Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Otrdiena, 2020.gada 31.marts   Vārda dienu svin: Gvido, Atvars
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2010.gada 1.jūnijs  


INFORMĀCIJA Par saimnieciskās darbības ierobežojumiem maģistrālo gāzesvaduun to objektu aizsargjoslās


Par saimnieciskās darbības ierobežojumiem maģistrālo gāzesvadu
un to objektu aizsargjoslās
1.Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" ekspluatācijas iecirknis "Gāzes transports" (Biķernieku 111, Rīgā,
LV-1021) ir struktūrvienība, kas nodrošina pārvades (maģistrālo) gāzesvadu ekspluatāciju valsts
teritorijā, atgādina, ka Jūsu īpašumā esošā zemes gabala teritoriju šķērso maģistrālā gāzesvada vai tā
objektu aizsargjosla. Pa gāzesvadu tiek pārvadīta dabasgāze ar spiedienu līdz 55 bar.
2.    Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 22. pantu ekspluatācijas aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes
iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu gāzesvadu,
gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju ekspluatāciju un drošību. Pārvades
(maģistrālajiem) gāzesvadiem un to objektiem ir noteiktas šādas ekspluatācijas aizsargjoslas:
 
2.1.1.gar gāzesvadiem ar spiedienu vairāk par 1,6 megapaskāliem ekspluatācijas aizsargjoslas veido
zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas katrā pusē no gāzesvada
ass -15 metru attālumā no gāzesvada ass;
2.1.2.       ap gāzes regulēšanas stacijām ekspluatācijas aizsargjoslas veido zemes gabals un gaisa telpa,
ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas ārpus šo objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai
norobežojošām konstrukcijām - 6 metru attālumā;
2.1.3.ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru stacijām (AGUKS) - 10 metru attālumā;
2.1.4.ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtām un to anodu zemējumiem - 4 metru
attālumā no iekārtas vai zemējuma kontūras.
3. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 322. pantu drošības aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6
megapaskāliem, ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru
stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes
noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un
tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām nosaka, lai samazinātu iespējamo negatīvo
ietekmi uz cilvēkiem šo ietaišu un būvju avārijas gadījumā. Pārvades (maģistrālajiem) gāzesvadiem un to
objektiem ir noteiktas šādas drošības aizsargjoslas:
3.1.1. ap gāzesvadiem, gāzes regulēšanas stacijām un gāzes mērīšanas stacijām drošības
aizsargjoslas veido zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas
katrā pusē no gāzesvada ass vai nosacītas vertikālas virsmas ārpus šo objektu būvju ārsienām,
iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām, gāzesvadam ar diametru:
a)     līdz 300 mm - 75 metru attālumā;
b)    no 300 mm līdz 600 mm - 125metru attālumā;
c)     no 600 mm līdz 800 mm - 150 metru attālumā.
3.1.2. ap AGUKS - 50 metru attālumā.
4. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 56. pantu ekspluatācijas aizsargjoslās ap gāzesvadiem, gāzapgādes
iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm papildus šā likuma 35. un 58.2 pantā minētajiem
aprobežojumiem tiek noteikti šādi aprobežojumi:
4.1.       aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves;
4.2. aizliegts nomest smagumus, izmest vai izliet zemē kodīgas vai koroziju izraisošas vielas,
degvielu vai eļļošanas materiālus;
4.3.       aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar spridzināšanu, meliorāciju un derīgo izrakteņu ieguvi;
4.4.       aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes
noliktavām un krātuvēm;
4.5. aizliegts staigāt pa virsūdens gāzesvadu pārejām;
4.6. aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar zemes appludināšanu;
4.7. aizliegts aizsargjoslās gar zemūdens gāzesvadiem braukt ar izmestu enkuru vai tīkliem, ierādīt
zvejas vietas un zvejot, ķert ūdens dzīvniekus un iegūt ūdensaugus ar dziļūdens rīkiem;
4.8. aizliegts audzēt kokus un krūmus;
4.9. aizliegts būvēt, renovēt vai rekonstruēt jebkuras ēkas un inženierbūves;
 
4.10.       aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu,
kokmateriālu, uzliesmojošu, viegli un īpaši viegli uzliesmojošu vielu, produktu un materiālu
glabātavas;
4.11.       aizliegts izvietot degvielas uzpildes stacijas;
4.12.aizliegts ierīkot kuģu, liellaivu un peldošu celtņu piestātnes;
4.13. ja nav noslēgta rakstveida vienošanas ar gāzesvadu, gāzapgades iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju īpašnieku, aizliegts:
4.13.1.veikt darbus ar uguni un liesmu, dzīt pāļus, lietot vibroveltņus ar svaru, kas lielāks par
5000 kilogramiem, un triecienmehānismus ar jaudu, kas lielāka par 100 kilovatiem,
4.13.2.veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, bet aramzemēs - dziļāk par 0,45 metriem, kā
arī meliorācijas un grunts planēšanas darbus,
4.13.3.veikt ģeoloģiskos, ģeodēziskos un citus pētniecības darbus, kas saistīti ar urbumu
veidošanu un grunts paraugu ņemšanu (izņemot augsnes paraugus),
4.13.4.veikt gultnes padziļināšanas un zemes smelšanas darbus,
4.13.5.ierīkot brauktuves un brauktuvju šķērsojumus,
4.13.6.veikt citus darbus, kas traucē gāzesvadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu
un krātuvju apkalpošanu vai var bojāt šos objektus.
5. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 582. pantu drošības aizsargjoslās ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6
megapaskāliem, ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru
stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes
noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un
tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām tiek noteikti šādi aprobežojumi:
5.1.      aizliegts būvēt jaunas ēkas vai esošās ēkas rekonstruēt par dzīvojamām vai nedzīvojamām ēkām
un būvēm, kā arī būvēt jaunas vai rekonstruēt esošās inženierkomunikācijas;
5.2.      aizliegts būvēt vai atvērt jaunas sporta, izglītības un atpūtas būves vai iestādes vai esošās ēkas
rekonstruēt par sporta, izglītības un atpūtas būvēm vai iestādēm;
5.3.      aizliegts ierīkot spēļu laukumus un atpūtas zonas;
5.4.      aizliegts rīkot publiskus pasākumus;
5.5.aizliegts iekārtot sabiedrisko transportlīdzekļu pieturvietas;
5.6.      aizliegts izvietot degvielas uzpildes stacijas;
5.7.      aizliegts veikt citus darbus (vai darbības), kas traucē nodrošināt vides un cilvēku drošību
gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju, dabasgāzes kompresoru staciju, gāzes krātuvju,
sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavu, krātuvju un uzpildes staciju, sašķidrinātās
ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu un tirdzniecības punktu vai automobiļu gāzes uzpildes
staciju ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā.
6. Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās ir noteikti Aizsargjoslu likuma 35. pantā, bet speciālie
Aizsargjoslu likuma 56. un 58.2 pantā. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35. panta septīto daļu juridiskajām
un fiziskajām personām aizsargjoslās jāizpilda attiecīgā objekta īpašnieka likumīgās prasības. Savukārt
panta sestā daļa paredz, ka juridiskajām un fiziskajām personām, veicot aizsargjoslās darbus, kuru dēļ ir
nepieciešams objektus aizsargāt no bojājumiem, pārbūvēt vai pārvietot, šie darbi jāveic pēc
saskaņošanas ar objekta īpašnieku, t.i, ar akciju sabiedrību "Latvijas Gāze", t.sk.
6.1. iesniegt un saskaņot ar ekspluatācijas iecirkni "Gāzes transports" pārvades (maģistrālā)
gāzesvada aizsargjoslā pildāmo darbu plānu (projektu) un 5 darba dienas pirms darbu
uzsākšanas izsaukt ekspluatācijas iecirkņa "Gāzes transports" pārstāvi (tālr. 67819033),
nodrošināt ar transportu un iepazīstināt ar objektu un veicamo darbu specifiku;
6.2. personālam, kas piedalās darbu veikšanā, ir jābūt darbu veikšanas instrukcijai, veicot darbus
pārvades (maģistrālā) gāzesvada aizsargjoslā, kā ari jābūt darbu veikšanas atļaujai ( vienošanās par noteikumiem zemes darbu izpildei gāzesvada aizsargjoslas zonā).
7. Aizsargjoslu likuma prasību neievērošana var radīt pārvades (maģistrālā) gāzesvada avārijas stāvokli,
kura sekas var būt materiālo vērtību un cilvēku bojāeja, kā ari ilgstošs gāzes piegādes pārtraukums
patērētājiem. Tādējādi fiziskās un juridiskās personas, kas pārkāpj augstākminētās prasības, var saukt pie
atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5. Par visiem jautājumiem, saistītiem ar darbu izpildi pārvades (maģistrālo) gāzesvadu un to objektu aizsargjoslās, griezties: ekspluatācijas iecirknī "Gāzes transports" Rīgā, Biķernieku ielā 111, LV -1021,
.   Tālr. 67819032, 67819017 (dispečeru diennakts), 155 ("Latvijas Gāze " Kontaktu centrs), Fakss 67819009.
 
Ekspluatācijas iecirknis "Gāzes transports"


<