Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 9.augusts   Vārda dienu svin: Madara, Genoveva
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Materiali> Pilsētvides un dzīves telpas veidošana

- Cēsu pilsētas pansionāts
- Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23
- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr. 20
- Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Nr. 22
- Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums
- Uzziņai
- Noderīgi resursi internetā
- Rekvizīti
- Izsaki savu viedokli šeit
- Aktualitātes
- Informācija plašsaziņas līdzekļiem
- Apvienošanās projekta normatīvais pamats
- Projektu realizācija
- Uzvaras bulvārī 1A
- Pēteris Eglītis izsludina publisko apspriešanu objektam “Bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūve”
- Ints Jansons izsludina publisko apspriešanu objektam – rindu ēkas un vienģimenes dzīvojamās ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 75
- SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
- A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs
- Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.
- I daļa Apbūves noteikumi
- 7.1. Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- 8. Vide
- 9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
- 12. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 11. Transporta infrastruktūra
- 14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
- 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017
- Uzņēmumi
- Sociālās iestādes
- 1. Ievads
- 3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
- 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- 5. Cilvēkresursi
- 6. Dabas apstākļi
- 7. Inženierģeoloģiskie apstākļi
- 7.2. Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- 7.3. Hidroģeoloģiskie apstākļi
- 7.4. Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- 7.5. Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- 8.1. Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- 8.2. Antropogēno slodžu analīze
- 8.3. Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- 8.4. Atkritumu saimniecība
- 9.1. Ūdens saimniecība
- 9.2. Sadzīves kanalizācijas sistēma
- 9.3. Lietus ūdeņu kanalizācija
- 9.4. Siltumapgādes sistēma
- 9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma
- 9.6. Elektroapgādes sistēma
- 9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- 9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra
- 10. Mājoklis
- 11.1. Transporta infrastruktūra
- 11.2. Nākotnes priekšlikumi
- 12.1. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 12.2. Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- 12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- 12.4. Mazdārziņi
- 13. Aizsargjoslas
- 14.1. Turpmāk pētāmās teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- 14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- 14.3.Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- 14.4.Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- 14.5.Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai
- Kultūras iestādes
- Izglītības iestādes
- Cēsu kultūras centrs ( CKC )
- Bibliotēka
- Cēsu sabiedriskā pirts
- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
- Ievads
- Lietoto terminu skaidrojums
- Tiesiskais pamats
- Dabas apstākļi
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cilvēkresursu attīstība
- Pilsētvide
- Kultūrvēsturisko un vides vērtību aizsardzība
- Uzņēmējdarbība
- Transporta kustības un ielu stāvoklis Cēsīs.
- Infrastruktūra
- Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe
- Kultūra
- Tūrisms Cēsu pilsētā
- Sports
- Sabiedriskā drošība Cēsīs
- Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā
- Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem
- Pašvaldības sabiedriskās attiecības
- Rīcības stratēģija
- Cilvēkresursu attīstība
- Infrastruktūras sakārtošana un attīstība
- Uzņēmējdarbības vides attīstīšana
- Pilsētvides un dzīves telpas veidošana
- Pilsētas un pašvaldības sabiedriskās aktivitātes
- Pašvaldības budžets
- Darba grupas
- Par Cēsu pilsētas attīstības programmu
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums

Pilsētvides un dzīves telpas veidošana


 1. “Zaļo teritoriju” attīstība
 2. Izpētīt Cēsu pilsētas “zaļo zonu”, noskaidrojot esošo stāvokli, vērtīgās teritorijas un objektus, to optimālas apsaimniekošanas iespējas un izstrādāt attīstības stratēģiju.
 3. Apstiprināt vietējas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un kultūrvēsturiskos pieminekļus, saistošos noteikumus un dabas aizsardzības plānus.
 4. Turpināt darbu pie pilsētas parku un skvēru rekonstrukcijas projektiem un projektu realizācijas.
 5. Izbūvēt jaunu un lielu brīvdabas estrādi masu pasākumu rīkošanai Cēsīs.
 6. Veidot pilsētas slēgtās kapsētas par daļēji slēgta tipa parkiem.
 7. Projektēt un realizēt galveno maģistrālo iebraucamo ielu ainavu un apstādījumu rekonstrukciju.
 8. Veidot Cēsu pilsētas Vinterupītes, Pirtsupītes, Siļķupītes u.c gravu sistēmas kā pastaigu un mācību teritorijas.
 9. Attīstīt Gaujas senleju kā augstvērtīgu ainavisku teritoriju tūrismam, atpūtai un veselības iestāžu darbībai, izveidot dabas takas.
 10. Veikt ainavu un skatu punktu uz Cēsu pilsētas vēsturisko centru inventarizāciju un izstrādāt darbības plānu skatu punktu atjaunošanā un ainavas uzlabošanā.
 11. Turpināt attīstīt gaisa ziedu dārzu izvietošanu pilsētā, sekmēt privāto gaisa ziedu dārzu izvietošanos.
 12. Izmantot ziemas mēnešos un atsevišķos vasaras pasākumos dekoratīvo pilsētas apgaismojumu kā tūrisma piesaistes avotu.
 13. Attīstīt un stimulēt zaļās zonas apsaimniekotāju tehnoloģijas un kvalitātes līmeņa celšanu.
 14. Panākt aktīvāku privātpersonu un uzņēmēju ieinteresētību savu teritoriju sakopšanā un uzturēšanā atbilstoši pilsētas interesēm.
 15. Veicināt atpūtas zonu veidošanos daudzdzīvokļu māju mikrorajonos.
 16. Veicināt Lauciņu mikrorajona Dolomītu karjera apkārtnes attīstību tūrisma un atpūtas mērķiem, piesaistot dažādus finansu resursus.
 17. Veikt potenciāli piesārņoto teritoriju apzināšanu, novērtēšanu un sanāciju.
 18. Sakārtot pilsētas administratīvās robežas.
 19. Pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība
 20. Attīstīt Pils kompleksu kā starptautiskas nozīmes tūrisma objektu
  1. Konservēt Livonijas ordeņa pili, iekļaujot tajā atsevišķus komercpakalpojumus.
  2. Veidot Jauno pili kā pilsētas reprezentācijas un pilsētas ekspozīcijas ēku.
  3. Rekonstruēt ēku kompleksu Baznīcas laukumā 1, izvietojot Vidzemes vēstures un tūrisma centra administratīvo korpusu.
  4. Atjaunot Izstāžu namu, saglabājot esošas funkcijas: izstāžu, ekspozīciju, muzikālu un teatrālu pasākumu organizēšana.
  5. Attīstīt Pils dārzā amatnieku pilsētiņu.
  6. Attīstīt Pils parku kā elitāru kultūras pasākumu norises vietu un augstvērtīgu dendroloģisko parku.
  7. Veicināt vecās Cēsu alus darītavas teritorijā ar tūrismu un atpūtu saistītu aktivitāšu attīstību.
  8. Veikt ekonomiski tehnisko pētījumu par ēku kompleksa Lenču ielā 6 attīstības iespējām. Realizēt projektu, pamatojoties uz izstrādāto pētījumu.
  9. Turpināt attīstīt bērnu un jauniešu atpūtas laukumu.
  10. Attīstīt Maija parku kā atpūtas un romantisma parku.
  11. Veidot tūrisma informācijas centru ar paplašinātām funkcijām jaunā apmeklētāju centra ietvaros.
  12. Attīstīt Cēsis kā ainavu arhitektūras, ziedu audzētāju un floristu centru, rīkojot regulārus seminārus, izstādes, ziedu svētkus.
  13. Veidot parkos un citās ainaviskās vietās dažādas informācijas norādes un stendus zaļās zonas kārtības nodrošināšanai un apmeklētāju kustības organizēšanai un izglītošanai.
 21. Vecpilsētas loma un attīstība
  1. Aktualizēt 1988.gada Cēsu pilsētas vēsturiskā centra reģenerācija projektu un turpināt tā īstenošanu, ļaujot saglabāt un attīstīt tās teritorijā esošas kultūrvēsturiskās teritorijas.
  2. Apstiprināt vietējas nozīmes kultūrvēsturiskos pieminekļus un saistošos noteikumus par objektu apsaimniekošanu.
  3. Sekmēt vecpilsētas attīstību, veidojot to par elitāru dzīvojamo rajonu; tūrisma, atpūtas un komercteritoriju; par pilsētas centru, kurā notiek pilsētas pasākumi un svētki.
  4. Izstrādāt un realizēt nodokļu atbalsta politiku privātīpašniekiem, kas veic investīcijas nekustamajos īpašumos un infrastruktūrā vecpilsētas teritorijā.
  5. Veidot Rožu laukumu par vecpilsētas galveno laukumu, kurā notiek dažādi pilsētas pasākumi.
  6. Sekmēt vecpilsētas iekšpagalmu labiekārtošanu un attīstību.
 22. Sabiedriskā drošība
 23. Pilsētas centrālajā daļā pie sabiedriski aktīviem objektiem izvietot video novērošanas kameras.
 24. “Guļošo policistu” izbūve vietās, kuras noteiks satiksmes drošības pētījums Cēsīs.
 25. Veikt profilaktiskas, izglītojošas aktivitātes sabiedrības izpratnes veidošanā par sabiedrības drošību.
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv