Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 31.maijs   Vārda dienu svin: Alīda, Jūsma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  -- 2011. gada publiskais pārskats
  -- 2010.gada publiskais pārskats
  -- 2009.gada publiskais pārskats
  -- 2008.gada publiskais pārskats
  -- 2007. gada publiskais pārskats
  -- 2006. gada publiskais pārskats
  -- 2005. gada publiskais pārskats
  -- 2004. gada publiskais pārskats
  -- 2003. gada publiskais pārskats
  -- 2002. gada publiskais pārskats
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Maijs 2020

P O T C P S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
> 2002. gada publiskais pārskats> 2.6. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi

- Satura rādītājs
- 1.1. Ziņas par pašvaldību
- 1.2. Vadības ziņojums
- 2.1.Cēsu pilsētas pašvaldības budžets un saistības
- 2.2. 2003.gada 27.marta Cēsu pilsētas domes lēmums
- 2.3. Cēsu pilsētas pašvaldības bilance uz 2002.gada 31.decembri
- 2.4. Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 2002.gadā
- 2.5. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums
- 2.6. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi
- 4. Valsts kontroles atzinums par revīzijas atzinumiem
- Pielikumi

2.6. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi


Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā

( tūkst.LVL )

Nr. Uzņēmums

(100%)

Pamat- kapitāls Ilgtermiņa pār- vērtēšanas rezerve Likumā un sabiedrības statūtos noteiktās rezerves Pārējās rezerves Iepriek šējo gadu ne- sadalītā peļņa Pārskata gada ne- sadalītā peļņa Pašu kapitāls kopā

1.

Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmums

“Dzīvokļu pārvalde”

RN 950300090

VRN 49503000909

18,3

0

429,4

0

-0,7

23,1

470,1

2.

Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmums “Vinda”

RN 950300075

VRN 49503000754

5 ,9

611,9

27,5

1 979,7

6,2

-67,4

2 563,8

3.

Cēsu pilsētas pašvaldības “Cēsu Siltumtīklu uzņēmums”

RN 000300784

VRN 40003007848

66,3

0

0

0

0

-2,6

63,7

4.

Cēsu pašvaldības BO SIA “Cēsu maksas autostāvvietas”

RN 410301845

VRN 44103018454

11,8

0

0

0

-4,3

1

8,5

5.

BO SIA

“Cēsu tirgus”

RN 410302705

VRN 44103027052

152,4

0

0

0

0

0

152,4

6.

Kopā:

254,7

611,9

456,9

1 979,7

1,2

-45,9

3 258,5Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “
Dzīvokļu pārvalde” (RN 950300090) galvenais darbības virziens – namīpašumu vispārējā uzturēšana, apsaimniekošana un iznomāšana.

Pārskata gada laikā atbilstoši Cēsu pilsētas domes 10.10.2002. lēmumam “Par pašvaldības dzīvojamo māju nodošanu no bilances uz bilanci” (sēdes protokols Nr.25 §28) saskaņā ar 15.10.2002. nodošanas – pieņemšanas aktu, pēc stāvokļa uz 30.09.2002. no p/u “Dzīvokļu pārvalde” bilances uz Cēsu pilsētas domes bilanci nodota pašvaldības dzīvojamo māju neprivatizētā daļa LVL 311338 atlikušajā uzskaites vērtībā un saskaņā ar 30.11.2002. nodošanas – pieņemšanas aktu no p/u “Dzīvokļu pārvalde” bilances uz Cēsu pilsētas domes bilanci nodota pašvaldības dzīvojamo māju neprivatizētā daļa LVL 44685 atlikušajā uzskaites vērtībā.

Pašvaldības uzņēmuma bilances aktīvi uz 31.12.2002. – LVL 651 205; pārskata gada ieņēmumi – LVL 391 262; izdevumi – LVL 368 182 un 2002.gadu beidzis ar pārskata gada nesadalīto peļņu LVL 23 080. Saskaņā ar 13.03.2003. Cēsu pilsētas domes lēmuma “Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Dzīvokļu pārvalde” 2002.gada pārskata apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.5 §18) 2.punktu, peļņa tiek novirzīta iepriekšējo gadu zaudējumu LVL 652 apmērā segšanai un atlikusī daļa LVL 22 428 ieskaitīta pārējās rezervēs.

Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Vinda” (RN 950300075) galvenais darbības virziens – dzeramā ūdens piegāde un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana.

Pašvaldības uzņēmuma bilances aktīvi uz 31.12.2002. – LVL 3 086 327; pārskata gada ieņēmumi – LVL 871 176; izdevumi – LVL 938 535 un 2002.gadu beidzis ar pārskata gada zaudējumiem LVL 67 359. Cēsu pilsētas domes pārskata sagatavošanas laikā dome p/u “Vinda” 2002.gada pārskatu nav izskatījusi un lēmumu par uzņēmuma 2002.gada darbības rezultātu nav pieņēmusi.

Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” (RN 000300784) galvenais darbības virziens – siltumenerģijas ražošana un piegāde, siltuma ražošanas un pārvades iekārtu ekspluatācija un uzturēšana.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 22.02.2001. lēmumu “Par p/u “Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu” (sēdes protokols Nr.2 §34) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas atzinumiem par Cēsu pilsētas pašvaldības ieguldījumu pašvaldības uzņēmumos sakārtošanu, 24.01.2002. Cēsu pilsētas dome pieņem lēmumu “Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no p/u “Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” bilances” (sēdes protokols Nr.2 §31) un no uzņēmuma bilances izslēgti pamatlīdzekļi LVL 653 200 apmērā un uzņemti Cēsu pilsētas domes bilancē. Saskaņā ar 27.02.2001. noslēgto līgumu par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu” uzņēmuma pamatlīdzekļi ar atlikušo bilances vērtību LVL 486 845 nodoti nomā nomniekam SIA “Cēsu būvnieks”, pārējie pamatlīdzekļi par kopējo atlikušo uzskaites vērtību LVL 66 355 ar aktu nodoti valdījumā pašvaldības uzņēmumam “Cēsu Siltumtīklu uzņēmums”.

Saskaņā ar 28.02.2002. Cēsu pilsētas domes lēmumu “Par grozījumiem un papildinājumiem Līgumam par Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības modernizāciju un atjaunošanas apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.5 §27), uzsākta p/u “Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” parādu un saistību nodošana SIA “Cēsu būvnieks” un uzdots uzņēmuma direktoram nodrošināt uzņēmuma darbību atbilstoši tā apjomam. Pamatlīdzekļu un saistību nodošana nomniekam pabeigta 25.07.2002. (25.07.2002. CPD lēmums “Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu un saistību nodošanu nomniekam pabeigšanu” (sēdes protokols Nr.18 §24), 25.07.2002. pieņemšanas – nodošanas akts). Ar 25.07.2002. tiek apturēta uzņēmuma saimnieciskā darbība uz nenoteiktu laiku (25.07.2002. lēmums “Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” darbība apturēšanu” (sēdes protokols Nr.18 §25) un domē iesniegta uzņēmuma slēguma bilance par 2002.gada janvāra – maija mēnešiem.

Ar 12.12.2002. uzsākta Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” likvidācija, izveidota likvidācijas komisija (12.12.2002. CPD lēmums “Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Cēsu siltumtīklu uzņēmums” likvidāciju” (sēdes protokols Nr.30 §5)), 19.02.2003. LR Uzņēmumu reģistrā izdarīts ieraksts par likvidācijas procesa uzsākšanu un izmaiņām amatpersona sastāvā (19.02.2003. LR TM UR lēmums). Līdz ar to, Cēsu pilsētas domes 2002.gada pārskatā iekļauti uzņēmuma dati saskaņā ar 2002.gada slēguma bilanci. Pašvaldības uzņēmuma bilances aktīvi uz 31.05.2002. – LVL 70 988 un 2002.gada zaudējumi LVL 2 649.

Cēsu pašvaldības bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu maksas autostāvvietas” (RN 410301845) galvenais darbības virziens – pilsētas ielu apsaimniekošana, stāvvietu ierīkošana, pilsētas ielu saimniecības attīstīšana.

Lai novērstu pašvaldības iekšējās revīzijas konstatētos finansu pārkāpumus, 2002.gadā veikta Sabiedrības saimnieciskās un finansu darbības uzraudzība un kontrole, apstiprināts jauns Sabiedrības direktors (29.11.2002. CPD lēmums “Par Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas organizācijas SIA “Cēsu maksas autostāvvietas” direktoru” (sēdes protokols Nr.29 §34)).

Pašvaldības uzņēmuma bilances aktīvi uz 31.12.2002. – LVL 15 267 un 2002.gadu beidzis ar pārskata gada nesadalīto peļņu LVL 1 020. Cēsu pilsētas domes pārskata sagatavošanas laikā dome BO SIA “Cēsu maksas autostāvvietas” 2002.gada pārskatu nav izskatījusi un lēmumu par uzņēmuma 2002.gada darbības rezultātu nav pieņēmusi.

Lai organizētu pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecību un apsaimniekotu darījuma iestāžu apbūves teritoriju Valmieras ielā 2, Cēsīs un pamatojoties uz 22.08.2002. Cēsu pilsētas domes lēmumu “Par B/O SIA “Cēsu tirgus” dibināšanu”, dibināta un 04.10.2002. reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ar sabiedrības pamatkapitālu LVL 152 360 bezpeļņas organizācija SIA “Cēsu tirgus”, kuras galvenais darbības virziens – sava nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana, pārtikas, dzērienu un tabakas vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos. Sabiedrības vienīgais dibinātājs un vienīgais dalībnieks ir Cēsu pilsētas dome.

Pārskata sagatavošanas laikā Cēsu pilsētas dome pieņēma lēmumu par BO SIA “Cēsu tirgus” pamatkapitāla palielināšanu, izdarot papildu daļu ieguldījumus ieguldot Cēsu pilsētas domei piederošo kustamo īpašumu pēc stāvokļa uz 31.12.2002. par summu LVL 41 044,78 un naudas līdzekļus LVL 5,22. Iepriekš minētais papildu daļu ieguldījums LVL 41 050 apmērā atspoguļots Cēsu pilsētas domes 2002.gada pārskata sadaļā “Vērtspapīri un īstermiņa līdzdalība kapitālos” uz laiku, līdz papildu ieguldījuma reģistrācijai LR Uzņēmumu reģistrā.

Lai veicinātu informācijas apriti un sabiedrības informēšanu par Cēsu pašvaldībā notiekošajiem procesiem un lēmumiem, Cēsu pilsētas dome 2002.gadā nodibinājusi un izdod Cēsu pašvaldības laikrakstu “Cēsu vēstis” (12.12.2002. CPD lēmums “Par Cēsu pašvaldības laikraksta “Cēsu vēstis” reģistrēšanu” (sēdes protokols Nr.30 §34)). Laikraksts LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēts 27.12.2002. RN 000702724. To izdod vienu reizi mēnesī vienreizējā tirāžā 7000 eksemplāros izplatīšanai Cēsīs un Cēsu rajonā. Izdevumi, kas saistīti ar pašvaldības laikraksta reģistrēšanu, sagatavošanu, publicēšanu un izplatīšanu tiek segti no Cēsu pilsētas domes līdzekļiem. Nodrošināta laikraksta obligāto eksemplāru nosūtīšana normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām, noteiktajā kārtībā, termiņa un apmērā.

Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā LVL 10 000

Uz pārskata gada sākumu Cēsu pilsētas domes pārskatā uzrādīti ilgtermiņa finansu ieguldījumi Danlat Gruppen A/S (RN 209323, Hojskredvej 4, 5500 Middelfart Denmark (Danlet Properties A/S c/o Alez Rasmussen (Kildegaardsvej 12, 5580 Nr. Aaby Denmark)) – 25.05.1998. mainīts uzņēmuma nosaukums, izmaiņas reģistrētas Dānijas Nodarbinātības ministrijas Darba un sabiedrisko lietu pārvaldē 26.08.1998.) – darījuma rezultātā nodotās akcijas 122 000.- DKK (dāņu kronas) apmērā, kas sastāda 24.4% no kopējā akciju apjoma, LVL 9199 apmērā, ņemot vērā Latvijas Bankas noteikto dāņu kronas valūtas kursu 2001.gada 31.decembrī: 1 DKK = 0.0754 LVL.

Saskaņā ar 10.05.2002. Grāmatvedības nodaļā saņemtajiem “Danlat Gruppen” A/S Statūtiem, sabiedrības akciju kapitāls ir DKK 900 000, sadalīts akcijās DKK 1 000 vērtībā katra, līdz ar to Cēsu pilsēta domes līdzdalības daļu apjoms ir 13,55% un pašvaldības ieguldījums izslēgts no līdzdalības asociēto uzņēmumu kapitālā un iekļauts pārējo vērtspapīru un ieguldījumu uzskaitē.

( tūkst. LVL )

Nr.

Uzņēmuma, organizācijas nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr.

Līdzdalības daļas

31.12.2002.

Daļas nominālvērtība

Ieguldījums uz

01.01.2002.

Ieguldījums 2002.gada laikā

Ieguldījums uz

31.12.2002.

1.

SIA “Cēsu Olimpiskais Centrs”

RN 410302668;

VRN 44103026682

Bērzaines iela5, Cēsis, LV4101

10 000 sabiedrības kapitāla daļas;

10%

LVL 1

0

10

10

Saskaņā ar 14.02.2002. Cēsu pilsētas domes lēmumu “Par Cēsu pilsētas domes atbalstu olimpiskā centra izveidē” 2002.gadā dibināts, izveidots un 20.08.2002. reģistrēts LR Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar sabiedrības pamatkapitālu LVL 50 000 SIA “Cēsu Olimpiskais Centrs”, kuras galvenais darbības virziens – atpūta, kultūra, sports, sporta pasākumu organizēšana profesionāļiem un amatieriem atklātās vai slēgtās sporta bāzēs. Atbilstoši parakstītajai Sabiedrības pamatkapitāla daļai Cēsu pilsētas domei pienākas 10 000 Sabiedrības kapitāla daļas jeb 20% no sabiedrības pamatkapitāla, kurš Cēsu pilsētas domes 2002.gada pārskatā atspoguļots pēc izmaksu metodes.

Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi

( tūkst. LVL )

Nr.

Uzņēmuma, organizācijas nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr.

Līdzdalības daļas

31.12.2002.

Daļas nomināl- vērtība

Ieguldījums uz

01.01.2002.

Ieguldījums 2002.gada laikā

Ieguldījums uz

31.12.2002.

1.

A/S “Cēsu Alus”

RN 000303072

Lenču iela 9/11, Cēsis, LV4101

312 akcijas

3.96%

LVL 84

26,2

0

26,2

2.

SIA BO “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”

RN 410301550

Rīgas iela 32, Valmiera, LV4201

43212 daļas

13.24%

LVL 1

2,6

40,7

43,2

3.

SIA BO “Vidzemes attīstības aģentūra”

RN 410302001

Rīgas iela 26, Valmiera, LV4201

38 daļas

7.22%

LVL 80

3,0

2,9

3,0

4.

SIA “TV Vidzeme”

RN 410301337

J.Poruka iela 8-306, Cēsis, LV4101

92 daļas

9%

LVL 25

0

2,3

0

5.

Danlat Gruppen A/S

RN 209323

Hojskredvej 4, 5500 Middelfart Denmark

122 daļas

13.55%

DKK 1000

0

9,2 (pārcelts)

817

(valūtas kursa svārstības)

10,0

Cēsu pilsētas domei pēc stāvokļa uz 31.12.2002. ir ieguldījumi A/S “Cēsu Alus” LVL 26 208 apmērā, kas atbilst 312 akcijām. 2002.gada laikā akciju vērtība nav mainījusies.

Uz pārskata gada sākumu Cēsu pilsētas domei ir LR UR reģistrēti ieguldījumi SIA BO “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijā” LVL 2 550 apmērā, kas atbilst 85 SIA BO “ZAAO” pamatkapitāla daļām ar vienas kapitāla daļas vērtību Ls 30, kā arī LR UR nereģistrēti, bet pašvaldības veikti ieguldījumi 2001. pārskata gada laikā LVL 35 804 apmērā, kuri iemaksāti saskaņā ar SIA BO “ZAAO” 11.12.1998. kopsapulces lēmumu, novirzot šos līdzekļus SIA BO “ZAAO” ražošanas bāzes izveidošanai – sauso sadzīves atkritumu poligona “Daibe” celtniecībai.

Pārskata sagatavošanas laikā SIA BO “ZAAO” 28.02.2003. kopsapulcē nolēma reģistrēt pašvaldības veikto iemaksu LVL 35 804 apmērā kā pamatkapitāla palielinājumu. 2002.gada pārskatā augstāk minētās iemaksas iekļautas pārējo ieguldījumu sastāvā, kaut arī vēl nav reģistrētas kā pašvaldības ieguldījums.

Pašvaldības SIA BO “ZAAO” neiemaksātā daļa pēc 11.12.1998. kopsapulces lēmuma par ražošanas bāzes izveidošanu – sauso sadzīves atkritumu poligona “Daibe” celtniecību LVL 35 804 apmērā iekļauta īstermiņa līdzdalības kapitālos uzskaitē, kuru paredzēts iemaksāt 2003.gada laikā pusēm savstarpēji vienojoties par samaksas termiņiem.

Pārskata gada laikā SIA BO “ZAAO” reģistrējusi jau 2000.gadā veiktu pašvaldības ieguldījumu – LVL 40 662 apmērā atbilstoši LR Ministru Kabineta 31.05.2000. rīkojumam Nr.260 “Par valsts kustamās mantas – atkritumu savācējmašīnu – nodošanu pašvaldības īpašumā”; 20.06.2000. “Valsts kustamās mantas – atkritumu savācējmašīnas pieņemšanas nodošanas aktam” un 08.02.2001. Cēsu pilsētas domes lēmumam “Par papildu ieguldījumu SIA BO “ZAAO” pamatkapitālā”. Vienas kapitāla daļas vērtība noteikta LVL 1 (29.05.2002. LR UR reģistrētie SIA BO “ZAAO” Statūti (jaunā redakcija)).

2001.gadā Cēsu pilsētas dome iestājās SIA BO “Vidzemes attīstības aģentūra”, ieguldot LVL 3040, kas atbilst 38 SIA BO “VAA” pamatkapitāla daļām ar vienas kapitāla daļas vērtību Ls 80 (18.12.2001. “Dalībnieka kapitāla daļas apliecība”). 2002.gada laikā Cēsu pilsētas dome veikusi papildus ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā LVL 2 850 apmērā, kuru SIA BO “VAA” līdz 2002.gada pārskata sagatavošanai nebija reģistrējusi LR Uzņēmumu reģistrā. 2002.gada pārskatā minētais ieguldījums iekļauts kā nereģistrētais pašvaldības ieguldījums.

Saskaņā ar 08.08.2002. Cēsu pilsētas domes lēmumu “Par SIA “TV VIDZEME” parādu” (sēdes protokols Nr.19 §12) kapitalizēts Sabiedrības parāds Cēsu pilsētas domei ar SIA “TV VIDZEME” 92 kapitāla daļām par to kopējo vērtību LVL 2 300, kuru sabiedrība līdz 2002.gada pārskata sagatavošanai nebija reģistrējusi LR Uzņēmumu reģistrā. 2002.gada pārskatā minētais ieguldījums iekļauts kā nereģistrētais pašvaldības ieguldījums.

2002.gada laikā no līdzdalības asociēto uzņēmumu kapitālā izslēgtās Danlat Gruppen A/S (RN 209323, Hojskredvej 4, 5500 Middelfart Denmark) akcijas 122 000.- DKK (dāņu kronas) apmērā , kas sastāda 13,55% no kopējā akciju apjoma, LVL 9199 apmērā, ņemot vērā Latvijas Bankas noteikto dāņu kronas valūtas kursu 2001.gada 31.decembrī: 1 DKK = 0.0754 LVL, iekļautas pārējo finansu ieguldījumu uzskaitē. 2002.gada pārskatā pēc stāvokļa uz 31.12.2002. iekļautas augstāk minētās akcijas LVL 10 016 apmērā, ņemot vērā Latvijas Bankas noteikto dāņu kronas valūtas kursu 31.12.2002.: 1 DKK = 0,0821 LVL.

Pārskata sagatavošanas laikā tiek risināts jautājums par minēto akciju pārdošanu.

Domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv