kuru saskaņo ar izglītības iestādes Padomi, Pedagoģisko padomi un Dibinātāju;
75.2.Izglītības iestādes nolikumā, kuru saskaņo ar Izglītības iestādes Padomi un Pedagoģisko padomi un iesniedz apstiprināšanai Dibinātājam;
76.      Izglītības iestādes direktors bez saskaņošanas ar Dibinātāju izdod šādus Izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošus normatīvos aktus:
76.1.Izglītības iestādes Darba kārtības noteikumus, kurus saskaņo ar arodorganizāciju un Pedagoģisko padomi;
76.2.Izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumus, kurus saskaņo ar Izglītības iestādes Padomi, Pedagoģisko padomi un Izglītojamo pašpārvaldi;
76.3.Izglītības iestādes Pedagoģiskās padomes reglamentu, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;
76.4.Izglītības iestādes mācību gada darba plānu, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;
76.5.Izglītības iestādes pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas kritērijus, saskaņojot ar arodorganizāciju un Pedagoģisko padomi;
77.      Izglītības iestādes izglītības metodiķis izstrādā, veic grozījumus, un Izglītības iestādes direktors apstiprina šādus Izglītības iestādes iekšējos normatīvos aktus:
77.1.Izglītības iestādes Metodiskās padomes reglamentu, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;
77.2.Izglītības iestādes metodisko komisiju reglamentu, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;
78.      Izglītības iestādes direktora vietnieki izstrādā, veic grozījumus, un Izglītības iestādes direktors apstiprina šādus Izglītības iestādes iekšējos normatīvos aktus:
78.1.Izglītības iestādes izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, izskatot Pedagoģiskajā padomē;
78.2.Izglītības iestādes izglītojamo projektu un zinātniski pētniecisko darbu izstrādes kārtību, izskatot Pedagoģiskajā padomē;
78.3.Izglītības iestādes simbolikas lietošanas kārtību, izskatot Pedagoģiskajā padomē;
78.4.Izglītojamo uzņemšanas kārtību Izglītības iestādē, saskaņojot ar Dibinātāju;
78.5.Izglītības iestādes mācību priekšmetu stundu sarakstu;
78.6.Izglītības iestādes fakultatīvo un individuālo nodarbību (konsultāciju) sarakstu;
78.7.Izglītības iestādes interešu izglītības nodarbību sarakstu;
78.8.Izglītības iestādes drošības instrukcijas.
79.      Izglītības iestādes Padome izstrādā, veic grozījumus, un Izglītības iestādes direktors apstiprina Padomes reglamentu.
80.      Izglītojamo pašpārvalde izstrādā, veic grozījumus, un Izglītības iestādes direktors apstiprina Izglītojamo pašpārvaldes reglamentu.
81.      Izglītības iestādes bibliotekārs izstrādā, veic grozījumus, un Izglītības iestādes direktors apstiprina bibliotēkas reglamentu.
82.      Izglītības iestādes lietvede izstrādā, un Izglītības iestādes direktors apstiprina šādus Izglītības iestādes iekšējos normatīvos aktus:
82.1.Izglītības iestādes arhīva reglamentu;
82.2.Izglītības iestādes lietvedības reglamentu;
82.3.Izglītības iestādes arhīva lietu nomenklatūru.
XIII. Izglītības iestādes darbības tiesiskuma nodrošināšana,  administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība
83.      Izglītības iestādes darbības tiesiskumu nodrošina Izglītības iestādes direktors.
84.      Izglītības iestādes direktors pieņem lēmumu par privātpersonas apstrīdēto izglītības iestādes darbinieku faktisko rīcību.
85.      Izglītības iestādes direktora izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Dibinātājam Bērzaines ielā 5, Cēsīs, LV- 4101.
XIV. Izglītības iestādes saimnieciskā darbība 86.      Saskaņā ar Izglītības likumu Izglītības iestāde var veikt saimniecisko darbību.
87.      Atbilstoši normatīvajiem aktiem Izglītības iestādes direktors Dibinātāja vārdā ir tiesīgs slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām Izglītības iestādes nolikumā paredzētajos darbības virzienos par līgumcenu līdz 20 000 (divdesmit tūkstoši) latu bez PVN apstiprinātā budžeta ietvaros, ievērojot publiskā iepirkuma likumu.
88.      Izglītības iestāde var organizēt ēdināšanas pakalpojumus, sniegt ārpusstundu darba, telpu nomas pakalpojumus, rīkot kursus, sniegt citus maksas pakalpojumus, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai. Izglītības iestādes saimnieciskā darbība tiek veikta, un maksas pakalpojumi tiek sniegti, ievērojot Dibinātāja noteikto kārtību.
89.      Izglītības iestādes finansiāli saimnieciskās darbības revīziju veic Dibinātājs.
XVI. Izglītības iestādes finansēšanas avoti un kārtība 90.      Izglītības iestādes finansēšanas avotus nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.
91.      Dibinātājs nodrošina izglītības iestādes nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finanšu un materiālos līdzekļus atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par izglītības iestāžu finansiālo un materiālo nodrošinājumu.
92.      Izglītības iestāde var saņemt papildu finanšu līdzekļus:
92.1.ziedojumu un dāvinājumu veidā;
92.2.veicot maksas pakalpojumus Izglītības iestādes nolikumā paredzētajos gadījumos;
92.3.no citiem ieņēmumiem.
93.      Izglītības iestādes budžeta plānošanu vada Izglītības iestādes direktors.
94.      Izglītības iestāde ir tiesīga sniegt tādus maksas pakalpojumus, kuri uzlabo izglītojamo, pedagogu un citu darbinieku darba apstākļus un izglītības ieguves iespējas. Maksas pakalpojumu izcenojumus apstiprina Dibinātājs.
95.      Izglītības iestāde var pieņemt ziedojumus un dāvinājumus, iepriekš saņemot Dibinātāja atļauju. Ziedojumi un dāvinājumi izmantojami:
95.1.Izglītības iestādes attīstībai;
95.2.mācību procesa pilnveidošanai;
95.3.mācību materiālās bāzes uzlabošanai;
95.4.ziedotāja vai dāvinātāja noteikto mērķu īstenošanai;
95.5.pedagogu (darbinieku) un izglītojamo materiālai stimulēšanai.
96.      Izglītības iestādes direktors ir atbildīgs par to, lai ziedojumi būtu brīvprātīgi.
97.      Par papildu (citu) līdzekļu izmantošanu Izglītības iestādes direktors sniedz pārskatu Izglītības iestādes Padomei.
98.      Izglītības iestādes saimnieciskās darbības un to sniegto pakalpojumu rezultātā gūtie ienākumi, kā arī citi pašu ieņēmumi neietekmē gadskārtējo asignējumu apmēru.
99.      Izglītības iestādes pamatbudžeta un speciālā budžeta tāmes, pamatojoties uz Dibinātāja lēmumu, apstiprina Izglītības iestādes direktors un Dibinātāja Finanšu nodaļas ekonomists.
100.  Izglītības iestādes grāmatvedība tiek organizēta centralizēti ar pašvaldības grāmatvedību, un to veic Dibinātājs.
XVI. Citi noteikumi 101.  Bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu un saglabāšanu Izglītības iestāde veic atbilstoši normatīvajiem aktiem. Bibliotēkas darbību nosaka Izglītības iestādes direktora apstiprināts reglaments.
102.  Izglītības iestāde kārto un uztur lietvedību un arhīvu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
103.  Izglītības iestāde noteiktā laikā sagatavo atskaites (gada pārskatu), ievērojot normatīvajos aktos noteikto.
104.  Veselībai nekaitīgu un drošu apstākļu radīšanu darbam un mācībām Izglītības iestādē nodrošina darba aizsardzības un drošības tehnikas normatīvo aktu ievērošana.
105.  Izglītības iestāde saskaņā ar normatīvajiem aktiem organizē un kontrolē izglītojamo ēdināšanu.
106.  Izglītojamo profilaktiskās veselības aprūpi un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu Izglītības iestādē organizē un vada medicīnas māsa.
107.  Izglītības iestāde savā darbā ievēro normatīvajos aktos noteiktās sanitāri higiēniskās normas un noteikumus.
108.  Izglītības iestāde savā darbībā ievēro spēkā esošos normatīvos aktus attiecībā uz ugunsdrošības, darba drošības un aizsardzības normu un noteikumu ievērošanu.
109.  Izglītības iestāde izveido un uztur datorizētu uzskaiti atbilstoši programmatūrai.
  XVII. Izglītības iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība 110.  Izglītības iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā Izglītības iestādes nolikumu. Izglītības iestādes nolikumu apstiprina Dibinātājs.
111.  Grozījumus Izglītības iestādes nolikumā var izdarīt pēc Izglītības iestādes Dibinātāja, direktora vai Padomes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina Izglītības iestādes Dibinātājs.
112.  Izglītības iestādes nolikuma projektu un nolikuma grozījuma projektu kopumā apspriež Izglītības iestādes pašpārvaldes institūcijās un gala variantu izstrādā Izglītības iestādes direktors.
  XVIII. Izglītības iestādes reorganizācijas un  likvidācijas kārtība 113.  Izglītības iestādi reorganizē un likvidē Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot par to Izglītības iestāžu reģistram.
114.  Valsts ģimnāzijas statusu piešķir un anulē Ministru kabinets pēc Izglītības un zinātnes ministra ierosinājuma.
 
Direktore                                                                                                                     D. Eglīte
 
 


2012.gada 1.novembra protokols Nr. 19       Lēmuma nr. 506
Par pirmsskolas izglītības iestādes nosaukuma maiņu
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
Lai nodrošinātu Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk tekstā - ministrija) Reformu īstenošanas rīcības plānā vispārējā izglītībā veicamos uzdevumus iekļaujošajā izglītībā, atsakoties no vārda „speciālā” lietojuma speciālo izglītības iestāžu nosaukumos, ievērojot ministrijas 27.08.2012. iesniegumu Nr.1-10/3693 „Par speciālās izglītības iestāžu nosaukumu maiņu” un Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas A.Pāžes 01.10.2012. iesniegumu (reģ.01.10.2012. Nr.6/3667) „Par pirmsskolas izglītības iestādes nosaukuma maiņu’’, pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un 26.pantu, kā arī ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 18.10.2012. atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, I.Timermanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Bimbirulis, Ē.Rass, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Mainīt Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nosaukumu uz nosaukumu Cēsu pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis”.
 2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmumu Nr.183 „Par Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu”.
 3. Apstiprināt Cēsu pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” nolikumu saskaņā ar pielikumu.
 4. Uzdot Cēsu pirmsskolas izglītības iestādei „Pīlādzītis” (vadītāja A.Pāže) informēt Izglītības iestāžu reģistru par izglītības iestādes nosaukuma maiņu.
5.      Lēmuma izpildi veikt Cēsu pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” vadītājai A.Pāžei.
 1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājai L.Kokinai.
 
 
Pielikums
CĒSU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „PĪLĀDZĪTIS”
NOLIKUMS
Cēsīs
01.11.2012.                                                                                                     Nr. 27
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.pantu
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Cēsu pirmsskolas izglītības iestāde „PĪLĀDZĪTIS” (turpmāk tekstā - Pirmsskolas iestāde) ir Cēsu novada domes (turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša pirmsskolas izglītības iestāde, kura īsteno speciālās pirmsskolas izglītības programmas ar redzes un runas attīstības traucējumiem.
1.2.Pirmsskolas iestādes tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, uz to pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi un citi spēkā esošie normatīvie akti, kas saistīti ar izglītības jautājumiem, kā arī šis nolikums.
1.3.Pirmsskolas iestādei ir:
             zīmogs;
             noteikta parauga veidlapa;
 logo.
1.4.Pirmsskolas iestādes finanšu līdzekļu apriti un finanšu kontu pārvalda Dibinātājs.
1.5.Pirmsskolas iestādes juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101, pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vieta – Briežu iela 7, Cēsis, Cēsu novads LV 4101.
2. PIRMSSKOLAS IESTĀDES DARBĪBAS MĒRĶI, PAMATVIRZIENI, UZDEVUMI
2.1.                        Pirmsskolas iestādes izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments ir licenzēta izglītības programma, kas nosaka iestādes darbības mērķus, pamatvirzienus un uzdevumus.
2.2.   Pirmsskolas iestādes mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības programmu un sagatavot izglītojamos (turpmāk tekstā bērnus) pamatizglītības apguvei, balstoties uz apkārtējās pasaules likumsakarībām.
2.3.   Pirmsskolas iestādes uzdevumi ir:
2.3.1.      sagatavot bērnus pamatizglītības apguvei;
2.3.2.      radīt bērniem drošu vidi un aizsargāt, nostiprināt bērnu veselību;
2.3.3.      nodrošināt bērnu vispusīgu fizisko, ētiski estētisko un intelektuālo attīstību un aktivitāti, balstoties uz attīstības pēctecību un katra bērna individuālajām spējām;
2.3.4.      sekmēt bērnu rīcības, darbības, jūtu, vēlmju, interešu apzināšanu un spēju izpausties aktīvā darbībā, gūt panākumus atbilstoši savām spējām, veidot „ES” apziņu;
2.3.5.      veicināt bērnu personīgās pieredzes veidošanos, apgūstot pieaugušo radīto pieredzi un sekmējot viņu izziņas procesus un darbības;
2.3.6.      izkopt bērnu saskarsmes un sadarbības spējas, iemaņas, balstoties uz vispārcilvēciskajām vērtībām.
2.3.7.      radīt apstākļus, kas veicina bērnu runas un redzes traucējumu novēršanu.
3. PIRMSSKOLAS IESTĀDES ĪSTENOJAMĀS PROGRAMMAS
3.1. speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar redzes traucējumiem – kods 01015111;
3.2.speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem – kods 01015511.
4. IZGLĪTĪBAS PROCESA ORGANIZĀCIJA
4.1.   Pirmsskolas izglītības programma nodrošina bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei, aptverot:
4.1.1.      veselības nostiprināšanu;
4.1.2.      individualitātes veidošanos;
4.1.3.      fizisko, sociālo un intelektuālo attīstību;
4.1.4.      iniciatīvas, zinātkāres patstāvības un radošās darbības attīstību;
4.1.5.      psiholoģisko sagatavošanu;
4.1.6.      valsts valodas lietošanas pamatiemaņu apguvi.
4.2.   Pilnu pirmsskolas izglītības programmu bērni apgūst līdz 7 gadiem, ņemot vērā bērna veselības stāvokli un psiholoģisko sagatavotību, pirmsskolas izglītības programmas apguvi var pagarināt par vienu gadu saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 32.pantu.
4.3.   Mācību priekšmetu programmas var izstrādāt Pirmsskolas iestādes pedagogi, tās apstiprina Pirmsskolas iestādes vadītāja.
4.4.   Pirmsskolas iestāde saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu, Izglītības likumu, licenzēto programmu un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī ar dibinātāja apstiprināto nolikumu patstāvīgi:
4.4.1.      organizē un īsteno izglītošanas procesu ;
4.4.2.      izvēlās izglītības darba formas un metodes .
4.5.   Bērnu uzņemšana Pirmsskolas iestādē notiek saskaņā ar 31.08.2010. MK noteikumiem Nr.820 "Kārtība, kādā izglītojamo uzņem internātskolā, speciālajā izglītības iestādē un speciālajā pirmsskolas izglītības grupā, kā arī atskaita no speciālās izglītības iestādes un speciālās pirmsskolas izglītības grupas" .
4.6.   Pirmsskolas iestādes vadītāja ar bērna vecāku vai aizbildni slēdz savstarpēju vienošanos par bērns uzturēšanos Pirmsskolas izglītības iestādē.
4.7.   Pirmsskolas iestādē darbojas 7 grupas - bērniem ar redzes un ar runas traucējumiem.
4.8.   Bērnu skaits vienā grupā noteikts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem vai noteikts Cēsu novada domes priekšsēdētāja rīkojumā. 
4.9.   Pirmsskolas iestāde ir atvērta bērniem 5 dienas nedēļa, iestādei ir diennakts režīms, no pirmdienas plkst.7.00 līdz piektdienai plkst.18.00.
4.10. Pirmsskolas iestādi bērns apmeklē katru dienu.
4.11. Vieta bērnam Pirmsskolas iestādē tiek saglabāta:
4.11.1.  Bērna slimības /karantīnas/ gadījumā, ja to apliecina ģimenes ārsta izziņa;
4.11.2.  Vecāku slimības laikā, ja nav neviena, kas bērnu var atvest un aizvest no Pirmsskolas iestādes, un ja tiek iesniegts vecāku slimību apstiprinošs dokuments;
4.11.3.  uz laiku, veselības uzlabošanas nolūkā, iesniedzot ģimenes ārsta vai pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu;
4.11.4.  uz laiku, vecāku atvaļinājuma laikā un laikā, kad bērns neapmeklē Pirmsskolas iestādi ģimenes apstākļu dēļ;
4.11.5.  ja Pirmsskolas iestāde tiek slēgta saskaņā ar Cēsu novada domes lēmumu.
4.12. Pirmsskolas izglītības saturs bērnu dažādo prasmju, iemaņu un priekšstatu par apkārtējo pasauli apguvē dažādos mācību priekšmetos tiek organizēts 4 attīstības pakāpēs.
4.13. Pirmsskolas iestādes bērnu intelektuālā un fiziskā nodarbību slodze, ievērojot Vispārējā izglītības likuma prasības, noteikta izglītības iestādes vadītājas apstiprinātajā nodarbību sarakstā.
4.14. Pedagoģiskajā darbā ar bērniem programmas īstenošanai tiek organizētas daudzveidīgas mācību darba formas - rotaļnodarbības ar visu grupu, apakšgrupu vai individuāli.
4.15. Galvenās metodes darbā ar bērniem ir rotaļa, novērošana, apsekošana, salīdzināšana, klasificēšana, modelēšana, pētniecība un eksperimentēšana, verbālā, interaktīvā.
4.16. Bērnu attīstības, zināšanu, prasmju un iemaņu analīze notiek  divas reizes mācību gadā.
4.17. Iestādē pedagoģisko procesu papildina ārstnieciski profilaktiskais un korekcijas darbs.
5. PIRMSSKOLAS IESTĀDES BĒRNU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1.   Bērniem ir tiesības uz :
5.1.1.      pirmsskolas izglītības apguvi atbilstoši katra spējām un apgūstamajai programmai;
5.1.2.      tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, kas nodrošina pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību;
5.1.3.      dzīvības, veselības aizsardzību un neatliekamo palīdzību ikdienā , kā arī uz tiesībām būt pasargātiem no fiziskās un garīgi seksuālās ekspluatācijas un pavedināšanas;
5.1.4.      nacionālās identitātes saglabāšanu;
5.1.5.      personiskās mantas aizsardzību;
5.1.6.      savu domu un uzskatu brīvu paušanu un aizstāvēšanu.
5.2.   Atbilstoši bērna vecumam bērna pienākumi mājās un sabiedrībā ir:
5.2.1.      ievērot iestādes un grupas kārtības noteikumus, ar kuriem bērns viņam saprotamā veidā iepazīstināts ģimenē, izglītības iestādē;
5.2.2.      kopt sevi un piedalīties sabiedriski lietderīgos darbos;
5.2.3.      ar cieņu izturēties pret saviem vecākiem, ģimenes locekļiem, vienaudžiem, pieaugušajiem, kā arī citiem sabiedrības pilsoņiem, neaizskarot citu bērnu un pieaugušo intereses un tiesības;
5.2.4.      mācīties darboties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai;
5.2.5.      ievērot elementāras sadzīves un kulturālās uzvedības normas;
5.2.6.      sargāt un rūpēties par savu veselību un drošību;
5.2.7.      ar cieņu izturēties pret savu iestādi, pilsētu, valsti, tās simboliem, likumiem.
6. PIRMSSKOLAS IESTĀDES DARBINIEKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
6.1.   Pirmsskolas iestādi vada Pirmsskolas iestādes vadītājs, kuru amatā ieceļ un atbrīvo no amata Dibinātājs pēc saskaņošanas ar Izglītības un Zinātnes ministriju.
6.2.   Pirmsskolas izglītības iestādē ir lineāri funkcionālā vadības struktūra. Darbinieki ir pakļauti vienam vai vairākiem vadītājiem . Darbinieku pakļautība noteikta amata aprakstā.
6.3.   Pirmsskolas iestādes vadītāja prombūtnes laikā līdz 2 mēnešiem Pirmsskolas iestādes vadītāja pienākumus pilda ar Dibinātāja izpilddirektora rīkojumu iecelta persona, ilglaicīgās prombūtnes laikā Pirmsskolas iestādes vadītāja pienākumus pilda ar Cēsu novada domes lēmumu iecelta persona, kurai ar izpilddirektora rīkojumu nosaka viņa pienākumus un tiesības, darba apjomu un atbildību.
6.4.   Par Pirmsskolas iestādes vadītāja pienākumu izpildītāju, saskaņojot ar Dibinātāju, var nozīmēt pirmsskolas iestādes vadītāja vietnieku saimnieciskajā darbā, iestādes metodiķi, iestādes lietvedi vai skolotāju, nosakot viņu pienākumus un tiesības, darba apjomu un atbildību.
6.5.   Pirmsskolas iestādes vadītāja kompetenci nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, darba līgums un Pirmsskolas iestādes nolikums.
6.6.   Pirmsskolas iestādes vadītāja pienākumi :
6.6.1.      vadīt Pirmsskolas iestādes darbu un atbildēt par Pirmsskolas iestādes darba rezultātiem;
6.6.2.      nodrošināt likumu, Ministru kabineta noteikumu, Izglītības un zinātnes ministrijas, Dibinātāja un tā institūciju izstrādāto normatīvo aktu un šī Nolikuma ievērošanu un izpildi Pirmsskolas iestādē;
6.6.3.      plānot Pirmsskolas iestādes finanšu līdzekļu izlietojumu un par savu darbību un izlietojuma rezultātiem pēc pieprasījuma atskaitīties Dibinātājam un izglītības iestādes padomei;
6.6.4.      organizēt un vadīt Pirmsskolas iestādes darbību reglamentējošu iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanu un kontrolēt to izpildi;
6.6.5.      nodrošināt Pirmsskolas iestādi ar amatam atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem, nodibinot un izbeidzot darba tiesiskās attiecības, ievērojot darba likumā un citos normatīvajos aktos darba devējam noteiktās tiesības un pienākumus;
6.6.6.      nodrošināt sistemātisku pedagogu tālākizglītību un apstākļus izglītības procesa kvalitatīvai īstenošanai;
6.6.7.      nodrošināt Pirmsskolas iestādes datu bāzes izveidi un uzturēšanu;
6.6.8.      nodrošināt Pirmsskolas iestādes pastāvīgu lietvedības un arhīva kārtošanu līdz dokumentu arhivēšanai un saglabāšanu;
6.6.9.      noteikt darbiniekiem darba samaksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
6.6.10.  vadīt Pedagoģiskās padomes darbu;
6.6.11.  nodrošināt apstākļus Pirmsskolas iestādes padomes darbam;
6.6.12.  informēt darbiniekus un nepieciešamības gadījumā citas personas par Pirmsskolas padomē un Pedagoģiskajā padomē pieņemtajiem lēmumiem;
6.6.13.  atbildēt par Pirmsskolas iestādes izglītības , saimniecisko un finansiālo darbību piešķirtā finansējuma ietvaros un kontrolēt noteikto uzdevumu izpildi;
6.6.14.  Dibinātāja noteiktā kārtībā pieprasīt un atskaitīties par stingrās uzskaites dokumentiem.
6.6.15.  bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Pirmsskolas iestādi valsts, pašvaldības un nevalstiskajās institūcijās;
6.6.16.  nodrošināt izglītojamo veselību un dzīvību laikā, kad izglītojamais atrodas Pirmsskolas iestādē vai Pirmsskolas iestādes organizētajos pasākumos;
6.6.17.  informēt valsts un pašvaldības institūcijas, kuru funkcijās ietilpst bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšana, gadījumos, kad tiek konstatēta pret bērnu vērsta vardarbība Pirmsskolas iestādē vai ārpus tās;
6.6.18.  nodrošināt savlaicīgu un precīzu pārskatu, atskaišu un informācijas iesniegšanu Dibinātājam, Valsts statistikas pārvaldei, Pirmsskolas iestādes darbību kontrolējošām iestādēm;
6.6.19.  nodrošināt Pirmsskolas iestādes un tās teritorijas uzturēšanu kārtībā un organizēt izglītības iestādes saimniecisko darbību;
6.6.20.  nodrošināt noslēgto līgumu līgumsaistību izpildes kontroli.
6.7.   Pirmsskolas iestādes vadītāja tiesības:
6.7.1.      savas kompetences ietvaros lemt par Pirmsskolas iestādes intelektuālo , finanšu un materiālo resursu racionālu izlietošanu;
6.7.2.      saņemt konsultācijas un informāciju par izglītības procesa un izglītības vadības jautājumiem;
6.7.3.      iesniegt priekšlikumus darba problēmu risināšanai augstākstāvošajā un citās institūcijās;
6.7.4.      deleģēt pedagogiem un darbiniekiem konkrētu uzdevumu, funkciju veikšanu;
6.7.5.      atbilstoši darba samaksas fondam, sagatavot priekšlikumus un iesniegt apstiprināšanai Dibinātājam saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu, amatalgas un piemaksas;
6.7.6.      Patstāvīgi slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām Pirmsskolas iestādes nolikumā paredzētajos darbības virzienos par līgumcenu līdz Ls 20 000 bez pievienotās vērtības nodokļa apstiprinātā budžeta ietvaros;
6.7.7.      apbalvot un ieteikt apbalvošanai, kā arī prēmēt pedagogus u. c. darbiniekus, disciplināri sodīt savas kompetences ietvaros;
6.7.8.      uzņemt un atskaitīt izglītojamos Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
6.7.9.      noteikt pedagoģisko likmju skaitu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai pedagoģisko darbinieku darba samaksas kārtībai, darba samaksas lielumam un darba slodzei;
6.7.10.  apstiprināt mācību priekšmetu programmas, pedagogu tarifikācijas, darba plānu u. c. Pirmsskolas iestādes darbību reglamentējošos dokumentus;
6.8.   Pirmsskolas iestādes metodiķis nodrošina kvalitatīvu izglītības procesa organizāciju un norisi Pirmsskolas iestādē. Pirmsskolas iestādes metodiķa pienākumi un tiesības noteikti Izglītības likumā un Pirmsskolas iestādes metodiķa amata aprakstā un šajā nolikumā.
6.9.   Pedagogu pienākumi un skolotāja tiesības izglītošanas procesā ir noteiktas Izglītības likumā un amata aprakstā un šajā nolikumā.
6.10.   Pirmsskolas iestādes pedagogu un citu darbinieku pienākumi:
6.10.1.  pedagogi darbā ievēro Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu un citus spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Pirmsskolas iestādes darbību reglamentējošos dokumentus;
6.10.2.  pedagogu pamatuzdevums ir radoši un atbildīgi piedalīties pirmsskolas izglītības programmas īstenošanā, iesaistot izglītības procesā bērnu vecākus;
6.10.3.  pedagogi atbild par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem;
6.10.4.  pedagogi un citi darbinieki veic pienākumus un izmanto savas tiesības saskaņā ar Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Darba likumu, darba līgumu un amata aprakstu;
6.10.5.  darba kārtību pedagogiem un citiem darbiniekiem nosaka saskaņā ar Darba likumu, Darba aizsardzības likumu un Pirmsskolas iestādes darba kārtības noteikumiem.
6.11.   Pirmsskolas iestādes saimniecisko darbinieku pienākumi un tiesības noteikti saimniecisko darbinieku amata aprakstos.
6.12.   Pedagogiem un saimnieciskajiem darbiniekiem ir tiesības:
6.12.1.  saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
6.12.2.  izteikt priekšlikumus Pirmsskolas iestādes darba uzlabošanai;
6.12.3.  saņemt darbam nepieciešamo materiālo nodrošinājumu;
6.12.4.  uz darba samaksu, kas nav mazāka par Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu (amatalgu);
6.12.5.  uz drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem;
6.12.6.  saņemt materiālo stimulu saskaņā ar koplīgumu, pedagogu darba kvalitātes piemaksu piešķiršanas kārtību.
7. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PADOMES IZVEIDOŠANAS KĀRTĪBA UN KOMPETENCE
7.1. Pirmsskolas iestādē darbojas Pirmsskolas izglītība iestādes padome, tās  kompetenci nosaka Pirmsskolas iestādes padomes reglaments.
8. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PEDAGOĢISKĀS PADOMES IZVEIDOŠANAS KĀRTĪBA UN KOMPETENCE
8.1. Pirmsskolas iestādē darbojas  pedagoģiskā padome, tās kompetenci nosaka Pirmsskolas iestādes pedagoģiskās padomes reglaments.
9. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES IEKŠĒJO KĀRTĪBU REGLAMENTĒJOŠO DOKUMENTU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
9.1.   Pirmsskolas iestāde, iesaistot tās pašpārvaldes institūcijas (Pirmsskolas izglītības iestādes padomi, pedagoģisko padomi, arodbiedrību), pastāvīgi izstrādā Pirmsskolas iestādes iekšējo kārtību reglamentējošos normatīvos aktus.
9.2.   Pirmsskolas iestādes iekšējo kārtību reglamentējošos normatīvos aktus izdod Pirmsskolas iestādes vadītājs normatīvajos aktos un šajā nolikumā noteiktajos gadījumos.
9.3.   Pirmsskolas iestādes vadītājs, saskaņojot ar Dibinātāju, nodrošina izstrādi un veic grozījumus šādos Pirmsskolas iestādes iekšējos normatīvajos aktos :
9.3.1.      Pirmsskolas iestādes izglītības programma;
9.3.2.      Pirmsskolas iestādes attīstības plāns, saskaņojot arī ar Pirmsskolas iestādes padomi, Pedagoģisko padomi ;
9.3.3.      Pirmsskolas iestādes nolikums, kuru apstiprina Dibinātājs
9.4.   Pirmsskolas iestādes vadītājs bez saskaņošanas ar Dibinātāju izdod izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošos normatīvos aktus:
9.4.1.      Pirmsskolas iestādes gada darba plānu, saskaņojot to ar Pirmsskolas iestādes padomi un pedagoģisko padomi ;
9.4.2.      Pirmsskolas iestādes padomes reglamentu sadarbībā ar Pirmsskolas izglītības iestādes padomi ;
9.4.3.      Pirmsskolas iestādes pedagoģiskās padomes reglamentu, sadarbībā ar pedagoģisko padomi;
9.4.4.      Pirmsskolas iestādes darba kārtības noteikumus ,saskaņojot ar darbiniekiem ;
9.4.5.      Pirmsskolas iestādes iekšējās kārtības noteikumus, saskaņojot ar darbiniekiem un iestādes padomi ;
9.4.6.      Pirmsskolas iestādes iekšējos kārtības noteikumus izglītojamiem, saskaņojot tos ar iestādes padomi un pedagoģisko padomi ;
9.4.7.      Pirmsskolas iestādes pirmsskolas vecuma bērnu mācību nodarbību sarakstu un grozījumus tajos, ko veido metodiķis, sadarbībā ar iestādes pedagogiem;
9.4.8.      kārtību, kādā iestādē organizē bērnu dienas režīmu;
9.4.9.      kārtību, kādā tiek noteikta piemaksa pedagogiem par darba kvalitāti;
9.4.10.   instrukcijas, noteikumus, kārtību, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
9.5.  Pirmsskolas iestādes vadītāja izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Cēsu novada domē.
10. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SAIMNIECISKĀ DARBĪBA
10.1.Saskaņā ar Izglītības likumu Pirmsskolas iestāde var veikt saimniecisko darbību.
10.2.Pirmsskolas iestādes saimnieciskās darbības un to sniegto pakalpojumu rezultātā gūtie ieņēmumi neietekmē pašvaldības budžeta gadskārtējo asignējumu apmēru.
10.3.Pirmsskolas iestāde var saņemt ziedojumus, iepriekš saņemot Dibinātāja atļauju un tie izmantojami atbilstoši likumam „ Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā".
10.4.Pirmsskolas iestādes finansiāli saimnieciskās darbības revīziju veic Dibinātājs.
10.5.Pirmsskolas iestāde organizē izglītojamo ēdināšanu.
10.6.Atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām Pirmsskolas iestādē noteiktā laikā un pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz Izglītības pārvaldē vai Izglītības un zinātnes ministrijā.
10.7.Lai nodrošinātu izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību, .Pirmsskolas iestādē darbojas medicīnas kabinets, kura darbu organizē un vada medmāsa.
10.9.Izglītība iestāde izveido un uztur datorizētās uzskaites datu bāzes atbilstoši izstrādātajai programmatūrai.
11. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES FINANSĒŠANAS AVOTI UN KĀRTĪBA
11.1.Budžeta plānošanu vada Pirmskolas iestādes vadītājs.
11.2.Pirmsskolas iestādes finanšu līdzekļus veido:
11.2.1.Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un uzturēšanas izdevumiem
11.2.2.Dibinātāja budžeta līdzekļi;
11.2.3.Citi finanšu līdzekļi.
      11.3.Citus finanšu līdzekļus veido:
11.1.1.   Dibinātāja apstiprinātie maksas pakalpojumi;
11.1.2.  Fizisko un juridisko personu ziedojumi;
11.1.3.  Konkursos un projektos piesaistītie līdzekļi;
       11.4.Pirmsskolas iestāde ir tiesīga sniegt maksas pakalpojumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprina Dibinātājs.
      11.5.Citi finanšu līdzekļi izmantojami tikai Pirmsskolas iestādes materiālās bāzes uzturēšanai, Pirmsskolas iestādes attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, Pirmsskolas iestādes aprīkojuma iegādei. Par papildus līdzekļu izmantošanu Pirmsskolas iestādes vadītājs atskaitās Pirmsskolas iestādes padomei un Dibinātājam.
      11.6.Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs, lai ziedojumi ir brīvprātīgi.
      11.7.Pirmsskolas izglītības iestādes pamatbudžeta un speciālā budžeta tāmes, pamatojoties uz Dibinātāja lēmumu, apstiprina Pirmsskolas iestādes vadītājs un Cēsu novada domes Finanšu nodaļas ekonomists.
       11.8.Pirmsskolas iestādes grāmatvedība tiek organizēta centralizēti, to veic Cēsu novada pašvaldība.
12. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REORGANIZĀCIJAS UN LIKVIDĀCIJAS KĀRTĪBA
12.1. Lēmumu par Pirmsskolas izglītības iestādes reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.
13. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES NOLIKUMA UN TĀ GROZĪJUMU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
13.1.   Pirmskolas izglītības iestādes nolikumu un grozījumus tajā izstrādā Pirmsskolas iestādes vadītājs.
13.2.   Grozījumus Pirmskolas izglītības iestādes nolikumā ir tiesīgi ierosināt vecāki, darbinieki, Pirmsskolas iestādes vadītājs, pašpārvaldes institūcijas,  Dibinātājs.
13.3.   Pirmsskolas iestādes nolikumu un grozījumus tajā apstiprina Dibinātājs. Nolikums stājās spēkā ar dienu, kad tos apstiprinājis Dibinātājs.
 


2012.gada 1.novembra protokols Nr. 19       Lēmuma nr.  507
Par nekustamā īpašuma  „Pašvaldības autoceļš A2”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Zemesgrāmatā nereģistrētie trīs zemes gabali atrodas zem pašvaldības autoceļa A2  (Pūkšeri- Kļaustes- Nākotnes ferma- Ķēsas- Zaļumi- Rāmuļu stacija-(Cēsis-Bānūži)).      Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 1. punktu un SIA „LIVLAND”, reģistrācijas Nr. 40003299651, Brīvības iela 47, Rīga, LV- 1010, veikto zemes vienību kadastrālo uzmērījumu un izgatavotos zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānus, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 02.10.2012. priekšlikumu (prot. Nr.29) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 18.10.2012.atzinumu ( prot. Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, I.Timermanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Bimbirulis, Ē.Rass, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu „Pašvaldības autoceļš A2”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu, kas sastāv no trijām zemes vienībām:
      1.1. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4290 005 0116 kopplatība 1,12 ha;
1.2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4290 008 0090 kopplatība 3,6 ha;
1.3. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4290 009 0129 kopplatība 2,08 ha.
2.      Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (1101).
3.      Zemes vienību apgrūtinājumi:
3.1.  Zemes vienībai ar  kadastra apzīmējumu 4290 005 0116:
3.1.1. 12050101 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī  pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0,02 ha;
3.2.  Zemes vienībai ar  kadastra apzīmējumu 4290 008 0090:
3.2.1. 12050101 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0,39 ha;
3.2.2. 12050101 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0,03 ha;
3.2.3. 12050101 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0,02 ha;
3.2.4. 12050101 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0,1 ha;
3.2.5. 11020104  līdz 10 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos- 0,03 ha;
3.2.6. 12050101 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0,02 ha;
3.3.  Zemes vienībai ar  kadastra apzīmējumu 4290 009 0129:
3.3.1. 12050101 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī  pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0,05 ha;
3.3.2. 12050101 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī  pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0,04 ha;
3.3.3. 12050101 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī  pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0,03 ha;
3.3.4. 12030303 aizsargjoslas teritorija gar autoceļu valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem- 0.04ha;
4.      Uzdot  Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja  V.Zaļaiskalna) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 
    


2012.gada 1.novembra protokols Nr. 19       Lēmuma nr. 508
Par nekustamā īpašuma „Zvirgzdiņi” Vaives pagastā, Cēsu novadā, sadalīšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta otro daļu un 17. panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmās daļas 1.punktu un 20. panta pirmās daļas 1. punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 02.10.2012. priekšlikumu (prot. Nr.29) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 18.10.2012.(prot.Nr.13) atzinumu,  Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, I.Timermanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Bimbirulis, Ē.Rass, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Piekrist nekustamā īpašuma „Zvirgzdiņi”, Vaives pag., Cēsu nov., kas sastāv no divām  atsevišķām zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem 4290 007 0061, 4290 007 0062, sadalīšanai divos atsevišķos nekustamos īpašumos.
 2. Īpašumam ar kadastra Nr. 4290 007 0061 atstāt nosaukumu ”Zvirgzdiņi”, Vaives pag., Cēsu nov. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme  (0101).
 3. Īpašumam ar kadastra Nr. 4290 007 0062 piešķirt nosaukumu ”Mazzvirgzdiņi”, Vaives pag., Cēsu nov.. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecības  zeme (0101).
 4. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 


2012.gada 1.novembra protokols Nr. 19       Lēmuma nr. 509
Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi Ābolu ielā 2B,Cēsīs, Cēsu novadā
 
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. un 14. punktu, Būvniecības likuma 12. panta pirmās daļas 1 un 3 apakšpunktu un ceturto daļu, Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 35. punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība”, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 25.09.2012. priekšlikumu (prot. Nr. 28), Cēsu novada Būvvaldes 27.09.2012. lēmumu Nr.285 (prot. Nr. 39), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 18.10.2012. atzinumu (prot. Nr.13),  Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, I.Timermanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Bimbirulis, Ē.Rass, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.       Izsludināt būvniecības publisko apspriešanu par apbūvi- biogāzes koģenerācijas elektrostacijas jaunbūve Ābolu ielā 2B, Cēsīs, Cēsu novadā, turpmāk- Publiskā apspriešana.
2.       Pilnvarot Cēsu novada Būvvaldi (vadītājs V. Krastiņš):
2.1.  sagatavot nosacījumus Publiskās apspriešanas organizēšanai;
2.2.  pieprasīt būvniecības ierosinātājam SIA „Energy Investment” (reģ. Nr.40103395252, juridiskā adrese Dzirnavu iela 92- 3, Rīga, LV- 1050) sagatavot nepieciešamos materiālus Publiskās apspriešanas nodrošināšanai;
2.3.  iecelt Publiskās apspriešanas atbildīgo sekretāru, kas veic tās vadīšanu, organizē nepieciešamās informācijas sniegšanu iedzīvotājiem, apkopo Publiskās apspriešanas rezultātus un sagatavo gala ziņojumu.
3.       Noteikt Publiskās apspriešanas laiku četras nedēļas.
4.       Noteikt, ka SIA „Energy Investment” Publiskās apspriešanas nodrošināšanai nepieciešamo materiālu sagatavošanu un to apspriešanas organizēšanu veic par saviem līdzekļiem.
5.       Lēmumu nosūtīt Priekuļu novada pašvaldībai un rosināt to Ministru kabineta noteikumu Nr. 331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” noteiktajā kārtībā pieņemt atbilstošu lēmumu par Publiskās apspriešanas organizēšanu vai neorganizēšanu Priekuļu novada pašvaldībā, kā arī pieņemto lēmumu nosūtīt Cēsu novada pašvaldībai.  
6.       Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesa attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, juridiskā persona- pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
   


2012.gada 1.novembra protokols Nr. 19       Lēmuma nr. 510
Par nekustamā īpašuma Amatas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
                                                                                                                                                                                                                               
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu, SIA „LATĪPAŠUMS – MĒRNIECĪBAS BIROJS ”, reģ. Nr. 44103028861, veikto zemes vienības kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto apvienoto zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu (reģistrēts 28.05.2008. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā), ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 18.10.2012. atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, I.Timermanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Bimbirulis, Ē.Rass, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Amatas ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.0601 ha (601 kv.m.), kadastra apzīmējums 4201 002 1109, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
2.      Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
3.      Zemes vienības apgrūtinājumi – 010909 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0.0601 ha, 02010101 aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, kas atrodas 2 m dziļumam – 0.0044 ha, 020103 aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0.0097 ha, 020302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaidi – 0.0120 ha, 020401 aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju – 0.0045 ha, 020502 aizsargjoslu teritorijas gar elektrisko tīklu kabeļu līniju - 0.0033 ha, 02050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos līdz 20 kilovoltiem - 0.0043 ha, 160201 zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa.
4.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2012.gada 1.novembra protokols Nr. 19       Lēmuma nr. 511
Par nekustamā īpašuma Aveņu ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu   
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
                                                                                                                                                                                                                               
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu, veikto zemes vienības kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu (Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā reģistrēts 15.05.2001.-1684), ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 18.10.2012. atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, I.Timermanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Bimbirulis, Ē.Rass, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Aveņu ielā 18, Cēsīs, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.1180 ha (1180 kv.m.), kadastra apzīmējums 4201 007 1308, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
2.      Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
3.      Zemes vienības apgrūtinājumi – 160201 zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa. Pārējie virszemes inženiertehnisko komunikāciju radītie apgrūtinājumi, ja tādi ir, zemes gabalam nav apzināti.
4.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2012.gada 1.novembra protokols Nr. 19       Lēmuma nr. 512
Par zemes gabala Valmieras ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov., daļas nomu
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Izskatot S.G. iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 18.09.2012. priekšlikumu (prot.Nr.27), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 18.10.2012. atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, I.Timermanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Bimbirulis, Ē.Rass, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar S. G. par zemes gabala Valmieras ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov. (kad.Nr.4201 003 0609), daļu 2438 m2 platībā, uz 3 gadiem, sākot ar 01.11.2012.
 2. Zemes gabals tiek nodots nomā suņu apmācības laukuma uzturēšanai.
 3. Zemes nomas maksu noteikt 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
 4. Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par valsts vai pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību. Šādas Iznomātāja noteiktās izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.
 5. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 6. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Administratīvi juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot zemes nomas līgumu.
 7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2012.gada 1.novembra protokols Nr. 19       Lēmuma nr. 513
Par  grozījumiem Cēsu Valsts ģimnāzijas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2012.gada 1.novembra protokols Nr. 19       Lēmuma nr. 514
Par noteikumu „Grozījumi noteikumos „Par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu 7. un 11.pantu, ievērojot Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas 03.10.2012. iesniegumu par amata saimes un līmeņa noteikšanu remontstrādniekam, Ministru kabineta 30.10.2010. noteikumus Nr. 1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” un Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumus Nr. 1651 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.10.2012. atzinumu (protokols Nr. 14), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, I.Timermanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Bimbirulis, Ē.Rass, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        Apstiprināt noteikumus „Grozījumi noteikumos „Par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību”” saskaņā ar pielikumu.
2.        Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem.
3.        Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 
Pielikums
NOTEIKUMI
Cēsīs
 
01.11.2012.                                                                                                     Nr. 24
 
Grozījumi noteikumos
„Par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību”
 
 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7. un 11.pantu
 
 
Izdarīt noteikumos „Par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību”, kas apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes 24.11.2005. lēmumu (prot. Nr. 20, 34.punkts), turpmāk – Noteikumi, šādus grozījumus:
 
1.        Izteikt Noteikumu pielikumu „Cēsu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu  saimniecisko darbinieku amata vienībām  piemērojamās saimes un līmeņi” šādā redakcijā: 
 
Cēsu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu
 saimniecisko darbinieku amata vienībām 
piemērojamās saimes un līmeņi
Nr.p.k Amata nosaukums Amatu saime
(MK 30.10.20010. noteikumi
Nr. 1075)
Līmenis
(MK 30.10.20010. noteikumi
Nr. 1075)
Mēnešalgas grupa
(MK  22.12.2009. noteikumi
Nr. 1651)
Piezīmes
1. Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 3 II B 8  
2. Lietvedis 18.3 III 8  
3. Kopēšanas mašīnu operators 13 II 2  
4. Laborants 13 III 4  
5. Dispečers 13 II 2  
6. Kurinātājs 13 I A 1  
7. Dežurants 13 I B 2  
8. Remontstrādnieks 13 I A 1  
8.1 Remontstrādnieks 13 III 4  
9. Sētnieks 13 I A 1  
10. Garderobists 13 I B 2  
11. Sargs 13 I B 2  
12. Medicīnas māsa 5.2 III 7  
13. Sociālais aprūpētājs 39 II 5  
 
 
 


2012.gada 1.novembra protokols Nr. 19       Lēmuma nr. 515
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma, Lielā Skolas iela 6,  Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 2006,  daļas nodošanu nomā nodibinājumam „Pasaules latviešu mākslas centrs”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta 4.un 5.punktu, Izglītības likuma 17.panta 7.punktu, 55.panta 3.punktu un 62.panta pirmo, ceturto un piekto daļu,  likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5. panta otrās daļas 3. punktu, trešo, ceturto un sesto daļu un 6.1 panta pirmo daļu, Publisko aģentūru likuma 24.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.4. un 7.punktu,  Ministru kabineta 19.10.2011. rīkojuma Nr. 535 „Par Cēsu Profesionālās vidusskolas reorganizāciju”  6.punktu, p/a „Cēsu Kultūras un tūrisma centrs” nolikuma 2.punkta 2.1.23. apakšpunktu,  Cēsu novada domes 01.12.2012. lēmumu Nr. xxx  „Par nolikuma „Grozījumi pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un tūrisma centrs” nolikumā” apstiprināšanu”,  ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 18.10.2012. atzinumu (protokols Nr. 15) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.10.2012. atzinumu (protokols Nr.14), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, I.Timermanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Bimbirulis, Ē.Rass, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Nodot Cēsu novada pašvaldības īpašumā esoša nekustamā īpašuma Lielā Skolas iela 6, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 005 2006, daļu: ēku (aktu zāle), kadastra apz. 4201 005 2006 002, ar 01.07.2014. un ēku (sporta zāle),  kadastra apz. 4201 005 2006 003, ar 01.06.2013., turpmāk abi kopā – Īpašuma daļa -, lietošanā par maksu (nomā) nodibinājumam „Pasaules latviešu mākslas centrs”, reģ. Nr. 40008174687, Elizabetes iela 15-1, Rīga, LV-1010, ar mērķi - izvietot ārzemju latviešu mākslas darbu kolekciju, kā arī veikt ar muzeja darbību saistīto kultūrizglītojošo darbu.
2. Līdz nomas līguma  noslēgšanai veikt darbības šādā secībā:
2.1.Pašvaldībai pieprasīt un saņemt apstiprinājumu (saskaņojumu) no Izglītības un zinātnes ministrijas, turpmāk -IZM-, attiecībā uz potenciālā Nomnieka plānotās darbības atbilstību Ministru kabineta 19.10.2011. rīkojuma Nr. 535 „Par Cēsu Profesionālās vidusskolas reorganizāciju”  6.punkta 6.1. apakšpunktam (atbildīgais – p/a „Cēsu Kultūras un tūrisma centrs”, direktors J.Markovs un Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļa, vadītāja L.Kokina);
2.2.pozitīva IZM atzinuma gadījumā noslēgt četrpusēju Nomas priekšlīgumu starp Pašvaldību kā Īpašnieku, p/a „Cēsu Kultūras un tūrisma centrs” kā potenciālo Valdītāju un Iznomātāju, nodibinājumu „Pasaules latviešu mākslas centrs” kā potenciālo Nomnieku un Cēsu profesionālo vidusskolu kā Īpašuma daļas lietotāju, ietverot šādus pamatnosacījumus:
2.2.1.      nomas termiņš: 12 (divpadsmit) gadi;
2.2.2.      nomas maksa: saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu darbību, uz nomas līguma slēgšanas brīdi;
2.2.3.      nomas objekta izmantošanas mērķis: izvietot ārzemju latviešu mākslas darbu kolekciju, kā arī veikt ar muzeja darbību saistīto kultūrizglītojošo darbu;
2.3.pēc Nomas priekšlīguma noslēgšanas potenciālais Nomnieks var iniciēt, organizēt un apmaksāt būvprojekta tehniskās dokumentācijas izstrādāšanu Īpašuma daļas sakārtošanai atbilstoši tā plānotajai darbībai, pirms tam iesniedzot būvniecības iesniegumu Cēsu novada pašvaldības būvvaldē un saņemot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu;
2.4.Pašvaldībai Īpašuma daļu nodot valdījumā p/a „Cēsu Kultūras un tūrisma centrs”, pieņemot atsevišķu Cēsu novada domes lēmumu,  ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms nomas līguma slēgšanas (atbildīgais – Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļa, vadītājs V.Krastiņš);
2.5.Cēsu Profesionālai vidusskolai atbrīvot Īpašuma daļu, savstarpēji vienojoties ar potenciālo Nomnieku, bet ne vēlāk kā līdz 01.07.2014. – aktu zāli un ne vēlāk kā līdz 01.06.2013. – sporta zāli, nepieciešamības gadījumā Pašvaldībai organizēt Cēsu Profesionālās vidusskolas mācību procesa nodrošināšanu citās Pašvaldības izglītības iestāžu telpās (atbildīgais Cēsu Profesionālā vidusskola, direktore M.Apsīte un Pašvaldības Izglītības nodaļa). Minētie termiņi var tikt mainīti, pusēm par to rakstiski vienojoties;
2.6.Uzdot Pašvaldībai kā Īpašniekam un nodibinājumam „Pasaules latviešu mākslas centrs” kā potenciālajam Nomniekam savstarpēji informēt vienam otru ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms 2.5.punktā minēto termiņu iestāšanās,  ja vienai vai otrai pusei no tām neatkarīgu apstākļu dēļ nepieciešams mainīt 2.5.punktā minētos termiņus;
2.7.Pēc Vienošanās un  Akta par Īpašuma daļas nodošanu valdījumā parakstīšanas  Nomas līgumu slēdz starp p/a „Cēsu Kultūras un tūrisma centrs”  kā  Iznomātāju un nodibinājumu „Pasaules latviešu mākslas centrs” kā Nomnieku;  
3. Lēmums stājas spēkā tikai pēc apstiprinājuma (saskaņojuma) saņemšanas  no IZM attiecībā uz potenciālā Nomnieka plānotās darbības atbilstību Ministru kabineta 19.10.2011. rīkojuma Nr. 535 „Par Cēsu Profesionālās vidusskolas reorganizāciju” 6.punkta 6.1. apakšpunktam.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam  G.Šķenderam.
 


2012.gada 1.novembra protokols Nr. 19       Lēmuma nr. 516
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma, Lielā Skolas iela 6,  Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 2006,  daļas nodošanu nomā biedrībai „Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta 4.un 5.punktu, Izglītības likuma 17.panta 7.punktu, 55.panta 3.punktu un 62.panta pirmo, ceturto un piekto daļu,  likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5. panta otrās daļas 3. punktu, trešo, ceturto un sesto daļu un 6.1 panta pirmo daļu, Publisko aģentūru likuma 24.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.4. un 7.punktu, Ministru kabineta 19.10.2011. rīkojuma Nr. 535 „Par Cēsu Profesionālās vidusskolas reorganizāciju” 6.punktu, p/a „Cēsu Kultūras un tūrisma centrs” nolikuma 2.punkta 2.1.23. apakšpunktu, Cēsu novada domes 01.12.2012. lēmumu Nr. xxx  „Par nolikuma „Grozījumi pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un tūrisma centrs” nolikumā” apstiprināšanu”,  un ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 18.10.2012. atzinumu (protokols Nr. 15) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.10.2012. atzinumu (protokols Nr.14), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, I.Timermanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Bimbirulis, Ē.Rass, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Nodot Cēsu novada pašvaldības īpašumā esoša nekustamā īpašuma Lielā Skolas iela 6, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 005 2006, daļu: ēkas (mācību korpuss), kadastra apz. 4201 005 2006 001, pirmo un otro stāvu ar kopējo platību 524,2 m2, turpmāk  – Īpašuma daļa -,  ar 01.09.2014. lietošanā par maksu (nomā) biedrībai „Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs”, reģ. Nr. 40008119789, Ausekļa iela 6A-12, Rīga, LV-1010, ar mērķi - veikt kultūrizglītojošo darbu par migrāciju, emigrācijas vēsturi, ārzemju latviešu dzīvi un pašreizējo Latvijas emigrācijas situāciju.
2. Līdz nomas līguma  noslēgšanai veikt darbības šādā secībā:
2.1.Pašvaldībai pieprasīt un saņemt apstiprinājumu (saskaņojumu) no Izglītības un zinātnes ministrijas, turpmāk -IZM-, attiecībā uz potenciālā Nomnieka plānotās darbības atbilstību Ministru kabineta 19.10.2011. rīkojuma Nr. 535 „Par Cēsu Profesionālās vidusskolas reorganizāciju”  6.punkta 6.1. apakšpunktam (atbildīgais – p/a „Cēsu Kultūras un tūrisma centrs”, direktors J.Markovs un Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļa, vadītāja L.Kokina);
2.2.pozitīva IZM atzinuma gadījumā noslēgt četrpusēju Nomas priekšlīgumu starp Pašvaldību kā Īpašnieku, p/a „Cēsu Kultūras un tūrisma centrs” kā potenciālo Valdītāju un Iznomātāju, biedrību „Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs” kā potenciālo Nomnieku un Cēsu profesionālo vidusskolu kā Īpašuma daļas lietotāju, ietverot šādus pamatnosacījumus:
2.2.1.      nomas termiņš: 12 (divpadsmit) gadi;
2.2.2.      nomas maksa: saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu darbību, uz nomas līguma slēgšanas brīdi;
2.2.3.      nomas objekta izmantošanas mērķis: veikt kultūrizglītojošo darbu par migrāciju, emigrācijas vēsturi, ārzemju latviešu dzīvi un pašreizējo Latvijas emigrācijas situāciju, ar pastāvīgo ekspozīciju, ceļojošām un īslaicīgām izstādēm, bibliotēkā pieejamiem materiāliem, lekcijām un konferencēm, kas tiktu rīkotas sadarbībā gan ar Latvijas, gan starptautiskajām kultūras un izglītības institūcijām.
2.3.pēc Nomas priekšlīguma noslēgšanas potenciālais Nomnieks var iniciēt, organizēt un apmaksāt būvprojekta tehniskās dokumentācijas izstrādāšanu Īpašuma daļas sakārtošanai atbilstoši tā plānotajai darbībai, pirms tam iesniedzot būvniecības iesniegumu Cēsu novada pašvaldības būvvaldē un saņemot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu;
2.4.Pašvaldībai Īpašuma daļu nodot valdījumā p/a „Cēsu Kultūras un tūrisma centrs”, pieņemot atsevišķu Cēsu novada domes lēmumu,  ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms nomas līguma slēgšanas (atbildīgais – Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļa, vadītājs V.Krastiņš);
2.5.Cēsu Profesionālai vidusskolai atbrīvot Īpašuma daļu, savstarpēji vienojoties ar potenciālo Nomnieku, bet ne vēlāk kā līdz 01.09.2014., nepieciešamības gadījumā Pašvaldībai organizēt Cēsu Profesionālās vidusskolas mācību procesa nodrošināšanu citās Pašvaldības izglītības iestāžu telpās (atbildīgais Cēsu Profesionālā vidusskola, direktore M.Apsīte un Pašvaldības Izglītības nodaļa). Minētie termiņi var tikt mainīti, pusēm par to rakstiski vienojoties;
2.6.Uzdot Pašvaldībai kā Īpašniekam un biedrībai „Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs” kā potenciālajam Nomniekam savstarpēji informēt vienam otru ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms 2.5.punktā minēto termiņu iestāšanās,  ja vienai vai otrai pusei no tām neatkarīgu apstākļu dēļ nepieciešams mainīt 2.5.punktā minētos termiņus;
2.7.Pēc Vienošanās un  Akta par Īpašuma daļas nodošanu valdījumā parakstīšanas  Nomas līgumu slēdz starp p/a „Cēsu Kultūras un tūrisma centrs”  kā  Iznomātāju un biedrību „Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs” kā Nomnieku.
3. Lēmums stājas spēkā tikai pēc apstiprinājuma (saskaņojuma) saņemšanas  no IZM attiecībā uz potenciālā Nomnieka plānotās darbības atbilstību Ministru kabineta 19.10.2011. rīkojuma Nr. 535 „Par Cēsu Profesionālās vidusskolas reorganizāciju” 6.punkta 6.1. apakšpunktam.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam  G.Šķenderam.
 


2012.gada 1.novembra protokols Nr. 19       Lēmuma nr. 517
Par finansējuma piešķiršanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.10.2012. atzinumu (protokols Nr.14), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, I.Timermanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Bimbirulis, Ē.Rass, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.    Piešķirt pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” Ls 4673,- (t.sk. Ls 3970,- Bruno Kadaks autoratlīdzības līgums par skulptūras liešanu un uzstādīšanu, Ls 703,- ģipša iegāde) par pieminekļa „Mātes tēls” atjaunošanu pēc saglabājušajiem bronzas lējuma fragmentiem.
2.    Lēmuma 1.punktā minēto summu ieskaitīt pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” kontā.
3.    Apmaksu veikt no Cēsu novada domes līdzekļiem neparedzētiem mērķiem (vald.funkc. klasifikācijas kods 01.100.).
4.    Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
 


2012.gada 1.novembra protokols Nr. 19       Lēmuma nr. 518
Par malkas nodošanu pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21.panta pirmās daļas 19. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5. panta otrās daļas 3. punktu un 5. panta ceturto daļu, Cēsu novada domes 22.12.2011. lēmumu Nr.611 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Piebalgas iela19, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.4201-004-0801, daļas nodošanu valdījumā, daļas-lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.10.2012. atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, I.Timermanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Bimbirulis, Ē.Rass, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Cēsu novada pašvaldībai nodot bez atlīdzības pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” malku 7 m3 Piebalgas ielā 19, Cēsis, Cēsu novadā siltumapgādes nodrošināšanai. Malkas krājumu vērtība LVL 140.00 (viens simts četrdesmit lati un 00 santīmi), pēc stāvokļa uz 31.10.2012.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.


2012.gada 1.novembra protokols Nr. 19       Lēmuma nr. 519
Par zāģbaļķu nodošanu Cēsu Profesionālajai vidusskolai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21.panta pirmās daļas 19. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5. panta otrās daļas 3. punktu un 5. panta ceturto daļu, Cēsu novada domes 15.09.201. lēmumu Nr.486. „Par Cēsu profesionālās vidusskolas pārņemšanu” un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.10.2012. atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, I.Timermanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Bimbirulis, Ē.Rass, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Cēsu novada pašvaldībai nodot bez atlīdzības Cēsu Profesionālajai vidusskolai zāģbaļķus 5 m3 Piebalgas ielā 3, Cēsis, Cēsu novadā mācību procesa nodrošināšanai. Zāģbaļķu vērtība LVL 125.00 (viens simts divdesmit pieci lati un 00 santīmi), pēc stāvokļa uz 31.10.2012.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2012.gada 1.novembra protokols Nr. 19       Lēmuma nr. 520
Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Maija ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 005 0911, nodošanu dzīvojamās mājas Maija ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., dzīvokļu īpašnieku īpašumā bez atlīdzības
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 


2012.gada 1.novembra protokols Nr. 19       Lēmuma nr. 521
Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Ezera ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 0806, nodošanu dzīvojamās mājas Ezera 6, Cēsīs, Cēsu nov., dzīvokļu īpašnieku īpašumā bez atlīdzības
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2012.gada 1.novembra protokols Nr. 19       Lēmuma nr. 522
Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 32, Cēsīs, Cēsu nov.
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ievērojot, ka 24 dzīvokļu dzīvojamā mājā Gaujas ielā 32, Cēsīs, Cēsu nov., visi dzīvokļi ir reģistrēti zemesgrāmatā kā atsevišķi dzīvokļu īpašumi, nekustamais īpašums 10.07.2006. ir nodots dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā un ir izslēgts no pašvaldības bilances, pamatojoties uz Zemesgrāmatu likuma ceturtās nodaļas pirmo apakšnodaļu par to, ka nostiprinājuma lūgumam ir pievienojams administratīvās iestādes lēmums, Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 11.10.2012. atzinumu (protokols Nr.6, p.4) un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.10.2012. atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, I.Timermanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Bimbirulis, Ē.Rass, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Lūgt Cēsu zemesgrāmatu nodaļu dzēst Cēsu novada pašvaldības īpašuma tiesības, kas reģistrētas Cēsu zemesgrāmatu  nodalījumā  Nr.923. nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 32, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr.4201 506 0002.
 
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājam V.Krastiņam.
 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2012.gada 1.novembra protokols Nr. 19       Lēmuma nr. 523
Par zemes gabala Gaujas ielā 36, Cēsīs, Cēsu nov., daļas iznomāšanu un nedzīvojamas ēkas – garāžas Šķūņu ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Cēsu novada pašvaldības vārda
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 


2012.gada 1.novembra protokols Nr. 19       Lēmuma nr. 524
Par Cēsu novada domes 20.01.2011. lēmuma Nr.2 „Par zemes gabala Zeltkalna ielā 9, Cēsīs,  Cēsu novadā, nomu” atzīšanu par spēku zaudējušu un nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.13/2011//2-7 izbeigšanu pirms termiņa
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 


2012.gada 1.novembra protokols Nr. 19       Lēmuma nr. 525
Par finansējuma piešķiršanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu,  likuma „Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.10.2012. atzinumu (protokols Nr.14), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, I.Timermanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Bimbirulis, Ē.Rass, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Piešķirt Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskajam fondam finansējumu 1000.00
Ls Cēsu pilsētas ģerboņa restaurācijai Rīgas Brāļu kapu Pilsētu ģerboņu galerijā.
2.      Apmaksu veikt no Cēsu novada domes  līdzekļiem neparedzētiem mērķiem                       
(vald.funkc. klasifikācijas kods 01.100), apmaksājot iesniegto rēķinu.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
 
 
 


2012.gada 1.novembra protokols Nr. 19       Lēmuma nr. 526
Par  grozījumiem Cēsu novada domes 15.03.2012. lēmumā Nr.120 „ Par Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g), ievērojot Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra direktora Z.Ozola 16.10.2012..iesniegumu Nr.1-12/307 un  Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.10.2012. atzinumu (protokols Nr.14), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, I.Timermanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Bimbirulis, Ē.Rass, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu 07.10.2010. Cēsu novada domes lēmumu Nr.598 „Par komunālo pakalpojumu maksas iekasēšanu” (prot.nr.15, 25.p.)
2.      Papildināt Cēsu novada domes lēmumu Nr.120 „Par Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (prot.Nr.5, 22.p.) ar šādiem punktiem:
„2.6.  Maksa par sālsistabas izmantošanu personām, kuras nav skolas skolēni un darbinieki:
-                 10 minūtes – Ls 1,00
-                 20.minūtes – Ls 2,00
-                 30 minūtes – Ls 3,00
-                 40 minūtes – Ls 4,00
-                 50 minūtes - Ls 5,00
-                 60 minūtes – Ls 6,00
2.7.  Maksa par ēdināšanas pakalpojumiem personām, kuras izmanto skolas ēdnīcas pakalpojumus nometņu, semināru organizēšanai skolā:
2.7.1. Cēsu novada pašvaldības iestādēm:
-  brokastis – Ls 1,50
-  pusdienas – Ls 2,50
-  vakariņas – Ls 1,50
2.7.2. pārējiem:
-  brokastis – Ls 2,00
-  pusdienas – Ls 3,00
-  vakariņas – Ls 2,00
2.8. Maksa par sniegtajiem komunāliem pakalpojumiem Māras iela 1, Māras iela 3 un Māras ielas 8 iedzīvotājiem:
2.8.1. par elektrību – Ls 0,100 par 1 kWh;
2.8.2. par sadzīves atkritumiem – Ls 9,92 par 1 m3;
2.8.3. par ūdeni un kanalizāciju – Ls 1,46 par 1 m3.”
3.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra direktoram Z.Ozolam.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2012.gada 1.novembra protokols Nr. 19       Lēmuma nr. 527
Par konkursa ‘’Būve 2012’’ rezultātiem
Ziņo: J.Zlaugotnis, Attīstības plānošanas nodaļas arhitekts
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 2009.gada 1.jūlija lēmumu nr. 42 ‘’Par konkursa ‘’Būve 20...’’  komisijas apstiprināšanu’’ (prot. Nr. 1), konkursa komisijas ‘’Būve 2012’’ 2012.gada 25.oktobra  lēmumu (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, I.Timermanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Bimbirulis, Ē.Rass, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt konkursa rezultātus 2012.gadā un Latvijas Republikas neatkarības  Proklamēšanas 94.gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā, kas notiks 2012.gada 18.novembrī  Cēsu pilsētās 2.pamatskolā, Gaujas ielā 45, Cēsīs,  pasniegt balvas un izteikt atzinību sekojošiem konkursa  laureātiem:
 
1.      Individuālo dzīvojamo māju grupā godalgotas vietas nepiešķirt, pasniegt atzinības rakstus:
              1.1. īpašumam – individuālās dzīvojamās mājas jaunbūvei Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 16, Cēsīs, Cēsu nov.  Īpašnieks Imants  Jakovskis. Būvprojekta autors SIA „T.I.P.BŪVPROJEKTS”, būvprojekta vadītājs - arhitekts Normunds Babāns;
                 1.2. īpašumam – individuālās dzīvojamās mājas rekonstrukcijai  Ausekļa ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov. Īpašnieces Rota Luste, Sanita Rebāne.  Būvprojekta autors SIA „Arhitekta Imanta Timermaņa birojs”, būvprojekta vadītājs – arhitekts Imants Timermanis.
 
2.      Daudzdzīvokļu dzīvojamo  māju grupā godalgotas vietas nepiešķirt, pasniegt atzinības rakstus:
2.1. īpašumam - daudzdzīvokļu mājai Viestura iela 8A, Cēsīs, par  ēkas fasādes vienkāršoto  renovāciju un vienkāršoto iekšējo inženiertīklu rekonstrukciju. Mājas pilnvarotā persona Anna Kuzņecova. Apsaimniekotājs SIA „CDzP’’, valdes priekšsēdētājs Ģirts Beikmanis. Būvprojekta autors SIA Arhitektu studija „L’Escala” , atbildīgā projektētāja - arhitekte Dace Ūdre;
2.2.īpašumam -  daudzdzīvokļu mājai Viestura iela 10A, Cēsis, par ēkas fasādes vienkāršoto  renovāciju un vienkāršoto iekšējo inženiertīklu rekonstrukciju. Mājas pilnvarotā persona Ilze Sirmā. Apsaimniekotājs SIA „CDzP’’, valdes priekšsēdētājs Ģirts Beikmanis. Būvprojekta autors SIA Arhitektu studija „L’Escala” , atbildīgā projektētāja - arhitekte Dace Ūdre;
2.3.īpašumam - daudzdzīvokļu mājai Viestura iela 12, Cēsis, par ēkas fasādes vienkāršoto  renovāciju. Mājas pilnvarotā persona Dāvis Siminaitis. Apsaimniekotājs SIA „CDzP’’, valdes priekšsēdētājs Ģirts Beikmanis. Būvprojekta autors AS „SCO CENTRS”, atbildīgā projektētāja Aina Jaunzeme;
2.4.īpašumam -  daudzdzīvokļu mājai Viestura iela 14, Cēsis, par ēkas fasādes vienkāršoto  renovāciju un vienkāršoto iekšējo inženiertīklu rekonstrukciju. Mājas pilnvarotā persona Aivars Lamberts. Apsaimniekotājs SIA „CDzP’’, valdes priekšsēdētājs Ģirts Beikmanis. Būvprojekta autors SIA „BŪVPROJEKTS” , būvprojekta vadītāja  Mirdza Šmite;
2.5.īpašumam -  daudzdzīvokļu mājai Saules iela 17B, Cēsis, par ēkas fasādes vienkāršoto  renovāciju un vienkāršoto iekšējo inženiertīklu rekonstrukciju. Mājas pilnvarotā persona Valentīna Freimane. Apsaimniekotājs SIA „CDzP’’, valdes priekšsēdētājs Ģirts Beikmanis. Būvprojekta autors AS „SCO CENTRS”, atbildīgā projektētāja Aina Jaunzeme;
2.6.īpašumam -  daudzdzīvokļu mājai Vilku iela 5, Cēsis, par ēkas fasādes vienkāršoto  renovāciju un vienkāršoto iekšējo inženiertīklu rekonstrukciju. Mājas pilnvarotā persona Imants  Brics. Apsaimniekotājs SIA „CDzP’’, valdes priekšsēdētājs Ģirts Beikmanis. Būvprojekta autors AS „SCO CENTRS”, atbildīgā projektētāja Aina Jaunzeme;
2.7.īpašumam -  daudzdzīvokļu mājai Caunas 6A, Cēsis, par ēkas fasādes vienkāršoto  renovāciju un vienkāršoto iekšējo inženiertīklu rekonstrukciju. Mājas pilnvarotā persona Māris Bērziņš. Apsaimniekotājs SIA „CDzP’’, valdes priekšsēdētājs Ģirts Beikmanis. Būvprojekta autors AS „SCO CENTRS”, atbildīgā projektētāja Aina Jaunzeme.
 
3.      Publisko ēku grupā:
3.1.  1.vietu piešķirt objektam - Administratīvās ēkas rekonstrukcija un jaunbūve Palmu  ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov. Būvprojekta pasūtītājs SIA „ALTEHS”, valdes loceklis  Andris Liepiņš. Būvprojekta autors SIA „Arhitekta Imanta Timermaņa birojs”, būvprojekta vadītājs - arhitekts Imants Timermanis;
3.2.  2.vietu piešķirt objektam - Segta āra terase Rožu laukumā, Cēsīs,  pie kafejnīcas Rīgas ielā 24A, Cēsīs, Cēsu nov. Būvprojekta pasūtītājs SIA „2 Locals”, valdes locekle Jolanta Sausiņa. Būvprojekta vadītāja – arhitekte Gunta Aukmane.
3.3. piešķirt divas 3.vietas sekojoši:
3.3.1.      objektam – Tirdzniecības centra „SOLO” jaunbūve Jāņa Poruka ielā 19, Cēsīs, Cēsu nov. Būvprojekta pasūtītājs  SIA „BEĀTUS”, valdes priekšsēdētājs Uldis Kvants. Būvprojekta vadītāja – arhitekte Vija Zlaugotne, piedaloties arhitektam Imantam Bumbieram;
3.3.2.       objektam – Tirdzniecības kompleksa „Maxima XX” jaunbūve Valmieras ielā 17A, Cēsīs, Cēsu nov. Būvprojekta pasūtītājs  SIA „MAXIMA Latvija”, valdes loceklis Gintars Jasinsks. Būvprojekta autors SIA „Inženieru birojs „Būve un forma” ”, būvprojekta vadītājs Jānis Prauliņš.
3.4.pasniegt atzinības rakstu objektam Bērzaines ielā 15, Cēsīs, Cēsu nov., būvprojekta pasūtītājs - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Partneru Pārvalde”, valdes locekle Valija Stabrovska, par veikto  ēkas fasādes vienkāršoto  renovāciju un teritorijas labiekārtojuma rekonstrukciju. Būvprojektu autors SIA „Arhitekta Imanta Timermaņa birojs”, būvprojekta vadītājs – arhitekts Imants Timermanis.
4.Inženierbūvju grupā pasniegt atzinības rakstus sekojoši:
          4.1. par govju kūts rekonstrukciju, izbūvējot mēslu savākšanas iekārtas „Lejas  Krastiņi”, Vaives pag., Cēsu nov. Būvprojekta pasūtītājs ZS „Lejas Krastiņi”,  īpašniece Glorija Zaļaiskalna. Būvprojekta vadītājs - arhitekts Valdis Ligers;
4.2.par meža zemju meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas darbu veikšanu īpašumā „Jaunpauči”, Vaives pag., Cēsu nov. Būvprojekta pasūtītājs  Artis Ceriņš. Būvprojekta vadītājs Jānis Mirķis;
4.3. par siltuma akumulācijas tvertnes  izbūvi īpašumā Jāņa Poruka ielā 51, Cēsīs, Cēsu nov. Būvprojekta pasūtītājs  ZS „Kliģeni”, līdzīpašnieks Aleksandrs Raubiško. Būvprojekta autors SIA „Būvprojekts” , būvprojekta vadītāja  Mirdza Šmite.
             
5.Pasniegt atzinības rakstu Cēsu pilsētas SIA „Vinda”, valdes priekšsēdētājs Varis Ādamsons, par Cēsu ūdenssaimniecības attīstības veiksmīgu realizāciju.
 
6.Pasniegt atzinības rakstu SIA „Cēsu klīnika”, valdes priekšsēdētājs Guntars Kniksts, par Cēsu klīnikas diagnostikas korpusa daļas rekonstrukciju Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu nov.
Būvprojekta pasūtītājs SIA „Cēsu klīnika”, atbildīgais projektētājs SIA „RS Grupa” R.Spručs, projektētājs SIA „Zenico Projekts ”, būvprojekta vadītājs – arhitekts Uldis Bērziņš.
 


2012.gada 1.novembra protokols Nr. 19       Lēmuma nr. 528
Par projekta iesnieguma „Cēsu novada Līvu pamatskolas daudzfunkcionālās kopienas centra „Mēs savai kopienai” izveidošana” iesniegšanu Sorosa fondā – Latvija (SFL)
Ziņo: A.Gabranova, Līvu pamatskolas direktore
 
Sorosa fonds – Latvija (SFL) ir izsludinājis iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 2. kārtu „Skola kā kopienas attīstības resurss”. Līvu pamatskola ir sagatavojusi projekta pieteikumu iesniegšanai Sorosa fondā - Latvija. Izsludinātā projekta konkursā ir nosacījums, ka pašvaldībai ir jānodrošina šī projekta ilgtspēja, nodrošinot no 2013. gada novembra līdz 2014. gada novembrim vienu likmi interešu izglītībai. Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, I.Timermanis, M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Bimbirulis, Ē.Rass, I.Suija-Markova, G.Bērziņa, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Iesniegt Sorosa fondā – Latvija (SFL) projekta pieteikumu „Cēsu novada Līvu pamatskolas daudzfunkcionālās kopienas centra „Mēs savai kopienai” izveidošana”.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt finansējumu no 2013. gada novembra līdz 2014. gada novembrim pusotru likmi ( Ls 420) interešu izglītībai Līvu pamatskolā.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv