Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 9.augusts   Vārda dienu svin: Madara, Genoveva
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Materiali> Uzņēmējdarbības vides attīstīšana

- Cēsu pilsētas pansionāts
- Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23
- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr. 20
- Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Nr. 22
- Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums
- Uzziņai
- Noderīgi resursi internetā
- Rekvizīti
- Izsaki savu viedokli šeit
- Aktualitātes
- Informācija plašsaziņas līdzekļiem
- Apvienošanās projekta normatīvais pamats
- Projektu realizācija
- Uzvaras bulvārī 1A
- Pēteris Eglītis izsludina publisko apspriešanu objektam “Bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūve”
- Ints Jansons izsludina publisko apspriešanu objektam – rindu ēkas un vienģimenes dzīvojamās ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 75
- SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
- A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs
- Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.
- I daļa Apbūves noteikumi
- 7.1. Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- 8. Vide
- 9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
- 12. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 11. Transporta infrastruktūra
- 14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
- 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017
- Uzņēmumi
- Sociālās iestādes
- 1. Ievads
- 3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
- 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- 5. Cilvēkresursi
- 6. Dabas apstākļi
- 7. Inženierģeoloģiskie apstākļi
- 7.2. Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- 7.3. Hidroģeoloģiskie apstākļi
- 7.4. Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- 7.5. Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- 8.1. Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- 8.2. Antropogēno slodžu analīze
- 8.3. Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- 8.4. Atkritumu saimniecība
- 9.1. Ūdens saimniecība
- 9.2. Sadzīves kanalizācijas sistēma
- 9.3. Lietus ūdeņu kanalizācija
- 9.4. Siltumapgādes sistēma
- 9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma
- 9.6. Elektroapgādes sistēma
- 9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- 9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra
- 10. Mājoklis
- 11.1. Transporta infrastruktūra
- 11.2. Nākotnes priekšlikumi
- 12.1. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 12.2. Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- 12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- 12.4. Mazdārziņi
- 13. Aizsargjoslas
- 14.1. Turpmāk pētāmās teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- 14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- 14.3.Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- 14.4.Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- 14.5.Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai
- Kultūras iestādes
- Izglītības iestādes
- Cēsu kultūras centrs ( CKC )
- Bibliotēka
- Cēsu sabiedriskā pirts
- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
- Ievads
- Lietoto terminu skaidrojums
- Tiesiskais pamats
- Dabas apstākļi
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cilvēkresursu attīstība
- Pilsētvide
- Kultūrvēsturisko un vides vērtību aizsardzība
- Uzņēmējdarbība
- Transporta kustības un ielu stāvoklis Cēsīs.
- Infrastruktūra
- Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe
- Kultūra
- Tūrisms Cēsu pilsētā
- Sports
- Sabiedriskā drošība Cēsīs
- Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā
- Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem
- Pašvaldības sabiedriskās attiecības
- Rīcības stratēģija
- Cilvēkresursu attīstība
- Infrastruktūras sakārtošana un attīstība
- Uzņēmējdarbības vides attīstīšana
- Pilsētvides un dzīves telpas veidošana
- Pilsētas un pašvaldības sabiedriskās aktivitātes
- Pašvaldības budžets
- Darba grupas
- Par Cēsu pilsētas attīstības programmu
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums

Uzņēmējdarbības vides attīstīšana


 1. Uzņēmējdarbības prasmju attīstība
  1. Veikt pētījumu par uzņēmēju vajadzībām tālākizglītībā. Veidot sistēmu pieprasījuma apmierināšanai.
  2. Izveidot uzņēmējdarbības konsultāciju un informācijas centru, kurā uzņēmēji un potenciālie uzņēmēji saņemtu konsultatīvu palīdzību, kā arī gūtu nepieciešamo informāciju centra bibliotēkā.
  3. Īstermiņā attīstīt Cēsu pilsētas uzņēmēju izpratni par Eiropas Savienību, tās tirgu un strukturālo fondu līdzfinansējuma mērķiem.
  4. Organizēt Cēsu pilsētas un reģiona uzņēmējiem kopējus informācijas apmaiņas pasākumus, kuros notiktu informācijas un pieredzes apmaiņa, kā arī jauno uzņēmumu iepazīstināšana ar jau esošajiem uzņēmējiem.
  5. Sadarbojoties ar saistītām organizācijām, organizēt apmācības uzņēmumiem par kvalitātes standartu ISO 9000, ISO 14000, u.c. ieviešanu.
  6. Izveidot ekspertu datu bāzi ar tehnisko un profesionālo pieredzi biznesa vadībā.
  7. Veidot informācijas apmaiņas tīklus uzņēmumi- pašvaldība- izglītības organizācijas.
 2. Jaunu uzņēmumu attīstība un atbalsts
  1. Izpētīt un vienoties par pašvaldības (pašvaldību) un Latvijas rūpniecības un tirdzniecības kameras kopēja fonda izveidi un attīstību jaunu mazo uzņēmumu mikrokreditēšanai.
  2. Pie PIPE projektā veiktā tehniski ekonomiskā pamatojuma minēto apstākļu realizēšanās, realizēt biznesa inkubatora projektu ar mērķi aktivizēt potenciālos uzņēmējus uzsākt uzņēmējdarbību.
  3. Sniegt palīdzību Cēsu pilsētas esošajiem un jaunajiem uzņēmumiem sadarbības partneru meklējumos.
  4. Izstrādāt programmu jaunajiem uzņēmējiem/uzņēmumiem “Laipni lūdzam Cēsīs”, reklamēt to Latvijā.
 3. Uzņēmējdarbības infrastruktūras un pašvaldības un valsts sniegto pakalpojumu attīstība
  1. Veikt tehniski ekonomisko pētījumu par iespēju attīstīt ražošanas klasteri bijušās Autoremonta rūpnīcas teritorijā un ēkās, rekonstruējot un modernizējot esošo infrastruktūru un ražošanas tehnoloģijas.
  2. Veidot tūrisma klasteri Cēsu pilsētā, akcentējot Cīrulīšu un Gaujas senlejas attīstību. Atbalstīt biznesa tūrisma infrastruktūras attīstību, pilnveidot konferenču un izstāžu zāles, viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas iestāžu darbību.
  3. Veikt tehniski ekonomisko pētījumu par iespēju Cēsīs un tuvākajā apkārtnē veidot kokapstrādes klāsteri, attīstot kokapstrādes izglītības centru (Cēsu 4.arodvidusskola), attīstot sadarbību starp uzņēmumiem-pašvaldībām-izglītības centru.
  4. Veikt tehniski ekonomisko pētījumu par pārtikas rūpniecības klāstera izveidi Cēsīs.
  5. Organizēt regulāras apaļā galda sarunas uzņēmēji-pašvaldība, lai izzinātu viedokļus un kopīgi risinātu pilsētai un uzņēmējiem nozīmīgas problēmas.
  6. Izpētīt iespējas atvērt Rīgā Cēsu pilsētas pārstāvniecību, kas kalpotu kā tikšanās vieta politiķiem, uzņēmējiem, investoriem, kā arī būtu Cēsu interešu pārstāvēšanas centrs Latvijas galvaspilsētā.
  7. Regulāri izzināt uzņēmēju un iedzīvotāju viedokli par pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti, par veidiem, kā viņi vēlētos saņemt tos un kādus jaunus pakalpojumus tie labprāt saņemtu.
 4. Investīciju piesaiste
  1. Sagatavot iespējamo investīciju projektu materiālus un izplatīt tos caur dažādiem kanāliem (vēstniecībām, attīstības aģentūrām, rūpniecības un tirdzniecības palātu, mājas lapu un portāliem) potenciālajiem investoriem.
  2. Aicināt pilsētas uzņēmējus izmantot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu savas uzņēmējdarbības attīstībā un konkurētspējas celšanā.
  3. Cēsu pilsētas mājas lapā attīstīt sadaļu “Investīciju projekti”.
  4. Informēt masu mēdijus par uzņēmējdarbības aktivitātēm Cēsīs.
  5. Noteikt pilsētas stratēģiskās reinvestīcijas teritorijas, kuras varētu nākotnē kalpot jaunu uzņēmumu attīstībā, nodrošināt šīs teritorijas ar nepieciešamajām inženierkomunikācijām un piedāvāt kā investīciju teritorijas.
 5. Tūrisma un atpūtas sektora attīstība
  1. Izstrādāt pašvaldības atbalsta stratēģiju tūrisma industrijas attīstībai, vēršot uzmanību uz:
   1. tūrisma mārketinga attīstību;
   2. Vidzemes vēstures un tūrisma centra attīstību;
   3. dalību starptautiskos tūrisma projektos;
   4. tūrisma darbinieku tālākizglītošanu;
   5. viduslaiku romantisma elementu izmantošanu pilsētas tūrisma tēla veidošanā, kultūras un atpūtas pasākumu organizēšanā;
   6. ikgadēja kultūras un atpūtas pasākumu kalendāra izstrādi visam gadam un reklamēt to izstādēs, masu mēdijos un mājas lapā;
   7. nacionālu un starptautisku konferenču un izstāžu organizēšanu Cēsīs;
   8. “zaļā” tūrisma iespēju reklamēšanu Cēsīs un apkārtnē (velo, gājēju, ūdens tūrisms, u.c.).
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv