Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2019.gada 23.augusts   Vārda dienu svin: Vitālijs, Ralfs, Valgudis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2019

P O T C P S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2012. gads
2012.gada 22.novembra protokols Nr.20

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1529Par zemes ierīcības projekta Mēderu ielā 1 un Piebalgas ielā 74, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
2530Par zemes ierīcības projekta Gaujas iela 88, Cēsīs, Cēsu nov., uzsākšanu
3531Par zemes ierīcības projekta Piebalgas ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
4532Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ”Lejas Mendes”, Vaives pagastā, Cēsu novadā apstiprināšanu
5 533Par platību precizēšanu Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Vaives pagastā, Cēsu novadā
6 534Par amata vienības likvidēšanu Cēsu Centrālajā bibliotēkā
7 535Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
8 536Par grozījumiem Cēsu 2.pamatskolas pedagoģisko amata vienību sarakstā
9 537Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta - cirsmas  nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
10 538Par nekustamā īpašumu atsavināšanu projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Gaujas ielas– rekonstrukcija” īstenošanai
11 539Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.23 „Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu
12 540Par  nekustamā  īpašuma  nodokļa atvieglojumu  piešķiršanu
13 541Par nekustamā  īpašuma   nodokļa parāda  un nokavējuma  naudas dzēšanu SIA  „ SILVESTERS  VALKA”
14 542Par  nekustamā  īpašuma  nodokļa atvieglojumu  piešķiršanu SIA „PURPURS”
15 543Par  nekustamā  īpašuma  nodokļa atvieglojumu  piešķiršanu  SIA „ALTEHS”
16 544Par pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma projekta apstiprināšanu
17 545Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piebalgas ielā 50, Cēsīs, Cēsu nov.  
18 546Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 18.12.2008. lēmumā  Nr.951 „Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanu Cēsu pilsētā” (prot. Nr.22, 8.punkts)
19 547Par grozījumiem 29.12.2008. nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. 2-7-106/2008
20 548Par grozījumiem  Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmumā Nr. 73 „Par ēdnīcas telpu nomas līguma pārjaunošanu ēkā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā”
21 549Par drošības sistēmas nodošanu pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
22 550Par uzkrātām izmaksām projektā „Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu novada pašvaldības ēkās -2. kārta”
23 551Par kārtības „Grozījumi Ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtībā” apstiprināšanu
24 552Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.24 „Grozījumi Cēsu novada 26.01.2012.saistošajos noteikumos Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2012.gadam”” apstiprināšanu
25 553Par Cēsu novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem publiskos izklaides un svētku pasākumos
26 554Par komandējumu
27 555Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 17 „Par SIA „Cēsu tirgus”” 
28 556Par atlīdzību atbildīgajiem darbiniekiem
29 557Par Cēsu pilsētas Sporta skolas organizēto pasākumu nolikumu 2013.gadam apstiprināšanu
30 558Par grozījumiem Cēsu 2. pamatskolas saimniecisko darbinieku amatu sarakstā
31 559Par Cēsu pilsētas Sporta skolas maksas pakalpojumu skolu sacensību organizēšanai 2012.gadā apstiprināšanu
32 560Par Cēsu novada pašvaldības Palasta ielā 24, Cēsīs, Pils laukumā, Cēsīs un Pils laukumā 11, Cēsīs veikto ieguldījumu (rekonstrukcijas un pamatlīdzekļu) nodošanu pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
33 561Grozījumi Cēsu novada domes 18.10.2012. lēmumā Nr. 498 „Par līdzdalību projektā „Keeping Youth Away from Crime: Searching for Best European Practices””2012.gada 22.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 529
Par zemes ierīcības projekta Mēderu ielā 1 un Piebalgas ielā 74, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
Ziņo: D. Trapenciere  Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētāja vietniece
 
Izskatot SIA „LATĪPAŠUMS –MĒRNIECĪBAS BIROJS” sertificētas zemes ierīkotājas Initas Upenas (sertifikāta Nr. BA-257) izstrādāto un 08.11.2012. iesniegto, reģ. Nr.3/4161, zemes ierīcības projektu, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8. un 31 punktu, Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošiem noteikumiem Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisija 15.11.2012. atzinumu (prot. Nr.33), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Bimbirulis, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Cīrulis, J.Žagars, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt zemes ierīcības projektu Mēderu ielas 1, Cēsīs, Cēsu nov.,  un Piebalgas ielas 74, Cēsīs, Cēsu nov.
2.      Zemes vienībai un ēkām (projektā Nr. 1) saglabāt adresi Mēderu iela 1, Cēsīs, Cēsu nov.:
2.1. Zemes gabala platība 12487  kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
3. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr.2) saglabāt adresi Piebalgas iela 74, Cēsis, Cēsu nov.:
3.1. Zemes gabala platība 13863 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme: atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas (1105).
      4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2012.gada 22.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 530
Par zemes ierīcības projekta Gaujas iela 88, Cēsīs, Cēsu nov., uzsākšanu
Ziņo: D. Trapenciere  Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētāja vietniece
 
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 13. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”11. punktam,  ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisija 15.11.2012. atzinumu (prot. Nr.33), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Bimbirulis, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Cīrulis, J.Žagars, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības Gaujas iela 88, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 006 2303 sadalīšanai.
2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienības Gaujas iela 88, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 006 2303 sadalīšanai saskaņā ar pielikumu.
     
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 
 
Pielikums
DARBA UZDEVUMS
Zemes ierīcības projekta zemes vienības Gaujas iela 88, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 006 2303 sadalīšanai.
1.Zemes ierīcības projekta izstrādes pamatojums:
 Zemes ierīcības likums, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumi Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, likums “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 13. punktu, Cēsu novada 03.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums”.
2.Zemes ierīcības projekta izstrādes uzdevumi:
    Zemes ierīcības projekts izstrādājams zemes vienības Gaujas iela 88, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 006 2303 sadalīšanai atdalot apmēram 1220 kv.m. lielu, neapbūvētu zemes gabalu, kas nepieciešams Gaujas ielas paplašināšanai.
3. Izejas materiāli:
 • Cēsu novada 03.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” (turpmāk tekstā “Teritorijas plānojums”) un tā sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 7. Nodaļas prasības zemes gabalu sadalīšanai;
 • īpašnieka priekšlikumi;
 • inženierkomunikāciju turētāju informācija par gaisvadu un apakšzemes komunikāciju izvietojumu vai neesību;
 • dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumu noteikšanu vai servitūta nodibināšanu, ja tie nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vai ierakstīt zemesgrāmatā.
5.      Izstrādes nosacījumi:
Zemes ierīkotājs izstrādājot zemes ierīcības projektu ievēro Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumus Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Cēsu novada 03.09.2009. saistošos noteikumus Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” un tā sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 7. Nodaļas prasības zemes gabalu sadalīšanai.
Zemes ierīcības projekts sastāv no paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas.
 • projekta paskaidrojuma raksts sastāv no projekta pamatojuma, kurā sniedz informāciju par projektā aptvertās teritorijas  kadastrālo raksturojumu, īpašnieka iesniegumiem, dokumenti un izziņas  par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem vai servitūtu nodibināšanu, īpašnieka apliecinājums par kredītsaistībām, dokumenti un uzmērījumi par esošajām inženierkomunikācijām, zemes ierīkotāja informācija par vērā ņemtiem vai noraidītiem īpašnieka priekšlikumiem, pašvaldības lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādi;
 • projekta grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formātā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92, mērogā 1:1000 uz zemes robežu plāna pamata.
 • projektu izstrādā 3 eksemplāros.
5. Izpilde:
 • izpildi uzsāk pēc pašvaldības lēmuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu spēkā stāšanos;
 • zemes ierīcības projekts īstenojums četru gadu laikā;
 • zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemes gabali kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīt zemesgrāmata.
 
 
 
 
 


2012.gada 22.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 531
Par zemes ierīcības projekta Piebalgas ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
Ziņo: D. Trapenciere Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētāja vietniece
 
Izskatot SIA „Metrum” sertificētas zemes ierīkotājas Vitas Važas (sertifikāta Nr. BA-152) izstrādāto un zemes īpašnieces 14.11.2012. iesniegto, reģ. Nr.3/4262, zemes ierīcības projektu, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8. un 31 punktu, Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošiem noteikumiem Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisija 15.11.2012. atzinumu (prot. Nr.33), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Bimbirulis, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Cīrulis, J.Žagars, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt zemes ierīcības projektu Piebalgas ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā.
2.      Zemes vienībai un ēkām (projektā Nr. 1) saglabāt adresi Piebalgas iela 24, Cēsīs, Cēsu nov.:
2.1. Zemes gabala platība 1898 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
3. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr.2) piešķirt un dzīvojamās mājas jaunbūvei saglabāt adresi Piebalgas iela 24A, Cēsis, Cēsu nov.:
3.1. Zemes gabala platība 1547 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
      4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2012.gada 22.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 532
Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ”Lejas Mendes”, Vaives pagastā, Cēsu novadā apstiprināšanu
Ziņo: D. Trapenciere Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētāja vietniece
 
Izskatot SIA „LATĪPŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJA”, reģ. Nr. 44103028861, adrese Ainavu iela 8, Cēsis, Cēsu nov., izstrādāto zemes ierīcības projektu un iesniegumu (reģistrētu Cēsu novada pašvaldībā 14.11.2012 ar Nr.3/4265) un saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 15. panta 13.punktu, Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmo daļu, „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14. panta otro daļu un 17. panta otro daļu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8. un 31. punktu, Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr.5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sadaļu 1.11. „Cēsu rajona Vaives pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3. punkta 3.1. un 3.9. apakšpunktu prasībām, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 15.11.2012. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.33),  Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Bimbirulis, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Cīrulis, J.Žagars, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam "Lejas Mendes", Vaives pagastā, Cēsu novadā, ar kadastra Nr. 4290 004 0037.
 2. Zemes vienībai (projektā Nr.1.) saglabāt nosaukumu un adresi „Lejas Mendes”, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136:
2.1. Zemes gabala platība 2,6 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies, uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecības  zeme (0101);
2.3. Īpašnieka maiņas gadījumā noteikt ceļa servitūtu caur nekustamo īpašumu  „Meža Mendes”.
 1. Zemes vienībai (projektā Nr.2.) piešķirt nosaukumu „Meža Mendes”, Vaives pagasts, Cēsu novads:
3.1. Zemes gabala platība 35,0 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies, uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis -  lauksaimniecības  zeme (0101);
3.3. Zemes vienībai „Nomas” (kadastra apzīmējums 4290 800 0002) zemes lietošanas mērķis- inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme (1201).
4.   Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
 


2012.gada 22.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 533
Par platību precizēšanu Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: D. Trapenciere Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētāja vietniece
 
            Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldē 14.11.2012. reģistrēti (reģ. Nr.1-5.1/256, Nr. 1-5.1/255, Nr. 1-5.1/257) un 20.11.2012. reģistrēti ( reģ. Nr. 1-5.1/263, Nr. 1-5.1/264, Nr. 1-5.1/265) SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģ. Nr.40003783960, juridiskā adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050, iesniegumi ar lūgumu apstiprināt uzmērīšanas rezultātā noteiktās zemes platības, kas, atbilstoši Cēsu novada domes 17.11.2010. lēmumam Nr. 734 un 29.12.2009. lēmumam Nr. 547, ir lielākas vai mazākas par piešķirtām Cēsu novada pašvaldībai  piekrītošām zemes  vienībām, ar  kadastra apzīmējumiem:
Nr.42900080092 3,72 ha, kas  kadastrālās uzmērīšanas rezultātā ir lielāka par piešķirto(2,9 ha); Nr.42900010097 3,18 ha, kas kadastrālās uzmērīšanas rezultātā ir mazāka par piešķirto (4,0 ha);
Nr.42900030110 1,27 ha, kas  kadastrālās uzmērīšanas rezultātā ir lielāka par piešķirto (1,0 ha);    
Nr. 42900070071 4.75 ha, kas  kadastrālās uzmērīšanas rezultātā ir mazāka par piešķirto (6.2 ha);
Nr. 42900090127 3.47 ha, kas  kadastrālās uzmērīšanas rezultātā ir lielāka par piešķirto (3,0 ha);
Nr. 42900100090 8.25 ha, kas  kadastrālās uzmērīšanas rezultātā ir mazāka par piešķirto (9,0 ha).
Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu un ievērojot 15.12.2012. Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas atzinumu (prot. Nr.33), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Bimbirulis, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Cīrulis, J.Žagars, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā:
      1.1. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 008 0092 noteikto platību 3,72 ha;
      1.2. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 001 0097 noteikto platību 3,18 ha;
      1.3. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 003 0110 noteikto platību 1,27 ha;
      1.4. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 007 0071 noteikto platību 4.75 ha;
      1.5. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 009 0127 noteikto platību 3.47 ha;
      1.6. zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 010 0090 noteikto platību 8.25 ha.
 1. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V.Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 


2012.gada 22.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 534
Par amata vienības likvidēšanu Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz to, ka ir mainījusies bibliotēkas atrašanās vieta un krājuma izvietojums pieļauj samazināt darbinieku skaitu, ievērojot Bibliotēku likuma 16. panta 2. punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, 21. panta pirmās daļas 13. punktu un 21. panta pirmās daļas 23. punktu un Cēsu Centrālās bibliotēkas nolikuma  (apstiprināts ar Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.416) 31.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.11.2012. atzinumu (prot.Nr.16), un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.11.2012. atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Bimbirulis, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Cīrulis, J.Žagars, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Ar 01.01.2013. likvidēt Cēsu Centrālās bibliotēkas amata vienību sarakstā 1 amata vienību – bibliotekārs.
 
2. Uzdot Cēsu Centrālās bibliotēkas direktorei N. Kramai nodrošināt lēmuma izpildi.
 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.  Mihaļovam.
 


2012.gada 22.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 535
Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punktu, Bibliotēku likuma 16.panta  6. un 9.punktu un likumu „Grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli””, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 08.11.2012. atzinumu (prot.Nr.16) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.11.2012. atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Bimbirulis, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Cīrulis, J.Žagars, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumus saskaņā ar pielikumu.
 2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 22.12.2011. lēmumu Nr.620 „Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu”.
 3. Lēmums stājas spēkā ar 23.11.2012.
 4. Uzdot Cēsu Centrālajai bibliotēkai ( direktore N.Krama) nodrošināt lēmuma izpildi.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
Pielikums
Maksas pakalpojumu izcenojumi
CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
2012. / 2013.gadam
 
        Summa, Ls
        bez PVN PVN 21% kopā
1. Maksas pakalpojumi      
  1.1. Starpbibliotēku abonements      
             
    1.1.1. pasta izdevumi par grāmatu nosūtīšanu pēc Latvijas pasta izcenojumiem atkarībā no pakas svara
  1.2. Kopēšana - printēšana      
    1.2.1. no bibliotēkas fondiem un datu bāzēm      
      1.2.1.1. A4 formāta teksts      
        - melnbaltā  lapas 1 puse 0.05 - 0.05
        - krāsainā lapas 1 puse 0.25 - 0.25
        - melnbaltā  lapas abas puses 0.08 - 0.08
        - krāsainā lapas abas puses 0.49 - 0.49
      1.2.1.2. A4 formāta attēls      
        - melnbaltā viena l lappuse 0.10 - 0.10
        - krāsainā viena 1 lappuse 1.00 - 1.00
        - krāsainā ¼  lappuses 0.25 - 0.25
        - krāsainā ½  lappuses 0.50 - 0.50
        - krāsainā ¾  lappuses 0.75 - 0.75
      1.2.1.3. A3 formāta lapas 1 puse 0.10 - 0.10
      1.2.1.4. A3 formāta lapas abas puses 0.18 - 0.18
    1.2.2. no klienta materiāliem      
      1.2.2.1. A4 formāta teksts      
        - melnbaltā lapas 1 puse 0.05 0.01 0.06
        - krāsainā  lapas 1 puse 0.25 0.05 0.30
        - melnbaltā lapas abas puses 0.08 0.02 0.10
        - krāsainā lapas abas puses 0.49 0.10 0.59
      1.2.2.2. A4 formāta attēls      
        - melnbaltā 1 lappuse 0.10 0.02 0.12
        - krāsainā 1 lappuse 1.00 0.21 1.21
        - krāsainā ¼ lappuses 0.25 0.05 0.30
        - krāsainā ½ lappuses 0.50 0.11 0.61
        - krāsainā ¾ lappuses 0.75 0.16 0.91
      1.2.2.3. A3 formāta lapas 1 puse 0.10 0.02 0.12
      1.2.2.4. A3 formāta lapas abas puses 0.18 0.04 0.22
1.3. Laminēšana        
  1.3.1. 65 x 95 mm 0.25         0.05         0.30  
  1.3.2. A6 formāta 0.25         0.05         0.30  
  1.3.3. A5 formāta 0.35         0.07         0.42  
  1.3.4. A4 formāta 0.55         0.12         0.67  
1.4. Skenēšana – 1 vienība 0.05         0.01         0.06  
1.5. Telpu noma        
  1.5.1. 1 stunda 7.00        1.47         8.47  
  1.5.2. 1 stunda ar tehnisko aprīkojumu 10.0        2.10            12.10  
1.6. Maksas abonements – par 1 iespieddarbu uz 10 dienām 0.50           -         0.50  
1.7. Grāmatu krājumu inventarizācijas bibliotēkās par 1000 10.0        2.10               12.10  
           vienībām (pakalpojums)        
1.8.  
Dalības maksa no citu novadu bibliotēkām par
piedalīšanos  bibliotēkas rīkotajās konferencēs                                                                                                                                                                               
5.0-10.0             -                   5.00-
    10.00
 
                                                                                           
                         


2012.gada 22.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 536
Par grozījumiem Cēsu 2.pamatskolas pedagoģisko amata vienību sarakstā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu novada pašvaldības nolikuma 12.punktu, ievērojot Cēsu 2.pamatskolas direktora O.Bicāna 24.09.2012. iesniegumu Nr.1-10/62, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas  08.11.2012. atzinumu (protokols Nr.16)  un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.11.2012. atzinumu (protokols Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Bimbirulis, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Cīrulis, J.Žagars, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu 2.pamatskolas pedagoģisko amata vienību sarakstā šādus grozījumus:
1.1.likvidēt 0,06 amata vienības - pirmsskolas mūzikas skolotājs;
1.2.izveidot 0,06 amata vienības – pirmsskolas sporta skolotājs.
2.      Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2013.
3.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu 2.pamatskolas  direktoram O.Bicānam.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina).
 


2012.gada 22.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 537
Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta - cirsmas  nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldībai, turpmāk – Pašvaldība, piederošs īpašuma objekts „Bioloģiskie aktīvi – mežaudzes”, tajā skaitā,  Gaujaslīču ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā, zemes vienības kadastra apz. 4201 001 0130, (cirsma Nr. 1, kvartāls Nr.1, nogabali Nr. 2.3.4.), Gaujaslīču ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, zemes vienības kadastra apz. 4201 001 0106, (cirsma Nr.1, kvartāls Nr.1, nogabals Nr.6.)  un (cirsma Nr.2, kvartāls Nr.1, nogabals Nr.1.) un ( cirsma Nr .3, kvartāls Nr.1, nogabals Nr.10.), turpmāk viss kopā arī -  Mežaudzes, reģistrēts  Cēsu novada pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē kā Bioloģiskie aktīvi, adresē (zemes vienībā) esošā krājas apjomā  un ar atlikušo uzskaites vērtību uz 31.10.2012.:  Gaujaslīču iela 21, Cēsis, Cēsu novads – 4157,74 m3, 23657,80 LVL; Gaujaslīču iela 8, Cēsis, Cēsu novads – 7344,64 m3, 39981,01 LVL .
Mežaudzēm (atsevišķi par katru zemes vienību)  izstrādāta Meža inventarizācija un Meža apsaimniekošanas plāns, kā arī veikta esošo mežaudžu platību identifikācija un izstrādājamo  cirsmu iezīmēšana dabā.
Attiecībā uz cirsmām (atsevišķi par katru zemes vienību) Pašvaldībā ir saņemti Valsts Meža dienesta Centrālvidzemes vismežniecības Priekuļu nodaļas  11.05.2012. izdotie Apliecinājumi koku ciršanai.
            SIA „Invest –Rīga’Cēsis” ir izvērtējusi Mežaudzes un iesniegusi pašvaldībā 17.07.2012. un 31.10.2012. izziņu (atsevišķi par katru zemes vienību) ar iespējamo tirgus vērtības aprēķinu.
             Meža likuma 26.panta 1.punkts nosaka, ka meža īpašniekam ir pienākums veikt darbības, kas samazina meža bojājumu iespējamību un ierobežo to izplatību.
Ievērojot iepriekš minēto,  likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu,  3.panta otro daļu un 6.panta otro un trešo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 2.punktu,  ievērojot Cēsu novada domes Finanšu  komitejas 15.11.2012. atzinumu  (prot. Nr. 15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Bimbirulis, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Cīrulis, J.Žagars, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Nodot atsavināšanai,  pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē, Cēsu novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, piederošas cirsmas:
1.1.       Gaujaslīču ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā, zemes vienības kadastra apz. 4201 001 0130, (cirsma Nr. 1, kvartāls Nr.1, nogabali Nr. 2.3.4.), 4,6 ha cirsmas platība, cirtes veids un cirtes izpildes veids – Galvenā izlases cirte – izsoles objekts Nr.1;
1.2.       Gaujaslīču ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, zemes vienības kadastra apz. 4201 001 0106, (cirsma Nr.1, kvartāls Nr.1, nogabali Nr.6.), 6,8 ha cirsmas platība un (cirsma Nr.2, kvartāls Nr. 1, nogabals Nr.1.) ,0,3 ha cirsmas platība, cirtes veids un cirtes izpildes veids – Galvenā izlases cirte – un (cirsma Nr.3, kvartāls Nr.1, nogabals Nr.10.), 0,95 ha cirsmas platība, cirtes veids un cirtes izpildes veids – krājas kopšanas cirte - izsoles objekts Nr.2.
2.      Apstiprināt publicējamo informāciju (informācijas lapa) par izsoles objektiem (2.pielikumu).
3.      Apstiprināt izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs – A.Mihaļovs, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks - J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
Komisijas locekļi:
A.Rasmanis, Cēsu novada domes deputāts;
J.Žagars, Cēsu novada domes deputāts;
Z.Jēkabsone, Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas  nodaļas pilsētas galvenā teritorijas plānotāja;
S.Zvirbule, Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja;
V.Krastiņš, Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs;
A.Brengmanis, Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas mežzinis;
Komisijas sekretāre – A.Malnača, Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīcības inženiere.
4.      Apstiprināt Izsoles noteikumus (3.pielikumu).
5.      Apstiprināt Pirkuma līgumu (4.pielikumu).
6.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
2.pielikums
Informācijas lapa par izsoles objektu
Izsoles objekts Nr.1 –cirsma Nr.1, kvartāls Nr.1,  nogabali Nr. 2.3.4
Nr.2 - cirsma Nr.1, kvartāls Nr.1, nogabals Nr. 6. un
           cirsma Nr.2, kvartāls Nr.1, nogabals Nr.1.un
           cirsma Nr.3 kvartāls Nr.1, nogabals Nr.10.
Veids Nr.1 - Galvenā izlases cirte
Nr.2 - Galvenā izlases cirte un  krājas kopšanas cirte
Adrese  
Nr.1 – Gaujaslīču iela 21, Cēsis, Cēsu nov.
Nr.2 – Gaujaslīču iela 8, Cēsis, Cēsu nov.
Kadastra apz.  
Nr.1 – 4201 001 0130
Nr.2 – 4201 001 0106
Cirsmas platība (ha), likvīdā krāja (m3)  
Nr.1 – 4,9. ha; 436,46 m3
Nr.2– 8,05 ha; 1260,96m3
 
Izcērtamo koku sugu sastāvs Nr.1 – 9P1E
Nr.2 – 9P1E
Kultūras piemineklis nav
Izsoles sākuma (nosacītā) cena , LVL (bez pievienotās vērtības nodokļa) Nr.1 – 8600 ,00
Nr.2 – 24150,00
Cita objektu raksturojoša informācija nav
 
Pretendentu pieteikšanās laiks No publikācijas brīža līdz 2012. gada 10.decembrim  plkst. 17:00
Izsoles datums 2012. gada  13.decembris
Izsoles laiks Izsoles objekts Nr.1 -  13:00
Izsoles objekts Nr.2 – 14:00
Izsoles vieta Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, 1.stāvs, zāle
Izsoles solis, LVL Nr.1 un Nr.2– 500,00
Izsoles veids Mutiska izsole, Pirmā izsole
Norises kārtība Saskaņā ar izsoles noteikumiem
Nomas objekta apskates vieta un laiks 2012.gada 10, decembris : izsoles objekts Nr.1 -  10:00; izsoles objekts Nr. 2 – 11:00;  (kontaktpersona - Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas mežzinis, tālr. 26423320)
3.pielikums
Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta   – cirsmas
IZSOLES NOTEIKUMI
 
1.      vispārīgie noteikumi
 
1.1.Noteikumos lietotie termini:
            1.1.1. Cirsma – a) vizuāli redzama, dabā norobežota viena vai vairāku nogabalu daļa, kurā paredzēts veikt koku ciršanu.
1.2.Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama Cēsu novada pašvaldībai piederošu cirsmu izsole (turpmāk – izsole), atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.
1.3.Izsole tiek organizēta ar mērķi – veicināt vides sakārtošanu atbilstoši Meža likuma prasībām un veicināt godīgu konkurenci mežistrādes tirgū, tādējādi sekmējot Cēsu novada pašvaldībai gūt reālajiem tirgus apstākļiem atbilstošus ienākumus no savā īpašumā esoša meža pārdošanas.
1.4.Izsoli organizē ar Cēsu novada 22.11.2012. sēdes lēmumu Nr. „Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta   - cirsmas  nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr._, .p.) apstiprinātā Izsoles komisija (turpmāk – komisija).
1.5.Izsolei paredzēto cirsmu sarakstu (izsoles objekti) apstiprina Cēsu novada dome.
1.6.Katrs izsoles objekts tiek izsolīts atsevišķi.
1.7.Izsoles sākuma (nosacītā) cena, bez pievienotās vērtības nodokļa:
1.7.1. – izsoles objekts Nr.1:  LVL 8600,00;
1.7.2. – izsoles objekts Nr.2: LVL 24150,00;
1.8.Nodrošinājuma nauda – 10% no katra izsoles objekta sākuma (nosacītās) cenas.
1.9.Nodrošinājuma nauda jāieskaita Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV – 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344.
1.10.Izsole notiek ar augšupejošu soli, cirsmu nedrīkst pārdot lētāk par sākuma (nosacīto) cenu.
1.11.Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt cirsmas dabā un veikt kontroles novērtējumu. Izsoles objektu apskate dabā noteikta 2012.gada 10.decembrī : izsoles objekts Nr.1 -  10:00; izsoles objekts Nr. 2 – 11:00; (kontaktpersona - Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas mežzinis, tālr. 26423320)  .
1.12.Izsoles solis - LVL 500,00 (pieci simti latu, 00santīmu – izsoles objekti Nr.1 un Nr.2).
1.13.Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
 
 
2.      IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
2.1.Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, var iegūt īpašumā cirsmu (-as) un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
2.2.Lai persona varētu piedalīties izsolē, tai līdz 2012.gada  10.decembrim  plkst.17:00 Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā 303.kabinetā jāreģistrējas un jāiesniedz šādi dokumenti:
            2.2.1.juridiskai persona, kā arī personālsabiedrībai:
2.2.1.1. pārstāvja pilnvara (oriģināls) vai cits dokuments, kas apliecina personas tiesības pārstāvēt juridisko personu, kā arī personālsabiedrību;
2.2.1.2. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 (sešas) nedēļas pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka persona nav pasludināta par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par personas darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
2.2.1.3. apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonu) kompetences apjomu un attiecīgās institūcijas lēmums par īpašuma iegādi;
2.2.1.4. Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības apstiprināta kopija (ja pretendents ir reģistrējies kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs);
2.2.1.5. kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu.
Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas, kā arī personālsabiedrības paraksta tiesīgās personas apliecinātām.
            2.2.2.Fiziskai personai:
2.2.2.1.pases kopija;
2.2.2.2.izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma
 iesniegšanas;
2.2.2.3.nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības apstiprināta kopija (ja persona ir reģistrējusies
 kā nodokļu maksātājs);
2.2.2.4.Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības apstiprināta kopija (ja persona ir
 reģistrējusies kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs);
   2.2.2.5.kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu.
2.3.Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 2.2.punkta un tā apakšpunktu prasības, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 2.2.punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
2.4.Persona netiek reģistrēta, ja:
2.4.1.nav iesniegusi vai uzrādījusi visus šo Noteikumu 2.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
2.4.2.vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
2.4.3.ja uz izsoles dienu ir ierosināta personas maksātnespēja vai tās saimnieciskā darbība ir apturēta.
 
3.      IZSOLES PROCESS
3.1.Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
3.2.   Izsole var notikt arī tad, ja uz katru izsoles objektu reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks.
3.3.  Ja noteiktajā laikā uz katru izsoles objektu ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
3.3.1.sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
3.3.2.noteikt, ka izsole nenotiek.
3.4.   Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma   nauda netiek atmaksāta.
3.5.      Ja Komisija pieņem Noteikumu 3.3.1.punktā minēto lēmumu, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt izsoles objekta pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis sākuma (nosacīto) cenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties  izsoles objektu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
3.6.      Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
3.7.      Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 2.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
3.8.      Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
3.9.      Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
3.10.  Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.
3.11.  Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus,   apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
3.12.  Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
3.13.  Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
3.14.  Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.
3.15.  Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo izsoles objektu, paziņo sākuma (nosacīto) cenu (bez pievienotās vērtības nodokļa) , kā arī izsoles soli – summu par kādu sākuma (nosacītā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
3.16.  Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
3.17.  Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
3.18.  Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā izsoles objekta sākuma (nosacīto) cenu un jautā: ‘’Kas sola vairāk?’’.
3.19.  Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena izsoles objekts ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.
3.20.  Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz izsoles objekta tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto izsoles objekta cenu par noteikto izsoles soli.
3.21.   Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
3.22.  Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
3.23.  Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
3.24.  Izsoles dalībnieks, kurš izsoles objektu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā izsoles objekta. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, komisija rīkojas atbilstoši šo Noteikumu 3.2. un 3.5.punktiem.
3.25.  Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis izsoles objektu, saņem izziņu par izsolē iegūto cirsmu. Izziņā norādīta nosolītās cirsmas cena un samaksas kārtība.
3.26.  Izsoles dalībnieks, kurš nav nosolījis konkrētu cirsmu, drīkst piedalīties nākamās cirsmas izsolē, ja viņa iemaksātā nodrošinājuma nauda ir pietiekama. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši cirsmu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā.
4.      Samaksas kārtība
4.1.   Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto cirsmu vienas nedēļas laikā no izsoles dienas, t.i. līdz 2012.gada 20. decembrim (ieskaitot).
4.2.   Ja nosolītājs līdz 2012.gada 20. decembrim (ieskaitot) nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības   pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto cirsmu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt cirsmu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par cirsmas pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā.
4.3.      Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt cirsmu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu novada dome lemj par atkārtotu izsoli.
 
5.      Nenotikusi izsole
5.1.      Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
5.1.1.      noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
5.1.2.      sākumcena nav pārsolīta;
5.1.3.      noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.
 
6.      Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
6.1.      Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome nākošajā domes sēdē pēc samaksas veikšanas brīža un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.
6.2.      Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
6.3.   Pašvaldība izsniedz ciršanas apliecinājuma kopiju.
7.      Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
7.1.      Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu novada domei par komisijas veiktajām darbībām 5 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
7.2.      Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās Noteikumos noteiktie termiņi.
 
 
 
4.pielikums
CIRSMAS/-U PIRKUMA LĪGUMS  
 
 Cēsīs                                                                                                   2012.gada
 
Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000031048, turpmāk - Pārdevējs, kuras vardā saskaņā ar Cēsu novada pašvalības nolikumu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu rīkojas Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors Andris Mihaļovs, un
Juridiskai  personai:
, vienotais reģistrācijas Nr., turpmāk - Pircējs, kuras vārdā saskaņā ar rīkojas tās _,      
Fiziskai  personai:
, personas kods , turpmāk - PIRCĒJS,  
turpmāk abi kopā – Līdzēji, bet katrs atsevišķi Līdzējs, 
pamatojoties uz Cēsu novada domes 2012.gada _ lēmumu Nr. _ (prot.Nr. , .punkts), vienojas un noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:
 
1.                  LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI
 
1.1.            Cirsma – vizuāli redzama, dabā norobežota viena vai vairāku nogabalu daļa vai daļas, kurā paredzēts veikt koku ciršanu.
1.2.            Cirsmas izstrāde - koku ciršana, kokmateriālu izvešana un palīgdarbi darbības vietas satīrīšanai un sakārtošanai.
1.3.            Cirsmas izstrādes tiesības – tiesības veikt Līgumā norādītās cirsmas izstrādi.
1.4.            Darbības vieta – cirsma, izvešanas ceļi un tiem pieguļošie infrastruktūras objekti.
1.5.            Izvešanas ceļš – ceļš, pa kuru kokmateriāli tiek vesti līdz to realizācijas vietai.
1.6.            Piegulošie infrastruktūras objekti – darbības vietā esošie autoceļi.  
1.7.            Šķērslaukums - viena hektāra platībā augošo koku stumbru šķērslaukumu summa (kvadrātmetros) 1.3 m augstumā no sakņu kakla.
 
2.      LĪGUMA PRIEKŠMETS
 
2.1.            Pārdevējs pārdod un nodod Pircējam izstrādei, bet Pircējs pērk un pieņem izstrādei ar visām tiesībām un pienākumiem, kādus Pircējam uzliek normatīvie akti un Līguma noteikumi, mežaudzes /nosaukums/ cirsmu, turpmāk – Cirsma, saskaņā ar Līguma pielikumu.
2.2.            Cirsmas izstrādes termiņš – 2013.gada 28.februāris.
2.3.            Pircējs pērk Cirsmu un tam ir zināms tās faktiskais stāvoklis, un tas neizvirzīs pret Pārdevēju nekādas pretenzijas par Cirsmai piemītošajiem apslēptiem trūkumiem.
2.4.            Pircējs apliecina, ka Cirsmas robežas, izvešanas ceļi, pieguļošie infrastruktūras objekti un to stāvoklis viņam ir zināms, un šajā sakarā Pircējam pret Pārdevēju nav nekādu pretenziju.
2.5.            Pārdevējs apliecina, ka līdz Līguma noslēgšanai Cirsma nav atsavināta, ieķīlāta, par to nav strīdu, tai nav uzlikti aizliegumi, kā arī nav nekādu citu šķēršļu, lai to pārdotu.
 
3.         PĀRDOŠANAS CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA
           
          Ar  PVN  neapliekamai personai:
3.1.            Cirsma tiek pārdota Pircējam par Ls (bez PVN), Ls   PVN 21%, pavisam kopā Ls . Līguma summa ir ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā līdz Līguma noslēgšanas dienai.
          Ar  PVN  apliekamai personai:
3.2.Cirsma tiek pārdota Pircējam par Ls (bez PVN). Līguma summa bez PVN Ls _apmērā ir ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā līdz Līguma noslēgšanas dienai. Saskaņā ar likuma ‘’Par pievienotās vērtības nodokli’’ 13.2panta otro un ceturto daļu PVN valsts budžetā maksā PIRCĒJS.
         
4.         Cirsmas nodošanas – pieņemšanas kārtība
 
4.1.            Pārdevējs pirms Cirsmas izstrādes Pircējam nodod visus Pārdevēja rīcībā esošos dokumentus, kas nepieciešami Cirsmas izstrādes uzsākšanai. Īpaša Cirsmas nodošana izstrādei netiek paredzēta.
4.2.            Pircējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc koku ciršanas pabeigšanas rakstiski paziņo par to Pārdevējam. 
4.3.            Pēc Cirsmas izstrādes pabeigšanas Pircējs rakstiski apliecina Cirsmas izstrādes atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem, t.sk., darba aizsardzības un vides aizsardzības prasībām, meža apsaimniekošanas sertifikācijas standartos noteiktajām prasībām, un par izvērtēšanas rezultātiem, iesniedzot Pārdevējam aizpildītu paziņojumu par mežizstrādes pabeigšanu Cirsmā un Cirsmas nodošanas – pieņemšanas aktu. Pēc paziņojuma par mežizstrādes pabeigšanu Cirsmā iesniegšanas tajā pieļaujamas tikai Pārdevēja norādītās darbības Pārdevēja noteiktajā termiņā.
4.4.            Ja 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par mežizstrādes pabeigšanu Cirsmā saņemšanas Pārdevējs nav izteicis pretenzijas par Cirsmas izstrādes kvalitāti, vides aizsardzības un darba aizsardzības prasību izpildi un/vai paziņojuma un Cirsmas nodošanas – pieņemšanas akta saturu, Cirsma tiek uzskatīta par pieņemtu. Cirsmas pieņemšana neatbrīvo Pircēju no zaudējumu, kas radušies tā darbības vai bezdarbības rezultātā, atlīdzināšanas Pārdevējam vai trešajai personai.
4.5.            Ja Pārdevējam ir pretenzijas par Cirsmas izstrādes kvalitāti, Līguma 4.3. punktā noteikto prasību izpildi un/vai paziņojuma par mežizstrādes pabeigšanu Cirsmā saturu, Pārdevējs 10 (desmit) darba dienu laikā no paziņojuma par mežizstrādes pabeigšanu Cirsmā saņemšanas dienas rakstiski informē Pircēju, norādot veicamās darbības un to izpildes termiņu.
4.6.            Par norādīto darbību izpildi Pircējs atkārtoti iesniedz Pārdevējam rakstisku paziņojumu par mežizstrādes pabeigšanu Cirsmā un Pārdevējs ir tiesīgs rīkoties atbilstoši Līguma 4.5. punkta noteikumiem.
 
5.         TIESĪBU PĀREJA UN RISKI
 
5.1.            Līguma spēkā stāšanās dienā Pircējs iegūst Cirsmas izstrādes tiesības līdz Līguma 2.2.punktā attiecīgi noteiktajam Cirsmas izstrādes termiņam. Pēc Cirsmas izstrādes termiņa beigām Pircējs zaudē tiesības veikt attiecīgās Cirsmas izstrādi, izņemot pienākumu veikt darbības, kas noteiktas Līguma 4.5.punktā noteiktajā kārtībā. Pēc Līguma 4.3.punktā noteiktā paziņojuma Pircējs Cirsmā ir tiesīgs veikt tikai Pārdevējs norādītās darbības tā noteiktajā termiņā.
5.2.            Īpašuma tiesības Pircējs iegūst uz tiem Cirsmā izstrādātajiem kokiem, kas ir izstrādāti un izvesti no Cirsmas līdz Līguma 2.2.punktā noteiktajam termiņam. Pēc šī termiņa Cirsmā neizstrādātie un neizvestie koki, no kokmateriālu krautuves neizvestie kokmateriāli paliek Pārdevēja īpašumā.
5.3.            Līguma darbības laikā Pircējs nes Cirsmas nejaušas bojāejas vai bojāšanās risku, kā arī par trešo personu nodarītajiem zaudējumiem Pārdevējam.
          
6.      PĀRDEVĒJA SAISTĪBAS
6.1.       Pārdevēja tiesības:
6.1.1.         apsekot Pircēja darbības Cirsmā to izstrādes laikā, lai pārliecinātos par Cirsmas izstrādi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem, un nepieciešamības gadījumā rakstveidā dot Pircējam saistošus norādījumus pārkāpumu novēršanai;
6.1.2.         konstatējot Līgumā un normatīvajos aktos noteikto Pircēja saistību neievērošanu, apturēt Cirsmas tālāku izstrādi līdz pārkāpuma novēršanai un/vai zaudējumu atlīdzināšanai;
6.1.3.         pagarināt Līguma 2.2..punktā noteikto termiņu, ja tam ir objektīvs iemesls (t.i., kavējums radies no PIRCĒJA neatkarīgu iemeslu dēļ, t.sk., nepārvarama vara).
6.2.       Pārdevēja pienākumi:
6.2.1.         izsniegt Pircējam Ciršanas apliecinājuma kopiju;
6.2.2.         izskatīt Pircēja ierosinājumu un 5 (piecu) darba dienu laikā sniegt atbildi par Līguma 2.2..punktā noteiktā termiņa pagarināšanu;
6.2.3.      pieņemt Cirsmu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.
6.3.       Pārdevējam ir citas tiesības un pienākumi, kas izriet no Līguma un normatīvajiem aktiem.
6.4.       Pārdevējs atbild par zaudējumiem, kas nodarīti Pircējam Pārdevēja tīšas darbības vai rupjas neuzmanības dēļ.
6.5.       Pārdevējs nav atbildīgs par Pircējam un trešajām personām radītiem zaudējumiem saistībā ar sezonāla rakstura kravas automašīnu pārvietošanās ierobežojumiem uz autoceļiem, cirsmu izstrādes aizliegumu saskaņā ar dabas aizsardzības prasību ievērošanu, meža sanitāro stāvokli un ugunsapsardzību, kas noteikti no Pārdevēja gribas neatkarīgu iemeslu dēļ.
 
7.      PIRCĒJA SAISTĪBAS
7.1.       Pircēja tiesības:
7.1.1.      uzsākt Cirsmas izstrādi pēc Līguma spēkā stāšanās dienas un attiecīgo dokumentu saņemšanas;
7.1.2.         ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pirms Līguma 2.2.punktā noteiktā termiņa ierosināt pagarināt Cirsmas izstrādes un izvešanas termiņu, ja tam ir objektīvs iemesls (kavējums radies no Pircēja neatkarīgu iemeslu dēļ, t.sk., nepārvarama vara).
7.2.       Pircēja pienākumi:
7.2.1.               izstrādāt Cirsmu, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz cirsmu izstrādi, t.sk. darba aizsardzības, veselības aizsardzības un ugunsdrošības prasības, meža apsaimniekošanas prasības, kā arī ievērojot Pārdevēja prasības;  
7.2.2.      ievērot Cirsmas robežas;
7.2.3.      satīrīt Cirsmu atbilstoši Cirsmas satīrīšanas veidam, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām: sausās vietās ciršanas atliekas jāizved tālākai pārstrādei, mitrākās vietās – jāieklāj pievešanas ceļos, u.c.;
7.2.4.      Cirsmas izstrādes laikā tajā atstāt dabā neiezīmētos kokus;
7.2.5.      nepieļaut hidrotehnisko būvju, autoceļu, cauruļvadu gaisa elektropārvaldes līniju un sakaru līniju bojāšanu vai iznīcināšanu;
7.2.6.      pēc mežistrādes darbu pabeigšanas sakārto izvešanas ceļus, nolīdzināt risas, satīrīt krautuves vietu, iztīrīt vai atjaunot meliorācijas sistēmas objektus (grāvjus), ja tie bojāti Cirsmas izstrādes procesā;
7.2.7.      veikt paaugas saudzēšanas pasākumus Cirsmā;
7.2.8.      saskaņot ar Pārdevēju ciršanas atlieku krautnēšanas vietu;
7.2.9.      saglabāt Cirsmā sausu atmirušu koksni, visas kritalas, stumbeņus, sausstāvošus kokus, kuru caurmērs pārsniedz 50 (piecdesmit) cm; 
7.2.10.  ja Cirsmas izvešanas ceļi atrodas uz trešo personu valdījumā vai īpašumā esošas zemes, saskaņot ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju izvešanas ceļu un izmantošanas kārtību;
7.2.11.  apturēt Cirsmas izstrādi, ja to pieprasa Pārdevējs Līguma 6.1.1. un 6.1.2. punktā noteiktajā kārtībā.
7.3.               Pircējs atbild par zaudējumiem, ko tas vai tā piesaistīts apakšuzņēmējs nodarījis Pārdevējam un trešajām personām.
 
8.      LĪGUMSODS
8.1.               Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0.5 % (nulle komats piecu procentu) apmērā no Cirsmas pārdošanas cenas (ieskaitot PVN), bet ne vairāk kā Ls 50 (piecdesmit latu), par katru Cirsmas izstrādes termiņa nokavējuma dienu, ja Pircējs līdz Līguma  2.2.punktā noteiktā Cirsmas izstrādes termiņam nav pabeidzis tās izstrādi, ko apliecina Līdzēju parakstīts Cirsmas nodošanas – pieņemšanas akts.   
8.2.               Līguma 8.1. punktā noteikto līgumsodu nepiemēro, ja Pircējs no 1.septembra līdz 1.martam izveidojušās risas izlīdzina pēc Cirsmas izstrādes termiņa beigām, bet ne vēlāk kā līdz 1.aprīlim. Pircējs no 2.aprīļa maksā Pārdevējam Līguma 8.1. punktā noteikto līgumsodu, ja Pircējs līdz 1.aprīlim nav izlīdzinājis izveidojušās risas.
8.3.               Ja darbības vietā tiek izcirsti vai tiek bojāti ciršanai neparedzētie koki, Pircējs atlīdzina Pārdevējam radušos zaudējumus, kurus aprēķina, ņemot vērā konkrēto koku tirgus vērtību pārkāpuma konstatēšanas dienā, kā arī maksā  līgumsodu 100% (viens simts procentu) apmērā no nodarīto zaudējumu apmēra. 
8.4.               Ja Pircējs neievēro šī Līguma 4.4. un 7.2. punktos minētās prasības un/vai paziņojumā par mežizstrādes pabeigšanu cirsmās Pircējs norādījis nepatiesu informāciju, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu Ls 200 (divi simti latu) apmērā par katru gadījumu.
8.5.               Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma saistību pilnīgas un pienācīgas izpildes.
8.6.               Ja paziņojums par mežizstrādes pabeigšanu Cirsmā nav iesniegts Pārdevējam līdz Cirsmas izstrādes termiņa beigām, tad Pārdevējs ir tiesīgs piemērot Līguma 8.1. punktā paredzēto līgumsodu līdz paziņojuma par mežizstrādes pabeigšanu Cirsmā iesniegšanai vai Cirsmas izstrādes pabeigšanai.
 
9.      LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA
 
9.1.               Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Līgumā noteikto Līdzēju saistību pilnīgai un pienācīgai izpildei.
9.2.               Ja Pircējs atkārtoti nav ievērojis Līguma 7.2. punkta noteikumus, par ko Pārdevējs rakstveidā informējis Pircēju, Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Pircējam 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Pēc Līguma izbeigšanas Pircējs zaudē tiesības veikt Cirsmas izstrādi.
9.3.               Līdzēji ir tiesīgi rakstveidā vienoties par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu.
 
10.  NEPĀRVARAMA VARA
 
10.1.           Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līguma paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (force majore) apstākļu iestāšanās rezultātā, kuru iestāšanos nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst, šie apstākļi ir ārpus Līdzēju kontroles un gribas un Līdzēji nav spējīgi tos novērst ar jebkādiem saprātīgiem to rīcībā esošiem līdzekļiem.
10.2.           Neviens no Līdzējiem nevar prasīt otrai zaudējumu atlīdzību, ja zaudējumi radušies nepārvaramas varas (force majore) rezultātā. 
 
11.  STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN PIEMĒROJAMIE NORMATĪVIE AKTI
 
11.1.           Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.
11.2.           Ja kāds no Līguma punktiem tā darbības laikā pilnīgi vai daļēji zaudē likumīgu spēku vai var izrādīties nesaistošs, tad tas neietekmēs un neierobežos pārējo Līguma punktu spēkā esamību vai izpildi.
 
12.  CITI NOTEIKUMI
 
12.1.           Līgums atspoguļo Līdzēju vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas attiecībā uz Līguma priekšmetu pastāvējušas starp Līdzējiem līdz Līguma parakstīšanai.
12.2.           Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīti rekvizīti, tad tas nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.
12.3.           Visi no Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā. Visi paziņojumi būs spēkā no saņemšanas dienas.
12.4.           Jebkuri Līguma grozījumi noformējami rakstveidā. Visi Līguma grozījumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
12.5.           Līgums sastādīts un parakstīts _ eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem izsniegti Pārdevējam, _ - Pircējam. 
12.6.           Līguma pielikumā ir meža robežu plāns ar izstrādājamo nogabalu robežām, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 
 
6.      LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
 
Pārdevējs
Cēsu novada pašvaldība
Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov.
LV – 4101
Reģ.  Nr. 90000031048
AS
Bankas kods _
Konts _
  /izpilddirektors Andris Mihaļovs/
Pircējs
  /_/
 


2012.gada 22.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 538
Par nekustamā īpašumu atsavināšanu projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Gaujas ielas– rekonstrukcija” īstenošanai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma„ Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 3.punktu un  ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.11.2012. atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Bimbirulis, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Cīrulis, J.Žagars, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Piekrist pirkt zemes vienības Gaujas ielas 82, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra apzīmējums 4201 006 2311) daļu 455 (četri simti piecdesmit pieci) kvadrātmetru (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā) platībā, Gaujas ielas, Cēsīs, Cēsu novadā būvniecības vajadzībām saskaņā ar sertificēta neatkarīga vērtētāja noteiktu cenu.
2.      Finansējumu nodrošināt no projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Gaujas ielas– rekonstrukcija” finanšu līdzekļiem.
3.      Uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai sagatavot lēmumu par zemes ierīcības projekta uzsākšanu zemes vienības Gaujas iela 82, Cēsīs, Cēsu novadā sadalīšanai.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2012.gada 22.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 539
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.23 „Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.11.2012. atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Bimbirulis, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Cīrulis, J.Žagars, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumu Nr.23 „Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā” saskaņā ar pielikumu. 
 
Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
22.11.2012.                                                                                                          Nr.23
 
Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā’’ apstiprināšanu
 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli’’
5.panta trešo daļu
  
Izdarīt Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā šādus grozījumus:
1.      Papildināt ar 2.18.punktu šādā redakcijā:
„Juridiskas personas, kuras no saviem finanšu līdzekļiem uztur inženierbūves – sliežu ceļus, kas veicina rūpnieciskās zonas (2. zona pēc teritoriālā plānojuma) attīstību un piekļuvi objektiem Cēsu novada pašvaldībā – 90% apmērā no šī nodokļa veida summas’’.
2.      Izteikt 3.9.punktā vārdus un skaitļus „un 2.17.punktā” ar vārdiem un skaitļiem „2.17. un 2.18.punktā”.
3.      Aizstāt 4.3.2.apakšpunktā skaitli „2.17.” ar skaitli „2.18.”
 
Pielikums
Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.23
"Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā"” PASKAIDROJUMA RAKSTS
 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 22.11.2012. Cēsu novada domes  saistošie noteikumi Nr. 23 "Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 “ Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā"” (turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi) nepieciešami, lai noteiktu jaunu nodokļa atvieglojuma apmērus 2.18.punktā minētai maksātāju kategorijai, lai saglabātu sliežu ceļus un nepieļautu viņu demontāžu.
2. Īss projekta satura izklāsts  Paredz ieviest jaunu nodokļu maksātāju kategoriju, kam tiks dota iespēja saņemt nodokļu atvieglojumus 90% apmērā, t.i., „Juridiskas personas, kuras no saviem finanšu līdzekļiem uztur inženierbūves – sliežu ceļus, kas veicina rūpnieciskās zonas (2. zona pēc teritoriālā plānojuma) attīstību un piekļuvi objektiem Cēsu novada pašvaldībā – 90% apmērā no šī nodokļa veida summas’’.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Šo saistošo noteikumu  grozījumi būtisku ietekmi uz Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa kopējiem ieņēmumiem netiek prognozēti. Ieņēmumu samazinājums tiek prognozēts līdz Ls 1200,- nekustamā īpašuma nodokļa gada ieņēmumu summas.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu grozījumu pieņemšana  ietekmēs uzņēmējdarbības vidi un veicinās saglabāt sliežu ceļus  Cēsu novadā, kas ir būtiski pie rūpnieciskās zonas (2. zona pēc teritoriālā plānojuma) turpmākās attīstības veicināšanas.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļa. Grozījumi tiks izskatīti Cēsu novada domes sēdē un publicēti Cēsu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietoti pašvaldības mājaslapā www.cesis.lv sadaļā "Pašvaldība/Pakalpojumi"
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav
 
 
 


2012.gada 22.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 540
Par  nekustamā  īpašuma  nodokļa atvieglojumu  piešķiršanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties  uz  likuma  „Par  pašvaldībām” 14.panta pirmās  daļas  3. punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmo un trešo daļu, Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošo noteikumu Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā” 2.15.punktu un ievērojot  Cēsu  novada  domes  Finanšu   komitejas 15.11.2012. atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Bimbirulis, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Cīrulis, J.Žagars, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
       1.  Piešķirt  nekustamā  īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% (Ls 87,47) apmērā 2012.gadā  D.T.
       2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Cēsu novada  domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas   attiecīgajā  tiesu namā  pēc  pieteicēja  adreses ( fiziskā persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc  juridiskās  adrese) vai nekustamā  īpašuma atrašanās  vietas  mēneša  laikā  no lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada domes  lēmums stājas  spēkā no tā paziņošanas dienas ( ja tas adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot  pa pastu, uzskatāms, ka  stājas spēkā septītajā  dienā  pēc tā  nodošanas  pastā).
  


2012.gada 22.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 541
Par nekustamā  īpašuma   nodokļa parāda  un nokavējuma  naudas dzēšanu SIA  „ SILVESTERS  VALKA”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā Lursoft datu bāzē esošo  informāciju par  to, ka SIA „SILVESTERS  VALKA”, reģistrācijas  Nr.44102020841, turpmāk – sabiedrība,  likvidēta 09.10.2012.,  Valmieras  rajona   tiesas 11.09.2012. lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu lietā Nr. C39100009/0048-12, saskaņā ar kuru nolemts izbeigt sabiedrības maksātnespējas procesu, kā  arī  Latvijas  Republikas   Uzņēmumu   reģistra  09.10.2012. lēmumu Nr. 18-10/145985, ar kuru    sabiedrība  izslēgta no komercsreģistra,   SIA „SILVESTERS VALKA”  nodokļu  parādi   ir uzskatāmi  par  objektīvi  neatgūstamiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  14.panta otrās daļas 4.punktu, likuma „Par  nodokļiem  un  nodevām” 25.panta trešo daļu  un  ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.11.2012. atzinumu (protokols Nr. 15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Bimbirulis, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Cīrulis, J.Žagars, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Dzēst likvidētās SIA „SILVESTERS VALKA”, reģistrācijas Nr. 44102020841,   nekustamā  īpašuma  nodokļa parādu par  zemi  Priedes ielā 5/7, Cēsis, Cēsu  novads, kadastra Nr. 4290-009-0138,  Ls 94,63  un ēkām Ls 244,21  kopējo  parāda  summu    Ls  338,84  (trīs simti trīsdesmit  astoņi  lati  un 84 santīmi), kas  sastāv no pamatparāda   Ls  292,75  un  nokavējuma  naudas    Ls  46,09.  
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram  A.Mihaļovam.
 


2012.gada 22.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 542
Par  nekustamā  īpašuma  nodokļa atvieglojumu  piešķiršanu SIA „PURPURS”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties  uz  likuma  „Par  pašvaldībām” 14.panta pirmās  daļas  3. punktu  un Cēsu novada  domes 17.11.2011.saistošo  noteikumu Nr.27 „Par  atvieglojumu  piemērošanu nekustamā  īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā” 2.15.punktu,  ievērojot Cēsu  novada  domes  Finanšu   komitejas   15.11.2012. atzinumu  (prot.Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Bimbirulis, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Cīrulis, J.Žagars, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Piešķirt  nekustamā  īpašuma   nodokļa  atvieglojumu Cīrulīšu ielā 49,Cēsīs, Cēsu novads, viesu māja, kadastra Nr.4201-007-1629-001, 25% (Ls 211,29) apmērā 2012.gadā  sabiedrībai ar ierobežotu  atbildību  „PURPURS”  (reģistrācijas Nr. 40003513336, juridiskā adrese Augusta Dombrovska ielā 30-121, Rīga).
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Cēsu novada  domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas   attiecīgajā  tiesu namā  pēc  pieteicēja  adreses ( fiziskā persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc  juridiskās  adrese) vai nekustamā  īpašuma atrašanās  vietas  mēneša  laikā  no lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada domes  lēmums stājas  spēkā no tā paziņošanas dienas ( ja tas adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot  pa pastu, uzskatāms, ka  stājas spēkā septītajā  dienā  pēc tā  nodošanas  pastā).
  
15.


2012.gada 22.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 543
Par  nekustamā  īpašuma  nodokļa atvieglojumu  piešķiršanu  SIA „ALTEHS”
        Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz  likuma  „Par  pašvaldībām” 14.panta pirmās  daļas  3. punktu, likumu „Par nekustamā īpašuma nodoli”5.panta pirmo un trešo daļu un Cēsu novada domes 17.11.2011.saistošo  noteikumu Nr.27 „Par  atvieglojumu  piemērošanu nekustamā  īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā” 2.16.punktu un ievērojot Cēsu  novada  domes  Finanšu   komitejas 15.11.2012. atzinumu  (prot.Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Bimbirulis, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Cīrulis, J.Žagars, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
     1. Piešķirt  nekustamā  īpašuma nodokļa atvieglojumu 25%  (Ls 231,93) apmērā 2012.gadā  SIA „ALTEHS” (reģistrācijas Nr.44103018261, juridiskā  adrese Palmu ielā 5, Cēsis, Cēsu  novads).
     2. Kontroli  par lēmuma  izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Cēsu novada  domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas   attiecīgajā  tiesu namā  pēc  pieteicēja  adreses ( fiziskā persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc  juridiskās  adrese) vai nekustamā  īpašuma atrašanās  vietas  mēneša  laikā  no lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada domes  lēmums stājas  spēkā no tā paziņošanas dienas ( ja tas adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot  pa pastu, uzskatāms, ka  stājas spēkā septītajā  dienā  pēc tā  nodošanas  pastā).
  


2012.gada 22.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 544
Par pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma projekta apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu un 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Publisko aģentūru likuma 24. panta pirmo daļu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. un 10. pantu, Cēsu pilsētas domes 2007. gada 27. decembra lēmumu Nr. 876 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Caunas ielā 7, Cēsīs, nodošanu valdījumā Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (prot. Nr. 22 ,121.p.), Cēsu pilsētas domes 2008. gada 17. aprīļa lēmumu Nr. 376 „Par Cēsu pašvaldības nekustamā īpašuma Saules ielā 23, Cēsīs, Caunas ielā 8, Cēsīs, un Lenču ielā 40, Cēsīs, nodošanu valdījumā Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”” (prot. Nr. 7, 65.p.) un Cēsu novada domes 2011. gada 08. septembra lēmumu Nr. 475 „Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma Vītolu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu valdījumā, daļas – lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”” (prot. Nr. 20, 11.p.), ievērojot, Cēsu novada domes 2009. gada 05. novembra lēmumu Nr. 336 „Par Cēsu novada pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests”” (prot. Nr. 12, 6.p.), ievērojot pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 2008. gada 22. janvāra līguma Nr. 3-7/11 un pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma 2007. gada 02. janvāra līguma Nr. 2-9-01/2007 termiņu, kas izbeidzas 2012. gada 31. decembrī, kā arī to, ka Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 2011. un 2012. gadā izsludinātie iepirkumi (identifikācijas Nr. CNPASD/2011/02, CNPASD/2011/02 un CNPASD/2012/08) par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījumā esošo dzīvojamo ēku un tām piesaistīto teritoriju pārvaldīšanu izbeigti bez rezultāta, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.11.2012. atzinumu (prot. Nr. 15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Bimbirulis, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Cīrulis, J.Žagars, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījumā nodoto dzīvojamo māju un tām piesaistīto teritoriju pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma projektu  iekļaušanai Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” atklātā konkursa par aģentūras valdījumā nodoto  pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanu
2.  Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore I. Sietiņsone) līdz 23.11.2012. iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam (IUB) publicēšanai paziņojumu par līgumu iepirkumam „Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījumā esošo dzīvojamo ēku un tām piesaistīto teritoriju pārvaldīšana”.       
3.   Pēc iepirkuma Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījumā esošo dzīvojamo ēku un tām piesaistīto teritoriju pārvaldīšana” Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” 2013. gada un turpmākajos gada budžetos paredzēt apgrozāmos līdzekļus, kas nepieciešami iedzīvotāju parāda segšanai par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, līdz parāda piedziņas procesa uzsākšanas brīdim.
4.   Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 


2012.gada 22.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 545
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piebalgas ielā 50, Cēsīs, Cēsu nov.  
        Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.5., 23.2.punktu un tā 23.2.2.apakšpunktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 01.08.2012. priekšlikumu (prot. Nr.23) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.11.2012. atzinumu (prot. Nr. 15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Bimbirulis, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Cīrulis, J.Žagars, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Daļēji mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai Piebalgas ielā 50, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 009 0537, platība 4908 m2), nosakot tai nekustamā īpašuma lietošanas mērķus „Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)”, 3658 m2, un „Pagaidu atļautā izmantošana sakņu dārziem (0502)”, 1250 m2.

Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2012.gada 22.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 546
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 18.12.2008. lēmumā  Nr.951 „Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanu Cēsu pilsētā” (prot. Nr.22, 8.punkts)
        Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Lai aktualizētu informāciju par līdzvērtīgas zemes fondā iekļautu zemes gabalu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.1 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 19.05.2008. noteikumu Nr.352 „Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem” 9.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.11.2012. atzinumu (prot.Nr.15) un saskaņā ar Valsts zemes dienesta veikto zemes gabalu kadastrālās vērtības uz 2007.gada 31.decembri aprēķinu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.11.2012. atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Bimbirulis, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Cīrulis, J.Žagars, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 18.12.2008. lēmumā Nr.951 „Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanu Cēsu pilsētā” (prot. nr.22, 8.punkts) šādus grozījumus:   izteikt 2.4.punktu šādā redakcijā:
 
„ 2.4. Dārza iela 33, Cēsis:
2.4.1.      kadastra apzīmējums 4201 004 0261;
2.4.2.      platība 1036 m2, dabā nav uzmērīta;
2.4.3.      kadastrālā vērtība 828,00 lati;
2.4.4.      plānotais izmantošanas veids – mazstāvu dzīvojamā apbūve;
2.4.5.      apgrūtinājums – būvlaide gar Dārza ielu – 6 m, zemes gabalu šķērso maģistrālais kanalizācijas vads, citi apgrūtinājumi nav apzināti;”
 
2. Uzdot Cēsu pilsētas Zemes komisijai (priekšsēdētāja Z.Jēkabsone) aktualizēt līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda elektronisko reģistru.
 
3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistam A. Vanadziņam ievietot aktualizētu informāciju par kompensācijas fondā iekļautajiem zemes gabaliem Cēsu novada pašvaldības mājas lapā internetā www.cesis.lv  nākamajā darbdienā pēc tam, kad šis lēmums ir stājies spēkā.
 
4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) izvietot aktualizētu informāciju par kompensācijas fondā iekļautajiem zemes gabaliem publiski pieejamā vietā Cēsu novada pašvaldības telpās nākamajā darbdienā pēc tam, kad lēmums ir stājies spēkā.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2012.gada 22.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 547
Par grozījumiem 29.12.2008. nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. 2-7-106/2008
        Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz 25.11.2004. Cēsu pilsētas domes lēmumu „Par nedzīvojamo telpu Valmieras ielā 1, Cēsīs nomu” (prot. Nr. 25, 16.p.), 29. 11.2004. starp Cēsu pilsētas domi (Iznomātājs) un Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (Nomnieks), (turpmāk tekstā – VUGD) ir noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums un   ar 30.11.2004. Neapdzīvojamo telpu Valmieras ielā 1, Cēsīs, pieņemšanas – nodošanas aktu Iznomātājs ir nodevis lietošanā par maksu (nomā) Nomniekam nedzīvojamas telpas ēkā Valmieras ielā 1, Cēsīs 643,9 m2 kopplatībā VUGD Cēsu brigādes darbības nodrošināšanai, līguma darbības termiņš saskaņā ar pēdējo tā pagarinājumu 30.12.2010. (reģistrēts Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā ar Nr. 2-7-478/2010) ir noteikts 31.12.2012. 23.10.2012. VUGD iesniedzis iesniegumu Nr. 22-1.18/1629 (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 02.11.2012. ar Nr. 7/4098), ar kuru iesniedzējs, pamatojoties uz ilgstošo sadarbību ar Cēsu novada pašvaldību, lūdz pagarināt 2008.gada 29.decembra nomas līguma Nr. 2-7-478/2010 termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim, saglabājot iepriekš noteikto nomas maksu. Ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7., 9. un 87. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”6.1 panta pirmo daļu, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.11.2012. atzinumu (prot. Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Bimbirulis, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Cīrulis, J.Žagars, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Izdarīt 29.12.2008. Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. 2-7-106/2008 šādus grozījumus:
aizstāt 2.1. punktā skaitļus un vārdus „līdz 2010. gada 31. decembrim” ar skaitļiem un vārdiem „līdz  2014. gada 31. decembrim”.
2.             Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot grozījumus pie 29.12.2008. nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr. 2-7-106/2008.
3.             Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 


2012.gada 22.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 548
Par grozījumiem  Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmumā Nr. 73 „Par ēdnīcas telpu nomas līguma pārjaunošanu ēkā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā”
        Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 28.06.2012. lēmumu Nr. 309 „Par grozījumiem Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmumā Nr.73 „Par ēdnīcas telpu nomas līguma pārjaunošanu ēkā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā” (prot. Nr. 10, 30.p.), 23.07.2012. starp pusēm parakstīti Grozījumi 25.02.2010. Pārjaunojuma līgumā Nr. 2-7-25.2010  (reģistrēti Cēsu novada pašvaldības AJN 23.07.2012. ar Nr. 421/2012/2-7), ar kuriem pagarināts nomas termiņš līdz 30.07.2019., kā arī precizēta nomas platība, nomas un komunālie maksājumi un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.11.2012. atzinumu (prot. Nr. 15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Bimbirulis, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Cīrulis, J.Žagars, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmumā Nr. 73 „Par ēdnīcas telpu nomas līguma pārjaunošanu ēkā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā” (prot. Nr. 2, 21.p.)  šādus grozījumus:
izslēgto nomā nodotā Kustamās mantas saraksta 25.02.2010. Pārjaunojuma līguma pielikumā Nr.1 šādas vienības:
1.1. Panna dziļā cepšanai OEP 430, virtuvē, 1gb;
1.2. Vitrīna aukstā Loire cold PE3, virtuvē, 1gb;
1.3. Trauku mazgājamā mašīna ALK6FOE2 KIARR6, ar pamatni, groziem, dozatoru, virtuvē, 1gb.
 1. Grozījumi stājas spēkā ar 01.12.2012.
 2. Uzdot  IU „Dzirnavniece” līdz 01.12.2012.  ar nodošanas – pieņemšanas aktu 1.punktā uzskaitīto Kustamo mantu nodot Cēsu novada pašvaldībai (atbildīgais – Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas pārvaldnieks G.Grundmanis).
 3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus 25.02.2010. Pārjaunojuma līgumā.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 


2012.gada 22.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 549
Par drošības sistēmas nodošanu pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
        Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21.panta pirmās daļas 19. punktu, likuma „ Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5. panta otrās daļas 3. punktu un 5. panta ceturto daļu, Cēsu novada domes 22.12.2011. lēmumu Nr.611 „ Par Cēsu novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Piebalgas iela 19, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.4201-004-0801, daļas nodošanu valdījumā, daļas-lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.11.2012. atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Bimbirulis, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Cīrulis, J.Žagars, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        No Cēsu novada pašvaldības nodot bez atlīdzības pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” drošības sistēmu Piebalgas ielā 19, Cēsis, Cēsu novadā apsardzes nodrošināšanai. Drošības sistēmas sākotnējā vērtība LVL 445.20, nolietojums LVL 77.91, atlikusī vērtība uz 30.11.2012. LVL 367.29 (trīs simti sešdesmit septiņi lati un 29 santīmi) .
2.        Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2012.gada 22.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 550
Par uzkrātām izmaksām projektā „Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu novada pašvaldības ēkās -2. kārta”
        Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar 26.01.2012. Cēsu novada domes lēmumu Nr.37 „Par līguma par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu novada pašvaldības ēkās -2 kārta” īstenošanu izbeigšanu” ar kuru pārtraukta projekta ieviešanas aktivitātes un izbeigt Vides investīciju fonda 2010.gada 27.decembra noslēgto līgumu par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu novada pašvaldības ēkas -2 kārta” īstenošanu Nr.KPFI-7/77, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.11.2012. atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Bimbirulis, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Cīrulis, J.Žagars, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Uzkrātās projekta izmaksas, kas paredzētas ēku renovācijas darbu veikšanai:
1.1.   Raunas iela 7, Cēsis, Cēsu novads LVL 16718.25;
1.2.   Kovārņu iela 20, Cēsis, Cēsu novads LVL 12261.04;
1.3.   Raunas iela 6A, Cēsis Cēsu novads LVL 7478.64;
1.4.   Līvu pamatskolas ēka, Vaives pagasts, Cēsu novads LVL 14745.65
iekļaut turpmākajās Eiropas Savienības vai citās investīciju programmās līdz 2014. gada 31. decembrim, un nav pazīmes, kas liecinātu par ilgtermiņa aktīvu vērtības būtisku samazinājumu.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.


2012.gada 22.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 551
Par kārtības „Grozījumi Ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtībā” apstiprināšanu
        Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ievērojot likumus "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" un "Par budžetu un finanšu vadību", saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27. punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.un 73.pantu, pamatojoties uz Cēsu novada domes 30.12.2010. lēmumu Nr.810 „Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu”, Cēsu novada domes 24.03.2011. lēmumu Nr.204 „Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību” un Cēsu novada domes 05.04.2012. lēmumu Nr. 135 „Par iestādes „Cēsu novada pašvaldība”  nolikuma apstiprināšanu”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.11.2012. (prot.Nr.15) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Bimbirulis, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Cīrulis, J.Žagars, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.         Apstiprināt kārtību „Grozījumi Ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtībā” saskaņā ar pielikumu.
2.         Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītājiem.
3.         Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Pielikums
KĀRTĪBA
Cēsīs
22.11.2012.                                                                                                     Nr.26
 
Grozījumi Ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtībā
 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.un 73.pantu un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”  14.pantu
 
Izdarīt Ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtībā, kas apstiprināta ar Cēsu novada domes 24.03.2011. lēmumu Nr. 204, turpmāk – Kārtība, šādus grozījumus:
 
1.        Izslēgt Kārtības 8.punktā aiz vārdiem „Cēsu novada domes” vārdus „ Cēsu novada pašvaldībai (CNP) - Cēsu novada domes”.
2.        Atzīt par spēku zaudējušu Kārtības 12.punktu.
3.        Kārtības 11., 13., un 21.punktā aizstāt vārdu saīsinājumu „CNP” ar vārdu saīsinājumu “CGI”.
4.        Kārtības 14. un 20.punktā izslēgt vārdu saīsinājumu „CNP”.
5.        Papildināt Kārtību ar 17.1 punktu šādā redakcijā :
„17.1 Ja saņemtais ziedojums ir muzeja krājuma priekšmeti, ar kuriem tiks papildināts iestādes muzeja   krājums, to uzskaiti veic atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par muzeju krājumu ne retāk kā reizi mēnesī, saņemot Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka vai Cēsu novada domes (atbilstoši ziedojuma kopējai vērtībai naudas izteiksmē) atļauju. Rīkojumam/domes lēmuma projektam pievienojams ziedojuma vērtību naudas izteiksmē apstiprinošs dokuments - izdruka no muzeja krājuma datu bāzes par krājuma uzskaiti vai muzeja krājuma komisijas sēdes protokola izraksts.”
6.        Izteikt Kārtības 3.pielikumu “Ziedojumu pieņemšanas akts” jaunā redakcijā, saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
7.        Izteikt Kārtības 6.pielikumu “Kārtībā izmantotie saīsinājumi un atbilstošas pašvaldības institūcijas” jaunā redakcijā, saskaņā ar pielikumu Nr. 2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pielikums Nr. 1. Kārtībai „Grozījumi Ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtībā”
 
Ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtības
3.pielikums
 
Iestādes/aģentūras veidlapa
 
ZIEDOJUMU PIEŅEMŠANAS AKTS Nr.
 
20.gada ._                                                                                                            (vieta)
 
 
 
Pamatojoties uz (iestādes/aģentūras nosaukums) vadītāja/direktora/izpilddirektora
20_.gada _. rīkojumu  Nr. izveidotā  komisija  pieņem no
(ziedotāja nosaukums/vārds uzvārds, reģ. Nr./personas kods, adrese)
ziedojumu natūrā - (preces/pakalpojuma nosaukums, daudzums)
kura vērtība naudas izteiksmē ir Ls (summa cipariem, vārdiem)
(ziedojuma mērķis)
     
 
 
Komisijas locekļi: (paraksts, vārds, uzvārds)
  (paraksts, vārds, uzvārds)
  (paraksts, vārds, uzvārds)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pielikums Nr.2 Kārtībai „Grozījumi Ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtībā”
 
Ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtības
6.pielikums
 
Kārtībā izmantotie saīsinājumi un atbilstošas pašvaldības institūcijas
Cēsu novada pašvaldības iestādes
 (iestādes)
Cēsu novada pašvaldības aģentūras (aģentūras)
         
centralizētās grāmatvedības iestādes
(CGI)
decentralizētas grāmatvedības iestādes
(DG1)
Cēsu pašvaldības aģentūra
„Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs"
 
Cesu novada pašvaldības aģentūra
„Sociālais dienests”
           
 
 


2012.gada 22.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 552
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.24 „Grozījumi Cēsu novada 26.01.2012.saistošajos noteikumos Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2012.gadam”” apstiprināšanu
        Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, ievērojot likumu „Par pašvaldību budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.11.2012. atzinumu (protokols Nr. 15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Bimbirulis, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Cīrulis, J.Žagars, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.24 „Grozījumi Cēsu novada 26.01.2012.saistošajos noteikumos Nr.2 “Cēsu novada pašvaldības budžets 2012.gadam””  saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums SAISTOŠIE NOTEIKUMI Cēsīs
22.11.2012.                                                                                                                 Nr.24
 
Grozījumi Cēsu novada 26.01.2012.saistošajos noteikumos Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2012.gadam”
 
Izdoti saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām “ 21., 46.pantiem un likumu par “ Pašvaldību budžetiem “  
 
            Izdarīt Cēsu novada domes saistošajos noteikumos Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2012.gadam”šādus grozījumus:
            1. Izteikt 1.,2.,3.,4. un 5.,punktu šādā redakcijā:
 
„1.    Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam ieņēmumos 14 500 638 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
 
2.     Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam izdevumos 21 157 251 latu  apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
 
3.   Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības speciālo budžetu 2012.gadam  ieņēmumos 357 586
       izdevumos 430 397 latu  apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.2.
 
4.    Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu , galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu Nr.3.
 
5.    Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Cēsu novada pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem.”
 


2012.gada 22.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 553
Par Cēsu novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem publiskos izklaides un svētku pasākumos
        Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Publisku izklaides un svētku  pasākumu drošības likuma 1.panta 5.punktu un 6.panta otrās daļas 1.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.11.2012. atzinumu (prot. Nr. 15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Bimbirulis, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Cīrulis, J.Žagars, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt šādus maksas pakalpojumus, kurus sniedz Cēsu novada Pašvaldības policija, kā kārtības uzturētājs, un kas saistīti ar kārtības uzturēšanu publiska pasākuma laikā, kuru organizē pasākuma organizators.
Nr.p.k. Maksas pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN PVN 21% Cena ar PVN
1. Pašvaldības policijas darbinieka- kārtības uzturētāja - iesaistīšana publiskos pasākumos, kurus organizē fiziska vai juridiska persona stunda 6,15 1,29 7,44
2. Pašvaldības policijas priekšnieka darba organizācija, kontrole stunda 7,98 1,68 9,66
3. Pašvaldības policijas transportlīdzekļa izmantošana šā cenrāža 1.punktā noteikto uzdevumu veikšanā:        
3.1. automobilis kilometrs 0,15 0,03 0,18
3.2. motorollers kilometrs 0,05 0,01 0,06
2.      Noteikt, ka Cēsu novada Pašvaldības policija lēmuma 1.punktā minētos pakal­pojumus sniedz, ja pasākuma organizators ar Cēsu novada pašvaldību ir noslēdzis Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā paredzēto līgumu, un ir veicis līgumā noteikto pakalpojumu apmaksu. Pirms minētā līguma slēgšanas Cēsu novada pašvaldība izvērtē, vai attiecīgo pakalpojumu sniegšana neapgrūtinās Cēsu novada Pašvaldības policijas funkciju un uzdevumu izpildi.
3.      Noteikt, ka Cēsu novada Pašvaldības policija (priekšnieks V.Sviķis) lēmuma 1.punktā minētos pakal­pojumus sniedz Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 13.pantā noteiktajā kārtībā.
4.      Noteikt, ka Cēsu novada administratīvajā  teritorijā kārtības uzturētāji ārpus pasākuma norises teritorijas ir Cēsu novada Pašvaldības policija (priekšnieks V.Sviķis) un/vai Valsts policija.
5.      Apstiprināt šādus maksas pakalpojumus, kurus sniedz Cēsu novada Pašvaldība, un kas saistīti ar publisku pasākumu rīkošanu.
Nr.p.k. Maksas pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN PVN 21% Cena ar PVN
1. Komunālās nodaļas palīgstrādnieki teritorijas uzkopšanai, ceļa zīmju uzstādīšanai/noņemšanai un tml. darbu veikšanai stunda 4,18 0,88 5,06
2. Komunālās nodaļas komunālinženiera darba organizācija, kontrole stunda 5,89 1,24 7,13
3. Komunālās nodaļas kravas automobilis kilometrs 0,12 0,03 0,15
4. Ceļa zīmes, barjeras vienība 2,50 0,53 3,03
 
6.      Noteikt, ka lēmuma 5.punktā minētos pakal­pojumus sniedz Cēsu novada pašvaldības Komunālā nodaļa, ja pasākuma organizators ar Cēsu novada pašvaldību ir noslēdzis attiecīgu līgumu un ir veicis līgumā noteikto pakalpojumu apmaksu.
7.      Apstiprināt līgumu „Līgums par pakalpojuma sniegšanu publisku izklaides un svētku pasākumos”, saskaņā ar pielikumu. Slēdzot iepriekš minēto līgumu ir iespējami nebūtiski precizējumi attiecīgajam sniedzamā pakalpojuma veidam.
8.      Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
9.      Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru A.Mihaļovu parakstīt līgumu par pakalpojuma sniegšanu publisku izklaides un svētku pasākumos.
Pielikums
LĪGUMS
par pakalpojuma sniegšanu publisku izklaides un svētku pasākumos
 
Cēsīs,                                                                                                   20.gada .
 
Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, juridiskā adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101, turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs, kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Cēsu novada pašvaldības nolikumu rīkojas <amatpersonas amats un vārds, uzvārds>, un
<fiziskai personai - vārds uzvārds / juridiskai personai - nosaukums>, fiziskai personai - personas kods/ juridiskai personai - vienotais reģ. Nr. - <numurs>, adrese/ juridiskā adrese – <adrese>, turpmāk tekstā - Pasākuma organizators, < juridiskai personai - kuras vārdā saskaņā ar <pilnvarojums> rīkojas tās <amatpersonas amats un vārds, uzvārds>
Pamatojoties uz 22.11.2012. Cēsu novada domes lēmumu Nr._, „Par Cēsu novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem publiskos izklaides un svētku pasākumos”
noslēdz šādu Līgumu par pakalpojuma sniegšanu publisku izklaides un svētku pasākumos, turpmāk tekstā- Līgums:
1.      LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1.      Pasākuma organizators uzdod un Pakalpojuma sniedzējs apņemas ar saviem materiāltehniskiem līdzekļiem sniegt , <attiecīgais sniedzamā pakalpojuma veids tiek ierakstīts līguma noslēgšanas brīdī>, turpmāk – Pakalpojumi, saskaņā ar šo Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē šāda Pakalpojuma  sniegšanu.
1.2.      Pakalpojuma sniedzējs garantē, ka tas ir tiesīgs sniegt Pakalpojumus, kurus paredz šī Līguma priekšmets un spēkā esošie normatīvie akti attiecīgajā jomā, kā arī tam ir materiāltehniskais nodrošinājums un kvalificēts personāls.
2.      Līguma cena un samaksas kārtība
2.1.      Līguma cena ir LVL () + PVN _% LVL _ (), kas pavisam kopā ir LVL _ (_ ), ko Pasākuma organizators samaksā Pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar Līguma noteikumiem. Līguma summa ietver pilnu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto Pakalpojumu sniegšanu, un tā netiek grozīta visu Līguma izpildes laiku.
2.2.      Samaksu par Līguma 1.1.punktā noteikto  Pakalpojumu Pasākuma organizators veic līdz atļaujas publisku pasākumu rīkošanai saņemšanas dienai, t.i.,  līdz 20. . Apmaksa skaitās izdarīta ar brīdi, kad Pasākuma organizators ir veicis pārskaitījumu Pakalpojuma sniedzēja norādītajā norēķinu kontā.
3.      Līdzēju tiesības , pienākumi un atbildība
3.1.       Pakalpojuma sniedzējs no savas puses:
3.1.1. garantē šī Līguma 1.1.punktā minēto Pakalpojumu sniegšanas drošumu un atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
3.1.2. atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 13.pantā noteiktajam sniegt pakalpojumu kā kārtības uzturētāji <līgumā tiek iekļauts, ja tiek sniegts attiecīgs pakalpojums>;
3.1.3. veic teritorijas uzkopšanu pēc publiska pasākuma norises, ceļa zīmju uzstādīšanu/noņemšanu pirms un pēc publiska pasākuma norises <līgumā tiek iekļauts, ja tiek sniegts attiecīgs pakalpojums);
3.1.4. garantē, ka šī Līguma 1.1.punktā minēto Pakalpojumu sniegšanā piesaistītajam personālam ir atbilstoša kvalifikācija izmantojamie transporta un tehniskie  līdzekļi ir labā tehniskā stāvoklī.
3.2.       Pasākuma organizators no savas puses:
3.2.1. veic norēķinus Līguma noteiktajā termiņā un apmērā;
3.2.2. ir tiesīgs nekavējoties celt pretenzijas par Līgumā minēto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu.
3.3.       Līdzēji ir atbildīgi:
3.3.1. viens otram par Līguma saistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otram Līdzējam saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīviem aktiem;
3.3.2. par zaudējumu, ko nodarījušas trešās personas, Līdzēji viens otram ir atbildīgi tikai tad, ja tā pati devusi iespēju šo zaudējumu nodarīt vai, ja tai bijuši līdzekļi to novērst.
3.4.       Līdzēji risina strīdus, kas radušies sakarā ar Līgumu, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīviem aktiem.
3.5.       Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tā radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kurus Līdzēji nevarēja paredzēt un novērst. Šeit pieskaitāmi plūdi, zemestrīce un citas dabas stihijas, karš, streiki, varas institūciju darbība, likumdošanas izmaiņas pēc Līguma noslēgšanas, kā arī pārējie Līdzēju kontrolei nepakļauti apstākļi. 3 (trīs) dienu laikā no šādu apstākļu rašanās vai izbeigšanās otrs Līdzējs tiek rakstveidā informēts. Ja nepārvaramas varas apstākļi ir ilgstoši, Līdzēji sastāda papildus vienošanos pie šī Līguma par līgumsaistību turpmāko izpildi vai izbeigšanu.
4.      NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
4.1.       Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt noformētiem rakstveidā, nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa pastu vai faksu (ja otrs Līdzējs to atzīst).
4.2.       Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5(piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.
4.3.       Šis Līgums ir sastādīts divos eksemplāros, katram Līdzējam pa vienam eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
 
Pakalpojuma sniedzējs                                                                        Pasākuma organizators
 
 


2012.gada 22.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 554
Par komandējumu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2012.gada 22.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 555
Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 17 „Par SIA „Cēsu tirgus”” 
        Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 14.panta sesto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, ievērojot LR Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr. 311 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību” 14.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.11.2012. atzinumam (prot. Nr. 15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Bimbirulis, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Cīrulis, J.Žagars, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 17 „Par SIA „Cēsu tirgus”” šādus grozījumus:
1.1.       Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„ 3. Noteikt pašvaldības atbildīgajam darbiniekam SIA „Cēsu tirgus” mēneša atlīdzību 60 lati apmērā, t.sk., IIN un DŅ VSAOI, kas izmaksājama no SIA „Cēsu tirgus” finanšu līdzekļiem.’’
2.             Lēmuma izpildi veikt SIA „Cēsu tirgus” valdei.
3.             Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei  B.Kuplajai.
 


2012.gada 22.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 556
Par atlīdzību atbildīgajiem darbiniekiem
        Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 14.panta sesto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, ievērojot LR Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr. 311 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību” 14.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 15.11.2012. atzinumam (prot. Nr. 15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Bimbirulis, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Cīrulis, J.Žagars, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Noteikt pašvaldības atbildīgajam darbiniekam SIA „ZAAO” mēneša atlīdzību 60 lati apmērā, t.sk., IIN un DŅ VSAOI, kas izmaksājama no Cēsu novada pašvaldības finanšu līdzekļiem.
2.             Noteikt pašvaldības atbildīgajam darbiniekam AS „CATA” mēneša atlīdzību 60 lati apmērā, t.sk., IIN un DŅ VSAOI, kas izmaksājama no Cēsu novada pašvaldības finanšu līdzekļiem.
3.             Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
4.             Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2012.gada 22.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 557
Par Cēsu pilsētas Sporta skolas organizēto pasākumu nolikumu 2013.gadam apstiprināšanu
        Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu un pamatojoties uz 2013.gadā Cēsu novada pašvaldībā plānotajiem sporta pasākumiem, ievērojot Cēsu novada domes 15.11.2012. Finanšu komitejas atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Bimbirulis, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Cīrulis, J.Žagars, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Apstiprināt nolikumus saskaņā ar pielikumiem:
1.1. Basketbola turnīra „Cēsu kauss - 2013” nolikumu, pielikums Nr.1;
1.2. Skrējiena „Cēsu pavasaris” nolikumu, pielikums Nr.2;
1.3. Skrējienu “Jānis kopā ar veikalu Maratons” un “Jānītis kopā ar veikalu Maratons” nolikumu, pielikums Nr.3;
1.4. Rollerslēpošanas sacensību „ROLLERTOUR 2013” nolikumu, pielikums Nr.4;
1.5. Skrējiena “Apkārt  Cēsīm kopā ar SIA Running.lv” nolikumu, pielikums Nr.5;
            1.6.Volejbola turnīra „Cēsu kauss” nolikumu, pielikums Nr.6;
1.7. Pils parka stafešu nolikumu, pielikums Nr.7;
1.8. Cēsu balvas izcīņas sacensības biatlona šaušanas vingrinājumos nolikumu, pielikums Nr.8.
2. Lēmuma izpildi nodrošina Cēsu pilsētas Sporta skola (direktore R.Vanadziņa).
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai ( vad. L.Kokina).
 


2012.gada 22.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 558
Par grozījumiem Cēsu 2. pamatskolas saimniecisko darbinieku amatu sarakstā
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 2012. gada 9. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 695 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē”, ievērojot Cēsu 2. pamatskolas direktora O. Bicāna 06.11.2012. iesniegumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Bimbirulis, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Cīrulis, J.Žagars, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Cēsu 2.pamatskolas saimniecisko darbinieku amatu sarakstā veikt šādas izmaiņas:
1.1. likvidēt 0,6 amata vienības – sociālais aprūpētājs.
            2. Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2013.
3. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu 2. pamatskolas direktoram O. Bicānam.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina).
 


2012.gada 22.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 559
Par Cēsu pilsētas Sporta skolas maksas pakalpojumu skolu sacensību organizēšanai 2012.gadā apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Bimbirulis, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Cīrulis, J.Žagars, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Lai nodrošinātu novada skolu sacensību organizēšanu 2012.gadā, apstiprināt Cēsu pilsētas Sporta skolai vienu sacensību organizēšanas maksu:
 1.1.  Basketbolā:
1.1.1. “A” GRUPA Ls 81,80 (astoņdesmit viens lats un 80 santīmi) tai skaitā PVN
1.1.2. “B” GRUPA Ls 81,80 (astoņdesmit viens lats un 80 santīmi) tai skaitā PVN
1.1.3. “C” GRUPA Ls 81,80 (astoņdesmit viens lats un 80 santīmi) tai skaitā PVN
1.1.4. “D” GRUPA Ls 81,80 (astoņdesmit viens lats un 80 santīmi) tai skaitā PVN
 
1.2.Distanču slēpošana:
1.2.1. “A” GRUPA Ls 59,00 (piecdesmit deviņi lati) tai skaitā PVN
1.2.2. “B” GRUPA Ls 59,00 (piecdesmit deviņi lati) tai skaitā PVN
1.2.3. “C” GRUPA Ls 59,00 (piecdesmit deviņi lati) tai skaitā PVN
1.2.4. “D” GRUPA Ls 59,00 (piecdesmit deviņi lati) tai skaitā PVN
 
1.3. Slēpošanas stafetes:
1.3.1. “A” GRUPA Ls 50,30 (piecdesmit lati un 30 santīmi) tai skaitā PVN
1.3.2. “B” GRUPA Ls 50,30 (piecdesmit lati un 30 santīmi) tai skaitā PVN
1.3.3. “C” GRUPA Ls 50,30 (piecdesmit lati un 30 santīmi) tai skaitā PVN
1.3.4. “D” GRUPA Ls 50,30 (piecdesmit lati un 30 santīmi) tai skaitā PVN
 
1.4. Volejbols:
1.4.1. “A” GRUPA Ls 81,80 (astoņdesmit viens lats un 80 santīmi) tai skaitā PVN
1.4.2. “B” GRUPA Ls 81,80 (astoņdesmit viens lats un 80 santīmi) tai skaitā PVN
1.4.3. “C” GRUPA Ls 81,80 (astoņdesmit viens lats un 80 santīmi) tai skaitā PVN
 
1.5. Pavasara krosa stafetes (parkā):
-Ls 106,70 (viens simts seši lati un 70 santīmi) tai skaitā PVN.
 
1.6. Kross 4.klasēm:
-Ls 53,90 (piecdesmit trīs lati un 90 santīmi) tai skaitā PVN.
 
1.7. Vieglatlētika (pavasarī):
1.7.1. “C” GRUPA       Ls 94,70 (deviņdesmit četri lati un 70 santīmi) tai skaitā PVN
1.7.2. “B” GRUPA       Ls 94,70 (deviņdesmit četri lati un 70 santīmi) tai skaitā PVN
1.7.3.             „A”GRUPA          Ls 91,70                            (deviņdesmit viens lats un 70 santīmi) tai skaitā PVN
1.8. Sporta skolas balvas izcīņa vieglatlētikā( rudenī):
1.8.1. “C” GRUPA Ls 94,70 (deviņdesmit četri lati un 70 santīmi) tai skaitā PVN
1.8.2.  “B” GRUPA Ls 94,70 (deviņdesmit četri lati un 70 santīmi) tai skaitā PVN
1.8.3.                      “A” GRUPA       Ls 103,70 (viens simts trīs lati un 70 santīmi) tai skaitā PVN
 
1.9. Rudens kross:
1.9.1. “D” GRUPA Ls 51,30 (piecdesmit viens lats un 30 santīmi) tai skaitā PVN
1.9.2. “C” GRUPA Ls 51,30 (piecdesmit viens lats un 30 santīmi) tai skaitā PVN
1.9.3. “B” GRUPA Ls 51,30 (piecdesmit viens lats un 30 santīmi) tai skaitā PVN
1.9.4. “A” GRUPA Ls 51,30 (piecdesmit viens lats un 30 santīmi) tai skaitā PVN
 
1.10.Futbols:
1.10.1. “D” GRUPA Ls 70,30 (septiņdesmit lati un 30 santīmi) tai skaitā PVN
1.10.2. “C” GRUPA Ls 70,30 (septiņdesmit lati un 30 santīmi) tai skaitā PVN
1.10.3. “B” GRUPA Ls 70,30 (septiņdesmit lati un 30 santīmi) tai skaitā PVN
1.10.4. “A” GRUPA Ls 70,30 (septiņdesmit lati un 30 santīmi) tai skaitā PVN
 
1.11.“Tautas bumba” rotaļa spēle:
1.11.1. “D” GRUPA Ls 126,20 (viens simts divdesmit seši lati un 20 santīmi) tai skaitā PVN
1.11.2. 3.kl. Ls 126,20 (viens simts divdesmit seši lati un 20 santīmi) tai skaitā PVN
1.12. Dambrete:
1.12.1.    „D”GRUPA             Ls 55,20    (piecdesmit pieci lati un 20 santīmi) tai skaitā PVN
1.12.2.    „C”GRUPA             Ls 55,20    (piecdesmit pieci lati un 20 santīmi) tai skaitā PVN
1.12.3.   „B”GRUPA              Ls 55,20    (piecdesmit pieci lati un 20 santīmi) tai skaitā PVN                                                
 
1.13.              Basketbola elementu izpilde 3.kl.- Ls 51,70 (piecdesmit viens lats 70 santīmi)
tai skaitā PVN
 
1.14.              Basketbols junioriem- Ls 62,40 (sešdesmit divi lati un 40 santīmi) tai skaitā PVN
1.15.              Basketbols juniorēm- Ls 62,40 (sešdesmit divi lati un 40 santīmi) tai skaitā PVN
   1.16.  Basketbols „Oranžā bumba” D gr.- Ls 62,40 (sešdesmit divi lati un 40 santīmi)
 tai skaitā PVN                                               
  1.17. Basketbols „Oranžā bumba” B gr.-  Ls 62,40 (sešdesmit divi lati un 40 santīmi)
             tai skaitā PVN
1.18. Volejbols „Lāse -2012”  A gr.    Ls 81,80 (astoņdesmit viens lats un astoņdesmit santīmi) tai skaitā PVN
1.19. Volejbols „Lāse -2012”  B gr.    Ls 81,80 (astoņdesmit viens lats un astoņdesmit santīmi) tai skaitā PVN
                              
2.            Noteikt, ka dalības maksu katrai izglītības iestādei par dalību konkrētajās sacensībās aprēķina šādi: sacensību organizēšanai noteikto maksu dalot ar sacensībām pieteikto komandu skaitu.
3.            Lēmuma izpildi nodrošina Cēsu pilsētas Sporta skola (direktore R.Vanadziņa).
4.            Lēmums attiecināms uz sacensībām, kas tiek organizētas no 02.01.2012. - 31.12.2012.
5.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2012.gada 22.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 560
Par Cēsu novada pašvaldības Palasta ielā 24, Cēsīs, Pils laukumā, Cēsīs un Pils laukumā 11, Cēsīs veikto ieguldījumu (rekonstrukcijas un pamatlīdzekļu) nodošanu pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
Ziņo: A.Zerne, Finanšu nodaļas vadītāja
 
Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punkta izpildi un 15. panta pirmās daļas 5. punktā noteiktās pašvaldību autonomās funkcijas pilnvērtīgu realizāciju, ievērojot pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nolikuma 2.1.1., 2.1.5., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.9., 2.2.11.punktos noteiktās funkcijas, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Publisko aģentūru likuma 24.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daļas 3.punktu, trešo, ceturto un sesto daļu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Bimbirulis, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Cīrulis, J.Žagars, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Nodot pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, vienotais nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90001677262, juridiskā adrese: Baznīcas laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, turpmāk – Aģentūra, ar 22.11.2012. Pils parkā (Palasta iela 24, Cēsīs, LV-4101), Pils laukumā (Pils laukums, Cēsis, LV-4101, Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101) un Cēsu viduslaiku pilsdrupās (Pils laukums 11, Cēsis, LV-4101) veiktos rekonstrukcijas un konservācijas ieguldījumus, izveidotos pamatlīdzekļus, saskaņā ar pielikumu PAMATLĪDZEKĻU SARAKSTS, turpmāk – Mantu, ar mērķi - nodrošināt no likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punkta izrietošus pārvaldes uzdevumus, t.i., rūpēties par kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un to izmantošanu sabiedrības izglītošanai, veicinot kultūras un tūrisma nozares attīstību Cēsu novadā.
 2. Nodot Mantu: pamatlīdzekļus - 19 (deviņpadsmit) vienības ar atlikušo bilances vērtību uz 22.11.2012. Ls 800 422.02 (astoņi simti tūkstoši četri simti divdesmit divi lati un 02 santīmi), paredzētajam lietojumam atbilstošā tehniskā stāvoklī, uz laiku, līdz mainās Pils parka, Pils laukuma un Cēsu viduslaiku pilsdrupu valdītāja (Aģentūra) juridiskais statuss vai Cēsu novada dome pieņem jaunu lēmumu.
 3. Ar pārņemšanas brīdi Aģentūra uzņemas visas Mantas īpašnieka tiesības un pienākumus, lai nodrošinātu to saglabāšanu, lietderīgu izmantošanu, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
 4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) organizēt Mantas nodošanu, sastādot vienošanos par mantas nodošanu un nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojot pamatlīdzekļu uzskaites kartiņu kopijas.
 5. Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru A. Mihaļovu Cēsu novada pašvaldības vārdā parakstīt vienošanos un nodošanas – pieņemšanas aktu.
 6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2012.gada 22.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 561
Grozījumi Cēsu novada domes 18.10.2012. lēmumā Nr. 498 „Par līdzdalību projektā „Keeping Youth Away from Crime: Searching for Best European Practices””
Ziņo: I.Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktore
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un ievērojot līgumu JUST/2011/FRAC/AG/2671 par projekta „Keeping Youth Away from Crime: Searching for Best European Practices” (turpmāk – Projekts) īstenošanu, kas noslēgts starp Eiropas Komisiju (EK) un sabiedriskās politikas centru „PROVIDUS”, ievērojot, ka Projekta mērķis ir radīt drošu vidi bērnu attīstībai Baltijas valstu ietvaros, atbalstot un uzlabojot citu Eiropas valstu izmantoto labo praksi darbam ar bērniem sociālā riska situācijās (situācijas, kurās bērni ir neaizsargāti), vienlaikus veicinot sadarbību starp bērnu lietu speciālistiem Eiropas līmenī, ievērojot, ka plānotais Projekta īstenošanas termiņš ir 24 mēneši - no 07.01.2013. – 07.01.2015. - un ka EK finansējuma gala maksājums (20% no EK finansējuma, ievērojot Projekta neattiecināmās izmaksas) tiek ieskaitīts finansējuma saņēmējam pēc Projekta noslēguma ziņojuma iesniegšanas, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Cīrulis, J.Žagars, I.Timermanis), pret – nav, atturas – 1 (deputāts A.Bimbirulis), nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 18.10.2012. lēmumā Nr. 498 „Par līdzdalību projektā „Keeping Youth Away from Crime: Searching for Best European Practices”” šādus grozījumus:
1.1.svītrot 1. punktā teikuma daļu „ja sabiedriskās politikas centrs „PROVIDUS” iesniedz rakstveida apliecinājumu, ka ir Projekta administrēšanas veicējs.”;
1.2.papildināt lēmumu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:
       „2.1 Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 2014. gada                         budžetā Projekta pabeigšanai paredzēt :
               2.11. Projekta neattiecināmās izmaksas, kuru kopējā summa nepārsniedz Ls    2700,00 (divi tūkstoši septiņi simt latu);
                2.12. summu, kas atbilst gala norēķina summai pēc noslēguma ziņojuma         iesniegšanas  - Ls 6193,41 (seši tūkstoši viens simts deviņdesmit trīs lati 41 santīms).
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv