Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2019.gada 14.decembris   Vārda dienu svin: Auseklis, Gaisma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Decembris 2019

P O T C P S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Materiali> Informācija plašsaziņas līdzekļiem

- Cēsu pilsētas pansionāts
- Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23
- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr. 20
- Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Nr. 22
- Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums
- Uzziņai
- Noderīgi resursi internetā
- Rekvizīti
- Izsaki savu viedokli šeit
- Aktualitātes
- Informācija plašsaziņas līdzekļiem
- Apvienošanās projekta normatīvais pamats
- Projektu realizācija
- Uzvaras bulvārī 1A
- Pēteris Eglītis izsludina publisko apspriešanu objektam “Bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūve”
- Ints Jansons izsludina publisko apspriešanu objektam – rindu ēkas un vienģimenes dzīvojamās ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 75
- SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
- A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs
- Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.
- I daļa Apbūves noteikumi
- 7.1. Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- 8. Vide
- 9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
- 12. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 11. Transporta infrastruktūra
- 14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
- 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017
- Uzņēmumi
- Sociālās iestādes
- 1. Ievads
- 3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
- 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- 5. Cilvēkresursi
- 6. Dabas apstākļi
- 7. Inženierģeoloģiskie apstākļi
- 7.2. Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- 7.3. Hidroģeoloģiskie apstākļi
- 7.4. Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- 7.5. Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- 8.1. Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- 8.2. Antropogēno slodžu analīze
- 8.3. Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- 8.4. Atkritumu saimniecība
- 9.1. Ūdens saimniecība
- 9.2. Sadzīves kanalizācijas sistēma
- 9.3. Lietus ūdeņu kanalizācija
- 9.4. Siltumapgādes sistēma
- 9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma
- 9.6. Elektroapgādes sistēma
- 9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- 9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra
- 10. Mājoklis
- 11.1. Transporta infrastruktūra
- 11.2. Nākotnes priekšlikumi
- 12.1. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 12.2. Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- 12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- 12.4. Mazdārziņi
- 13. Aizsargjoslas
- 14.1. Turpmāk pētāmās teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- 14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- 14.3.Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- 14.4.Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- 14.5.Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai
- Kultūras iestādes
- Izglītības iestādes
- Cēsu kultūras centrs ( CKC )
- Bibliotēka
- Cēsu sabiedriskā pirts
- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
- Ievads
- Lietoto terminu skaidrojums
- Tiesiskais pamats
- Dabas apstākļi
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cilvēkresursu attīstība
- Pilsētvide
- Kultūrvēsturisko un vides vērtību aizsardzība
- Uzņēmējdarbība
- Transporta kustības un ielu stāvoklis Cēsīs.
- Infrastruktūra
- Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe
- Kultūra
- Tūrisms Cēsu pilsētā
- Sports
- Sabiedriskā drošība Cēsīs
- Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā
- Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem
- Pašvaldības sabiedriskās attiecības
- Rīcības stratēģija
- Cilvēkresursu attīstība
- Infrastruktūras sakārtošana un attīstība
- Uzņēmējdarbības vides attīstīšana
- Pilsētvides un dzīves telpas veidošana
- Pilsētas un pašvaldības sabiedriskās aktivitātes
- Pašvaldības budžets
- Darba grupas
- Par Cēsu pilsētas attīstības programmu
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums

Informācija plašsaziņas līdzekļiem


Cēsu pilsētas dome apstiprina novada apvienošanās projektu

 

28. maijā Cēsu pilsētas domes sēdē apstiprināts Cēsu pilsētas un Vaives pagasta pašvaldību apvienošanās projekts.

 

Lēmums par novada projekta apstiprināšanu ir jāpieņem gan Cēsu pilsētas domei, gan Vaives pagasta padomei. Vaives pagastā projektu apstiprinās 10.jūnijā padomes sēdē. Pirms projekta galējās apstiprināšanas domes deputāti precizēs projekta saturu un novada domes struktūru.

 

Iedzīvotāju aktivitāte apspriešanas laikā ir bijusi maza. Vaives pagastā uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmi bija ieradušies deviņi interesenti, savukārt Cēsīs - viens. Tomēr, kā atzīst Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Dita Trapenciere, „Domāju, ka iebildumu pret apvienošanās projektu nav tādēļ, ka šis projekts iedzīvotājiem parāda, ka pašvaldības sniegto pakalpojumu klāsts nesamazināsies, bet dažviet pat palielināsies.”

 

Kā jau iepriekš tika ziņots, Cēsu novadā tiks apvienota Cēsu pilsēta un Vaives pagasts. Novada administratīvais centrs būs Cēsīs, savukārt Vaives pagastā tiks darbosies pagasta pārvalde. Apvienošanās projekts paredz novada attīstības stratēģiju, novada pašvaldības administratīvo struktūru un apvienošanās īstenošanas plānu.

 

 

  

 

Informāciju sagatavoja

Cēsu pilsētas domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ieva Karlsberga

t. 64121677; 26469249

ieva.karlsberga@dome.cesis.lv

www.cesis.lv

 

 

2009-02-17 Uzsāk Cēsu un Vaives apvienošanas projekta izstrādi
2009-02-12 Izveidota Cēsu novada vēlēšanu komisija
2009-01-23 Cēsu pilsētas dome un Vaives pagasta padome aicina pieteikties novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus
2008-12-30 Cēsis un Vaives pagasts veidos vienu novadu
2008-12-04 Cēsis lemj par patstāvību
2008-12-04 Cēsu rajonu sadalīs septiņos novados
2008-01-29 Tiekas Cēsu novada Apvienošanas vadības grupa un grupu dalībnieki
2008-01-29 Uzsākts topošā Cēsu novada apvienošanas projekts
2008-01-29 Pirmā Cēsu novada kopsapulce
0000-00-00 


Uzsāk Cēsu un Vaives apvienošanas projekta izstrādi


Šodien, 12.februārī Cēsu pilsētas dome pieņēma lēmumu par Cēsu pilsētas un Vaives pagasta apvienošanas projekta izstrādes uzsākšanu.

 

Apvienošanās projektu izstrādās pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6.punktu, un Administratīvi teritoriālās reformas padomes apstiprināto Apvienošanās projekta sagatavošanas metodiku un saskaņā ar Tautsaimniecības komitejas atzinumu.

Ar domes lēmumu tika atcelts Cēsu pilsētas domes 2008.gada 4.decembra lēmums „Par republikas pilsētas statusa piešķiršanu Cēsu pilsētai pašreizējās Cēsu pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas robežās”, apstiprināts darba uzdevums un apvienošanās projekta izstrādes vadības grupa, kuras sastāvā ir Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs, Vaives pagasta priekšsēdētāja, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks, Vaives pagasta priekšsēdētāja vietnieks, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors. Par apvienošanās projekta vadītāju apstiprināja Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Ditu Trapencieri.

 

Apvienošanās projekta aktualizācijas uzdevumi paredz sagatavot Cēsu novada attīstības stratēģiju, veicot esošās situācijas analīzi, nosakot galvenās novada priekšrocības un problēmas, izstrādājot novada veidošanas un apvienošanās principus, nosakot pašvaldību funkciju īstenošanas stratēģiju, efektīvas pārvaldes izveides un labas pārvaldības ieviešanas stratēģiju un nosakot investīciju prioritātes novadā. Tāpat arī jāsagatavo Cēsu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekts, norādot galvenos novada raksturojošos parametrus, izstrādājot pašvaldības lēmējvaras struktūru, izpildinstitūcijas, to institucionālo viedu, galvenos uzdevumus, nepieciešamos darbiniekus, darbības vietu un struktūras shēmu.

 

Par pamatu apvienošanās projekta izstrādei izmantos Cēsu pilsētas attīstības programmu, Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005. - 2017.gadiem un Vaives pagasta Teritorijas plānojumu.

 

Lēmums paredz, ka apvienošanās projekta sabiedriskā apspriešana notiks no 20. līdz 30.aprīlim un tas tiks apstiprināts līdz 28.maijam.

 

Jau ziņots, ka Cēsu pilsētas domē 29.janvārī uz otro kopsapulci sanāca jaunizveidojamā Cēsu novada - Cēsu un Vaives pašvaldību - deputāti, lai apstiprinātu Cēsu novada vēlēšanu komisijas sastāvu. Abu pašvaldību administrācijas un speciālisti jau iepazinušies ar situāciju abās pašvaldībās un 13.februārī tiksies Vaives pagasta padomē, lai apspriestu apvienošanās projekta izstrādes gaitu.

 

 

Informāciju sagatavoja

Cēsu pilsētas domes

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Ieva Karlsberga

t. 64121677; 26469249

ieva.karlsberga@dome.cesis.lv

www.cesis.lv

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv