Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 19.septembris   Vārda dienu svin: Verners, Muntis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  - Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam
  - Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam
  -- Grozījumi
  -- Apraksta daļa
  -- Apbūves noteikumi
  -- Kartografiskais materiāls
  - Investīciju teritorijas
  - Nodarbinātība
  - Detālplānojumi
  - Iesniegumi/veidlapas
  - Citi attīstības dokumenti
  - Vaives pagasta teritorijas plānojums
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Attīstības plānošana> Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam> Apraksta daļa> Kultūrvēsturiskais mantojums

- Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- Hidroģeoloģiskie apstākļi
- Ievads
- Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- Cilvēkresursi
- Dabas apstākļi
- Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- Kultūrvēsturiskais mantojums
- Mazdārziņi
- Antropogēno slodžu analīze
- Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- Atkritumu saimniecība
- Ūdens saimniecība
- Sadzīves kanalizācijas sistēma
- Lietus ūdeņu kanalizācija
- Siltumapgādes sistēma
- Dabas gāzes apgādes sistēma
- Elektroapgādes sistēma
- Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- Telekomunikāciju infrastruktūra
- Mājoklis
- Esošā situācija
- Nākotnes priekšlikumi
- Izglītības infrastruktūra
- Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- Aizsargjoslas
- Teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai

Kultūrvēsturiskais mantojums


 8.2. Kultūrvēsturiskais mantojums

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts apstiprināts 1998.gadā un objektu aizsardzību un uzturēšanu reglamentē Latvijas Republikas likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” (pieņemts 1992.gada 12.februārī) un Latvijas Republikas Ministru kabineta 26.08.2003. noteikumi Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša statusa piešķiršanu”  

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts Cēsīs, apstiprināts ar LR Kultūras ministrijas 29.10.1998 rīkojumu Nr. 128. (skatīt „Kultūrvēsturiskā mantojuma objektu shēmu”, 28.kartogrāfiskā lapa un „Kultūrvēsturiskā mantojuma objektu shēmu”, 29.kartogrāfiskā lapa).

Nr.sēmā

Valsts

aizs.

Nr.

Vērt.

grupa

Piemi-nekļa

veids

Pieminekļu

nosaukums

Adrese

Datējums

1.

7426

valsts noz.

pilsētbūv-niecība

Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs

Vaļņu ielas nepāra Nr. puses apbūve, Gaujas iela, Gaujas ielas 6. nams, Palasta ielas nepāra Nr. puses apbūve līdz 25. Nr., Palasta iela, Lenču iela, Lenču ielas 6. Nr., Maija parka Z, A, D robeža, Vienības lauk. 1. nams, Raunas ielas 14. nams, Raunas ielas nepāra Nr. puses apbūve no 15. nama

13. – 20.gs.

1

394

valsts noz.

arheoloģ.

Cēsu senpilsēta

Cēsu pilsētas vēsturiskajā centrā

 

2

6203

valsts noz.

arhit.

Vecās un Jaunās pils apbūves ansamblis ar parku

Pils laukums 1,3,9,11,15

Palasta 24

1207., 13.-19.gs

2

6204

valsts noz.

arhit.

Cēsu pilsmuižas ratnīca – stallis

Pils laukums 3

18.,19.gs

2

6205

valsts noz.

arhit.

Cēsu pilsmuižas muižnieka dzīvojamā ēka

Pils laukums 9

13.-18.gs.

2

6207

valsts noz.

arhit.

Cēsu pilsmuižas klēts

Pils laukums 15

18.,19.gs.

2

392 6206

valsts noz.

arheoloģ. arhitekt.

Cēsu viduslaiku pils

Pils laukums 11

1207., 13.-15.gs

3

393

valsts noz.

arheoloģ.

Riekstu kalns – pilskalns

Palasta iela 24

 

4

390

valsts noz.

arheoloģ.

Cēsu dzelzceļa stacijas senkapi

Pie dzelzceļa stacijas

 

5

395

viet. noz.

arheoloģ.

Katrīnas baznīcas viduslaiku kapsēta

Palasta iela 22

 

6

391

viet. noz.

arheoloģ.

Siļķu viduslaiku apmetne

Pie Siļķēm

 

7

396

viet. noz.

arheoloģ.

Konventa laukuma viduslaiku kapsēta

Raunas iela 14

 

8

6197

valsts noz.

arhit.

Pilsētas nocietinājumu mūru fragmenti

Palasta iela, Vaļņu iela 12A, 16, 18, 20, 22

14.gs.

9

9

valsts noz.

vēsture

Bērzaines ģimnāzija

Bērzaines iela 34

1825. – 1915.

11

11

6213

valsts noz.

vēsture arhit.

Cēsu apriņķa skola

Lielā Skolas iela 6

19.gs.s.- 1915.

1805.

12

6214

3076-3105

valsts noz.

arhit.

māksla

Sv. Jāņa luterāņu baznīca

Lielā Skolas iela 8

1281.- 1284., 1853.

13

397

valsts noz.

arheoloģ.

Jāņa baznīcas viduslaiku kapsēta

Ap Sv. Jāņa baznīcu

 

15

6199

viet. noz.

arhit.

Ruckas muižas apbūve

Muižas iela 3,5,7, Parka iela 2,7 Piebalgas 19

18.gs.-20.gs.s.

15

6200

viet noz.

arhit.

Ruckas muižas kungu māja

Piebalgas iela 19

18.gs. – 20.gs.s.

15

6201

viet. noz.

arhit.

Ruckas muižas parks ar parka arhitektūru

Parka iela 2, 7

Piebalgas iela 19

18.gs. – 20.gs.s.

15

6202

viet. noz.

arhit.

Ruckas muižas pārvaldnieka māja

Muižas iela 7

18. – 19.gs.

16

6198

valsts noz.

arhit.

Dzīvojamā ēka

Gaujas iela 6

18.gs.2.p.

19

6208

valsts noz.

arhit.

Rātsnams ar piebūvi un sarga mājiņu

Rīgas iela 7

1767.

20

3073

6210

valsts noz.

māksla arhit.

Tirgotāja nams, fasādes dekoratīvā apdare

Rīgas iela 16

1788., 18. /19.gs.

22

10

6211

valsts noz.

vēsture

arhit.

Komponista A. Kalniņa dzimtā māja, kultūras b-bas “Harmonija “ ēka

Rīgas ielā 24

1879.

18.gs.

23

6212

3075

valsts noz.

arhit. māksla

“Princešu nams“, dzīvojamā ēka, tās durvju komplekts

Rīgas ielā 47

18.gs.

-

3064

valsts noz.

māksla

Kapa piemineklis J.Ozolam

Bērzaines kapos, Bērzaines ielā 27

1931.

             

-

3065

valsts noz.

māksla

Piemineklis kritušajiem karavīriem

Lejas kapos, Lenču ielā 15

1927.

-

3066

valsts noz.

māksla

Durvju komplekts

Lielā Līvu iela 9

18.gs.2.p.

-

3074

valsts noz.

māksla

Sienas gleznojums

Rīgas iela 19c

20.gs. 1.trešd.

-

3067

valsts noz.

māksla

Panno

Priedes iela 5 /7

1936.

-

3068

3069

3070

valsts noz.

māksla

Krāsns

( 3 gab. )

Raunas iela 11

19.gs.b.

 

Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskie objekti

Ap vietējās nozīmes kultūras objektiem tiek noteikta aizsargjosla, kas sakrīt ar īpašuma, uz kura atrodas kultūras piemineklis, zemes gabala robežām.
Objektus 2003.gadā apsekoja un izvērtēja darba grupa.
Vietējās nozīmes kultūrvēsturisko pieminekļu uzturēšanas un sakopšanas noteikumus ir paredzēts definēt Cēsu pilsētas saistošajos noteikumos un individuāli noslēgtajos apsaimniekošanas līgumos starp Cēsu pilsētas domi un objekta īpašnieku.

Nr.

Nosaukums

Tips

Apraksts

Atrašanās vieta

Īp.

 

 

Pilsētbūvn.

 

 

 

 

Svētavots

 

 

Cīrulīši, Atpūtas iela 12

Pr.

10

Dzīvojamā ēka

Bērzaines iela 6

Pr.

24

Bij. draudzes skola

 Arhit.

Ata Kronvalda iela 40

pr.

25

Dzīvojamā ēka

Bērzaines 2

26

Bij. vācu proģimnāzija

Arhit.

1908.gads

Bērzaines iela 4

Pašv.

27

Administratīva ēka ( rajona padome, bij. Reijera

patversme )

Arhit.

19.gs. beigas/ 20.gs.sākums

Bērzaines iela 5

Pašv.

 

28

Dzīvojamā ēka

19. gs. beigas/ 20.gs.sākums

Bērzaines iela 7

Pr.

5.7

Dzīvojamā ēka

Arhit.

19.gs. beigas/ 20.gs.sākums

Bērzaines iela 21

Pr.

29

Dzīvojamā ēkas

Arhit.

20.gs.sākums

Bērzaines iela 32 ( 30 )

Pr.

7.2

Dzīvojamā ēka

Arhit.

20.gs.sākums

Bērzaines iela 6

Pr.

8

Bijusī Bērzaines ģimnāzija ar ēku kompleksu

Arhit.

19.gs. otrajā pusē un 20.gs. sākumā Bērzaines ģimnāzijā mācījās Ernasts Johans Holsts, Alfrēds Kalniņš, Celta 19.gs.beigās.

Bērzaines iela 34

V

8.7

 

30

Ķieģeļfabrikas skurstenis

Cepļu iela 18

Pr.

10

 

 

 

 

 

31

Dzīvojamā ēka (bij. Bērzaines ģimnāzijas skolotāju māja )

19.gs.

Dārtas iela 1

V

32

Dzīvojamā ēka (bij. vasarnīca "Marianda")

Dzirnavu iela 7

Pr.

 

 

 

 

 

 

Pr.

34

Dzīvojamā ēka

Arhit.

19.gs. vidus

Gaujas iela 4

Pr.

35

Dzīvojamā ēka

ap 1860

Gaujas iela 5

Pr.

36

"Vecās pirtis"- apbūves komplekss

Gaujas iela 8/10

Pr.

37

Dzīvojamā ēka

Gaujas iela 11

Pr.

 

 

 

 

 

 

38

Dzīvojamā ēka

Gaujas iela 13

Pr.

39

Dzīvojamā ēka

Gaujas iela 14

Pr.

 

Dzīvojamā ēka ar saimniecisko ēku

Arhit.

1857.g.

Gaujas iela 17

Pr.

 

Dzīvojamā ēka

 

 

Gaujas iela 18

 

40

Sabiedriskā ēka

Gaujas iela 20

Pr.

41

Dzīvojamā māja ar pagalma ēku

Gaujas iela 22

Pr.

42

Dzīvojamā ēka

Gaujas iela 26

Pašv.

 

Koka vasarnīca "Villa Mira"

 

 

Gaujas iela 5

 

43

Dzīvojamā ēka ( bij. "Zelovija" )

20.gs.sākums

Gaujas iela 67

Pr.

44

Dzīvojamā ēka ( bij. vasarnīca "Villa Mira")

Arhit.

Gaujas iela 76

Pašv.

 

Sarkanā Krusta sanatorijas paviljons

Arhit.

20.gs.sākums

Gaujas iela 88

V

 

 

Arhit.

1857.gads

Gaujas iela 8/10

Pr.

45

Dzīvojamā ēka

20.gs. sāk.

Gaujas 82

Pr.

46

Villa "Baltica"- 2 ēkas, villa "Carola"

Arhit.

20.gs. sākums

Gaujas iela 88

Pašv.

 

Pipariņi

Arhit.

 

Gaujaslīču iela

V

47

Raiskuma krogs

Arhit.

1857.g.

Gaujas iela 92

Pr.

48

Aizsardzības ministrijas atpūtas kompleksa galvenā ēka un 1., 2., 3. korpuss

20. gs.

30-ie gadi

Dzirnavu 52 / 54

V

49

Dzīvojamā ēka

Arhit.

20.gs 30-ie gadi

Glūdas iela 6

Pr.

50

Dzīvojamā ēka

20.gs. sākums

Glūdas iela 8

Pr.

51

Kalnmuižas kungu māja ar parku

Arhit. Vēst.

19.gs., 20.gs. 20-ie gadi

Kalnmuižas iela 1

Pr.

 

14.gs. beigas

 

Lenču iela 5

Pr.

 

52

Dzīvojamā ēka

Arhit.

Kanāla iela 4

Pr.

 

 

Lenču iela 11

 

 

 

 

53

Bij. Cēsu Valsts ģimnāzija, tagad Cēsu pilsētas ģimnāzija

1937.-1938.gads

Leona Paegles iela 1

Pašv.

54

Dzīvojamā ēka

Arhit.

Lielā Skolas iela 4

Pr.

55

Dzīvojamā ēka

Arhit.

Lielā Skolas iela 7

Pr.

 

Saimniecības ēka

 

19.gs.

Lielā Katrīnas iela 12

Pr.

56

Dzīvojamā ēka, bij. Suvorova viesnīca

Arhit.

19.gs. beigas

Lenču iela 1

Pr.

 

18.gs. – 19.gs.

 

Lielā Katrīnas iela 12a

Pr.

 

57

Noliktava ar pilsētas nocietinājuma mūra paliekām

14.-20.gs.

Lenču iela 5

Pr.

58

Bij. Cēsu pils viesnīca

Arhit. Vēst.

18.gs.-19.gs. Beigas

Lenču iela 7

Pašv.

 

Piemiņas zīme

Vēst.

Dziesmu svētku simtgades birzs. Piemiņas akmeņi.

Lenču iela 35

Pašv.

 

15., 18. un 19.gs.

 

Lielā Katrīnas iela 18/20

Pr.

 

59

Dzīvojamā ēka

19.gs. 2. puse

Lenču iela 9a

V/pr.

60

Cēsu alus darītavas galvenais korpuss

19.gs. beigas

Lenču iela 13

Pr.

 

Sv. Annas draudzes dievnams

 

 

Lenču iela 9

 

61

Bij. Annas skola, tagad Cēsu mūzikas skola

1909. g.

Lielā Kalēju iela 4

V

62

Sv. Annas draudzes dievnams

Lielā Kalēju iela 6

Pr.

63

Dzīvojamā ēka

Arhit.

Lielā Kalēju iela 7

Pr.

 

Dzīvojamā ēka un saimniecības ēka

Arhit.

18.gs. – 19.gs.

Lielā Katrīnas 12a

Pr.

64

Dzīvojamā ēka

Arhit.

Lielā Katrīnas 2

V

65

Dzīvojamā ēka un saimniecības ēka

Arhit.

18.- 19.gs.

Lielā Katrīnas iela 12

Pr.

66

Dzīvojamā ēka ar vārtu arku un akmeņu bruģi pagalmā

18.gs.-19.gs.

Lielā Katrīnas 12a

Pr.

67

Dzīvojamā ēka

Arhit.

19.gs.

Lielā Katrīnas iela 14

Pr.

68

Dzīvojamā ēka ar pilsētas nocietinājumu mūra paliekām

Arhit.

15., 18. un 19.gs.

Lielā Katrīnas iela 18/20

Pr.

69

Dzīvojamā ēka

Arhit.

1908. gads

Lielā Katrīnas iela 22

Pr.

70

Dzīvojamā ēka

Arhit.

19.gs. otrā puse

Lielā Katrīnas iela 25

Pašv.

71

Dzīvojamā ēka

19.gs. 1.puse

Lielā Katrīnas iela 26

Pr.

72

Dzīvojamā ēka

Arhit.

19.gs. beigas

Lielā Katrīnas iela 28

Pr.

73

Dzīvojamā ēka ( bij. Millera reālskola ) ar saimniecības ēku

Arhit.

18.gs.

Lielā Līvu iela 1

Pašv.

74

Dzīvojamā ēka

Arhit.

19.gs. pirmā puse

Lielā Līvu iela 2

Pašv.

 

Dzīvojamā ēka - durvju komplekts

Arhit.

18.gs. beigas

Lielā Līvu iela 9

Pr.

 

 

 

 

 

 

75

Dzīvojamā ēka

19.gs. pirmā puse

Lielā Līvu iela 4

Pr.

76

Dzīvojamā ēka

18.gs. 50.-60.-ie gadi

Lielā Līvu iela 9

Pr.

77

Dzīvojamā ēka

Lielā Līvu 11

Pr.

 

Dzīvojamā ēka

Arhit.

20.gs.sākumā

Mazā Katrīnas iela 8

Pr.

 

Dzīvojamā ēka

Arhit.

19.gs. vidus

Palasta iela 1

Pr.

 

 

 

Arhit.

 

 

 

 

Katoļu baznīca

Arhit.

1928.gads

Palasta iela 14

Pr.

79

Dzīvojamā ēka

Arhit.

19.gs. pirmā puse

Palasta iela 7

Pr.

80

Katoļu baznīca

Arhit.

1928. gads

Palasta iela 9

Pr.

 

Dzīvojamā ēka (tagadējā poliklīnika)

Arhit.

19.gs. beigas

Palasta iela 15

Pašv.

81

Dzīvojamā ēka

1912. gads

Palasta iela 11

Pašv.

82

Dzīvojamā ēka

1890.gads

Palasta iela 14

Pašv.

83

Dzīvojamā ēka

Palasta iela 16

Pr.

84

Dzīvojamā ēka ar saimniecības ēku

Palasta iela 17

Pr.

85

Dzīvojamā ēka

Palasta iela 18

Pr.

86

Dzīvojamā ēka ( bij.pasts un telegrāfs )

Arhit.

19.gs. beigas

Palasta iela 19

Pr.

87

Dzīvojamā ēka

Arhit.

20.gs. sākums

Palasta iela 20

Pr.

88

Cēsu pareizticīgo baznīca un pastorāts

Arhit.

19.gs.vidus

Palasta iela 21, 21A, 22

Pr.

 

Cēsu pareizticīgo baznīcas saimniecības ēka

Arhit.

19.gs. vidus

Palasta iela 21

Pr.

 

Cēsu pareizticīgo baznīcas psalmotāja māja

Arhit.

19.gs. vidus

Palasta iela 21a

Pr.

 

Cēsu pareizticīgo baznīca

Arhit.

1845.-1847.gads

Palasta iela 22

Pr.

 

Cēsu pareizticīgo baznīcas sarga māja

Arhit.

19.gs.vidus

Palasta iela 22

Pr.

89

Dzīvojamā ēka

Arhit.

1890.gads

Palasta iela 25

Pr.

 

Ruckas muižas apbūves komplekss

Arhit.

18.gs – 20.gs.60-ie gadi

Piebalgas iela 19

V

 

90

Dzīvojamā ēka (bij. villa "Silva" )

Peldu iela 1

Pr.

 

Ēka

Vēst.

1901.-1910. dzīvoja dzejnieks Jānis Poruks (1871.-1917.)

Peldu iela 1

Pr.

91

Dzīvojamā ēka

Arhit.

19.gs.vidus

Pils iela 5

Pr.

92

Dzīvojamā ēka

Arhit.

19.gs beigas

Pils iela 7

V

93

Dzīvojamā ēka

Arhit.

19.gs. vidus

Pils iela 8

Pr.

94

Dzīvojamā ēka

19.gs vidus

Pils iela 10

Pašv./Pr.

 

 

Cēsu pilsmuižas ratnīca – stallis

 

18.gs.

Pils iela 9

Pašv.

 

Ruckas muižas kungu māja

 

18.gs. – 20.gs.sākums

Piebalgas iela19

V

 

Ruckas muižas pārvaldnieka māja

 

18.gs. – 19.gs.

Piebalgas iela 19

V

 

Ruckas muižas kalpu māja

 

19.gs.sākums

Piebalgas iela 19

V

 

Ruckas muižas sarga māja

 

19.gs. sākums

Piebalgas iela 19

V

 

Ruckas muižas parks ar parka arhitektūru

 

18.gs.-19.gs.sākums

Piebalgas iela 19

V

 

 

Cēsu Jaunā pils

 

1777.gads, 19.gs.

Pils iela 9

Pašv.

 

Cēsu pilsmuižas klēts

 

18.gs.

Pils iela 9

Pašv.

 

Cēsu pils muižas kučiera namiņš

Arhit.

18.gs.beigas

Pils laukums 1

Pašv.

95

Apriņķa tiesa

Arhit.

19.gs. 2.puse

Pils iela 12

V

 

Dzīvojamā ēka

Arhit.

19.gs. otrā puse

Pils iela 8

Pašv.

 

Dzīvojamā ēka

 

1936.gads

Priežu iela 5/7

 

96

Dzīvojamā ēka

Priedes iela 5/7

Pr.

97

Dzīvojamā ēka

Arhit.

19.gs.otrā puse

Raunas iela 1

Pašv.

 

Tornis

Arhit.

20.gs.sākums

Raunas iela 2

Pr.

98

Sabiedriskā ēka (bij. Otosona nams)

Arhit.

1910.gads

Raunas iela 2

Pr.

 

99

Bankas ēka

Arhit.

20.gs. 30-ie gadi

Raunas iela 8

Pr.

100

Dzīvojamā ēkas

Arhit.

Raunas iela 9, 9A

Pr.

 

Dzīvojamā ēka (trīs krāsnis)

Māksla

19.gs.beigas

Raunas iela 11

Pašv./Pr.

101

Dzīvojamā ēka

Arhit.

20.gs. sākums

Raunas iela 10

Pr.

102

Cēsu Viesīgā biedrība

Arhit.

1914.g., 1920.-1922.g. A. Malvess

Raunas iela 12

Pašv.

103

Tiesas ēku komplekss

Arhit.

19.gs.beigas

Raunas iela 14

V.

104

Dzīvojamā ēka

Arhit.

19.gs.beigas 1896. gads

Raunas iela 15

Pr.

 

 

 

 

 

 

105

Dzīvojamā ēka

19.gs. beigas

Raunas iela 17

Pr.

 

Kredītsabiedrības ēka

Arhit.

1925.gads

Rīgas 36

Pašv./Pr.

 

Ēka

Vēst.

Grāmatu izdevēja Jāņa Ozola veikals

Rīgas iela 10

Pr.

106

Dzīvojamā ēka

19.gs.vidus

Rīgas iela 2

Pr.

107

Kredītsabiedrības ēka

Arhit.

1925.gads

Rīgas iela 4

Pašv./Pr.

 

 

 

Arhit.

 

 

 

108

Grāmatu izdevēja Jāņa Ozola veikals

Arhit.

Rīgas iela 5

Pr.

 

 

Arhit.

 

 

 

109

Dzīvojamā ēka

Arhit.

19.gs. beigas

Rīgas iela 6

Pr

110

Dzīvojamā ēka

19.gs.beigas

Rīgas iela 10

Pr.

111

Dzīvojamā ēka

19.gs.beigas

Rīgas iela 12

Pr.

 

Ēka – druvju komplekts, fasādes dekoratīvā apdare

Arhit.

 18.gs.

Rīgas iela 15

Pr.

 

 

 

 

 

 

112

Centrālā viesnīca

Arhit.

20.gs.sākums

Rīgas iela 17

Pr.

 

 

Arhit.

 

 

 

113

Dzīvojamā ēka

Arhit.

19.gs.beigas

Rīgas iela 18

Pr.

 

 

 

 

 

 

 

Dzīvojamā ēka

Arhit.

19.gs. vidus D192

Rīgas iela 2

Pr.

 

Dzīvojamā ēka

Arhit.

1913.gads, jūgendstils

Rīgas iela 2

Pašv./Pr.

 

 

 

(1879.-1951.), piemiņas plāksne. Kultūras biedrības

 

 

 

 

 

“Harmonija” nams. Celta 18.gs.

 

 

114

Dzīvojamā ēka

Arhit.

1913.g.

Rīgas iela 20

Pašv./Pr.

115

Dzīvojamā ēka

Arhit.

20.gs.sākums

Rīgas iela 21

Pr.

 

 

 

 

 

 

116

Dzīvojamā ēka

20.gs.sākums

Rīgas iela 23

Pašv.

117

Dzīvojamā ēka

Arhit.

Rīgas iela 25

Pr.

 

 

 

igauņu nacionālās glezniecības pamatlicējs Johans Kēlers

 

 

 

118

Dzīvojamā ēka ar saimniecības ēku

Arhit.

19.gs.otrā puse

Rīgas iela 27

Pr.

 

 

 

 

 

 

119

Dzīvojamā ēka (dzelzs vārti)

Arhit.

1904.gads

Rīgas iela 29

Pr.

120

Dzīvojamā ēka

19.gs. vidus

Rīgas iela 31

Pr.

121

Dzīvojamā ēka

Rīgas iela 36

Pr.

122

"Fābera nams"

Arhit., vēsture

Rīgas iela 40

Pr.

 

 

 

 

 

 

123

Bij. pasta stacijas zirgu stallis

Arhit.

19.gs

Rīgas iela 51a

Pr.

124

Zirņu muižas kungu māja

Arhit.

19.gs. pirmā puse

Rīgas iela 55

Pr.

 

 

 

igauņu nacionālās glezniecības pamatlicējs Johans Kēlers

 

 

 

 

 

Vēst.

 

 

 

125

Dzīvojamā ēka

Smilšu iela 4

Pr

126

Dzīvojamā ēka

Arhit.

19. gs. beigas

Torņa iela 1

Pr.

127

Dzīvojamā ēka

19.gs.vidus

Torņa iela 3

Pr.

128

Vējdzirnavas

Arhit.

18.gs.

Uzvaras bulvāris 9

Pr.

129

8. Daugavpils kājnieku pulka kazarmas

Arhit.

1925.gads

Valmieras iela 8

V.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vēst.

 

 

 

 

Nocietinājuma vieta

Vēst.

Līvonijas laika pusaploces veida skansts

Valmieras iela 27

Pr.

130

Dzīvojamā ēka

Arhit.

20.gs.sākums

Vaļņu iela 12

Pr.

131

Bij. Dr.Smilgas sanatorija

1902.gads

Vaļņu iela 21

Pr.

132

Iebraucamās vietas un kroga ēku komplekss Dzīvojamās ēkas

Arhit.

19.gs.

Vaļņu iela 36, Rīgas 45, 47 / 49 korpusi pret Vaļņu ielu

Pašv./Pr.

133

Zirgu pasta stacijas ēka

Arhit.

Vaļņu iela 37

Pr.

 

Dr.Smilgas sanatorija

Arhit.

1902.gads

Vaļņu iela 7

Pr.

 

Vaļņu iela 36

 

Pašv.

 

 

 

Vaļņu iela 38

 

Pr.

 

 

 

Vaļņu iela 38

 

Pr.

 

 

 

19.gs, 20.gs sākums

 

Vaļņu iela 40

Pr.

 

 

Iebraucamās vietas un kroga ēku komplekss Dzīvojamās ēkas

Arhit.

19.gs

Vienības laukums 1

Pašv./Pr.

 

Zirgu pasts

 

 

Vienības laukums 1

 

134

Viesnīca Cēsis (bij. Tērvete)

Arhit.

1939.gads

Vienības laukums 1

Pr.

135

Dzīvojamā ēka (bij. villa "Olgino" un mazā "Olgino" )

Vītolu iela 11

Pr.

136

Dzīvojamā ēka ( bij. villa " Henriete " )

Vītolu iela 9

Pašv.

137

Zirņu muižas smēde

Zirņu 1

Pr.

138

" Zviedru " skanste

Valmieras 27

Pr.

139

Māju komplekss "Siļķes" (tai skaitā akmens apstrādes darbnīca ar pieguļošo teritoriju Krastā ielā 14)

18.gs.

Dzirnavu iela 33

Pr.

140

Koka dzīvojamā ēka

Arhit.

M. Katrīnas 10

141

Koka dzīvojamā ēka

Palasta iela 12

pašv.

142

Saimniecības ēka

Arhit.

Līvu iela 1( ēka Nr.3)

143

Dzīvojamā ēka

Arhit.

Palasta iela 4

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv