Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 19.septembris   Vārda dienu svin: Verners, Muntis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  - Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam
  - Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam
  -- Grozījumi
  -- Apraksta daļa
  -- Apbūves noteikumi
  -- Kartografiskais materiāls
  - Investīciju teritorijas
  - Nodarbinātība
  - Detālplānojumi
  - Iesniegumi/veidlapas
  - Citi attīstības dokumenti
  - Vaives pagasta teritorijas plānojums
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Attīstības plānošana> Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam> Apraksta daļa> Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra

- Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- Hidroģeoloģiskie apstākļi
- Ievads
- Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- Cilvēkresursi
- Dabas apstākļi
- Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- Kultūrvēsturiskais mantojums
- Mazdārziņi
- Antropogēno slodžu analīze
- Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- Atkritumu saimniecība
- Ūdens saimniecība
- Sadzīves kanalizācijas sistēma
- Lietus ūdeņu kanalizācija
- Siltumapgādes sistēma
- Dabas gāzes apgādes sistēma
- Elektroapgādes sistēma
- Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- Telekomunikāciju infrastruktūra
- Mājoklis
- Esošā situācija
- Nākotnes priekšlikumi
- Izglītības infrastruktūra
- Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- Aizsargjoslas
- Teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai

Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra


12.2.Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra

Cēsu pilsētas attīstības programmā apstiprinātā pilsētas attīstības vīzija paredz, ka viena no pilsētas prioritātēm ir tūrisma un ar to saistīto nozaru attīstība, kas būtu pamatvirziens pilsētas attīstībā.

Lai Cēsis varētu uzskatīt par augstvērtīgu pilsētu kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas nozarēs, nepieciešams risināt sekojošus jautājumus:

 • Pilsētas infrastruktūras sakārtošana un attīstība;
 • Pilsētas dabas un kultūrvēsturisko resursu sakārtošana un attīstība;
 • Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūras sakārtošana un attīstība;
 • Pilsētas un tūrisma mārketinga tālāka attīstība.

Skatīt „Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas objekti un to teritoriju shēmu”, 24.kartogrāfisko lapu.

Kultūras infrastruktūra

Cēsu kultūras centrs
Atrodas Raunas ielā 12. Tas ir Cēsu pašvaldības īpašums un viena no lielākajām kultūras celtnēm Cēsīs. Ēku izmanto profesionālie un amatieru mākslas kolektīvi, kā arī centra telpās tiek organizēti saviesīgi un kultūras pasākumi. Ēkai nepieciešami nopietni renovācijas un rekonstrukcijas darbi, tajā skaitā lielās un mazās zāles vizuālā un tehnoloģiskās modernizācija. Ēku nākotnē nav plānots paplašināt. Aktuāla ir automašīnu novietošana lielu pasākumu laikā. Kultūras centram pieguļošajās teritorijās nav iespējams izbūvēt jaunu un ietilpīgu auto stāvlaukumu, tāpēc jāizmanto iespējas novietot automašīnas pieguļošajās ielās un tuvumā esošajos auto stāvlaukumos, kas tiks izbūvēti nākotnē pilsētas centrālajā daļā. Kultūras centrā komercstruktūrām iznomātajām telpām funkcionāli jāpapildina centra pamatfunkcijas.

CATA kultūras nams
Atrodas Jāņa Poruka ielā 8. Īpašuma tiesības ir A/S “CATA”. Kultūras centrs ir celts kopā ar “CATA” administratīvo korpusu pagājušā gadsimta astoņdesmitos gados, tāpēc centrs ir salīdzinoši labā tehniskā stāvoklī. Nav plānota kultūras centra paplašināšanās, taču nepieciešama tās modernizācija. Lielu pasākumu gadījumos trūkst automašīnu novietnes.

Izstāžu nams
Atrodas Pils laukumā 3. Tas ir Cēsu pašvaldības īpašums un daļa no Cēsu Jaunās pils kompleksa. Izstāžu namā tiek rīkotas mākslas izstādes, muzikāli un teatrāli pasākumi, kā arī notiek saviesīgi pasākumi. Izstāžu namam nepieciešams renovācijas projekts, kas jāīsteno līdz 2006.gada pilsētas 800-gades svinībām. Kontekstā ar visa Pils kompleksa attīstību aktuāla par auto stāvlaukumu izbūve. Ir iespējami risinājumi auto stāvlaukuma izbūvei Pils laukumā.

Cēsu Vēstures un mākslas muzejs
Atrodas Pils laukumā 9, tas ir Cēsu pašvaldības īpašums. Atrodas Jaunās pils telpās, kurās ir izvietota administrācija, fondi, bibliotēka, kā arī tematiskās ekspozīcijas par Cēsu pilsētas un pils militāro, politisko un saimniecisko vēsturi. No 2003.gada, kad izveidoja pašvaldības aģentūru “Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs”, ir pastrukturizēta gan muzeja darbība, gan arī telpiski funkcionālais izvietojums. Izstrādāts Jaunās pils rekonstrukcijas projekts, kura realizācijai plānots piesaistīt investīcijas. Aktuāls muzeja apmeklētāju automašīnu un autobusu novietošanas jautājums.

Latvijas Neredzīgo biedrība, Cēsu mācību un ražošanas uzņēmuma kultūras klubs
Atrodas Krišjāņa Valdemāra ielā 13. Īpašums pieder Latvijas Neredzīgo biedrībai. Kultūras kluba pašreizējā izmantošana ir saviesīgu un izlaides pasākumu organizēšana. Lielu pasākumu gadījumos ir apgrūtināta auto mašīnas novietošana. Uzņēmuma teritorijā ir iespējams ierīkot auto stāvlaukumu.

Cēsu centrālā bibliotēka
Atrodas Raunas ielā 1. Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošā īpašumā. Cēsu pilsētas attīstības programmā ir izvirzīts uzdevums par jaunas Cēsu pilsētas bibliotēkas celtniecību, apvienojot gan pilsētas centrālo, gan Cēsu rajona bērnu bibliotēku. Nepieciešamā kopējā platība abu bibliotēku funkcionēšanai atbilstoši mūsdienu prasībām ir 2000m2. Cēsu pilsētas dome paredzējusi jaunas bibliotēkas būvniecību Uzvaras bulvārī 22 sekojošu apsvērumu dēļ:

 • minētais zemes gabals ir pilsētas pašvaldības īpašumā;
 • tas atrodas tuvu transporta apkalpes infrastruktūrai – autoostai, dzelzceļa stacijai, maģistrālajai pilsētas ielas;
 • tas atrodas pilsētas centrālajā daļā, netālu no esošajām bibliotēkām;
 • ir iespēja izbūvēt autostāvvietas objekta apkalpošanai.

Bibliotēkas būvniecības projekta realizācijai ir iespējami 2 varianti:

 • Cēsu pilsētas dome veido privātā un publiskā sektora sadarbības projektu, dodot iespēju realizēt minētajā zemes gabalā arī papildinošus komercapbūves elementus;
 • Piesaistīt investīcijas un realizēt projektu, saglabājot 100% Cēsu pilsētas domes īpašuma tiesības.

Ja nerealizēsies jaunas bibliotēkas būvniecības projekts kopā ar citām sabiedriskām funkcijām, tad ēka Raunas ielā 1 tiks nodota pilnībā bibliotēkas vajadzībām. Ēku nepieciešams rekonstruēt un renovēt.

Cēsu rajona bērnu bibliotēka
Atrodas Raunas ielā 12 Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā. Ir plānots apvienot bērnu bibliotēku ar pilsētas centrālo bibliotēku, realizējot jaunas bibliotēkas būvniecības projektu. Sīkāk skatīt iepriekšējo apakš sadaļu “Cēsu centrālā bibliotēka”.

Pils parks
Cēsu pilsētas pašvaldības īpašums. Atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Jaunās pils kompleksa” sastāvā. Pils parkā tiek organizēti dažādi kultūras un izklaides pasākumi, kuros apmeklētāju skaits svārstās no 7000 - 1000. Pēc aprēķiniem Cēsu Pils parks, nenodarot tam kaitējumu, var uzņemt līdz 5000 apmeklētāju. Cēsīs masu pasākumu rīkošanai ir nepieciešama jaunas estrādes izbūve .Cēsu pilsētas dome uzskata, ka Pils parkam vajadzētu apkalpot kultūras un izklaides pasākumus, kuru norisei ir būtiska Pils parka un kompleksa vērtība un aura, piem., operas izrādēm, brīvdabas izrādēm, dziesmu un deju svētkiem. Liela nozīme ir viduslaiku pilsdrupām, kas kalpo kā dabiska dekorācija.

Ir nepieciešama kvalitatīva Pils parka rekonstrukcijas projekta izstrāde un īstenošana, sakārtojot inženierkomunikāciju sistēmas, apstādījumus, celiņu un laukumu sistēmas, kā arī dīķu sistēmu, atjaunojot ūdens cirkulāciju tajos.

Teritorijas plānojumā teritorijā starp Viestura, Lenču, Palasta, Zaļo un Glūdas ielām ir rezervēta vieta jaunas estrādes būvniecībai. Nekustamais īpašums pieder Cēsu pilsētas pašvaldībai.

Maija parks Lenču ielā 4b un bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas parks Lenču ielā 4c
Cēsu pilsētas pašvaldības īpašums. Maija parks kalpo kā klusās atpūtas parks bez saviesīgu un izklaides pasākumu klātbūtnes. Cēsu pilsētas dome 2004.gadā veica investīcijas parka rekonstrukcijā, ar mērķi veidot to par Cēsu pilsētas klusā romantisma parku ar augstvērtīgām ainaviskajām un dendroloģiskajām vērtībām.

Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas parks atjaunots 2002/2003. gadā. Atpūtas parks ir veidots visa vecuma bērniem un jauniešiem, ļaujot tiem saturiski pavadīt savu brīvo laiku vienkopus. Nepieciešams īstenot atpūtas parka rekonstrukcijas II kārtu.

Sporta infrastruktūra

Cēsu pilsētā kā valsts nozīmes sporta objekti klasificējami:

 • Sporta nams „Cēsis”, Pūces ielā 2A;
 • Sporta komplekss “Cēsis”, Piebalgas ielā 18.

Vairāki valsts nozīmes sporta objekti ir Cēsīm pieguļošajās teritorijās:

 • Biatlona trase “Priekuļi”;
 • BMX trase “Uplandi:;
 • Moto trase “Nelss”.

Raksturojot sporta infrastruktūru Cēsu pilsētā kopumā, tā ir sliktā stāvoklī, izņemot atsevišķas sporta bāzes, kas celtas pēdējos gados, piemēram , Sporta nams „Cēsis” Pūces ielā 2A un sporta komplekss “Cēsis”.

Pilsētas stadions
Atrodas Valmieras ielā 9 un Uzvaras bulvārī 15. Cēsu pilsētas pašvaldības īpašums. Ir sliktā tehniskā un vizuālā stāvoklī, tāpēc tā izmantošanas noslodze ir maza. Cēsu pilsētas dome, cerot uz privātā sektora investīcijām stadiona attīstībā, 2001.gadā noslēdza ilgtermiņa nekustamā īpašuma nomas līgumu. Taču sadarbība bija neveiksmīga un pašvaldība apsver iespēju pati, investējot savus līdzekļus (iegūti pārdodot citus pašvaldības īpašumus), valsts un Eiropas Savienības finansējumu, rekonstruēt stadionu, saglabājot tam pilnīgu publisko izmantojamību. Stadionu mācību programmu un sporta aktivitāšu īstenošanai izmantos Cēsu 2.vidusskola, Pastariņa skola, Cēsu sporta skola, kā arī Nacionālo Bruņoto spēku Instruktoru skola. Nepieciešamas auto stāvvietas stadiona apkalpošanai. Stadiona teritorijā iespējama sportu papildinošu komercfunkciju attīstība, piemēram, hokeja halle, fitnesa un svaru zāles, utt..

Sporta nams „Cēsīs”, Pūces ielā 2A
Cēsu pilsētas pašvaldības īpašums. Jauns sporta komplekss, kurš apkalpo gan Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāziju, gan pilsētas sporta skolu un SK „Cēsis” komandas. Nepieciešams risināt auto stāvvietu problēmu.

Sporta komplekss „Cēsis, Piebalgas ielā 18
Cēsu pilsētas pašvaldības īpašums. Ekspluatācijā nodots 2004.gada nogalē. Atbilsts starptautisku sacensību rīkošanai, tajā skaitā rokas bumbai un florbolam. Apkalpo Cēsu pilsētas pamatskolu un Cēsu pilsētas ģimnāziju, Cēsu pilsētas sporta skolu un SK „Cēsis” komandas.

Sporta bāze Lāču ielā 10
Cēsu pilsētas pašvaldības īpašums. Minētajā sporta bāzē, līdz sporta kompleksa „Cēsis” uzbūvēšanai, bija izvietota Cēsu sporta skola. Ēkai nepieciešami renovācija.

Jauniešu aktīvas atpūtas un sporta parks
Cēsu pilsētas pašvaldības īpašums. Cēsu pilsētas dome ir rezervējusi nekustamo īpašumu Ata Kronvalda ielā 37 BMX klubam „Cēsis” trases projektēšanai. Minētāja zemes gabalā paredzēts attīstīt starptautiskām normām atbilstošu BMX trasi. Teritorijā paredzēta skeitparka, basketbola un bērnu atpūtas laukumu, kā arī citu atpūtas elementu izveide.

Sporta laukumi pilsētas dzīvojamos mikrorajonos
Teritorijas plānojums paredz atjaunot un attīstīt bērnu un jauniešu atpūtas un sporta laukumus visos pilsētas daudzdzīvokļu māju rajonos (Bērzaines, Viestura, Akmens, Leona Paegles, Valmieras un Lenču ielu mikrorajonos).
Izbūvējot jaunus dzīvojamos mikrorajonus, to attīstītājiem tiks uzdots attīstīt bērnu un jauniešu atpūtas un sporta zonu.

Sporta laukumi pie izglītības iestādēm
Cēsu pilsētas izglītības iestāžu sporta stadioni ir sliktā tehniskā stāvoklī . Nepieciešami stadionu rekonstrukcijas vai būvniecības darbi pie sekojošām izglītības iestādēm: Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu pilsētas pamatskolas un Cēsu pilsētas ģimnāzijas, pie pamatskolas Gaujas ielā 45,Cēsu pilsētas 2.pamatskolas un Cēsu pilsētas 1.pamatskolas.

Rekreācijas un tūrisma infrastruktūra un teritorijas

Teritorijas plānojums paredz attīstīt sekojošas teritorijas tūrisma un rekreācijas mērķiem (skatīt „Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas objekti, to teritoriju shēmu”, 24.kartogrāfisko lapu):

 • Gaujas piekraste (Gaujas Nacionāla parka teritorija) un Cīrulīši – vērtīga pilsētas teritorija, kurā iespējams attīstīt eko tūrismu un atpūtu (laivošana, pastaigas, riteņbraukšana, slēpošana). Vairāki privātīpašnieki no minētās teritorijas ir informējuši Cēsu pilsētas domi par saviem nākotnes plāniem, kas saistās ar eko tūrisma un atpūtas nozari. Minētajā teritorijai attīstībai ir jābūt saskaņotai ar Gaujas Nacionāla parka noteikumiem un nosacījumiem. Liels attīstības potenciāls ir Cīrulīšiem, kur attīstās slēpošanas komplekss, viesnīcu, sporta un izklaides apbūve. Perspektīva teritorija tūrisma un ārstniecības iestāžu attīstībai ir bijusī rehabilitācijas slimnīcas „Cēsīs” teritorija un ēkas Gaujas ielā 88.
 • Rekreācijas teritorijas Priedes ielā 9, Priedes ielā 10, Priedes ielā 12, Liepu ielā 7 un Egļu ielā 12. Šajās teritorijās nākotnē iespējams attīstīt pastaigu takas, slēpošanas trases un velo celiņus.
 • Vintergrava posmā no Līgatnes līdz Gaujas ielai – paredzēts attīstīt kā dendroloģijas mācību un atpūtas taku teritoriju.
 • Slēgtie pilsētas kapi, kurus paredzēts veidot kā klusos pastaigu parkus:
  • vācu, ebreju un pareizticīgo kapi Rīgas ielā 58;
  • Lauciņu kapi;
  • Lejas kapi.
 • Kalnmuižas parks – bagāts ainaviskām un dendrolģiskām vērtībām;
 • Jaunā estrāde teritorijā starp Viestura, Lenču, Palasta, Zaļo un Glūdas ielām – paredzēts būvēt jaunu estrādi lielu pasākumu organizēšanai;
 • Pilsētas centrālā daļa (Pils komplekss, vecpilsēta, Maija parks, bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas parks, utt.) – teritorijā, kurā atrodas daudzi valsts un vietējas nozīmes kultūrvēsturiskie pieminekļi un objekti, kas ir svarīgi tūrisma un rekreācijas nozarēs. Nepieciešams sekmēt tūrisma infrastruktūras (viesnīcas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, suvenīru veikali, mākslas saloni, izklaides vietas) attīstību.
 • Avotu ielas parks – paredzēts attīstīt kā vietējas nozīmes parku, kurā akcentētas dendroloģiskās vērtības un atjaunota dabīgā ūdens tece vairākās kaskādēs.
 • Jauniešu aktīvas atpūtas un sporta parks - Cēsu pilsētas dome ir rezervējusi nekustamo īpašumu Ata Kronvalda ielā 37 BMX klubam „Cēsis” trases projektēšanai. Minētāja zemes gabalā paredzēts attīstīt starptautiskām normām atbilstošu BMX trasi. Teritorijā paredzēta skeitparka, basketbola un bērnu atpūtas laukumu, kā arī citu atpūtas elementu izveide.
 • Blusu purvs – attīstoties dzīvojamo māju būvniecībai Leona Paegles, Briežu un Piebalgas ielu rajonos, Blusu purvs nākotnē var tikt attīstīts kā vietējas nozīmes rekreācijas teritorija ar pastaigu un velo celiņiem.
 • Bijušais Dolomītu karjers – iespējama dažādu rekreācijas funkciju attīstība, kas saistītas ar ūdeni.
 • Apgaismotā slēpošanas trase „Pipariņi” – investējot finanšu resursus, iespējama slēpošanas trases atjaunošana un papildinošo komercfunkciju attīstība. Tomēr liela nozīme trases attīstībā piešķirama dabas apstākļiem.

Teritorijas plānojums paredz:

 1. Auto stāvvietu jautājuma risināšanu šādu iestāžu apkalpošanai: Kultūras centram, „CATA” kultūras namam, Jaunās Pils kompleksam, Cēsu centrālai bibliotēkai, sporta namam „Cēsis”, Pūces ielā 2A;
 2. Ēku rekonstrukcijas un renovācijas projektu realizāciju Kultūras centram, Izstāžu namam, Jaunajai pilij, Cēsu centrālajai bibliotēkai (apvienojot to ar bērnu bibliotēku) un sporta bāzei Lāču ielā 10;
 3. Rekonstrukcijas projektu īstenošanu Pils parkā, II kārtas nobeigšanu Maija parkā un bērnu un jaunieši aktīvās atpūtas parkā;
 4. Rekonstrukcijas projekta realizāciju Cēsu pilsētas stadionam;
 5. Sporta laukumu attīstību pilsētas daudzdzīvokļu māju rajonos un pie izglītības iestādēm;
 6. Jauniešu aktīvās atpūtas un sporta parka izveidi Ata Kronvalda ielā 37;
 7. Vairāku rekreācijas un tūrisma teritoriju attīstību nākotnē: Gaujas piekrastē (GNP teritorijā); Priedes, Egļu un Liepas ielu teritorijā; Vintergravas teritorijā (posmā no Līgatnes līdz Gaujas ielai); Kalnmuižas parkā; Blusu purvā; bijušajā Dolomītu karjerā un Avotu ielejas parkā;
 8. Pilsētas slēgto kapu veidošanu par klusajiem parkiem (Lejas, Lauciņu un Vācu, ebreju un pareizticīgo kapi);
 9. Jaunas estrādes būvniecību teritorijā starp Viestura, Lenču, Palasta, Zaļo un Glūdas ielām;
 10. Koncentrētu tūrisma infrastruktūras (viesnīcas, kafejnīcas, suvenīru veikaliņi, utt.) attīstību Cēsu pilsētas centrālajā daļā un Cīrulīšos;
 11. Attīstīt nekustamo īpašumu Lenču ielā 6 kā tūrisma, atpūtas un saistīto nozaru centru;
 12. Realizēt reģionālās koncertzālēs projektu Cēsīs.
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv