Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 9.augusts   Vārda dienu svin: Madara, Genoveva
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Materiali> Infrastruktūras sakārtošana un attīstība

- Cēsu pilsētas pansionāts
- Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23
- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr. 20
- Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Nr. 22
- Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums
- Uzziņai
- Noderīgi resursi internetā
- Rekvizīti
- Izsaki savu viedokli šeit
- Aktualitātes
- Informācija plašsaziņas līdzekļiem
- Apvienošanās projekta normatīvais pamats
- Projektu realizācija
- Uzvaras bulvārī 1A
- Pēteris Eglītis izsludina publisko apspriešanu objektam “Bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūve”
- Ints Jansons izsludina publisko apspriešanu objektam – rindu ēkas un vienģimenes dzīvojamās ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 75
- SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
- A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs
- Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.
- I daļa Apbūves noteikumi
- 7.1. Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- 8. Vide
- 9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
- 12. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 11. Transporta infrastruktūra
- 14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
- 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017
- Uzņēmumi
- Sociālās iestādes
- 1. Ievads
- 3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
- 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- 5. Cilvēkresursi
- 6. Dabas apstākļi
- 7. Inženierģeoloģiskie apstākļi
- 7.2. Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- 7.3. Hidroģeoloģiskie apstākļi
- 7.4. Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- 7.5. Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- 8.1. Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- 8.2. Antropogēno slodžu analīze
- 8.3. Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- 8.4. Atkritumu saimniecība
- 9.1. Ūdens saimniecība
- 9.2. Sadzīves kanalizācijas sistēma
- 9.3. Lietus ūdeņu kanalizācija
- 9.4. Siltumapgādes sistēma
- 9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma
- 9.6. Elektroapgādes sistēma
- 9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- 9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra
- 10. Mājoklis
- 11.1. Transporta infrastruktūra
- 11.2. Nākotnes priekšlikumi
- 12.1. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 12.2. Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- 12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- 12.4. Mazdārziņi
- 13. Aizsargjoslas
- 14.1. Turpmāk pētāmās teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- 14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- 14.3.Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- 14.4.Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- 14.5.Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai
- Kultūras iestādes
- Izglītības iestādes
- Cēsu kultūras centrs ( CKC )
- Bibliotēka
- Cēsu sabiedriskā pirts
- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
- Ievads
- Lietoto terminu skaidrojums
- Tiesiskais pamats
- Dabas apstākļi
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cilvēkresursu attīstība
- Pilsētvide
- Kultūrvēsturisko un vides vērtību aizsardzība
- Uzņēmējdarbība
- Transporta kustības un ielu stāvoklis Cēsīs.
- Infrastruktūra
- Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe
- Kultūra
- Tūrisms Cēsu pilsētā
- Sports
- Sabiedriskā drošība Cēsīs
- Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā
- Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem
- Pašvaldības sabiedriskās attiecības
- Rīcības stratēģija
- Cilvēkresursu attīstība
- Infrastruktūras sakārtošana un attīstība
- Uzņēmējdarbības vides attīstīšana
- Pilsētvides un dzīves telpas veidošana
- Pilsētas un pašvaldības sabiedriskās aktivitātes
- Pašvaldības budžets
- Darba grupas
- Par Cēsu pilsētas attīstības programmu
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums

Infrastruktūras sakārtošana un attīstība


 1. Transporta infrastruktūra
 2. Projektēt un izbūvēt pilsētas apvedceļu, lai maksimāli atslogotu pilsētas centra vecpilsētas daļu no smagā autotransporta.
 3. Izbūvēt pilsētas otro un trešo transporta loku, lai atslogotu pilsētas centrālo daļu no transporta plūsmas.
 4. Atjaunot melno segumu pilsētas maģistrālajām ielām.
 5. Palielināt melnā seguma īpatsvaru kopējā ielu tīklā.
 6. Sekmēt videi draudzīga transporta (velosipēds, rollers) izmantošanu Cēsīs, projektējot un izbūvējot veloceliņus un velostāvvietas Cēsu pilsētā.
 7. Veikt regulāru vecpilsētas transporta shēmas darbības uzraudzības.
 8. Veicināt starptautiskas automaģistrāles Rīga-Veclaicene rekonstrukciju, izveidojot to par ātrgaitas automaģistrāli.
 9. Panākt Cēsu pilsētas iekļaušanos Eiropas nozīmes transporta koridoros (VIA Hansetica, Rail Baltic).
 10. Atjaunot vecpilsētas ceļu iesegumus.
 11. Rekonstruēt esošās dzelzceļa šķērsošanas vietas un izbūvēt jaunu.
 12. Stimulēt pilsētas dzelzceļa stacijas un autoostas ēkas renovāciju.
 13. Turpināt uzstādīt virzienu un objektu rādītājus, ielu nosaukumus un citas satiksmi organizējošas ceļazīmes.
 14. Veidot optimālu auto un velo stāvvietu izvietojumu pilsētā.
 15. Identificēt bīstamos Cēsu pilsētas transporta krustojumus, rast risinājumus to drošākai ekspluatācijai.
 16. Sekmēt iekšējā sabiedriskā transporta attīstību Cēsīs, lai atslogotu pilsētas centrālo daļu no stāvošām automašīnām.
 17. Sadarbojoties ar ieinteresētajām pusēm, piesaistīt līdzekļus Gaujas krastu stiprināšanai un aizsardzībai pret ūdens eroziju.
 18. Plānojot pilsētas attīstību, paredzēt lielu objektu izvietojumu ārpus pilsētas centrālās daļas.
 19. Veicināt Priekuļu lidlauka attīstību, veidojot to par mazo lidaparātu transporta mezglu.
 20. Izglītības, sporta, kultūras un sociālās infrastruktūras atjaunošana un jaunu objektu izbūve
 21. Rekonstruēt un renovēt esošās pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādes.
 22. Uzcelt jaunu pamatskolu.
 23. Uzcelt jaunu pirmsskolas izglītības iestādi.
 24. Nodrošināt izglītības pieejamību bērniem ar īpašām vajadzībām.
 25. Atjaunot ārējos sporta laukumus pie izglītības iestādēm.
 26. Atbalstīt alternatīva jauniešu atpūtas centra izveidi.
 27. Modernizēt Cēsu pilsētas stadionu.
 28. Renovēt Cēsu pilsētas kultūras centru.
 29. Uzcelt jaunu muzeja krātuvi.
 30. Piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, atjaunot Pils kompleksa ietilpstošos kultūrvēsturiskos un dabas objektus, veidojot kompleksu par nacionālas un starptautiskas nozīmes tūrisma centru.
 31. Paredzēt jaunas ēkas celtniecību pilsētas galvenajai publiskai bibliotēkai.
 32. Izveidot grupu dzīvokli jauniešiem, kurā sociālo darbinieku vadībā jaunieši pēc bērnu nama atstāšanas vai ar garīgas attīstības traucējumiem apgūst dzīvei nepieciešamās iemaņas.
 33. Izveidot sociālo pakalpojumu centru.
 34. Veicināt Cēsu pilsētas pansionāta renovācijas projekta pabeigšanu.
 35. Sekmēt bērnu nama “Gaujaslīči” renovāciju un rekonstrukciju.
 36. Sekmēt Cēsu rajona centrālās slimnīcas renovāciju.
 37. Veicināt jauna Cēsu pilsētas ugunsdzēsēju un glābšanas dienesta depo izbūvi.
 38. Izbūvēt jaunas un rekonstruēt esošās publiskās tualetes Cēsīs.
 39. Mājokļu infrastruktūra
 40. Renovēt ēkas sociālo dzīvokļu atvēršanai.
 41. Renovēt pārvietojamā fonda apdzīvojamās platības.
 42. Izvērtēt iespēju uzcelt pašvaldības daudzdzīvokļu īres namu.
 43. Veidot kopējus pašvaldības un privāto uzņēmumu sadarbības projektus jaunu mājokļu celtniecībā.
 44. Veikt noteiktu pilsētai piederošu zemes īpašumu parcilāciju un infrastruktūras izbūvi ar mērķi stimulēt individuālo dzīvojamo māju apbūvi.
 45. Stimulēt māju īpašniekus renovēt dzīvojamās mājas.
 46. Atkritumu saimniecības infrastruktūra
 47. Ieviest dalīto atkritumu savākšanas sistēmu Cēsīs.
 48. Izveidot atkritumu šķirošanas laukumu Cēsīs.
 49. Turpināt attīstīt koku nobiru publisko kompostēšanas vietu ierīkošanu un sekmēt privāto izveidi.
 50. Veicināt otrreiz izmantojamo resursu pārstrādi pilsētā.
 51. Ūdensapgādes, kanalizācijas un lietus ūdens infrastruktūra
 52. Rekonstruēt un nomainīt esošo nolietoto ūdens un kanalizācijas tīklu infrastruktūru un izbūvēt jaunus tīklus.
 53. Pievienot pilsētai pieguļošās apdzīvotās vietas centralizētajai pilsētas ūdens un kanalizācijas sistēmai.
 54. Modernizēt Cēsu pilsētas notekūdens attīrīšanas iekārtas atbilstoši Eiropas Savienības normām.
 55. Izpētīt lietus ūdens savākšanas sistēmu Cēsu pilsētā un realizēt projektus lietus ūdens kanalizācijas sistēmas sakārtošanai.
 56. Siltumapgādes sistēma, gāzes, elektroenerģijas/ ielu un laukumu apgaismojuma un sakaru infrastruktūra
 57. Turpināt siltumapgādes sistēmas attīstību Cēsu pilsētas siltumapgādes stratēģijā minētajos virzienos.
 58. Veicināt atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu siltumapgādē.
 59. Veicināt tālāku gāzes apgādes tīklu izbūvi, ņemot vērā potenciālo klientu intereses.
 60. Sekmēt 6 kV elektropārvades līniju nomaiņu uz 10 kV līnijām Cēsu pilsētas vecpilsētā.
 61. Veicināt elektroenerģijas tīklu rekonstrukciju Cēsīs.
 62. Turpināt pilsētas apgaismojuma rekonstrukciju un jaunu līniju izbūvi.
 63. Nodrošināt Cēsu pilsētu ar kvalitatīviem ātrgaitas maģistrāliem datu pārraides tīkliem.
 64. E-pārvalde
 65. Sekmēt un īstenot pilsētas iedzīvotāju izglītību informāciju un komunikāciju tehnoloģiju sfērā.
 66. Realizēt e-pārvaldes sistēmu Cēsīs atbilstoši Latvijas valsts e-pārvaldes modelim.
 67. Attīstīt Cēsu pilsētas mājas lapu kā lokālas un reģionālas nozīmes portālu, kurā iespējams kārtot dažādus darījumus un gūt nepieciešamo informāciju.
 68. Izveidot pašvaldības un tās iestāžu datu pārraides tīklu.
 69. Izveidot un attīstīt pašvaldības iestāžu mājas lapas.
 70. Izveidot reģionālas un valsts nozīmes informāciju un komunikāciju tehnoloģiju centru, kas apkalpotu gan privātas, gan publiskas organizācijas.
 71. Piedalīties Vidzemes pašvaldību vienotās informācijas sistēmas projekta realizācijā.
 72. Sekmēt publisko Interneta pieejas punktu izveidi Cēsīs.
 73. Attīstīt informāciju un komunikāciju tehnoloģijas cilvēku ar kustības traucējumiem darba vietu izveidē.
 74. Attīstīt informāciju un komunikāciju tehnoloģiju nodrošinājumu, mācību un studiju pilnveidē un attīstībā (piem., videokonferenču pārraides iekārtas).
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv