Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 10.augusts   Vārda dienu svin: Brencis, Audris, Inuta
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Materiali> 1. Ievads

- Cēsu pilsētas pansionāts
- Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23
- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr. 20
- Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Nr. 22
- Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums
- Uzziņai
- Noderīgi resursi internetā
- Rekvizīti
- Izsaki savu viedokli šeit
- Aktualitātes
- Informācija plašsaziņas līdzekļiem
- Apvienošanās projekta normatīvais pamats
- Projektu realizācija
- Uzvaras bulvārī 1A
- Pēteris Eglītis izsludina publisko apspriešanu objektam “Bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūve”
- Ints Jansons izsludina publisko apspriešanu objektam – rindu ēkas un vienģimenes dzīvojamās ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 75
- SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
- A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs
- Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.
- I daļa Apbūves noteikumi
- 7.1. Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- 8. Vide
- 9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
- 12. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 11. Transporta infrastruktūra
- 14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
- 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017
- Uzņēmumi
- Sociālās iestādes
- 1. Ievads
- 3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
- 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- 5. Cilvēkresursi
- 6. Dabas apstākļi
- 7. Inženierģeoloģiskie apstākļi
- 7.2. Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- 7.3. Hidroģeoloģiskie apstākļi
- 7.4. Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- 7.5. Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- 8.1. Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- 8.2. Antropogēno slodžu analīze
- 8.3. Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- 8.4. Atkritumu saimniecība
- 9.1. Ūdens saimniecība
- 9.2. Sadzīves kanalizācijas sistēma
- 9.3. Lietus ūdeņu kanalizācija
- 9.4. Siltumapgādes sistēma
- 9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma
- 9.6. Elektroapgādes sistēma
- 9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- 9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra
- 10. Mājoklis
- 11.1. Transporta infrastruktūra
- 11.2. Nākotnes priekšlikumi
- 12.1. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 12.2. Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- 12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- 12.4. Mazdārziņi
- 13. Aizsargjoslas
- 14.1. Turpmāk pētāmās teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- 14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- 14.3.Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- 14.4.Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- 14.5.Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai
- Kultūras iestādes
- Izglītības iestādes
- Cēsu kultūras centrs ( CKC )
- Bibliotēka
- Cēsu sabiedriskā pirts
- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
- Ievads
- Lietoto terminu skaidrojums
- Tiesiskais pamats
- Dabas apstākļi
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cilvēkresursu attīstība
- Pilsētvide
- Kultūrvēsturisko un vides vērtību aizsardzība
- Uzņēmējdarbība
- Transporta kustības un ielu stāvoklis Cēsīs.
- Infrastruktūra
- Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe
- Kultūra
- Tūrisms Cēsu pilsētā
- Sports
- Sabiedriskā drošība Cēsīs
- Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā
- Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem
- Pašvaldības sabiedriskās attiecības
- Rīcības stratēģija
- Cilvēkresursu attīstība
- Infrastruktūras sakārtošana un attīstība
- Uzņēmējdarbības vides attīstīšana
- Pilsētvides un dzīves telpas veidošana
- Pilsētas un pašvaldības sabiedriskās aktivitātes
- Pašvaldības budžets
- Darba grupas
- Par Cēsu pilsētas attīstības programmu
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums

1. Ievads


Ievads

Cēsu pilsētas teritorijas plānojums ir pilsētas Attīstības plāna sastāvdaļa un ir vērsts uz pilsētas Attīstības programmā noteiktās vīzijas un rīcības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Cēsu pilsētas teritorijas plānojums izstrādāts saskaņā ar:

 1. Teritorijas attīstības plānošanas likumu, pieņemts 15.10.1998;
 2. LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.423 (05.12.2000) “Noteikumi par teritorijas plānojumiem”;
 3. LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 883 “Vietējas pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (19.10.2004);
 4. LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 344 (31.07.2001) “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana un sistematizācijas kārtība;
 5. Aizsargjoslu likumu, pieņemts 03.11.1997;
 6. Par kultūras pieminekļu aizsardzību, izsludināts 12.02.1992;
 7. Par ietekmes uz vidi novērtējumu, izsludināts 30.10.1998;
 8. Atkritumu apsaimniekošanas likums, izsludināts 29.12.2000;
 9. Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, izsludināts 25.03.1993;
 10. Gaujas Nacionālā parka likums, izsludināts 30.12.1999;
 11. Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmu, pieņemta 06.11.2002;
 12. Cēsu rajona attīstības programmu, pieņemta 13.10.2000;
 13. Cēsu pilsētas Attīstības programmu 2004-2011, apstiprināta 2003.gada 11.decembrī;
 14. SIA “Vinda” vēstuli “Par perspektīvajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem”, 20.02.2003;
 15. VAS “Latvenergo” vēstuli “Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu”, 03.02.2003;
 16. A/S “Latvijas gāze” vēstuli “Par Cēsu pilsētas gazifikāciju”, 24.01.2003;
 17. LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valmieras reģionālās vides pārvaldes Cēsu daļas vēstuli “Par piesārņotājam un potenciāli piesārņotajām vietām Cēsu pilsētā”, 27.01.2003;
 18. Sabiedrības veselības aģentūras Valmieras filiāles vēstuli “Nosacījumi Cēsu pilsētas teritorijas plānojumam”, 27.01.2003;
 19. Latvijas Autoceļu direkcijas vēstuli “Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu”, 28.01.2003;
 20. LR Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumiem “Par nosacījumiem Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma izstrādei”, 06.03.2001;
 21. VAS “Latvijas dzelzceļš” vēstuli “Par dzelzceļa pasažieru pārvadājumu perspektīvu Cēsu pilsētas teritorijā”, 17.02.2003;
 22. Gaujas Nacionālā parka vēstuli “Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu”, 16.04.2003
 23. SIA “Lattelekom” vēstuli “Par pilsētas teritorijas plānojuma izstrādi”, 06.04.2003;
 24. Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas dienests Cēsu nodaļa vēstuli “Priekšlikumi Cēsu pilsētas teritorijas plānojumam”, 10.02.2003;
 25. Cēsu rajona padomes nosacījumiem “Par nosacījumiem Cēsu pilsētas plānojuma izstrādei”, 10.02.2003
 26. Valmieras reģionālās vides pārvaldes noteikumiem “Par tehniskajiem noteikumiem”, 24.09.2003

Teritorijas plānojumā izmantoto terminu skaidrojumu skatīt apbūves noteikumos.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv