Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 19.septembris   Vārda dienu svin: Verners, Muntis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  - Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam
  - Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam
  -- Grozījumi
  -- Apraksta daļa
  -- Apbūves noteikumi
  -- Kartografiskais materiāls
  - Investīciju teritorijas
  - Nodarbinātība
  - Detālplānojumi
  - Iesniegumi/veidlapas
  - Citi attīstības dokumenti
  - Vaives pagasta teritorijas plānojums
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Attīstības plānošana> Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam> Apraksta daļa> Atkritumu saimniecība

- Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- Hidroģeoloģiskie apstākļi
- Ievads
- Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- Cilvēkresursi
- Dabas apstākļi
- Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- Kultūrvēsturiskais mantojums
- Mazdārziņi
- Antropogēno slodžu analīze
- Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- Atkritumu saimniecība
- Ūdens saimniecība
- Sadzīves kanalizācijas sistēma
- Lietus ūdeņu kanalizācija
- Siltumapgādes sistēma
- Dabas gāzes apgādes sistēma
- Elektroapgādes sistēma
- Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- Telekomunikāciju infrastruktūra
- Mājoklis
- Esošā situācija
- Nākotnes priekšlikumi
- Izglītības infrastruktūra
- Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- Aizsargjoslas
- Teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai

Atkritumu saimniecība


8.6.Atkritumu saimniecība

Cēsu pilsētas atkritumu apsaimniekošanu reglamentē Latvijas valsts likumdošana s akti un sekojoši Cēsu pilsētas domes apstiprinātie saistošie noteikumi:

 • Cēsu pilsētas teritorijas un tajā esošo dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku uzturēšanas noteikumi, izdoti 18.12.1997., ar grozījumiem 23.12.2004;
 • Par sabiedrisko kārtību Cēsu pilsētā , izdoti 10.05.2003;
 • Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Cēsu pilsētā , izdoti 10.04.2003;
 • Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi, izdoti 27.02.2003;
 • Cēsu pilsētas kapsētu uzturēšanas noteikumi, izdoti 08.11.2001;

Vides ministrijas vadībā tiek izstrādāts Ziemeļvidzemes Reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns, kurā būs atainota esošā situācija un izstrādātas vadlīnijas turpmākai atkritumu apsaimniekošanai reģionā.
Cēsu pilsētā 2004. gadā savākti 43468 m3 sadzīves atkritumu. 6456 m3 jeb 14,9 % no tiem nodoti otrreizējai pārstrādei.
Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, savāktajam atkritumu apjomam ir tendence palielināties, palielinoties patēriņa produktu iepakojuma daudzumam un uzlabojoties atkritumu apsaimniekošanas sistēmai.
Strauji palielinās sadzīves atkritumu daudzums, īpaši iepakojums, lielgabarīta un elektroniskie atkritumi.

Pašreiz Cēsu pilsētā ir noteikta sekojoša atkritumu plūsmu apsaimniekošana:

 • Sauso sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veic BO A/S “ZAAO”. Pilsētā nav atkritumu poligona, tāpēc atkritumi tiek transportēti uz ES prasībām atbilstošo reģionālo poligonu Cēsu rajona Stalbes pagastā;
 • Bīstamo atkritumu apsaimniekošanai pašvaldībā atļaujas saņēmuši vairāki uzņēmumi un arī turpmāk tiks veicināta licencētu uzņēmēju iesaistīšanās atkritumu apsaimniekošanas sistēmā;
 • Mājsaimniecību bīstamo atkritumu savākšana notiek šķiroto atkritumu savākšanas punktā Lapsu ielā ;
 • Būvgružu un būvniecības atkritumu savākšanu veic BO A/S “ZAAO”, kā arī uzņēmumi slēdz līgumus ar pašvaldību un noformē atļaujas atbilstoši valsts likumdošanas prasībām;
 • Nozāģēto koku zarus un krūmus pašvaldība šķeldo, periodiski savācot vietās, kur tie netraucē iedzīvotājiem. Šķeldu aizved uz kompostēšans laukumiem vai arī to izmanto savrupmāju iedzīvotāji.
 • Zaļos atkritumus parkos un skvēros iespēju robežās kompostē nelielos lokālos kompostēšanas laukumos un izved uz zaļo atkritumu savākšanas laukumiem 2004. gadā tika izmantoti divi laukumi: Z/S Ķliģeni” laukums Jāņa Poruka ielā 34 un Cēsu pilsētas domes teritorija Liepu ielā

Teritorijas plānojums paredz sekojošus konceptuālus risinājumus atkritumu apsaimniekošanas jomā:

 1. Organizēt iedzīvotājiem izglītojošus un informatīvus pasākumus, ar mērķi samazināt jebkura veida sadzīves atkritumu rašanos to izcelsmes vietās, radot higiēniski un ekoloģiski drošu vidi pilsētā un tās apkārtnē;
 2. Veicināt videi un cilvēka veselībai drošu un nekaitīgu atkritumu savākšanu, uzglabāšanu un pārvadāšanu;
 3. Realizēt sadzīves atkritumu šķirošanu pie lielveikaliem, daudzdzīvokļu māju rajonos, atkritumu šķirošanas laukumā Lapsu ielā;
 4. Organizēt zaļo atkritumu kompostēšanu nelielajās pilsētas apstādījumu platībās vai arī transportēt uz centralizētajiem zaļo atkritumu kompostēšanas laukumiem;
 5. Veicināt centralizēto bioloģiski pārstrādājamo atkritumu kompostēšanas vietu iekārtošanu Kalnmuižas rajonā un Z/S “Kliģeni” teritorijā Jāņa Poruka ielā 34;
 6. Organizēt centralizētā otrreizējo izejvielu šķirošanas laukuma iekārtošanu Austrumu ielā 5;
 7. Kontrolēt Cēsu pilsētas domes saistošo noteikumu „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” izpildi (27.02.2003).
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv