Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 20.septembris   Vārda dienu svin: Guntra, Ginters, Marianna
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Materiali> 14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums

- Cēsu pilsētas pansionāts
- Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23
- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr. 20
- Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Nr. 22
- Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums
- Uzziņai
- Noderīgi resursi internetā
- Rekvizīti
- Izsaki savu viedokli šeit
- Aktualitātes
- Informācija plašsaziņas līdzekļiem
- Apvienošanās projekta normatīvais pamats
- Projektu realizācija
- Uzvaras bulvārī 1A
- Pēteris Eglītis izsludina publisko apspriešanu objektam “Bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūve”
- Ints Jansons izsludina publisko apspriešanu objektam – rindu ēkas un vienģimenes dzīvojamās ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 75
- SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
- A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs
- Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.
- I daļa Apbūves noteikumi
- 7.1. Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- 8. Vide
- 9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
- 12. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 11. Transporta infrastruktūra
- 14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
- 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017
- Uzņēmumi
- Sociālās iestādes
- 1. Ievads
- 3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
- 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- 5. Cilvēkresursi
- 6. Dabas apstākļi
- 7. Inženierģeoloģiskie apstākļi
- 7.2. Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- 7.3. Hidroģeoloģiskie apstākļi
- 7.4. Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- 7.5. Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- 8.1. Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- 8.2. Antropogēno slodžu analīze
- 8.3. Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- 8.4. Atkritumu saimniecība
- 9.1. Ūdens saimniecība
- 9.2. Sadzīves kanalizācijas sistēma
- 9.3. Lietus ūdeņu kanalizācija
- 9.4. Siltumapgādes sistēma
- 9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma
- 9.6. Elektroapgādes sistēma
- 9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- 9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra
- 10. Mājoklis
- 11.1. Transporta infrastruktūra
- 11.2. Nākotnes priekšlikumi
- 12.1. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 12.2. Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- 12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- 12.4. Mazdārziņi
- 13. Aizsargjoslas
- 14.1. Turpmāk pētāmās teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- 14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- 14.3.Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- 14.4.Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- 14.5.Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai
- Kultūras iestādes
- Izglītības iestādes
- Cēsu kultūras centrs ( CKC )
- Bibliotēka
- Cēsu sabiedriskā pirts
- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
- Ievads
- Lietoto terminu skaidrojums
- Tiesiskais pamats
- Dabas apstākļi
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cilvēkresursu attīstība
- Pilsētvide
- Kultūrvēsturisko un vides vērtību aizsardzība
- Uzņēmējdarbība
- Transporta kustības un ielu stāvoklis Cēsīs.
- Infrastruktūra
- Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe
- Kultūra
- Tūrisms Cēsu pilsētā
- Sports
- Sabiedriskā drošība Cēsīs
- Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā
- Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem
- Pašvaldības sabiedriskās attiecības
- Rīcības stratēģija
- Cilvēkresursu attīstība
- Infrastruktūras sakārtošana un attīstība
- Uzņēmējdarbības vides attīstīšana
- Pilsētvides un dzīves telpas veidošana
- Pilsētas un pašvaldības sabiedriskās aktivitātes
- Pašvaldības budžets
- Darba grupas
- Par Cēsu pilsētas attīstības programmu
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums

14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums


14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums

Administratīvās teritorijas iedalīšana zemes vērtību zonās un zemes bāzes vērtību noteikšana tiek veikta, lai izveidotu pamatojumu zemes gabalu kadastrālo vērtību aprēķinam. Kadastrālās vērtības izmanto nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksu aprēķinam, kā arī kā salīdzinošu lielumu darījumos ar nekustamo īpašumu.

Pašlaik spēkā esošais Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums izstrādāts LR VZD Vidzemes reģionālajā nodaļā, saskaņā ar LR MK 2000.gada 19.decembra noteikumiem Nr.465 “Pilsētu zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi” un VZD metodiskajiem norādījumiem “Zemes vērtību zonējuma izstrādes, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtība”, to saskaņojusi Cēsu pilsētas dome ar 2003.gada 24.aprīļa sēdes lēmumu, §1(prot.Nr.9) “Par Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējuma saskaņošanu”.

Zonējums izstrādāts pamatojoties uz iepriekšējo divu gadu nekustamā īpašuma tirgus datiem. Zonējums sadala administratīvo teritoriju zemes vērtību zonās, kurās, saskaņā ar tirgus datu bāzi, kādai zemes lietošanas mērķu grupai vai atsevišķam mērķim, ir vienādas vai līdzīgas vērtības. Pašreiz spēkā esošajā zonējumā Cēsu pilsētā ir izdalītas 5 zemes vērtību zonas, skatīt „Zemes vērtību zonējumu shēmu”.

1.zona atrodas pilsētas centrā, ietverot Cēsu vecpilsētu un teritorijas, kuras tai piekļaujas. Dominējošais zemes lietošanas veids – komercdarbība. Teritorijā koncentrēts komercobjektu un sadzīves pakalpojumu tīkls, inženiertehniskais nodrošinājums – nepilnīgs. Teritorijai augsts sociālais prestižs. Vecpilsētas apbūves un reljefa raksturs piešķir šai teritorijas daļai īpašu vizuālu pievilcību.

2.zona izvietota tieši blakus 1.zonai, to lokveidā apkļaujot. Teritorijai raksturīga intensīva dzīvojamo ēku apbūve un sabiedriskas nozīmes objektu apbūve. Dominējošais zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objektu apbūve. Teritorijai cieša saikne ar pilsētas centru, kurā koncentrēti komerciāli un sadzīves rakstura objekti. Inženiertehniskās infrastruktūras nodrošinājums pilnīgs – teritorija pieslēgta ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes un elektroapgādes tīkliem, kā arī attīstīta dabas gāzes apgāde.

3.zona izvietota lokveidā ap 2.zonu. Zonai raksturīga individuālo dzīvojamo māju un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve. Dominējošais zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Atsevišķas zonas daļās inženiertehniskais nodrošinājums nepilnīgs. Teritorijā lielas zaļās zonas platības, labas atpūtas un rekreācijas iespējas. Tirdzniecības un sadzīves pakalpojumu tīkls nepilnīgs, taču saiknei ar pilsētas centru, kurā šie objekti ir koncentrēti, ir nodrošināta sabiedriskā transporta kustība.

4.zona iekļauj teritoriju pilsētas austrumu nomalē, robežojas ar Priekuļu un Vaives pagastu administratīvo teritoriju robežām. Zona raksturīga kā izteikta ražošanas teritorija ar tai raksturīgu apbūvi. Pateicīgs izvietojums ražošanas attīstībai, jo produkcijas transportēšanai iespējams izmantot kā dzelzceļu, tā pilsētas apvedceļu, tādējādi netraucējot dzīvojamā sektora ikdienu. Inženiertehniskās infrastruktūras objektu nodrošinājums zonā nepilnīgs – pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkls nepārklāj visu teritoriju vienmērīgi.

5.zona iekļauj teritoriju pilsētas rietumu nomalē, kuru šķērso Gauja. Izteikta rekreācijas un atpūtas zona. Dominējošais zemes lietošanas mērķis šajā zonā – sabiedriskas nozīmes objektu apbūve. Zona raksturīga ar izteiktu zaļo zonu – lielas platības klāj mežu audzes, daļa no tās atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – Gaujas Nacionālā parka Gaujas dabas lieguma zonā. Ap Gauju pastāv teritorijas applūšanas iespējas palu laikā. Teritoriju šķērso pilsētas maģistrālā ūdensvada trase un maģistrālā kanalizācijas kolektora trases.

SASKAŅOTS

Cēsu pilsētas domes

2004.gada 23.aprīļa lēmums Nr.1 prot. Nr. 9

 

Cēsu pilsētas zemes vērtību zonu zemes bāzes vērtības (Ls/m2)

(atbilst ar Valsts zemes dienesta 2003.gada 14.maija rīkojumu Nr. 218 apstiprinātajai zonējuma kartei)

Tabala.php

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi norādīti atbilstoši LR MK 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība”

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv