Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 5.jūlijs   Vārda dienu svin: Andžs, Andžejs, Edīte, Esmeralda
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2008.gada 1.marts  


Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” gada laikā paveiktais

Lai sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību sniegtu klientam ērtākā veidā, 2006.gada nogalē tika pieņemts lēmums, uz kura pamata 2007.gada 1.februārī darbību uzsāka Cēsu pašvaldības aģentūra „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”.

 

Ar 11 mēnešu laikā paveikto vēlamies iepazīstināt arī Jūs, cēsnieki. Tas ne tikai informēs par Aģentūras darbu, bet arī dos priekšstatu par to, kādas sociāla rakstura problēmas ir visaktuālākās mūsu pilsētā, kuras ir tās iedzīvotāju grupas, kurām klājas visgrūtāk un ir nepieciešams vislielākais atbalsts.

 

Aģentūrā darbojas šādas nodaļas: Administratīvā nodaļa, Sociālo pakalpojumu nodaļa ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, Sociālo pakalpojumu nodaļa pilngadīgām personām, Sociālās palīdzības un dzīvokļu jautājumu nodaļa, Saimnieciskā nodaļa un Finanšu-attīstības nodaļa. Kopējais Aģentūras darbinieku skaits 2007.gada beigās bija 35. Jaunākie piesaistītie speciālisti ir psihologs un sociālais rehabilitētājs, kas lieku reizi uzsver sociālā atbalsta nozīmi ne tikai materiālā formā, bet vēl jo vairāk - paplašinātu pakalpojumu veidā.

 

Turpinājumā sīkāk par katras nodaļas 2007.gadā paveikto.

 

Administratīvā nodaļa 3 darbinieku sastāvā lielu darbu veikusi, izstrādājot Aģentūras darbību organizējošo dokumentāciju (piem., Aģentūras darba kārtības noteikumus u.c.) kā arī komplektējot Aģentūras darbinieku komandu un ar katru darbinieku saistīto darba attiecības regulējošo juridisko dokumentāciju (piem., darba līgumi, amatu apraksti u.c.). Administratīvās nodaļas juriste konsultējusi atbildīgo nodaļu speciālistus, Cēsu domes saistošo noteikumu izstrādes procesā: 2007.gadā – noteikumi Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un  Nr.10 „Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Cēsu pilsētā”, 2008.gadā - Nr.5 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”, Nr.6 „Par papildus palīdzību Cēsu pilsētas pašvaldībā”. (Noteikumi Nr.7 un Nr.10 aplūkojami Cēsu domes mājas lapā www.cesis.lv sadaļā Pilsētas dome/Saistošie noteikumi, savukārt, noteikumi Nr.5 un Nr.6 ir iesniegti izvērtēšanai Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijā un to apstiprinātā redakcija tiks publicēti nākamajā Cēsu Vēstis numurā.) Administratīvā nodaļa organizējusi arī vairākus iepirkumus, kā arī sagatavojusi materiālus gan sociālo lietu, gan tautsaimniecības, gan finanšu komitejas sēdēm.

 

Ieviešot korekcijas Aģentūras struktūrā, 2007.gada jūlijā tika izveidota Sociālo pakalpojumu nodaļa ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, kurā, līdzās sākotnējiem 2 sociāliem darbiniekiem, šobrīd darbojas nodaļas vadītāja (arī sociālā darbiniece), kā arī raksta sākumā pieminētie speciālisti – psihologs un rehabilitētājs.

 

2007.gada maijā darbu uzsākušo Rehabilitācijas centru bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem ik dienas apmeklē 6 bērni līdz 7 gadu vecumam. Centrā ar viņiem kopā darbojas aprūpētāja, fizioterapeite un  divas skolotājas, kuras palīdz apgūt speciālo pirmsskolas izglītības programmu. Tikpat bērni ar funkcionāliem traucējumiem mācās speciālajā klasē 2.pamatskolā.

 

Nodaļas pārraudzībā ir arī Centrs ielu bērniem un bērniem no sociālā riska ģimenēm, kuru regulāri apmeklē 25 bērni, bet gada laikā kopumā apmeklējuši 43. Pagājušajā gadā Centra sociālā pedagoģe īstenojusi vairākus izglītojošus un izklaidējošus pasākumus.

 

Sociālo pakalpojumu nodaļa ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem turpina darbu arī Starpprofesionāļu sadarbības komandā, kurā ir pārstāvji gan no drošību sargājošajām, gan no izglītības, gan no bērnu tiesības aizsargājošām iestādēm. Šī komanda tiekas 2 reizes mēnesī un pagājušajā gadā izstrādājusi atbalsta programmas 12 ģimenēm.

 

Aģentūras sanāksmju zālē (Bērzaines ielā 18) katru mēnesi kopā sanāk „Velku biedrības” koordinēta atbalsta grupa vecākiem, kuriem ir bērns ar īpašām vajadzībām.

 

Nodaļas redzeslokā esošo ģimeņu/bērnu skaits: augsta sociālā riska ģimenes – 37, sociālā riska ģimenes – 82, bērni bērnu namos un bāreņu aprūpes centros – 9, 3 bērni, kas ievietoti audžuģimenēs, bērni, kuriem nodibināta aizbildniecība – 45, bērni un jaunieši, kas izdarījuši kādu no likumpārkāpumiem – 37.

 

Pagājušā gada pēdējos 4 mēnešos Aģentūras sociālie darbinieki darbam ar ģimenēm un bērniem pieņēmuši 353 apmeklētājus un veikuši 338 apsekojumus mājās.

 

Sociālo pakalpojumu nodaļas pilngadīgām personām darbu var izdalīt 5 atsevišķās pakalpojumu grupās: Aprūpes mājās birojs, Dienas centrs pensijas vecuma personām, ilglaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana, Naktspatversme un sociālais darbs ar klientiem.

 

Kopš 2007.gada 1.jūlija Aģentūrā ir izveidots Aprūpes mājās birojs, kura darbības ietvaros pakalpojumi sniegti 35 personām (vecākais klients - 85 gadi, vidējais klientu vecums - 77 gadi), 33 personas šos pakalpojumus saņem bez maksas, 2- aprūpes mājās pakalpojumi tiek sniegti par maksu.

 

Dienas centrā pensijas vecuma personām notikušas 9 izglītojošas lekcijas, medicīniskās manipulācijas veiktas 85 klientiem, medicīniskās procedūras klienta dzīvesvietā – 32 klientiem. Pavisam kopā 2007.gadā notikuši 1291 apmeklējumi - vidēji darba dienā 6 apmeklējumi, t.sk., 2,5 mājas vizītes.

 

Vispārējā tipa pansionātā ievietotas 14 personas, 6 personas ievietotas specializētajos sociālās aprūpes centros, 30 personām sagatavoti un nosūtīti dokumenti uz LM Sociālo pakalpojumu pārvaldi valsts apmaksāto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.

2007.gada 25.oktobrī izveidota Naktspatversme. Naktspatversmes pakalpojumus pagājušā gada pēdējos 2 mēnešos izmantojušas 20 personas, t.sk., 13 cēsnieki. Vidējais naktspatversmes apmeklējums - 6,5 klienti naktī. Iestājoties aukstākam laikam, naktī patversmē guļvietu meklē vidēji 10-12 klienti.

 

Sociālās palīdzības un dzīvokļu jautājumu nodaļa ir izveidota 2007.gada 1.jūlijā, kad Sociālās nodaļas darbs tika pārdalīts atbilstoši funkcijām, kā rezultātā radās arī Sociālās palīdzības sektors un Dzīvokļu jautājumu sektors.

 

Sociālās palīdzības sektora darbinieces 2007.gadā izvērtējušas klientu situācijas un noteikušas atbilstību: trūcīgas ģimenes statusam – 147, maznodrošinātas ģimenes statusam – 64. Izsniegušas izziņas: 5 maznodrošinātām ģimenēm dzīvokļa jautājuma risināšanai, 23 maznodrošinātām ģimenēm medikamentu atlaidēm, 12 personām medicīnisko pakalpojumu saņemšanai Dienas aprūpes centrā. Dzīvokļu sektora palīdzības reģistrā reģistrēto personu skaits 2007.gadā sasniedzis 269.

 

Nodaļa pavisam kopā pieņēmusi 1 282 apmeklētājus, veikusi 643 apsekojumus klientu dzīves vietās. 2007.gadā pabalstos kopā izmaksāti 59 000 LVL, no kuriem lielākās pozīcijas veido:  vienreizējie dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsti, kas piešķirti 10 ģimenēm, dzīvokļa pabalsti, kas izsniegti 190 ģimenēm(, kurās kopā ir 351 persona), pabalsts brīvpusdienām skolās un bērnudārzos, kuras saņēmuši 105 bērni, pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai - 105 personām, apbedīšanas pabalsts - 12 personām un pabalsti bērnu izglītībai - 37 personām.

 

Ar mērķi uzlabot sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupu dzīves apstākļus, 2008.gadā pabalstiem un palīdzībai plānotā summa ir aptuveni divas reizes lielāka. Viens no pamatojumiem tam ir jauni pabalstu un palīdzības veidi, kas iekļauti raksta sākumā minētajos Cēsu domes saistošajos noteikumos.

 

Informāciju sagatavoja

Sabīne Ozoliņa

„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras”

Projektu vadītāja-attīstības speciāliste

Tālrunis: 64127890, 29475722Atpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv