Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 10.augusts   Vārda dienu svin: Brencis, Audris, Inuta
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Materiali> Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā

- Cēsu pilsētas pansionāts
- Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23
- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr. 20
- Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Nr. 22
- Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums
- Uzziņai
- Noderīgi resursi internetā
- Rekvizīti
- Izsaki savu viedokli šeit
- Aktualitātes
- Informācija plašsaziņas līdzekļiem
- Apvienošanās projekta normatīvais pamats
- Projektu realizācija
- Uzvaras bulvārī 1A
- Pēteris Eglītis izsludina publisko apspriešanu objektam “Bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūve”
- Ints Jansons izsludina publisko apspriešanu objektam – rindu ēkas un vienģimenes dzīvojamās ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 75
- SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
- A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs
- Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.
- I daļa Apbūves noteikumi
- 7.1. Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- 8. Vide
- 9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
- 12. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 11. Transporta infrastruktūra
- 14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
- 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017
- Uzņēmumi
- Sociālās iestādes
- 1. Ievads
- 3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
- 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- 5. Cilvēkresursi
- 6. Dabas apstākļi
- 7. Inženierģeoloģiskie apstākļi
- 7.2. Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- 7.3. Hidroģeoloģiskie apstākļi
- 7.4. Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- 7.5. Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- 8.1. Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- 8.2. Antropogēno slodžu analīze
- 8.3. Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- 8.4. Atkritumu saimniecība
- 9.1. Ūdens saimniecība
- 9.2. Sadzīves kanalizācijas sistēma
- 9.3. Lietus ūdeņu kanalizācija
- 9.4. Siltumapgādes sistēma
- 9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma
- 9.6. Elektroapgādes sistēma
- 9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- 9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra
- 10. Mājoklis
- 11.1. Transporta infrastruktūra
- 11.2. Nākotnes priekšlikumi
- 12.1. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 12.2. Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- 12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- 12.4. Mazdārziņi
- 13. Aizsargjoslas
- 14.1. Turpmāk pētāmās teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- 14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- 14.3.Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- 14.4.Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- 14.5.Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai
- Kultūras iestādes
- Izglītības iestādes
- Cēsu kultūras centrs ( CKC )
- Bibliotēka
- Cēsu sabiedriskā pirts
- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
- Ievads
- Lietoto terminu skaidrojums
- Tiesiskais pamats
- Dabas apstākļi
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cilvēkresursu attīstība
- Pilsētvide
- Kultūrvēsturisko un vides vērtību aizsardzība
- Uzņēmējdarbība
- Transporta kustības un ielu stāvoklis Cēsīs.
- Infrastruktūra
- Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe
- Kultūra
- Tūrisms Cēsu pilsētā
- Sports
- Sabiedriskā drošība Cēsīs
- Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā
- Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem
- Pašvaldības sabiedriskās attiecības
- Rīcības stratēģija
- Cilvēkresursu attīstība
- Infrastruktūras sakārtošana un attīstība
- Uzņēmējdarbības vides attīstīšana
- Pilsētvides un dzīves telpas veidošana
- Pilsētas un pašvaldības sabiedriskās aktivitātes
- Pašvaldības budžets
- Darba grupas
- Par Cēsu pilsētas attīstības programmu
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums

Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā


E- pārvaldes ieviešana pakāpeniska ieviešana

Cēsu pilsētas dome starp daudziem konkurentiem ir izraudzīta kā pilotprojekta vieta, kur tiek realizēts TILDES, Microsoft un Datorprogrammu apgāda kopīgais devums e- pārvaldes ieviešanai. Projekts ietver sevī datorizētu dokumentu iekšējās aprites sistēmas ieviešanu. Dokuments neceļo vairs kā papīrs, bet gan speciāla programma to vada no datora uz datoru, savācot visas nepieciešamās rezolūcijas un apstiprinājumus, vienlaicīgi kontrolējot atbildes sniegšanas izpildi.

Visi pašvaldības darbinieki ir nodrošināti ar savu e-pastu, ka ļauj sūtīt dokumentus elektroniskā formātā, katrs darbinieks veic elektronisku darba nedēļas plānošanu, kas dod iespēju pārējiem domes darbiniekiem elektroniskā veidā aplūkot citu darbinieku darba plānus un elektroniski organizēt darba sanāksmes.

Pilsētas Interneta mājas lapas uzturēšana un tālāka attīstība

Cēsu pilsētas dome ir izstrādājusi jaunu pilsētas un pašvaldības mājas lapu, akcentējot ‘’Cēsis 800” logo. Mājas lapas veidošanas mērķis- sniegt pēc iespējas vairāk noderīgas informācijas dažādām apmeklētāju kategorijām: masu mēdijiem, uzņēmējiem, iedzīvotājiem, tūristiem, sporta līdzjutējiem, pasākumu apmeklētājiem, utt. Mājas lapa tulkota angļu, krievu un vācu valodās, līdz ar to tā kļūst plaši pieejama un lietojama. Nepieciešams attīstīt mājas lapu, piedāvājot tās apmeklētajiem kārtot dažādus darījumus elektroniskā on-line režīmā. Nozīmīga loma šādu darījumu kārtošanā ir elektroniskajam parakstam.

Iedzīvotāju izglītošana IT jomā

Lai iedzīvotāji varētu izmantot priekšrocības, ko sniedz informācija tehnoloģijas, viņi ir jāapmāca tās pielietot. Piekļūšana IT jānodrošina pēc iespējas lielākam iedzīvotāju lokam. Daļējs risinājums varētu būt vienas pieturas aģentūra, kura sniedz ne tikai informāciju, bet vajadzības gadījumā ļauj iedzīvotājam strādāt ar datoru patstāvīgi.

Cēsu pilsētas bibliotēkā 2001.gada pavasarī tika atvērta Interneta bibliotēka, kurā ikvienam ir iespēja strādāt ar informāciju tehnoloģijām.

Liela loma iedzīvotāju izglītošanā varētu būt skolu datorklasēm, kuras ārpus mācību laika nav pilnībā noslogotas. Piesaistot līdzekļus, tajās iespējams organizēt bezmaksas kursus interesentiem, kuri paši nespēj nopirkt šo pakalpojumu.

Pašlaik Cēsu pilsētā iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties datorapmācības kursos 10 uzņēmumos, kas ir pietiekošs skaits, lai apmierinātu maksātspējīgo iedzīvotāju pieprasījumu.

2000.gada augustā, aptaujājot 121 Cēsu pilsētas iedzīvotājus par informāciju tehnoloģiju izmantošanas iespējām un prasmēm, tika iegūtas šādas ziņas:

 • 46.3% no respondentiem neprot strādāt ar datoru,
 • no tiem, kas strādā ar datoru, 40.6% dara to katru dienu,
 • tikai 21.5% no aptaujātajiem dators ir mājas lietošanā,
 • 81.0% zina, kas ir Internets,kādas ir tā iespējas,
 • tikai 20.7% zina, kas ir e- komercija,
 • 24.8% no respondentiem atzina, ka kaut reizi ir lietojuši Internetu,
 • 45.2% Internetu lieto reizi nedēļā,
 • 15.7% respondentu ir sava e-pasta adrese,
 • 81.8% respondentu apmierina telekomunikāciju sakaru kvalitāte.

Vienota kooperatīvā datu apraides tīkla izveide pilsētas pašvaldības iestādēs un tuvākajās pašvaldībās

Datu apraides tīklam vajadzētu nodrošināt operatīvu informācijas apmaiņu starp pašvaldību organizācijām un nodrošināt tām kvalitatīvus Interneta sakarus. Kā īstermiņa mērķis izvirzāms - visu pašvaldības iestāžu pieslēgšana Interneta tīklam, nodrošinot tās ar e-pastu adresēm un spēju strādāt ar tām. Tālākā perspektīvā katra iestāde veido savu mājas lapu, pieslēdzot tās kopējai Cēsu mājas lapai.

Pāreja uz vienotu datu bāzu sistēmu domes struktūrvienībās:

Cēsu pilsētas domē uzstādīta datu bāžu vadības sistēma „Oracle”, kas nodrošina režīmu “klients – serveris” un vajadzības gadījumā atspoguļo daļu no informācijas arī Internetā. Lai nodrošinātu dzīves vietas deklarēšanu, ir izveidots tiešsaistes režīms ar iedzīvotāju reģistru. Tuvākajā nākotnē paredzēts strādāt tiešsaistes režīmā ar kadastra reģistru. Šie darbi noris sadarbībā ar programmēšanas kompāniju “ZZ Dats” . Ir nodrošināta Dzimtsarakstu nodaļas un pašvaldības policijas saslēgšana vienotā datu apraides tīklā ar pilsētas domi.

Pilsētas digitālā karte

Pilsētas domes rīcībā ir 1998.gada airofoto uzņēmumi un vektorizēts šis materiāls, no kura būtu iespējams gūt pārskatu par ielu, ēku un zemes gabalu izvietojumu Cēsu pilsētā. Nepieciešams ieguldīt milzīgu darbu, lai ievadītu visu infrastruktūras tīklu komunikāciju topogrāfiju digitālā veidā. Veicot šo darbu un vēlāk to aktualizējot, būtu iespējama ātra un precīza datu iegūšana par konkrētu vietu Cēsu pilsētā. Uzsākta sadarbība ar ieinteresētām organizācijām (ZET, Lattelekom, Valsts zemes dienests u.c.). Daļa informācijas varētu būt ievietota pilsētas mājas lapā.

E- vadība izglītības iestādēs

Tālākā perspektīvā izglītības iestādēm iespējams savu informāciju glabāt elektroniski uz servera un, izveidojot un attīstot savu mājas lapu, būtu iespējama ātra un ērta informācijas pieeja gan vecākiem, gan skolas administrācijai un skolotājiem, gan skolēnam. Skolēnam mājas lapā ar savas paroles palīdzību būtu iespēja jebkurā pasaules malā, kur pieejams Internets, atrast stundu sarakstu vai savu sekmju izrakstu. Vecākiem būtu iespēja sev pieņemamā vietā un laikā aplūkot bērna sekmes, utt. Pedagogi, izmantojot modernas multimediju tehnoloģiju iespējas, varētu dažādot savas lekcijas, piedāvājot skolēniem lekciju sagataves izprintēt no skolas mājas lapas jau pirms lekcijas. Ar multimediju tehnoloģiju palīdzību iespējama teletiltu veidošana ar skolām citās pasaules valstīs, tā ļaujot jauniešiem baudīt zināšanu sabiedrības priekšrocības.

Reģionālais pašvaldību vienotās informācijas tīkls (PVIS)

Lai nodrošinātu Cēsu pilsētas domes un apkārtējo pašvaldību elektroniska tīkla izveidi, Cēsu pilsētas dome 2000.gadā sāka PVIS projekta izstrādi. Pēc atkārtotām konsultācijām projekts kļuva par Vidzemes novada nozīmes projektu. Tā izstrādi un vadību uzņēmās Vidzemes Attīstības aģentūra. Cēsu pilsēta ir pašvaldību reģionālā vienotā informācijas centra atrašanās vieta. Vidzemes pašvaldības, izmantojot kooperatīvo datu tīklu un datu bāžu serveri, kurš atrodas Cēsīs, varēs strādāt tiešsaistes režīmos ar Valsts reģistriem (iedzīvotāju reģistrs, kadastra reģistrs u.c.).

Paredzams, ka 2004. gadā projekta realizācija tiks pabeigta un visas Vidzemes pašvaldību administratīvās ēkas būs savienotas kopējā informācijas tīklā. Sasniedzot projektā izvirzītos mērķus, būs radīti apstākļi ātram un precīzam pašvaldību darbam, sūtot un apmainoties ar informāciju savā starpā, kā arī ar valsts institūcijām. Reģiona iedzīvotājiem, izmantojot informāciju tehnoloģijas, būs iespēja būt konkurētspējīgiem lauku pašvaldībās.

Informācijas tehnoloģiju (IT) attīstības veicināšana pilsētā.

Lai veicinātu pilsētas attīstību, ir nepieciešams izveidot pašvaldībai piederošu sakaru kanalizācijas sistēmu, kas varētu nedaudz kompensēt gaisvadu sistēmu aizliegumu. Veicot rakšanas darbus, jāvērtē sakaru kanalizācijas ieguldīšanas lietderību. Tas sadārdzinātu rakšanas darbus, bet novērstu atkārtotu rakšanu tuvākajā nākotnē un varētu sekmēt kabeļtelevīzijas u.c. pakalpojumu attīstību.

Svarīgs attīstību veicinošs faktors būtu arī IT centra izveide Cēsu pilsētā, piesaistot naudu no ES fondiem. Šo centru varētu izmantot gan reģionālās pašvaldības, gan juridiskās firmas, gan privātpersonas.

SVID

Stiprās puses

 1. Moderno tehnoloģiju ieviešana pilsētā (Lattelekom, skolu datortīkli, sabiedriskais Interneta punkts, e-pārvaldes iestrādes).
 2. Izglītības iestāžu un pašvaldības vadības ieinteresētība.
 3. Datoru nodrošinājums pašvaldībā un izglītības iestādēs.

Vājās puses

 1. Līdzekļu trūkums pašvaldībās IKT risinājumu ieviešanai un apkalpošanai.
 2. Sociāli maznodrošinātās sabiedrības daļas noraidoša attieksme pret IKT.
 3. Vienota datu bāžu standarta trūkums pašvaldības iestādēs.
 4. Mazs mājas Interneta pieslēgumu skaits.
 5. Pašvaldības un tās pakļauto iestāžu darbinieku pieredzes un zināšanu trūkums darbā ar datu bāzēm un Internetu.
 6. Vājas iedzīvotāju iespējas veikt praktiskās darbības Internetā.

Iespējas

 1. Pilnas Cēsu pilsētas e-pārvaldes ieviešana.
 2. Labāko risinājumu izvēles realizācija kopējā datortīkla un datu bāžu veidošanā.
 3. Reģionālas nozīmes IKT centra veidošana.
 4. Pilsētas mājas lapas attīstīšana.
 5. Pašvaldības iestāžu saslēgšana e-vidē.
 6. Savas mājas lapas izveide katrai pašvaldības iestādei.
 7. Sadarbības attīstīšana ar reģionālajām, valstiskajām un starptautiskajām organizācijām.
 8. Visu IKT tehnisko resursu pilnvērtīga izmantošana pašvaldības un iestāžu darbā.
 9. Skolu informāciju tehnoloģiju potenciāla piesaiste.
 10. Publisko Interneta punktu attīstības sekmēšana Cēsīs.

Draudi

 1. Neizmantotas visas e-pārvaldes iespējas.
 2. Interneta resursu neētiska izmantošana.
 3. Datortehnikas un tehnisko risinājumu ātra novecošana.
 4. Valsts noteiktās informāciju un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu izvēles – ne vienmēr labāk risinājumi.
 5. Lattelekom monopols līdz 2013. gadam.
 6. Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju ieviešana zūd kā prioritāte gan valstī, gan pašvaldībā.
 7. Uzbrukumi datu bāzēm, izmantojot Internetu.
 8. Programmētāju monopols uz saviem izstrādātajiem produktiem (līdz ar to saistītās uzlabojumu izmaksas augstas).
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv