Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 19.septembris   Vārda dienu svin: Verners, Muntis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  - Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam
  - Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam
  -- Grozījumi
  -- Apraksta daļa
  -- Apbūves noteikumi
  -- Kartografiskais materiāls
  - Investīciju teritorijas
  - Nodarbinātība
  - Detālplānojumi
  - Iesniegumi/veidlapas
  - Citi attīstības dokumenti
  - Vaives pagasta teritorijas plānojums
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Attīstības plānošana> Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam> Apraksta daļa> Ievads

- Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- Hidroģeoloģiskie apstākļi
- Ievads
- Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- Cilvēkresursi
- Dabas apstākļi
- Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- Kultūrvēsturiskais mantojums
- Mazdārziņi
- Antropogēno slodžu analīze
- Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- Atkritumu saimniecība
- Ūdens saimniecība
- Sadzīves kanalizācijas sistēma
- Lietus ūdeņu kanalizācija
- Siltumapgādes sistēma
- Dabas gāzes apgādes sistēma
- Elektroapgādes sistēma
- Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- Telekomunikāciju infrastruktūra
- Mājoklis
- Esošā situācija
- Nākotnes priekšlikumi
- Izglītības infrastruktūra
- Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- Aizsargjoslas
- Teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai

Ievads


Cēsu pilsētas teritorijas plānojums ir pilsētas Attīstības plāna sastāvdaļa un ir vērsts uz pilsētas Attīstības programmā noteiktās vīzijas un rīcības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu.
Cēsu pilsētas teritorijas plānojums izstrādāts saskaņā ar:

 1. Teritorijas attīstības plānošanas likumu, pieņemts 15.10.1998 (spēku zaudējis 26.06.2002.);
 2. Teritorijas plānošanas likumu, pieņemts 22.05.2002;
 3. Aizsargjoslu likumu, pieņemts 05.02.1997 (grozījumi 21.02.2002, 19.06.2003);
 4. Likumu „Par kultūras pieminekļu aizsardzīb”u, izsludināts 12.02.1992;
 5. Likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, izsludināts 30.10.1998;
 6. Likumu „Atkritumu apsaimniekošanas likums”, izsludināts 29.12.2000;
 7. Likumu „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, izsludināts 25.03.1993;
 8. Gaujas Nacionālā parka likums, izsludināts 30.12.1999;
 9. Sugu un biotopu aizsardzības likumu, 16.03.2000;
 10. Ūdens apsaimniekošas likumu, 12.12.2002;
 11. LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.423 (05.12.2000) “Noteikumi par teritorijas plānojumiem”;
 12. LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 883 “Vietējas pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (19.10.2004);
 13. LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 344 (31.07.2001) “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana un sistematizācijas kārtība;
 14. LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.421 (12.05.2000) „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu” (grozījumi 25.01.2005, Nr.161);
 15. LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.34 (22.01.2003) „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
 16. LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.118 (12.03.2002) „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”;
 17. LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.857 (19.10.2002) „Noteikumiem par pazemes ūdens resursu apzināšanas kārtību un kvalitātes kritērijiem”;
 18. LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.432 (09.10.2001) „Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtība”;
 19. LR Ministru kabineta 2004. gada 29. aprīļa noteikumiem Nr.365 „Noteikumi par atkritumu pārstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas veidiem";
 20. LR Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumiem Nr. 243 "Prasības nolietotu transportlīdzekļu pārstrādei un vides prasības apstrādes uzņēmumiem";
 21. LR Ministru kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumiem Nr.529 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība";
 22. LR Ministru kabineta 2001.gada 9. oktobra noteikumiem Nr. 432 "Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtība";
 23. LR Ministru Kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumiem Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”;
 24. LR Ministru Kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumiem Nr. 473 „Kārtība, kāda kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta”;
 25. LR Ministru Kabineta 2003.gada 15.jūlija noteikumiem Nr. 392 „Kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika”;
 26. LR Ministru Kabineta 2000.gada 28.novembra noteikumiem Nr. 416 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes”;
 27. Nacionālo programmu Kultūra 2000-2010 (apakšprogrammu – Kultūras mantojums”;
 28. LBN 100 „Teritoriālplānošana. Pilsētu un pagastu izbūve”;
 29. Riodežaneiro konvenciju (1992) – par bioloģisko daudzveidību;
 30. Bonnas konvenciju (1979) – par migrējošo savvaļas dzīvnieku aizsardzību;
 31. Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmu, pieņemta 06.11.2002;
 32. Cēsu rajona attīstības programmu, pieņemta 13.10.2000;
 33. Cēsu pilsētas Attīstības programmu 2004-2011, apstiprināta 2003.gada 11.decembrī;
 34. SIA “Vinda” vēstuli “Par perspektīvajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem”, 20.02.2003;
 35. VAS “Latvenergo” vēstuli “Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu”, 03.02.2003;
 36. A/S “Latvijas gāze” vēstuli “Par Cēsu pilsētas gazifikāciju”, 24.01.2003;
 37. LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valmieras reģionālās vides pārvaldes Cēsu daļas vēstuli “Par piesārņotājam un potenciāli piesārņotajām vietām Cēsu pilsētā”, 27.01.2003;
 38. Sabiedrības veselības aģentūras Valmieras filiāles vēstuli “Nosacījumi Cēsu pilsētas teritorijas plānojumam”, 27.01.2003;
 39. Latvijas Autoceļu direkcijas vēstuli “Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu”, 28.01.2003;
 40. LR Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumiem “Par nosacījumiem Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma izstrādei”, 06.03.2001;
 41. VAS “Latvijas dzelzceļš” vēstuli “Par dzelzceļa pasažieru pārvadājumu perspektīvu Cēsu pilsētas teritorijā”, 17.02.2003;
 42. Gaujas Nacionālā parka vēstuli “Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu”, 16.04.2003
 43. SIA “Lattelekom” vēstuli “Par pilsētas teritorijas plānojuma izstrādi”, 06.04.2003;
 44. Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas dienests Cēsu nodaļa vēstuli “Priekšlikumi Cēsu pilsētas teritorijas plānojumam”, 10.02.2003;
 45. Cēsu rajona padomes nosacījumiem “Par nosacījumiem Cēsu pilsētas plānojuma izstrādei”, 10.02.2003
 46. Valmieras reģionālās vides pārvaldes noteikumiem “Par tehniskajiem noteikumiem”, 24.09.2003

Teritorijas plānojumā izmantoto terminu skaidrojumu skatīt apbūves noteikumos.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv