Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 5.augusts   Vārda dienu svin: Osvalds, Arvils
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2008.gada 2.jūlijs  


Privatizācijai tiek nodots Gaujas ielā 10A, Cēsīs

Cēsu pilsētas dome 2008.gada 19.jūnijā (lēmums Nr.548, prot.Nr.11, 23.p.) nodevusi privatizācijai Cēsu pilsētas pašvaldības ēku (būvju) īpašuma objektu Gaujas ielā 10A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 506 0017, kas sastāv no trīs ēkām (kadastra apzīmējumi 4201 006 0410 004, 4201 006 0410 005, 4201 006 0410 006)).

 

Ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, var iesniegt pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas projektus un tam privatizācijas subjektam, kura īpašumā ir zemesgabals uz kura atrodas objekts, jāiesniedz pieteikums par pirmpirkuma tiesību realizēšanu.

 

Pieteikumi iesniedzami Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 1.stāva 111.kab.(darba laikā). Informācija par privatizējamo objektu saņemama Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 3.stāvā, 306.kabinetā, tālrunis 64161825.

 

 

 

 

LĒMUMS Nr. 548 (prot.Nr.11)

2008.gada 19.jūnijs

 

Par Cēsu pilsētas pašvaldības īpašuma objekta Gaujas iela 10A, Cēsīs, nodošanu privatizācijai

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2006.gada lēmumu Nr. 724 (prot. Nr.20 , 11.p.) „Par Cēsu pašvaldības objekta – nedzīvojamas ēkas Gaujas ielā 10A, Cēsīs nodošanu privatizācijai” uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda Cēsu zemesgrāmatas nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0043 3316, lēmuma datums 06.05.2008. reģistrēts ēku (būvju) nekustamais īpašums, kadastra Nr. 4201 506 0017, kas sastāv no trīs ēkām ( kadastra apzīmējums 4201 006 0410 004, 4201 006 0410 005, 4201 006 0410 006). Ēkas saistītas ar zemes gabalu Gaujas iela 8/10, Cēsis, Cēsu raj., kadastra numurs 4201 006 0410, Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 52. Zemes īpašnieks Jānis Bērziņš.

Par zemes gabala Gaujas ielā 8/10, Cēsīs, kopējā platība 10269 kv.m., daļu 4225kvm platībā, kas nepieciešama ēku (būvju) lietošanai, uzturēšanai un rekonstrukcijai, 2007.gada 23.augustā ar zemes īpašnieku Jāni Bērziņu un Cēsu pilsētas domi noslēgts zemes nomas pārjaunojuma līgumus uz 10 (desmit) gadiem.

2004.gada 15.novemrī noslēgts nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi (Iznomātājs) un SIA „CDzP” ( Nomnieks) par ēku Gaujas ielā 10A, Cēsīs, ar kopējo platību 690,2 m2 nodošanu nomā un lietošanā ar termiņu 2014.gada 30.novembris;

Pašvaldības īpašuma objekts - nedzīvojamās ēkas Gaujas ielā 10A, Cēsīs, nav nepieciešamas pašvaldības funkcijas un pašvaldības komercdarbības veikšanai.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikāta izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta otro, trešo, septīto daļu un likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 31.panta trešo daļu un 35.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 30.05.2008. prot. Nr.8 priekšlikumu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 5.jūnija sēdes atzinumu (prot. Nr. 9), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par  (.Vaivods, J.Beikmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, J.Žagars, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Rasmanis, A.Mihaļovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 

1.      Nodot privatizācijai Cēsu pilsētas pašvaldības ēku (būvju) īpašuma objektu Gaujas ielā 10A, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 506 0017, kas sastāv no trīs ēkām ( kadastra apzīmējumi 4201 006 0410 004, 4201 006 0410 005, 4201 006 0410 006 );

2.      Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības ēku (būvju) īpašuma objekta cenu Ls 65 000.00 (sešdesmit pieci tūkstoši lati);

3.      Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100% lati;

4.      Apstiprināt privatizācijas metodi – pārdošanas metodi un  privatizācijas paņēmienu  –  pārdodot ar tūlītēju samaksu;

5.      Noteikt, ka pašvaldības īpašuma objekta – nedzīvojamu ēku Gaujas ielā 10A, Cēsīs, pircējam ir saistošs 2004.gada 15.novemrī noslēgtais nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi (Iznomātājs) un SIA „CDzP”     (Nomnieks) par ēku Gaujas ielā 10A, Cēsīs, ar kopējo platību 690,2 m2 nodošanu nomā un lietošanā ar termiņu 2014.gada 30.novembris;

6.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A. Mihaļovs);

7.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV - 1010).

 Atpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv