Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 19.septembris   Vārda dienu svin: Verners, Muntis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  - Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam
  - Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam
  -- Grozījumi
  -- Apraksta daļa
  -- Apbūves noteikumi
  -- Kartografiskais materiāls
  - Investīciju teritorijas
  - Nodarbinātība
  - Detālplānojumi
  - Iesniegumi/veidlapas
  - Citi attīstības dokumenti
  - Vaives pagasta teritorijas plānojums
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Attīstības plānošana> Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam> Apraksta daļa> Teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus

- Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- Hidroģeoloģiskie apstākļi
- Ievads
- Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- Cilvēkresursi
- Dabas apstākļi
- Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- Kultūrvēsturiskais mantojums
- Mazdārziņi
- Antropogēno slodžu analīze
- Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- Atkritumu saimniecība
- Ūdens saimniecība
- Sadzīves kanalizācijas sistēma
- Lietus ūdeņu kanalizācija
- Siltumapgādes sistēma
- Dabas gāzes apgādes sistēma
- Elektroapgādes sistēma
- Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- Telekomunikāciju infrastruktūra
- Mājoklis
- Esošā situācija
- Nākotnes priekšlikumi
- Izglītības infrastruktūra
- Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- Aizsargjoslas
- Teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai

Teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus


14.1.Teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus

Teritorijas plānojumā 2005.-2017.gadam saglabāti divi zemes gabali kā turpmāk pētāmās teritorijas, kuru izmantošanu pašreiz viennozīmīgi nav iespējams noteikt. Tā kā pilnīgi precīzi nav iespējams prognozēt pilsētas, kā arī valsts ekonomiskās attīstības tendences un ātrumu, iedzīvotāju migrācijas un labklājības rādītājus, laika gaitā atklāsies aktuālās vajadzības pēc kāda noteikta veida apbūves vai izmantošanas.

Teritorijas, kurām izstrādājami detālplāni, nosaka LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (19.10.2004), kā arī pilsētas apbūves noteikumi.

Nepieciešams izstrādāt detālplānojumu A/S „CATA” teritorijai, kura ietvaros tiek risināti iespējamie Ata Kronvalda ielas izbūves varianti, teritorijas pārplānošanas un rekonstrukcijas jautājumi, izmaksu aprēķini un noteikti iespējamie finanšu avoti, precizēts sarkano līniju robežas un noteikti iespējamie Ata Kronvalda ielas izbūves termiņi.

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, detālplānojums ir vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas plānojums, un to izstrādā saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, atbilstoši mēroga noteiktībai detalizējot un precizējot tajā noteiktās teritorijas daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus.

Cēsu pilsētā atrodas īpaši aizsargājama dabas teritorija – GNP Gaujas dabas liegums - kurā būvniecība pieļaujama tikai atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam un detālplānojumam kā noteikts LR Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumos Nr.415 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

Detālplānojums izstrādājams arī pilsētbūvniecības piemineklim - Cēsu vecpilsētai vai tās atsevišķām daļām, nosakot apbūves un labiekārtojuma izvietojumu un raksturu, kā arī precizējot aizsargjoslu ap kultūras pieminekļiem robežas.

Detālplānojumi izstrādājami arī plašām neapbūvētām vai mazapbūvētām teritorijām, lai veidotu racionālu un konkrētajai vietai piemērotāko apbūves struktūru, izveidotu jaunas ielas un piebraucamos ceļus apbūves zemes gabaliem, kā arī citām teritorijām, saskaņā ar Cēsu pilsētas būvvaldes, zemes komisijas vai citu domes komisiju ierosinājumiem.

Detālplānojumi izstrādājami arī citos, konkrētajā brīdī spēkā esošos normatīvajos aktos paredzētos, šeit neminētos gadījumos.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv