Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 19.septembris   Vārda dienu svin: Verners, Muntis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  - Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam
  - Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam
  -- Grozījumi
  -- Apraksta daļa
  -- Apbūves noteikumi
  -- Kartografiskais materiāls
  - Investīciju teritorijas
  - Nodarbinātība
  - Detālplānojumi
  - Iesniegumi/veidlapas
  - Citi attīstības dokumenti
  - Vaives pagasta teritorijas plānojums
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Attīstības plānošana> Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam> Apraksta daļa> Izglītības infrastruktūra

- Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- Hidroģeoloģiskie apstākļi
- Ievads
- Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- Cilvēkresursi
- Dabas apstākļi
- Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- Kultūrvēsturiskais mantojums
- Mazdārziņi
- Antropogēno slodžu analīze
- Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- Atkritumu saimniecība
- Ūdens saimniecība
- Sadzīves kanalizācijas sistēma
- Lietus ūdeņu kanalizācija
- Siltumapgādes sistēma
- Dabas gāzes apgādes sistēma
- Elektroapgādes sistēma
- Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- Telekomunikāciju infrastruktūra
- Mājoklis
- Esošā situācija
- Nākotnes priekšlikumi
- Izglītības infrastruktūra
- Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- Aizsargjoslas
- Teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai

Izglītības infrastruktūra


12.1.Izglītības infrastruktūra
Skatīt „Izglītības un zinātnes iestāžu shēmu”, 23.kartogrāfisko lapu.

Pirmsskolas izglītības iestādes

Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde
Atrodas Palasta ielā 14, izvietota trijās ēkās. To 2003./2004. mācību gadā apmeklēja 96 bērni, darbojas 4 grupas. Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādē lielā fiziskā nolietojuma dēļ šobrīd nav iespējams nodrošināt Latvijas Republikas Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” prasības. Lai iestādi uzturētu atbilstoši pastāvošai likumdošanai, tās renovācijā jāiegulda apjomīgas investīcijas, bet tas nedos iespēju palielināt grupu skaitu pirmsskolas izglītības iestādē. Minētajā iestādē nav ēdināšanas bloka, ēdienu bērniem 3 reizes dienā pieved no Cēsu 2.vidusskolas ēdināšanas bloka. Lietderīgāk risināt jautājumu par jaunas pirmsskolas izglītības iestādes celtniecību (Ata Kronvalda ielā 35 un atdalāmajā zemes gabalā no īpašuma Bērzaines ielā 34), kur varētu izvietot arī Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādi, bet ēkās Palasta ielā 14 ievietot Cēsu pilsētas Mākslas skolu. Nepieciešama teritorijas labiekārtošana atbilstoši Mākslas skolas vajadzībām, kā arī jābūvē autostāvvietas gan Mākslas skolas, gan Cēsu rajona poliklīnikas vajadzībām.

Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde
Atrodas Noras ielā 15, izvietota vienā, ēkā. To 2003./2004. mācību gadā apmeklēja 217 bērni, darbojas 11 grupas. Iestādei nepieciešamas investīcijas, lai nodrošinātu ēkas un teritorijas atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Iestādei pieguļošajā nepabūvētajā zemes gabalā ir nepieciešams izbūvēt auto stāvlaukumu, kur vecāki varētu novietot automašīnu, uzņemot un izlaižot bērnus. Teritorijas plānojuma transporta shēmas ietvaros paredzēta pirmsskolas iestādei pieguļošo ielu attīstība, organizējot satiksmes plūsmu tā, lai ceļu satiksmes drošība būtu pēc iespējas augstāka. Ir izstrādāts iestādes energoefektivitātes paaugstināšanas projekts, kas paredz ēkas renovāciju.

Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde
Atrodas Zirņu ielā 23, izvietota vienā ēkā, to 2003./2004. mācību gadā apmeklēja 178 bērni, darbojas 8 grupas. Iestādei nepieciešamas investīcijas, lai nodrošinātu ēkas un teritorijas atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Ēkas un teritorijas paplašināšana nav plānota. Piekļūšanu minētai izglītības iestādei būtu nepieciešams organizēt no Zirņu ielas puses, kur transporta intensitāte ir mazāka nekā Rīgas ielai, līdz ar to pasažieru izlaišanai un uzņemšanai ir drošāki apstākļi. Pie izglītības iestādes Zirņu ielā izbūvēt ielas paplašinājumu (stāvvietas), kur iespējams apstāties autotransportam, kas apmeklē iestādi. Uz Rīgas un Zirņu ielām nepieciešams ierobežot transporta satiksmes ātrumu līdz 30 km/h. Ir izstrādāts iestādes energoefektivitātes paaugstināšanas projekts, kas paredz ēkas renovāciju

Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde
Atrodas Raunas ielā 2, izvietota vienā ēkā (ēka ir privātīpašums), 2003./2004. mācību gadā to apmeklēja 60 bērni, darbojas 3 grupas. Minētajā iestādē nav ēdināšanas bloka, ēdienu bērniem 3 reizes dienā pieved no Cēsu 2.vidusskolas ēdināšanas bloka. Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādei ir nepietiekošs rotaļu laukumu nodrošinājums, nav sporta un svinīgo pasākumu zāles. Sporta pasākumi un tradīciju pasākumi notiek vienas grupas guļamtelpā. Uzceļot jaunu pirmsskolas izglītības iestādi Ata Kronvalda ielā 35 un atdalāmajā zemes gabalā no īpašuma Bērzaines ielā 34. Tiks veikta Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes reorganizācija, apvienojot to ar Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādi un izvietojot jaunuzceltajā pirmsskolas izglītības iestādē.

Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestāde
Atrodas Briežu ielā 7, izvietota vienā ēkā, 2003./2004. mācību gadā to apmeklēja 90 bērni, darbojas 5 grupas. Vienīgā diennakts pirmsskolas izglītības iestāde pilsētā. Lai uzlabotu mācību un audzināšanas procesu Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestādē, nepieciešama otrā stāva izbūve, kurā atrastos sensoro nodarbību telpa, logopēdijas nodarbību telpas, vienas grupas telpas un ārstnieciskās fizkultūras zāle. Nepieciešama esošā pamatkorpusa jumta stāva izbūve papildus grupu telpu izvietošanai. Jārisina jautājums par iestādei pieguļošās Briežu ielas labiekārtošanu.

Jauna pirmsskolas izglītības iestāde
Cēsu pilsētas dome ir izstrādājusi un iesniegusi Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā divus projekta pieteikumus valsts investīciju saņemšanai jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu celtniecībai viena 252 vietām, otra 180 vietām Cēsīs A.Kronvalda ielā 35 un atdalāmajā zemes gabalā no īpašuma Bērzaines ielā 34. Vienā no šīm jaunajām iestādēm varēs izvietot 96 bērnus no Cēsu 1.pirmsskolas izglītības iestādes un 60 bērnus no Cēsu 5.pirmsskolas izglītības iestādes un pārējās grupās varēs izvietot bērnus, kuri vēl neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes (uz 2004.gada 1.septemri rindā uz pirmsskolas iestādēm bija 348 bērni). Pieprasījums pēc bērnu vietām pirmsskolas izglītības iestādēs nemazināsies, jo dzimstība pēdējo trīs gadu laikā ir nostabilizējusies un gadā dzimst aptuveni 170 bērni. Teritorijas plānojumā nepieciešams rezervēt zemes gabalus Ata Kronvalda ielā 35 un atdalāmajā zemes gabalā no īpašuma Bērzaines ielā 34 jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai. Atdalāmais zemes gabals no īpašuma Bērzaines ielā 34 ir valstij piekrītošs. Tas ir jāpieprasa no valsts pašvaldības funkcijas veikšanai, nostiprinot zemesgrāmatā kā pašvaldības īpašumu.

Vispārējā un profesionālā izglītība

Cēsu pilsētas 1.pamatskola
Izvietota četrās ēkās – Gaujas ielā 26 un Gaujas ielā 17 (3 ēkas). Skolu 2003./2004.mācību gadā apmeklēja 429 skolēni. Viena no ēkām Gaujas ielā 17 ir avārijas stāvoklī un tuvākajā laikā nojaucama. Atsevišķā ēka Gaujas ielas 17 pagalmā atrodas zēnu darbmācības kabinets. Ir izstrādāts tehniskais projekts un projekta pieteikums valsts un Eiropas Savienības investīcijām „Cēsu 1.pamatskolas ēku Cēsīs, Gaujas ielā 17 un Gaujas ielā 26 renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana”, kuras ietvaros plānots būtiski uzlabot abu ēku tehnisko stāvokli. Plānots pieslēgt ēku gāzes apgādei un ēkai Gaujas ielā 17 uzbūvēt papildus korpusu. Pēc papildus korpusa izbūves klases no ēkas Gaujas ielā 26 tiks izvietotas jaunuzbūvētajā korpusā Gaujas ielā 17. Ēkā Gaujas ielā 26 plānots izveidot skolēnu pansiju, jo Cēsu 1.pamatskola ir vienīgā skola Cēsu rajonā, kura īsteno mūzikas novirziena izglītības programmu un šajā skolā mācās bērni no visa Cēsu rajona. Pansijā varētu dzīvot arī bērni, kas mācās citās Cēsu pilsētas izglītības iestādēs. Daļa no ēkas Gaujas ielā 26 pieguļošās teritorijas būtu atstājama pansijas iemītnieku brīvā laika aktivitātēm, bet skolas sporta stadionam jārezervē daļa no teritorija Gaujas ielā 23. Darbinieku automašīnu novietošanai nepieciešams izbūvēt auto stāvlaukumu ar iebrauktuvi no Līgatnes ielas, bet skolēnu izlaišanai un uzņemšanai iebrauktuvi starp skolas sporta zāli un Gaujas ielu.

Cēsu pilsētas 2.pamatskola
Atrodas Bērzaines ielā 4, skola izvietota divās ēkās, skolu 2003./2004.mācību gadā apmeklēja 396 skolēni. Cēsu 2.pamatskolu ar 2006.gada 1.septembri plānots pārvietot uz jaunuzcelto ēku Gaujas ielā 45, bet uz telpām Bērzaines ielā 4 pārvietot Cēsu bērnu un jauniešu interešu centru, kurš šobrīd atrodas privātīpašumā Raunas ielā 2. Ēkām Bērzaines ielā 4 pieguļošā teritorijā, uz kuras šobrīd atrodas Cēsu 2.pamatskolas sporta laukums, nākotnē plānots veidot kā jauniešu aktīvās atpūtas zonu, kuru apsaimniekotu Cēsu bērnu un jauniešu interešu centrs. Centra vajadzībām nepieciešams veidot auto stāvlaukumu, kas būtu izbūvējams Bišu ielas pusē.

Pastariņa skola
Atrodas Raunas ielā 7. 2003./2004. mācību gadā skolu apmeklēja 336 skolēni, kuri mācās no 1.-6. klasei. Telpu trūkuma dēļ pašlaik vizuālās mākslas kabinets izvietots Raunas ielā 3, kas ir privātīpašums. Nākotnē Raunas ielā 7 paredzēts pagrabstāvā izbūvēt garderobes, bet pašreizējās garderobes vietā iekārtot vizuālās mākslas kabinetu.

Cēsu pilsētas ģimnāzija un Cēsu pilsētas pamatskola
Abas izglītības iestādes atrodas ēkā Leona Paegles ielā 1. Cēsu pilsētas ģimnāziju 2003./2004.mācību gadā apmeklēja 514 skolēni, bet Cēsu pilsētas pamatskolu – 958 skolēni. Skolas teritorijā atrodas būve, kurā vēsturiski bija šautuve un pēc rekonstrukcijas tā būtu atjaunojama Cēsu pilsētas sporta skolas izglītības programmu īstenošanai. Teritorijā Leona Paegles ielā 1 atrodas arī skolas stadions, kuru sporta programmu īstenošanai izmanto Cēsu pilsētas ģimnāzija, Cēsu pilsētas pamatskola un Cēsu pilsētas sporta skola. Perspektīvā plānojama sporta stadiona rekonstrukcija un modernizācija. Minētās izglītības iestādi kā mācību bāzi izmanto vairākas Latvijas augstskolas neklātienes programmu studiju nodrošināšanai. Jāizstrādā iestādes teritorijas rekonstrukcijas un labiekārtošanas projekts, kuru nepieciešams realizēt.

Cēsu pilsētas vakara vidusskola
Atrodas Gaujas ielā 6, skolu 2003./2004.mācību gadā apmeklēja 359 skolēni, mācības noritēja divās maiņās no 8.10 – 22.30. Ēkā trūkst telpu, lai īstenotu visas pieprasītās izglītības programmas. Cēsu pilsētas vakara vidusskolu nepieciešams izvietot lielākās telpās. Pēc iestādes izvietošanas jālemj par ēkas Gaujas ielā 6 tālāko izmantošanu atbilstoši tā brīža situācijai.

Cēsu pilsētas 2.vidusskola
Atrodas ēkā Valmieras ielā 19. Skolu 2003./2004.mācību gadā apmeklēja 292 krievu plūsmas skolēni. Pēdējo gadu statistika liecina par krievu plūsmas skolēnu skaita strauju samazināšanos. Atbilstoši ēkas (iestādes) nākotnes izmantošanai, jāizstrādā pieguļošās teritorijas rekonstrukcijas un labiekārtošanas projekts, kuru nepieciešams realizēt.

Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija
Atrodas Pūces ielā 2. Skolu 2003./2004.mācību gadā apmeklēja 402 skolēni. Nepieciešams veikt iestādes paplašināšanu, uzbūvējot piebūvi. Teritorijas plānojumā nepieciešams rezervēt valsts un privātīpašnieku zemes īpašumus, lai varētu izbūvēt skolas stadionu. Pēc minētājiem rekonstrukcijas un izbūves darbiem jāizstrādā un jārealizē teritorijas labiekārtošanas projekts, paredzot auto stāvvietu jautājuma risināšanu.

Cēsu bērnu un jauniešu interešu centrs
Atrodas ēkā Raunas ielā 2. 2003./2004.mācību gadā centru apmeklēja 1380 skolēni. Ēka ir privātīpašums un Cēsu pilsētas dome to nomā izglītības funkcijas veikšanai. Cēsu bērnu un jauniešu interešu centru 2006.gadā plānots pārvietot uz telpām Bērzaines ielā 4, kur šobrīd atrodas Cēsu 2.pamatskola.

Cēsu pilsētas Mākslas skola
Atrodas ēkā Palasta ielā 11, to 2003./2004.mācību gadā apmeklēja 160 skolēni. Pēc jaunas pirmsskolas izglītības iestādes pabeigšanas Ata Kronvalda ielā 35 un pirmsskolas iestādes izvietošanas, mākslas skola tiks pārcelta uz telpām Palasta ielā 14.

Cēsu pilsētas sporta skola
Atrodas sporta kompleksā Piebalgas ielā 18, to 2003./2004.mācību gadā apmeklēja 957 skolēni. Mācību programmas tiek īstenotas telpās Lāču ielā 10, Lapsu ielā 17 (privātīpašums) un sporta kompleksā „Cēsis” Piebalgas ielā 18 – dome nomā telpas, Cēsu 1.pamatskolā, sporta namā „Cēsis”, slēpju bāzē Tālavas ielā 5/7 (zemes gabals ir privātīpašums), Priekuļu biatlona šautuvē, Cēsu pilsētas stadionā Valmieras ielā 6, Vecpiebalgas vidusskolas zālē, mācību treniņu bāzē – Priekuļu pagastā, Cēsu prospektā 1- Priekuļu pašvaldības īpašums- domei ir nomas līgums.

Cēsu 4.arodvidusskola
Atrodas ēkās Skolas ielā 6, Piebalgas ielā 3 un Katrīnkalnā, skolu 2003./2004.mācību gadā apmeklēja 407 skolēni. Izglītības iestāde šobrīd atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā. Nākotnē jālabiekārto skolas esošo teritoriju – sakārtot Skolas ielas 6 iekšpagalmu, izveidot eksaminācijas centru ēkā Katrīnkalnā un pabeigt mācību telpu rekonstrukciju Lielā Skolas ielā 6 un uzsākt mācību ražošanas telpu rekonstrukciju un modernizāciju Piebalgas ielā 3. Iespēju robežās (atpērkot/atsavinot zemes īpašumus no privātīpašniekiem) paplašināt skolas darbību Piebalgas ielā 3.

Alfrēda Kalniņa mūzikas vidusskola
Atrodas ēkās Ziemeļu ielā 16 un Lielā Kalēja ielā 4. Skolu 2003./2004.mācību gadā apmeklē 280 skolēni. Izglītības iestāde šobrīd atrodas Kultūras ministrijas pakļautībā.
Ir izstrādāts ēkas Ziemeļu ielā 16 daļējas rekonstrukcijas projekts, kas paredz jumta stāvā izbūvēt papildus telpas. Iespējama telpu izbūves 3.kārta Lielā Kalēja ielā 4 un nelielas koncertzāles izbūve saimniecības ēkā.

Cēsu sanatorijas internātskola
Atrodas ēku kompleksā Bērzaines ielā 34 un Dārtas ielā 1. Skolu 2003./2004.mācību gadā apmeklēja 310 skolēni. Izglītības iestāde šobrīd atrodas Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas pakļautībā. Skolas ēkai ir veikti renovācijas darbi, lai uzlabotu tās energoefektivitāti. Valsts skolai ir nodevusi lietošanā lielas zemes teritorijas ap skolu, kas perspektīvā var tikt izmantotas citu pilsētas izglītības iestāžu vajadzībām (jauna pirmsskolas izglītības iestāde, jaunās pamatskolas sporta stadions, u.c.)

Jaunā pamatskola Gaujas ielā 45
Cēsu pilsētas dome 2002.gadā nolēma uzsākt jaunas pamatskolas būvniecību Gaujas ielā 45, lai pārvietotu Cēsu 2.pamatskolu, kas neatbilst LR likumdošanas prasībām. Skola ir paredzēta 500 skolēnu lielai plūsmai. Pie jaunbūvējamās skolas ir paredzēts izbūvēt arī sporta zāli, kas dos iespēju ne tikai skolēniem, bet arī pilsētas iedzīvotājiem to izmantot sporta nodarbībām. Skolas apkalpošanai nepieciešamas papildus zemes teritorijas auto stāvvietu izbūvei, kā arī jārezervē zemes teritorijas Bērzaines ielā 34 sporta laukuma izbūvei, ko varētu izmantot gan pamatskolas, gan sanatorijas internātskolas skolēni, kā arī pilsētas iedzīvotāji.

Augstākā izglītība

Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Cēsu filiāle (RPIVA)
Atrodas ēkā Lielā Katrīnas ielā 2, izglītības iestādi 2003./2004.mācību gadā apmeklēja 600 studenti. Izglītības iestādes ēkas pieder Izglītības un zinātnes ministrijai, to apsaimnieko RPIVA. Jārisina jautājums par automašīnu stāvlaukumu izbūvi ārpus vecpilsētas studentu un pasniedzēju vajadzībām.

Biznesa augstskolas Turība Cēsu filiāle
Atrodas ēkā Leona Paegles ielā 1 nomātās telpās, izglītības iestādi 2003./2004.mācibu gadā apmeklēja 200 studenti.
Biznesa augstskola “Turība” 2003.gada vasarā veica publisko apspriešanu par jaunas augstskolas un pilsētas bibliotēkas būvniecību Uzvaras bulvārī 22, Cēsīs. Publiskās apspriešanas rezultāti bija pozitīvi un Cēsu pilsētas dome ir rezervējusi minēto zemes gabalu šī projekta realizācijai.

Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskola
Atrodas Cēsu 2.vidusskolas telpās, Valmieras ielā 19. Piedāvā programmas, kas saistītas ar psiholoģiju un datordizainu.

Teritorijas plānojums paredz:

 1. Pirmsskolas izglītības iestādes:
  1. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Ata Kronvalda ielā 35 un atdalāmajā zemes gabalā no nekustamā īpašuma Bērzaines ielā 34. Jaunajā pirmsskolas izglītības iestādē paredzēts pārvietot 1. un 5. pirmsskolas iestādi;
  2. Auto stāvlaukumu un stāvvietu izbūve pie 1. un 3. pirmsskolas izglītības iestādēm;
  3. Satiksmes ātruma samazināšanas jeb „guļošo policistu” izbūve pie izglītības iestādēm (tur kur nepieciešams un iespējams);
  4. Renovācijas projektu realizācija 3. un 4. pirmsskolas izglītības iestādei;
  5. Speciālās pirmsskolas iestādes paplašināšana;
 1. Vispārējā, interešu un profesionālās izglītības iestādes:
  1. Jaunas pamatskolas būvniecība Gaujas ielā 45, kurā tiks izvietota Cēsu pilsētas 2.pamatskola. Bērnu un jauniešu interešu centra pārvietošana un tagadējās 2.pamatskolas telpām;
  2. Mākslas skolas pārvietošanu uz pašreizējām 1.pirmsskolas izglītības iestādes telpām;
  3. Renovācijas un rekonstrukcijas projekta realizācija 1.pamatskolai, lai būtu iespējama mācību klašu pārvietošana no ēkas Gaujas ielā 26 uz ēku Gaujas ielā 17 un Gaujas ielas 26 ēkā iespējama skolēnu pansijas izbūve;
  4. Rekonstrukcijas, renovācijas un paplašināšanās projektu realizācija:
   1. Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai;
   2. Alfrēda Kalniņa mūzikas vidusskolā (Ziemeļu ielā 16 un Lielā Kalēju ielā 4);
   3. Cēsu sanatorijas internātskolai;
   4. Cēsu 4.arodvidusskolai;
  5. Sporta laukumu rekonstrukcija un izbūve pie Cēsu pilsētas 1.pamatskolas, Cēsu pilsētas 2.pamatskolas, jaunās pamatskolas Gaujas ielā 45, Cēsu pilsētas pamatskolas un Cēsu pilsētas ģimnāzijas, kā arī pie Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (turpmāk DACVĢ);
  6. Teritorijas labiekārtošanas projektu realizācija pie Cēsu pilsētas 1.pamatskolas, Cēsu pilsētas 2.pamatskolas, Cēsu pilsētas 2.vidusskolas,Cēsu pilsētas Cēsu pilsētas ģimnāzijas un Cēsu pilsētas pamatskolas, jaunās pamatskolas Gaujas ielā 45 un DACVĢ;
  7. Nepieciešama Cēsu pilsētas vakara vidusskolas pārvietošana uz lielākām telpām;
 2. Augstākā izglītība:
  1. Auto stāvlaukumu izbūve pa perimetru vecpilsētai, lai apkalpotu Rīgas pedagoģijas izglītības un vadības augstskolu, kas atrodas vecpilsētas teritorijā;
  2. Sabiedriska rakstura ēkas būvniecība Uzvaras bulvārī 22, kurā viena no izmantošanas funkcijām būtu klātienes pilna laika augstskola.
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv