Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 19.septembris   Vārda dienu svin: Verners, Muntis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  - Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam
  - Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam
  -- Grozījumi
  -- Apraksta daļa
  -- Apbūves noteikumi
  -- Kartografiskais materiāls
  - Investīciju teritorijas
  - Nodarbinātība
  - Detālplānojumi
  - Iesniegumi/veidlapas
  - Citi attīstības dokumenti
  - Vaives pagasta teritorijas plānojums
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Attīstības plānošana> Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam> Apraksta daļa> Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības

- Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- Hidroģeoloģiskie apstākļi
- Ievads
- Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- Cilvēkresursi
- Dabas apstākļi
- Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- Kultūrvēsturiskais mantojums
- Mazdārziņi
- Antropogēno slodžu analīze
- Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- Atkritumu saimniecība
- Ūdens saimniecība
- Sadzīves kanalizācijas sistēma
- Lietus ūdeņu kanalizācija
- Siltumapgādes sistēma
- Dabas gāzes apgādes sistēma
- Elektroapgādes sistēma
- Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- Telekomunikāciju infrastruktūra
- Mājoklis
- Esošā situācija
- Nākotnes priekšlikumi
- Izglītības infrastruktūra
- Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- Aizsargjoslas
- Teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai

Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības


2.Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes mērķis ir:

nodrošināt augstvērtīgu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

Cēsu pilsētas teritorijas plānojums ir izstrādāts saskaņā ar sekojošiem pamatprincipiem:

 • Ilgtspējīgas attīstības princips – teritorijas plānojums paredz kvalitatīvas dzīves vides saglabāšanu nākamajām paaudzēm, tā risinājumi vērsti uz līdzsvarotu ekonomisko attīstību, dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Plānojuma izstrādes ietvaros veikta saglabājamo vērtību – kultūrvēsturiskā, arhitektoniskā un dabas mantojuma apzināšana un izvērtēšana. Atļautais zemes lietošanas zonējums veidots atbilstoši ilgtspējīgas attīstības un vērtību saglabāšanas interesēm. Saistošie apbūves noteikumi paredz apbūves un cita veida saimnieciskās darbības ierobežojumus, lai nepazeminātu pilsētas vides kvalitāti.
 • Nepārtrauktības un pēctecības princips – Cēsu pilsētas teritorijas plānojums ir izstrādāts saskaņā ar Cēsu pilsētas attīstības programmā 2004-2011 izvirzītajiem mērķiem un pamatnostādnēm un 1988.gada Cēsu pilsētas ģenerālo plānu.
 • Priekšrocību izmantošanas un kopsakarības princips – - teritorijas plānojums paredz Cēsu pilsētas unikālo vērtību un konkurējošo priekšrocību pilnvērtīgu izmantošanu un attīstīšanu. Pilsētas teritorijas plānojumā visas priekšrocības un prioritātes tiek skatītas savstarpējās kopsakarībās.
 • Nozaru interešu savstarpējās integrācijas un līdzsvarotības princips – pilsētas attīstības programmā ir atspoguļotas nozaru intereses, galvenās problēmas un attīstības mērķi. Turpmākajā plānošanas procesā šīs intereses tika savstarpēji izvērtētas un balstoties uz prioritātēm, notika interešu saskaņošana. Izstrādājot Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu vērā tika ņemta Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma, Cēsu rajona attīstības programma un valsts nozaru attīstības programmas.
 • Daudzveidības princips – teritorijas plānojums paredz pilsētas kultūrvēsturiskās vides, saimnieciskās darbības, dabas pamatnes, dzīves telpas un rekreācijas potenciāla daudzveidības nodrošināšanu un dažādotas attīstības iespējas. Plānojums paredz attīstības iespējas dažāda rakstura aktivitātēm.
 • Atklātības un sabiedriskās līdzdalības princips – pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes procesā tika iesaistīti nozaru speciālisti. Dažādās plānojuma izstrādes stadijās tika informēti pilsētas iedzīvotāji, saņemot no tiem viedokļus un komentārus par teritorijas plānojumu kopumā vai atsevišķiem jautājumiem saistībā ar minēto dokumentu.

Cēsu pilsētas teritorijas plānojumam jāsekmē šādu Cēsu pilsētas pamatvērtību saglabāšanu un pilnvērtīgu izmantošanu:

  1. kultūrvēsturiskais mantojums (kultūras pieminekļi un kultūrvēsturiski nozīmīgi objekti);
  2. dabas pamatne ar bagātīgu dendroloģisko un bioloģisko daudzveidību (Pils, Maija, Kalnmuižas, Ruckas parki, Gaujas senlejas un citas dabas pamatnes teritorijas);
  3. ainavu apgabali un skatu punkti;
  4. unikāla pilsētvide, kas pateicīga dzīves vietai.

Pilsētas attīstības vīzija

2022.gadā Cēsis ir mūsu mājas.
Cēsīs aizvien jūtam gadsimtu elpu, kas, sakoptas un tīras vides ietverta, vilina viesus no visas pasaules.
Izmantojot zināšanas, ko dod modernās tehnoloģijas, mēs dzīvojām drošā un dinamiskā Eiropas pilsētā ar augstu dzīves kvalitāti.
Pilsētas uzņēmumi, radot augstu pievienoto vērtību gan pilsētas, gan reģiona ekonomikā, ir konkurētspējīgi globālajā ekonomikā: tūrismā; kokapstrādes un pārtikas rūpniecībā; informāciju un tehnoloģiju industrijā.
Mūsu bērni vēlas dzīvot Cēsīs un lepojas ar šo pilsētu!

Tas nozīmē, ka:

 • mēs par savu dzīves vietu esam izvēlējušies Cēsis;
 • kultūrvēsturiskais mantojums ir aizvien respektējams faktors pilsētas ainavā, dzīvē un attīstībā;
 • vides kvalitāte ir augsta un Cēsis uzskata par tīru un veselīgu Latvijas pilsētu;
 • pilsētas infrastruktūra ir sakārtota un attīstīta atbilstoši mūsdienu un nākotnes prasībām;
 • tūrisms ir viens no galvenajiem pilsētas attīstības virzieniem un Cēsis ik gadu apmeklē 500 000 viesu un tūristu;
 • modernās informāciju un komunikāciju tehnoloģijas dod iespējas pilsētas iedzīvotājiem būt dalībniekiem globālajos informācijas resursos, tādējādi gūstot zināšanas, kas nepieciešamas pilsētas, sabiedrības un ekonomikas attīstībai;
 • izglītības sistēmas piedāvājums un kvalitāte ir viena no pilsētas attīstības prioritātēm;
 • Cēsis ir droša pilsēta;
 • Cēsīs strādā pasaules tirgos -tecuktes kvalitzemiimniecsk423 konkurētspējīgi mazie un vidējie uzņēmumi, kas saistīti ar tūrisma, kokapstrādes, pārtikas rūpniecības, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju industrijām un dod augstu pievienoto vērtību pilsētas, reģiona un valsts attīstībā;
 • Arī mūsu bērni vēlas dzīvot pilsētā, ko sauc „Cēsis”!
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv