Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 19.septembris   Vārda dienu svin: Verners, Muntis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  - Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam
  - Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam
  -- Grozījumi
  -- Apraksta daļa
  -- Apbūves noteikumi
  -- Kartografiskais materiāls
  - Investīciju teritorijas
  - Nodarbinātība
  - Detālplānojumi
  - Iesniegumi/veidlapas
  - Citi attīstības dokumenti
  - Vaives pagasta teritorijas plānojums
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Attīstības plānošana> Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam> Apraksta daļa> Antropogēno slodžu analīze

- Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- Hidroģeoloģiskie apstākļi
- Ievads
- Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- Cilvēkresursi
- Dabas apstākļi
- Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- Kultūrvēsturiskais mantojums
- Mazdārziņi
- Antropogēno slodžu analīze
- Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- Atkritumu saimniecība
- Ūdens saimniecība
- Sadzīves kanalizācijas sistēma
- Lietus ūdeņu kanalizācija
- Siltumapgādes sistēma
- Dabas gāzes apgādes sistēma
- Elektroapgādes sistēma
- Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- Telekomunikāciju infrastruktūra
- Mājoklis
- Esošā situācija
- Nākotnes priekšlikumi
- Izglītības infrastruktūra
- Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- Aizsargjoslas
- Teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai

Antropogēno slodžu analīze


8.4.Antropogēno slodžu analīze
Antropogēnā slodze ir cilvēka tiešās vai netiešās darbības ietekme gan uz dabu kopumā, gan arī uz atsevišķiem tās elementiem.

Cēsu pilsētas vides stāvoklis ir stabils, vizuāli novērojamas negatīvas pārmaiņas antropogēnā piesārņojuma ietekmē vidē nav konstatētas. Pilsētā nav lielu ražošanas uzņēmumu, pilsētas attīstība tiek balstīta uz mazo un vidējo uzņēmējdarbības attīstību un tūrisma attīstību. Pilsētā notiek pakāpeniska atsevišķu pilsētas teritoriju aizsardzības režīmu nostiprināšana, potenciāli piesārņotu teritoriju apzināšana un reģistrācija.
Svarīgākie antropogēnā piesārņojuma avoti Cēsīs ir dzelzceļš, pieaugošā autotransporta kustība, siltumapgādes uzņēmumu izmeši, ražošanas objektu energoavoti, degvielas uzpildes stacijas un degvielas bāze, decentralizēta notekūdens izplūde dabas objektos, kā arī nelegālās atkritumu novietnes. Šo objektu izvietojums ietekmē pilsētas vides piesārņojuma fonu. Taču pagaidām izmešu apjomi nav tik lieli, lai būtu mērķtiecīgi ieguldīt ievērojamus līdzekļus monitoringam.

Galvenās vidi apdraudošās tendences, kas nākotnē var padziļināt slodzi :

 • nepietiekama lietus ūdens sistēmu apsaimniekošana ;
 • jauni un neparedzēti piesārņojuma avoti;
 • vienreiz lietojamā iepakojuma, īpaši plastmasas un stikla atkritumu pieaugums;
 • neparedzēts rūpnieciskās ražošanas izmešu un atkritumu pieaugums, ņemot vērā tendenci attīstīties ražošanai;
 • pretošanās radikālai transporta sistēmas izmaiņai, kā rezultātā palielinās gan trokšņu, gan gaisa piesārņojuma slodze pilsētas centrālajai daļai.

Teritorijas plānojums paredz:

 • transporta intensitātes rezultātā radušos antropogēnā piesārņojuma mazināšanu vecpilsētas rajonā un dzīvojamo māju rajonos, izstrādājot efektīvu transporta kustības shēmu;
 • tūrismam nozīmīgu teritoriju pasargāšanu no piesārņojuma, izvirzot īpaši aizsargājamu dabas un kultūrvēsturiska mantojuma aizsardzības teritoriju statusu, un izstrādājot aizsardzības un apsaimniekošanas plānus;
 • labāko pieejamo tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādes sistēmās un ražošanas procesos;
 • ražošanas teritoriju izvietošanu pilsētas apvedceļa tuvumā un koncentrēšanu ārpus dzīvojamo māju rajoniem;
 • potenciāli piesārņotu teritoriju izpēti un sanāciju, kā arī bijušo piesārņoto teritoriju attīstības un izmantošanas iespējas.

Paaugstinātas bīstamības vai riska objekti, kuru izvietojums var palielināt citu objektu bīstamību vai tieši apdraudēt apkārtnes iedzīvotājus vai vidi ir atzīmēti „Paaugstinātas bīstamības vai riska objektu shēmā”, 4.kartogrāfiskā lapā.
Objektu vai zonu iezīmēšanas mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju mantisko vērtību un vides saglabāšanu ugunsnelaimju, katastrofu un dabas stihiju gadījumos. Ekspluatējot degvielas uzpildes stacijas, gāzes uzpildes stacijas, ķīmisku vielu rezervuārus un iekārtas ir iespējami piesārņojuma riska draudi. Rūpniecisko avāriju izraisa vai var izraisīt nekontrolēts ķīmisks vai tehnoloģisks process, nekontrolētas darbības un citi nevēlami notikumi.

Par paaugstinātas bīstamības objektiem Cēsu pilsētā noteikt:

 • Degvielas bāzi Birzes ielā 2
 • Degvielas uzpildes stacijas: Jāņa Poruka ielā 49; Valmieras ielā 4;Lapsu ielā 36;Birzes ielā 2;Jāņa Poruka ielā 8;Raiņa ielā 32;Eduarda Veidenbauma ielā 12;
 • Gāzes uzpildes stacijas: Valmieras ielā 12; Valmieras ielā 4;
 • Latvijas propāna gāzes Cēsu gāzes balonu noliktavu Saules ielā 9;
 • Uzņēmumus, kuros ievērojamos daudzumos lietoto ķīmiskas vielas vai produktus:

A/S „Preses nams” Cēsu tipogrāfiju Gaujas ielā 16/18; A/S „Cēsu alus”, Aldaru laukums 1; A/s „Ruks” Cēsu Gaļas kombināts, Miera ielā 19;
Nacionālas nozīmes paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objekts ir stratēģiskās nozīmes dzelzceļa līnija Rīga - Lugaži, kas šķērso Cēsu pilsētu. Paaugstinātu bīstamību var izraisīt naftas produktu transports pa dzelzceļu.
Iepriekšminēto objektu apsaimniekošana un izmantošana jāveic saskaņā ar 2001.g. 01.07. likumu “Par piesārņojumu” un 2001. gada 19. jūnija MK noteikumiem Nr.259 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.
Augstāk minēto paaugstinātas bīstamības vai riska objektu aizsargjoslas tiek noteiktas saskaņā ar “Aizsargjoslu likumu” un ir aprakstītas sadaļā “Aizsargjoslas”.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv