Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 6.jūnijs   Vārda dienu svin: Ingrīda, Ardis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūnijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2012. gads
2012.gada 13.decembra protokols Nr.21

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 562Par alkoholisko dzērienu lietošanu 2012. gada 31. decembrī Jaungada sagaidīšanas pasākumā Cēsīs, Cēsu novadā, Vienības laukumā
2 563Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2010. sēdes  lēmumā Nr. 686 „Par Cēsu pilsētas Vecāku domes reglamenta apstiprināšanu”
3 564Par Cēsu novada Vecāku domes sastāva apstiprināšanu
4565Par zemes ierīcības projekta Dzintara iela 2C, Valmieras iela 6 un Uzvaras bulvāris 5, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
5 566Par nosaukuma maiņu  zemes vienībai "Vidus Betes" Vaives pagastā, Cēsu novadā
6 567Par platības precizēšanu zemes vienībai „Vidus Kampas” Vaives pagastā, Cēsu novadā
7568Par nekustamā īpašuma Egļu iela 12, Cēsis, Cēsu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
8 569Par publiskās apspriešanas ierosināšanu par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas modernizēšanu Cēsu vecpilsētā
9 570Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr.185 „Sakņu (ģimenes) dārzu teritorijas Cēsu pilsētā un Vaives pagastā, Cēsu novadā” 
10 571Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu Vaives pagasta zemesgrāmatas nodalījumā  nekustamajam  īpašumam „Mežniecība”, Vaives pagastā, Cēsu novadā  
11 572Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām, Cēsīs, Cēsu nov.  
12 573Grozījumi Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmumā Nr.757 „ Par ēdināšanas procesa organizēšanas kārtību Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un Vaives pagasta vispārizglītojošās izglītības iestādēs”
13 574Par dalības maksas noteikšanu Cēsu Bērnu un jauniešu centra organizētiem pasākumiem 2013.gadā
14 575Grozījumi Cēsu novada domes 12.11.2009. lēmumā Nr. 370 " Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās”
15 576Grozījumi Cēsu novada domes 30.08.2012. lēmumā Nr. 385 „ Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs”
16 577Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas darbību Priekuļos 
17 578Par amata vienībām Cēsu Bērnu un jauniešu centrā
18 579Par ilgtermiņa ieguldījumu nodošanu
19 580Par bezcerīgo debitoru parādu dzēšanu SIA „Club System”
20 581Grozījumi Cēsu novada domes 01.11.2012.  lēmumā Nr. 500 „Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām”
21 582Par amata vienībām Cēsu novada pašvaldībā
22 583Grozījumi Darba samaksas noteikumos
23 584Par noteikumu „Par Cēsu novada Pašvaldības policijas apgādi” apstiprināšanu
24 585Par nekustamā īpašuma Dzintara ielā 11, Cēsīs, Cēsu nov., lietošanas kārtību
25586Grozījumi Cēsu novada domes 10.11.2011. lēmumā Nr.567 „Par zemes gabala Valmieras ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov., nomu”
26 587Par Cēsu  Profesionālās vidusskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu 2013.gadam
27 588Dalības maksas apstiprināšana debašu seminārā „Salacgrīva 2013”
28 589Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
29 590Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” budžeta līdzekļu izmantošanu 2012. gada Ziemassvētku pasākumiem Cēsu novada mazaizsargāto iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai
30 591Grozījumi Cēsu novada domes 26.04.2012. lēmumā Nr. 214 „Par nedzīvojamās telpas Gaujas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā”
31 592Grozījumi Cēsu novada domes 15.07.2010. lēmumā Nr.400 „ Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja un Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgu”
32 593Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
33 594Grozījumi Cēsu novada domes 26.08.2010. lēmumā Nr.490 „Par konkursu „Cēsu novada uzņēmējs 20...”2012.gada 13.decembra protokols Nr.21       Lēmuma nr. 562
Par alkoholisko dzērienu lietošanu 2012. gada 31. decembrī Jaungada sagaidīšanas pasākumā Cēsīs, Cēsu novadā, Vienības laukumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 30.12.2010. saistošo noteikumu Nr.45 „Sabiedriskās kārtības noteikumi” 12.1.punktu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 29.11.2012. atzinumu (prot. 17), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Bimbirulis, G.Šķenders, I.Suija-Markova, V.Vaivods), pret – 1 (deputāts M.Niklass), atturas – nav, nolemj:
 
1.            Atļaut pasākumā „Jaungada sagaidīšana Vienības laukumā” Cēsīs, Cēsu novadā, Vienības laukumā lietot alkoholiskos dzērienus laikā no 2012. gada 31. decembra plkst. 23.00 līdz 2013. gada 1. janvāra plkst. 01.00.
2.            Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (direktors J.Markovs).
3.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības policijai (priekšnieks V.Sviķis).
 
 
 


2012.gada 13.decembra protokols Nr.21       Lēmuma nr. 563
Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2010. sēdes  lēmumā Nr. 686 „Par Cēsu pilsētas Vecāku domes reglamenta apstiprināšanu”
  Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 1 „ Saistošie noteikumi „ Cēsu novada pašvaldības nolikums”   1.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 29.11.2012. atzinumu (prot. Nr. 17), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, J.Rozenbergs, A.Bimbirulis, G.Šķenders, I.Suija-Markova, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Izdarīt Cēsu novada domes 17.11.2010. sēdes  lēmumā Nr. 686 „Par Cēsu pilsētas Vecāku domes reglamenta apstiprināšanu” šādus grozījumus:
1.1.            Izteikt lēmuma nosaukumu šādā redakcijā:
„Par Cēsu novada Vecāku domes reglamenta apstiprināšanu”.
 1. Apstiprināt reglamentu „ Grozījumi Cēsu pilsētas Vecāku domes reglamentā” saskaņā ar pielikumu.
 2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Pielikums
REGLAMENTS
Cēsīs
13.12.2012.                                                                                                     Nr. 30
Grozījumi Cēsu pilsētas Vecāku domes reglamentā
Izdarīt Cēsu pilsētas Vecāku domes reglamentā šādus grozījumus:
 1. Izteikt reglamenta nosaukumu šādā redakcijā:
„Cēsu novada Vecāku domes reglaments”
 1. 1.punktā un 4.punktā  aizstāt vārdus „ Cēsu pilsētas Vecāku dome”  ar vārdiem  „Cēsu novada Vecāku dome” ;
 2. IV nodaļas 6.punktā skaitli  ”9” aizstāt ar skaitli „13” ;
 3. IV nodaļas 6.1.apakšpunktu  papildināt ar vārdiem „ Līvu pamatskolas un Rāmuļu pamatskolas” .
 
 


2012.gada 13.decembra protokols Nr.21       Lēmuma nr. 564
Par Cēsu novada Vecāku domes sastāva apstiprināšanu
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punktu  un 61.pantu, Cēsu novada domes 17.11.2010. sēdes lēmumu Nr. 686. „Par Cēsu pilsētas Vecāku domes reglamenta apstiprināšanu”, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 29.11.2012.atzinumu (prot. Nr.17), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, J.Rozenbergs, A.Bimbirulis, G.Šķenders, I.Suija-Markova, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.            Apstiprināt Cēsu novada Vecāku domi šādā sastāvā:
1.1. Aiga Jakoviča – Cēsu 1.pamatskolas vecāku pārstāve;
1.2. Iveta Žurevska - Cēsu 2.pamatskolas vecāku pārstāve;
1.3. Gvido Sabulis - Cēsu Valsts ģimnāzijas vecāku pārstāvis;
1.4. Viktorija Kūla- Gedra - Cēsu Valsts ģimnāzijas vecāku pārstāvis;
1.5. Aigars Penezis - Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas vecāku pārstāvis;
1.6. Aivis Dombrovskis - Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas vecāku  
        pārstāvis;
1.7. Jānis Gritāns - Cēsu 2.vidusskolas vecāku pārstāvis;
1.8. Indra Kļaviņa - Cēsu pilsētas pamatskolas vecāku pārstāve;
1.9. Inita Odina - Cēsu pilsētas pamatskolas vecāku pārstāve;
1.10. Aigars Krastiņš - Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas vecāku pārstāvis;
1.11. Ilze Stārastiņa - Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra vecāku pārstāve;
1.12. Kintija Āboliņa- Līvu pamatskolas vecāku pārstāve;
1.13. Jolanta Stārastiņa-Rāmuļu pamatskolas vecāku pārstāve.
 
2.            Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 01.12.2011. lēmumu Nr. 583 „Par Cēsu pilsētas Vecāku domes sastāva apstiprināšanu”.
3.            Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai.
4.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 


2012.gada 13.decembra protokols Nr.21       Lēmuma nr. 565
Par zemes ierīcības projekta Dzintara iela 2C, Valmieras iela 6 un Uzvaras bulvāris 5, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs,  Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas R. Klāvas (sertifikāta Nr. AA-000000008) izstrādāto zemes ierīcības projektu, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 13. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8. un 31. punktu un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 29.11.2012. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.34), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Timermanis, M.Niklass, J.Žagars, J.Rozenbergs, A.Bimbirulis, G.Šķenders, I.Suija-Markova, V.Vaivods), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt zemes ierīcības projektu Dzintara iela 2C, Valmieras iela 6 un Uzvaras bulvāris 5, Cēsīs, Cēsu nov.,
2.      Zemes vienībai (projektā Nr. 1) un ēkām saglabāt adresi Valmieras iela 6, Cēsīs, Cēsu nov.:
2.1. Zemes gabala platība 25748 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūves zeme (0908).
3.      Zemes vienībai (projektā Nr.2) un ēkai saglabāt adresi Dzintara iela 2C, Cēsīs, Cēsu nov.:
3.1. Zemes gabala platība 1742 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūve (0801).
4.         Zemes vienībai (projektā Nr.3) un ūdenstornim ar kadastra apzīmējumu Nr. 4201 005 1201 001 saglabāt adresi Uzvaras bulvāris 5, Cēsis, Cēsu nov.:
4.1. Zemes gabala platība 761 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
4.2. Zemes lietošanas mērķis – inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme (1201).
      5. Būvei (transformatoram) ar kadastra apzīmējumu 4201 005 1201 003 saglabāt  adresi Uzvaras bulvāris 5A, Cēsis, Cēsu nov.
       6. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
       7.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2012.gada 13.decembra protokols Nr.21       Lēmuma nr. 566
Par nosaukuma maiņu  zemes vienībai "Vidus Betes" Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs,  Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties  uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daļu, likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 06.12.2012. atzinumu (prot. Nr.35), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Bimbirulis, G.Šķenders, I.Suija-Markova, V.Vaivods, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Mainīt nosaukumu zemes vienībai „Vidus Betes” (ar kadastra apzīmējumu 4290 005 0003) uz nosaukumu „Meža Betes”.
2.      Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V.Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
 


2012.gada 13.decembra protokols Nr.21       Lēmuma nr. 567
Par platības precizēšanu zemes vienībai „Vidus Kampas” Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs,  Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
       Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu un ievērojot 06.12.2012. Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas atzinumu (prot.Nr.35), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Bimbirulis, G.Šķenders, I.Suija-Markova, V.Vaivods, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā zemes vienībai ar kadastra   apzīmējumu Nr. 4290 002 0233 noteikto platību 0,9228 ha.
 2. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V.Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
 


2012.gada 13.decembra protokols Nr.21       Lēmuma nr. 568
Par nekustamā īpašuma Egļu iela 12, Cēsis, Cēsu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu novada pašvaldības Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu 5.panta pirmo daļu, 34.panta otro daļu un 36.panta trešo daļu, kā arī Cēsu novada pašvaldības Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 22.11.2012. priekšlikumu (prot. Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Bimbirulis, G.Šķenders, I.Suija-Markova, V.Vaivods, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Egļu iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 006 1107, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0005, platība 0.8216 ha (10021m2), turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums, 2012.gada 22.novembra izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem Nekustamo īpašumu nosolīja R. R. par Ls 19 700.00 (deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti lati, 00 santīmi).
 2. Piekrist nekustamo īpašumu pārdot uz nomaksu, nosakot nomaksas termiņu 5 (pieci) gadi.
 3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot atbilstošu Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
 4. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 5. Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam. 
 
 
 


2012.gada 13.decembra protokols Nr.21       Lēmuma nr. 569
Par publiskās apspriešanas ierosināšanu par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas modernizēšanu Cēsu vecpilsētā
 
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
           
15.03.2012. pieņemts Cēsu novada domes lēmums Nr. 137 „Par sadzīves atkritumu apkalpošanu Cēsu novadā” (prot. Nr. 5, 39. p.), turpmāk Lēmums. Lēmuma lemjošajā daļā Cēsu novada dome nolemj noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā ar SIA „ZIEMEĻVIDZEMES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS ORGANIZĀCIJA”, mainīts nosaukums uz SIA „ZAAO” 19.10.2012.,  juridiskā adrese Rīgas iela 32, Valmiera, LV- 4201,vienotais reģistrs Nr. 44103015509, turpmāk ZAAO, apstiprināt līgumu „Līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā” un tam pievienoto investīciju plānu, turpmāk Līgums.
            22.03.2012. starp Cēsu novada pašvaldību un ZAAO noslēgts Līgums (Nr. 172/ 2012/ 2- 137). Līguma 2.1.18. punktā teikts, ka ZAAO apņemas ieguldīt līdzekļus sadzīves atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras attīstībā saskaņā ar Investīciju programmu, kas ir Līguma pielikums Nr. 1. Pielikumā ir noteikts, ka 2013.- 2014. ZAAO jāierīko 5- 7 pazemes atkritumu konteineru laukumi Cēsu vecpilsētā.    
            Cēsu novada pašvaldībā 19.09.2012. saņemts ZAAO,  iesniegums Nr. 5- 4/ 287 par pazemes atkritumu konteineru ierīkošanu Cēsu vecpilsētā (reģistrēts ar Nr. 1- 37/ 3534), turpmāk- Iesniegums.
27.09.2012. Iesniegums kā informācija tika izskatīts Cēsu novada Tautsaimniecības komitejā (prot. Nr.12) Tautsaimniecības komiteja nolēma atbalstīt atkritumu apsaimniekošanas sistēmas modernizēšanu Cēsu vecpilsētā un uzdeva iesaistītajām pusēm rast optimālāko pazemes konteineru laukumu novietņu izvietojuma risinājumu, ņemot vērā Latvijas Republikas Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VKPAI)  norādījumus, ZAAO tehniskās iespējas un pilsētvides tehniskās un vizuālās iespējas. Pēc novietņu izvēles, konceptuālas saskaņošanas ar zemesgabalu īpašniekiem un VKPAI, pašvaldībai izsludināt publiskās apspriešanas procedūru par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas modernizēšanu Cēsu vecpilsētā.
11.10.2012. Cēsu novada domes sēdē tika izskatīts jautājums par Cēsu vecpilsētas atkritumu savākšanas sistēmas publisko apspriešanu (sēdes protokols Nr. 17, punkts Nr. 4). Deputāti pieņēma ziņojumu kā informāciju un uzdeva iesaistītajām pusēm turpināt darbu pie atkritumu konteineru laukumu sistēmas izveides un panākt visu ieinteresēto pušu: ZAAO, Cēsu novada pašvaldības un VKPAI saskaņotu variantu.   
Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktā noteikts, ka pašvaldībām ir autonomā funkcija organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde...; sadzīves atkritumu apsaimniekošana,....un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
Likuma „Par pašvaldībām” 61.1 pantā ir teikts, ka konsultatīvos nolūkos pēc pašvaldības iedzīvotāju, domes vai tās priekšsēdētāja iniciatīvas, pamatojoties uz domes lēmumu, var organizēt publisko apspriešanu par pašvaldības autonomās kompetences jautājumiem.
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu un 61.1 pantu, Cēsu novada 0107.2009. saistošo noteikumu Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 123., 126.- 127. punktam un ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 27.09.2012. atzinumu (prot. Nr. 12) un 29.11.2012. atzinumu (prot. Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Bimbirulis, G.Šķenders, I.Suija-Markova, V.Vaivods, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.       Izsludināt publisko apspriešanu par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas modernizēšanu Cēsu vecpilsētā, turpmāk Publiskā apspriešana.
2.       Uzdot Cēsu novada sabiedrisko attiecību jaunākai  speciālistei A.Saulītei veikt Publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra pienākumus – koordinēt Publiskās apspriešanas norisi, apkopot rezultātus, organizēt informācijas sniegšanu iedzīvotājiem, sagatavot gala ziņojumu Cēsu novada domes sēdē.
3.       Uzdot SIA „ZAAO” (reģ. Nr. 40103015509, juridiskā adrese Rīgas iela 20, Valmiera, LV- 4201) par saviem līdzekļiem sagatavot nepieciešamos materiālus Publiskās apspriešanas nodrošināšanai:
3.1.atkritumu savākšanas sistēmas aprakstu un grafiskos materiālus;
3.2.atkritumu urnu paraugus.
4. Noteikt Publiskās apspriešanas laiku trīs nedēļas.
 1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesa attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, juridiskā persona- pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 


2012.gada 13.decembra protokols Nr.21       Lēmuma nr. 570
Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr.185 „Sakņu (ģimenes) dārzu teritorijas Cēsu pilsētā un Vaives pagastā, Cēsu novadā” 
    Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Ar Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumu Nr.185 „Sakņu (ģimenes) dārzu teritorijas Cēsu pilsētā un Vaives pagastā, Cēsu novadā” noteikti zemes gabali, kuri paredzēti sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai Cēsu pilsētā un Vaives pagasta teritorijā.
     Ievērojot to, ka uz atsevišķiem zemes gabaliem vairs nav sakņu dārzu, kā arī to, ka daži zemes gabali paredzēti citai izmantošanai, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 23.10.2012. priekšlikumu (prot.Nr.31), likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 29.11.2012. atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Bimbirulis, G.Šķenders, I.Suija-Markova, V.Vaivods, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr.185 „Sakņu (ģimenes) dārzu teritorijas Cēsu pilsētā un Vaives pagastā, Cēsu novadā” šādus grozījumus:
1.1.   Izslēgt lēmuma 1.punkta  1.4., 1.5., 1.8. un 1.31.apakšpunktus;
1.2.   Izteikt lēmuma 1.punkta 1.24.apakšpunktu šādā redakcijā:
                     „1.24. Skudru ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 004 0560)”;
1.3.   Papildināt lēmuma 1.punktu ar 1.32.apakšpunktu šādā redakcijā:
                    „1.32. Lauku ielā 3A, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 007 0932).”            
 
2.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vad.V.Krastiņš).
 


2012.gada 13.decembra protokols Nr.21       Lēmuma nr. 571
Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu Vaives pagasta zemesgrāmatas nodalījumā  nekustamajam  īpašumam „Mežniecība”, Vaives pagastā, Cēsu novadā  
    Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Vaives pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.505, lēmuma datums 24.05.2000., reģistrēts nekustamais īpašums  „Mežniecība”, Vaives pag., Cēsu nov. Nekustamais īpašums  sadalīts divos dzīvokļa īpašumos, kas reģistrēti Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Vaives pagasta zemesgrāmatas nodalījumā kā atsevišķi dzīvokļu īpašumi (dzīvokļa īpašums Nr.1 lēmuma datums: 02.05.2002 un dzīvokļa īpašums Nr.2 lēmuma datums: 05.03.2001.), nekustamais īpašums ir nodots dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, ir izslēgts no pašvaldības bilances. Pamatojoties uz Zemesgrāmatu likuma 121.pantu, Ministru kabineta 10.11.2006. noteikumu Nr. 898, 3.2. punktu, ievērojot Cēsu novada Tautsaimniecības komitejas 29.11.2012. atzinumu (prot. Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Bimbirulis, G.Šķenders, I.Suija-Markova, V.Vaivods, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Lūgt Cēsu zemesgrāmatu nodaļu dzēst Cēsu novada pašvaldības īpašuma tiesības, kas reģistrētas Cēsu zemesgrāmatu  nodaļas Vaives pagasta zemesgrāmatas nodalījumā  Nr.505. nekustamajam īpašumam „Mežniecība”, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra Nr.4290 001 0094.
2.      Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V.Zaļaiskalna) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 
    


2012.gada 13.decembra protokols Nr.21       Lēmuma nr. 572
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām, Cēsīs, Cēsu nov.  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.5., 23.2.punktu un tā 23.2.2.apakšpunktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 23.10.2012. priekšlikumu (prot. Nr.31) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 29.11.2012. atzinumu (prot. Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Bimbirulis, G.Šķenders, I.Suija-Markova, V.Vaivods, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz „Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem (0502)” šādām zemes vienībām:
1.1.   Skudru ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 004 0554, platība 1787 m2;
1.2.   Skudru ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 004 0560, platība 2181 m2;
1.3.   Lauku ielā 3A, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 007 0932, platība 2465 m2;
1.4.   Vārnu ielā 20, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 0525, platība 1661 m2;
1.5.   Ozolu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 1002, platība 11088 m2;
1.6.   Palejas ielā 20A, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 1009, platība 5261 m2.
 
2.      Daļēji mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi vai tam piekrītošo platību šādām zemes vienībām:
2.1.    Birzes ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 002 0503 (platība 15400 m2),  nosakot tai nekustamā īpašuma lietošanas mērķus „Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (0501)”, 9200 m2, un „Pagaidu atļautā izmantošana sakņu dārziem (0502)”, 6200 m2;
2.2.   Rīgas ielā 105, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 1304 (platība 573285 m2), nosakot tai nekustamā īpašuma lietošanas mērķus „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201)”, 114543 m2, „Pagaidu atļautā izmantošana sakņu dārziem (0502)”, 4702 m2, „Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)”, 452139 m2, un „Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve (0907)”, 1901 m2.
 
3.      Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi šādām zemes vienībām, par kurām vairs netiks slēgti nomas līgumi mazdārziņu izmantošanai:
3.1.   Dzirnavu ielā 25, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 006 2115, platība     81118 m2, nosakot visai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (0501)”;
3.2.   Kanāla ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 006 0331, platība 6216 m2, nosakot zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķus „Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)”, 4689 m2, un „Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (0501)”, 1527 m2.
 
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 
 


2012.gada 13.decembra protokols Nr.21       Lēmuma nr. 573
Grozījumi Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmumā Nr.757 „ Par ēdināšanas procesa organizēšanas kārtību Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un Vaives pagasta vispārizglītojošās izglītības iestādēs”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot likumu „Par grāmatvedību”, likumu „Par budžetu un finanšu vadību”, Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumus Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” un 13.03.2012. noteikumus Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”, Cēsu novada domes 13.08.2009..lēmumu Nr.136 „Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu”, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas  29.11.2012. atzinumu (protokols Nr.17) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.12.2012. atzinumu (protokols Nr.16), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Bimbirulis, G.Šķenders, I.Suija-Markova, V.Vaivods, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmumā Nr.757 „Par ēdināšanas procesa organizēšanas kārtību Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un Vaives pagasta vispārizglītojošās izglītības iestādēs” šādus grozījumus:
 
1.1.izteikt 1.pielikuma 2.6.2. punktu šādā redakcijā:
„2.6.2. izmantoto produktu vērtībai (latos) vidēji mēnesī ir jābūt šādai:
2.6.2.1. izglītojamiem vecumā 1.-3.gadiem:
- trīs ēdienreizēm dienā (brokastis, pusdienas, launags) – Ls 0,75
- vakariņām (viena porcija) – Ls 0,25
2.6.2.2. pirmsskolas izglītojamiem vecumā no 4 gadiem:
-  trīs ēdienreizēm dienā (brokastis, pusdienas, launags) – Ls 1,00
- vakariņām (viena porcija) – Ls 0,25
2.6.2.3. izglītojamiem 1.-4.klasē vienā porcijā:
- brokastīm – Ls 0,30
- pusdienām – Ls 0,57
- launagam -  Ls 0,25
- vakariņām – Ls 0,35
2.6.2.4. izglītojamiem 5.- 9..klasē vienā porcijā:
- brokastīm – Ls 0,35
- pusdienām – Ls 0,67
- launagam -  Ls 0,30
- vakariņām – Ls 0,35
2.6.2.5. izglītības iestāžu darbiniekiem vienā porcijā:
- brokastīm – Ls 0,35
- pusdienām – Ls 0,67
- launagam -  Ls 0,30
- vakariņām – Ls 0,35
1.2.svītrot 1.pielikuma 2.6.3.punktu.
1.3.papildināt 4.pielikumu ar 4.punktu šādā redakcijā:
„4. PA – produktu aizvietošana.
Ēdienkartes dienā noliktavā neesoša produkta aizvietošana ar līdzvērtīgu produktu.”
2.      Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2013.
3.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām un Vaives pagasta vispārizglītojošo izglītības iestāžu direktoriem.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
 


2012.gada 13.decembra protokols Nr.21       Lēmuma nr. 574
Par dalības maksas noteikšanu Cēsu Bērnu un jauniešu centra organizētiem pasākumiem 2013.gadā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, ievērojot Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktores Dz. Matusēvičas 12.10.2012. iesniegumu Nr.1-12/25, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 29.11.2012. atzinumu (protokols Nr.17)  un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.12.2012. atzinumu (protokols Nr.16), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Bimbirulis, G.Šķenders, I.Suija-Markova, V.Vaivods, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu Bērnu un jauniešu centra organizētiem pasākumiem 2013.gadā šādas dalības maksas:
1.1.Ls 2,00 (divi lati) no dalībnieka šādos pasākumos:
-                      Radošās darbnīcas;
-                      Skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss;
-                      Vokālās mūzikas konkursos ( popgrupu konkurss- festivāls).
1.2.Ls 3,00 (trīs lati) no dalībnieka
-          Sporta deju konkursā.
1.3.Ls 5,00 (pieci lati) šādos pasākumos:
no dalībnieka
-  Vokālās mūzikas konkurss (solistiem);
no komandas:
-                      Erudīcijas un spēļu konkursos;
-                      Radošajā dienā;
no kolektīva:
-                      Vokālās mūzikas konkursā „Balsis” ( 2-9 dalībnieki).
1.4.Ls 10,00 (desmit lati) no kolektīva šādos pasākumos:
-                      Koru konkursā;
-                      Mūsdienu deju konkursā;
-                      Skatuves runas un literāro uzvedumu konkursā;
-                      Vokālās mūzikas konkursā „Balsis” ( 10-16 dalībnieki).
1.5.Ls 15,00 (piecpadsmit lati) no dalībnieka:
-       Īslaicīgās interešu izglītības programmas kursi bērniem un jauniešiem/vasaras brīvlaika piedāvājums.
2.      Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2013.
3.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Bērnu un jauniešu centram (direktore Dz.Matusēviča).
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
 


2012.gada 13.decembra protokols Nr.21       Lēmuma nr. 575
Grozījumi Cēsu novada domes 12.11.2009. lēmumā Nr. 370 " Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.03.2012. noteikumu  Nr.172 „ Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” 3.un 4.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 29.11.2012. (prot. Nr. 17) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas  06.12.2012.(prot.Nr.16)  atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Bimbirulis, G.Šķenders, I.Suija-Markova, V.Vaivods, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Izdarīt Cēsu novada domes 12.11.2009. lēmumā Nr. 370„ Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās” šādus grozījumus:
1.1. 2. punktā skaitļus „01.11.2009. aizstāt ar skaitļiem „01.01.2013.”
1. 2. Izteikt 2.1.punktu šādā redakcijā :
„2.1. Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādē, Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādē, Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādē, Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādē, Cēsu 2.pamatskolas pirmsskolas izglītības programmā vecāku maksu par ēdināšanas izdevumiem  noteikt šādu:
2.1.1. izglītojamam vecumā no 1- 3 gadiem par vienu dienu Ls 1.05 (viens lats 05 santīmi) ;
2.1.2.   izglītojamam vecumā no  4  gadiem par vienu dienu  Ls 1.30 (viens lats 30 santīmi).”
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Virskule), Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja S.Lejiete), Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Rozenberga), Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādei (L.Kazaka), Cēsu 2.pamatskolai (direktors O.Bicāns).
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2012.gada 13.decembra protokols Nr.21       Lēmuma nr. 576
Grozījumi Cēsu novada domes 30.08.2012. lēmumā Nr. 385 „ Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs”
 Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 13.03.2012. noteikumu  Nr.172 „ Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” 3.un 4.punktu,  ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 29.11.2012.(prot.Nr.17) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.12.2012. (prot. Nr.16) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Bimbirulis, G.Šķenders, I.Suija-Markova, V.Vaivods, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Izdarīt Cēsu novada domes 30.08.2012.  lēmumā Nr. 385 „ Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs”  šādus grozījumus:
1.1.  Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„ 3. Ar 01.01.2013.noteikt Līvu un Rāmuļu pamatskolā  maksu :
3.1. izglītojamiem 1.- 4. klasē:
3.1.1. par brokastīm – Ls 0.30
3.1.2. par pusdienām – Ls 0.57
3.1.3.par launagam -  Ls 0.25
3.1.4. par vakariņām – Ls 0.35
 3.2. izglītojamiem 5.- 9.klasē:
3.2.1.par brokastīm – Ls 0.35
3.2.2.par pusdienām – Ls 0.67
3.2.3.par launagam - Ls 0.30
3.2.4.par vakariņām – Ls 0.35.”
1.2. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā :
„ 4. Ar 01.01.2013.noteikt vecāku maksu Līvu un Rāmuļu pamatskolu pirmsskolas grupu
4.1. izglītojamiem no 1 līdz 3 gadu vecumam : 4.1.1. Ls 0.75 , kurā iekļauta maksa par brokastīm, pusdienām un launagu; 4.1.2. Ls 1.00(viens lats) , kurā iekļauta maksa par brokastīm, pusdienām, launagu un vakariņām.
4.2. izglītojamiem no 4 gadu vecuma :
4.2.1. Ls 1.00(viens lats) , kurā iekļauta maksa par brokastīm, pusdienām un launagu; 4.2.2. Ls 1.25 (viens lats divdesmit pieci santīmi), kurā iekļauta maksa par brokastīm, pusdienām, launagu un vakariņām.”
 
1.3. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā
„ 5. Ar 01.01.2013. noteikt Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes, Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes, Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes, Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes, Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes, Līvu pamatskolas , Rāmuļu pamatskolas un Cēsu 2.pamatskolas darbiniekiem:
    5.1. brokastu cena – Ls 0.48
    5.2. pusdienu cena – Ls 0.80
    5.3. launaga cena -  Ls 0.43
    5.4. vakariņu cena – Ls 0.48”.
 
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Virskule), Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja S.Lejiete), Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Rozenberga), Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādei (L.Kazaka), Cēsu 2.pamatskolai (direktors O.Bicāns), Līvu pamatskolai (direktore A.Gabranova) un Rāmuļu pamatskolai (direktore I.Brammane).
 
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
 
 
 
 
 


2012.gada 13.decembra protokols Nr.21       Lēmuma nr.  577
Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas darbību Priekuļos 
 Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu (pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā) un 15.panta pirmās daļas 4.punktu (pašvaldība gādā par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.)), ievērojot Priekuļu novada domes 2012.gada 29.novembra lēmumu „Par sadarbību ar Cēsu novada pašvaldību par Cēsu pilsētas Mākslas skolas darbību Priekuļu novada administratīvajā teritorijā” (prot.Nr.19, 5.p.) un ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 29.11.2012. (protokols Nr. 17) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.12.2012. (protokols Nr.16) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Bimbirulis, G.Šķenders, I.Suija-Markova, V.Vaivods, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Slēgt sadarbības līgumu ar Priekuļu novada pašvaldību par Cēsu pilsētas Mākslas skolas darbību Priekuļu administratīvajā teritorijā līdz 2017.gada 31.augustam, saskaņā ar pielikumu.
 2. Sadarbības līguma izpildi nodrošināšanai uzdot Cēsu pilsētas Mākslas skolai (direktors V.Kļaviņš) slēgt telpu nomas līgumu (termiņš – līdz 2017.gada 31.augustam, nomas maksa LVL 12 (divpadsmit lati, tai skaitā PVN) gadā) ar Priekuļu novada pašvaldību.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 Pielikums
SADARBĪBAS LĪGUMS
 
Cēsīs,                                                                                       2012.gada “.”_
 
         Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, juridiskā adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, turpmāk līgumā – Cēsu pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Cēsu novada pašvaldības nolikumu rīkojas Domes priekšsēdētājs Gints Šķenders, un
Priekuļu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000057511, juridiskā adrese Cēsu prospekts 5, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126, turpmāk līgumā – Cēsu pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Priekuļu novada pašvaldības nolikumu rīkojas Domes priekšsēdētāja Māra Juzupa un
Cēsu pilsētas Mākslas skola, Reģ. Nr. 90000031048, adrese Cēsis, Palasta iela 11, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101,  turpmāk līgumā - Mākslas skola, kuras vārdā saskaņā ar nolikumu rīkojas direktors Vilnis Kļaviņš,
turpmāk tekstā visi kopā – līdzēji, bet katrs atsevišķi – līdzējs,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu (Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā (..)) un 15.panta pirmās daļas 4.punktu (gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.))
un Priekuļu novada domes 2012.gada 29. novembra lēmumu „Par sadarbību ar Cēsu pilsētas domi par Cēsu pilsētas Mākslas skolas darbību Priekuļu pagasta administratīvajā teritorijā” (prot. Nr.19, 5.p.) un Cēsu novada domes  13.12.2012. lēmumu „Par Cēsu pilsētas mākslas skolas darbību Priekuļos” izmantojot kopīgas finanšu, organizatoriskās un citas iespējas un apvienojot savus spēkus kopīgas darbības organizēšanai un veikšanai,
noslēdz šādu Sadarbības līgumu, turpmāk – Līgums:
 
1.            Līguma priekšmets.
1.1.     Priekuļu pašvaldība sadarbībā ar Cēsu pašvaldību un Mākslas skolu nodrošina Mākslas skolas darbību Priekuļu novada administratīvajā teritorijā, ar mērķi nodrošināt Priekuļu novada administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem bērniem un jauniešiem iespēju ārpusskolas profesionālās ievirzes izglītības iestādē apgūt mākslas teorētiskās un praktiskās zināšanas savā administratīvajā teritorijā, t.i., pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.
1.2.     Līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas brīdi.
 
2.      Līdzēju saistības.
2.1. Cēsu pašvaldība:
2.1.1.      apņemas paredzēt finanšu līdzekļus Mākslas skolas klases Priekuļos pedagogu transporta izdevumus kompensēšanai.
2.2. Priekuļu pašvaldība:
2.2.1.      apmaksā Mākslas skolas klases uzturēšanās izdevumus, t.sk., izmantotos komunālos pakalpojumus, ēkā Cēsu prospektā 1, Priekuļu pag., Priekuļu nov.;
2.2.2.      savlaicīgi nodrošina ar nepieciešamajiem mācību materiāliem un pietiekamā apmērā Priekuļu novada bērnus un jauniešus, kas apmeklē Mākslas skolas klasi Priekuļos;
2.2.3.      nepieciešamības gadījumā veic pasākumus telpu remontam;
2.2.4.      nodrošina Mākslas skolas klasei Priekuļos sanitāri higiēniskos apstākļus;
2.2.5.      par saviem līdzekļiem nodrošina tehnisko darbinieku, kurš būtu atbildīgs par mācību procesam nepieciešamo materiālu piegādi, uzraudzītu telpu izmantošanu;
2.2.6.      ir tiesīga pieņemt un izpildīt lēmumu par maksājumu noteikšanu bērniem un jauniešiem, kas apmeklē Mākslas skolas klasi Priekuļos.
2.3.  Mākslas skola:
2.3.1.      nodrošina akreditētas mācību programmas realizēšanu noteiktajā mācību gadā;
2.3.2.      nodrošina ārpusskolas apmācību klasei Priekuļos kvalificētu pedagogu piesaistīšanu;
2.3.3.      šī sadarbības līguma darbības laikā atbrīvo bērnus un jauniešus, kas apmeklē Mākslas skolas klasi Priekuļos no līdzfinansējuma maksāšanas par mācību materiālu iegādi;
2.3.4.      izmaksā piemaksu Mākslas skolas klases Priekuļos pedagogiem par darbu specifiskos apstākļos (ārpus Mākslas skolas telpām Cēsīs) atbilstoši koplīgumam;
2.3.5.      reizi gadā organizē bērnu uzņemšanu, mācību procesu un pārbaudījumus,
2.3.6.      pēc mācību programmas gala pārbaudījumu veiksmīgas nokārtošanas izsniedz bērniem apliecību par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi Mākslas skolā.
           
3.      Līguma darbības termiņš.
3.1.Līgums ir spēkā līdz 2017.gada 31.augustam.
3.2.Līdzēji atsevišķi rakstveidā vienojas par citām līguma darbības termiņa izmaiņām.
3.3.      Līdzēji var vienpusēji rakstveidā paziņot par šīs sadarbības un Līguma darbības pārtraukšanu pirms termiņa 6 (sešus) mēnešus iepriekš.
3.4.      Iestājoties šī vai starp līdzējiem parakstītā telpu nomas līguma darbības termiņam vai izbeidzot šī vai starp līdzējiem parakstītā telpu nomas līguma darbību pirms termiņa, bērni un jaunieši turpina mācīties Mākslas skolā Cēsīs, bez transporta izdevumu kompensācijas un iekasējot līdzfinansējumu mācību materiālu iegādei.
4.      Nobeiguma noteikumi.
4.1.      Līdzēji var pievienot grozījumus un papildinājumus pie šī Līguma, par to iepriekš vienojoties, savu gribu rakstiski nostiprinot un apliecinot ar pušu rekvizītiem un parakstiem. Šādi grozījumi un papildinājumi, no to pieņemšanas brīža, kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu.
4.2.      Līdzēji, saskaņā ar spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem ir viens otram materiāli atbildīgi par līgumsaistību pārkāpumiem, kā arī par zaudējumu nodarīšanu.
4.3.      Līdzēji par savu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi nav atbildīgi, ja to ir radījuši nepārvaramas varas apstākļi, t.i., tos iepriekš nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem.
4.4.      Nepieciešamības gadījumā līdzējiem ir tiesības šī Līguma izpildē piesaistīt trešās personas.
4.5.      Līdzēji risina strīdus, kas radušies sakarā ar šī Līguma izpildi, atbilstoši spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.
4.6.      Līgums sastādīts trijos eksemplāros, pa vienam katram līdzējam. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
 
 
Cēsu pašvaldība                        Priekuļu pašvaldība                          Mākslas skola
_                                             _
priekšsēdētājs G.Šķenders         priekšsēdētāja M.Juzupa                    direktors V.Kļaviņš
Cēsu novada pašvaldība Priekuļu novada pašvaldība Cēsu pilsētas  mākslas skola
Reģ. Nr. 90000031048 Reģ. Nr. 90000057511 Reģ. Nr. 90000031048
Bērzaines iela 5, Cēsis,
Cēsu nov., LV-4101
Cēsu prospekts 5, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126 Palasta iela 11, Cēsis,
Cēsu nov., LV-4101
z.v.                                               z.v.                                                 z.v.
 


2012.gada 13.decembra protokols Nr.21       Lēmuma nr. 578
Par amata vienībām Cēsu Bērnu un jauniešu centrā
 Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.12.2012. (prot.Nr.16) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Bimbirulis, G.Šķenders, I.Suija-Markova, V.Vaivods, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Ar 2013.gada 1. janvāri Cēsu Bērnu un jauniešu centrā izveidot 1,9 amata vienības „pulciņa skolotājs”, kas tiek finansētas no pašvaldības budžeta, nosakot mēnešalgu atbilstoši 28.07.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”.
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktorei Dz. Matusēvičai.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L. Kokina).
 


2012.gada 13.decembra protokols Nr.21       Lēmuma nr. 579
Par ilgtermiņa ieguldījumu nodošanu
 Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
19.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un manta izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daļas 3.punktu, lai nodrošinātu pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” tiešo funkciju realizēšanu, kas nav saistāma ar kultūras pieminekļu izveidi, un saskaņā ar pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” noslēgtajiem autoratlīdzības līgumiem ar B. K.  un materiālu iegādes izdevumu apmaksu par skulpturālu Cēsu Lejas kapu "MĀTES LATVIJAS" tēlniecības objekta bronzā izveidi un uzstādīšanu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.12.2012. atzinumu (prot. 16) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Bimbirulis, G.Šķenders, I.Suija-Markova, V.Vaivods, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:</span></p> <p 1. Nodot Cēsu novada pašvaldībai pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” veiktos ilgtermiņa ieguldījumus - kontā 1241 „Pamatlīdzekļu izveidošana” uzskaitītās izmaksas - Ls 7153.27 (septiņi tūkstoši viens simts piecdesmit trīs lati un 27 santīmi) apmērā.
2.Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai organizēt nepieciešamās darbības saistībā ar šī lēmuma izpildi.
 
3.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram (A.Mihaļovs).
 
 


2012.gada 13.decembra protokols Nr.21       Lēmuma nr. 580
Par bezcerīgo debitoru parādu dzēšanu SIA „Club System”
 Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā Lursoft datu bāzē esošo informāciju par to, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Club System”, reģistrācijas Nr. 40003915699, likvidēta 20.10.2010., pamatojoties uz 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „ Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100. pantu, Cēsu novada domes 30.12.2010. lēmuma Nr.810 „Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” 4. pielikuma „Debitoru uzskaite” 5.17. apakšpunktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.12.2012. atzinumu (prot. 16), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Bimbirulis, G.Šķenders, I.Suija-Markova, V.Vaivods, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Dzēst likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Club System”, reģistrācijas Nr. 40003915699, bezcerīgo debitoru parādu LVL 21,00 (divdesmit viens lats) par īslaicīgās reklāmas izvietošanu reklāmas stendos.
 
2.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 
 


2012.gada 13.decembra protokols Nr.21       Lēmuma nr. 581
Grozījumi Cēsu novada domes 01.11.2012.  lēmumā Nr. 500 „Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām”
 Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 18.09.2012. noteikumus Nr. 629 „Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gadā”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.12.2012.atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Bimbirulis, G.Šķenders, I.Suija-Markova, V.Vaivods, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Izdarīt Cēsu novada domes 01.11.2012. lēmuma Nr. 500 „Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām”  pielikumā šādus grozījumus:
 
Izteikt Cēsu novada domes  01.11.2012.sēdes lēmuma Nr. 500 pielikumu šādā redakcijā:
 
 
Valsts budžeta mērķdotācijas sadale pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām 2012.gadā
 
G1 grupa Kopējais finansējums 2012.gadā G1 kolektīvu grupai Ls 4 897,00
Koris 1 Cēsu kultūras un tūrisma centra jauktais koris "Beverīna" Ls 376,69
  2 Cēsu kultūras un tūrisma centra jauktais koris "Vidzeme" Ls 376,69
  3 Cēsu kultūras un tūrisma centra jauktais koris "Wenden" Ls 376,69
  4 Cēsu pils koris Ls 376,69
  5 Cēsu senioru koris "Ābele" Ls 376,69
Pūtēju orķestris 6 A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris Ls 376,69
  7 Pūtēju orķestris "Cēsis" Ls 376,69
Tautas deju kolektīvs 8 Cēsu kultūras un tūrisma centra deju kolektīvs "Raitais solis" B grupa Ls 376,69
  9 Cēsu kultūras un tūrisma centra deju kolektīvs "Raitais solis" D grupa Ls 376,69
  10 Cēsu kultūras un tūrisma centra deju kolektīvs "Dzirnas" Ls 376,69
  11 Cēsu kultūras un tūrisma centra vidējās paaudzes deju kolektīvs Ls 376,69
  12 Cēsu valsts ģimnāzijas deju kolektīvs "Kande" Ls 376,69
  13 Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Vaive" Ls 376,69
       
G2 grupa   Kopējais finansējums 2012.gadā G2 kolektīvu grupai Ls 942,00
Amatierteātris 1 Cēsu Tautas teātris Ls 188,40
Folkloras kopa, etnogrāfiskais ansamblis 2 Cēsu tautas vērtes kopa "Dzieti" Ls 188,40
Koklētāju ansamblis 3 A.Kalniņa Cēsu mūzikas skolas koklētāju ansamblis Ls 188,40
  4 A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas koklētāju ansamblis Ls 188,40
Lietišķās mākslas studija 5 Tautas lietišķās mākslas studija "Vēverīšas" Ls 188,40
 
 


2012.gada 13.decembra protokols Nr.21       Lēmuma nr. 582
Par amata vienībām Cēsu novada pašvaldībā
 Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 


2012.gada 13.decembra protokols Nr.21       Lēmuma nr. 583
Grozījumi Darba samaksas noteikumos
 Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2012.gada 13.decembra protokols Nr.21       Lēmuma nr. 584
Par noteikumu „Par Cēsu novada Pašvaldības policijas apgādi” apstiprināšanu
 Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Ievērojot likuma "Par policiju" 37.panta pirmo daļu un Cēsu novada Pašvaldības policijas reglamenta 4.16.apakšpunktu, saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.apakšpunktu un 73.panta pirmās daļas 4.apakšpunktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.12.2012. (prot. Nr.16) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Bimbirulis, G.Šķenders, I.Suija-Markova, V.Vaivods, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.         Apstiprināt noteikumus „Par Cēsu novada Pašvaldības policijas apgādi”, saskaņā ar pielikumu.
2.         Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšniekam.
3.         Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
 
Pielikums
NOTEIKUMI
Cēsīs
 
13.12.2012.                                                                                                Nr. 32
Par Cēsu novada Pašvaldības policijas
apgādi
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.apakšunktu un 73.panta pirmās daļas 4.apakšpnnktu
1.            Vispārīgie jautājumi
1.1.       Noteikumi nosaka Cēsu novada Pašvaldības policijas (turpmāk- Policijas) darbinieku formas tērpu un atšķirības zīmju aprakstu (1.pielikums), Policijas darbinieku formas tērpu komplektāciju (2.pielikums), kā arī apgādes normas (3.pielikums) un kārtību.
1.2.       Šajos noteikumos lietotie termini:
1.2.1.      Formas tērps- mantiskās apgādes priekšmetu kopums, kas ir nepieciešams Policijas ikdienas darbā un ko nodrošina Policija.
1.2.2.      Mantiskās apgādes priekšmets- katrs no priekšmetiem, kas ir nepieciešams Policijas ikdienas darbā un ko nodrošina Policija.
2.            Policijas darbinieku formas tērps
2.1.       Policijas darbinieku ikdienas formas tērps : melni svārki / bikses komplektā ar zilo formas kreklu / blūzi, melnas kurpes / zābaki. Šāda komplektācija tad, ja amats policijā pārsvarā saistīts ar darbu policijas telpās.
2.2.       Policijas darbinieku (patruļa) ikdienas formas tērps : melni svārki / bikses komplektā ar melno formas T-kreklu, melnas kurpes / zābaki.
2.3.       Policijas darbinieku parādes formas tērps : melni svārki / bikses, melnas kurpes / zābaki komplektā ar balto formas kreklu / blūzi. Policijas darbinieki parādes formas tērpu velk svinīgos pasākumos.
2.4.       Policijas darbinieks veicot darbu ārpus telpām (patruļa, ielu slēgšana), papildus velk atstarojošu vesti.
2.5.       Policijas darbinieku formas tērpa un atšķirības zīmju apraksts norādīts šo noteikumu pielikumā Nr.1 „Cēsu novada Pašvaldības policijas darbinieku formas tērpu un atšķirības zīmju apraksts” .
2.6.       Formas tērpa valkāšanas kārtību nosaka Pašvaldības policijas priekšnieks ar savu rīkojumu.
2.7.       Policijas darbinieku (priekšnieks, inspektors, vecākais inspektors, administratīvo lietu vecākais inspektors,  vecākais inspektors par saistošo noteikumu uzraudzību, dežurants) mantiskās apgādes priekšmetu komplektācija noteikta šo noteikumu pielikumā Nr. 2 „Cēsu novada policijas darbinieku mantiskās apgādes priekšmetu komplektācija”.
2.8.       Policijas darbinieku mantiskās apgāde priekšmetu komplektācija ir atbilstoša attiecīgā Policijas darbinieka amatam un auguma izmēram.
2.9.       Policijas darbinieku formas tērpa piegriezums var mainīties atkarībā no piedāvājuma.
2.10.   Mantiskās apgādes priekšmeti ir Cēsu novada pašvaldības īpašums, un Policijas darbinieki to lieto tikai dienesta pienākumu pildīšanas laikā.
2.11.   Par Policijas darbinieka mantiskās apgādes priekšmetu tīrību un komplektāciju ir atbildīgs attiecīgais Policijas darbinieks, kura lietošanā attiecīgais mantiskās apgādes priekšmets nodots.
2.12.   Policijas darbinieks savu darba dienu sāk tīrā, gludinātā formas tērpā.
2.13.   Ja, pildot dienesta pienākumus, kāds Policijas darbinieka mantiskās apgādes priekšmets kļūst netīrs vai tiek sabojāts, Policijas darbinieks, laika periodā starp izsaukumiem uz notikuma vietu, attiecīgo mantiskās apgādes priekšmetu cenšas notīrīt vai salabot, vai nomainīt.
2.14.   Ja, pildot dienesta pienākumus, kāds Policijas darbinieka mantiskās apgādes priekšmets kļūst netīrs vai tiek sabojāts, un to nav iespējams turpmāk lietot, bet nav iestājies mantiskā apgādes priekšmeta lietošanas derīguma termiņš, Policijas darbinieks turpina lietot attiecīgo mantiskās apgādes priekšmetu izmantojot to no mantiskās apgādes priekšmetu rezerves līdz brīdim, kad tiek izsniegts jauns mantiskās apgādes priekšmets.
3.            Apgādes kārtība
3.1.       Par Policijas darbinieku mantisko apgādi atbild Policijas priekšnieks, atbilstoši šiem noteikumiem un piešķirtajiem finanšu resursiem.
3.2.       Policijas mantiskās apgādes priekšmetu lietošanas derīguma termiņš un nosacījumi noteikti šo noteikumu pielikumā Nr. 3 „Cēsu novada Pašvaldības policijas darbinieku mantiskās apgādes priekšmetu normas”.
3.3.        Uzsākot darba tiesiskās attiecības Policijā, Policijas darbinieks ar šiem noteikumiem un laika apstākļiem atbilstošiem mantiskās apgādes priekšmetiem tiek nodrošināts pirmajā darba dienā, bet ar jauniem mantiskās apgādes priekšmetiem, atbilstoši šiem noteikumiem, laika apstākļiem un Policijas darbinieka auguma izmēram, tiek nodrošināts beidzoties Policijas darbiniekam noteiktajam pārbaudes laikam.
3.4.       Turpinot darba tiesiskās attiecības Policijā, Policijas darbinieks ar šiem noteikumiem, laika apstākļiem un Policijas darbinieka auguma izmēram atbilstošiem mantiskās apgādes priekšmetiem tiek nodrošināts ne vēlāk kā darba dienā, kad attiecīgie laika apstākļi (lietus, sals, u.tml.) iestājas.
3.5.       Personām, ar kurām izbeigtas darba tiesiskās attiecības Policijā, ne vēlāk kā pēdējā darba tiesisko attiecību pastāvēšanas dienā, jānodod izsniegtie mantiskās apgādes priekšmeti atpakaļ Policijas priekšniekam.
3.6.       Iestājoties šajos noteikumos noteikto mantiskās apgādes priekšmetu lietošanas derīguma termiņam vai konstatējot mantiskās apgādes priekšmeta neatgriezenisku bojājumu, mantiskās apgādes priekšmets jānodod atpakaļ Policijas priekšniekam.
3.7.       Policijas priekšnieks nodrošina atpakaļ saņemto mantiskās apgādes priekšmetu vērtēšanu  un atlasi.
3.8.       Norakstīšanai paredzētajiem mantiskās apgādes priekšmetiem noņem visas atšķirības zīmes un nodod to utilizācijai.
3.9.       Policijas priekšnieks, pēc atpakaļ saņemto mantiskās apgādes priekšmetu vērtēšanas, atlasa mantiskās apgādes priekšmetus, kurus iespējams izmantot arī turpmāk, pieņemot lēmumu par atsevišķu atpakaļ saņemto mantiskās apgādes priekšmetu ģenerāltīrīšanu (ķīmisko tīrīšanu), un tādējādi veidojot mantiskās apgādes priekšmetu rezervi.
3.10.   Pēc motivēta Policijas darbinieka pieprasījuma (izmēra maiņa, neatgriezenisks bojājums, u.tml.), Policijas priekšnieks var pieņemt lēmumu par atsevišķu mantiskās apgādes priekšmetu nomainīšanu. Lietošanas ilgums nemainās.
3.11.   Ja, pildot dienesta pienākumus, kādam Policijas darbinieka mantiskās apgādes priekšmetam  konstatēts neatgriezenisks bojājums un Policijas darbinieks nav veicis visas nepieciešamās darbības, lai šādas neatgriezenisks bojājums iestātos, Policijas darbinieks  iegādājas analogu attiecīgās mantiskās apgādes priekšmetu par saviem līdzekļiem. 
3.12.   Policijā atrodas šāda jaunu mantiskās apgādes priekšmetu rezerve : T-krekls (M, L un XL izmērs), viens pulovers (, L un XL izmērs), viena žokejcepure (M un L izmērs), viens melns krekls ikdienas formas tērpam (M un L izmērs) un viens balts krekls svētku formas tērpam (M un L izmērs). Citas Policijas darbinieku jaunas mantiskās apgādes priekšmetu rezerves netiek veidotas.
4.            Noslēguma jautājumi
4.1.       Šajos noteikumos noteiktās apgādes normas attiecas arī uz Policijas darbinieku formas tērpu, kas izsniegts pirms šo noteikumu spēkā stāšanās.    
4.2.       Šie noteikumi ir spēkā līdz brīdim, kad tiks apstiprināti Iekšlietu ministrijas vienota parauga formas tērpi un normas.
 
 


2012.gada 13.decembra protokols Nr.21       Lēmuma nr. 585
Par nekustamā īpašuma Dzintara ielā 11, Cēsīs, Cēsu nov., lietošanas kārtību
 Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Izskatot Z.D.S. iesniegumu, zemes īpašniekiem un nomniekam vienojoties par zemes gabala Dzintara ielā 11, Cēsīs, lietošanas kārtību, pamatojoties uz Latvijas Republikas Civillikuma 1069., 1070.pantiem, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.12.2012. atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Bimbirulis, G.Šķenders, I.Suija-Markova, V.Vaivods, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
      
 1.  Noteikt nekustamajam īpašumam (zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 005 0107, platība 684 m2), kas atrodas Dzintara ielā 11, Cēsīs, Cēsu nov., šādu lietošanas kārtību :
1.1.  Z. D. S. un Cēsu novada pašvaldības kopīgā lietošanā paliek zemes gabala daļa 214 m2 platībā, kas plāna skicē apzīmēta ar "A" (1/2 domājamā daļa no tās iznomāta I.S.-S.);
1.2.  Z. D. S. atsevišķā lietošanā paliek zemes gabala daļa 235 m2 platībā, kas plāna skicē apzīmēta ar "B",
1.3.  Cēsu novada pašvaldības atsevišķā lietošanā paliek zemes gabala daļa 235 m2 platībā, kas plāna skicē apzīmēta ar "C" un ir iznomāta I. S.-S.
 
 1. Puses vienojas, ka ar lēmuma 1.punktu starp Pusēm sadalītās zemes gabala daļas (plāna skicē apzīmētas ar "B" un "C") Puses  izmantos un apsaimniekos neatkarīgi viena no otras, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus.
 
 1. Puses vienojas, ka visus izdevumus, kas saistīti ar zemes gabala lietošanas kārtības noteikšanu, sedz tās ierosinātāja - 1/2 domājamas daļas īpašniece Z. D. S.
 
4.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Administratīvi juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot līgumu par nekustamā īpašuma -  zemes gabala Dzintara ielā 11, Cēsīs, Cēsu nov., -  lietošanas kārtību.
 
 1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2012.gada 13.decembra protokols Nr.21       Lēmuma nr. 586
Grozījumi Cēsu novada domes 10.11.2011. lēmumā Nr.567 „Par zemes gabala Valmieras ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov., nomu”
  Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
         Izskatot SIA „A.R.B.” iesniegumu ar lūgumu pagarināt būvdarbu izpildes termiņu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma nomas līguma 7.1.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 29.11.2012. priekšlikumu (prot.Nr.34) un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.12.2012. atzinumu (prot.Nr.16), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Bimbirulis, G.Šķenders, I.Suija-Markova, V.Vaivods, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.      Apstiprināt SIA „A.R.B.” 29.11.2012. iesniegto zemes gabala Valmieras ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov., būvdarbu izpildes termiņu plānu .
2.      Izdarīt Cēsu novada domes 10.11.2011. lēmumā Nr.567 „Par zemes gabala Valmieras ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov., nomu” grozījumus un izteikt 7.punkta 7.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
       ”7.2. līdz 31.11.2013. veikt būvdarbus, saskaņā ar akceptēto būvprojektu, un nodot būves ekspluatācijā.”
3.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Administratīvi juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot grozījumus 16.05.2012. Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.290/2012/2-7.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2012.gada 13.decembra protokols Nr.21       Lēmuma nr. 587
Par Cēsu  Profesionālās vidusskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu 2013.gadam
 Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, ievērojot Cēsu Profesionālās vidusskolas direktores M.Apsītes iesniegumu,  un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.12.2012. atzinumu (protokols Nr.16), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Bimbirulis, G.Šķenders, I.Suija-Markova, V.Vaivods, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu Profesionālās vidusskolas maksas pakalpojumus 2013.gadam.
2.      Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2013.
3.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Profesionālās vidusskolas direktorei M.Apsītei.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2012.gada 13.decembra protokols Nr.21       Lēmuma nr. 588
Dalības maksas apstiprināšana debašu seminārā „Salacgrīva 2013”
 Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, ievērojot Cēsu Valsts ģimnāzijas 30.11.2012. iesniegumu nr.1-12/189,  un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.12.2012. atzinumu (protokols Nr.16), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Bimbirulis, G.Šķenders, I.Suija-Markova, V.Vaivods, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt dalības maksu debašu seminārā „Salacgrīva 2013” vienam dalībniekam Ls 47,35 (četrdesmit septiņi lati 35 santīmi).
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei G.Bērziņai.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2012.gada 13.decembra protokols Nr.21       Lēmuma nr. 589
Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
 Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un  21.panta pirmās daļas 19. punktu, likuma „”Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”  5.panta otrās daļas 3. punktu un 5.panta ceturto daļu,  5.panta 3.daļas 3.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.12.2012. (prot.Nr.16) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Bimbirulis, G.Šķenders, I.Suija-Markova, V.Vaivods, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Cēsu novada pašvaldībai nodot bez atlīdzības pašvaldības aģentūrai „ Sociālais dienests”, pakalpojuma „Aprūpe mājās” nodrošināšanai un Sociālās mājas Caunas ielā 8, Cēsis dežuranta darba vietas iekārtošanai, grāmatvedības zembilancē uzskaitīto šādu kustamo mantu daudzumos:
 
Nr.p.k. Nosaukums Kods Mērv. Skaits
1. Galds datora Galds dat gb. 1
2. Tvaika gludeklis Glu gb. 1
3. Gludināmais dēlis Glu d gb. 1
4. Krēsls Krēsls gb. 2
5. Skapis Skapis gb. 1
2.      Lēmuma 1.punktā minētā manta izmantojama aģentūras „Sociālais dienests” funkciju pilnvērtīgai realizācijai
3.      Manta nododama atpakaļ Cēsu novada pašvaldībai, ja tā vairs netiek izmantota lēmuma 2.punktā noteiktam mērķim
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2012.gada 13.decembra protokols Nr.21       Lēmuma nr. 590
Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” budžeta līdzekļu izmantošanu 2012. gada Ziemassvētku pasākumiem Cēsu novada mazaizsargāto iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai
 Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo daļu, Cēsu novada domes 26.01.2012. saistošiem noteikumiem Nr. 2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2012. gadam” un ievērojot Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 29.11.2012. (prot.Nr.9) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.12.2012. (prot.Nr.16) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Bimbirulis, G.Šķenders, I.Suija-Markova, V.Vaivods, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. 2012. gada Ziemassvētku pasākumiem Cēsu novada mazaizsargāto iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai no Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” budžeta paredzēt Ls 3 504,50 (trīs tūkstoši pieci simti četri lati un piecdesmit santīmi) saskaņā ar pielikumu.
2.      Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore I.Sietiņsone).
 
3.Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
Pielikums
Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” budžeta līdzekļu izmantošanu 2012. gada Ziemassvētku pasākumiem Cēsu novada mazaizsargāto iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai
 
Nr.
p.k
Aktivitāte Skaits, gb. 1 vienības izmaksas Plānotie izdevumi kopā Ls
 1.  
Dāvanas – paciņas 80 un vairāk gadus veciem un mājas aprūpē esošiem Cēsu novada iedzīvotājiem 865 2,75 2 378,75
2. Dāvanas – paciņas bērniem invalīdiem 65 2,75 178,75
3. Dāvanas – paciņas sociālā riska ģimeņu bērniem 85 2,75 233,75
4. Dāvanas – paciņas 1. Grupas invalīdiem 75 2,75 206,25
5. Dāvanas – paciņas ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem 50   137,50
6. Dāvanu kartes un dāvanas –paciņas ģimenēm, kurās ir četri un vairāk nepilngadīgi bērni 13 15,00 +
1,50
214,50
(195,00 +19,50)
  Kopā: 1 138   3 349,50
7. Pasākumu organizēšanai, t.sk:      
7.1. Cēsu novada iedzīvotāju sveikšana pansionātā „Cēsis”
(Kliņģeris  41 personām)
    25,00
7.2 Cēsu novada iedzīvotāju sveikšana pansionātā „Gatarta”
(kliņģeris 16 personām)
    15,00
7.3. Sociālās jomas nevalstisko organizāciju informatīvā darba grupas dalībnieku sveikšana
(kliņģeris 15 cilvēkiem)
    15,00
7.4. Ziemassvētku pasākuma organizēšanai bērniem invalīdiem, bērniem no sociālā riska ģimenēm, ģimenēm, kurās ir četri un vairāk nepilngadīgi bērni un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.     100,00
  Kopā:     3 504,50
 


2012.gada 13.decembra protokols Nr.21       Lēmuma nr. 591
Grozījumi Cēsu novada domes 26.04.2012. lēmumā Nr. 214 „Par nedzīvojamās telpas Gaujas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā”
 Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 
Lai racionāli un lietderīgi apsaimniekotu pašvaldības īpašumā esošās nedzīvojamās telpas ēkā Gaujas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu novadā,  kadastra apz. 4201 006 0410 004,  ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1 panta pirmo daļu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu un  9.punktu: „Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu....” (uz lēmuma pieņemšanas brīdi  iznomātājs nav pieņēmis lēmumu par iznomātā īpašuma turpmāko izmantošanu, kā arī nav saņemts priekšlikums no zemes īpašnieka (D. B.) par uz tā esošā ēku (būvju) īpašuma turpmāko statusu),  Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.12.2012. atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Bimbirulis, G.Šķenders, I.Suija-Markova, V.Vaivods, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada 26.04.2012. lēmumā Nr. 214 „Par nedzīvojamās telpas Gaujas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā” (protokols Nr. 7, 45.p.) grozījumus, lemjošās daļas 2.punktā aizstājot vārdus un skaitļus „līdz 31.12.2012.” ar vārdiem un skaitļiem „līdz 30.06.2013.”.
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus 27.04.2012. Telpu nomas līgumā Nr. 237/2012/2-7.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2012.gada 13.decembra protokols Nr.21       Lēmuma nr. 592
Grozījumi Cēsu novada domes 15.07.2010. lēmumā Nr.400 „ Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja un Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgu”
 Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 63.pantu, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5.panta pirmās daļas 1. un 2.apakšpunktu, 5.panta otro daļu, ar Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 11 apstiprināto Darba samaksas noteikumu 3.2.punktu  un  4.2. punktu, ņemot vērā 15.11.2012. grozījumus  Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma pārejas noteikumos (papildināts ar 7.6  apakšpunktu), pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.12.2012. atzinumu  (prot. Nr.16), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Timermanis,  A.Bimbirulis,  I.Suija-Markova, V.Vaivods, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, (J.Rozenbergs un G.Šķenders balsojumā nepiedalās), nolemj:
 
1.             Izdarīt  Cēsu novada domes 15.07.2010. lēmumā Nr.400 „ Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja un Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgu” šādus grozījumus:
1.1.aizstāt 2.punkta iekavās norādīto skaitli „471” ar skaitli „474”;
1.2.aizstāt 3.punkta iekavās norādīto skaitli „471” ar skaitli „474”.
2.             Lēmums stājas spēkā 02.01.2013.
 


2012.gada 13.decembra protokols Nr.21       Lēmuma nr. 593
Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
Ziņo: I.Ruhmane, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste-personāla speciāliste
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes priekšsēdētāja G.Šķendera  10.12.2012. iesniegumu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmās daļu un 42.panta pirmo daļu, ar Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 11 apstiprināto Darba samaksas noteikumu 3.3. un 6.13.apakšpunktu, Cēsu novada 01.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 35.1. punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Bimbirulis, G.Šķenders, I.Suija-Markova, V.Vaivods, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.            Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam atvaļinājumu no 02.01.2013. līdz 15.01.2013.
2.            Cēsu novada domes priekšsēdētāja G.Šķendera atvaļinājuma laikā Cēsu novada domes priekšsēdētāja pienākumus veic Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks J.Rozenbergs.
 
 


2012.gada 13.decembra protokols Nr.21       Lēmuma nr. 594
Grozījumi Cēsu novada domes 26.08.2010. lēmumā Nr.490 „Par konkursu „Cēsu novada uzņēmējs 20...”
 
 
Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 27.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, M.Malcenieks, O.Bicāns, G.Bērziņa, I.Timermanis, J.Rozenbergs, A.Bimbirulis, G.Šķenders, I.Suija-Markova, V.Vaivods, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt  Cēsu novada domes 26.08.2010. lēmumā Nr.490 „Par konkursu „Cēsu novada uzņēmējs 20...”” šādus grozījumus:
1.1.Papildināt lēmuma 2.punktu, iekļaujot žūrijas komisijas locekļu sastāvā: Laine Madelāne, Cēsu novada pašvaldības speciāliste komercdarbības attīstības jautājumos.
2.       Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv