Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 10.augusts   Vārda dienu svin: Brencis, Audris, Inuta
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Materiali> 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības

- Cēsu pilsētas pansionāts
- Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23
- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr. 20
- Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Nr. 22
- Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums
- Uzziņai
- Noderīgi resursi internetā
- Rekvizīti
- Izsaki savu viedokli šeit
- Aktualitātes
- Informācija plašsaziņas līdzekļiem
- Apvienošanās projekta normatīvais pamats
- Projektu realizācija
- Uzvaras bulvārī 1A
- Pēteris Eglītis izsludina publisko apspriešanu objektam “Bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūve”
- Ints Jansons izsludina publisko apspriešanu objektam – rindu ēkas un vienģimenes dzīvojamās ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 75
- SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
- A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs
- Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.
- I daļa Apbūves noteikumi
- 7.1. Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- 8. Vide
- 9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
- 12. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 11. Transporta infrastruktūra
- 14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
- 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017
- Uzņēmumi
- Sociālās iestādes
- 1. Ievads
- 3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
- 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- 5. Cilvēkresursi
- 6. Dabas apstākļi
- 7. Inženierģeoloģiskie apstākļi
- 7.2. Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- 7.3. Hidroģeoloģiskie apstākļi
- 7.4. Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- 7.5. Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- 8.1. Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- 8.2. Antropogēno slodžu analīze
- 8.3. Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- 8.4. Atkritumu saimniecība
- 9.1. Ūdens saimniecība
- 9.2. Sadzīves kanalizācijas sistēma
- 9.3. Lietus ūdeņu kanalizācija
- 9.4. Siltumapgādes sistēma
- 9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma
- 9.6. Elektroapgādes sistēma
- 9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- 9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra
- 10. Mājoklis
- 11.1. Transporta infrastruktūra
- 11.2. Nākotnes priekšlikumi
- 12.1. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 12.2. Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- 12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- 12.4. Mazdārziņi
- 13. Aizsargjoslas
- 14.1. Turpmāk pētāmās teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- 14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- 14.3.Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- 14.4.Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- 14.5.Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai
- Kultūras iestādes
- Izglītības iestādes
- Cēsu kultūras centrs ( CKC )
- Bibliotēka
- Cēsu sabiedriskā pirts
- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
- Ievads
- Lietoto terminu skaidrojums
- Tiesiskais pamats
- Dabas apstākļi
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cilvēkresursu attīstība
- Pilsētvide
- Kultūrvēsturisko un vides vērtību aizsardzība
- Uzņēmējdarbība
- Transporta kustības un ielu stāvoklis Cēsīs.
- Infrastruktūra
- Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe
- Kultūra
- Tūrisms Cēsu pilsētā
- Sports
- Sabiedriskā drošība Cēsīs
- Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā
- Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem
- Pašvaldības sabiedriskās attiecības
- Rīcības stratēģija
- Cilvēkresursu attīstība
- Infrastruktūras sakārtošana un attīstība
- Uzņēmējdarbības vides attīstīšana
- Pilsētvides un dzīves telpas veidošana
- Pilsētas un pašvaldības sabiedriskās aktivitātes
- Pašvaldības budžets
- Darba grupas
- Par Cēsu pilsētas attīstības programmu
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums

2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības


Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības

Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes mērķis ir:

nodrošināt augstvērtīgu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

Cēsu pilsētas teritorijas plānojums ir izstrādāts saskaņā ar sekojošiem pamatprincipiem:

 • Ilgtspējīgas attīstības princips – teritorijas plānojums paredz kvalitatīvas dzīves vides saglabāšanu nākamajām paaudzēm, tā risinājumi vērsti uz līdzsvarotu ekonomisko attīstību, dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Plānojuma izstrādes ietvaros veikta saglabājamo vērtību – kultūrvēsturiskā, arhitektoniskā un dabas mantojuma apzināšana un izvērtēšana. Atļautais zemes lietošanas zonējums veidots atbilstoši ilgtspējīgas attīstības un vērtību saglabāšanas interesēm. Saistošie apbūves noteikumi paredz apbūves un cita veida saimnieciskās darbības ierobežojumus, lai nepazeminātu pilsētas vides kvalitāti.
 • Nepārtrauktības un pēctecības princips – Cēsu pilsētas teritorijas plānojums ir izstrādāts saskaņā ar Cēsu pilsētas attīstības programmā 2004-2011 izvirzītajiem mērķiem un pamatnostādnēm un koriģēto 1988.gada ģenerālo plānu.
 • Priekšrocību izmantošanas un kopsakarības princips – - teritorijas plānojums paredz Cēsu pilsētas unikālo vērtību un konkurējošo priekšrocību pilnvērtīgu izmantošanu un attīstīšanu. Pilsētas teritorijas plānojumā visas priekšrocības un prioritātes tiek skatītas savstarpējās kopsakarībās.
 • Nozaru interešu savstarpējās integrācijas un līdzsvarotības princips – pilsētas attīstības programmā ir atspoguļotas nozaru intereses, galvenās problēmas un attīstības mērķi. Turpmākajā plānošanas procesā šīs intereses tika savstarpēji izvērtētas un balstoties uz prioritātēm, notika interešu saskaņošana. Izstrādājot Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu vērā tika ņemta Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma, Cēsu rajona attīstības programma un valsts nozaru attīstības programmas.
 • Daudzveidības princips – teritorijas plānojums paredz pilsētas kultūrvides, saimnieciskās darbības, dabas pamatnes, dzīves telpas un rekreācijas potenciāla daudzveidības nodrošināšanu un dažādotas attīstības iespējas. Plānojums paredz attīstības iespējas dažāda rakstura aktivitātēm.
 • Atklātības un sabiedriskās līdzdalības princips – pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes procesā tika iesaistīti nozaru speciālisti. Dažādās plānojuma izstrādes stadijās tika informēti pilsētas iedzīvotāji, saņemot no tiem plānojuma izstrāde vērtējumus.

Cēsu pilsētas teritorijas plānojumam jāsekmē sekojošu Cēsu pilsētas pamatvērtību saglabāšanu un pilnvērtīgu izmantošanu:

  1. kultūrvēsturiskais mantojums (Cēsu vecpilsēta, Viduslaiku pils komplekss, aizsargājami valsts kultūrvēsturiski pieminekļi, vietējas nozīmes objekti);
  2. dabas pamatne ar bagātīgu dendroloģisko un bioloģisko daudzveidību (Pils, Maija, Kalnmuižas, Ruckas parki, teritorijas Gaujas krastos un citas dabas pamatnes teritorijas);
  3. ainavu apgabali un skatu punkti;
  4. unikāla pilsētvide, kas pateicīga dzīves vietai.

Pilsētas attīstības vīzija

2022.gadā Cēsis ir mūsu mājas.

Cēsīs aizvien jūtam gadsimtu elpu, kas, sakoptas un tīras vides ietverta, vilina viesus no visas pasaules.

Izmantojot zināšanas, ko dod modernās tehnoloģijas, mēs dzīvojām drošā un dinamiskā Eiropas pilsētā ar augstu dzīves kvalitāti.

Pilsētas uzņēmumi, radot augstu pievienoto vērtību gan pilsētas, gan reģiona ekonomikā, ir konkurētspējīgi globālajā ekonomikā: tūrismā; kokapstrādes un pārtikas rūpniecībā; informāciju un tehnoloģiju industrijā.

Mūsu bērni vēlas dzīvot Cēsīs un ir lepojas ar šo pilsētu!

Tas nozīmē, ka:

 • mēs par savu dzīves vietu esam izvēlējušies Cēsis;
 • kultūrvēsturiskais mantojums ir aizvien respektējams faktors pilsētas ainavā, dzīvē un attīstībā;
 • vides kvalitāte ir augsta un Cēsis uzskata par tīru un veselīgu Latvijas pilsētu;
 • pilsētas infrastruktūra ir sakārtota un attīstīta atbilstoši mūsdienu un nākotnes prasībām;
 • tūrisms ir viens no galvenajiem pilsētas attīstības virzieniem un Cēsis ik gadu apmeklē 500 000 viesu un tūristu;
 • modernās informāciju un komunikāciju tehnoloģijas dod pilsētas iedzīvotājiem iespējas būt dalībniekiem globālajos informācijas resursos, tādējādi gūstot zināšanas, kas nepieciešamas pilsētas, sabiedrības un ekonomikas attīstībai;
 • izglītības sistēmas piedāvājums un kvalitāte ir viena no pilsētas attīstības prioritātēm;
 • Cēsis ir droša pilsēta;
 • Cēsīs strādā pasaules tirgos -tecuktes kvalitzemiimniecsk423 konkurētspējīgi mazie un vidējie uzņēmumi, kas saistīti ar tūrisma, kokapstrādes, pārtikas rūpniecības, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju industrijām un dod augstu pievienoto vērtību pilsētas, reģiona un valsts attīstībā;
 • Arī mūsu bērni vēlas dzīvot pilsētā, ko sauc „Cēsis”!
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv