Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 10.augusts   Vārda dienu svin: Brencis, Audris, Inuta
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Materiali> Pašvaldības sabiedriskās attiecības

- Cēsu pilsētas pansionāts
- Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23
- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr. 20
- Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Nr. 22
- Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums
- Uzziņai
- Noderīgi resursi internetā
- Rekvizīti
- Izsaki savu viedokli šeit
- Aktualitātes
- Informācija plašsaziņas līdzekļiem
- Apvienošanās projekta normatīvais pamats
- Projektu realizācija
- Uzvaras bulvārī 1A
- Pēteris Eglītis izsludina publisko apspriešanu objektam “Bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūve”
- Ints Jansons izsludina publisko apspriešanu objektam – rindu ēkas un vienģimenes dzīvojamās ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 75
- SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
- A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs
- Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.
- I daļa Apbūves noteikumi
- 7.1. Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- 8. Vide
- 9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
- 12. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 11. Transporta infrastruktūra
- 14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
- 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017
- Uzņēmumi
- Sociālās iestādes
- 1. Ievads
- 3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
- 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- 5. Cilvēkresursi
- 6. Dabas apstākļi
- 7. Inženierģeoloģiskie apstākļi
- 7.2. Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- 7.3. Hidroģeoloģiskie apstākļi
- 7.4. Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- 7.5. Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- 8.1. Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- 8.2. Antropogēno slodžu analīze
- 8.3. Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- 8.4. Atkritumu saimniecība
- 9.1. Ūdens saimniecība
- 9.2. Sadzīves kanalizācijas sistēma
- 9.3. Lietus ūdeņu kanalizācija
- 9.4. Siltumapgādes sistēma
- 9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma
- 9.6. Elektroapgādes sistēma
- 9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- 9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra
- 10. Mājoklis
- 11.1. Transporta infrastruktūra
- 11.2. Nākotnes priekšlikumi
- 12.1. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 12.2. Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- 12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- 12.4. Mazdārziņi
- 13. Aizsargjoslas
- 14.1. Turpmāk pētāmās teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- 14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- 14.3.Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- 14.4.Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- 14.5.Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai
- Kultūras iestādes
- Izglītības iestādes
- Cēsu kultūras centrs ( CKC )
- Bibliotēka
- Cēsu sabiedriskā pirts
- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
- Ievads
- Lietoto terminu skaidrojums
- Tiesiskais pamats
- Dabas apstākļi
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cilvēkresursu attīstība
- Pilsētvide
- Kultūrvēsturisko un vides vērtību aizsardzība
- Uzņēmējdarbība
- Transporta kustības un ielu stāvoklis Cēsīs.
- Infrastruktūra
- Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe
- Kultūra
- Tūrisms Cēsu pilsētā
- Sports
- Sabiedriskā drošība Cēsīs
- Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā
- Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem
- Pašvaldības sabiedriskās attiecības
- Rīcības stratēģija
- Cilvēkresursu attīstība
- Infrastruktūras sakārtošana un attīstība
- Uzņēmējdarbības vides attīstīšana
- Pilsētvides un dzīves telpas veidošana
- Pilsētas un pašvaldības sabiedriskās aktivitātes
- Pašvaldības budžets
- Darba grupas
- Par Cēsu pilsētas attīstības programmu
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums

Pašvaldības sabiedriskās attiecības


Lai nodrošinātu ilgtermiņa pašvaldības un sabiedrības sadarbību, 1999.gada septembrī Cēsu domē tika izveidota jauna amata vienība – priekšsēdētāja palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos, vēlāk pārdēvēts par sabiedrisko attiecību speciālistu.

Cēsu pilsētas domes sabiedrisko attiecību galvenais mērķis un uzdevums praksē un ikdienas darbībā ir iedzīvotāju informēšana par pašvaldības darbības procesiem un aktualitātēm, iedzīvotāju iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesos un pilsētas domes organizētajos aktivitātēs un pasākumos.

Informācijas pieejamība pašvaldībā veicina ne tikai pilsonisku līdzdalību, bet arī nodrošina atklātumu valsts pārvaldē.

Ir panāktas ievērojamas pārmaiņas sabiedrības informēšanā par pašvaldības darbu un lēmumu realizāciju. Cēsis uz kopējā Vidzemes novada pilsētu fona ir ieņēmušas stabilu pozīciju ne tikai kultūras, izglītības un tūrisma attīstības jomā, bet arī kā sociāli atbildīga un iedzīvotāju vēlmēs ieinteresēta pašvaldība. Nodibināta pastāvīga saikne ar vietējiem iedzīvotājiem, laba sadarbība ar lokālajiem un reģionālajiem masu medijiem, uzņēmējiem un sabiedriskajām organizācijām. Tiek izdots pilsētas domes informatīvais izdevums pilsētas un sadarbības pagastu iedzīvotājiem, regulāri papildināta pilsētas mājas lapa internetā.

Cēsu pilsētas domes sabiedrisko attiecību stratēģiskais pamatmērķis ir maksimāli nodrošināt pilsētas galvenās mērķauditorijas ar to interesēm atbilstošu informāciju par pašvaldības darbu un lēmumiem, jaunumiem pašvaldībā un pilsētā. Rezultātā sabiedrība ir labi informēta un zinoša, kas ir garants savstarpējai sapratnei un atbalsts pilsētas domes komunikācijas mērķu un uzdevumu sasniegšanai.

Pilsētas domei noteikti galvenie sabiedrisko attiecību un komunikācijas mērķi:

 1. radīt vietējā sabiedrībā vienotu izpratni par pašvaldības darbības principiem, lēmumu pieņemšanas procesu un iedzīvotāja lomu un nozīmi kopējā valsts pārvaldes mehānismā,
 2. veicināt un aktivizēt iedzīvotāju iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesos pašvaldībā,
 3. veidot un uzturēt sabiedrisko domu par pašvaldībā un pilsētā aktuāliem procesiem un notikumiem,
 4. uzlabot komunikāciju ar problemātiskajām pilsētas domes mērķauditorijām un veicināt to iesaistīšanos pilsētas aktivitātēs, mērķprogrammās un projektos.
 5. uzlabot attiecības un veidot sadarbību starp Cēsu pašvaldību un nacionālajiem masu saziņas līdzekļiem,
 6. veidot Cēsu pilsētas tēlu reģionālajā un nacionālajā presē,
 7. plānot un panākt Cēsu pilsētas publicitāti starptautisko sadraudzības pilsētu un partneru masu saziņas līdzekļos, Baltijas reģiona presē un interneta portālos.

Sabiedrisko attiecību uzdevumi, taktika un kanāli:

 1. sagatavot un sniegt maksimāli nepieciešamo informāciju reģionālajiem masu saziņas līdzekļiem par pašvaldības darbu, lēmumiem un jaunumiem, kā arī ievietot to citos informācijas izplatīšanas kanālos – mājas lapā, domes avīzē u.c., nodrošinot maksimālu informācijas pieejamību vietējai sabiedrībai un citiem interesentiem,
 2. plānot un vadīt informatīvas programmas masu mediju un plašākas sabiedrības daļas iepazīstināšanai ar notikumiem pilsētā, Cēsu pilsētas domes lēmumiem, darbību un iecerēm, organizējot preses konferences,
 3. konsultēt domes vadību un darbiniekus profesionālā sadarbībā ar masu saziņas līdzekļiem,
 4. sniegt informāciju un komentāru uz presē paustu kritiku par pašvaldības darbu,
 5. skaidrot pašvaldības darbības pamatprincipus, lēmumu pieņemšanas procesu, pilsētas attīstības vadlīnijas un iedzīvotāja lomu pašvaldības veiksmīgā funkcionēšanā un lēmumu pieņemšanā pilsētas domes kontrolētajos medijos – Cēsu pilsētas domes avīzē, mājas lapā, brošūrās un citos izdevumos,
 6. noteikt un sagatavot apspriešanai un diskusijai kontrolētajos un nekontrolētajos medijos pilsētā aktuālus jautājumus, veidojot sabiedrisko domu,
 7. uzturēt nepārtrauktu komunikāciju ar problemātiskajām domes mērķauditorijām un iesaistīt tās jaunās sabiedrisko attiecību aktivitātēs, nostiprinot ilgstošu saikni ar auditoriju,
 8. nodibināt kontaktus ar konkrētiem žurnālistiem lielākajos nacionālajos masu medijos un regulāri nodrošināt tos ar informāciju par aktualitātēm un novitātēm Cēsu pilsētā,
 9. piedāvāt un ievietot nacionālajā presē apmaksātas publikācijas par Cēsīm, Cēsu pašvaldību un Cēsīm raksturīgo, unikālo Latvijas kontekstā,
 10. veikt regulāru reģionālo un nacionālo mediju monitoringu, reģionālajā presē uzmanību pievēršot regulāras informācijas nodrošināšanā pašvaldības iedzīvotājiem un nacionālajā presē novērtēt Cēsu pilsētas tēla veidošanos,
 11. stimulēt Cēsu pilsētas publicitātes veidošanu sadraudzības pilsētu masu saziņas līdzekļos. Meklēt un uzturēt kontaktus ar žurnālistiem Baltijas reģiona presē un panākt vienošanos par kontrolētas vai nekontrolētas informācijas ievietošanu.

Komunikācijas stratēģija

Sniedzot informāciju par pašvaldības darbu un skaidrojot pilsētas domes pieņemtos lēmumus, izmantot iedzīvotājiem saprotamu un viegli uztveramu valodu, pēc iespējas izvairoties no valsts pārvaldes iestāžu specifiskās terminoloģijas.

Komunicējot ar visām mērķauditorijām, jāizmanto gan kontrolētie, gan nekontrolētie mediji.

Komunikācijā ar vietējo sabiedrību, jāatspoguļo Cēsis kā droša un perspektīva mājvieta nākotnē, izmantojot atbilstošus faktus un argumentāciju.

Komunikācijā ar vietējo sabiedrību jāizmanto viedokļu līderi katrā apakšgrupā.

Jāveido, jāaktualizē un jāpopularizē pilsētas tēls reģionā un valstiskā līmenī, izmantojot Cēsīm raksturīgos motīvus un “Cēsīm 800” simboliku, logo un idejas.

Komunikācijā ar nacionālajiem medijiem pēc iespējas jānodibina tieši un personiski kontakti.

Periodiski jāpraktizē apmaksāta pasūtījuma informācijas sagatavošana plašsaziņas līdzekļiem.

Komunikācijā ar mērķauditorijām un plašsaziņas līdzekļiem jāievēro ticamība, kompetence, konsekvence, skaidrība un nepārtrauktība.

Sabiedrisko attiecību taktika un pasākumi:

1.Vietējā sabiedrībā

Sabiedrisko attiecību mērķis vietējā sabiedrībā ir nostiprināt un pilnveidot jau esošo atbalstu Cēsu pilsētas domes darbam katrā no mērķa grupām, panākot redzamāku un jūtamāku vietējo iedzīvotāju patriotismu un lepnumu par pilsētu. Sasniedzamais rezultāts ir apmierināta un informēta vietējā sabiedrība, kas vēlas palikt un paliek uz dzīvi Cēsīs.

1.1. Informācija masu saziņas līdzekļiem

Tiek gatavotas un sniegtas ziņas par aktualitātēm pilsētā un pilsētas domes darbā vietējos medijos – Cēsu rajona laikrakstā „Druva” un „Radio 3”, kā arī “Radio SWH” Valmieras biroja Vidzemes ziņu izlaidumos. “Radio 3” pārraida ne tikai ziņas, bet arī t.s. džinglus par pilsētā aktuāliem jaunumiem, kas tiek atkārtoti vairākas reizes dienā.

1.2. Informatīvs Cēsu pilsētas domes laikraksts

Katru mēnesi tiek izdots un turpmāk tiks izdots informatīvs Cēsu domes izdevums „Cēsu Vēstis” 7000 eksemplāru tirāžā. Ar abonēšanas centra „Diena” starpniecību to piegādā visiem Cēsu iedzīvotājiem un Cēsu sadarbības pagastu iedzīvotājiem Amatas novadā, Raiskumā, Vaivē, Priekuļos. Laikrakstā tiek atspoguļota aktuāla, iedzīvotājiem interesējoša informāciju, materiāli, lēmumu un saistošo noteikumu skaidrojumi, aptaujas un viedokļi.

1.3.Informatīvās lapas, bukleti un brošūras

Katru gadu sadarbībā ar Tūrisma informācijas centru un domes Attīstības plānošanas nodaļu tiek izdoti informatīvi un reklamējoši bukleti un materiāli par pilsētas tūrisma iespējām, uzņēmējdarbību statistiku un tamlīdzīgiem jautājumiem. Kā labākais piemērs - Cēsu astoņsimtgades ietvaros kopš 2001.gada regulāri tiek izdota brošūra „Cēsis faktos”, savukārt kopš 2002.gada, veicot domes iepriekšējā gada darbības analīzi, tiek izdots un izplatīts izdevums “Gada pārskats”.

Svarīgi, lai informatīvs materiālu dokuments būtu pieejams arī par katru organizēto sabiedrisko apspriešanu. Informatīvie izdevumi tiek izplatīti pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, pašvaldības iestādēs, pilsētas bibliotēkā, Tūrisma informācijas centrā, pilsētas skolās.

1.4.Cēsu mājas lapa I nternetā

Cēsu pilsētas dome 1999.gadā no Cēsu Tūrisma informācijas centra savā pārziņā pārņēma Cēsu mājas lapas uzturēšanu. Mājas lapas uzturēšana ir darbs, kurā piedalās vairākas domes nodaļas. Sabiedrisko attiecību speciālista uzdevumos ir regulāra jaunākās un aktuālākās informācijas ievietošana, kas parādās sadaļā “Jaunumi”. Sabiedrisko attiecību uzdevums ir arī “Cēsīm 800” sadaļas uzturēšana kārtībā un jaunākās informācijas atjaunošana, kā arī citu sabiedrisko attiecību aktivitāšu popularizēšana – jākoordinē, lai nolikumi par konkursiem tiktu ievietoti laicīgi un pieejamā vietā. Mājas lapa ir veiksmīgākais ceļš pie jauniešu mērķpublikas, tāpēc ieteicams vienoties ar skolām, ka to datorklasēs Cēsu mājas lapa tiek popularizēta un ar to iepazīstināti skolēni informātikas mācību stundās.

1.5.Iedzīvotāju informatīvais tālrunis 4125000

Cēsu domes izveidotajam informatīvajam tālrunim, pa kuru var uzzināt informāciju par pašvaldību visu diennakti, jākalpo arī kā koordinācijas punktam svarīgu pasākumu laikā, sabiedrisko apspriešanu un citu aptauju veikšanā, pa kuru iedzīvotāji var izteikt atbalstu vai noraidījumu kādam likumprojektam vai citam aktuālam jautājumam. Jādomā par tālruņa lielāku popularizēšanu, jo pagaidām to maz izmanto.

1.6.Ierosinājumu kastītes

Iedzīvotāju ērtībai Cēsu domes pirmā stāva vestibilā ir novietota pasta kastīte ierosinājumiem, sūdzībām un priekšlikumiem. Plānots, ka šādas Cēsu domes pasta kastītes 2002.gadā izvietos visās pilsētas publiskajās iestādēs – pastā, poliklīnikā, Dzīvokļu pārvaldē, lielveikalos, bibliotēkās, autoostā, VID, rajona padomē un citur.

1.7.Informatīvs stends

Lai nodrošinātu pieejamību un iespēju iepazīties ar pieņemtajiem domes lēmumiem un saistošajiem noteikumiem, domes 2.stāva vestibilā ir izvietots stends, kur ikviens var iepazīties ar pēdējās domes sēdes pieņemto lēmumu protokolu. Cēsu pilsētas bibliotēkā ir visi Cēsu pilsētas domes sēžu lēmumu protokoli.

1.8.Tiešās sarunas un tikšanās ar iedzīvotājiem

Pēc iedzīvotāju intereses izrādīšanas un domes iniciatīvas aktuālu jautājumu apspriešanai jārīko tiešās sarunas un tikšanās ar pilsētas iedzīvotājiem. Tikšanās reizēm ir sava tematika un domes mērķpublika. Biežākās tēmas - izglītība, uzņēmējdarbība, komunālie maksājumi, ar to saistītās problēmas un citas.

1.9.Konkursi

Kā viens no efektīvākajiem pasākumiem tiek vērtēts dažādu domes izsludinātu konkursu rīkošana vairākās iedzīvotāju mērķgrupās. Konkursiem jābūt ar balvām, lai iedzīvotājiem ir lielāka motivācija iesaistīties un pieteikt citus.

Jāturpina konkursa “Labākais sētnieks” rīkošana, kas cieši skar pensionēto un maznodrošināto iedzīvotāju mērķgrupu, Eseju kalendāra konkursa organizēšana skolēniem, kas iesaista jauniešus, labāko svētku tematikai atbilstošo skatlogu konkurss uzņēmējiem, sakoptākā pagalma konkurss, kā arī “Skaistākais gaisa dārzs” pilsētas māju īpašniekiem. Katrā mērķgrupā ieteicams rīkot vismaz vienu konkursu gada laikā, īpaši domājot par jauniešu auditoriju.

1.10.Preses konferences

Vienreizējiem un neparastiem notikumiem par godu pilsētas dome rīko preses konferences, uz kurām aicina arī nacionālo mediju pārstāvjus.

1.11. Projektu publicitātes veidošana

Svarīgs sabiedrisko attiecību uzdevums ir pilsētas domes realizēto projektu popularizēšana. Tā kā projekti ir dažādām mērķgrupām, tie attiecīgi arī jāpopularizē un tādejādi jāpiesaista projektu dalībnieki.

1.12.Uzņēmēju profila mape

Sadarbībā ar Attīstības plānošanas nodaļu 2002. gadā aizsākta jauna izdevuma iznākšana - kompāniju profila mape, kas ir informatīvs materiāls par uzņēmējiem. Mape palīdz ražotnēm, firmām paplašināt savu tirgu uz ārzemēm vai piesaistīt ārvalstu kapitālu savas darbības veicināšanai.

1.13. Pateicības dienas

Katra gada janvārī tiek rīkotas pateicības dienas, kurās Cēsu pilsētas dome pateicas visiem sadarbības partneriem par iepriekšējā gadā paveikto un nesavtīgu ieguldījumu pilsētas labā.

1.14. Pasākumi maznodrošinātajiem

Notiek sadarbība ar Cēsu pensionāru apvienību, Cēsu Invalīdu biedrību, Invalīdu un viņu draugu sporta un rehabilitācijas klubu „Cēsis”, „Glābiet bērnus” u.c. NVO. Īpaša sadarbība notiek attiecīgās organizācijas svētku, pasākumu, piemiņas brīžu vai sapulču reizēs.

Iekšējās komunikācijas auditorija:

Pilsētas domes darbiniekiem ir sociālās garantijas un iespējas, kas noteiktas domes koplīgumā starp domes darbiniekiem, administrāciju un arodbiedrību. Tā ietvaros tiek aptvertas gandrīz visas darbinieka sociālās un profesionālās vajadzības. Šīs garantijas ir labvēlīgas komunikācijas vides veidotājas.

1.1.Intranets

Līdzās sanāksmēm, tikšanās reizēm un sadzīves komunikācijai pilsētas domē ārkārtīgi svarīga loma ir iekšējam intranetam – Microsoft Outlook e-pasta iespējām, kas ir ātrs un ērts sazināšanās līdzeklis domes administrācijas un darbinieku vidū.

1.2. Sociālas aktivitātes

Regulāri tiek rīkoti Ziemassvētku pasākumi, uz kuriem aicināti visi 640 pašvaldībā un pašvaldības uzņēmumos strādājošie darbinieki. Nākotnē ieteicami vairāk sadzīves pasākumi, piemēram, pašvaldības sporta spēles, pikniki, balles un līdzīgas aktivitātes.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv