Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 10.augusts   Vārda dienu svin: Brencis, Audris, Inuta
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Materiali> 5. Cilvēkresursi

- Cēsu pilsētas pansionāts
- Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23
- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr. 20
- Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Nr. 22
- Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums
- Uzziņai
- Noderīgi resursi internetā
- Rekvizīti
- Izsaki savu viedokli šeit
- Aktualitātes
- Informācija plašsaziņas līdzekļiem
- Apvienošanās projekta normatīvais pamats
- Projektu realizācija
- Uzvaras bulvārī 1A
- Pēteris Eglītis izsludina publisko apspriešanu objektam “Bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūve”
- Ints Jansons izsludina publisko apspriešanu objektam – rindu ēkas un vienģimenes dzīvojamās ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 75
- SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
- A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs
- Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.
- I daļa Apbūves noteikumi
- 7.1. Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- 8. Vide
- 9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
- 12. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 11. Transporta infrastruktūra
- 14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
- 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017
- Uzņēmumi
- Sociālās iestādes
- 1. Ievads
- 3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
- 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- 5. Cilvēkresursi
- 6. Dabas apstākļi
- 7. Inženierģeoloģiskie apstākļi
- 7.2. Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- 7.3. Hidroģeoloģiskie apstākļi
- 7.4. Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- 7.5. Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- 8.1. Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- 8.2. Antropogēno slodžu analīze
- 8.3. Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- 8.4. Atkritumu saimniecība
- 9.1. Ūdens saimniecība
- 9.2. Sadzīves kanalizācijas sistēma
- 9.3. Lietus ūdeņu kanalizācija
- 9.4. Siltumapgādes sistēma
- 9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma
- 9.6. Elektroapgādes sistēma
- 9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- 9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra
- 10. Mājoklis
- 11.1. Transporta infrastruktūra
- 11.2. Nākotnes priekšlikumi
- 12.1. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 12.2. Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- 12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- 12.4. Mazdārziņi
- 13. Aizsargjoslas
- 14.1. Turpmāk pētāmās teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- 14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- 14.3.Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- 14.4.Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- 14.5.Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai
- Kultūras iestādes
- Izglītības iestādes
- Cēsu kultūras centrs ( CKC )
- Bibliotēka
- Cēsu sabiedriskā pirts
- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
- Ievads
- Lietoto terminu skaidrojums
- Tiesiskais pamats
- Dabas apstākļi
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cilvēkresursu attīstība
- Pilsētvide
- Kultūrvēsturisko un vides vērtību aizsardzība
- Uzņēmējdarbība
- Transporta kustības un ielu stāvoklis Cēsīs.
- Infrastruktūra
- Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe
- Kultūra
- Tūrisms Cēsu pilsētā
- Sports
- Sabiedriskā drošība Cēsīs
- Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā
- Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem
- Pašvaldības sabiedriskās attiecības
- Rīcības stratēģija
- Cilvēkresursu attīstība
- Infrastruktūras sakārtošana un attīstība
- Uzņēmējdarbības vides attīstīšana
- Pilsētvides un dzīves telpas veidošana
- Pilsētas un pašvaldības sabiedriskās aktivitātes
- Pašvaldības budžets
- Darba grupas
- Par Cēsu pilsētas attīstības programmu
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums

5. Cilvēkresursi


Cilvēkresursi

Demogrāfiskā situācija

Kopš 1992.gada Latvijas Republikā un arī Cēsīs iedzīvotāju skaits samazinās: Cēsīs 1990.gadā bija 22 100 iedzīvotāju, 2003.gadā Cēsu pilsētā bija pierakstīti tikai 18 500 iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaita izmaiņas pa gadiem atainotas diagrammā Nr.1.

Diagramma Nr.1 “Iedzīvotāju skaits Cēsīs”

Galvenais cēlonis iedzīvotāju skaita samazinājumam ir negatīvais dabiskais pieaugums. Kopš 1991.gada vairāk cilvēku mirst nekā dzimst.

Dabiskā pieauguma tendences atainotas diagrammā Nr.2.

Diagramma Nr.2 “Iedzīvotāju dabiskais pieaugums Cēsīs”

Dabiskais pieaugums kopš 1991.gada ir negatīvs un pēdējos 4 gadus Cēsu pilsētā nomirst nepilni 100 cilvēki vairāk kā piedzimst. Valstī nav izstrādāta un netiek realizēta dzimstību veicinoša politika.

Iedzīvotāju skaita samazinājuma iemesls ir arī negatīvs migrācijas saldo – skat. diagrammu Nr.3.

Diagramma Nr.3 “Iedzīvotāju mehāniskā kustībā”

Negatīvs migrācijas saldo 1993. un 1994.gadā skaidrojams ar krievu armijas aiziešanu no Cēsu pilsētas, kā rezultātā uz dzīvi Krievijas Federācijā pārcēlās arī daudzas krievu militārās personas.

Daudzi latvieši 90-os gados atguva savus īpašumus ārpus pilsētas un pārcēlās uz dzīvi tajos.

Jaunieši, kas dodas studēt uz citām pilsētām, bieži vien neatgriežas Cēsīs, kā rezultātā pilsēta zaudē iedzīvotājus, jo Cēsis nevar konkurēt ar lielpilsētu darba tirgus iespējām, atalgojumu un citiem jauniešiem būtiskiem piedāvājumiem.

Lai nodrošinātu jauniešu aizplūšanas mazināšanu, nepieciešams:

 • nodrošināt Cēsīs kvalitatīvu klātienes, pilna laika studiju piedāvājumu pilsētas un Vidzemes reģiona iedzīvotājiem,
 • atbalstīt jaunu uzņēmumu veidošanos, īpaši atbalstot jauno uzņēmēju iniciatīvu,
 • attīstīt Cēsīs informāciju un komunikāciju tehnoloģijas, kas ļautu iedzīvotājiem būt pilntiesīgiem zināšanu sabiedrības locekļiem,
 • iesaistīt jauniešus pilsētas attīstības procesos, lai viņi piedalītos pilsētas veidošanā,
 • risināt mājokļu problēmas : apdzīvojamās platības Cēsīs ir ļoti dārgas un ne visiem jauniešiem, kas vēlas atgriezties Cēsīs, ir iespējams sev nodrošināt dzīves vietu,
 • piesaistīt uzņēmumus, kuros nepieciešami izglītoti un prasmīgi darbinieki.

Kā rāda statistika, tad pēdējos gados iedzīvotāju mehāniskās migrācijas saldo ir līdzsvarojies un pat kļuvis pozitīvs.

Tiek pieņemts, ka 2020. gadā iedzīvotāju skaits Cēsīs varētu atgriezties 90-o gadu līmenī (~22 tk. iedzīvotāji).

Šāds pieņēmums izvirzīts pamatojoties uz sekojošiem apsvērumiem:

 1. pozitīva dabiskā pieauguma rezultātā palielināsies iedzīvotāju skaits pilsētā (vairāk piedzims nekā nomirs):
  1. valsts ekonomiskās attīstības rezultātā pieaugs iedzīvotāju ienākumi un mazināsies sociālā spriedze;
  2. valsts atbalsta politika dzimstības veicināšanai;
  3. veselības aizsardzības un sociālās palīdzības sistēmu attīstība.
 2. pozitīvas mehāniskās migrācijas rezultātā par labu Cēsīm tiks saglabāti un piesaistīti cilvēkresursi (Cēsīs iebrauks un dzīvos vairāk cilvēku nekā aizbrauks):
  1. klātienes pilna laika augstskolas un profesionālās izglītības iestāžu attīstība Cēsīs;
  2. jaunu uzņēmumu (tajā skaitā ar atpazīstamu zīmolu gan nacionālajā, gan starptautiskajā līmenī) ienākšana Cēsīs;
  3. nodarbinātības politikas izstrāde un realizācija (tirgū nepieciešamo darba iemaņu izpēte un atbilstošu risinājumu piedāvājums);
  4. jaunu mājokļu (individuālo māju ciematiņu, rindu ēku un daudzdzīvokļu) būvniecība;
  5. patīkamas un kvalitatīvas pilsētvides attīstība un tīras vides saglabāšana (patīkama dzīves un darba vieta);
  6. kvalitatīvas infrastruktūras attīstība (inženierkomunikāciju tīkli, transporta infrastruktūra, sabiedrisko celtņu attīstība);
  7. starppilsētu transporta infrastruktūras un pasažieru pārvadājumu kvalitātes uzlabošana (ērta kustība starp Cēsīm un Latvijas lielākajām pilsētām, kā rezultātā iedzīvotājiem nav grūtības strādāt vienā pilsētā un dzīvot citā pilsētā);
  8. veidot Cēsu pilsētu kā pievilcīgu pilsētu dzīvošanai un strādāšanai;
  9. imigrantu pieplūdums no citām valstīm (Latvijai strauji attīstoties, tā var kļūt pievilcīga citu valstu bēgļiem un imigrantiem, kas izteiks vēlmi uz dzīvi apmesties mūsu valstī un pilsētā).
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv