Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 10.augusts   Vārda dienu svin: Brencis, Audris, Inuta
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Materiali> Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem

- Cēsu pilsētas pansionāts
- Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23
- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr. 20
- Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Nr. 22
- Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums
- Uzziņai
- Noderīgi resursi internetā
- Rekvizīti
- Izsaki savu viedokli šeit
- Aktualitātes
- Informācija plašsaziņas līdzekļiem
- Apvienošanās projekta normatīvais pamats
- Projektu realizācija
- Uzvaras bulvārī 1A
- Pēteris Eglītis izsludina publisko apspriešanu objektam “Bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūve”
- Ints Jansons izsludina publisko apspriešanu objektam – rindu ēkas un vienģimenes dzīvojamās ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 75
- SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
- A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs
- Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.
- I daļa Apbūves noteikumi
- 7.1. Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- 8. Vide
- 9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
- 12. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 11. Transporta infrastruktūra
- 14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
- 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017
- Uzņēmumi
- Sociālās iestādes
- 1. Ievads
- 3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
- 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- 5. Cilvēkresursi
- 6. Dabas apstākļi
- 7. Inženierģeoloģiskie apstākļi
- 7.2. Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- 7.3. Hidroģeoloģiskie apstākļi
- 7.4. Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- 7.5. Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- 8.1. Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- 8.2. Antropogēno slodžu analīze
- 8.3. Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- 8.4. Atkritumu saimniecība
- 9.1. Ūdens saimniecība
- 9.2. Sadzīves kanalizācijas sistēma
- 9.3. Lietus ūdeņu kanalizācija
- 9.4. Siltumapgādes sistēma
- 9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma
- 9.6. Elektroapgādes sistēma
- 9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- 9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra
- 10. Mājoklis
- 11.1. Transporta infrastruktūra
- 11.2. Nākotnes priekšlikumi
- 12.1. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 12.2. Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- 12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- 12.4. Mazdārziņi
- 13. Aizsargjoslas
- 14.1. Turpmāk pētāmās teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- 14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- 14.3.Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- 14.4.Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- 14.5.Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai
- Kultūras iestādes
- Izglītības iestādes
- Cēsu kultūras centrs ( CKC )
- Bibliotēka
- Cēsu sabiedriskā pirts
- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
- Ievads
- Lietoto terminu skaidrojums
- Tiesiskais pamats
- Dabas apstākļi
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cilvēkresursu attīstība
- Pilsētvide
- Kultūrvēsturisko un vides vērtību aizsardzība
- Uzņēmējdarbība
- Transporta kustības un ielu stāvoklis Cēsīs.
- Infrastruktūra
- Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe
- Kultūra
- Tūrisms Cēsu pilsētā
- Sports
- Sabiedriskā drošība Cēsīs
- Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā
- Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem
- Pašvaldības sabiedriskās attiecības
- Rīcības stratēģija
- Cilvēkresursu attīstība
- Infrastruktūras sakārtošana un attīstība
- Uzņēmējdarbības vides attīstīšana
- Pilsētvides un dzīves telpas veidošana
- Pilsētas un pašvaldības sabiedriskās aktivitātes
- Pašvaldības budžets
- Darba grupas
- Par Cēsu pilsētas attīstības programmu
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums

Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem


Sadarbība ar kaimiņu pagastiem

Amatas novada padome, Cēsu pilsētas dome, Priekuļu pagasta padome un Raiskuma pagasta padome 2001.gada 27.jūlijā noslēdza brīvprātīgu savstarpējās sadarbības līgumu, kurš paredz šo pašvaldību speciālistu un vadītāju kopīgu darbu aktuālu problēmu risināšanā. Sadarbības līgumam 2002.gadā pievienojās arī Vaives un Straupes pagasts. Sadarbības līgums nosaka kopīgos darba virzienus:

  • izglītībā,
  • teritorijas plānošanā un līdzsvarotā ekonomiskā attīstībā,
  • dalība Vidzemes Attīstības aģentūrā,
  • komunālās saimniecības politikas veidošanā,
  • dalība dažādos projektos.

Sadarbība ar Cēsu rajona padomi un citām reģionālajām institūcijām

Cēsu pilsētas dome aktīvi piedalās Cēsu rajona padomes rīkotajās sēdēs un komitejās, jo Cēsis ir rajona administratīvais, ekonomiskais, izglītības, veselības aizsardzības, u.c. centrs.

Cēsu pilsētas domes un Cēsu rajona padomes kopīga projekta rezultāts ir Tūrisma Informācijas Centra izveide. Sadarbībā ar Cēsu rajona padomi realizēti lieli projekti tūrismā. PHARE programmas ietvaros 2000. gadā izveidota tūrisma objektu datu bāze, tūrisma attīstības stratēģiskais plāns, izstrādāta pieejamības, ceļu infrastruktūras attīstības stratēģija, izdots jauns tūrisma ceļvedis un tūrisma karte.

Pēdējo gadu laikā Cēsu pilsētas dome ir pārņēmusi un veiksmīgi administrē vairākas Cēsu rajona padomei piekrītošas funkcijas, piemēram, izglītības finansējuma administrēšana.

Laba sadarbība ir izveidojusies ar Cēsu rajona padomes teritoriālajiem plānotājiem - tiek risinātas pilsētas un rajona plānošanai nozīmīgas problēmas, notiek kopējas konsultācijas par dalību Vidzemes Attīstības aģentūrā.

Cēsu pilsētas domes deputāti 2001.gada 14.jūnijā pieņēma lēmumu par Cēsu pilsētas patstāvīgu iestāšanos Vidzemes Attīstības aģentūrā, tādējādi rodot sev iespēju aktīvi līdzdarboties reģiona attīstībā un plānošanā.

Sadarbība ar starptautiskajiem partneriem

Sadarbību ar ārvalstu partneriem Cēsu pilsētas dome sākusi jau 1991.gadā, noslēdzot sadraudzības līgumus ar Tyreso (Zviedrija) un Venafro (Itālija), 1992. g. - Achim (Vācija), un 1996.g. , sadarbojoties ar rajona padomi, - Frederiksberg (Dānija). 2000. gadā noslēgts sadraudzības līgums ar Rokiškis (Lietuva). Realizēti projekti dažādās nozarēs, arvien aktīvāk attīstās ekonomiskā sadarbība.

Līgums starp Cēsu un Tyreso pilsētām paredz sadarbību pieredzes apmaiņā pašvaldību administrēšanā, dabas aizsardzībā, izglītībā, medicīnā un kultūrā. Vairāki projekti realizēti sporta un izglītības jomās jaunatnei. Katru gadu vairākiem 12. klašu skolēniem ir iespēja apgūt pieredzi uzņēmējdarbībā Tyreso pilsētas uzņēmumos. Cēsu uzņēmējiem ir iespēja iegūt informāciju par izstādēm un tirgiem Zviedrijā.

Koris “Vidzeme” ir veicinājis sadarbību kultūras jomā ar sadraudzības pilsētu Venafro, tagad uzmanība pievērsta sadarbībai uzņēmējdarbībā. Tiek izstrādāts projekts veiksmīgas informācijas apmaiņas nodrošināšanai par aktualitātēm abās pilsētās, tūrisma iespējām, ekonomisko sadarbību un citiem sadarbības veidiem.

Jau sesto gadu Cēsu sadraudzības pilsēta Vācijā ir Ahima. Sadarbības galvenais virzītājspēks ir Ahimas – Cēsu Draudzības biedrība, kura darbojas gan Cēsīs, gan Ahimā. Biedrības jauniešu grupā ir visu Cēsu skolu skolēni. Abās sadraudzības pilsētās organizē skolēnu nometnes. Sadarbība attīstījusies kultūras, izglītības un sporta jomās, realizēti vairāki projekti sociālajā jomā: Vidzemes kamerorķestra, Pils kora un individuālu mūziķu koncerti, volejbola un galda tenisa sacensības, mākslinieku izstādes Ahimā, Ahimas sociālā palīdzība Cēsu trūcīgajiem iedzīvotājiem. Izglītības darbiniekiem bijusi iespēja apskatīt Ahimas mācību iestādes. Gūta pieredze pašvaldības darbā.

Lai attīstītos sadarbība arī ekonomiskajā jomā, Ahimā viesojusies Cēsu uzņēmēju delegācija.

Sadarbības līgums ar Lietuvas pilsētu Rokiškis noslēgts 2000. gadā. Tas paredz sadarbību pieredzes apmaiņas veicināšanā pašvaldības administrēšanā, vides aizsardzībā un sociālajā sfērā; tūrisma, izglītības, kultūras un sporta jomās. Akcentēta sadarbība starp jaunās paaudzes cilvēkiem. Tiek veicināti sakari starp uzņēmējiem un kompānijām Cēsu un Rokiškis pašvaldībās. Abu pilsētu sadarbības attīstība noris strauji, kopīgi realizēti vairāki projekti izglītībā, notikusi skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku pieredzes apmaiņa.

Kaut gan oficiāli sadarbības līgumi ir parakstīti ar piecām ārvalstu pašvaldībām, partneru loks dažādos pilsētā īstenotajos projektos ir plašāks un aptver lielu daļu Eiropas un visas Skandināvijas valstis.

Arvien vairāk pilsētas iedzīvotāju interesējas par Eiropas Savienību, tādēļ būtiska ir pašvaldības veiksmīgā sadarbība ar institūcijām, kas sniedz nepieciešamo informāciju (Latvijas Attīstības Aģentūra, Eiropas Informācijas Centrs, u.c.).

2002. gadā sākta sadarbība ar Omskas apgabalu Krievijas Federācijā, realizējot savstarpējas vizītes, organizējot bērnu nometnes un Omskas latviešu pieredzes apmaiņas vizītes Cēsīs. Tiek meklēti ceļi veiksmīgai ekonomiskai sadarbībai ar Sanktpēterburgu - 2003. gadā paredzēts noslēgt sadarbības līgumu.

Kā sena Hanzas pilsētu savienības locekle Cēsis aktīvi iesaistās savienības rīkotajos projektos un piedalās tradicionālajās Hanzas dienās, kas katru gadu notiek kādā no 200 dalībpilsētām.

Cēsis kopā ar Jēkabpili, Liepāju, Rēzekni, Rīgu un Ventspili ir Baltijas pilsētu savienības locekle un piedalās starptautiskās konferencēs un semināros. Šī savienība sastāv no 101 pilsētas ap Baltijas jūru un veido kopīgus projektus kultūras, sociālajā, dabas aizsardzības un ekonomiskajā jomā, paverot jaunas sadarbības iespējas. Cēsīs 2001. gada martā viesojās Baltijas pilsētu savienības valdes locekļi - pilsētas domē notika BPS valdes sēde, 2002.gadā Cēsīs tika organizēts Transporta komisijas riteņbraucēju seminārs un 2003.gadā paredzēta Tūrisma komisijas sanāksme. Cēsis aizvien vairāk sāk izmantot Baltijas pilsētu savienības piedāvātās iespējas un priekšrocības.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv