Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 10.augusts   Vārda dienu svin: Brencis, Audris, Inuta
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Materiali> 8.4. Atkritumu saimniecība

- Cēsu pilsētas pansionāts
- Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23
- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr. 20
- Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Nr. 22
- Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums
- Uzziņai
- Noderīgi resursi internetā
- Rekvizīti
- Izsaki savu viedokli šeit
- Aktualitātes
- Informācija plašsaziņas līdzekļiem
- Apvienošanās projekta normatīvais pamats
- Projektu realizācija
- Uzvaras bulvārī 1A
- Pēteris Eglītis izsludina publisko apspriešanu objektam “Bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūve”
- Ints Jansons izsludina publisko apspriešanu objektam – rindu ēkas un vienģimenes dzīvojamās ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 75
- SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
- A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs
- Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.
- I daļa Apbūves noteikumi
- 7.1. Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- 8. Vide
- 9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
- 12. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 11. Transporta infrastruktūra
- 14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
- 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017
- Uzņēmumi
- Sociālās iestādes
- 1. Ievads
- 3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
- 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- 5. Cilvēkresursi
- 6. Dabas apstākļi
- 7. Inženierģeoloģiskie apstākļi
- 7.2. Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- 7.3. Hidroģeoloģiskie apstākļi
- 7.4. Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- 7.5. Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- 8.1. Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- 8.2. Antropogēno slodžu analīze
- 8.3. Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- 8.4. Atkritumu saimniecība
- 9.1. Ūdens saimniecība
- 9.2. Sadzīves kanalizācijas sistēma
- 9.3. Lietus ūdeņu kanalizācija
- 9.4. Siltumapgādes sistēma
- 9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma
- 9.6. Elektroapgādes sistēma
- 9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- 9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra
- 10. Mājoklis
- 11.1. Transporta infrastruktūra
- 11.2. Nākotnes priekšlikumi
- 12.1. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 12.2. Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- 12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- 12.4. Mazdārziņi
- 13. Aizsargjoslas
- 14.1. Turpmāk pētāmās teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- 14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- 14.3.Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- 14.4.Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- 14.5.Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai
- Kultūras iestādes
- Izglītības iestādes
- Cēsu kultūras centrs ( CKC )
- Bibliotēka
- Cēsu sabiedriskā pirts
- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
- Ievads
- Lietoto terminu skaidrojums
- Tiesiskais pamats
- Dabas apstākļi
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cilvēkresursu attīstība
- Pilsētvide
- Kultūrvēsturisko un vides vērtību aizsardzība
- Uzņēmējdarbība
- Transporta kustības un ielu stāvoklis Cēsīs.
- Infrastruktūra
- Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe
- Kultūra
- Tūrisms Cēsu pilsētā
- Sports
- Sabiedriskā drošība Cēsīs
- Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā
- Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem
- Pašvaldības sabiedriskās attiecības
- Rīcības stratēģija
- Cilvēkresursu attīstība
- Infrastruktūras sakārtošana un attīstība
- Uzņēmējdarbības vides attīstīšana
- Pilsētvides un dzīves telpas veidošana
- Pilsētas un pašvaldības sabiedriskās aktivitātes
- Pašvaldības budžets
- Darba grupas
- Par Cēsu pilsētas attīstības programmu
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums

8.4. Atkritumu saimniecība


Atkritumu saimniecība

Cēsu pilsētas atkritumu apsaimniekošanu reglamentē Latvijas valsts likumdošana :

Cēsu pilsētas domes apstiprinātie saistošie noteikumi:

 • Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi, izdoti 27.02.2003;
 • Par sabiedrisko kārtību Cēsu pilsētā , izdoti 10.05.2003;
 • Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Cēsu pilsētā , izdoti 10.04.2003;
 • Cēsu pilsētas teritorijas un tajā esošo dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku uzturēšanas noteikumi, izdoti 18.12.1997., ar grozījumiem 23.12.2004;
 • Cēsu pilsētas kapsētu uzturēšanas noteikumi, izdoti 08.11.2001;

Vides ministrijas vadībā tiek izstrādāts Ziemeļvidzemes Reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns, kurā būs atainota esošā situācija un izstrādātas vadlīnijas turpmākai atkritumu apsaimniekošanai reģionā.

Cēsu pilsētā 2003. gadā savākti 26 644 m3 sadzīves atkritumu. 3574 m3 jeb 13,4 % no tiem nodoti otrreizējai pārstrādei.

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, atkritumu apjomam ir tendence palielināties, palielinoties patēriņa produktu iepakojuma daudzumam.

Strauji palielinās sadzīves atkritumu daudzums, īpaši iepakojums, lielgabarīta un elektroniskie atkritumi.

Pašreiz Cēsu pilsētā ir noteikta sekojoša atkritumu plūsmu apsaimniekošana:

 • Sauso sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veic BO A/S “ZAAO”. Pilsētā nav atkritumu poligona, tāpēc atkritumi tiek transportēti uz ES prasībām atbilstošo reģionālo poligonu Cēsu rajona Daibes pagastā;
 • Bīstamo atkritumu apsaimniekošanai pašvaldībā atļaujas saņēmuši vairāki uzņēmumi un arī turpmāk tiks veicināta licencētu uzņēmēju iesaistīšanās atkritumu apsaimniekošanas sistēmā;
 • Mājsaimniecību bīstamo atkritumu savākšana notiek šķiroto atkritumu savākšanas punktā Lapsu ielā ;
 • Būvgružu un būvniecības atkritumu savākšanu veic BO A/S “ZAAO”, kā arī uzņēmumi slēdz līgumus ar pašvaldību un noformē atļaujas atbilstoši valsts likumdošanas prasībām;
 • Nozāģēto koku zarus un krūmus pašvaldība šķeldo;
 • Zaļos atkritumus parkos un skvēros iespēju robežās kompostē nelielos lokālos kompostēšanas laukumos un izved uz zaļo atkritumu savākšanas laukumiem.

Teritorijas plānojums paredz sekojošus konceptuālus risinājumus atkritumu apsaimniekošanas jomā:

 1. Veikt pasākumus, kas samazinātu jebkura veida sadzīves atkritumu rašanos to izcelsmes vietās, radot higiēniski un ekoloģiski drošu vidi pilsētā un tās apkārtnē;
 2. Veicināt videi un cilvēka veselībai drošu un nekaitīgu atkritumu savākšanu, uzglabāšanu un pārvadāšanu;
 3. Realizēt sadzīves atkritumu šķirošanu pie lielveikaliem, daudzdzīvokļu māju rajonos, atkritumu šķirošanas laukumā Lapsu ielā;
 4. Organizēt zaļo atkritumu kompostēšanu nelielajās pilsētas apstādījumu platībās vai arī transportēt uz centralizētajiem zaļo atkritumu kompostēšanas laukumiem;
 5. Veicināt centralizēto bioloģiski pārstrādājamo atkritumu kompostēšanas vietu iekārtošanu Kalnmuižas rajonā un Z/S “Kliģeni” teritorijā Poruka ielā;
 6. Organizēt centralizētā otrreizējo izejvielu šķirošanas laukuma iekārtošanu Austrumu ielā 5;
 7. Veicināt un organizēt iedzīvotāju informēšanu par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem.
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv