Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 10.augusts   Vārda dienu svin: Brencis, Audris, Inuta
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Materiali> Ievads

- Cēsu pilsētas pansionāts
- Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23
- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr. 20
- Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Nr. 22
- Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums
- Uzziņai
- Noderīgi resursi internetā
- Rekvizīti
- Izsaki savu viedokli šeit
- Aktualitātes
- Informācija plašsaziņas līdzekļiem
- Apvienošanās projekta normatīvais pamats
- Projektu realizācija
- Uzvaras bulvārī 1A
- Pēteris Eglītis izsludina publisko apspriešanu objektam “Bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūve”
- Ints Jansons izsludina publisko apspriešanu objektam – rindu ēkas un vienģimenes dzīvojamās ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 75
- SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
- A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs
- Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.
- I daļa Apbūves noteikumi
- 7.1. Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- 8. Vide
- 9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
- 12. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 11. Transporta infrastruktūra
- 14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
- 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017
- Uzņēmumi
- Sociālās iestādes
- 1. Ievads
- 3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
- 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- 5. Cilvēkresursi
- 6. Dabas apstākļi
- 7. Inženierģeoloģiskie apstākļi
- 7.2. Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- 7.3. Hidroģeoloģiskie apstākļi
- 7.4. Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- 7.5. Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- 8.1. Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- 8.2. Antropogēno slodžu analīze
- 8.3. Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- 8.4. Atkritumu saimniecība
- 9.1. Ūdens saimniecība
- 9.2. Sadzīves kanalizācijas sistēma
- 9.3. Lietus ūdeņu kanalizācija
- 9.4. Siltumapgādes sistēma
- 9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma
- 9.6. Elektroapgādes sistēma
- 9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- 9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra
- 10. Mājoklis
- 11.1. Transporta infrastruktūra
- 11.2. Nākotnes priekšlikumi
- 12.1. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 12.2. Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- 12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- 12.4. Mazdārziņi
- 13. Aizsargjoslas
- 14.1. Turpmāk pētāmās teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- 14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- 14.3.Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- 14.4.Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- 14.5.Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai
- Kultūras iestādes
- Izglītības iestādes
- Cēsu kultūras centrs ( CKC )
- Bibliotēka
- Cēsu sabiedriskā pirts
- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
- Ievads
- Lietoto terminu skaidrojums
- Tiesiskais pamats
- Dabas apstākļi
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cilvēkresursu attīstība
- Pilsētvide
- Kultūrvēsturisko un vides vērtību aizsardzība
- Uzņēmējdarbība
- Transporta kustības un ielu stāvoklis Cēsīs.
- Infrastruktūra
- Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe
- Kultūra
- Tūrisms Cēsu pilsētā
- Sports
- Sabiedriskā drošība Cēsīs
- Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā
- Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem
- Pašvaldības sabiedriskās attiecības
- Rīcības stratēģija
- Cilvēkresursu attīstība
- Infrastruktūras sakārtošana un attīstība
- Uzņēmējdarbības vides attīstīšana
- Pilsētvides un dzīves telpas veidošana
- Pilsētas un pašvaldības sabiedriskās aktivitātes
- Pašvaldības budžets
- Darba grupas
- Par Cēsu pilsētas attīstības programmu
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums

Ievads


Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas centralizēti plānotās ekonomikas vietā nāk tirgus ekonomika. Tā nosaka nepieciešamību pēc citas plānošanas, kam jāatbilst tirgus ekonomikas prasībām; jāievēro nacionālās, reģionālās un vietējās intereses un vajadzības; demokrātijas, atklātuma, ilgtspējīgas un līdzsvarotas attīstības un pēctecības principi. Tāda plānošana savstarpējā saistībā atklāj resursus un prognozē teritorijas ekonomiskās attīstības iespējas, analizē sociālos procesus, kā arī palīdz saglabāt dabas un kultūrvēsturiskās vērtības.

Izstrādāšanas process

Programmas izstrādē piedalījās 14 darba grupas, kurās tika iekļauti dažāda līmeņa uzņēmēji, privāto uzņēmumu vadošie darbinieki, Cēsu pašvaldības deputāti un darbinieki, valsts iestāžu un uzņēmumu vadošie darbinieki, skolotāji, mediķi, kultūras un sporta darbinieki, sabiedrisko un reliģisko organizāciju pārstāvji no visas Cēsu pilsētas.

Attīstības programma veidota ar sabiedrības līdzdalību, respektējot Cēsu iedzīvotāju un zemes īpašnieku tiesības.

Cēsu pilsētas attīstības programmas ietvaros:

 • apzināta ekonomiskās, sociālās, inženiertehniskās, dabas un kultūrvides esošā situācija, veikta situācijas izpēte un analīze, noskaidrotas problēmas un tendences,
 • noteiktas pilsētas attīstības vīziju, ilgtermiņa un īstermiņa mērķi, prioritātes, rīcības programma un identificēti konkrēti projekti,
 • noteiktas vadlīnijas pilsētas teritorijas plānojumam,
 • izstrādāta pilsētas attīstības stratēģiju.

Cēsu pilsētas attīstības programmas mērķi :

 1. apzināt pašreizējo stāvokli Cēsu pilsētā, identificēt stiprās un vājās puses, apzināt iespējas, kuras vājās puses pārvērstu stiprajās un pēc iespējas mazinātu potenciālos draudus,
 2. noteikt prioritātes katrā no sadaļām, kas būtu atbalstāmas no pašvaldības un citu finansu resursu budžetiem,
 3. radīt priekšnoteikumus pilsētas integrācijai Vidzemes reģiona attīstības plānošanas un saimnieciskajos procesos kā vēsturiskam, sociāli ekonomiskam un kultūras centram, kuram raksturīgas valsts mērogā nozīmīgas funkcionālas pazīmes.

Attīstības programma ir ikvienam interesentam atklāts dokuments..kvienam ineresentam

 • Cēsu Dome un tai pakļautās iestādes un organizācijas izmantos šo programmu dažādu attīstības projektu izvērtēšanai no īstermiņa un ilgtermiņa attīstības viedokļa.
 • Projektu pieteicēji un kapitāla ieguldītāji lietos šo programmu, lai izvērtētu savu projektu atbilstību pilsētas attīstības vīzijām un saskaņotu savu darbību ar nozaru attīstības mērķiem.
 • Zemes īpašnieki izmantos šo programmu, lai izvērtētu sava īpašuma nākotnes attīstības iespējas.
 • Pilsētas iedzīvotāji izmantos programmu, lai zinātu pilsētas attīstības mērķus.
 • Ārzemju investori izmantos šo programmu informācijai, kā apliecinājumu, ka Cēsu pilsētai ir skaidri attīstības mērķi un rīcības programma.
 • Pilsētas attīstības programmu izmantos visas fiziskās un juridiskās personas, kas plāno savu darbību Cēsu pilsētā.
 • Attīstības programmai jākļūst par praktisku vadības un kontroles instrumentu pilsētas attīstībai.

Atbildība

Cēsu pilsētas attīstības programma ir politisks domes dokuments, ko tā apspriedusi un pieņēmusi atklātās debatēs.

Monitorings

Programmas izstrādātāji paredz izskatīt programmu reizi gadā, iesaistot pašvaldības pārstāvjus, darba grupas un ieinteresētās personas, kā arī turpināt darbu pie atsevišķu tēmu un apakšprogrammu izstrādes.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv