Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 19.septembris   Vārda dienu svin: Verners, Muntis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  - Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam
  - Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam
  -- Grozījumi
  -- Apraksta daļa
  -- Apbūves noteikumi
  -- Kartografiskais materiāls
  - Investīciju teritorijas
  - Nodarbinātība
  - Detālplānojumi
  - Iesniegumi/veidlapas
  - Citi attīstības dokumenti
  - Vaives pagasta teritorijas plānojums
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Attīstības plānošana> Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam> Apraksta daļa> Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai

- Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- Hidroģeoloģiskie apstākļi
- Ievads
- Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- Cilvēkresursi
- Dabas apstākļi
- Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- Kultūrvēsturiskais mantojums
- Mazdārziņi
- Antropogēno slodžu analīze
- Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- Atkritumu saimniecība
- Ūdens saimniecība
- Sadzīves kanalizācijas sistēma
- Lietus ūdeņu kanalizācija
- Siltumapgādes sistēma
- Dabas gāzes apgādes sistēma
- Elektroapgādes sistēma
- Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- Telekomunikāciju infrastruktūra
- Mājoklis
- Esošā situācija
- Nākotnes priekšlikumi
- Izglītības infrastruktūra
- Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- Aizsargjoslas
- Teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai

Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai


14.5.Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai

Salīdzinot teritorijas plānojumā noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas (skatīt shēmu „Cēsu pilsētas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana 2005-2017.”, 34.kartogrāfiskā lapa) un atsevišķiem zemes gabaliem līdz šim noteikto, valsts kadastra reģistrā reģistrēto zemes lietošanas mērķi (skatīt shēmu „Esošie galvenie zemes lietošanas mērķi 2004.gadā”, 35.kartogrāfiskā lapa), kartē “Zemes lietošanas mērķu neatbilstības shēma”, 36.kartogrāfiskā lapa, attēloti zemes gabali, kuriem pašreizējais zemes lietošanas mērķis pilnībā vai daļēji neatbilst plānotajam (atļautajam).

1.kadastra grupa.

Zemes gabala Gaujas ielā 94 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir mežsaimniecība, bet perspektīvā gar Gaujas ielu (daļā bez mežaudzes) plānota komerciāla rakstura apbūve.
Zemes gabala Gaujaslīču ielā 3 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir komercdarbība un darījumu iestāžu apbūve , bet perspektīvā paredzētais – mazstāvu dzīvojamā apbūve, kurā pieļaujama sabiedrisko objektu un komercobjektu apbūve, kas atļauj tikai atsevišķu komercdarbības veidu realizēšanu.
Daļa no zemes gabala Krasta ielā 14, kura galvenais zemes lietošanas mērķis pašreiz ir mežsaimniecība, paredzēta Krasta ielas posma izbūvēšanai (pašreizējais ceļš virs kanalizācijas spiedvada, kuram nav ielas statusa).
Zemes gabala Upes ielā 19 pašreizējais galvenais zemes lietošanas mērķis noteikts vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, bet teritorijas plānojumā, respektējot GNP viedokli par zemju izmantošanu Gaujas dabas lieguma zonā, zemes gabalu plānots saglabāt kā dabas pamatni.

2.kadastra grupa.

Zemes gabalu Akmens ielā 1A, Jāņa Poruka laukumā 3 un Valmieras ielā 17A (daļēji) pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, bet teritorijas plānojumā tas ietverts zonā sabiedrisko objektu apbūve un komercobjektu apbūve.
Zemes gabalu Birzes ielā 8, Birzes ielā 10 un Birzes ielā 18 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir lauksaimniecība, bet teritorijas plānojumā tie iekļauti zonās mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamā apbūve.
Zemes gabalu Birzes ielā 4, Birzes ielā 22, Birzes ielā 23, Birzes ielā 24, Birzes ielā 26 un Birzes ielā 28 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir lauksaimniecība, bet perspektīvā paredzētais – dabas pamatne.
Zemes gabala Celtnieku ielā 16 pašreizējais zemes lietošanas mērķis – rekreācijas objektu teritorijas, bet plānojumā paredzētais – mazstāvu dzīvojamā apbūve.
Zemes gabala Festivāla ielā 39 pašreizējais zemes lietošanas mērķis lauksaimniecība, bet plānotais – garāžu apbūve un mazstāvu dzīvojamā apbūve.
Zemes gabala Festivāla ielā 45 pašreizējais zemes lietošanas mērķis – daudzstāvu dzīvojamā apbūve, bet plānojumā daļa no zemes gabala paredzēta Loka ielas beigu posmam, daļa mazstāvu dzīvojamai apbūvei.
Zemes gabala Lenču ielā 52 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir lauksaimniecība, bet plānotais – mazstāvu dzīvojamā apbūve, kurā pieļaujama sabiedrisko objektu un komercobjektu apbūve.

3. kadastra grupa.

Zemes gabalu Ata Kronvalda ielā 2, Ata Kronvalda ielā 7, Rūpniecības ielā 10, Rūpniecības ielā 15, Eduarda Treimaņa-Zvārguļa ielā 12 (daļēji), Eduarda Treimaņa-Zvārguļa ielā 14, Eduarda Treimaņa-Zvārguļa ielā 16, Priekuļu ielā 2, Valmieras ielā 26 un Valmieras ielā 33 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir vienģimenes māju apbūve, bet plānojumā tie ietverti zonā ražošanas un komerciāla rakstura apbūve (zemes gabaliem Priekuļu ielā 2 un Valmieras ielā 33 - daļas).
Zemes gabala Ata Kronvalda ielā 24 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir rūpnieciskā ražošana, bet plānojuma tas ietverts mazstāvu apbūves zonā.
Daļas no zemes gabaliem Bumbieru ielā 4 un Rūpniecības ielā 18, kuru pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir sabiedriskas nozīmes objekti, paredzētas rūpnieciskās ražošanas objektu apbūvei un komercdarbībai.
Zemes gabalu Eduarda Veidenbauma ielā 20, Jāņa Poruka ielā 43 (daļēji), Jāņa Poruka ielā 25 (daļēji) un Priekuļu ielā 14 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir daudzdzīvokļu apbūve, bet plānojumā tas ietverts zonā ražošanas un komerciāla rakstura apbūve.

4.kadastra grupa.

Zemes gabala Jāņa Poruka ielā 8, kura pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, daļu šķērso atjaunojamās Ata Kronvalda ielas trase, kuras zemes lietošanas mērķis ir koplietošanas ceļu zeme.
Zemes gabala Jāņa Poruka ielā 10 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir mazstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (daļēji), bet plānojumā paredzētais – ražošanas un komerciāla rakstura apbūve.
Zemes gabala Lapsu ielā 38 un Saules ielā 13A (daļēji) pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir vienģimenes dzīvojamo māju apbūve, bet plānojumā paredzētā izmantošana sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve.
Zemes gabala Piebalgas ielā 23 pašreizējais galvenais zemes lietošanas mērķis ir rūpnieciskā izmantošana, bet plānotais – sabiedrisko objektu un komercobjektu apbūve.
Zemes gabalu Saules ielā 20, Saules ielā 24, Vaives ielā 14B, Vaives ielā 22A, Vaives ielā 31, Vaives ielā 34A un Vanagu ielā 5 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir lauksaimniecība, bet plānojumā paredzētais mazstāvu dzīvojamā apbūve, Vanagu ielā 5 arī ielas izbūve.
Zemes gabala Saulrītu ielā 13 pašreizējie zemes lietošanas mērķi ir rūpniecības objektu un komercobjektu apbūve, bet perspektīvā plānots Lāču ielas savienojums ar Saulrītu ielu pār šo zemes gabalu.
Zemes gabalu Ābolu ielā 2, Ābolu ielā 2B, Ābolu ielā 3, Ābolu ielā 5, Jāņa Poruka ielā 38, Jāņa Poruka ielā 40, Jāņa Poruka ielā 56, Vaives ielā 45 un Zeltkalna ielā 5 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu māju apbūve, bet plānojumā paredzētais - ražošanas un komerciāla rakstura apbūve.
Zemes gabalu Jāņa Poruka ielā 34 un Zeltkalna ielā 9 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir lauksaimniecība, bet plānotais ražošanas un komerciāla rakstura apbūve.
Zemes gabala Jāņa Poruka ielā 30 pašreizējie zemes lietošanas mērķi ir daudzdzīvokļu māju apbūve un rūpnieciskā apbūve, bet perspektīvā daļa zemes gabala paredzēta vienģimenes māju apbūvei un ielas izbūvei.

5.kadastra grupa.

Zemes gabalu Aldaru ielā 6, Raiņa ielā 26, Raiņa ielā 28, Uzvaras bulvārī 40, Niniera ielā 7, Vaļņu ielā 21 un Vaļņu ielā 23 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir rūpnieciskā apbūve, bet plānojumā paredzētā izmantošana – sabiedrisko objektu un komercobjektu apbūve.
Zemes gabala Aldaru ielā 9 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir rekreācijas teritorija - skvērs, bet plānojumā paredzētā izmantošana – publiskā autostāvvieta.
Zemes gabala Valmieras ielā 1 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir sabiedrisko objektu apbūve, bet plānojumā daļa zemes gabala paredzēta publiskai autostāvvietai.
Zemes gabala Dārzniecības ielā 11 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir lauksaimnieciskā izmantošana, bet plānojumā paredzētā izmantošana – mazstāvu dzīvojamā apbūve, kurā pieļaujama sabiedrisko objektu un komercobjektu apbūve, daļu zemes gabala aizņem projektētās ielas trase.
Zemes gabala Dārzniecības ielā 12 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir lauksaimnieciskā izmantošana, bet plānojumā daļa zemes gabala paredzēta jaunas ielas trasei, daļa publiskai autostāvvietai un daļa jaukta tipa apbūvei.
Zemes gabalu Piebalgas ielā 14 un Raiņa ielā 5 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir daudzdzīvokļu dzīvojamā apbūve, bet plānojumā daļu zemes gabala aizņem projektētās ielas trase.
Zemes gabala Raiņa ielā 7 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir sabiedrisku objektu apbūve, bet plānojumā daļu zemes gabala aizņem projektētās ielas trase.
Zemes gabala Piebalgas ielā 16 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir rūpnieciskā apbūve, bet plānojumā paredzētā izmantošana - mazstāvu dzīvojamā apbūve, kurā pieļaujama komercdarbība un sabiedriskā darbība.
Zemes gabalu Vaļņu ielā 29/31 un Vaļņu ielā 27A pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir lauksaimniecība, bet perspektīvā paredzētais – jaukta tipa apbūve.

6.kadastra grupa.

Zemes gabalu Ainavu ielā 3, Ainavu ielā 5 un Lenču ielā 19A pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir rūpnieciskā apbūve, bet perspektīvā paredzētais – sabiedrisko objektu un komercobjektu apbūve.
Zemes gabalu Bērzaines ielā 31 un Glūdas ielā 26 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir rūpnieciskā apbūve, bet perspektīvā paredzēta mazstāvu dzīvojamā apbūve.
Zemes gabalu Egļu ielā 12 un Glūdas ielā 9 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir rekreācijas teritorija (zaļā zona), bet uz daļas no zemes gabaliem plānota mazstāvu dzīvojamā apbūve.
Zemes gabala Gaujas ielā 36 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir sabiedrisko objektu apbūve, bet plānojumā uz daļas no zemes gabala paredzēta mazstāvu dzīvojamā apbūve.
Zemes gabala Gaujas ielā 68 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir vienģimenes māju apbūve, bet perspektīvā uz daļas no tā paredzēta Baibas ielas trases turpinājuma izbūve.
Zemes gabalu Kanāla ielā 9 un Tālavas ielā 6 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir lauksaimnieciskā izmantošana, bet plānojumā paredzēta mazstāvu dzīvojamā apbūve.
Zemes gabalu Kanāla ielā 12 un Zaļā ielā 14 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir rekreācijas teritorijas, bet plānojumā paredzēta mazstāvu dzīvojamā apbūve.
Zemes gabala Krasta ielā 1 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir inženiertehniskās apgādes objekti, bet plānojumā paredzētais - mazstāvu dzīvojamā apbūve, kurā pieļaujama sabiedrisko objektu un komercobjektu apbūve.
Zemes gabalu Dzirnavu ielā 2, Jēkaba ielā 4A, Krasta ielā 5, Krasta ielā 9, Krasta ielā 13, Tālavas ielā 2 un Viestura ielā 26 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir lauksaimnieciskā izmantošana, bet plānojumā paredzēta dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve.
Zemes gabalu Lenču ielā 31 un Mazā Lenču ielā 3 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir rekreācijas teritorija, bet plānojumā paredzēta mazstāvu dzīvojamā apbūve, kurā pieļaujama sabiedrisko objektu un komercobjektu apbūve (zemes gabalam Mazā Lenču ielā 3 daļēji).
Zemes gabala Vītolu ielā 9 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā apbūve, bet plānojumā paredzētais dabas pamatne, kurā pieļaujama sabiedrisko objektu apbūve.
Zemes gabala Lenču ielā 23 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir rūpniecības objektu apbūve, bet plānojumā paredzēta mazstāvu dzīvojamā apbūve, kurā pieļaujama sabiedrisko objektu un komercobjektu apbūve.
Zemes gabalu Jēkaba ielā 3 un Jēkaba ielā 11 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir sabiedrisko objektu apbūve, bet plānojumā paredzētais dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve.
Zemes gabala Priedes ielā 9 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir meža zeme, bet plānojumā uz tā daļas paredzēta mazstāvu dzīvojamā apbūve.
Zemes gabala Priedes ielā 12 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir sabiedrisko objektu apbūve, bet plānojumā paredzēta dabas pamatne.
Zemes gabala Turaidas ielā 6 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir daudzstāvu dzīvojamā apbūve, bet perspektīvais - daļai garāžu apbūve, daļai mazstāvu dzīvojamo māju apbūve.

7.kadastra grupa.

Zemes gabalu Amatnieku ielā 2, Amatnieku ielā 4, Amatnieku ielā 6 un Annas ielā 15 zemes lietošanas mērķis ir vienģimenes dzīvojamo māju apbūve, bet plānojumā tie daļēji (Annas ielā 15 pilnībā) paredzēti sabiedrisko objektu apbūvei – skolas teritorijas paplašināšanai.
Zemes gabala Cepļa ielā 18 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir rūpnieciskā apbūve, bet perspektīvā paredzētais – sabiedrisko objektu un komercobjektu apbūve.
Zemes gabalu Cīrulīšu ielā 63 un Kovārņu ielā 32 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir inženiertehniskās apgādes objektu apbūve, bet plānojumā paredzētais – jaukta tipa apbūve.
Zemes gabala Cīrulīšu ielā 64 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir transporta infrastruktūras objektu apbūve, bet plānojumā paredzētais sabiedrisko objektu un komercobjektu apbūve.
Zemes gabala Cīrulīšu ielā 69 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir daudzstāvu dzīvojamo māju apbūve, bet plānojumā paredzētais – sabiedrisko objektu un komercobjektu apbūve.
Zemes gabala Gaujas ielā 61 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir lauksaimnieciskā izmantošana, bet plānojumā paredzētais - dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve.
Zemes gabala Gaujas ielā 81 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir mazstāvu dzīvojamā apbūve, bet plānojumā paredzētais - dabas pamatne, kurā pieļaujama sabiedrisko objektu apbūve.
Zemes gabalu Kovārņu ielā 31 un Kovārņu ielā 33 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir daudzstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, bet plānojumā paredzēta Sīļu ielas trases pagarināšana uz daļas no šiem zemes gabaliem.
Zemes gabala Kovārņu ielā 35 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir mazstāvu dzīvojamā apbūve, bet plānojumā paredzēta Sīļu ielas trases pagarināšana uz daļas no šī zemes gabala.
Zemes gabala Kovārņu ielā 36 pašreizējie zemes lietošanas mērķi ir sabiedrisko objektu apbūve un daudzstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, bet plānojumā paredzēta dabas pamatne, mazstāvu dzīvojamo māju apbūve un jaukta tipa apbūve.
Zemes gabala Lauku ielā 14A pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir komercobjektu apbūve, bet plānojumā paredzēta mazstāvu dzīvojamā apbūve.
Zemes gabala Līgatnes ielā 34 (Pētera ielā 10) pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir lauksaimnieciskā izmantošana, bet plānojumā paredzētais mazstāvu dzīvojamā apbūve.
Zemes gabala Gaujas ielā 23, Līgatnes ielā 6 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir soda izciešanas iestāžu apbūve, bet plānojumā paredzēta ielas izbūve uz daļas no šī zemes gabala.

8.kadastra grupa.

Zemes gabalu Kārļu ielā 3, Ozolu ielā 3B un Ozoli ielā 5 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir lauksaimnieciskā izmantošana, bet plānojumā paredzēta mazstāvu dzīvojamā apbūve.
Zemes gabalu Miera ielā 17 un Ķiršu ielā 1 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir rūpnieciskā apbūve, bet plānojumā paredzēta mazstāvu dzīvojamā apbūve.
Zemes gabalu Jurģu ielā 5, Rīgas ielā 115 un Agras ielā 3 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir vienģimenes māju apbūve, bet plānojumā paredzēta ielu izbūve uz to daļām.
Zemes gabala Krūmiņu ielā 7 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir vienģimenes māju apbūve, bet plānojumā paredzēta ielu izbūve uz zemes gabala, kā arī daļa zemes gabala paredzēta sabiedriskajai apbūvei un komercobjektu apbūvei.
Zemes gabala Krūmiņu ielā 8 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir vienģimenes māju apbūve, bet plānojumā paredzēta ielas izbūve uz zemes gabala, kā arī daļa zemes gabala paredzēta rūpnieciskajai apbūvei.
Zemes gabala Rīgas ielā 104 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir vienģimenes māju apbūve, bet plānojumā daļa zemes gabala paredzēta sabiedrisko objektu un komercobjektu apbūvei.
Zemes gabalu Ata Kronvalda ielā 73A, Medņu ielā 2 un Vārnu ielā 2 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir lauksaimnieciskā izmantošana, bet plānojumā paredzēta mazstāvu dzīvojamā apbūve, kurā pieļaujama sabiedrisko objektu un komercobjektu apbūve.
Zemes gabala Ata Kronvalda ielā 62 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir rekreācijas teritorija, bet plānojumā uz daļas no tā paredzēta mazstāvu dzīvojamā apbūve, kā arī ielas izbūve.
Zemes gabala Ata Kronvalda ielā 63 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir mazstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, bet plānojumā paredzēta ielas izbūve uz daļas no tā.
Zemes gabalu Ata Kronvalda ielā 71 un Ata Kronvalda ielā 75 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir rūpnieciskā apbūve, bet plānojumā paredzēta mazstāvu dzīvojamā apbūve, kurā pieļaujama sabiedrisko objektu un komercobjektu apbūve.
Zemes gabala Ķiršu ielā 53 pašreizējais galvenais zemes lietošanas mērķis ir lauksaimniecība, bet plānojumā paredzēta sabiedriskā apbūve un komercobjektu apbūve.
Zemes gabala Rīgas ielā 105 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir lauksaimniecība, bet plānojumā tas paredzēts mazstāvu dzīvojamai apbūvei, kā arī mazstāvu dzīvojamai apbūvei, kurā pieļaujama sabiedriskā apbūve un komercobjektu apbūve, dabas pamatnei (mežam), dabas pamatnei, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve, jaunas ielas izbūvei un sīkdzīvnieku kapu teritorijai.
Zemes gabalu Gaujas ielā 7/9 un Rīgas ielā 42 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir mazstāvu daudzdzīvokļu apbūve, bet plānojumā paredzēta Raiņa ielas turpinājuma par šiem zemes gabaliem.
Zemes gabala Gaujas ielā 11 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir komercobjektu apbūve un mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā apbūve, bet plānojumā paredzēta Raiņa ielas turpinājums par šo zemes gabalu.

9.kadastra grupa.

Zemes gabala Piebalgas ielā 38 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir darījumu iestāžu apbūve, bet plānojumā paredzēta mazstāvu dzīvojamā apbūve.
Zemes gabala Caunas ielā 7 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir lauksaimnieciskā izmantošana, bet plānojumā paredzēta daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā apbūve.
Zemes gabalu Leona Paegles ielā 21 un Briežu ielā 22 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir vienģimenes māju apbūve, bet plānojumā paredzēta daudzstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (Briežu ielā 22 daļēji).
Zemes gabala Leona Paegles ielā 24 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir vienģimenes māju apbūve, bet plānojumā paredzēta Niedru ielas savienojuma ar Leona Paegles ielu izbūve pār šo zemes gabalu.
Zemes gabalu Leona Paegles ielā 26 un Leona Paegles ielā 27 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir lauksaimnieciskā izmantošana, bet plānojumā paredzēta dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve.
Zemes gabala Meža ielā 12 pašreizējais zemes lietošanas mērķis ir lauksaimnieciskā izmantošana, bet plānojumā paredzēta dabas pamatne (mežs) un dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv