Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 10.augusts   Vārda dienu svin: Brencis, Audris, Inuta
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Materiali> 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas

- Cēsu pilsētas pansionāts
- Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23
- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr. 20
- Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Nr. 22
- Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums
- Uzziņai
- Noderīgi resursi internetā
- Rekvizīti
- Izsaki savu viedokli šeit
- Aktualitātes
- Informācija plašsaziņas līdzekļiem
- Apvienošanās projekta normatīvais pamats
- Projektu realizācija
- Uzvaras bulvārī 1A
- Pēteris Eglītis izsludina publisko apspriešanu objektam “Bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūve”
- Ints Jansons izsludina publisko apspriešanu objektam – rindu ēkas un vienģimenes dzīvojamās ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 75
- SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
- A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs
- Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.
- I daļa Apbūves noteikumi
- 7.1. Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- 8. Vide
- 9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
- 12. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 11. Transporta infrastruktūra
- 14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
- 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017
- Uzņēmumi
- Sociālās iestādes
- 1. Ievads
- 3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
- 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- 5. Cilvēkresursi
- 6. Dabas apstākļi
- 7. Inženierģeoloģiskie apstākļi
- 7.2. Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- 7.3. Hidroģeoloģiskie apstākļi
- 7.4. Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- 7.5. Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- 8.1. Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- 8.2. Antropogēno slodžu analīze
- 8.3. Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- 8.4. Atkritumu saimniecība
- 9.1. Ūdens saimniecība
- 9.2. Sadzīves kanalizācijas sistēma
- 9.3. Lietus ūdeņu kanalizācija
- 9.4. Siltumapgādes sistēma
- 9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma
- 9.6. Elektroapgādes sistēma
- 9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- 9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra
- 10. Mājoklis
- 11.1. Transporta infrastruktūra
- 11.2. Nākotnes priekšlikumi
- 12.1. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 12.2. Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- 12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- 12.4. Mazdārziņi
- 13. Aizsargjoslas
- 14.1. Turpmāk pētāmās teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- 14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- 14.3.Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- 14.4.Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- 14.5.Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai
- Kultūras iestādes
- Izglītības iestādes
- Cēsu kultūras centrs ( CKC )
- Bibliotēka
- Cēsu sabiedriskā pirts
- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
- Ievads
- Lietoto terminu skaidrojums
- Tiesiskais pamats
- Dabas apstākļi
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cilvēkresursu attīstība
- Pilsētvide
- Kultūrvēsturisko un vides vērtību aizsardzība
- Uzņēmējdarbība
- Transporta kustības un ielu stāvoklis Cēsīs.
- Infrastruktūra
- Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe
- Kultūra
- Tūrisms Cēsu pilsētā
- Sports
- Sabiedriskā drošība Cēsīs
- Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā
- Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem
- Pašvaldības sabiedriskās attiecības
- Rīcības stratēģija
- Cilvēkresursu attīstība
- Infrastruktūras sakārtošana un attīstība
- Uzņēmējdarbības vides attīstīšana
- Pilsētvides un dzīves telpas veidošana
- Pilsētas un pašvaldības sabiedriskās aktivitātes
- Pašvaldības budžets
- Darba grupas
- Par Cēsu pilsētas attīstības programmu
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums

4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas


Cēsu pilsētas administratīvās robežas

Cēsu pilsētas pašreizējās administratīvās robežas noteiktas ar Latvijas PSR Augstākās Padomes 1983.gada 24.februāra dekrētu. Robežu apraksts izstrādāts Latvijas PSR Lauksaimniecības ministrijas Latvijas Valsts zemes ierīcības projektēšanas institūtā un apstiprināts ar Cēsu rajona TDP Izpildkomitejas 1981.gada 24.marta lēmumu Nr.54. Cēsu pilsētas platība šajās robežās ir 1931 ha.

Cēsu pilsētas teritorija robežojas ar Priekuļu pagasta, Vaives pagasta, Amatas novada un Raiskuma pagasta teritoriju.

Lai nodrošinātu teritorijas Cēsu pilsētas izaugsmi un lai sakārtotu robežas atbilstoši jau izbūvētu vai vēl būvējamu pilsētas apvedceļu trasēm, iepriekšējā 1988.gada Cēsu pilsētas ģenerālajā plānā bija paredzētas Cēsu pilsētas administratīvo robežu korekcijas, robežu izmaiņas līdz šim brīdim nav realizētas.

Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā, veicot sarunas ar Cēsu pilsētas administratīvajām robežām piegulošo pagastu padomēm, nav iegūta piekrišana pilsētas robežu maiņai. Teritorijas plānojuma darbības laikā līdz 2017.gadam būtu organizējamas atkārtotas sarunas par pilsētas robežu racionalizēšanu un paplašināšanu, atbilstoši plānā ietvertajiem priekšlikumiem (skatīt „Pilsētas administratīvās robežas izmaiņu karti”).

Robežai ar Priekuļu pagastu būtu veicamas izmaiņas trīs posmos:

  • Birzes ielas posmā no Lenču ielas līdz pagriezienam starp Akmens un Loka ielu, kur pašreiz robeža noteikta pa Siļķupīti, kā arī ietver bijušās moto trases teritoriju, pēc Birzes ielas izbūvēšanas ielas trase veido konkrētu, nemainīgu līniju, kura varētu būt pilsētas robeža, iekļaujot Priekuļu pagasta teritorijā zemju joslu starp Birzes ielu un Siļķupīti un zemes gabalu ar pašreizējo adresi Birzes ielā 34, Cēsīs;
  • zemes gabals, kurš atrodas aiz naftas bāzes teritorijas, un kuram piekļūšana iespējama tikai no Priekuļu pagasta teritorijas, iekļaujams Priekuļu pagasta teritorijā;
  • pilsētas robežai gar Rīgas - Valmieras virziena apvedceļu posmā no valsts autoceļa Cēsis - Valmiera līdz robežai ar Vaives pagasta teritoriju iespējami divi robežas maiņas varianti - iekļaujot Cēsu pilsētas teritorijā tikai šaurās zemju joslas starp apvedceļu un zemes gabaliem Jāņa Poruka ielā 56 un Jāņa Poruka ielā 75, Cēsīs, vai iekļaujot pilsētas teritorijā visas zemes starp pilsētas pašreizējo robežu un apvedceļu;

Robeža ar Vaives pagasta teritoriju būtu maināma, iekļaujot Cēsu pilsētas robežās teritoriju starp pilsētas pašreizējo robežu un apvedceļu.

Robeža ar Amatas novadu būtu maināma posmā no Rīgas līdz Līgatnes ielai, nosakot to gar ielām, iekļaujot Cēsu pilsētas teritorijā zemes starp pilsētas robežu un izbūvēto pilsētas apvedceļu - Pētera ielu, savukārt Amatas novada teritorijā iekļaujot zemes aiz Pētera ielas pie krustojumiem ar Rīgas ielu un Līgatnes ielu.

Robeža ar Raiskuma pagastu būtu maināma, iekļaujot Raiskuma pagasta teritorijā zemes gabalu “Mētras”, par ko, izskatot zemes gabala īpašnieka priekšlikumu, 2001.gada 8.jūnijā ir pieņemts Cēsu pilsētas zemes komisijas atzinums Nr.81 (prot.Nr.15) “Par Cēsu pilsētas robežas ar Raiskuma pagastu maiņu”.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv